„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/02/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 040110030.35.117.016396
27
23/02/2018
ვებგვერდი, 05/03/2018
040110030.35.117.016396
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2018 წლის 23 თებერვალი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის  და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ქონების  პირობებიანი/უპირობო  ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის  უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №11 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 07/02/2018წ., სარეგისტრაციო კოდი: 040110030.35.117.016380) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან და უპირობო ელექტრონულ აუქციონებში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმების და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი და უპირობო ელექტრონული აუქციონების საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულებების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

ა) დამტკიცდეს „ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმა“,  დანართი №1-ის შესაბამისად;

ბ) დამტკიცდეს „ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმა“,  დანართი №2-ის  შესაბამისად.“;

გ) დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2

ა) დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმა“, დანართი №3-ის შესაბამისად;

ბ) დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმა“, დანართი №4-ის  შესაბამისად.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ვაჩაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.