,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/09/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016364
13
06/09/2019
ვებგვერდი, 10/09/2019
190020020.35.156.016364
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №13

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. დმანისი

 

,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების,  24-ე მუხლის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის  „ნორმატიული აქტების შესახებ“  მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 25 დეკემბრის  №51  დადგენილების (www.matsne.gov.ge,27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016350)  დანართ №1-ში  და   დანართის თავი I ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ ოქრიაშვილიდანართი №1

 


თავი I
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ბალანსი თანდართული რედაქციით. 

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I

შემოსავლები

7,412.6

8,622.3

2,018.6

6,603.7

14,915.7

5,981.7

8,934.0

1.1

გადასახადები

1,635.7

1,550.0

0.0

1,550.0

6,289.0

0.0

6,289.0

1.3

გრანტები

4,708.4

5,769.8

2,018.6

3,751.2

5,981.7

5,981.7

0.0

1.4

სხვა შემოსავლები

1,068.5

1,302.5

0.0

1,302.5

2,645.0

0.0

2,645.0

II

ხარჯები

3,260.1

4,232.5

130.0

4,102.5

5,459.4

638.1

4,821.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

892.2

1,326.4

61.8

1,264.6

1,420.0

69.0

1,351.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

898.6

1,006.5

21.2

985.3

1,566.5

364.9

1,201.6

2.4

პროცენტი

 

55.0

 

55.0

55.0

 

55.0

2.5

სუბსიდიები

1,239.1

1,485.0

45.0

1,440.0

1,852.6

52.2

1,800.4

2.6

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

207.6

250.9

2.0

248.9

302.0

2.0

300.0

2.8

სხვა ხარჯები

2.6

88.7

0.0

88.7

238.3

150.0

88.3

III

საოპერაციო სალდო

4,152.5

4,389.8

1,888.6

2,501.2

9,456.3

5,343.6

4,112.7

IV

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,962.0

5,960.2

2,259.0

3,701.2

14,625.9

7,151.6

7,474.3

 

ზრდა

2,969.8

5,975.2

2,259.0

3,716.2

14,630.9

7,151.6

7,479.3

 

კლება

7.8

15.0

0.0

15.0

5.0

0.0

5.0

V

მთლიანი სალდო

1,190.5

-1,570.4

-370.4

-1,200.0

-5,169.6

-1,808.0

-3,361.6

VI

ფინანსური აქტივებისცვლილება

-1,121.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ზრდა

0.0

1,570.4

370.4

1,200.0

5,169.6

1,808.0

3,361.6

32.1.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1,570.4

370.4

1,200.0

5,169.6

1,808.0

3,361.6

 

კლება

1,121.4

1,570.4

370.4

1,200.0

5,169.6

1,808.0

3,361.6

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1,121.4

1,570.4

370.4

1,200.0

5,169.6

1,808.0

3,361.6

32.1.4

სესხები

 

 

 

 

 

 

 

32.1.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

32.1.8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

VII

ვალდებულებების ცვლილება

-69.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

33.1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

0.0

 

 

 

 

 

 

 

კლება

69.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშიანო

69.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

VIII

ბალანსი

0.0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7420.4

10207.7

2389.0

7818.7

20090.3

7789.7

12300.6

    შემოსავლები

7412.6

8622.3

2018.6

6603.7

14915.7

5981.7

8934.0

არაფინანსური აქტივების
 კლება

7.8

15.0

0.0

15.0

5.0

0.0

5.0

ფინანსური აქტივების
 კლება

0.0

1570.4

370.4

1200.0

5169.6

1808.0

3361.6

გადასახდელები

6299.0

10207.7

2389

7818.7

20090.3

7789.7

12300.6

ხარჯები

3260.1

4232.5

130.0

4102.5

5459.4

638.1

4821.3

არაფინანსური  აქტივების
 ზრდა

2969.8

5975.2

2259.0

3716.2

14630.9

7151.6

7479.3

ნაშთის ცვლილება

69.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14915.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

20178წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7412.5

8622.3

2018.6

6603.7

14915.7

5981.7

8934.0

გადასახადები

1635.7

1550.0

 

1550.0

6289.0

 

