„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №71 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №71 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/09/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016401
25
06/09/2019
ვებგვერდი, 10/09/2019
190020020.35.140.016401
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №71 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2019 წლის 6 სექტემბერი

დაბა ასპინძა

 

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №71 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №71 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2018 წ., 190020020.35.140.016376) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით, დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძედანართი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 677,0

9 386,7

3 704,4

5 682,3

9 250,5

4 322,0

4 928,5

შემოსავლები

6 658,7

9 078,4

3 704,4

5 374,0

9 240,5

4 322,0

4 918,5

არაფინანსური აქტივების კლება

18,4

308,3

0,0

308,3

10,0

0,0

10,0

გადასახდელები

8 106,1

8 215,0

3 574,4

4 640,5

11 227,7

4 550,2

6 677,5

ხარჯები

3 202,9

3 287,4

0,0

3 287,4

4 928,2

621,4

4 306,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 840,8

4 927,5

3 574,4

1 353,1

6 299,5

3 928,8

2 370,7

ვალდებულებების კლება

60,9

           

ნაშთის ცვლილება

-1429,1

1171,8

130,0

1041,8

-1977,1

-228,2

-1748,9

 


მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 658,7

2 714,1

3 944,6

9 078,4

3 704,4

5 374,0

9 240,5

4 322,0

4 918,5

გადასახადები

3 203,1

0,0

3 203,1

4 060,4

0,0

4 060,4

4 262,5

0,0

4 262,5

გრანტები

2 875,1

2 714,1

161,0

4 399,4

3 704,4

695,0

4 448,0

4 322,0

126,0

სხვა შემოსავლები

580,4

0,0

580,4

618,7

0,0

618,7

530,0

0,0

530,0

ხარჯები

3 202,9

18,4

3 184,4

3 287,4

0,0

3 287,4

4 928,2

621,4

4 306,8

შრომის ანაზღაურება

757,9

0,0

757,9

947,2

0,0

947,2

1 192,9

0,0

1 192,9

საქონელი და მომსახურება

898,4

18,4

879,9

726,8

0,0

726,8

1 175,8

81,8

1 094,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

სუბსიდიები

1 138,7

0,0

1 138,7

1 194,4

0,0

1 194,4

1 365,1

0,0

1 365,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

226,3

0,0

226,3

227,4

0,0

227,4

258,5

0,0

258,5

სხვა ხარჯები

181,6

0,0

181,6

144,9

0,0

144,9

887,9

539,6

348,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3 455,8

2 695,7

760,2

5 791,0

3 704,4

2 086,6

4 312,3

3 700,6

611,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 824,0

3 079,5

1 744,5

4 619,2

3 574,4

1 044,8

6 289,5

3 928,8

2 360,7

ზრდა

4 842,3

3 079,5

1 762,8

4 927,5

3 574,4

1 353,1

6 299,5

3 928,8

2 370,7

კლება

18,4

0,0

18,4

308,3

0,0

308,3

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

-1 368,2

-383,8

-984,3

1 171,8

130,0

1 041,8

-1 977,1

-228,2

-1 749,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 429,1

-438,2

-990,8

1 171,8

130,0

1 041,8

-1 977,1

-228,2

-1 749,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

1 171,8

130,0

1 041,8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 171,8

130,0

1 041,8

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 429,1

438,2

990,8

0,0

0,0

0,0

1 977,1

228,2

1 749,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 429,1

438,2

990,8

0,0

 

 

1 977,1

228,2

1 749,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-60,9

-54,4

-6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

60,9

54,4

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

60,9

54,4

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


თავი II

ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები


მუხლი 3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 240,5  ათასი ლარის ოდენობით:
 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

6 658,7

9 078,4

3 704,4

5 374,0

9 240,5

4 322,0

4 918,5

2

გადასახდელები

3 203,1

4 060,4

0,0

4 060,4

4 262,5

0,0

4 262,5

3

გრანტები

2 875,1

4 399,4

3 704,4

695,0

4 448,0

4 322,0

126,0

4

სხვა შემოსავლები

580,4

618,7

0,0

618,7

530,0

0,0

530,0

 


მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 262,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3 203,1

4 060,4

0,0

4 060,4

4 262,5

0,000

4 262,5

საშემოსავლო გადასახადი

549,0

124,5

 

124,5

0,0

   

ქონების გადასახადი

2 654,2

3 935,8

0,0

3 935,8

3 600,0

0,000

3 600,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 444,8

3 736,7

 

3 736,7

3 568,0

 

3 568,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,3

0,6

0,0

0,6

0,0

0,000

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,3

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

 

0,6

 

0,6

     

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

169,7

161,3

0,0

161,3

30,0

0,000

30,0

ფიზიკური პირებიდან

169,7

159,1

 

159,1

25,0

 

25,0

იურიდიული პირებიდან

0,0

2,3

 

2,3

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

39,4

37,2

0,0

37,2

2,0

0,000

2,0

ფიზიკური პირებდან

3,9

2,4

 

2,4

1,0

 

1,0

იურიდიული პირებიდან

35,5

34,8

 

34,8

1,0

 

1,0

სხვა გადასახადები(დ.ღ.გ.)

       

662,5

 

662,5

 


მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები  4 448,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

2 875,1

4 399,4

3 704,4

695,0

4 448,0

4 322,0

126,0

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

35,0

169,0

 

169,0

0,0

 

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2 840,1

4 230,4

3 704,4

526,0

4 448,0

4 322,0

126,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

126,0

526,0

0,0

526,0

517,8

391,8

126,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0,0

400,0

 

400,0

     

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

126,0

126,0

 

126,0

207,8

81,8

126,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

0,0

0,0

   

310,0

310,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2 714,1

3 704,4

3 704,4

0,0

3 930,2

3 930,2

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2 714,1

3 704,4

3 704,4

 

3 626,2

3 626,2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0

   

0,0

304,0

304,0

 

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 207,8   ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 1,0 ათასი ლარი;

დ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის – 81,8 ათასი ლარი.


მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 530,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქატი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

580,4

618,7

0,0

618,7

530,0

0,0

530,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

461,7

506,1

0,0

506,1

443,0

0,0

443,0

პროცენტები

94,4

119,9

 

119,8

23,0

 

23,0

დივიდენდები

0,0

     

0,0

0,0

0,0

რენტა

367,3

386,3

0,0

386,3

420,0

 

420,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

353,0

358,2

 

358,2

420,0

 

420,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14,3

28,1

 

28,1

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

27,3

35,4

0,0

35,4

27,0

0,0

27,0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23,8

31,0

0,0

31,0

27,0

 

27,0

სანებართვო მოსაკრებელი

6,6

0,8

 

0,8

2,0

 

2,0

სამხედრო სავალლდებულო სამსახურის გადადების მოსაკრებელი

 

0,2

 

0,2

     

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

17,2

29,9

0,0

29,9

25,0

0,0

25,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,5

4,4

0,0

4,4

     

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,5

4,4

0,0

4,4

     

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

85,1

38,0

 

38,0

50,0

0,0

50,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

6,4

39,1

 

39,1

10,0

0,0

10,0

 


თავი III
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 4 928,2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

3 202,9

18,4

3 184,4

3 287,4

0,0

3 287,4

4 928,2

621,4

4 306,8

 

