"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის N92 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის N92 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/07/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016318
6
10/07/2019
ვებგვერდი, 11/07/2019
190020020.35.136.016318
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის N92 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №6

2019 წლის 10 ივლისი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №92 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის ,„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №92 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება   და   დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძედანართი  
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:  

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

14 335 002

11 273 000

11 364 000

გადასახდელები

5 195 309

6 089 544

8 070 000

გრანტები

8 519 910

4 747 951

3 000 000

სხვა შემოსავლები

619 783

435 505

294 000

ხარჯები

8 487 888

7 636 990

8 018 272

შრომის ანაზღაურება

2 690 672

3 330 632

3 859 880

საქონელი და მომსახურება

2 767 610

2 726 192

3 079 442

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

გრანტები

230 000

219 388

226 000

სოციალური უზრუნველყოფა

487 866

613 550

450 338

სხვა ხარჯები

2 308 740

744 228

399 612

საოპერაციო სალდო

5 847 114

3 636 010

3 345 728

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 135 956

3 606 060

3 641 247

ზრდა (შეძენა)

6 138 210

3 610 373

3 641 247

კლება (გაყიდვა)

2 254

4 313

0

მთლიანი სალდო

-288 842

29 950

-295 519

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-370 516

29 950

-295 519

ზრდა

6 500

29 950

19 500

ვალუტა, დეპოზიტები

6 500

29 950

19 500

სესხები

0

0

0

კლება

377 016

0

315 019

ვალუტა, დეპოზიტები

377 016

0

315 019

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-81 675

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

81 675

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

შემოსულობები

14 337 256

11 277 313

11 364 000

შემოსავლები

14 335 002

11 273 000

11 364 000

არაფინანსური აქტივების კლება

2 254

4 313

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

14 714 272

11 277 313

11 679 019

ხარჯები

8 487 888

7 636 990

8 018 272

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 138 210

3 610 373

3 641 247

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6 500

29 950

19 500

ვალდებულებების კლება

81 675

0

0

ნაშთის ცვლილება

-377 016

0

-315 019

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 364 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

შემოსულობები

14 337 256

11 277 313

11 364 000

შემოსავლები

14 335 002

11 273 000

11 364 000

გადასახადები

5 195 309

6 089 544

8 070 000

გრანტები

8 519 910

4 747 951

3 000 000

სხვა შემოსავლები

619 783

435 505

294 000

არაფინანსური აქტივების კლება

2 254

4 313

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 070 000  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

5 195 309

6 089 544

8 070 000

საშემოსავლო გადასახადი

308 002

125 504

0

ქონების გადასახადი

4 887 307

5 964 040

5 900 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 579 737

5 646 397

5 500 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 157

2 922

2 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2 143

1 685

 

არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

303 270

313 036

398 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

 

2 170 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 000 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

8 519 910

4 747 951

3 000 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

35 195

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

 0

 0

 0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

8 484 715

4 747 951

3 000 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 506 000

1 456 000

0

მიზნობრივი ტრანსფერი

 0

 0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 843 966

2 938 266

3 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 134 749

353 685

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 294 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

619 783

435 505

294 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

336 096

241 772

215 000

პროცენტები

221 203

127 285

100 000

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

114 893

114 487

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

110 093

72 227

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 800

42 260

 0

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

13 408

38 741

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13 408

38 741

9 000

სანებართვო მოსაკრებელი

10 844

33 913

5 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

210

600

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 354

4 228

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

 0

 0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

20 874

40 900

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

170 739

0

 0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

78 666

114 092

50 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 018 272 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2

ხარჯები

8 487 888

7 636 990

8 018 272

21

შრომის ანაზღაურება

2 690 672

3 330 632

3 859 880

22

საქონელი და მომსახურება

2 767 610

2 726 192

3 079 442

25

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

26

გრანტი

230 000

219 388

226 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

487 866

613 550

450 338

28

სხვა ხარჯები

2 308 740

744 228

399 612

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3641247ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3641247 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

19 695

19 388

159 200

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 290 879

3 065 508

3 271 235

05 00

განათლება

788 542

340 246

45 000

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

644 100

185 231

165 812

07 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

394 994

0

0

 

სულ ჯამი

6 138 210

3 610 373

3 641 247

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2 254

4 313

0

ძირითადი აქტივები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

2 254

4 313

0

მიწა

2 254

4 313

 0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 659 519 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 091 988

