,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლს 20 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლს 20 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/05/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.115.016293
14
14/05/2019
ვებგვერდი, 15/05/2019
190020020.35.115.016293
,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლს 20 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2019 წლის 14 მაისი

დაბა ლენტეხი

 

„ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლს 20 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსი“  61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 24-ე მუხლის პირველი  პუნქტის ,,დ.ა“  ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
 

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 190020020.35.115.016275 01.01.2019 წ.) და დადგენილების  დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი I

ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის   ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5.696.0

2.554.9

3.141.1

7.072.7

3.552.2

3.520.5

7.812.5

4.018.1

3.794.4

გადასახადები

217.0

0.0

217.0

85.0

0.0

85.0

3,504,4

0.0

3,504,4

გრანტები

5.341.4

2.554.9

2.786.5

6.730.7

3.552.2

3.178.5

4.123.1

4.018.1

105.0

სხვა შემოსავლები

137.6

0.0

137.6

257.0

0.0

257.0

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

2.948.9

0.0

2.948.9

3.459.6

0.0

3.459.6

3.848.3

313.8

3.534.5

შრომის ანაზღაურება

974.1

0.0

974.1

1.191.6

0.0

1.191.6

1.227.9

3.8

1.224.1

საქონელი და მომსახურება

442.7

0.0

4424

486.5

0.0

486.5

872.5

310.0

562.5

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1.374.4

0.0

1.374.4

1.662.7

0.0

1.662.74

1.520.0

0.0

1.520.0

სოციალური უზრუნველყოფა

111.4

0.0

111.4

102.1

0.0

102.1

146.4

0.0

146.4

სხვა ხარჯები

36.9

0.0

36.9

16.2

0.0

16.2

81.6

0.0

81.6

საოპერაციო სალდო

2.746.9

2.554.9

192.0

3.613.6

3.552.2

61.4

3.964.2

3.704.4

259.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.961.5

1.971.9

-10.4

3.613.6

3.552.2

61.4

3.831.2

3.704.3

126.9

ზრდა

1.980.0

1.971.9

8.1

3.643.6

3.552.2

91.4

23.831.2

3.704.3

126.9

კლება

18.5

0.0

18.5

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

785.6

583.0

202.6

0.0

0.0

0.0

133.0

0.0

133.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

785.5

585.0

200.5

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

ზრდა

785.5

585.0

200.5

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

785.5

585.0

200.5

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-18.4

-16.3

-2.1

0.0

0.0

0.0

-133.0

0.0

-133.0

კლება

18.4

16.3

2.1

0.0

0.0

0.0

133.0

0.0

133.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

18.4

16.3

2.1

0.0

0.0

0.0

133.0

0.0

133.0

ბალანსი

-18.3

-18.3

-0.017

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.000

მუხლი 2. ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ა)  განისაზღვროს   მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის   შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5.696.0

2.554.9

3.141.1

7.072.7

3.552.2

3.520.5

7.812.5

4.018.1

3.794.4

გადასახადები

217.0

0.0

217.0

85.0

0.0

85.0

3,504,4

0.0

3,504,4

გრანტები

5.341.4

2.554.9

2.786.5

6.730.7

3.552.2

3.178.5

4.123.1

4.018.1

105.0

სხვა შემოსავლები

137.6

0.0

137.6

257.0

0.0

257.0

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

2.948.9

0.0

2.948.9

3.459.6

0.0

3.459.6

3.848.3

313.8

3.534.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.961.5

1.971.9

-10.4

3.613.6

3.552.2

61.4

3.831.2

3.704.4

126.9

ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში   1 იანვრისათვის არსებული თავისუფალი სახსრების  ნაშთი    707,7 ათასი ლარით.

დასახელება

2017 ფაქტი

2018  გეგმა

2019 გეგმა   

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის

142.3

935.5

707.7

მუხლი 3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019  წლის  შემოსავლები  7.812.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5.696.0

2.554.9

3.141.1

7.072.7

3.552.2

3.520.5

7.812.5

4.018.1

3.794.4

გადასახადები

217.0

0.0

217.0

85.0

0.0

85.0

3,504,4

0.0

3,504,4

გრანტები

5.341.4

2.554.9

2.786.5

6.730.7

3.552.2

3.178.5

4.123.1

4.018.1

105.0

სხვა შემოსავლები

137.6

0.0

137.6

257.0

0.0

257.0

185.0

0.0

185.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს   ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტის გადასახადები    3,504,4  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2019  წლის    გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