6289.0

გრანტები

4708.3

5769.8

2018.6

3751.2

5981.7

5981.7

0.0

სხვა შემოსავლები

1068.5

1302.5

 

1302.5

2645.0

 

2645.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6289,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1635.6

1550.0

0.0

1550.0

6289.0

0.0

6289.0

დღგ

 

0.0

 

 

4939.0

 

4939.0

საშემოსავლო გადასახადი

224.5

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

1411.1

1350.0

0.0

1350.0

1350.0

0.0

1350.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)       

899.9

900.0

0.0

900.0

900.0

0.0

900.0

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

426.6

445.0

0.0

445.0

440.0

0.0

440.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

83.3

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს დმანისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5981.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

207 წლის
ფაქტი

2018 წლის
გეგმა

2019 წლის
 გგემა

გრანტები

4708.3

5769.8

5981.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4708.3

5769.8

5981.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2869.0

3881.2

1008.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2739

3751.2

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130.0

130.0

1008.1

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1839.3

1888.6

4973.6

საქ.რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1562.8

1888.6

3347.6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

686

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან და პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდის თანხები

0.0

 

 

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

276.5

0.0

940.0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

0

0

0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2645.0  ათასი ლარის   ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1068.5

1302.5

0.0

1302.5

2645.0

0.0

2645.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

804.5

1100.0

0.0

1100.0

2450.0

0.0

2450.0

პროცენტები

0.5

160.0

0.0

160.0

200.0

 

200.0

რენტა

804.0

940.0

0.0

940.0

2250.0

0.0

2250.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

752.5

810.0

 

810.0

2030.0

 

2030.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

51.5

130.0

 

130.0

220.0

 

220.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

35.0

62.5

0.0

62.5

81.0

0.0

81.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

18.2

22.5

0.0

22.5

36.0

0.0

36.0

სანებართვო მოსაკრებელი

5.2

2.5

 

2.5

5

 

5.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.4

0.0

 

0.0

1

 

1.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

11.6

20.0

 

20.0

30

 

30

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.8

40.0

0.0

40.0

45.0

0.0

45.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.8

40.0

 

40.0

45.0

0.0

45.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

72.7

120.0

 

120.0

79.0

 

79.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

156.3

20.0

0.0

20.0

35.0

 

35.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5459.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

2018წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3,259.8

4,232.5

130.0

4,102.5

5,459.4

638.1

4,821.3

შრომის ანაზღაურება

892.2

1,326.4

61.8

1,264.6

1,420.0

69.0

1,351.0

საქონელი და მომსახურება

898.3

1,006.5

21.2

985.3

1,566.5

364.9

1,201.6

პროცენტი

 

55.0

 

55.0

55.0

0.0

55.0

სუბსიდიები

1,239.1

1,485.0

45

1,440.0

1,852.6

52.2

1,800.4

გრანტები

20.0

20.0

 

20.0

25.0

 

25.0

სოციალური უზრუნველყოფა

207.6

250.9

2.0

248.9

302.0

2.0

300.0

სხვა ხარჯები

2.6

88.7

 

88.7

238.3

150.0

88.3

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  14625.9ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14630.9 ათასი ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 
 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

43.0

55.00

155.00

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2926.8

5920.2

13929.8

 

04 00

განათლება

0.0

0.0

520.0

 

0500

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

0.0

26.1

 

სულ ჯამი

2969.8

5975.2

14630.9

 

ბ) განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 5.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

 
 
 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

7.8

15.0

5.0

 

 

ძირითადი აქტივები

5.4

10.0

0.0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

2.4

5.0

5.0

 

 

მიწა

2.4

5.0

5.0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 
 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,654.5   

2,285.2   

2,551.9   

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0    

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,654.5   

2,285.2   

2,551.9   

 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

 

 

 

თავდაცვა

61.9   

66.0   

75.8   

 

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

 

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

 

 

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

 

ეკონომიკური საქმიანობა

2,292.6   

4,111.4   

7,864.5   

 

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

 

 

 

სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 

ტრანსპორტი

0.0   

 

 

 

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,292.6   

4,111.4   

7,864.5   

 

გარემოს დაცვა

252.4   

330.0   

390.0   

 

