სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის დანართის გაცემის შესახებ

სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის დანართის გაცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 02-158/ო
დოკუმენტის მიმღები სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 19/04/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
02-158/ო
19/04/2019
ვებგვერდი, 15/05/2019
სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის დანართის გაცემის შესახებ
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირებისსააგენტოს უფროსის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა 02-1 58/ო

 

2019 წლის  1 9 აპრილი

 

სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის დანართის გაცემის შესახებ

 

საქართველოს კანონის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ (მუხლი 6; მუხლი 8; მუხლი 10) და „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის 385 დადგენილების (დანართი 1) შესაბამისად , ვბრძანებ:

1 . გაიცეს სს „ქ. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოზე“ (ფაქტობრივი მისამართი: ქ. რუსთავი, წმინდა ნინოს ქ. 3) „პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზიის“ დანართი: ,,ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა“.

2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხივანი , მე-12 კილომეტრი 6).

3. ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.

 

საფუძველი: სს „ქ. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს“ ხელმძღვანელის პ. ბახტაძის განცხადება: 41309, 25.03.2019წ;

 

  ადგილზე შემოწმების აქტი Nლ/ლნ 339-45, 17.04.2019 წ.

 

სააგენტოს უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებელი                                                                   თეიმურაზ პირველაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.