217.0

0.0

217.0

85.0

0.0

85.0

3,504,4

0.0

3,504,4

დღგ

112

170.1

0.0

170.1

0,0

0,0

0,0

3,454,4

0.0

3,454,4

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

40,0

0,0

40,0

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

46.8

0.0

46.8

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

44.0

0.0

44.0

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  

113115

2.9

0.0

2.9

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

0.9

0.0

0.9

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ბიუჯეტის   გრანტები     4.123.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2019 წლის    გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5.341.4

2.554.9

2.786.5

6.730.7

3.552.2

3.178.5

4.123.1

4.018.1

105.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5.341.4

2.554.9

2.786.5

6.730.7

3.552.2

3.178.5

4.123.1

4.018.1

105.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2.686.0

0.0

2.686.0

2.828.0

0.0

2.828.0

105,0

0.0

105.0

დღგ

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2.581.5

0.0

2.581.5

2.723.5

0.0

2.723.5

0,0

0.0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

105.0

0.0

105.0

105.0

0.0

105.0

105.0

0.0

105.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2.654.9

2.554.9

100.0

3,902,2

3,552,2

350,0

4.018.1

4.018.1

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

965.9

965.9

0.0

1.288.6

1,819,9

0.0

1.879.0

1.879.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0,0

0,0

0,0

56,6

56,6

0,0

544.0

544.0

0,0

სკოლების დაფინანსება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

431.8

431.8

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

100.0

0.0

100.0

350,0

0.0

350,0

0.0

0.0

0.0

ამბულატორიების რეაბილიტაცია

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208.0

208.0

0.0

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საკომპენსაციო ფონდი

 

1589.0

1589.0

0.0

1,675.7

1,675.7

0.0

955.3

955.3

0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის   სხვა    შემოსავლები

განისაზღვროს ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტის    სხვა    შემოსავლები    185,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის    გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

137,6

0,0

137,6

257,0

0.0

257,0

185.0

0.0

185.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

128,1

0,0

128,1

165,0

0.0

165,0

170.0

0.0

170.0

რენტა

1415

128,1

0,0

128,1

165,0

0.0

165,0

170.0

0.0

170.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 

14151

128,1

0,0

128,1

165,0

0.0

165,0

170.0

0.0

170.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

5,1

0,0

5,1

55,0

0.0

55,0

5.0

0.0

5.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

5,1

0,0

5,1

55,0

0.0

55,0

5.0

0.0

5.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

10.0

0.0

10.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 7. არაფინანსური    აქტივების    კლება

განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0,0 ათასი ლარით.

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018   წლის  ფაქტი

2019  წლის    გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1.961.5

1.971.9

-10.4

30,0

0.0

30,0

0,0

0.0

0,0

ძირითადი აქტივები

311

1.961.5

1.971.9

-10.4

30,0

0.0

30,0

0,0

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 8.   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს   ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის ხარჯები  3.848.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2.948.9

0.0

2.948.9

3.459.1

0.0

3,459.1

3.848.3

313.8

3.534.5

შრომის ანაზღაურება

974.1

0.0

974.1

1.191.6

0.0

1.191.6

1.227.9

3.8

1.224.1

საქონელი და მომსახურება

442.7

0.0

4424

486.5

0.0

486.5

872.5

310.0

562.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1.374.4

0.0

1.374.4

1.662.7

0.0

1.662.7

1.520.0

0.0

1.520.0

გრანტები

2.948.9

0.0

2.948.9

0.0

0.0

0.0

105.0

0.0

105.0

სოციალური უზრუნველყოფა

111,4

0,0

111,4

102,1

0.0

102,1

146.4

0.0

146.4

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

16.2

0.0

16.2

81.6

0.0

81.6

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის    არაფინანსური  აქტივების   ცვლილება

განისაზღვროს  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3831.2 ათასი ლარის  ოდენობით, მათ შორის:        

  დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

195.2

188.3

6.9

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.948.9

2.948.9

0.0

3,595,2

3,495,6

99,6

23831.2

3516.0

120.0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2.948.9

2.948.9

0.0

3,595,2

3,495,6

99,6

3831.2

3704.3

126.9

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1473.4

1,577,0

2.006.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

1318.0

1,577,0

1.821.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1307.1

1,577,0

1.816.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

10.9

0.0

5.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.8

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 4.8

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

150.6

0.0

184.6

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

49.0

52,5

62.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

10.2

0,0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

0,0

 0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

10.2

0,0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2.607.0

3,878,9

3.546.1

70421

სოფლის მეურნეობა

1562.5

43,0

1.585.1

7045

ტრანსპორტი

330.3

0,0

852.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

330.3

1,383,9

852.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

714.2

0,0

1.108/5

705

გარემოს დაცვა

70.0

40,6

207.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

70.0

40,6

207.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

474.4

415,5

247.1

7061

ბინათმშენებლობა

22.6

0,0

45.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

129,6

 0.0

7063

წყალმომარაგება

425.8

232,5

154.4

7064

გარე განათება

26

52,9

47.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

79.0

65,0

93.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

56.0

65,0

70.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 23.0

65,0

23.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

766.1

720,0

783.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის

სფეროში

293.9

157,0

217.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

438.2

542,0

545.4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 20.0

13,0

13,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14.0

8,0

8,0

709

განათლება

303.6

283,0

610.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

260

283,0

300.0

7092

ზოგადი განათლება

 

0,0

 310.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

0,0

 310.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

43.6

0,0

 0,0

710

სოციალური დაცვა

94.9

97,6

136.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

39.9

60,0

98.7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

39.9

60,0

98.7

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

5,0

 0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

6.0

0,6

0,6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

24.0

20,0

25.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25.0

12,0

12.0

 

სულ

5.927.6

6696,1

6.707.9

 

 

 

 

 

 

მუხლი 11 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 133,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 5,0 ათასი ლარი.

მუხლი 13 . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 105.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45,0 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების

განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;

მუხლი 14 . მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

  თავი II

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან , საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1 ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10 სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 187-ს ბავშვთა აღზრდას ემსახურება 130 თანამშრომელი.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 100–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში

გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე

განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)

მუნიციპალიტეტში 2019 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 89 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 42-მდე მოსწავლე,ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსებახდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების-საახაწლოგამოფენები და ასევე საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენაბზე.

4.2.2. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2019 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.

4. 2. 3. მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)

მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები.

4. 2.4 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 15 )

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა “.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება. იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.

4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით.

4.5 საფეხბურთი გუნდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპლიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება სადაც შედის კლუბ „ლენტეხის „ბაზის შენახვა მწვრთნელების ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები.

ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების სახით.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან,

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებულ ბენეფიციართა დახმარება განისაზღვროს თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემისუზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 )

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 60 ლარის ოდენობით.

5.2.3 სარიტუალო მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 04 02 )

ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევში მათი დაკრძალვის მიზნით 200 ლარის ოდენობით

ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათსარიტუალო მომსახურეობა 200 ლარის ოდენობით,

5.2.4 ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.

5.2.5 სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის დახმარების გაცემა;

 5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 15 ლარი.

5.2.7 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 07)

 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელთა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით.

2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95-100 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის გადასახდელები

ორგ.

კოდი

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

4.933.4

1,962,7

2,970,7

7.102.7

3.552.2

3,550.5

7.812.5

4.018.1

3.794.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

650,0

0,0

650,0

676

0.0

676

674.0

0,0

676.0

 

ხარჯები

2,939,5

0,0

4,939,5

3.459.1

0.0

3.459.1

3.848.3

313.8

3.534.5

 

შრომის ანაზღაურება

974,1

0,0

974,1

1,191.1

0.0

1.191.6

1.227.9

3.8

1.224.1

 

საქონელი და მომსახურება

442,7

0,0

442,7

486.5

0.0

486.5

872.5

3.8

562.5

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,374,4

0,0

1,374,4

1.662.7

0.0

1.662.7

1,520,0

0.0

1.520.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

111,4

0,0

111,4

102,1

0.0

102,1

146.4

0,0

146.4

 

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

16.2

0.0

16.2

81,6

0,0

81,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,962,7

1,962,7

0,0

3.643.6

3.552.2

91.4

3.831.2

3.704.3

126.9

 

ძირითადი აქტივები

1,962,7

1,962,7

0,0

3,595,2

3,495,6

99,6

3.831.2

3.704.3

126.9

 