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

252.4   

330.0   

390.0   

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

824.4   

2,018.1   

6,549.3   

 

ბინათმშენებლობა

395.9   

974.9   

2,170.4   

 

წყალმომარაგება

91.4   

165.7   

104.0   

 

გარე განათება

4.1   

323.6   

571.1   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

333.0   

553.9   

3,703.8   

 

ჯანმრთელობის დაცვა

45.0   

45.0   

56.2   

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

45.0   

45.0   

56.2   

 

დასვენება, კულტურა და რელიგია

496.7   

530.0   

765.5   

 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

138.3   

150.0   

177.0   

 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

 

50.0   

 

მომსახურება კულტურის სფეროში

358.4   

380.0   

538.5   

 

განათლება

395.1   

525.0    

1,479.1   

 

სკოლამდელი აღზრდა

339.3   

460.0   

530.0   

 

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

55.8   

65.0   

949.1   

 

სოციალური დაცვა

276.4   

297.0   

358.0   

 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

90.0   

90.0   

100.0   

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

 

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

49.8   

55.0   

66.0   

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

136.6   

152.0   

192.0   

 

სულ

6,299.0   

10,207.7   

20,090.3   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი  5169.6 სალდო.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 • განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  5169.6 ცვლილება.
 • განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური 5169.6 აქტივების კლება.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება .

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

დმანისში მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით,შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს მუნიციპალიტეტის მერი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილ წესის შესაბამისად,ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს დმანისის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 1008,1 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52.2 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75.8 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;

დ) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის 520.0 ათასი ლარი;

ე) საჯარო სკოლებისტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის  358,1 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019-2022 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

დმანისის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია.მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების და ფასადების რეაბილიტაცია, შადრევნების, სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მოვლა-შენახვა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

  მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისიხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას და მშენებლობის  სამუშაოების ჩატარებას, როგორიცაა გზების მიმდინარე (ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთება. გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩების და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

 ქ. დმანისში დარჩენილი ქუჩების და ჩიხების მოასფალტება, ასევე გათვალისწინებულია სოფ. მთისძირის და ოროზმანის შიდა გზების რეაბილიტაცია,ხოლო სოფ. ტნუსში ცენტრალური გზის  და მაშავერაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და სანიაღვრე არხის მოწყობა,ხოლო სოფელ ირგანჩაიში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის, სოფ. კამიშლოში მისასვლელი გზის და შიდა გზის, სოფელ იფნარიდან სოფელ ბახჩალარისაკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. დმანისის სიონის ( ნაქალაქარის) მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (570გრძმ) სანიაღვრე არხების და საპარკინგე სივრცეების მოწყობა. სოფ.განთიადის შიდა გზების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობა და სოფ.გოდაგდაგში სანიაღვრე არხის მოწყობა,რისთვისაც გათვალისწინებული იქნება 6286.4 ათასი ლარი.

ტექ.ზედამხედველობის განხორციელებისთვის გათვალისწინებული იქნება  179,7 ათასი ლარი.

საქართველოს რეგიონებში განსაზღვრული პროექტების ფონდიდან დმანისის მუნიციპალიტეტისთვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად, სულ 1190,9 ათასი ლარი, მათ შორის 2018 წლის სამუშაოების თანადაფინანსება  503.1 ათასი ლარი.

ტექ.ზედამხედველობის განხორციელებისთვის გათვალისწინებული იქნება 258,1 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებულისაგზაო ინფრასტრუქტურა.
 • მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისათვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა;
 • მგზავრთა შეუფერხებელი,კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
 • გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბიტირებული გზა; .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
 • საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
 • გადაადგილები დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
 • მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება.ასევე გარე განთების ქსელის მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

1.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია,სოფლის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა და მიმდინარე სამუშაოების შესრულება.

