საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების/განხორციელებული საქმიანობის საფასურის დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების/განხორციელებული საქმიანობის საფასურის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 189/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 430110000.22.022.017809
189/ნ
06/09/2019
ვებგვერდი, 09/09/2019
430110000.22.022.017809
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების/განხორციელებული საქმიანობის საფასურის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი
 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ბრძანება №189/ნ

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების/განხორციელებული საქმიანობის საფასურის დამტკიცების შესახებ

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ჰ8“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების/განხორციელებული საქმიანობის საფასური ამ ბრძანების დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიმიხეილ ბატიაშვილიდანართი

ტრენინგის დასახელება

მომსახურება / საქმიანობა

 ღირებულება

1. ზოგადი კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის;

2. სწავლება ციფრული მოქალაქეობის შესახებ;

3. Google Earth (გუგლ დედამიწის) გამოყენებით სასწავლო რესურსის შექმნა;

4. Edmodo – ვირტუალური საკლასო ოთახი;

5. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ბუნებისმეტყველებაში;

6. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში;

7. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში;

8. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ფრანგულ ენაში; 

9. მოკლე კურსი  პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის რუსულ ენაში;

10. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის გერმანულ ენაში;

11. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის დაწყებითი საფეხურის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (I-IV და V –VI კლასი);

12. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში;

13. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის  მაძიებელთათვის სამოქალაქო განათლების;

14. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ქიმიაში;

15. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ისტორიაში;

16. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის პროფესიულ უნარებში;

17. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის გეოგრაფიაში;

18. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ბიოლოგიაში;

19. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ინგლისურ ენაში;

20. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის დაწყებითი საფეხურის მათემატიკაში (I-IV და V –VI კლასი);

21. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის საბაზო და საშუალო საფეხურის მათემატიკაში (VII – XI კლასი) ;

22. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ფიზიკაში;

23. მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის მუსიკაში;

24. სოციალურ მუშაკთა სერტიფიცირების კურსი;

25. სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი;

26. სკოლებში ბულინგის პრევენცია და ტოლერანტული კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

ტრენინგი

(1 საათი 1 მსმენელზე)

 

10 (ათი) ლარი

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.