2 215 615

2 516 293

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 091 988

2 215 615

2 516 293

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 091 988

2 215 490

2 361 293

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

125

155 000

702

თავდაცვა

3 992

4 839

5 000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 320 991

605 574

760 062

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

84 401

70 000

70 000

70421

სოფლის მეურნეობა

84 401

70 000

70 000

7045

ტრანსპორტი

2 236 590

535 574

690 062

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 176 664

440 314

601 162

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

59 926

95 260

88 900

705

გარემოს დაცვა

385 109

357 655

977 638

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

178 543

66 000

120 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

206 566

291 655

857 638

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 900 387

3 209 034

2 734 813

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 137 833

1 291 667

1 150 108

7063

წყალმომარაგება

938 534

1 291 219

720 950

7064

გარე განათება

296 147

338 408

160 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

527 873

287 740

703 755

707

ჯანმრთელობის დაცვა

427 211

465 490

440 388

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

427 211

465 490

440 388

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 743 018

1 401 136

1 543 278

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

618 825

369 324

409 876

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

0

1 023 867

1 123 402

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 770

7 945

10 000

709

განათლება

2 283 960

2 140 907

2 325 147

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 209 347

1 503 462

1 987 947

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 074 613

637 445

337 200

710

სოციალური დაცვა

2 469 442

847 113

356 900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

36 500

39 238

46 000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 432 942

807 875

310 900

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

14 626 098

11 247 363

11 659 519

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 295 519 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  295 519 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 315 019 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-370 516

29 950

-295 519

ზრდა

6 500

29 950

19 500

ვალუტა, დეპოზიტები

6 500

29 950

19 500

სესხები

0

0

0

კლება

377 016

0

315 019

ვალუტა, დეპოზიტები

377 016

0

315 019

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-81 675

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

81 675

0

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 105 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი
აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ. 2017 წლის 30 ნოემბერს ჩატარდა სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრება, რომელზეც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საწესდებო კაპიტალის გაზრდის თაობაზე. აღნიშნული ცვლილების თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტს როგორც სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერს საკუთრებაში გააჩნია 5 ცალი ჩვეულებრივი სახელობის აქცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 19 500 ლარს.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.2. ()იპხულო-თაგობაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“ სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მთებში ელექტრო გადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელისა და მუნიციპალური ობიექტების მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადახდას და ახალი ან/და არსებული მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანებას.

ასევე დაგეგმილია საზაფხულო იალაღებზე შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

2.3.2 სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.

ასევე განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

2.3.3 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების მოვლასა და სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების ახალი მასალების გამოყენებას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება. ასევე უზრუნველყოფს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.5 ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.

2.3.6 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის მილების შეძენა, წაბლანისა და ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა, ასევე ვაშლოვანის და სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

2.3.7 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა სხვადასხვა თემებში რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.

ასევე მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა.

მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყლის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელების სამუშაოები. ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას - მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.

2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები.

2.3.10 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს. 

2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები, დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება და ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა დაბის ქუჩები და ეზოები, მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში არსებული ეზო, დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება, კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა, ასევე განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები.

2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობარეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება ვეტერანთა კლუბის მშენებლობის სამუშაოები.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების განვითარების მხრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება მოსახლეობისათვის გაწეული მომსახურების საფასურის 80%-ით დაფინანსების უზრუნველყოფით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამაში, ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი ხიხანის და ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1 ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბიხიხანი“ (პროგრამულიკოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს ამ კუთხით გამოვავლინოთ პერსპექტიული და ნიჭიერი ბავშვები, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის, კორტოხის და ფუშრუკაულის სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას, ასევე დაგეგმილია შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამულიკოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.6 ()იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.7 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამით განხორციელდება სხვადსხვა ტურისტული აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებასა და პოპულარიზაციას.

4.2.8 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 ()იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვებისა თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდებოდა 105 ბენეფიციარზე. პროგრამა მიმდინარე პერიოდისათვის ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ, რის გამოც მუნიციპალიტეტის მერიამ შეწყვიტა აღნიშნული პროგრამის მომსახურების განხორციელება.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდებოდა 15 ბენეფიციარზე. პროგრამა მიმდინარე პერიოდისათვის ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ, რის გამოც მუნიციპალიტეტის მერიამ შეწყვიტა აღნიშნული პროგრამის მომსახურების განხორციელება.

5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდებოდა 57 ბენეფიციარზე. პროგრამა მიმდინარე პერიოდისათვის ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ, რის გამოც მუნიციპალიტეტის მერიამ შეწყვიტა აღნიშნული პროგრამის მომსახურების განხორციელება.