1.2.2 ბინათმშენებლობა პროგრამული კოდი (03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქ.დმანისში მრავალსართულიანი შენობების საცხოვრებელი ბინების ფასადების და სახურავების  რეაბილიტაცია.  რისთვისაც გათვალისწინებულია 1051,5 ათასი ლარი და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად  მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის №336 განკარგულებით გამოყოფილია 290,0 ათასი ლარი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის შესყიდვისთვის 627,6 ათასი ლარი (სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპური შენობის აშენება და სოფ. ამამლოში და გუგუთში ამბულატორიის მშენებლობა, ხოლო სოფ.გომარეთში არსებული ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია. ).

ტექ.ზედამხედველობის განხორციელებისთვის გათვალისწინებული იქნება 61,0 ათასი ლარი.

1.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა. სოფ. ანგრევანში, ახალ გოდაგდაგში, ქვ. ყარაბულაღში, ზემო კარაბულახში, საკირეში, გორაში, კაკლიანში, გუგუთში, კამიშლოში, განახლებაში,  დიდ დმანისში, ვარდისუბანში, კამარლოს ორ ქუჩაზე და ქალაქ დმანისში გამორჩენილი უბნების  გარე განათების  ქსელის მოწყობა, რისთვისაც  გათვალისწინებულია 600,5 ათასი ლარი.

ტექ.ზედამხედველობის განხორციელებისთვის გათვალისწინებული იქნება 20,6 ათასი ლარი.

1.2.4. დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ დმანისის ცენტრალურ ქუჩებზე ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება,ხოლო სოფლებში შედარებით  ნაკლები ინტერვალით ნარჩენების გატანა  კვირაში 3 დღე, ასევე  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარაში,რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • განათებული მუნიციპალიტეტი;
 • გაუმჯობესებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
 • სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება;
 • ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
 • ქუჩების, მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისგან გაწმენდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
 • რეაბილიტირებული კომუნალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა;
 • გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
 • განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა;
 • დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი;

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტის კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართულია მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.  

 ქ. დმანისში არსებული მინისტადიონებისათვის ბალახის საფარის შეძენა და სტადიონის რეაბილიტაცია. ქ. დმანისში 9 აპრილისა და ჩოლოყაშვილის ქუჩების კვეთასთან მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა, ასევე, ქ. დმანისში თავისუფლების ხეივნის სკვერის მიმდებარე სივრცეების და შადრევნის ტერიტორიის რეაბილიტაცია. ხოლო სოფ. განთიადში სარიტუალო სახლის კეთილმოწყობა. ასევე გათვალისწინებულია სოფ.დიდ დმანისში, ვარდისუბანში, გომარეთში, ჯავახში, მაშავერაში მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა რისთვისაც გათვალისწინებულია 2133,0 ათასი ლარი.

ტექ. ზედამხედველობის განხორციელებისთვის გათვალისწინებული იქნება 73,6  ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ქუჩების ქვიშახრეშოვანი მასალით მოწყობა, ქუჩების ტერიტორიების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, სკვერების, მეომორიალების და ძეგლების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
 • მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა,  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები:    

 • კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

1.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის  და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, გაზიონების მოვლა-პატრონობა, ხემცენარეების შეწამვლა, სანაგვეების დადება, ქუჩების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
 • მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. ყველა ბაღში დაგეგმილია შენობების კაპიტალური რემონტი და მათი  ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

2.1. სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი 12 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 360  ბავშვის ოდენობით, თითეულ ჯგუბში დასაშვებია კონტიგენტი არაუმეტეს 35 ბავშვისა, რომელსაც ემსახურება 48 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

 • სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;
 • გაუმჯებესებული   ინფრასტრუქტურა
 • გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო
 • საბავშო ბაღებში რეგისტრირებული აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთა
 • საბავშო ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა
 • კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

2.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და ქართული ენის შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე,რომლის რაოდენობაც საშუალოდ შეადგენს -180 მოსწავლეს. დმანისის მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.      

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

3. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 176-მდე სპორტსმენს.                         