ვალდებულებების კლება

31,3

0,0

31,4

0.0

0.0

0.0

133,0

0,0

133,0

 

საშინაო

31,3

0,0

31,4

0.0

0.0

0.0

133,0

0,0

133,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1.391.4

0.0

1.391.4

1.645.8

56.6

1.589.2

2.139.5

192.1

1.947.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102,0

0.0

102,0

102.0

0.0

102.0

102,0

0,0

102,0

 

ხარჯები

1,373,0

0.0

1,373,0

1,589.2

0.0

1589.2

1.811.3

3.8

1.807.5

 

შრომის ანაზღაურება

937,5

0.0

937,5

1,152,2

0.0

1,152,2

1,182.1

0,0

1,182.1

 

საქონელი და მომსახურება

301,1

0.0

301,1

297,0

0.0

297,0

430.8

0,0

430.8

 

პროცენტი

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

95,2

0.0

95,2

135.5

0.0

135.5

107.6

0,0

107.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,6

0.0

15,6

4,5

0.0

4,5

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

23,6

0.0

23,6

0.0

0.0

0.0

77,0

0,0

77,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,6

0.0

5,6

56.6

56.6

0.0

195.2

188.3

6.9

 

ძირითადი აქტივები

5,6

0.0

5,6

56.5

56.6

0.0

195.2

188.3

6.9

 

ვალდებულებების კლება

12,9

0.0

12,9

0.0

0.0

0.0

133,0

0,0

133,0

 

საშინაო

12,9

0.0

12,9

0.0

0.0

0.0

133,0

0,0

133,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

427.1

0.0

427.1

477,0

0.0

477,0

526.0

0,0

526.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24,0

0,0

24,0

24.0

0.0

24.0

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

424,5

0,0

424,5

4770

0.0

477,0

519.1

0,0

519.1

 

შრომის ანაზღაურება

307,9

0,0

307,9

353,3

0.0

353,3

384.1

0,0

384.1

 

საქონელი და მომსახურება

104,4

0,0

104,4

122,2

0.0

122,2

133,0

0,0

133,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,0

0,0

9,0

1.5

0.0

1.5

2,0

0,0

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

0,0

1,7

0.0

0.0

0.0

6.9

0,0

6.9

 

ძირითადი აქტივები

1,7

0,0

1,7

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

 

ვალდებულებების კლება

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

858.4

0.0

858.4

1,095.5

56.6

1,039.3

1290.9

192.1

1,098.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

0.0

68,0

68.0

0.0

68.0

68.0

0.0

68.0

 

ხარჯები

853,3

0.0

853,3

1,039.3

0.0

1,039.3

1,102.6

3.8

1,098.8

 

შრომის ანაზღაურება

629,7

0.0

629,7

798,9

0.0

798,9

801.8

3.8

798,0

 

საქონელი და მომსახურება

196,7

0.0

196,7

237.4

0.0

237.4

297.8

0,0

297.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,6

0.0

5,6

3.0

0.0

3.0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

0.0

3,9

56.6

56.6

0.0

188.3

188.3

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,9

0.0

3,9

56.6

56.6

0.0

188.3

188.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,2

0,0

1,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

საბანკო მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

42,5

0.0

42,5

0,0

0,0

0,0

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

42,5

0.0

42,5

0.0

0,0

0.0

77.0

0.0

77.0

 

პროცენტი

0,0

0.0

0,0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

42,5

0.0

42,5

0.0

0,0

0.0

77.0

0.0

77.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

133.0

0.0

133.0

 

საშინაო

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

133.0

0.0

133.0

01 07

ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი

106,8

0.0

106,8

135.5

0,0

135.5

107.6

0.0

107.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

106,8

0.0

106,8

135.5

0,0

135.5

107.6

0.0

107.6

 

სუბსიდიები

106,8

0.0

106,8

135.5

0,0

135.5

107.6

0.0

107.6

01 08

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება

4.6

0.0

4.6

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

4.6

0.0

4.6

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

52.3

0.0

52.3

57.4

0.0

57.4

62.0

0.0

62.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

52.3

0.0

52.3

57.4

0.0

57.4

62.0

0.0

62.0

 

შრომის ანაზღაურება

35.8

0.0

35.8

39.4

0.0

39.4

44.0

0.0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.6

0.0

16.6

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

52.5

0.0

52.5

57.4

0.0

57.4

62.0

0.0

62,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

52.5

0.0

52.5

57.4

0.0

57.4

62.0

0.0

62.0

 