5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონში, ხოლო სტაციონიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონლულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფი 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია ქალთა დღესთან დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიების უზრუნველყოფა (ფასიანი საჩუქტების გადაცემა), 17 ოქტომბერთან (ვეტერანთა დღე) დაკავშირებით ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებთან შეხვედრა და შესაბამისი ღონისძიების უზრუნველყოფა, ასევე ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის ა.რ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 66 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.

5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 19 ბენეფიციარზე და 19 თანხლებ პირზე.

5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.8 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანხლებ პირზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 679 019 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

14 714 272

11 260 363

11 679 019

0

11 679 019

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

538

610

643

0

643

 

ხარჯები

8 487 888

7 636 990

8 018 272

0

8 018 272

 

შრომის ანაზღაურება

2 690 672

3 330 632

3 859 880

0

3 859 880

 

საქონელი და მომსახურება

2 767 610

2 726 192

3 079 442

0

3 079 442

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

0

3 000

 

გრანტები

230 000

219 388

226 000

0

226 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

487 866

613 550

450 338

0

450 338

 

სხვა ხარჯები

2 308 740

744 228

399 612

0

399 612

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 138 210

3 610 373

3 641 247

0

3 641 247

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 500

13 000

19 500

0

19 500

 

ვალდებულებების კლება

81 675

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 098 488

2 228 615

2 535 793

 

2 535 793

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 072 294

2 196 227

2 357 093

 

2 357 093

 

შრომის ანაზღაურება

1 291 183

1 600 361

1 735 487

 

1 735 487

 

საქონელი და მომსახურება

761 031

474 425

451 293

 

451 293

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 018

41 993

6 913

 

6 913

 

სხვა ხარჯები

13 062

79 448

163 400

 

163 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 695

19 388

159 200

 

159 200

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 500

13 000

19 500

 

19 500

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

527 193

649 518

639 700

 

639 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

28

28

 

28

 

ხარჯები

527 193

649 518

635 500

 

635 500

 

შრომის ანაზღაურება

346 357

482 453

486 000

 

486 000

 

საქონელი და მომსახურება

180 836

109 351

96 100

 

96 100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4 364

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

53 350

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 200

 

4 200

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 564 795

1 565 972

1 721 593

 

1 721 593

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

117

117

 

117

 

ხარჯები

1 545 100

1 546 584

1 616 593

 

1 616 593

 

შრომის ანაზღაურება

944 826

1 117 908

1 249 487

 

1 249 487

 

საქონელი და მომსახურება

580 195

365 074

355 193

 

355 193

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 018

37 629

6 913

 

6 913

 

სხვა ხარჯები

13 062

25 973

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 695

19 388

105 000

 

105 000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

105 000

 

105 000

 

ხარჯები

0

0

105 000

 

105 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

105 000

 

105 000

01 04

საწევრო შენატანი

6 500

13 000

19 500

 

19 500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 500

13 000

19 500

 

19 500

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

125

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

0

125

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

125

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

50 000

 

50 000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3 992

4 839

5 000

 

5 000

 

ხარჯები

3 992

4 839

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 992

4 839

5 000

 

5 000

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

3 992

4 839

5 000

 

5 000

 

ხარჯები

3 992

4 839

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 992

4 839

5 000

 

5 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 292 637

4 172 263

4 472 513

0

4 472 513

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

63

65

0

65

 

ხარჯები

955 607

1 106 755

1 201 278

0

1 201 278

 

შრომის ანაზღაურება

167 043

239 690

294 560

0

294 560

 

საქონელი და მომსახურება

695 463

793 243

836 498

0

836 498

 

სოციალური უზრუნველყოფა

400

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

92 700

73 822

70 220

0

70 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 290 879

3 065 508

3 271 235

0

3 271 235

 

ვალდებულებების კლება

46 151

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

2 176 664

440 314

601 162

 

601 162

 

ხარჯები

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 151 794

415 181

576 162

 

576 162

03 01 01

მგზავრთა მომსახურების პროგრამა

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

24 870

25 133

25 000

 

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

24 870

25 133

25 000

 

25 000

03 01 02

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

985 472

29 647

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

985 472

29 647

0

 

 

03 01 03

ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია

3 291

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 291

 

0

 

 

03 01 04

დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა

30 429

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 429

 

0

 

 

03 01 05

დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)

4 998

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 998

 

0

 

 

03 01 06

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

399 200

17 800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399 200

17 800

0

 

 

03 01 07

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

699 226

289 532

576 162

 

576 162

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

699 226

289 532

576 162

 