შრომის ანაზღაურება

757,9

0,0

757,9

947,2

0,0

947,2

1 192,9

0,0

1 192,9

 

საქონელი და მომსახურება

898,4

18,4

879,9

726,8

0,0

726,8

1 175,8

81,8

1 094,1

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

 

სუბსიდიები

1 138,7

0,0

1 138,7

1 194,4

0,0

1 194,4

1 365,1

0,0

1 365,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

226,3

0,0

226,3

227,4

0,0

227,4

258,5

0,0

258,5

 

სხვა ხარჯები

181,6

0,0

181,6

144,9

0,0

144,9

887,9

539,6

348,3

 


მუხლი 8. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  6 289,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:    

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 299,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:` 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

32,5

0,0

32,5

48,1

0,0

48,1

353,2

16,3

336,9

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 083,8

3 079,5

1 004,3

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 582,2

2 839,0

1 743,2

განათლება

144,4

0,0

144,4

5,3

0,0

5,3

832,6

587,4

245,2

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

580,1

0,0

580,1

284,4

0,0

284,4

19,1

0,0

19,1

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

512,4

486,1

26,3

 სულ ჯამი

4 840,8

3 079,5

1 761,3

4 927,5

3 574,4

1 353,1

6 299,5

3 928,8

2 370,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

აფინანსური აქტივების კლება

18,4

0,0

18,4

257,0

0,0

257,0

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

4,4

 

4,4

0,0

   

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

13,9

0,0

13,9

257,0

0,0

257,0

10,0

0,0

10,0

მიწა

13,9

 

13,9

257,0

 

257,0

10,0

 

10,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური   აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 247,5

0,0   

247,5   

1 435,0

0,0

1 435,0

2 183,4

16,3

2 167,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 247,5 

0,0   

1 247,5   

1 435,0

0,0

1 435,0

2 183,4

16,3

2 167,1

702

თავდაცვა

73,0   

0,0   

73,0   

65,1

0,0

65,1

91,8

0,0

91,8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 124,9   

3 128,3   

996,6   

4 698,3

3 574,4

1223,9

4 122,1

2 524,0

1 598,1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

213,0   

2,1   

210,9   

136,7

0,0

136,7

744,8

304.0

440,8

70421

სოფლის მეურნეობა

213,0   

2,1   

210,9   

136,7

0,0

136,7

744,8

304.0

440,8

7045

ტრანსპორტი

3 911,9   

3 126,2   

785,7   

4 561,6

3 574,4

987,2

3 377,3

2 220,0

1 157,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 911,9   

3 126,2   

785,7   

4 561,6

3 574,4

987,2

3 377,3

2 220,0

1 157,3

705

გარემოს დაცვა

190,0   

0,0   

190,0   

228,5

0,0   

228,5   

272,3

 

272,3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

190,0   

0,0   

190,0   

228,5

0,0   

228,5   

272,3

 

272,30

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

419,9   

18,4   

401,5   

209,6

0,0   

209,6

1 686,5

854,6

831,9

7061

ბინათმშენებლობა

87,2   

0,0   

87,2   

7,3

0,0

7,3

602,0

539,6

62,4

7064

გარე განათება

291,3

0,0   

291,3   

161,8

0,0

161,8

324,7

0,0

324,7

7066

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

41,4   

18,4   

23,0   

40,5

0,0

40,5

759,8

315,0

444,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,7   

0,0   

60,7   

60,0   

0,0   

60,0   

571,0  

486,4

84,6

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,7   

0,0   

0,7   

0,0

0,0   

0,0   

512,4

486,1

26,3

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,7   

0,0   

0,7   

0,0

0,0   

0,0   

512,4

486,1

26,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0   

0,0   

60,0   

60,0   

0,0   

60,0   

58,6

0,0

58,6

  708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 167,8

5,5   

1 162,3   

857,5

0,0

857,5

655,1

0,0

655,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

172,8   

0   

172,8   

175,8

0,0

175,8

198,6

0,0

198,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

888,7   

5,5   

883,2

595,1

0,0

595,1

345,5

0,0

345,5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0   

0,0   

50,0   

50,0   

0,0   

50,0   

65,0

 

65,0

7086

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

56,3   

0,0   

56,3   

36,7

0,0

36,7

46,0

0,0

46,0

709

განათლება

588,1

0,0

588,1

419,7

0,0

419,7

1 379,5

669,2

710,3

7091

სკოლამდელი განათლება

588,1

0,0

588,1

419,7

0,0

419,7

793,9

277,4

516,5

7092

ზოგადი განათლება

     

0,0

0,0

0,0

585,6

391,8

193,9

710

სოციალური დაცვა

234,2   

0,0   

234,2   

241,2

0,0   

241,2   

266,0

 

266,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

99,8   

0,0   

99,8   

118,8   

0,0   

118,8

131,0

 

131,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

64,8   

0,0   

64,8   

84,2   

0,0   

84,2   

91,0

 

91,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,0   

0,0   

35,0   

34,6

0,0   

34,6

40,0

 

40,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

134,5   

0,0   

134,5   

122,4

0,0   

122,4  

135,0

 

135,0

 

სულ

8 106,1

3 152,3

4 953,8

214,9

3 574,4

4 640,5

11 227,7

4 550,2

6 677,5

 


თავი IV
ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად, პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2019 წელს სტრატეგია უცვლელია და ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი მიმართულებებია:

1. ტურიზმის განვითარება, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

2. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოსახლეობის სოციალური დაცვა და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა.

3. ეფექტური მმართველობა.


მუხლი 10. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   6 080,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები,  სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის ქსელის მოვლა-პატრონობა. აგრეთვე საპორექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

-მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა;

-გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,მეტი რებილიტიზებული გზა და ხიდი;

-მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული გადაადგილება;

-ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება;

-მეტი განათებული ქუჩები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაზრდილი უსაფრთხოება და გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია3 377,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის აღწერა: ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების,  ქუჩების, და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:                 

-გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტიზებული გზა და ხიდი;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

-მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული გადაადგილება;

-ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება;

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია1 751,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე, მოხდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მისი მოვლა-შენახვა, სოფლებში სასმელი წყლის ქსელის მოვლა-შენახვა,  ასევე ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება.

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია7,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სასმელი და სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში, აგრეთვე სოფლებში    სასმელი და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებული სასმელი და სარწყავი სისტემები; კმაყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის განმახორციელებელია: ასპინძის  მუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები:     272,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, დაბაში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება, აგრეთვე სოფლების ტერიტორიებზე   ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, დაბის ცალკეული ტერიტორიების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა, სასაფლაოს ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, სუფთა გარემო;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დასუფთავებული ქუჩები;

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიაასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.გ) გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 324,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის მიზანი:  დაბაში  მდგრადი  გარეგანათების  სისტემის  შექმნა.

პროგრამის აღწერა: ასპინძის მუნიციპალიტეტისა და მასში შემავალი რამოდენიმე სოფლების რეაბილიტირებულ გზებზე  ღამის განათება მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს,  რის გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარეგანათების ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები.უსაფრთხო გადაადგილება, კმაყოფილი მოსახლეობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განათებული ქუჩების და უბნების რაოდენობის ზრდა;

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ – გარე განათება.

