საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 257
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 29/08/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 230210000.22.033.017230
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
257
29/08/2019
ვებგვერდი, 30/08/2019
230210000.22.033.017230
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/08/2019 - 10/10/2019)

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №257

2019 წლის 29 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საბაჟო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს:
1. ინსტრუქცია „საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებების და მოვალეობების შესახებ“ (დანართი №1).
2. ინსტრუქცია „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ (დანართი №2).
3. ინსტრუქცია „საბაჟო ზედამხედველობის შესახებ“ (დანართი №3).
4. ინსტრუქცია  „გარანტიის შესახებ“ (დანართი №4).
5. ინსტრუქცია „საქონლის შემოტანისა და ზოგადი დეკლარაციის წარდგენის შესახებ“ (დანართი №5).
6. ინსტრუქცია „საქონლის დროებით შენახვის შესახებ“ (დანართი №6).
7. ინსტრუქცია „ტრანზიტის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №7).
8. ინსტრუქცია „საქონლის საბაჟო პროცედურაში ან რეექსპორტში დეკლარირებისა და გაფორმების შესახებ“ (დანართი №8).
9. ინსტრუქცია „საბაჟო საწყობის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №9).
10.  ინსტრუქცია „თავისუფალი ზონის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №10).
11. ინსტრუქცია „დროებითი შემოტანის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №11).
12. ინსტრუქცია „საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებისა და საქონლის მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების პროცედურების შესახებ“ (დანართი №12).
13. ინსტრუქცია „შიდა გადამუშავების პროცედურის შესახებ“ (დანართი №13).
14. ინსტრუქცია „გარე გადამუშავების პროცედურის შესახებ“ (დანართი №14).
15. ინსტრუქცია „ექსპორტის პროცედურის შესახებ“ (დანართი №15).
16. ინსტრუქცია „რეექსპორტის შესახებ“ (დანართი №16).
17. ინსტრუქცია „მილსადენითა და ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონლის შესახებ“ (დანართი №17).
18. ინსტრუქცია „საქონლის განკარგვის შესახებ“ (დანართი №18).
19. დეკლარირების კლასიფიკატორი (დანართი №19).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანება.
მუხლი 3
ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანებით დამტკიცებული „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №2) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტისა და №2-II-01 – №2-II-03 დანართებისა, „საქონლის საბაჟო პროცედურაში ან რეექსპორტში დეკლარირებისა და გაფორმების შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №8) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ჰ1“ ქვეპუნქტისა და მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტისა, ამოქმედდეს 2019 წლის 1 სექტემბრიდან.
მუხლი 4
ამ ბრძანებით დამტკიცებული „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №2) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი, მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი და №2-II-01 – №2-II-03 დანართები ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 5
ამ ბრძანებით დამტკიცებული „საქონლის საბაჟო პროცედურაში ან რეექსპორტში დეკლარირებისა და გაფორმების შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №8) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ჰ1“ ქვეპუნქტი და მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტი ამოქმედდეს 2019 წლის 11 სექტემბრიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი კაკაურიძე
106. 08/07/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 229 - ვებგვერდი, 10/07/2024 105. 19/06/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 208 - ვებგვერდი, 20/06/2024 104. 13/06/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 203 - ვებგვერდი, 14/06/2024 103. 07/06/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 197 - ვებგვერდი, 10/06/2024 102. 24/05/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 168 - ვებგვერდი, 27/05/2024 101. 22/05/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 164 - ვებგვერდი, 23/05/2024 100. 12/03/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 76 - ვებგვერდი, 13/03/2024 99. 12/03/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 74 - ვებგვერდი, 13/03/2024 98. 15/02/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 47 - ვებგვერდი, 16/02/2024 97. 15/02/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 46 - ვებგვერდი, 16/02/2024 96. 26/01/2024 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 24 - ვებგვერდი, 29/01/2024 95. 06/12/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 470 - ვებგვერდი, 07/12/2023 94. 06/12/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 471 - ვებგვერდი, 07/12/2023 93. 06/12/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 469 - ვებგვერდი, 07/12/2023 92. 22/11/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 437 - ვებგვერდი, 27/11/2023 91. 14/11/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 423 - ვებგვერდი, 15/11/2023 90. 13/11/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 420 - ვებგვერდი, 14/11/2023 89. 18/10/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 381 - ვებგვერდი, 19/10/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 88. 23/08/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 313 - ვებგვერდი, 24/08/2023 87. 20/07/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 279 - ვებგვერდი, 24/07/2023 86. 20/07/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 277 - ვებგვერდი, 21/07/2023 85. 05/07/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 259 - ვებგვერდი, 06/07/2023 84. 18/05/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 164 - ვებგვერდი, 18/05/2023 83. 16/05/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 160 - ვებგვერდი, 17/05/2023 82. 03/04/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 119 - ვებგვერდი, 04/04/2023 81. 20/03/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 89 - ვებგვერდი, 22/03/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 80. 16/03/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 80 - ვებგვერდი, 17/03/2023 79. 13/03/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 74 - ვებგვერდი, 14/03/2023 78. 22/02/2023 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 51 - ვებგვერდი, 23/02/2023 77. 28/12/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 430 - ვებგვერდი, 29/12/2022 76. 07/12/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 400 - ვებგვერდი, 08/12/2022 75. 31/08/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 298 - ვებგვერდი, 01/09/2022 74. 12/08/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 274 - ვებგვერდი, 15/08/2022 73. 28/07/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 260 - ვებგვერდი, 01/08/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 72. 20/07/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 238 - ვებგვერდი, 21/07/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 71. 