576 162

03 01 08

ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)

24 271

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 271

 

0

 

 

03 01 09

დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

4 907

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 907

 

0

 

 

03 01 10

მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი

0

78 202

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 202

0

 

0

03 02

ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

59 926

95 260

88 900

 

88 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

 

13

 

ხარჯები

59 926

89 070

88 900

 

88 900

 

შრომის ანაზღაურება

47 338

64 260

70 920

 

70 920

 

საქონელი და მომსახურება

12 188

24 738

17 880

 

17 880

 

სოციალური უზრუნველყოფა

400

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

72

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 190

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 274 641

3 018 909

2 939 115

 

2 939 115

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

50

52

 

52

 

ხარჯები

767 389

922 552

1 017 378

 

1 017 378

 

შრომის ანაზღაურება

119 705

175 430

223 640

 

223 640

 

საქონელი და მომსახურება

643 194

743 372

793 618

 

793 618

 

სხვა ხარჯები

4 490

3 750

120

 

120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 465 013

2 096 357

1 921 737

 

1 921 737

 

ვალდებულებების კლება

42 240

0

0

 

0

03 03 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

719 254

392 012

415 797

 

415 797

 

ხარჯები

296 147

338 408

150 000

 

150 000

 

საქონელი და მომსახურება

296 147

338 408

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

422 000

53 604

265 797

 

265 797

 

ვალდებულებების კლება

1 107

0

0

 

0

03 03 01 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის პროგრამა

296 147

338 408

160 000

 

160 000

 

ხარჯები

296 147

338 408

150 000

 

150 000

 

საქონელი და მომსახურება

296 147

338 408

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

10 000

 

10 000

03 03 01 02

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

15 735

8 673

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 628

8 673

0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1 107

 

0

 

 

03 03 01 03

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

255 797

 

255 797

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

255 797

 

255 797

03 03 01 04

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა

147 289

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147 289

0

0

 

 

03 03 01 05

ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა

17 540

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 540

0

0

 

 

03 03 01 06

კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)

242 544

6 219

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 544

6 219

0

 

 

03 03 01 07

"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა

0

38 712

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 712

0

 

 

03 03 02

სანიტარიული დასუფთავება

178 543

66 000

120 000

 

120 000

 

ხარჯები

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 850

0

50 000

 

50 000

03 03 02 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა

139 093

66 000

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

136 693

66 000

70 000

 

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 400

0

0

 

0

03 03 02 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

39 450

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 450

0

50 000

 

50 000

03 03 03

ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი

0

214 185

427 958

 

427 958

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

10

 

10

 

ხარჯები

0

211 807

426 758

 

426 758

 

შრომის ანაზღაურება

0

30 350

56 840

 

56 840

 

საქონელი და მომსახურება

0

181 457

369 918

 

369 918

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 378

1 200

 

1 200

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

23 950

19 950

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

23 950

19 950

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

23 950

19 950

20 000

 

20 000

03 03 05

ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი

219 732

219 211

245 620

 

245 620

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

215 512

212 531

245 620

 

245 620

 

შრომის ანაზღაურება

119 705

145 080

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

91 317

66 861

78 700

 

78 700

 

სხვა ხარჯები

4 490

590

120

 

120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 220

6 680

0

 

0

03 03 06

წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი

748 047

1 072 008

475 330

 

475 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718 803

1 072 008

475 330

0

475 330

 

ვალდებულებების კლება

29 244

0

0

 

0

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

72 424

9 876

39 880

 

39 880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 987

9 876

39 880

 

39 880

 

ვალდებულებების კლება

4 437

 

0

 

0

03 03 06 02

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

1 966

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

1 966

0

0

 

0

03 03 06 03

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

17 804

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

17 804

0

0

 

0

03 03 06 05

მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)

58 662

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 662

0

0

 

0

03 03 06 06

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

0

0

240 001

 

240 001

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

240 001

 

240 001

03 03 06 07

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა

3 563

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

3 563

0

0

 

0

03 03 06 08

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

373 239

181 245

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

373 239

181 245

0

 

 

03 03 06 09

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1 475

0

28 436

 

28 436

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 436

 

28 436

 

ვალდებულებების კლება

1 475

0

0

 

 

03 03 06 10

ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

18 754

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 754

0

0

 

0

03 03 06 11

ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

8 755

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 755

0

0

 

 

03 03 06 12

დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა

5 456

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 456

0

0

 

0

03 03 06 13

ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

26 248

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 248

0

0

 

0

03 03 06 14

ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

203 345

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

203 345

0

 

 

