მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ #33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ #33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016383
31
08/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
190020020.35.159.016383
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ #33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №31

2019 წლის 8 აგვისტო

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის   „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №33 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 31/12/2018, №190020020.35.159.016352) დანართი №1-ში და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

35239.0

24683.7

10555.3

გადასახადები

9188.7

9965.0

9965.0

0.0

17129.8

17129.8

0.0

გრანტები

8629.0

9322.4

6003.8

3318.6

10555.3

0.0

10555.3

სხვა შემოსავლები

4170.6

6699.2

6699.2

0.0

7553.9

7553.9

0.0

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

19776.6

17730.8

2045.8

შრომის ანაზღაურება

2511.4

3389.9

3255.6

134.3

3765.5

3600.5

165.0

საქონელი და მომსახურება

3082.8

2957.3

2950.2

7.0

3697.8

3102.0

595.8

პროცენტი

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

სუბსიდიები

5946.8

7455.7

7350.9

104.8

9134.8

9054.8

80.0

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1075.8

1162.5

1160.8

1.8

1219.2

1214.2

5.0

სხვა ხარჯები

466.6

251.1

251.1

0.0

1861.1

661.1

1200.0

საოპერაციო სალდო

8795.4

10623.1

7552.4

3070.8

15462.4

6952.9

8509.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8719.2

5144.8

3210.4

1934.4

23474.4

13431.3

10043.1

ზრდა

8938.2

5937.2

4002.9

1934.4

23874.4

13831.3

10043.1

კლება

219.0

792.5

792.5

0.0

400.0

400.0

0.0

მთლიანი სალდო

76.3

5478.4

4342.0

1136.4

-8012.0

-6478.4

-1533.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-198.5

5294.3

4158.0

1136.4

-8203.1

-6669.6

-1533.5

ზრდა

368.8

5294.3

4158.0

1136.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

368.8

5294.3

4158.0

1136.4

0.0

0.0

0.0

კლება

567.4

0.0

0.0

0.0

8203.1

6669.6

1533.5

ვალუტა და დეპოზიტები

567.4

0.0

0.0

0.0

8203.1

6669.6

1533.5

ვალდებულებების ცვლილება

-274.8

-184.0

-184.0

0.0

-191.2

-191.2

0.0

კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

საშინაო

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2.  მე-2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22207.3

26779.1

23460.5

3318.6

35639.0

25083.7

10555.3

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

35239.0

24683.7

10555.3

არაფინანსური აქტივების კლება

219.0

792.4

792.4

0.0

400.0

400.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

22405.8

21484,8

19302,6

2182,3

43842.2

31753.3

12088.8

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

19776.6

17730.8

2045.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8938.2

5937.2

4002.9

1934.4

23874.4

13831.3

10043.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

ნაშთის ცვლილება

-198.5

5294.3

4158.0

1136.4

-8203.1

-6669.6

-1533.5

“.

3. მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35239.0ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

35239.0

24683.7

10555.3

გადასახადები

9188.7

9965.0

9965.0

0.0

17129.8

17129.8

0.0

გრანტები

8629.0

9322.4

6003.8

3318.6

10555.3

0.0

10555.3

სხვა შემოსავლები

4170.6

6699.2

6699.2

0.0

7553.9

7553.9

0.0

“.

4.

მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10,555.3ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

8629.0

9322.4

10,555.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8629.0

9322.4

10,555.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5499.9

6253.8

2,585.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5253.7

6003.8

0.000

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

246.2

250.0

2,585.8

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3129.0

3068.6

7,969.6

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3129.0

3068.6

7,969.6

“.

5. მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19776.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

19776.6

17730.8

2045.8

შრომის ანაზღაურება

2511.4

3389.9

3255.6

134.3

3765.5

3600.5

165.0

საქონელი და მომსახურება

3082.8

2957.3

2950.2

7.0

3697.8

3102.0

595.8

პროცენტი

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

სუბსიდიები

5946.8

7455.7

7350.9

104.8

9134.8

9054.8

80.0

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1075.8

1165.5

1163.8

1.8

1219.2

1214.2

5.0

სხვა ხარჯები

466.6

248.1

248.1

0.0

1861.1

661.1

1200.0

“.

6. მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23474,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23874.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

127.7

133.4

981.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

42.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8124.3

5008.4

18648.3

04 00

განათლება

610.6

433,6

2370.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

75.6

358.9

1831.8

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

2.9

0.0

 

სულ ჯამი

8938.2

5937.2

23874.4

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

219.0

792.5

400.0

ძირითადი აქტივები

37.8

415.7

200.0

მატერიალური მარაგები

0.0

143.8

0.0

არაწარმოებული აქტივები

181.2

233.0

200.0

მიწა

181.2

233.0

200.0

“.

7. მე-9    მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4255.7

5243.2

7018.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4013.7

4957.1

6771.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4013.7

4957.1

6383.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

388.2

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

242.1

286.17

247.36

702

თავდაცვა

162.1

203.0

261.4

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

162.1

203.0

261.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7526.1

4292.1

12940.5

70421

სოფლის მეურნეობა

483.9

306.8

2764.2

7045

ტრანსპორტი

7042.3

3979.9

8860.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7042.3

3979.9

8860.2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0.0

5.5

1316.0

705

გარემოს დაცვა

1159.2

1387.5

2606.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1147.5

1370.3

2245.9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11.7

17.1

360.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3284.6

3851.1

8131.4

7061

ბინათმშენებლობა

26.6

0.5

228.8

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

145.6

206.5

1405.7

7063

წყალმომარაგება

2024.9

2497.1

5320.2

7064

გარე განათება

1024.5

1070.7

1141.9

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

62.9

76.3

34.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139.2

161.0

242.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.2

161.0

242.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2183.2

2639.2

4662.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1039.5

1342.8

2810.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

874.1

852.4

1356.3

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

57.6

71.7

86.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

212.1

372.2

410.0

709

განათლება

2653.3

2605.2

5654.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2581.7

2531.9

3122.9

7092

ზოგადი განათლება

71.6

73.4

2531.5

710

სოციალური დაცვა

1042.4

1102.5

2324.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

717.0

743.1

813.3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

320.9

354.7

1506.7

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4.5

4.8

5.0

 

სულ

22405.8

21484.8

43842.2

“.

8. მე-13  მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                  

„ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო დახმარება თანადაფინანსების გზით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:

 • მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 400 ლარის ოდენობით ან 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტების შეძენის მიზნით დახმარება გაეწევა მოთხოვნილი თანხის 100%-ის ოდენობით. ასევე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს ან/და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად, მკურნალობის ან/და გამოკვლევის (გარდა 18 წლიდან ზემოთ ასაკის პირებისათვის ფიზიოთერაპიის და მასაჟისა) დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობისა.
 • მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000-მდე, მედიკამენტების შეძენისა ან/და მკურნალობის დაფინანსების მიზნით კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობით. ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, მედიკამენტების შეძენის მიზნით დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხმობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
 • მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ოპერაციის ან/ და რეაბილიტაციის ან/და გამოკვლევის ან/და მკურნალობის ან/და მედიკამენტების შეძენის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, კალენდარული წლის განმავლობაში არაუმეტეს 800 ლარისა.
 • გონებრივი განვითარების შეფერხების ან გონებრივი განვითარების დაყოვნების (ამ პუნქტში იგულისხმება: ICD – 10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები F84; F78; R62) მქონე, 0-13 წლამდე პირს რეაბილიტაციის ან/და გამოკვლევის ან/და მკურნალობის ან/და მედიკამენტების შეძენის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, კალენდარული წლის განმავლობაში არაუმეტეს 800 ლარისა.
 • ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირს, დაავადების საჭიროებიდან გამომდინარე, გამოკვლევის ან/და მკურნალობის ან/და ოპერაციის ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, კალენდარული წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით.
 • გულის ოპერაციის დაფინანსების მიზნით ბენეფიციარს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი ღირებულების 80%-ით, არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით.
 • კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ პირს, ოპერაციის დაფინანსების მიზნით, სახელმწიფოს მიერ სადაზღვევო პროგრამის ფარგლებში გაცემული დახმარების შემდეგ აუნაზღაურდება მხოლოდ 200 ლარი და მეტი ოდენობის დარჩენილი თანხის არსებობისას დასაფარავი თანხის 50%, არაუმეტეს 2000 ლარისა.
9. მე-13  მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                 

„ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  (ორგანიზაციული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სხვადასხვა ყოფითი სახის   დახმარების გაწევა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:

 • ასი და მეტი წლოვანების ხანდაზმულს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობით.
 • ომისა და სამხედრო ძალების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანს დახმარება გაეწევა კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, 200 ლარის ოდენობით.
 • 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანს დახმარება გაეწევა კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, 200 ლარის ოდენობით.
 • ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით, მისი დაბადებიდან ორი კალენდარული თვის ვადაში განცხადების წარმოდგენისას, იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილს დახმარება გაეწევა პირველ ბავშვზე 250 ლარის ოდენობით და ყოველი მომდევნო ბავშვის დაბადების შემთხვევაში გაიზარდოს და გაიცეს თითოეულისათვის 200 ლარის ოდენობით (ბავშვების რაოდენობის პროპორციულად, პირველი ბავშვისათვის 250 ლარის ოდენობით და ყოველი დანარჩენი თითოეულისათვის დაემატოს 200 ლარის ოდენობით). ასევე ტყუპების შეძენის შემთხვევაში თითოეულისათვის შესაბამისი (მათი რაოდენობის მიხედვით) თანაბარი ოდენობის თანხა.
 • 0-დან 100 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა მშობელს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, გაეწევა დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
 • 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს, იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილ ოჯახს და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 4 და მეტი რაოდენობის არასრულწლოვანი შვილი, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევათ 300 ლარის ოდენობით.
 • ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, იძულებით გადაადგილებულ პირს – დევნილ ოჯახებს და ომში დაღუპული მეომრების ოჯახს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით, ხოლო დედმამით ობოლ არასრულწლოვან ბენეფიციარს 200 ლარის ოდენობით. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.
 • ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, უსინათლო ან/და ყრუ-მუნჯ მოქალაქეს დახმარება გაეწევა 100 ლარის ოდენობით. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.
 • არასრულწლოვანი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან/და ასევე ონკოლოგიურად დაავადებულ ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ 200 ლარის ოდენობით.
 • 0-დან 15 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა 200 ლარის ოდენობის თანხით.
 • უსინათლო ან/და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, 40 ლარის ოდენობით.
 • დიალიზზე მყოფ ბენეფიციარებს, ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, დახმარება გაეწევათ კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, ქ. მარნეულის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ ბენეფიციარს 40 ლარის ოდენობით, ყიზილ-აჯლოსა და ალგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ ბენეფიციარს 50 ლარის ოდენობით, ხოლო მუნიციპალიტეტის სხვა დანარჩენ ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს 70 ლარის ოდენობით.
 • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეომართა ოჯახებს (იგულისხმება: პირველ რიგში მეუღლე, ასეთის არარსებობისას სრულწლოვანი შვილი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში მის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს), შვილის არარსებობისას მშობელი), კალენდარული წლის განმავლობაში, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევათ 100 ლარის ოდენობით, ხოლო კალენდარული წლის აგვისტოს თვეში (8 აგვისტოსთან დაკავშირებით) 500 ლარის ოდენობით. ასევე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს, კალენდარული წლის მაისის თვეში, (9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადი საჩუქრის სახით დახმარება გაეწევათ 250 ლარის ოდენობის თანხით. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.
 • მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში ან კანონიერ წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ არასრულწლოვან ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, 50 ლარის ოდენობით.
 • მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ერთჯერადი დახმარების მიზნით, რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შესაბამისად, პირადი სარგებლობისათვის გადაეცემა ეტლი ან/და სხვა ტექნიკური საშუალება, არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობის ღირებულების.
 • 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახებს, სიდანაც ორი ან მეტი შვილი, ასევე, 0-დან 30 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, საიდანაც ერთი სტუდენტი მაინც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ, დახმარება გაეწევა თითოეულ სტუდენტისათვის 500 ლარის ოდენობის თანხით.
 • 0-დან 120 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ სოციალურად დაუცველ მარჩენალ დაკარგულ ბენეფიციარს, რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა 500 ლარის ოდენობით.
 • დედით და მამით ობოლ ბენეფიციარს, რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევა 500 ლარის ოდენობით.
 • იძულებით გადაადგილებული პირთა – დევნილთა ოჯახებს, რომელთა შვილიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ 500 ლარის ოდენობით.
 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შვილებს, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ 500 ლარის ოდენობით.
 • მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელიც სწავლობს საგანმანათლებლო დაწესებულების უმაღლეს ან/და პროფესიულ პროგრამაზე, სწავლის დაფინანსების მიზნით, დახმარება გაეწევათ 500 ლარის ოდენობით.
10. მე-13  მუხლის მეხუთე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „წარმომადგენლობითი  და  აღმასრულებელი  ორგანოების  დაფინანსება  პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა.