ბ.დ) სარწყავი არხების მოწყობა რეაბილიტაცია – 200,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა შენახვა, ასევე სოფლებში სასმელი წყლის ქსელის მოვლა-შენახვა.

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების (ტუმბო, ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ. მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე შემავსებელი და სამომხმარებლო  გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სოფლებში სასმელი წყლების ქსელის, რეზერვუარების და გამანაწილებელი ჭების მიმდინარე რემონტი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

აღდგენილი და მოვლილი    სარწყავი არხები,რაც ხელს უწყობს ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარებას, მოსახლეობის ადგილზე დამკვიდრებას და მათ ეკონომიურ სიძლიერეს.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

-გაზრდილი მელიორაციული  ფართობი

-გაზრდილი მოსავლიანობა.

-სოფლებში გაუმჯობესებული  სასმელი წყლის სისტემა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ  ასპინძის მელიორაციისა და სოფლის სასმელი წყლის  ცენტრი.

ბ.ე)   ბინათმშენებლობა   602,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალლიტეტის იერსახის გაუმჯობესება. განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების და სხვა შენობების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. ასევე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის  შეძენა.

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის  მრავალსართულიანი კორპუსები  რომლებიც საჭიროებენ საძირკვლის  გამაგრებას ფასადებისა და სახურავების  რეაბილიტაციას.  პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს დაბაში არსებული კორპუსების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მუნიციპალიტეტის გალამაზებული იერსახე;

გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემო;

 გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და კმაყოფილი მოსახლეობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.ვ)  მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები   344,8  (პროგრამული კოდი 03 02 07)

პროგრამის აღწერა:     მუნიციპალიტეტში მდინარე ოთის წყალზე და სოფელ ივერიაში მისდასვლელ ხევზე ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • სოფლის მეურნეობის და მოსახლეობის დაცვა სტიქიის შემთხვევაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 კმაყოფილი მოსახლეობა.

გ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა – 415,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • შედგენილი  პროექტებით და ხარჯთაღრიცხვებით განსაზღვრული სამუშაოების შეუფერხებელი შესრულება.  

შეფასების ინდიკატორები:

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.
 • მომზადებული პროექტების რაოდენობის ზრდა.

   ქვეპროგრქმის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები – 537,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი  03  04)

 პროგრამის მიზანი: სოფლებში პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა.

პროგრამის აღწერა: სოფლების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება.

შეფასების ინდიკატორები:

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად და კმაყოფილი მოსახლეობა.

2. განათლება   1 379,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი  04  00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჰქონდეთ აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების განვითარებას. იგი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო  განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, მათი ფიზიკური, გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა, შემოქმედებითი შესაზლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.

ა)  ა(ა)იპ – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები  – 470,5 ათასი ლარი.  (პროგრამული კოდი  04  01  01)

პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი აღრდის დაწესებულების მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰარმონიული განვითრება და მათი სკოლისათვის მომზადება.ის ითვალისწინებს ინტელექრუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების  ფორმირებას. 

პროგრამის აღწერა: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ვალდებულია: მისი პროგრამა იყოს დაწყებითი განათლების რეალიზაციის გარანტია, ზრუნავდეს ბავშვის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე, ყველა ბავშვს შეუქმნას განვითარების სათნადი პირობები და ხელი შეუწყოს ცხოვრების შემდგომ ეტაპზერ წარმატების მისაღწევად.

მუნიციპალიტეტში სულ 742 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 4 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით კონტიგენტი შეადგენს 390 აღსაზრდელს. დაახლოებით 100 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. შესწავლილ იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ საბავშვო ბაღიდან გაშვებული 100 აღსაზრდელიდან 50 პროცენტი აკმაყოფილებს განათლების სტანდარტს; რაც ძირითადად ჯგუფში აღსაზრდელთა სიჭარბით არის გამოწვეული.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და  შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

შეფასების ინდიკატორები:

-ბაღებში ბავშვების კონტიგენტის  ზრდის ტენდენცია;

-გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებება.

ბ) ბაღების რეაბილიტაცია  – 323,4 (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების კეთილმოწყობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფლებში არსებული ბაღების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა, ასევე  არსებული საბავშვო ბაღების ინვენტარით აღჭურვა და ეზოების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ბაღებისა გალამაზებული იერსახე და შექმნილი უკეთესი პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზებული ბაღები და  კმაყოფილი მოსახლეობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

გ)  საჯარო სკოლები  – 585,6 (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

სკოლების გალამაზებული იერსახე, უკეთესი ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი და რეაბილიტიზებული სკოლები და  კმაყოფილი მოსახლეობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი – 655,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სპორტული ტრადიციების დაცვა და მათი განვითარება. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  – 198,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანია: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და სპორტული კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • სპორტული ღონისძიებების  რაოდენობის ზრდა;
 • სპორტცმენთა სპორტული შედეგების გაუმჯუბესება,
 • სპორტის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

  შეფასების ინდიკატორები:

სპორტცმენთა რაოდენობის ზრდის და დაოსტატების მაჩვენებლები;

გაუმჯობესებული ბაზა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია და არსებული სპორტული კლუბები.

ა.ა)  სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა – 8,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის მიზანია: სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების ჩატარება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის პირველობა მინიფეხბურთში – პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ, ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სოფლების მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდები. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  გუნდები დაჯილდოვდებიან  სპეციალური პრიზებით,

მუნიციპალიტეტის პირველობა ნარდში   პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნარდის მოყვარული,როგორც კაცები, ასევე ქალები,გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  მონარდეები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში  – პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჭადრაკის მოყვარული, როგორც კაცები, ქალები,ასევე ბიჭები და გოგონები გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული მოჭადრაკები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებით, ედლებითა და დიპლომებით.
მუნიციპალიტეტის პირველობა ფეხბურთში – შეჯიბრება ჩატარდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდების მონაწილეობით პირველობაზე დაიშვებიან 16 წელზე ზევით ასაკის ფეხბურთის მოყვარულები გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ  მონაწილეებს  გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.
მუნიციპალიტეტის პირველობა ქართულ ჭიდაობაში – ჩატარდება ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით.

მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი  მაგიდის ჩოგბურთში – პირველობაზე  მონაწილეობას მიიღებენ,  ასპინძის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაგიდის ჩოგბურთის მოყვარულთა შორის. შეჯიბრება ჩატარდება ერთ კატეგორიაში ინდივიდუალურ მონაწილეობას მიიღებენ 16 წელზე ზევით ასკის ორივე სქესის წარმომადგენლები, გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული  გუნდები დაჯილდოვდებიან  სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით. 

მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში – პირველობაზე  ჩატარდება   ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სოფლების მოყვარულ ფრენბურთის მოყვარულ კაცთა და ქალთა   გუნდებს შორის. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

საქართველოს  სასკოლო სპორტული ოლიმპიადას“ მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება, საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ასპინძის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის გოგონათა და ვაჟთა გუნდები, სულ მონაწილეობას იღებს 400  მოსწავლე   მუნიციპალური  თამაშები ტარდება ხუთ სპორტულ სახეობაში, კერძოდ: გეზრბენში, კალათბურთში 3x3, ფრენბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მინიფეხბურთში, თამაშებში ხუთივე სპორტულ  სპორტულ სახეობებში მონაწილეობას იღებენ როგორც ბიჭებისა და ასევე გოგონების გუნდები. მუნიციპალურ თამაშებში გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით,და სიგელებით.
მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია – სპორტული ინვენტარის შეძენა „სპორტული ღონისძიებების სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები, სპორტულ  ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა, მუნიციპალიტეტის მხრიდან სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებების ორგანიზებისათვის  საჭირო სატრანსპორტო ხარჯები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ჩატარებული მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებები; გაზრდილია სპორტულ ღონისძიებებში საზოგადოების  აქტიური ჩართულობა.

შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა რაოდენობის ზრდის და დაოსტატების მაჩვენებლები;

გაუმჯობესებული ბაზა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ა.ბ) ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება130,0 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

პროგრამის მიზანი: გაერთიანებაში შემავალი სპორტული სახეობათა პოპულარიზაცია და არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა;

პროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება – გაერთიანების ბაზაზე არსებული სპორტის სახეობათა განვითარება; კერძოდ: ფეხბურთის სექცია, რაგბის სექცია, ძიუდოს სექცია, მშვილდოსნობის სექცია, ბ/რ ჭიდაობის სექცია; სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება; ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად ჩაბმის ხელშეწყობა; აღნიშნული სპორტის მასობრიობის და ხელმისაწვდომობის პირობების შექმნა; სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზება და შესაბამისი პირობების შექმნა; გაერთიანების შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათის საჭირო ხარჯების დაფინანსება; სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება; სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, სიგელების, ჯილდოების შეძენა; სასპორტო გაერთიანებისათვის სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა; სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება; მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა; გაერთიანებაში არსებული სპორტის სახეობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  სპორტის  სფეროში;
 • სპორტული განათლების დონის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                               

 • სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებები.

   ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ – სასპორტო გაერთიანება.

ა.გ) ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო  – 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 03)

პროგრამის მიზანი: რაგბის როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
-ბავშვთა და მოზარდთა რაგბის განვითრება და მასობრივი რაგბის დამკვიდრება; პროფესიული რაგბის დამკვიდრება და განვითარება სამცხე-ჯავახეთის მხარეში; აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო“, რომლის მიზანია რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  რაგბში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:            

 • რაგბის სფეროში მიღწეული წარმატებები.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო“

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 345,5 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება,ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ  სამოქალაქო აქტივობებში მეტი  ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება.  მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესი მიმდინარეობს მოზარდი ახალგაზრდობისათვის და ზოგადად მთლიანი მოსახლეობისათვის. მოზარდი მოსახლეობის კულტურულ განვითარებისთვის ფუნქციონირებს სახელოვნებო, სამუსიკო  და  სხვა მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული ააიპები, ხოლო ზოგადად მოსახლეობის კულტურული განვითარებისათვის ფუნქციონირებს სხვადასხვა ანსამბლები, ბიბლიოთეკა, საბავშვო თეატრი და აგრეთვე ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია შევინაჩუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებასა და გამრავალფეროვნებას მათ შორის ახალ ინიციატივებს რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა.

ბ.ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი – 170,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება,ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ  სამოქალაქო აქტივობებში მეტი  ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება.  მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესი მიმდინარეობს მოზარდი ახალგაზრდობისათვის და ზოგადად მთლიანი მოსახლეობისათვის. მოზარდი მოსახლეობის კულტურულ განვითარებისთვის ფუნქციონირებს   ქორეოგრაფიული ანსამბლი, ფოლკლორული ანსამბლი, მუზეუმი, თეატრი  და აგრეთვე ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები. ორგანიზაციაში გაერთიანებულები არიან „თავისუფალი თეატრი“; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსაბლი „სამცხე“ და ქართულ ხალხური ანსაბლი „წუნდა“, რომლებიც ცდილობენ აღმოაჩინიონ ნიჭიერი ახალგაზრდები და მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, ასევე ინარჩუნებენ ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელ ტრადიციული ძირძველი ნაწარმოებების შენარჩუნებას.

პროგრამის ფარგელბში ანსაბლები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთშორისო ფესტივალებში, გეგმავენ და ატარებენ სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებებს მოსახლეობისათვის. 

ასევე აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მინიტორინგს, ტურისტული ბილიკების მოძიება-დაგეგმარებას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონანტების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას.      

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  კულტურის   სფეროში; ტურისტებისათვის ეფექტური გარემოს შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                               

 • ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი მაჩვენებელი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოვლენილი და აღრიცხული კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების რაოდენობრივი მაჩვენებელი. ტურიზმის განვითარებისათვის შექმნილი ეფექტური გარემო.მოვლილი და შენახული სამუზეუმო ექსწპონანტები.

   ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ – ასპინძის  სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი.

ბ.ბ)  მთავარი  ბიბლიოთეკა – 65,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

პროგრამის მიზანია:  ასპინძის მუნიციპალიტეტის  მკითხველ მოსახლეობას ცოდნის ამაღლება ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნება, გამდიდრება, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. პროგრამის მიზანია ასევე სხვადასხვა სახის საბიბლიოთეკო-კულტურული და მხატრული ღონისძიებების ჩატარება.

პროგრამის აღწერა: საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება. საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო  წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა.  საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის  წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა. ქართული კულტურის  მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა. საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების  ორგანიზება. ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადებისდღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები „ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები“

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მკითხველთა აქტიური ჩართვა, მისი დაინტერესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ბიბლიოთეკით მოსარგებლე მკითხველთა რიცხვის ზრდა, ასევე ჩატარებული ღონისძიებათა რაოდენობისა და ხარისხის ანალეტიკური მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ – „ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა“.

ბ.გ)   სახელოვნებო სკოლები – 100,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)

პროგრამის მიზანია: მოზარდებში მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, კონცერრტების გამართვა, ფესტივალ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, მუდმივი ზრუნვა  განსაკუთრებით ნიჭიერი ბასვშვების აღმოჩენისათვის.