03 03 06 15

კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

159 701

4 095

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 701

4 095

0

 

0

03 03 06 16

დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

180 629

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

180 629

0

 

 

03 03 06 17

უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

68 552

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 552

0

 

 

03 03 06 18

ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)

0

0

127 960

 

127 960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

127 960

 

127 960

03 03 06 19

საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა

0

356 032

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

356 032

0

 

 

03 03 06 20

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

59 760

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 760

0

 

 

03 03 06 21

სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

8 474

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 474

0

 

 

03 03 06 22

სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

39 053

 

39 053

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 053

 

39 053

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზების პროგრამა

83 225

57 840

63 500

 

63 500

 

ხარჯები

10 341

3 625

15 000

 

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 341

3 625

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 574

54 215

48 500

 

48 500

 

ვალდებულებების კლება

4 310

0

0

 

0

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

214 145

480 472

857 638

 

857 638

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 566

480 472

857 638

 

857 638

 

ვალდებულებების კლება

7 579

0

0

 

0

03 03 08 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)

74 229

105 700

200 125

 

200 125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74 229

105 700

200 125

 

200 125

03 03 08 02

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

7 579

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

7 579

0

0

 

0

03 03 08 03

გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა

9 200

6 117

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 200

6 117

0

 

0

03 03 08 04

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

14 085

31 485

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 085

31 485

0

 

 

03 03 08 05

ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

23 217

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 217

0

0

 

0

03 03 08 06

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)

85 836

28 565

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 836

28 565

0

 

 

03 03 08 07

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)

0

119 788

51 330

 

51 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

119 788

51 330

 

51 330

03 03 08 08

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

0

188 817

606 183

 

606 183

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

188 817

606 183

 

606183

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

87 746

121 667

130 000

 

130 000

 

ხარჯები

84 746

70 231

90 000

 

90 000

 

საქონელი და მომსახურება

84 746

67 071

90 000

 

90 000

 

სხვა ხარჯები

0

3 160

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

51 436

40 000

 

40 000

03 03 10

„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

0

375 564

183 272

 

183 272

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

375 564

183 272

 

183 272

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

626 804

547 780

773 336

 

773 336

 

ხარჯები

19 021

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

11 720

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 302

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603 871

547 780

773 336

 

773 336

 

ვალდებულებების კლება

3 912

0

0

 

0

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

550 920

518 293

717 028

 

717 028

 

ხარჯები

5 828

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

5 828

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

542 141

518 293

717 028

 

717 028

 

ვალდებულებების კლება

2 951

0

0

 

0

03 04 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

458 178

0

260 000

 

260 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458 178

0

260 000

 

260 000

03 04 01 02

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე

2 951

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

2 951

0

0

 

0

03 04 01 03

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

306 697

 

306 697

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

306 697

 

306 697

03 04 01 04

მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები

0

0

20 001

 

20 001

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 001

 

20 001

03 04 01 05

ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

10 380

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 380

0

0

 

0

03 04 01 06

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

0

389 775

130 330

 

130 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

389 775

130 330

 

130 330

03 04 01 07

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

57 910

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 910

0

0

 

0

03 04 01 08

დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა #8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა

5 828

0

0

 

0

 

ხარჯები

5 828

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

5 828

0

0

 

0

03 04 01 09

ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

10 127

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 127

0

0

 

 

03 04 01 10

განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)

5 546

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 546

0

0

 

0

03 04 01 11

კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა

0

128 518

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

128 518

0

 

0

03 04 02

გამწვანების პროგრამა

11 720

0

0

 

0

 

ხარჯები

11 720

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

11 720

0

0

 

0

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

64 164

29 487

33 295

0

33 295

 

ხარჯები

1 474

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 474

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 730

29 487

33 295

 

33 295

 

ვალდებულებების კლება

961

0

0

 

0

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

961

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

961

0

0

 

0

03 04 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა

4 438

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 438

0

0

 

0

03 04 03 03

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

11 400

5 430

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 400

5 430

0

 

 

03 04 03 04

დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

34 476

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 476

0

0

 

0

03 04 03 05

ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

5 085

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 085

0

0

 

0

03 04 03 06

დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა

1 474

0

0

 

0

 

ხარჯები

1 474

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 474

0

0

 

0

03 04 03 07

ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა

6 331

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 331

0

0

 

0

03 04 03 08

ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა

6 331

24 057

33 295

 

33 295

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 331

24 057

33 295

 

33 295

03 04 03 09

კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

23 013

 

23 013

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

23 013

 

