სს „საქართველოს ბანკი“-ს აქციონერთა საყურადღებოდ!

სს „საქართველოს ბანკი“-ს აქციონერთა საყურადღებოდ!
დოკუმენტის ნომერი 01/4760
დოკუმენტის მიმღები ს.ს."საქართველოს ბანკი"
მიღების თარიღი 07/05/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
01/4760
07/05/2019
ვებგვერდი, 13/05/2019
სს „საქართველოს ბანკი“-ს აქციონერთა საყურადღებოდ!
ს.ს."საქართველოს ბანკი"

სს „საქართველოს ბანკი “ აქციონერის სს „ბიჯეო ჯგუფის“ გადაწყვეტილება

 

ორი ათას ცხრამეტი წლის პირველ მაისს, სს „ბიჯეო ჯგუფი “ (ს/კ №405103034, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, გაგარინის 29 ა) (შემდგომში – „აქციონერი“) მიერ, რომელიც წარმოდგენილია მისი გენერალური დირექტორის არჩილ გაჩეჩილაძის სახით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილებები ქვემოთ მოცემულ საკითხებზე. ვინაიდან „აქციონერი“ ფლობს სს „საქართველოს ბანკის“ ჩვეულებრივი აქციების და, შესაბამისად, ხმების 75%-ზე მეტს, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 54.11  მუხლისა და სს „საქართველოს ბანკის“ წესდების 7.1.2 ქვეპუნქტის თანახმად, წინამდებარე გადაწყვეტილება აქციონერთა საერთო კრების ტოლფასია და ითვლება კრების გადაწყვეტილებად.

დღის წესრიგი:

1. ცვალებადი ანაზღაურების სახით გასაცემი აქციების ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცება

 

დღის წესრიგში მითითებულ საკითხთან დაკავშირებით „აქციონერის“ მიერ მიღებულ იქნა შემდეგი  გადაწყვეტილებები:

 

1 საკითხი - ცვალებადი ანაზღაურების სახით გასაცემი აქციების ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ:

1.  კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მე-19 მუხლის, მე-10 (ა.გ.ა) პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად, დამტკიცდეს ცვალებადი ანაზღაურების სახით გასაცემი აქციების ფასის განსაზღვრის შემდეგი წესი: ცვალებადი ანაზღაურების სახით სს „საქართველოს ბანკის“ მიერ გასაცემი „ბენქ ოფ ჯორჯია გრუფ ფლს“-ის აქციების ფასი განისაზღვროს სს „საქართველოს ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს ანაზღაურების კომიტეტის შესაბამისი სხდომის ჩატარების თარიღისათვის არსებული უახლესი ფასით, რომელიც დაფიქსირდა ლონდონის საფონდო ბირჟის დახურვისას.

 

სს „ბიჯეო ჯგუფის“

გენერალური დირექტორი                                                                                                არჩილ გაჩეჩილაძე

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.