პროგრამის აღწერა; ასპინძის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლაში ამჟამად სწავლობს 101 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ააიპ  ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა.    სასწავლო  პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება  ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ხელოვნების ნიმუშების  მუსიკალური ნაწარმოებების შესწავლა, ასევე კულტურული აქტივობების ორგანიზება: მათ შორის  სკოლისა  და  რაიონის მასშტაბით გამართული ღონისძიებები და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. მნიშვნელოვანია, მოსწავლეთა  საშემსრულებლო ტექნიკის განვითარებისათვის კონკურსებსა და ფესტივალებში მათი მონაწილეობა, რისი საშუალებითაც  ვლინდება მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები. სკოლის მიზანია, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებასა და  აქტიური კულტურული მსმენელის აღზრდაზე.  მოსწავლეთა და პედაგოგთა ხელშეწყობა- წახალისება  სკოლის  უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია მათი შემოქმედების  დაფასება ასევე  აღსანიშნავია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების  ორგანიზება.  სამუსიკო სკოლის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემაა  მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლება. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სკოლაში ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები, გამართულია კლასიკური  მუსიკის საღამოები, განხორციელებული საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კონკურსებსა და კულტურულ ღონისძიებებში სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობა, გაზრდილია  სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა. სამუსიკო სკოლის არსებობისა და  ფუნქციონირების  უმნიშვნელოვანეს ქვაკუთხედს წარმოადგენს ასპინძის  მოზარდი თაობის  ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა კულტურულ საგანმანათკლებლო ცხოვრევაბაში. რაიონისა და სკოლისათვის მნიშვნელივანია, რაც შეიძლება მეტი მოზარდი მოწყვიტოს ქუჩას.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                               

 • სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი; ახალგაზრდა მუსიკოსების შემოქმედებითი მიღწევები.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ – „ვასილ მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა“.

ბ.დ)  კულტურის ობიექტების მშენებლობა  – 10,5 ათსი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 07)

პროგრამის მიზანია: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

გ)  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება – 46,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული პოლიტიკის  განვითარების მიზნით, წარჩინებული ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების  ფინანსური მხარდაჭერა;   გასართობი და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზება.

პროგრამის აღწერა: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სემინარ ტრენინგების ორგანიზება; ინტელექტუალური მედიაპროექტი „ეტალონი“ – გასვლითი არასატელევიზიო ფორმატის ინტელექტუალურ კონკურს

„ეტალონში“ მონაწილეობა; საქართველოს მასშტაბით გამართული ფოლკლორულ და საესტრადო კონკურსებსა და ფესტივალებზე შემოქმედებითი კოლექტივების ტრანსპორტირება; სხადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკურ ფესტივალებში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების ჩართულობა, ჯგუფების სხვადასხვა ადგილობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. წარჩინებული ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა სახის წამახალისებელი ფინანსური მხარდაჭერა; ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდების მოტივაციის გაზრდა, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიური ჩართვა  და წახალისება; გასართობი და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზება და გამარჯვებული კონკურსანტების დაჯილდოვება;  

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობის, დაინტერესების ზრდა და ახალგაზრდების  მხრიდან თავისუფალი დროის ეფექტურად ხარჯვა, მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                               

 • ახალგაზრდული ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა;
 • სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართული ახალგზარდების რაოდენობის ზრდა.

დ)  რელიგია – 65,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროპგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ტურისტების რაოდენობის ზრდა;

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 837,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური გარანტიების შექმნა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. 

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა – 58,6 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამის მიზანია: სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით; ითვალისწინებს ბიუჯეტიდან გამოყოფილ მიზნობრივი ტრანსფერის და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებს“ განსაზღვრული პროექტების დაფინანსებას, კერძოდ:

პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო, პრევენციული ზომების გატარება, გადამდები დაავადებების შემთხვევათა  რაოდენობის  შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ინფექციური და გადამდები დაავადებებისაგან დაცული მოსახლეობა, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ  – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

ა.ბ) ამბულატორიები  – 512,4 ათასი ლარი ( პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია:  ამბულატორიული მომსახურეობის მიწოდების მიზნით საჯარო შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და ამ სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამბულატორების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სოფლის მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომლობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოფლის მოსახლეობისათვის ჯამრთელობის გაუმჟობესება და კმაყოფილი მოსახლეობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ)  სოციალური უზრუნველყოფა  – 266,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

უზრუნველყოფილი იქნება მოქალაქეთა ჯანდაცვის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა და მათი ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა. შშმ პირების სოციალურ-ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა. ჰეპატიტების დიაგნოსტირება და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება. შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია. ახალშობილთა ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია. ჰემოდიალეზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება. ღვიძლისა და ძვლის ტვინის  ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება. მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება. მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვების დაფინანსება.

ბ.ა)  უფასო სასადილოს დაფინანსება  – 40,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის მიზანია:  უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა ცხელი სადილით დღეში ერთხელ.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის მქონე,მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვების დაფინანსება.პროგრამა გათვალისწინებულია 50 ბენეფიციარზე. საბიუჯეტო წლის დასაწყისისათვის,პროგრამის მონაწილედ დარეგისტრირებულია 46 პირი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია უფასო კვების მომსახურება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საკვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა   90,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაზღვევის  სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  მძიმე სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინანსება პროცენტულად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეთა ჯამრთელობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჯანსაღი  მოქალაქეთა რაოდენობის ზრდა,

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.დ) ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა  – 30,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება.

პროგრამის აღწერა: ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესება და ახლადაბადებულ ბავშვთა და მათი ოჯახების მატერიალური მორალური სტიმულირება. პირველ ახალშობილზე 150 ლარი; მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; მესამეზე 250 ლარი; მეოთხეზე 300 ლარი; მეხუთე და ყოველ შემდგომ ახალშობილზე 500 ლარი; ტყუპებზე 250-250 ლარი, მეორე და ყოველი შემდგომი ტყუპებზე 500-500 ლარი, ასევე მაღალმთიანი სტატუსის არ მქონე სოფლებში პირველ ახალშობილზე 300 ლარი; მეორე ახალშობილზე 400 ლარი; მესამეზე და ყოველ შემდგომ ახალშობილზე 500-500 ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი.

ქვეპროგრქმის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.ე)   ვეტერანთა და  დევნილთა ხარჯები  – 1,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები „ვეტერანისა და დევნილის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა.

პროგრამის აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობასი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები გარდაცვლილი ვეტერანების და დევნილთა დაფასება და მათი ოჯახების თანადგომა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.ვ)  სოციალური დახმარებები   85,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე, მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა, შშმ პირთა ერთჯერადი დახმარება, რეინტეგრაციაში და მინდობით აღზრდაში მყოფი პირების მორალური და ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყვის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების და ინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის  მქონე არასრულწლოვანთათვის სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.
 • მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.
 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დაფინანსებული მოქალაქეთა რაოდენობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელიამუნიციპალიტეტის მერია.

ბ.ზ) ა(ა)იპ – შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი   20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის მიზანია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვა, მათთვის   საჭირო პირობების შექმნა  შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.

პროგრამის აღწერა: განახორციელოს ყველა საჭირო ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობების ნიშნით დისკრიმინაციის აღსაკვეთათ. უზრუნველყოს შშმ პირების თანაბარი ჩართულობა დაწესებულების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში, უზრუნველყოს ყველა ბენეფიციარის მიერ  თანაბარი უფლებებით სარგებლობა, რომელიც გამორიცხავს ყოველგვარ პრივილეგიას მცირე ჯგუფების მიმართ.   სათანადო პირობების შექმნით უზრუნველყოს განვითარების პრობლემის მქონე ბენეფიციართა მშობლების უფლებების რეალიზაცია მონაწილეობა მიიღონ დაწესებულების მონიტორინგის პროცესში. უზრუნველყოს საჭირო რაოდენობისა და ხარისხის დამხმარე საშუალებები (მათ შორის საინვალიდო ეტლები) თავისუფალი გადაადგილებისათვის.                                         

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა,გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:   

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულღონისძეებები.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

5.1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა  – 183,4 ათასი ლარი (კოდი: 01 00) 

პროგრამის მიზანია:

ეფექტური მმართველობა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების შეუფერხებელი და გამართული საქმიანობისათვის.