ორგანიზაციული კოდი „0102“  პროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 45.0 ათასი ლარით დაფინანსება.

ამავე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14  მარტის №480 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“,  მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთით– 100,1 ათასი ლარის ოდენობით  ქ.მარნეულში სასწრაფო სამედიცინო შენობის სამშენებლო სამუშაოების დაფინანსება.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 ივლისის №1720 განკარგულებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის № 554 განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებით მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა 440,565.00  ლარი მოხმარდება შემდეგო პროექტების განხორციელებას:

ა) ქუთლიარის სასწრაფოს მშენებლობა – 144,400.00 ლარი;

ბ) სადახლოს სასწრაფოს მშენებლობა – 141,268.00 ლარი;

გ) შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა – 130,300.00 ლარი;

დ) დამია-გეურარხის ამბულატორიის რეაბილიტაცია – 24,597.00 ლარი.

(ორგანიზაციული კოდი 0104)  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, გრაფიკის მიხედვით,  არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.“

11. მე-14   მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ . კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

22,405.8

21,484.8

19,302.6

2,182.3

43,842.2

31,753.3

12,088.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

213.0

240.0

240.0

0.0

240.0

240.0

0.0

 

ხარჯები

13,192.8

15,363.6

15,115.7

247.9

19,776.6

17,730.8

2,045.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,511.4

3,389.9

3,255.6

134.3

3,765.5

3,600.5

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,938.2

5,937.2

4,002.9

1,934.4

23,874.4

13,831.3

10,043.1

 

ვალდებულებების კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,497.8

5,243.2

5,199.0

44.3

7,018.6

6,477.9

540.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

228.0

228.0

0.0

228.0

228.0

0.0

 

ხარჯები

3,999.7

4,925.8

4,925.8

0.0

5,845.6

5,845.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,384.1

3,232.7

3,232.7

0.0

3,600.5

3,600.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.7

133.4

89.1

44.3

981.8

441.1

540.7

 

ვალდებულებების კლება

370.4

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

771.9

1,089.8

1,089.8

0.0

1,223.4

1,223.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

21.0

28.0

29.0

0.0

28.0

29.0

0.0

 

ხარჯები

769.6

1,087.4

1,087.4

0.0

1,187.4

1,187.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

449.3

635.6

635.6

0.0

676.3

676.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

2.4

2.4

0.0

36.0

36.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,241.8

3,867.2

3,823.0

44.3

5,159.7

4,619.0

540.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

180.0

200.0

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

3,101.1

3,736.2

3,736.2

0.0

4,213.8

4,213.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,934.8

2,597.1

2,597.1

0.0

2,924.3

2,924.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.1

131.0

86.7

44.3

945.8

405.1

540.7

 

ვალდებულებების კლება

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

388.2

388.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.2

388.2

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

242.1

286.1

286.1

0.0

244.4

244.4

0.0

 

ხარჯები

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

177.6

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 05

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.1

0.1

0.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.1

0.1

0.0

3.0

3.0

0.0

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

162.1

203.0

67.2

135.8

261.4

96.4

165.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

162.1

203.0

67.2

135.8

219.4

54.4

165.0

 