3.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

3.1.2.  სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“  5 ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 80 მოსწავლე, ჭადრაკის 2 ჯგუფში 16 მოსწავლე,   ფეხბურთის 2 ჯგუფში 32 მოსწავლე, თავისუფალ ჭიდაობის, ორთაბრძოლა, ტაიკონდის  თითო-თითო ჯგუფში გაერთიანებულია  16 მოსწავლე და სამივე სახეობაში მოსწავლეთა რაოდენობა განსაზღვრულია 48 ერთეულით და ჯამში სპორტული სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს  176-მდე  მოსწავლეს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

 • ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
 • აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, რომელიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი სადაც ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა სახის წრე, რომელშიც სწავლობს 148-მდე მოსწავლე,ხოლო  მუსიკალურ სკოლებში სწავლობს 80-მდე მოსწავლე და ემსახურება 10 პედაგოგი, რომელთა კვირეული დატვირთვა სავარაუდოდ თითეულ პედაგოგზე შეადგენს 18 საათს. მიმდინარეობს სწავლება ფორტეპიანოს განხრით და ბიბლიოთეკის გაერთიანებას, რომელიც ემსახურება სოფლის 4 ბიბლიოთეკას.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.

3.2.1. კულტურის ცენტრის დაფინასება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, რომლებიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2019 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:  კულტურის სახლი,  მუსიკალური სკოლა და ბიბლიოთეკის გაერთიანება,რომლის შემადგენლობაშიც შედის 4 სოფლის ბიბლიოთეკის ფილიალი.

3.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03 05-02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურის, მუსიკალური სკოლისა და ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, რომლებიც ემსახურება ქართული და საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ერისა და ეროვნების წარმომადგენლების ხელოვნების დარგების აღდგენა-პროპაგანდას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

 • კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;
 • კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

 • ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
 • კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)   

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის,  არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

4.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე  ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში  არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით დმანისის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და C ჰეპატიტით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას, ასევე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით  მოსარგებლე მოქალაქეების და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა, სპეციფიკური კვების  პროდუქტებით მოსარგებლე პირების დახმარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 •  ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა.   

4.2.2. სათნოების სახლის დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (მარტოხელა უკიდურესად გაჭირვებული), 50-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერადი კვება ცხელი კერძებით  ბენეფიციარების მიერ სახლში გატანებით, რომელთა შენახვაც თვის განმავლობაში გათვალისწინებულია 110 ლარის ოდენობით, ხოლო კვების ხარჯები 50 ბენეფიციარზე თვეში შეადგენს 55 ლარს.

4.2.3. სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100000-მდე, სტაციონარული სამედიცინო ერთჯერადი დახმარება.     

4.2.4. სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
 • იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.                         

4.2.5. მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის  ხარჯების  ნაწილობრივ   ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების და უსინათლოების  უფასო მგზავრობა კვირაში 3 დღე.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი:

 • მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;
 • მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს შეუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპლიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურების და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშოწყობის მიზნით მუნიციპლიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამხედრო შემოწმების და ტრანსპორტირების  ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლველო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

6,299.0

10,207.7

2,389.0

7,818.7

20,090.3

7,789.7

12,300.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

98.0

115.0

6.0

109.0

114.0

0.0

114.0

 

ხარჯები

3,260.0

4,232.5

130.0

4,102.5

5,459.4

638.1

4,821.3

 

შრომის ანაზღაურება

892.2

1,326.4

61.8

1,264.6

1,420.0

69.0

1,351.0

 

თანამდებობრივი სარგო

824.4

1,326.4

61.8

1,264.6

1,420.0

69.0

1,351.0

 

ჯილდო

67.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

898.5

1,006.5

21.2

985.3

1,566.5

364.9

1,201.6

 

პროცენტი

0.0

55.0

0.0

55.0

55.0

 

55.0

 

სუბსიდიები

1,239.0

1,485.0

45.0

1,440.0

1,852.6

52.2

1,800.4

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207.7

250.9

2.0

248.9

302.0

2.0

300.0

 

სხვა ხარჯები

2.6

88.7

0.0

88.7

238.3

150.0

88.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,969.8

5,975.2

2,259.0

3,716.2

14,630.9

7,151.6

7,479.3

 

ძირითადი აქტივები

2,969.8

5,975.2

2,259.0

3,716.2

14,630.9

7,151.6

7,479.3

 

