,,დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.156.016366
15
06/09/2019
ვებგვერდი, 09/09/2019
010250020.35.156.016366
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №15

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. დმანისი

 

,,დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
 შევიდეს ცვლილება ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  თანამდებობრივი  სარგოს ოდენობის  განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 17 იანვრის №3 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 23/01/2018; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.156.016301) პირველი მუხლით დამტკიცებულ დანართი №1-ში   და  დანართ №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ ოქრიაშვილიდანართი №1

 


პოლიტიკური თანამდებობის პირები და მათი თანამდებობრივი  სარგოები

 

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგო

საშტატო რიცხოვნობა

1

საკრებულოს თავმჯდომარე

2900

1

2

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

1850

1

3

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

1550

5

4

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

1550

 

5

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

1000

 

 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა, რანგები და თანამდებობრივი სარგოები

 

თანამდებობათა დასახელება

რანგი

თანამდებობრივი სარგო

საშტატო რიცხოვნობა

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი აპარატის უფროსი

I

1600

1

2

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების საკითხებში

III

900

1

3

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საორგანიზაციო საკითხებში

III

900

1

4

პირველი  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შრომის უსაფრთხოების საკითხებში

IV

700

1

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.