შრომის ანაზღაურება

127.3

157.2

22.9

134.3

165.0

0.0

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

42.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

162.1

203.0

67.2

135.8

261.4

96.4

165.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

162.1

203.0

67.2

135.8

219.4

54.4

165.0

 

შრომის ანაზღაურება

127.3

157.2

22.9

134.3

165.0

0.0

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

42.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12,023.3

9,530.7

7,635.1

1,895.6

23,678.1

15,915.7

7,762.4

 

ხარჯები

3,845.0

4,522.4

4,516.9

5.5

5,029.8

4,949.8

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,124.3

5,008.4

3,118.2

1,890.1

18,648.3

10,965.9

7,682.4

 

ვალდებულებების კლება

54.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

6,494.4

3,366.9

2,084.3

1,282.6

8,280.2

5,531.7

2,748.5

 

ხარჯები

484.3

368.1

368.1

0.0

436.9

436.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,010.1

2,998.8

1,716.2

1,282.6

7,843.3

5,094.8

2,748.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,352.2

5,338.8

4,751.7

587.2

12,096.1

8,806.9

3,289.1

 

ხარჯები

2,852.6

3,535.8

3,535.8

0.0

3,932.9

3,932.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,496.0

1,803.0

1,215.9

587.2

8,163.2

4,874.1

3,289.1

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,024.9

2,497.1

2,076.0

421.2

5,320.2

3,865.2

1,455.0

 

ხარჯები

4.3

1,215.8

1,215.8

0.0

1,205.0

1,205.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,152.2

1,281.4

860.2

421.2

4,115.2

2,660.2

1,455.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.0

306.8

140.7

166.0

2,764.2

930.0

1,834.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.0

306.8

140.7

166.0

2,764.2

930.0

1,834.2

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

11.7

17.1

17.1

0.0

360.3

360.3

0.0

 

ხარჯები

11.7

17.1

17.1

0.0

25.0

25.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

335.3

335.3

0.0

03 02 04

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

26.6

0.5

0.5

0.0

228.8

228.8

0.0

 

ხარჯები

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.5

0.0

228.8

228.8

0.0

03 02 05

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,024.5

1,070.7

1,070.7

0.0

1,141.9

1,141.9

0.0

 

ხარჯები

796.3

934.6

934.6

0.0

630.0

630.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.2

136.1

136.1

0.0

511.9

511.9

0.0

03 02 06

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

121.6

110.6

110.6

0.0

345.9

345.9

0.0

 

ხარჯები

101.6

110.6

110.6

0.0

175.9

175.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

0.0

170.0

170.0

0.0

03 02 07

"ააიპ სუფთა მარნეული "– დაფინანსება

1,025.9

1,259.7

1,259.7

0.0

1,900.0

1,900.0

0.0

 

ხარჯები

1,025.9

1,257.7

1,257.7

0.0

1,897.0

1,897.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

0.0

3.0

3.0

0.0

03 02 08

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

62.9

76.3

76.3

0.0

34.8

34.8

0.0

 

ხარჯები

21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.7

76.3

76.3

0.0

34.8

34.8

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

345.5

206.5

186.2

20.3

1,405.7

944.0

461.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.5

206.5

186.2

20.3

1,405.7

944.0

461.8

03 03 01

სკვერებისა და პარკების გაშენება რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

86.5

161.8

141.5

20.3

1,345.7

884.0

461.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

161.8

141.5

20.3

1,345.7

884.0

461.8

03 03 02

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის , საპროექტო დოკუმენტაციის , არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი

 

59.1

44.7

44.7

0.0

60.0

60.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

   59.1

44.7

44.7

0.0

60.0

60.0

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

547.9

613.0

613.0

0.0

580.0

580.0

0.0

 

ხარჯები

470.0

613.0

613.0

0.0

580.0

580.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

483.3

5.5

0.0

5.5

1,316.0

53.0

1,263.0

 

ხარჯები

38.1

5.5

0.0

5.5

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394.7

0.0

0.0

0.0

1,236.0

53.0

1,183.0

 

ვალდებულებების კლება

50.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,653.3

2,605.2

2,605.2

0.0

5,654.4

3,318.6

2,335.8

 