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 60,0  ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

5.2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 91,8 ათასი ლარი (02 00)

პროგრამის მიზანი: ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ამაღლების  ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა: შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

 


მუხლი 11. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

8 106,1

3 152,3

4 953,8

8 215,0

3 574,4

4 640,5

11 227,7

4 550,2

6 677,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

0,0

85,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

3 202,9

18,4

3 184,4

3 287,4

0,0

3 287,4

4 928,2

621,4

4 306,8

 

შრომის ანაზღაურება

757,9

0,0

757,9

947,2

0,0

947,2

1 192,9

0,0

1 192,9

 

საქონელი და მომსახურება

898,4

18,4

879,9

726,8

0,0

726,8

1 175,8

81,8

1 094,1

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

 

სუბსიდიები

1 138,7

0,0

1 138,7

1 194,4

0,0

1 194,4

1 365,1

0,0

1 365,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

226,3

0,0

226,3

227,4

0,0

227,4

258,5

0,0

258,5

 

სხვა ხარჯები

181,6

0,0

181,6

144,9

0,0

144,9

887,9

539,6

348,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 842,3

3 079,5

1 762,8

4 927,5

3 574,4

1 353,1

6 299,5

3 928,8

2 370,7

 

ძირითადი აქტივები

4 842,3

3 079,5

1 762,8

4 927,5

3 574,4

1 353,1

6 299,5

3 928,8

2 370,7

 

ვალდებულებების კლება

60,9

54,4

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

60,9

54,4

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 247,5

0,0

1 247,5

1 435,0

0,0

1 435,0

2 183,4

16,3

2 167,1

110

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

0,0

81,0

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

1 210,6

0,0

1 210,6

1 386,9

0,0

1 386,9

1 830,2

0,0

1 830,2

 

შრომის ანაზღაურება

719,1

0,0

719,1

914,7

0,0

914,7

1 151,4

0,0

1 151,4

 

საქონელი და მომსახურება

444,6

0,0

444,6

339,8

0,0

339,8

442,1

0,0

442,1

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,5

0,0

10,5

6,2

0,0

6,2

8,0

0,0

8,0

 

სხვა ხარჯები

36,4

0,0

36,4

79,5

0,0

79,5

180,7

0,0

180,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,5

0,0

32,5

48,1

0,0

48,1

353,2

16,3

336,9

 

ძირითადი აქტივები

32,5

0,0

32,5

48,1

0,0

48,1

353,2

16,3

336,9

 

ვალდებულებების კლება

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

375,6

0,0

375,6

434,9

0,0

434,9

520,9

0,0

520,9

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

375,6

0,0

375,6

433,0

0,0

433,0

516,5

0,0

516,5

 

შრომის ანაზღაურება

232,6

0,0

232,6

309,8

0,0

309,8

354,5

0,0

354,5

 

საქონელი და მომსახურება

135,9

0,0

135,9

59,2

0,0

59,2

69,0

0,0

69,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,0

1,3

1,8

0,0

1,8

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

5,7

0,0

5,7

62,1

0,0

62,1

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

4,4

0,0

4,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

4,4

0,0

4,4

01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

868,0

0,0

868,0

953,5

0,0

953,5

1 563,5

16,3

1 547,2

63

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

 

63,0

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

835,0

0,0

835,0

907,2

0,0

907,2

1 214,7

0,0

1 214,7

 

შრომის ანაზღაურება

486,5

0,0

486,5

604,8

0,0

604,8

796,9

0,0

796,9

 

საქონელი და მომსახურება

308,7

0,0

308,7

280,6

0,0

280,6

373,1

0,0

373,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,1

0,0

9,1

4,4

0,0

4,4

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

30,7

0,0

30,7

17,4

0,0

17,4

39,7

0,0

39,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,5

0,0

32,5

46,2

0,0

46,2

348,8

16,3

332,5

 

ძირითადი აქტივები

32,5

0,0

32,5

46,2

0,0

46,2

348,8

16,3

332,5

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,3

0,0

49,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,3

0,0

49,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,3

0,0

49,3

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

4,0

0,0

4,0

46,7

0,0

46,7

49,7

0,0

49,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

49,7

0,0

49,7

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,7

0,0

1,7

 

ვალდებულებების კლება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

46,7

48,0

0,0

48,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,7

0,0

1,7

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,7

0,0

1,7

 

ვალდებულებების კლება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,0

0,0

73,0

65,1

0,0

65,1

91,8

0,0

91,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

73,0

0,0

73,0

65,1

0,0

65,1

91,8

0,0

91,8

 

შრომის ანაზღაურება

38,8

0,0

38,8

32,5

0,0

32,5

41,5

0,0

41,5

 

საქონელი და მომსახურება

32,3

0,0

32,3

31,4

0,0

31,4

42,4

0,0

42,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,5

0,0

4,5

 

სხვა ხარჯები

1,8

0,0

1,8

1,2

0,0

1,2

3,5

0,0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

73,0

0,0

73,0

65,1

0,0

65,1

91,8

0,0

91,8

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

73,0

0,0

73,0

65,1

0,0

65,1

91,8

0,0

91,8

 

შრომის ანაზღაურება

38,8

0,0

38,8

32,5

0,0

32,5

41,5

0,0

41,5

 

საქონელი და მომსახურება

32,3

0,0

32,3

31,4

0,0

31,4

42,4

0,0

42,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,5

0,0

4,5

 

სხვა ხარჯები

1,8

0,0

1,8

1,2

0,0

1,2

3,5

0,0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 734,8

3 146,8

1 588,0

5 136,4

3 574,4

1 562,0

6 080,9

3 378,6

2 702,3

 

ხარჯები

600,1

18,4

581,7

546,7

0,0

546,7

1 498,7

539,6

959,1

 

საქონელი და მომსახურება

293,7

18,4

275,3

317,2

0,0

317,2

565,9

0,0

565,9

 

სუბსიდიები

216,6

0,0

216,6

218,3

0,0

218,3

305,0

0,0

305,0

 

სხვა ხარჯები

89,8

0,0

89,8

11,2

0,0

11,2

627,8

539,6

88,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 083,8

3 079,5

1 004,3

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 582,2

2 839,0

1 743,2

 

ძირითადი აქტივები

4 083,8

3 079,5

1 004,3

4 589,7

3 574,4

1 015,3

4 582,2

2 839,0

1 743,2

 

ვალდებულებების კლება

50,9

48,9

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

50,9

48,9

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

3 911,9

3 126,2

785,7

4 561,6

3 574,4

987,2

3 377,3

2 220,0

1 157,3

 

ხარჯები

15,9

0,0

15,9

2,4

0,0

2,4

183,9

0,0

183,9

 