ვალდებულების კლება

69.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,654.4

2,285.2

17.0

2,268.2

2,551.9

0.0

2,551.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92.0

109.0

0.0

109.0

108.0

0.0

108.0

 

ხარჯები

1,611.4

2,230.2

17.0

2,213.2

2,396.9

0.0

2,396.9

 

შრომის ანაზღაურება

838.2

1,264.6

0.0

1,264.6

1,351.0

0.0

1,351.0

 

თანამდებობრივი სარგო

771.0

1,264.6

0.0

1,264.6

1,351.0

0.0

1,351.0

 

ჯილდო

67.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

746.5

793.0

17.0

776.0

867.6

0.0

867.6

 

პროცენტი

0.0

55.0

0.0

55.0

55.0

 

55.0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.1

8.9

0.0

8.9

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

2.6

88.7

0.0

88.7

88.3

0.0

88.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.0

55.0

0.0

55.0

155.0

0.0

155.0

 

ძირითადი აქტივები

43.0

55.0

0.0

55.0

155.0

0.0

155.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

381.8

461.8

0.0

461.8

490.9

0.0

490.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

19.0

0.0

19.0

19

0.0

19

 

ხარჯები

381.8

461.8

0.0

461.8

490.9

0.0

490.9

 

შრომის ანაზღაურება

237.8

321.6

0.0

321.6

325.2

0.0

325.2

 

თანამდებობრივი სარგო

219.3

321.6

0.0

321.6

325.2

0.0

325.2

 

ჯილდო

18.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

144.0

56.5

0.0

56.5

87.4

0.0

87.4

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

83.7

0.0

83.7

78.3

0.0

78.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

 

01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

1,272.6

1,663.4

17.0

1,646.4

1,881.0

0.0

1,881.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79.0

90.0

 

90.0

89

0.0

89

 

ხარჯები

1,229.6

1,613.4

17.0

1,596.4

1,731.0

0.0

1,731.0

 

შრომის ანაზღაურება

600.4

943.0

0.0

943.0

1,025.8

0.0

1,025.8

 

თანამდებობრივი სარგო

551.7

943.0

0.0

943.0

1,025.8

0.0

1,025.8

 

ჯილდო

48.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

602.5

636.5

17.0

619.5

660.2

0.0

660.2

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.1

8.9

0.0

8.9

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

2.6

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.0

50.0

0.0

50.0

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

43.0

50.0

0.0

50.0

150.0

0.0

150.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

100.0

0.0

100.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

120.0

0.0

120.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

100.0

0.0

100.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქნილი დავალიანებების დაფარვა

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

01 05

მგფ მიღებული სესხის და სხვა ვალების დაფარვა

0.0

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

0.0

55.0

0.0

55.0

55.0

 

55.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

პროცენტი

 

55.0

 

55.0

55.0

0.0

55.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

61.9

66.0

66.0

0.0

75.8

75.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

61.9

66.0

66.0

0.0

75.8

75.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

54.0

61.8

61.8

0.0

69.0

69.0

0.0

 

თანამდებობრივი სარგო

53.4

61.8

61.8

0.0

69.0

69.0

0.0

 

ჯილდო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.9

4.2

4.2

0.0

6.8

6.8

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

61.9

66.0

66.0

0.0

75.8

75.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

61.9

66.0

66.0

0.0

75.8

75.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

54.0

61.8

61.8

0.0

69.0

69.0

0.0

 

თანამდებობრივი სარგო

53.4

61.8

61.8

0.0

69.0

69.0

0.0

 

ჯილდო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.9

4.2

4.2

0.0

6.8

6.8

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,369.4

6,459.5

2,259.0

4,200.5

14,803.8

6,781.6

8,022.2

 

ხარჯები

373.4

539.3

0.0

539.3

874.0

150.0

724.0

 

საქონელი და მომსახურება

121.0

209.3

0.0

209.3

334.0

0.0

334.0

 

სუბსიდია

252.4

330.0

0.0

330.0

390.0

0.0

390.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 

 

150.0

150.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,926.8

5,920.2

2,259.0

3,661.2

13,929.8

6,631.6

7,298.2

 

ძირითადი აქტივები

2,926.8

5,920.2

2,259.0

3,661.2

13,929.8

6,631.6

7,298.2

 