შრომის ანაზღაურება

34.5

0.0

34.5

39.4

0.0

39.4

44.0

0.0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.236.7

1.897.7

339,0

4.021.3

3,495,6

525.7

3.990.2

3.516.0

474.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67

0.0

67

57,0

0.0

57,0

78.0

0.0

78.0

 

ხარჯები

244,0

0.0

244,0

434.3

0.0

434.3

354.2

0.0

354.2

 

საქონელი და მომსახურება

68,0

0.0

68,0

44.8

0.0

44.8

47.6

0.0

47.6

 

სუბსიდიები

168,0

0.0

168,0

373.3

0.0

373.3

302.0

0.0

302.0

 

სხვა ხარჯები

8,0

0,0

8.0

16.2

0,0

16.2

4.6

0.0

4.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.992.7

1.897.7

95,0

3.587.0

3,495,6

91.4

120.0

3.516.0

120.0

 

ძირითადი აქტივები

1,953,7

1,953,7

0,0

3.587.0

3,495,6

91.4

3.636.0

3.516.0

120.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

875.8

854,1

15,3

1.403.6

1,349,3

54.3

852.5

802.5

50.0

 

ხარჯები

15,3

0,0

15,3

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

15,3

0,0

15,3

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

854,1

854,1

0,0

1.393.6

1,34936

44.3

852.5

802.5

50.0

 

ძირითადი აქტივები

854,1

854,1

0,0

11.393.6

1,349,3

44.3

852.5

802.5

50.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,357,3

1,099,6

257,7

2.414.0

2,146,3

267.7

2.553.4

2.179.2

374.2

      

ხარჯები

 

 

 

340.7

0.0

340.7

321.6

0.0

321.6

 

საქონელი და მომსახურება

41,3

0,0

41,3

34.8

0.0

34.8

47.6

0.0

47.6

 

სუბსიდიები

212,1

0,0

212,1

292.9

0.0

292.9

252.0

0.0

252.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

13.0

0.0

13.0

4.6

0.0

4.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,099,6

1,099,6

0,0

47.1

0.0

47.1

2.249.2

2.179.2

70.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

47.1

0.0

47.1

2.249.2

2.179.2

70.0

03 04

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი

20.7

0.0

20,7

92.2

0.0

92.2

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

20.7

0.0

27.0

92.2

0.0

92.2

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13,0

0,0

13,0

13.0

0.0

13.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

20.7

0.0

27.0

92.2

0.0

92.2

45.0

0.0

45.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

32.7

0.0

32.7

24,8

0.0

24,8

47.6

0.0

47.6

 

ხარჯები

32.7

0.0

32.7

24,8

0.0

24,8

47.6

0.0

47.6

 

საქონელი და მომსახურება

32.7

0.0

32.7

24,8

0.0

24,8

47.6

0.0

47.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა  /დასუფთავების ღონისძიებები /

212.0

0.0

212.0

200.7

0.0

200.7

207.0

0.0

207.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

0.0

25.0

37.0

0.0

37.0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

212.0

0.0

212.0

200.7

0.0

200.7

207.6

0.0

207.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

212.0

0.0

212.0

200.7

0.0

200.7

207.6

0.0

207.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

104.0

104,0

0,0

222.5

212.5

10.0

53.1

53.1

0.0

 

ხარჯები

104.0

104,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,1

0.0

2,1

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

212.5

212.5

0.0

53.1

53.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

212.5

212.5

0.0

53.1

53.1

0.0

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)

767.3

0.0

767.3

1.324.2

1.316.2

8.0

1.108.5

1.108.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

8.0

0,0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767.3

0.0

767.3

1316.2

1316.2

0.0

1.108.5

1.108.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

767.3

0.0

767.3

1.316.2

1,316.2

0.0

1.108.5

1.108.5

0.0

03 02 05

სასაფლაოების მოვლა შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

190.3

0.0

190.3

483,0

480,0

3.0

991.1

986.5

4.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

00

3.0

4.6

0.0

4.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

4.6

0.0

4.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.3

0.0

190.3

480,0

480,0

0.0

986.5

986.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

190.3

0.0

190.3

480,0

480,0

0.0

986.5

986.5

0.0

03 02 07

საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა

51.0

0.0

51.0

102.5

50.4

52.1

101.3

31.3

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5,0

0,0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5,0

0,0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.0

0.0

51.0

97.5

50.4

47.1

101.3

31.3

70.0

 

ძირითადი აქტივები

51.0

0.0

51.0

97.5

50.4

47.1

101.3

31.3

70.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9,3

0.0

9.3

80.4

0.0

80.4

594.0

544.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

9.3

0.0

9.3

80.4

0.0

80.4

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

80.4

0.0

80.4

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0.