საქონელი და მომსახურება

15,9

0,0

15,9

2,4

0,0

2,4

183,6

0,0

183,6

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,3

0,0

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 845,1

3 077,4

767,8

4 559,2

3 574,4

984,8

3 193,5

2 220,0

973,5

 

ძირითადი აქტივები

3 845,1

3 077,4

767,8

4 559,2

3 574,4

984,8

3 193,5

2 220,0

973,5

 

ვალდებულებების კლება

50,9

48,9

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

50,9

48,9

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

710,1

0,0

710,1

534,3

0,0

534,3

1 751,0

854,6

896,5

 

ხარჯები

558,1

0,0

558,1

530,9

0,0

530,9

1 269,3

539,6

729,7

 

საქონელი და მომსახურება

254,3

0,0

254,3

305,3

0,0

305,3

362,3

0,0

362,3

 

სუბსიდიები

216,6

0,0

216,6

218,3

0,0

218,3

305,0

 

305,0

 

სხვა ხარჯები

87,2

0,0

87,2

7,3

0,0

7,3

602,0

539,6

62,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,0

0,0

152,0

3,4

0,0

3,4

481,7

315,0

166,8

 

ძირითადი აქტივები

152,0

0,0

152,0

3,4

0,0

3,4

481,7

315,0

166,8

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,3

0,0

7,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,3

0,0

7,3

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,3

0,0

7,3

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

190,0

0,0

190,0

228,5

0,0

228,5

272,3

0,0

272,3

 

ხარჯები

190,0

0,0

190,0

228,5

0,0

228,5

272,3

0,0

272,3

 

საქონელი და მომსახურება

190,0

0,0

190,0

228,5

0,0

228,5

272,3

0,0

272,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

291,3

0,0

291,3

161,8

0,0

161,8

324,7

0,0

324,7

 

ხარჯები

139,3

0,0

139,3

161,8

0,0

161,8

195,0

0,0

195,0

 

საქონელი და მომსახურება

64,3

0,0

64,3

76,8

0,0

76,8

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

75,0

 

75,0

85,0

 

85,0

105,0

 

105,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,0

0,0

152,0

0,0

0,0

0,0

129,7

0,0

129,7

 

ძირითადი აქტივები

152,0

0,0

152,0

0,0

0,0

0,0

129,7

0,0

129,7

03 02 04 01

აიპ გარე განათება

75,0

0,0

75,0

85,0

0,0

85,0

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

75,0

0,0

75,0

85,0

0,0

85,0

105,0

0,0

105,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

75,0

 

75,0

85,0

 

85,0

105,0

 

105,0

03 02 04 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

216,3

0,0

216,3

76,8

0,0

76,8

219,7

0,0

219,7

 

ხარჯები

64,3

0,0

64,3

76,8

0,0

76,8

90,0

0,0

90,0

 

საქონელი და მომსახურება

64,3

0,0

64,3

76,8

0,0

76,8

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,0

0,0

152,0

0,0

0,0

0,0

129,7

0,0

129,7

 

ძირითადი აქტივები

152,0

0,0

152,0

0,0

0,0

0,0

129,7

0,0

129,7

03 02 05

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

141,6

0,0

141,6

136,7

0,0

136,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

141,6

0,0

141,6

133,3

0,0

133,3

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

141,6

 

141,6

133,3

0,0

133,3

200,0

 

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

03 02 06

ბინათმშენებლობა

87,2

0,0

87,2

7,3

0,0

7,3

602,0

539,6

62,4

 

ხარჯები

87,2

0,0

87,2

7,3

0,0

7,3

602,0

539,6

62,4

 

სხვა ხარჯები

87,2

0,0

87,2

7,3

0,0

7,3

602,0

539,6

62,4

03 02 07

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

344,8

315,0

29,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

344,8

315,0

29,8

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

344,8

315,0

29,8

03 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

41,4

18,4

23,0

40,5

0,0

40,5

415,0

0,0

415,0

 

ხარჯები

26,1

18,4

7,7

13,4

0,0

13,4

45,5

0,0

45,5

 

საქონელი და მომსახურება

23,6

18,4

5,1

9,5

0,0

9,5

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

2,6

0,0

2,6

3,9

0,0

3,9

25,5

0,0

25,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,3

0,0

15,3

27,1

0,0

27,1

369,5

0,0

369,5

 

ძირითადი აქტივები

15,3

0,0

15,3

27,1

0,0

27,1

369,5

0,0

369,5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

71,4

2,1

69,3

0,0

0,0

0,0

537,5

304,0

233,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,4

2,1

69,3

0,0

0,0

0,0

537,5

304,0

233,5

 

ძირითადი აქტივები

71,4

2,1

69,3

0,0

0,0

0,0

537,5

304,0

233,5

04 00

განათლება

588,0

0,0

588,0

419,7

0,0

419,7

1 379,5

669,2

710,3

 

ხარჯები

443,6

0,0

443,6

414,4

0,0

414,4

546,9

81,8

465,1

 

საქონელი და მომსახურება

71,4

0,0

71,4

0,0

0,0

0,0

81,8

81,8

0,0

 

სუბსიდიები

372,2

0,0

372,2

414,4

0,0

414,4

465,1

0,0

465,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,4

0,0

144,4

5,3

0,0

5,3

832,6

587,4

245,2

 

ძირითადი აქტივები

144,4

0,0

144,4

5,3

0,0

5,3

832,6

587,4

245,2

04 01

სკოლამდელი განათლება

588,0

0,0

588,0

419,7

0,0

419,7

793,9

277,4

516,5

 

ხარჯები

443,6

0,0

443,6

414,4

0,0

414,4

465,1

0,0

465,1

 

საქონელი და მომსახურება

71,4

0,0

71,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

372,2

0,0

372,2

414,4

0,0

414,4

465,1

0,0

465,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,4

0,0

144,4

5,3

0,0

5,3

328,8

277,4

51,4

 

ძირითადი აქტივები

144,4

0,0

144,4

5,3

0,0

5,3

328,8

277,4

51,4

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

372,2

0,0

372,2

419,7

0,0

419,7

470,5

0,0

470,5

 

ხარჯები

372,2

0,0

372,2

414,4

0,0

414,4

465,1

0,0

465,1

 

სუბსიდიები

372,2

 

372,2

414,4

 

414,4

465,1

 

465,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,3

0,0

5,3

5,4

0,0

5,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,3

0,0

5,3

5,4

0,0

5,4

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

215,8

0,0

215,8

0,0

0,0

0,0

323,4

277,4

46,0

 

ხარჯები

71,4

0,0

71,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

71,4

0,0

71,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,4

0,0

144,4

0,0

0,0

0,0

323,4

277,4

46,0

 

ძირითადი აქტივები

144,4

0,0

144,4

0,0

0,0

0,0

323,4

277,4

46,0

04 03

საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

585,6

391,8

193,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,8

81,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

81,8

81,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

503,9

310,0

193,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

503,9

310,0

193,9

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

585,6

391,8

193,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,8

81,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

81,8

81,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

503,9

310,0

193,9

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

503,9

310,0

193,9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 167,8

5,5

1 162,3

857,5

0,0

857,5

655,1

0,0

655,1

 

ხარჯები

580,7

0,0

580,7

573,1

0,0

573,1

636,0

0,0

636,0

 

