შპს „სარბიტრაჟო სასამართლო ლეგიას“ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

შპს „სარბიტრაჟო სასამართლო ლეგიას“ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს ,,საარბიტრაჟო სასამართლო ლეგია”
მიღების თარიღი 09/07/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
09/07/2019
ვებგვერდი, 12/07/2019
შპს „სარბიტრაჟო სასამართლო ლეგიას“ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
შპს ,,საარბიტრაჟო სასამართლო ლეგია”
 

 

შპს „სარბიტრაჟო სასამართლო ლეგიას“ თავმჯდომარის

გადაწყვეტილება


ქ. თბილისი  09.07.2019 წ

შპს „საარბიტრაჟო სასამართლო ლეგიას“ დებულებაში შევიდეს ცვლილება და მისი (დებულების) 8.6.4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8.6.4 მოპასუხე ვალდებულია მისთვის საარბიტრაჟო სარჩელის ჩაბარებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში წარმოადგინოს საარბიტრაჟო შესაგებელი. აღნიშნულ ვადაში საარბიტრაჟო შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას და მიიღებს გადაწყვეტილებას.“.

შპს „საარბიტრაჟო სასამართლო ლეგიას“

თავმჯდომარე მერაბ ჭიკაიძე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.