ვალდებულების კლება

69.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,292.6

4,111.4

2,235.4

1,876.0

7,864.5

5,025.0

2,839.5

 

ხარჯები

63.6

101.3

0.0

101.3

234.0

0.0

234.0

 

საქონელი და მომსახურება

63.6

101.3

0.0

101.3

234.0

0.0

234.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,159.8

4,010.1

2,235.4

1,774.7

7,630.5

5,025.0

2,605.5

 

ძირითადი აქტივები

2,159.8

4,010.1

2,235.4

1,774.7

7,630.5

5,025.0

2,605.5

 

ვალდებულების კლება

69.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

743.8

1,794.2

4.7

1,789.5

3,235.5

1,067.6

2,167.9

 

ხარჯები

281.5

410.0

0.0

410.0

640.0

150.0

490.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.1

80.0

0.0

80.0

100.0

 

100.0

 

სუბსიდია

252.4

330.0

0.0

330.0

390.0

0.0

390.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 

 

150.0

150.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

462.3

1,384.2

4.7

1,379.5

2,595.5

917.6

1,677.9

 

ძირითადი აქტივები

462.3

1,384.2

4.7

1,379.5

2,595.5

917.6

1,677.9

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02
 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

91.4

165.7

0.0

165.7

104.0

0.0

104.0

 

ხარჯები

29.1

80.0

0.0

80.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.1

80.0

0.0

80.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.3

85.7

0.0

85.7

4.0

0.0

4.0

 

ძირითადი აქტივები

62.3

85.7

0.0

85.7

4.0

0.0

4.0

03 02
02

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)

395.9

974.9

4.7

970.2

2,170.4

1,067.6

1,102.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 

 

150.0

150.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395.9

974.9

4.7

970.2

2,020.4

917.6

1,102.8

 

ძირითადი აქტივები

395.9

974.9

4.7

970.2

2,020.4

917.6

1,102.8

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02
 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.1

323.6

0.0

323.6

571.1

0.0

571.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

323.6

0.0

323.6

571.1

0.0

571.1

 

ძირითადი აქტივები

4.1

323.6

0.0

323.6

571.1

0.0

571.1

03 02
04

ააიპ დმანისი კომუნალური სამსახური

252.4

330.0

0.0

330.0

390.0

0.0

390.0

 

ხარჯები

252.4

330.0

0.0

330.0

390.0

0.0

390.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

252.4

330.0

0.0

330.0

390.0

0.0

390.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02
05

წისქვილის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

165.0

535.0

0.0

535.0

2,283.6

0.0

2,283.6

 

ხარჯები

0.0

28.0

0.0

28.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

28.0

0.0

28.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.0

507.0

0.0

507.0

2,283.6

0.0

2,283.6

 

ძირითადი აქტივები

165.0

507.0

0.0

507.0

2,283.6

0.0

2,283.6

03 03
01

მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

165.0

507.0

0.0

507.0

2,283.6

0.0

2,283.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.0

507.0

0.0

507.0

2,283.6

0.0

2,283.6

 

ძირითადი აქტივები

165.0

507.0

0.0

507.0

2,283.6

0.0

2,283.6

03 03
02

ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03
03

სასაფლაოს შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03
04

ქ.დმანისში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03
05

სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფ.მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონიძიენბები

168.0

18.9

18.9

0.0

1,420.2

689.0

731.2

 

ხარჯები

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.7

18.9

18.9

0.0

1,420.2

689.0

731.2

 

ძირითადი აქტივები

139.7

18.9

18.9

0.0

1,420.2

689.0

731.2

04 00

განათლება

395.1

525.0

0.0

525.0

1,479.1

878.1

601.0

 

ხარჯები

395.1

525.0

0.0

525.0

959.1

358.1

601.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

358.1

358.1

0.0

 

სუბსიდიები

395.1

525.0

0.0

525.0

601.0

0.0

601.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

520.0

520.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

520.0

520.0

0.0

04 01

ააიპ "დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

339.3

460.0

0.0

460.0

530.0

0.0

530.0

 

