მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს ,,აქსიფინა“-ს ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს ,,აქსიფინა“- სათვის საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და გარდაქმნაზე თანხმობის შესახებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს ,,აქსიფინა“-ს ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს ,,აქსიფინა“- სათვის საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და გარდაქმნაზე თანხმობის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1380
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 05/09/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი
1380
05/09/2019
ვებგვერდი, 09/09/2019
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს ,,აქსიფინა“-ს ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს ,,აქსიფინა“- სათვის საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და გარდაქმნაზე თანხმობის შესახებ
საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი
 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის

განკარგულება №1380

2019 წლის 5 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „აქსიფინას“  ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია  შპს „აქსიფინასათვის“ საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და გარდაქმნაზე თანხმობის შესახებ

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის მე -15 მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის , ამავე კანონის 50- მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტის , „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებსაქართველოს კანონის 101 მუხლის მე -2 პუნქტის , „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 აპრილის №59/04 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე -7 მუხლის მე -11 და მე -12 პუნქტებისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 20 ივნისის №91/04 ბრძანების საფუძველზე :

1. მიეცეს თანხმობა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპსაქსიფინას“ საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და ისეთ მეწარმე -სუბიექტად გარდაქმნაზე , რომელიც არ ახორციელებს მიკროსაფინანსო საქმიანობას.

2. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპსაქსიფინაში“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404527339) შეწყდეს ლიკვიდაციის პროცესი და ლიკვიდატორის თანამდებობიდან გათავისუფლდეს გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი 19001028319).

3. ეს განკარგულება გაეგზავნოს სსიპსაჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირების რეესტრს და ადგილობრივი სისტემის ოპერატორს , თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია წარმოადგენდა ამ სისტემის მონაწილეს.

4. ეს განკარგულება 10 დღის ვადაში გამოქვეყნდესსაქართველოს საკანონმდებლო მაცნეშიდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე .

5. აღნიშნული განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში ( .თბილისი , . აღმაშენებლის ხეივანი , მე -12 კმ . №6), მისი ოფიციალურად გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში .

6. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მხარისათვის მისი გაცნობისთანავე .

არასაბანკო დაწესებულებების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი    ირმა ბოკუჩავა .


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.