15/07/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 233 - ვებგვერდი, 18/07/2022 70. 29/06/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 209 - ვებგვერდი, 30/06/2022 69. 23/05/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 156 - ვებგვერდი, 24/05/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 68. 20/05/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 153 - ვებგვერდი, 24/05/2022 67. 18/05/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 149 - ვებგვერდი, 19/05/2022 66. 18/05/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 148 - ვებგვერდი, 19/05/2022 65. 12/04/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 111 - ვებგვერდი, 13/04/2022 64. 28/03/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 85 - ვებგვერდი, 29/03/2022 63. 18/03/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 78 - ვებგვერდი, 18/03/2022 62. 12/01/2022 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 4 - ვებგვერდი, 13/01/2022 61. 29/12/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 352 - ვებგვერდი, 30/12/2021 60. 13/12/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 334 - ვებგვერდი, 14/12/2021 59. 08/12/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 326 - ვებგვერდი, 09/12/2021 58. 19/11/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 306 - ვებგვერდი, 22/11/2021 57. 18/11/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 304 - ვებგვერდი, 19/11/2021 56. 05/11/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 292 - ვებგვერდი, 08/11/2021 55. 29/10/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 284 - ვებგვერდი, 01/11/2021 54. 20/10/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 274 - ვებგვერდი, 21/10/2021 53. 29/09/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 256 - ვებგვერდი, 30/09/2021 52. 29/09/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 255 - ვებგვერდი, 30/09/2021 51. 21/09/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 243 - ვებგვერდი, 22/09/2021 50. 06/09/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 226 - ვებგვერდი, 07/09/2021 49. 11/08/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 200 - ვებგვერდი, 12/08/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 48. 21/07/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 181 - ვებგვერდი, 22/07/2021 47. 21/07/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 180 - ვებგვერდი, 22/07/2021 46. 24/06/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 150 - ვებგვერდი, 25/06/2021 45. 10/06/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 136 - ვებგვერდი, 11/06/2021 44. 19/05/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 115 - ვებგვერდი, 21/05/2021 43. 19/05/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 112 - ვებგვერდი, 20/05/2021 42. 26/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 64 - ვებგვერდი, 29/03/2021 41. 24/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 62 - ვებგვერდი, 25/03/2021 40. 18/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 60 - ვებგვერდი, 25/03/2021 39. 12/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 53 - ვებგვერდი, 15/03/2021 38. 11/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 52 - ვებგვერდი, 15/03/2021 37. 09/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 50 - ვებგვერდი, 10/03/2021 36. 24/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 319 - ვებგვერდი, 25/12/2020 35. 21/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 316 - ვებგვერდი, 23/12/2020 34. 16/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 306 - ვებგვერდი, 17/12/2020 33. 16/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 305 - ვებგვერდი, 18/12/2020 32. 15/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 304 - ვებგვერდი, 16/12/2020 31. 15/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 303 - ვებგვერდი, 16/12/2020 30. 08/12/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 293 - ვებგვერდი, 09/12/2020 29. 20/11/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 280 - ვებგვერდი, 24/11/2020 28. 20/11/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 276 - ვებგვერდი, 24/11/2020 27. 10/11/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 272 - ვებგვერდი, 11/11/2020 26. 05/10/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 246 - ვებგვერდი, 06/10/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 25. 05/10/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 245 - ვებგვერდი, 06/10/2020 24. 31/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 214 - ვებგვერდი, 01/09/2020 23. 27/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 206 - ვებგვერდი, 31/08/2020 22. 27/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 204 - ვებგვერდი, 31/08/2020 21. 27/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 203 - ვებგვერდი, 31/08/2020 20. 20/08/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 193 - ვებგვერდი, 21/08/2020 19. 09/07/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 157 - ვებგვერდი, 10/07/2020 18. 09/07/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 156 - ვებგვერდი, 10/07/2020 17. 29/06/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 144 - ვებგვერდი, 30/06/2020 16. 24/06/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 141 - ვებგვერდი, 25/06/2020 15. 01/06/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 122 - ვებგვერდი, 02/06/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 14. 14/05/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 113 - ვებგვერდი, 15/05/2020 13. 01/05/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 103 - ვებგვერდი, 04/05/2020 12. 28/04/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 98 - ვებგვერდი, 29/04/2020 11. 10/04/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 94 - ვებგვერდი, 13/04/2020 10. 06/04/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 92 - ვებგვერდი, 07/04/2020 9. 11/02/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 39 - ვებგვერდი, 13/02/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 8. 31/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 427 - ვებგვერდი, 31/12/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 7. 27/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 420 - ვებგვერდი, 27/12/2019 6. 27/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 419 - ვებგვერდი, 27/12/2019 5. 27/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 418 - ვებგვერდი, 27/12/2019 4. 27/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 417 - ვებგვერდი, 27/12/2019 3. 06/12/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 373 - ვებგვერდი, 09/12/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 2. 31/10/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 332 - ვებგვერდი, 01/11/2019 1. 10/10/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 309 - ვებგვერდი, 11/10/2019