საქონელი და მომსახურება

56,3

0,0

56,3

38,4

0,0

38,4

43,7

0,0

43,7

 

სუბსიდიები

470,7

0,0

470,7

481,8

0,0

481,8

516,4

0,0

516,4

 

სხვა ხარჯები

53,6

0,0

53,6

53,0

0,0

53,0

75,9

0,0

75,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

580,1

0,0

581,6

284,4

0,0

284,4

19,1

0,0

19,1

 

ძირითადი აქტივები

581,6

0,0

581,6

284,4

0,0

284,4

19,1

0,0

19,1

 

ვალდებულებების კლება

5,5

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

5,5

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

172,8

0,0

172,8

175,8

0,0

175,8

198,6

0,0

198,6

 

ხარჯები

172,8

0,0

172,8

175,6

0,0

175,6

198,6

0,0

198,6

 

საქონელი და მომსახურება

1,5

0,0

1,5

3,5

0,0

3,5

5,7

0,0

5,7

 

სუბსიდიები

169,2

0,0

169,2

170,0

0,0

170,0

190,0

0,0

190,0

 

სხვა ხარჯები

2,1

0,0

2,1

2,0

0,0

2,0

2,9

0,0

2,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,224

0,000

0,224

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

3,6

0,0

3,6

5,5

0,0

5,5

8,6

0,0

8,6

 

ხარჯები

3,6

0,0

3,6

5,5

0,0

5,5

8,6

0,0

8,6

 

საქონელი და მომსახურება

1,5

0,0

1,5

3,5

0,0

3,5

5,7

0,0

5,7

 

სხვა ხარჯები

2,1

0,0

2,1

2,0

0,0

2,0

2,9

0,0

2,9

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

169,2

0,0

169,2

170,3

0,0

170,3

190,0

0,0

190,0

 

ხარჯები

169,2

0,0

169,2

170,0

0,0

170,0

190,0

0,0

190,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

169,2

0,0

169,2

170,0

0,0

170,0

190,0

0,0

190,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,224

0,000

0,224

0,0

0,0

0,0

05 01 02 01

სპორტული კლუბი

122,2

0,0

122,2

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

122,2

0,0

122,2

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

122,2

 

122,2

10,0

 

10,0

0,0

 

 

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

0,0

0,0

0,0

110,3

0,0

110,3

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

110,1

0,0

110,1

130,0

0,0

130,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

110,1

 

110,1

130,0

 

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,224

0,000

0,224

0,0

0,0

0,0

05 01 02 03

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

47,0

0,0

47,0

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

47,0

0,0

47,0

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

47,0

 

47,0

50,0

 

50,0

60,0

 

60,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

888,7

5,5

883,2

595,1

0,0

595,1

345,5

0,0

345,5

 

ხარჯები

301,5

0,0

301,5

311,7

0,0

311,7

326,4

0,0

326,4

 

სუბსიდიები

301,5

0,0

301,5

311,7

0,0

311,7

326,4

0,0

326,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

580,1

0,0

581,6

283,4

0,0

283,4

16,6

0,0

19,1

 

ძირითადი აქტივები

581,6

0,0

581,6

283,4

0,0

283,4

19,1

0,0

19,1

 

ვალდებულებების კლება

5,5

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

888,7

5,5

883,2

595,1

0,0

595,1

345,5

0,0

345,5

 

ხარჯები

301,5

0,0

301,5

311,7

0,0

311,7

326,4

0,0

326,4

 

სუბსიდიები

301,5

0,0

301,5

311,7

0,0

311,7

326,4

0,0

326,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

580,1

0,0

581,6

283,4

0,0

283,4

16,6

0,0

19,1

 

ძირითადი აქტივები

581,6

0,0

581,6

283,4

0,0

283,4

19,1

0,0

19,1

 

ვალდებულებების კლება

5,5

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

120,0

0,0

120,0

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

120,0

 

120,0

10,1

 

10,1

0,0

 

 

05 02 01 02

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო   და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

143,8

0,0

143,8

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

143,1

0,0

143,1

163,9

0,0

163,9

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

143,1

 

143,1

163,9

 

163,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

6,1

0,0

6,1

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

6,1

0,0

6,1

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

48,0

0,0

48,0

60,9

0,0

60,9

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

46,5

0,0

46,5

59,5

0,0

59,5

62,5

0,0

62,5

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

46,5

59,5

 

59,5

62,5

 

62,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0,0

1,5

1,4

0,0

1,4

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

1,5

0,0

1,5

1,4

0,0

1,4

2,5

0,0

2,5

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

99,5

0,0

99,5

97,0

0,0

97,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

99,5

0,0

99,5

97,0

0,0

97,0

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

99,5

 

99,5

97,0

 

97,0

100,0

 

100,0

05 02 01 05

ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

35,5

0,0

35,5

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

35,5

0,0

35,5

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

35,5

 

35,5

2,0

 

2,0

0,0

 

 

05 02 01 06

კულტურის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

 

 

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

585,7

5,5

580,1

281,3

0,0

281,3

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

580,1

0,0

580,1

281,3

0,0

281,3

10,5

0,0

10,5

 

ძირითადი აქტივები

580,1

0,0

580,1

281,3

0,0

281,3

10,5

0,0

10,5

 

ვალდებულებების კლება

5,5

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

5,5

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

56,3

0,0

56,3

36,7

0,0

36,7

46,0

0,0

46,0

 

ხარჯები

56,3

0,0

56,3

35,9

0,0

35,9

46,0

0,0

46,0

 

საქონელი და მომსახურება

54,8

0,0

54,8

34,9

0,0

34,9

38,0

0,0

38,0

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგია

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

65,0

0,0

65,0

 

სხვა ხარჯები

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

65,0

0,0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

295,0

0,0

295,0

301,2

0,0

301,2

837,0

486,1

350,9

 

ხარჯები

295,0

0,0

295,0

301,2

0,0

301,2

324,6

0,0

324,6

 

სუბსიდიები

79,2

0,0

79,2

80,0

0,0

80,0

78,6

0,0

78,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

215,8

0,0

215,8

221,3

0,0

221,3

246,0

0,0

246,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

512,4

486,1

26,3

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

512,4

486,1

26,3

06 01

ჯანდაცვა

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

571,0

486,1

84,9

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

58,6

0,0

58,6

 

სუბსიდიები

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

58,6

0,0

58,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

512,4

486,1

26,3

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

512,4

486,1

26,3

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

58,6

0,0

58,6

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

58,6

0,0

58,6

 

სუბსიდიები

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

58,6

 

58,6

06 01 02

ამბულატორიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

512,4

486,1

26,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

512,4

486,1

26,3

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

512,4

486,1

26,3

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

235,0

0,0

235,0

241,3

0,0

241,3

266,0

0,0

266,0

 

ხარჯები

235,0

0,0

235,0

241,3

0,0

241,3

266,0

0,0

266,0

 

სუბსიდიები

19,2

0,0

19,2

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

215,8

0,0

215,8

221,3

0,0

221,3

246,0

0,0

246,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

35,0

0,0

35,0

34,6

0,0

34,6

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

35,0

0,0

35,0

34,6

0,0

34,6

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,0

0,0

35,0

34,6

0,0

34,6

40,0

0,0

40,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

64,8