23 013

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

70 202

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 202

0

0

 

0

03 06

სოფლის მეურნეობა

84 401

70 000

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

84 401

70 000

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 492

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

80 909

70 000

70 000

 

70 000

03 06 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

80 909

70 000

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

80 909

70 000

70 000

 

70 000

 

სხვა ხარჯები

80 909

70 000

70 000

 

70 000

03 06 02

ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა

3 492

0

0

 

0

 

ხარჯები

3 492

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

3 492

0

0

 

0

04 00

განათლება

2 016 744

1 834 906

1 987 947

 

1 987 947

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

229

253

 

253

 

ხარჯები

1 211 206

1 494 660

1 942 947

 

1 942 947

 

შრომის ანაზღაურება

667 035

874 795

1 064 199

 

1 064 199

 

საქონელი და მომსახურება

529 329

599 787

869 119

 

869 119

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 996

2 860

4 937

 

4 937

 

სხვა ხარჯები

12 846

17 218

4 692

 

4 692

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

788 542

340 246

45 000

 

45 000

 

ვალდებულებების კლება

16 997

0

0

 

0

04 01

ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 213 047

1 503 462

1 987 947

 

1 987 947

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

229

253

 

253

 

ხარჯები

1 201 037

1 493 762

1 942 947

 

1 942 947

 

შრომის ანაზღაურება

667 035

874 795

1 064 199

 

1 064 199

 

საქონელი და მომსახურება

529 329

599 787

869 119

 

869 119

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 996

2 860

4 937

 

4 937

 

სხვა ხარჯები

2 677

16 320

4 692

 

4 692

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 310

9 700

45 000

 

45 000

 

ვალდებულებების კლება

3 700

0

0

 

0

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

646 763

330 546

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

633 466

330 546

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

13 297

0

0

 

0

04 02 01

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

3 952

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

3 952

0

0

 

0

04 02 02

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

36 759

4 717

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 759

4 717

0

 

0

04 02 03

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

35 208

4 361

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 208

4 361

0

 

0

04 02 04

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

6 544

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

6 544

0

0

 

0

04 02 05

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

34 011

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 011

0

0

 

0

04 02 06

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

2 800

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

2 800

0

0

 

0

04 02 07

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

158 593

100 405

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158 593

100 405

0

 

 

04 02 08

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

126 039

89 196

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126 039

89 196

0

 

 

04 02 09

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

161 631

110 481

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161 631

110 481

0

 

 

04 02 10

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

81 226

21 386

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 226

21 386

0

 

 

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

146 765

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 765

0

0

 

0

04 04

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

10 169

0

0

 

0

 

ხარჯები

10 169

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

10 169

0

0

 

0

04 04 01

ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია

10 169

0

0

 

0

 

ხარჯები

10 169

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

10 169

0

0

 

0

04 05

წარჩინებული სტუდენტების საზღვარგარეთ მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება

0

898

0

 

0

 

ხარჯები

0

898

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

898

0

 

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 045 757

1 707 137

1 880 478

 

1 880 478

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165

168

175

 

175

 

ხარჯები

1 383 131

1 521 906

1 714 666

 

1 714 666

 

შრომის ანაზღაურება

540 543

594 329

734 434

 

734 434

 

საქონელი და მომსახურება

496 957

559 991

612 932

 

612 932

 

გრანტები

230 000

219 388

226 000

 

226 000

 

სხვა ხარჯები

115 630

148 198

141 300

 

141 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

644 100

185 231

165 812

 

165 812

 

ვალდებულებების კლება

18 527

0

0

 

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

705 724

454 120

503 786

 

503 786

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

44

51

 

51

 

ხარჯები

274 032

302 351

368 874

 

368 874

 

შრომის ანაზღაურება

144 375

154 688

219 394

 

219 394

 

საქონელი და მომსახურება

39 417

48 855

44 480

 

44 480

 

სხვა ხარჯები

90 240

98 808

105 000

 

105 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431 692

151 769

134 912

 

134 912

05 01 01

ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

169 561

173 120

201 900

 

201 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

44

44

 

44

 

ხარჯები

164 571

173 120

201 900

 

201 900

 

შრომის ანაზღაურება

144 375

154 688

181 440

 

181 440

 

საქონელი და მომსახურება

20 196

18 432

20 460

 

20 460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 990

0

0

 

0

05 01 02

 ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

8 835

41 974

 

41 974

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

7

 

7

 

ხარჯები

0

8 835

41 974

 

41 974

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

37 954

 

37 954

 

საქონელი და მომსახურება

0

8 835

4 020

 

4 020

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

117 011

120 396

125 000

 

