„ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივლისის №337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივლისის №337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 385
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 130000000.10.003.021400
385
09/08/2019
ვებგვერდი, 09/08/2019
130000000.10.003.021400
„ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივლისის №337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №385

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივლისის №337 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 17 ივლისის №337 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 19/07/2019, 130000000.10.003.021355) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების:

1. პირველი მუხლის:

ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. „ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები“ (დანართი №2).“;

ბ) მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. პირველი მუხლის პირველი პუნქტით დამტკიცებული დებულების:

ა) პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. აპარატს აქვს ამ დებულების დანართით გათვალისწინებული ფორმის ბლანკები, ასევე  ემბლემა, ბეჭედი თავისი დასახელებით და სხვა ატრიბუტები.“;

ბ) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

3. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით დამტკიცებული დანართი №2 („ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები“) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი №1).

4. პირველი მუხლის პირველი პუნქტით დამტკიცებულ დებულებას დაემატოს თანდართული შინაარსის დანართი (დანართი №2).

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძედანართი №1

 


დანართი №2

 

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები

წოდების ზღვარი

თანამდებობები

რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

 

46

 

1

უმაღლესი სპეციალური წოდება

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსი

1

6250

2

უმაღლესი სპეციალური წოდება

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილე

1

5625

შიდა და საგარეო უსაფრთხოების საკითხთა დეპარტამენტი

24

 

3

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

დეპარტამენტის დირექტორი

1

5000

4

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

1

4750

შიდა უსაფრთხოების საკითხთა სამმართველო

10

 

5

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

სამმართველოს უფროსი

1

4375

6

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

უფროსი მრჩეველი

6

3250

7

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

მრჩეველი

3

2750

საგარეო უსაფრთხოების საკითხთა სამმართველო

6

 

8

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

სამმართველოს უფროსი

1

4375

9

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

უფროსი მრჩეველი

3

3250

10

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

მრჩეველი

2

2750

სოციალურ-ეკონომიკური და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხთა სამმართველო

6

 

11

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

სამმართველოს უფროსი

1

4375

12

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

უფროსი მრჩეველი

3

3250

13

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

მრჩეველი

2

2750

თავდაცვის საკითხთა დეპარტამენტი

5

 

14

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

დეპარტამენტის დირექტორი

1

5000

15

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

უფროსი მრჩეველი

2

3250

16

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

მრჩეველი

2

2750

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

11

 

17

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

დეპარტამენტის დირექტორი

1

5000

18

ეროვნული უსაფრთხოების ვიცე-პოლკოვნიკი

უფროსი სპეციალისტი

5

2250

19

ეროვნული უსაფრთხოების ვიცე-პოლკოვნიკი

სპეციალისტი

5

2000

კრიზისული ვითარების მართვის ეროვნული ცენტრი (დეპარტამენტი)

4

 

20

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

დეპარტამენტის დირექტორი

1

5000

21

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

უფროსი მრჩეველი

2

3250

22

ეროვნული უსაფრთხოების პოლკოვნიკი

მრჩეველი

1

2750

 

დანართი №2

„დანართი

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ბლანკის ნიმუში

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.