,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 125
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.160.016561
125
09/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
010260020.35.160.016561
,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №125

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. რუსთავი

 

,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს  ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილების (www.matsne.gov.ge,  08/02/2018; 010260020.35. 160.016449) პირველი მუხლით დამტკიცებულ დანართში  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 სექტემბრიდან.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანიდანართი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

N

რანგი

 თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

1

 

მერი

1

4500

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

4000

3

 

მერის  მოადგილე

2

3750

4

III

მერის წარმომადგენელი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

10

1700

მერიის აპარატი

5

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

იურიდიული განყოფილება

6

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

7

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

8

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

9

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

საორგანიზაციო განყოფილება

10

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

11

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

12

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1200

13

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

14

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

15

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

37

750

სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

16

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

17

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

10

800

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

18

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

19

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილება

20

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილება

21

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

22

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

800

23

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

24

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

25

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

ქონების მართვის განყოფილება

26

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

27

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1000

28

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

29

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

30

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

31

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1200

32

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

33

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

34

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

გაწვევის განყოფილება

35

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

36

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

850

37

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

38

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

39

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

40

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

სამობილიზაციო განყოფილება

41

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

42

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

43

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

შიდა აუდიტის სამსახური

44

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილება

45

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

46

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

47

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

შიდა კონტროლის და  მონიტორინგის განყოფილება

48

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

49

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

50

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახური

51

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

52

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

53

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

54

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

55

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

800

56

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

57

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

58

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

59

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

60

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

750

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

61

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

62

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილება

63

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

64

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1400

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

65

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

66

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1400

შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილება

67

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

68

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

69

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება

70

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

71

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1100

ინფრასტრუქტურის განვითარების  და ტრანსპორტის სამსახური

72

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

73

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

2

2000

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

74

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

75

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1400

76

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1100

77

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

78

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

79

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

80

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

81

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

1200

82

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

ტრანსპორტის  მართვისა და კონტროლის განყოფილება

83

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

84

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

85

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

850

არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური

86

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

არქიტექტურის განყოფილება

87

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

88

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1000

89

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

90

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

91

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

92

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

93

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

94

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

95

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ჯანდაცვის,  სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა

და ახალგაზრდული განვითარების  სამსახური

96

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

97

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

სოციალური მომსახურების განყოფილება

98

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

99

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1200

100

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

101

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

900

102

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

103

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

104

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1000

105

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

900

106

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

107

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების 

კოორდინაციის განყოფილება

108

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

109

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

110

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

სულ

219

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.