125 000

 

ხარჯები

109 461

120 396

125 000

 

125 000

 

საქონელი და მომსახურება

19 221

21 588

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

90 240

98 808

105 000

 

105 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 550

0

0

 

0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

419 152

151 769

134 912

 

134 912

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419 152

151 769

134 912

 

134 912

05 01 04 01

შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

17 931

 

17 931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

17 931

 

17 931

05 01 04 02

კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

39 895

 

39 895

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

39 895

 

39 895

05 01 04 03

შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

43 315

 

43 315

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

43 315

 

43 315

05 01 04 04

ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

33 771

 

33 771

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33 771

 

33 771

05 01 04 05

წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

15 390

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 390

0

0

 

0

05 01 04 06

გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

20 704

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 704

0

0

 

0

05 01 04 07

ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება

10 773

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 773

0

0

 

0

05 01 04 08

ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

27 934

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 934

0

0

 

0

05 01 04 09

თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

35 403

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 403

0

0

 

0

05 01 04 10

დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა

14 482

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 482

0

0

 

0

05 01 04 11

რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

24 237

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 237

0

0

 

0

05 01 04 12

ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

28 705

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 705

0

0

 

0

05 01 04 13

დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

15 670

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 670

0

0

 

0

05 01 04 14

წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

62 577

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 577

0

0

 

0

05 01 04 15

გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

38 036

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 036

0

0

 

0

05 01 04 16

ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

67 789

1 738

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 789

1 738

0

 

0

05 01 04 17

ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

26 161

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 161

0

0

 

0

05 01 04 18

ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

31 293

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 293

0

0

 

0

05 01 04 19

კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

0

46 296

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

46 296

0

 

 

05 01 04 20

კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

72 091

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 091

0

 

 

05 01 04 21

სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება

0

31 644

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 644

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 340 033

1 253 017

1 376 692

 

1 376 692

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122

124

124

 

124

 

ხარჯები

1 109 098

1 219 555

1 345 792

 

1 345 792

 

შრომის ანაზღაურება

396 168

439 641

515 040

 

515 040

 

საქონელი და მომსახურება

457 540

511 136

568 452

 

568 452

 

გრანტები

230 000

219 388

226 000

 

226 000

 

სხვა ხარჯები

25 390

49 390

36 300

 

36 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 408

33 462

30 900

 

30 900

 

ვალდებულებების კლება

18 527

0

0

 

0

05 02 01

ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა

114 651

132 881

135 300

 

135 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

18

18

 

18

 

ხარჯები

114 651

132 881

132 800

 

132 800

 

შრომის ანაზღაურება

70 783

69 896

71 520

 

71 520

 

საქონელი და მომსახურება

43 869

62 985

61 280

 

61 280

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 500

 

2 500

05 02 02

ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი

494 233

602 916

678 902

 

678 902

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91

95

95

 

95

 

ხარჯები

494 028

597 919

675 002

 

675 002

 

შრომის ანაზღაურება

284 040

324 386

388 680

 

388 680

 

საქონელი და მომსახურება

209 988

272 543

286 022

 

286 022

 

სხვა ხარჯები

0

990

300

 

300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 997

3 900

 

3 900

 

ვალდებულებების კლება

205

0

0

 

0

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

230 000

219 388

226 000

 

226 000

 

ხარჯები

230 000

219 388

226 000

 

226 000

 

გრანტები

230 000

219 388

226 000

 

226 000

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

197 133

175 659

200 500

 

200 500

 

ხარჯები

187 527

175 659

182 500

 

182 500

 

საქონელი და მომსახურება

162 437

131 341

150 500

 

150 500

 

სხვა ხარჯები

25 090

44 318

32 000

 

32 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18 000

 

18 000

 

ვალდებულებების კლება

9 605

0

0

 

0

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

215 585

25 904

0

 

0

 

ხარჯები

0

4 082

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 082

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 868

21 822

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

8 716

0

0

 

0

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

4 828

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

4 828

0

0

 

0

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

3 888

0

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

3 888

0

0

 

0

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

122 427

13 986

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 427

13 986

0

 

0

05 02 05 04

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

84 441

2 165

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84 441

2 165

0

 

0

05 02 05 05

სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა

0

5 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

4 082

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

4 082

0

 

0

05 02 05 06

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა

0

5 671

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 671

0

 

 

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5 770

7 945

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

5 770

7 945

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 470

7 945

10 000

 

10 000

 

სხვა ხარჯები

300

0

0

 

0

05 02 07

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

82 662

88 324

107 990

 