544.0

544.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

00

0.0

544.0

544.0

0.0

03 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

9.3

0.0

9.3

0.0

00

0.0

544.0

544.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

00

0.0

544.0

544.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

9.3

0.0

9.3

0.0

00

0.0

544.0

544.0

0.0

03 03 02

სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი

45.0

0.0

45.0

80.4

0.0

80.4

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯებ

45.0

0.0

45.0

80.4

0.0

80.4

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

45.0

0.0

45.0

80.4

0.0

80.4

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

00

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

00

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

288.0

0.0

288.0

268.3

0.0

268.3

610.0

310.0

300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

288.0

0.0

288.0

263.3

0.0

268.3

610.0

310.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

355.0

310.0

45.0

 

სუბსიდიები

288.0

0.0

288.0

223.3

0.0

223.3

255.0

0.0

255.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

288.0

0.0

288.0

568.3

0.0

268.3

300.0

0.0

300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

138.0

0.0

138.0

135.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

288.0

0.0

288.0

268.3

0.0

268.3

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

45.0

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

288.0

0.0

288.0

223.3

0.0

223.3

255.0

0.0

255.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

310.0

310.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

310.0

310.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

705.3

0.0

705.3

857.3

0.0

857.3

783.4

0.0

 783.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

322.0

0.0

322.0

322.0

0.0

322.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

857.3

0.0

857.3

783.4

0.0

783.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

19.0

0.0

19.0

21.0

0.0

21.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

838.3

0.0

838.3

762.4

0.0

762.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

190.9

0.0

190.9

168.9

0.0

168.9

167.0

0.0

167.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

85.0

0.0

85.0

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

190.9

0.0

190.9

168.9

0,0

168.9

167.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

190.9

0.0

190.9

168.9

0.0

168.9

167.0

0.0

167.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1.9

0.0

1.9

17,0

0.0

17,0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

1.9

0.0

1.9

17,0

0.0

17,0

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

1.9

0.0

1.9

17,0

0.0

17,0

22.0

0.0

22.0

05 01 02

ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა

49.1

0.0

49.1

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

49.1

0.0

49.1

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

49.1

0.0

49.1

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 07

სასპორტო სკოლების გაერთიანება

110.9

0.0

110.9

106.9

0,0

106.9

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

60,0

0,0

60,0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

110.9

0.0

110.9

106.9

0,0

106.9

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

110.9

0.0

110.9

106.9

0,0

106.9

100.0

0.0

100.0

05 01 04

ჟახუნდერის სპორტული სკოლის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მეკლდეურობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

507.8

0.0

507.8

688.4

0,0

688.4

608.4

0.0

608.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

237

0.0

237

237,0

0,0

237,0

237.0

0.0

237.0

 

ხარჯები

507.8

0.0

507.8

688.4

0,0

688.4

608.4

0.0

608.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

19.0

0,0

19.0

 

13.0

0.0

 

13.0

 

სუბსიდიები

507.8

0.0

507.8

669.4

0,0

669.4

595.4

0.0

595.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

1.1

0.0

1.1

16,0

0,0

16,0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

1.1

0.0

1.1

16,0

0,0

16,0

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

1.1

0.0

1.1

16,0

0,0

16,0

22.0

0.0

22.0

05 02 14

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

270.8

0.0

270.8

302.5

0.0

302.5

308.6

0.0

308.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

140

0.0

140

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

302.5

0.0

302.5

308.6

0.0

308.6

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

302.5

0.0

302.5

308.6

0.0

308.6

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

90.0

0.0

90.0

90,0

0,0

90,0

90.0

0.0

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

46,0

0,0

46,0

46.0

0.0

46.0

 

ხარჯები

90.0

0.0

90.0

90,0

0,0

90,0

90.

