„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 43<sup>1</sup> 43<sup>2</sup> მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/07/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.142.016240
16
08/07/2019
ვებგვერდი, 10/07/2019
010250050.35.142.016240
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №16

2019 წლის 8 ივლისი

ქ. ნინოწმინდა

 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432  მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“   ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აპრილის   №10 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/05/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.142.016234):

ა)  დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რეადაქციით:

მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის უფლებამოსილება და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილებით დამტკიცებულიტექნიკური რეგლამენტისაზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმებითგანსაზღვრული შერჩევითი კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებები მიენიჭოს ()იპნინოწმინდის  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრს “ ( / 236689865).“.

ბ) დადგენილების მე-4 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4. დამტკიცდეს „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვის ჟურნალი“ დანართი 3-ის შესაბამისად.”;

გ) დადგენილების მე-5 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. დამტკიცდეს „გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების ჩამოწერის აქტის“ ფორმა დანართი 4-ის შესაბამისად.“;

დ)  დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 მუხლი:

,,მუხლი 6. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.“.

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარესუმბატ კიურეღიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.