ხარჯები

2,031.3

2,171.6

2,171.6

0.0

3,283.9

2,768.1

515.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.6

433.6

433.6

0.0

2,370.5

550.5

1,820.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

( ) იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი “– დაფინანსება

1,692.2

2,072.3

2,072.3

0.0

2,634.4

2,634.4

0.0

 

ხარჯები

1,692.2

2,066.2

2,066.2

0.0

2,614.4

2,614.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.0

6.0

0.0

20.0

20.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

889.5

459.6

459.6

0.0

488.5

488.5

0.0

 

ხარჯები

267.6

32.1

32.1

0.0

81.7

81.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.6

427.6

427.6

0.0

406.8

406.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

71.6

73.4

73.4

0.0

2,531.5

195.7

2,335.8

 

ხარჯები

71.6

73.4

73.4

0.0

587.8

72.0

515.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1,943.7

123.7

1,820.0

05 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა   და სპორტი

2,183.2

2,639.2

2,639.2

0.0

4,662.7

4,662.7

0.0

 

ხარჯები

2,092.2

2,280.2

2,280.2

0.0

2,830.9

2,830.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.6

358.9

358.9

0.0

1,831.8

1,831.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,039.5

1,342.8

1,342.8

0.0

2,810.4

2,810.4

0.0

 

ხარჯები

1,007.7

1,012.8

1,012.8

0.0

1,234.0

1,234.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.3

330.0

330.0

0.0

1,576.4

1,576.4

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

5.8

16.8

16.8

0.0

34.0

34.0

0.0

 

ხარჯები

5.8

16.8

16.8

0.0

34.0

34.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

1,028.3

997.8

997.8

0.0

1,236.4

1,236.4

0.0

 

ხარჯები

1,001.9

996.0

996.0

0.0

1,200.0

1,200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

1.8

1.8

0.0

36.4

36.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მოწყობა , რეაბილიტაცია

5.4

328.1

328.1

0.0

1,540.0

1,540.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

328.1

328.1

0.0

1,540.0

1,540.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

874.1

852.4

852.4

0.0

1,356.3

1,356.3

0.0

 

ხარჯები

815.1

823.4

823.4

0.0

1,100.9

1,100.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

29.0

29.0

0.0

255.3

255.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

215.1

140.8

140.8

0.0

214.6

214.6

0.0

 

ხარჯები

206.8

140.8

140.8

0.0

214.6

214.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

561.1

709.1

709.1

0.0

903.9

903.9

0.0

 

ხარჯები

555.5

682.7

682.7

0.0

886.4

886.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

26.4

26.4

0.0

17.5

17.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა , რეაბილიტაცია

44.5

2.6

2.6

0.0

237.8

237.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.9

2.6

2.6

0.0

237.8

237.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

57.6

71.7

71.7

0.0

86.0

86.0

0.0

 

ხარჯები

57.6

71.7

71.7

0.0

86.0

86.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

212.1

372.2

372.2

0.0

410.0

410.0

0.0

 

ხარჯები

211.8

372.2

372.2

0.0

410.0

410.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1,189.2

1,263.5

1,156.9

106.5

2,566.9

1,281.9

1,285.0

 

ხარჯები

1,187.4

1,260.5

1,154.0

106.5

2,566.9

1,281.9

1,285.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

146.8

161.0

56.2

104.8

242.0

162.0

80.0

 

ხარჯები

146.8

158.1

53.3

104.8

242.0

162.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,042.4

1,102.5

1,100.7

1.8

2,324.9

1,119.9

1,205.0

 

ხარჯები

1,040.7

1,102.5

1,100.7

1.8

2,324.9

1,119.9

1,205.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

717.0

743.1

743.1

0.0

813.3

813.3

0.0

 

ხარჯები

717.0

743.1

743.1

0.0

813.3

813.3

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

320.9

354.7

354.7

0.0

1,506.7

306.7

1,200.0

 

ხარჯები

319.2

354.7

354.7

0.0

1,506.7

306.7

1,200.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4.5

4.8

3.0

1.8

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.5

4.8

3.0

1.8

5.0

0.0

5.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.