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

90.0

0.0

90.0

90,0

0,0

90,0

90.0

0.0

90.0

05 02 05

მუზეუმი

59.6

0.0

59.6

56.0

0,0

56.0

55.0

0.0

55.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

19,0

0,0

19,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

59.6

0.0

59.6

56.0

0,0

56.0

55.0

0.0

55.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0,0

0,0

0,0

55.0

0.0

55.0

 

სუბსიდიები

59.0

0.0

59.0

56.0

0,0

56.0

55.0

0.0

55.0

05 02 15

ჯ.მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი

66.0

0.0

66.0

86.9

0,0

86.9

70.0

0.0

70.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

31,0

0,0

31,0

31.0

0.0

31.0

 

ხარჯები

66.0

0.0

66.0

86.9

0,0

86.9

70.0

0.0

70.0

 

სუბსიდიები

66.0

0.0

66.0

86.9

0,0

86.9

70.0

0.0

70.0

05 02 07

მუსიკალური სკოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

ჩოლურის კულტურის სახლი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 09

ხელედის კულტურის სახლი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 10

ანსამბლი ლილე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 11

ნანარის კულტურის სახლი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 13

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

20.4

0.0

20.4

14.3

0,0

14.3

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

20.4

0.0

20.4

14.3

0,0

14.3

13.0

0.0

13.0

 

საქონელი და მომსახურება

20.4

0.0

20.4

14.3

0,0

14.3

13.0

0.0

13.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

1.0

0.0

1.0

1.0

0,0

1.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

1.0

0,0

1.0

4.0

0.0

4.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

1.0

1.0

0,0

1.0

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5.5

0.0

5.5

3.7

0,0

3.7

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.7

0,0

3.7

4.0

0.0

4.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

0.0

5.5

3.7

0,0

3.7

4.0

0.0

4.0

05 01 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

29.0

0.0

29.0

118.0

0,0

118.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

29.0

0.0

29.0

118.0

0,0

118.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

29.0

0.0

29.0

118.0

0,0

118.0

50.0

0.0

50.0

05 06

საფეხბურთო კლუბი ლენტეხი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

182.0

0.0

182.0

189.9

0,0

189.9

228.0

0.0

229.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

0,0

27,0

27,0

0,0

27,0

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

182.0

0.0

182.0

189.9

0,0

189.9

228.0

0.0

228.0

 

სუბსიდიები

76,5

0,0

76,5

92.3

0,0

92.3

93.0

0.0

93.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

105,5

0.0

105,5

97,6

0,0

97,6

135.0

0.0

136.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

52

0.0

59.0

65,0

0.0

65,0

70.0

0.0

70.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.5

0.0

52.5

0.0

0.0

0.0

10,0

0.0

10.0

 

ხარჯები

52.5

0.0

52.5

65,0

0.0

65,0

70.0

0.0

70.0

 

სუბსიდიები

52.5

0.0

52.5

65,0

0.0

65,0

70.0

0.0

70.0

06 02

სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ხედამხედველობა

25.5

0.0

25.5

22,0

0,0

22,0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

25.5

0.0

25.5

22,0

0,0

22,0

23.0

0.0

23.0

 

სუბსიდიები

25.5

0.0

25.5

22,0

0,0

22,0

23.0

0.0

23.0

06 03

მოწვეული ექიმების დაფინანსება

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

99.0

0.0

99.0

97,6

0,0

97,6

136.3

0.0

136.3

 

ხარჯები

99.0

0.0

99.0

97,6

0,0

97,6

136.3

0.0

136.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99.0

0.0

99.0

97,6

0,0

97,6

136.3

0.0

136.3

06 05 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება

76.0

0.0

76.0

60,0

0,0

60,0

98.7

0.0

98.7

 

ხარჯები

76.0

0.0

76.0

60,0

0,0

60,0

98.7

0.0

98.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76.0

0.0

76.0

60,0

0,0

60,0

98.7

0.0

98.7

06 05 02

სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 05 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)

  2.0

0.0

2.0

0,6

0.0

0,6

0.6

0.0

0.6

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

0,6

0.0

0,6

0.6

0.0

0.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

0.0

2.0

0,6

0.0

0,6

0.6

0.0

0.6

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

6.3

0.0

6.3

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

6.3

0.0

6.3

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.3

 

0.0

6.3

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

06 05 05

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 05 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

 3.0  

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 05 07

ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი

3.7

0.0

3.7

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

   5.0   

 

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.7

0.0

3.7

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გაზდელიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.