107 990

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

77 122

81 681

101 490

 

101 490

 

შრომის ანაზღაურება

41 346

45 359

54 840

 

54 840

 

საქონელი და მომსახურება

35 776

36 322

46 650

 

46 650

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 540

6 643

6 500

 

6 500

05 02 08

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

0

0

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

05 02 09

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა

0

0

8 000

 

8 000

 

ხარჯები

0

0

8 000

 

8 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

6 000

 

6 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 256 653

1 312 603

797 288

 

797 288

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

2 861 659

1 312 603

797 288

 

797 288

 

შრომის ანაზღაურება

24 867

21 457

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

280 838

293 907

304 600

 

304 600

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

478 452

568 697

438 488

 

438 488

 

სხვა ხარჯები

2 074 502

425 542

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394 994

0

0

 

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

427 211

465 491

440 388

 

440 388

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

392 217

465 491

440 388

 

440 388

 

შრომის ანაზღაურება

24 867

21 457

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

280 758

293 797

303 700

 

303 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

86 504

145 137

100 488

 

100 488

 

სხვა ხარჯები

88

5 100

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 994

0

0

 

0

06 01 01

ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

305 714

320 823

339 900

 

339 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

305 714

320 823

339 900

 

339 900

 

შრომის ანაზღაურება

24 867

21 457

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

280 758

293 797

303 700

 

303 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

469

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

88

5 100

5 000

 

5 000

06 01 02

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

44 158

61 616

9 455

 

9 455

 

ხარჯები

44 158

61 616

9 455

 

9 455

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44 158

61 616

9 455

 

9 455

06 01 03

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

7 037

9 231

3 310

 

3 310

 

ხარჯები

7 037

9 231

3 310

 

3 310

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 037

9 231

3 310

 

3 310

06 01 04

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

34 994

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 994

0

0

 

0

06 01 04 01

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)

34 994

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 994

0

0

 

0

06 01 05

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

3 059

6 571

2 523

 

2 523

 

ხარჯები

3 059

6 571

2 523

 

2 523

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 059

6 571

2 523

 

2 523

06 01 06

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა

32 250

67 250

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

32 250

67 250

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32 250

67 250

85 200

 

85 200

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

2 829 442

847 112

356 900

 

356 900

 

ხარჯები

2 469 442

847 112

356 900

 

356 900

 

საქონელი და მომსახურება

80

110

900

 

900

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

 

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

391 948

423 560

338 000

 

338 000

 

სხვა ხარჯები

2 074 414

420 442

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360 000

0

0

 

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

36 500

39 238

46 000

 

46 000

 

ხარჯები

36 500

39 238

46 000

 

46 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 500

39 238

46 000

 

46 000

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

8 194

8 710

11 900

 

11 900

 

ხარჯები

8 194

8 710

11 900

 

11 900

 

საქონელი და მომსახურება

80

110

900

 

900

 

სუბსიდიები

3 000

3 000

3 000

 

3 000

 

სხვა ხარჯები

5 114

5 600

8 000

 

8 000

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

18 900

18 600

23 000

 

23 000

 

ხარჯები

18 900

18 600

23 000

 

23 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 900

18 600

23 000

 

23 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

38 000

43 800

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

38 000

43 800

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38 000

43 800

45 000

 

45 000

06 02 05

5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

56 000

58 000

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

56 000

58 000

60 000

 

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56 000

58 000

60 000

 

60 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

1 200

0

0

 

0

 

ხარჯები

1 200

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 200

0

0

 

0

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

145 000

0

0

 

0

 

ხარჯები

145 000

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

145 000

0

0

 

0

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 842 067

451 782

0

 

0

 

ხარჯები

1 842 067

451 782

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88 506

76 275

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 753 561

375 507

0

 

0

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

58 867

62 900

66 000

 

66 000

 

ხარჯები

58 867

62 900

66 000

 

66 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 867

62 900

66 000

 

66 000

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

40 000

45 000

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

40 000

45 000

50 000

 

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40 000

45 000

50 000

 

50 000

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა

53 975

83 332

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

53 975

83 332

55 000

 

55 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53 975

79 747

48 000

 

48 000

 

სხვა ხარჯები

0

3 585

7 000

 

7 000

06 02 12

ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

170 739

0

0

 

0

 

ხარჯები

170 739

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

170 739

 

0

 

0

06 02 13

„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

360 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360 000

0

0

 

0

06 02 14

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა

0

35 750

0

 

0

 

ხარჯები

0

35 750

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

35 750

0

 

 

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. დანამატები და ჯილდო
2019 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.