ხარჯები

339.3

460.0

0.0

460.0

530.0

0.0

530.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

339.3

460.0

0.0

460.0

530.0

0.0

530.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

55.8

65.0

0.0

65.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

55.8

65.0

0.0

65.0

71.0

0.0

71.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

55.8

65.0

0.0

65.0

71.0

0.0

71.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

 

 

 

878.1

878.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

 

 

 

358.1

358.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

358.1

358.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

520.0

520.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

520.0

520.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები

496.7

530.0

0.0

530.0

765.5

0.0

765.5

 

ხარჯები

496.7

530.0

0.0

530.0

739.4

0.0

739.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

496.7

530.0

0.0

530.0

739.4

0.0

739.4

 

გრანტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

138.3

150.0

0.0

150.0

177.0

0.0

177.0

 

ხარჯები

138.3

150.0

0.0

150.0

177.0

0.0

177.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

138.3

150.0

0.0

150.0

177.0

0.0

177.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01
01

ააიპ „ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა "

138.3

150.0

0.0

150.0

177.0

0.0

177.0

 

ხარჯები

138.3

150.0

0.0

150.0

177.0

0.0

177.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

138.3

150.0

0.0

150.0

177.0

0.0

177.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01
04

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

358.4

380.0

0.0

380.0

538.5

0.0

538.5

 

ხარჯები

358.4

380.0

0.0

380.0

512.4

0.0

512.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

358.4

380.0

0.0

380.0

512.4

0.0

512.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

05 02
 01

ააიპ „დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

215.1

230.0

0.0

230.0

353.0

0.0

353.0

 

ხარჯები

215.1

230.0

0.0

230.0

331.9

0.0

331.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

215.1

230.0

0.0

230.0

331.9

0.0

331.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

21.1

0.0

21.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

21.1

0.0

21.1

05 02
 02

სსიპ „ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახ.დმანისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02
03

ააიპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა"

73.3

75.0

0.0

75.0

95.5

0.0

95.5

 

ხარჯები

73.3

75.0

0.0

75.0

95.5

0.0

95.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

73.3

75.0

0.0

75.0

95.5

0.0

95.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02
04

ააიპ " დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური"

70.0

75.0

0.0

75.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

70.0

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

70.0

75.0

0.0

75.0

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

05 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

 

 

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

 

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

50.0

 

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

321.5

342.0

47.0

295.0

414.2

54.2

360.0

 

ხარჯები

321.5

342.0

47.0

295.0

414.2

54.2

360.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

94.8

100.0

45.0

55.0

122.2

52.2

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

203.6

242.0

2.0

240.0

292.0

2.0

290.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

45.0

45.0

45.0

0.0

56.2

52.2

4.0

 

ხარჯები

45.0

45.0

45.0

0.0

56.2

52.2

4.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

45.0

45.0

45.0

0.0

56.2

52.2

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

276.5

297.0

2.0

295.0

358.0

2.0

356.0

 

ხარჯები

276.5

297.0

2.0

295.0

358.0

2.0

356.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

49.8

55.0

0.0

55.0

66.0

0.0

66.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

203.6

242.0

2.0

240.0

292.0

2.0

290.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

90.0

90.0

0.0

90.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

90.0

90.0

0.0

90.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90.0

90.0

0.0

90.0

100.0

0.0

100.0

06 02
02

ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
03

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება

102.2

150.0

0.0

150.0

190.0

0.0

190.0

 

ხარჯები

102.2

150.0

0.0

150.0

190.0

0.0

190.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102.2

150.0

0.0

150.0

190.0

0.0

190.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1.8

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

1.8

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

06 02
05

ააიპ "დმანისის სათნოების სახლი"

49.8

55.0

0.0

55.0

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

49.8

55.0

0.0

55.0

66.0

0.0

66.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

49.8

55.0

0.0

55.0

66.0

0.0

66.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
06

სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02
07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

9.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 • მუხლი 18.  დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
 • მუხლი 19. დმანისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დმანისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  დადგენილი წესის თანახმად.
 • მუხლი 20. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამების და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • მუხლი 21. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურმა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომოები წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის მერს სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ.
 • მუხლი 22. პროგრამის და ქვეპროგრამის განსახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
 • მუხლი 23. დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.