მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ოქმის და შემოქმების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე’’ №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ოქმის და შემოქმების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე’’ №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.159.016387
35
06/09/2019
ვებგვერდი, 11/09/2019
010260020.35.159.016387
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ოქმის და შემოქმების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე’’ №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №35

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ოქმის და შემოქმების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,გ.ბ“  პუნქტის,  61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტუს მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ოქმის და შემოქმების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის №51 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 04/12/2017, 010260020.35.159.016300) და

1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ოქმის და შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე.“.

2. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1

დამტკიცდეს საქართველოს კანონის ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტის ფორმა დანართი №1-ის შესაბამისად.“.

3. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2

დამტკიცდეს  საქართველოს კანონის ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების აქტის ფორმა დანართი №2-ის შესაბამისად.“.

4. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3

დამტკიცდეს საქართველოს კანონის „სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტის ფორმა დანართი №3-ის შესაბამისად.“.

5. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4

დამტკიცდეს საქართველოს კანონის ,,სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მითითების აქტის ფორმა დანართი №4-ის შესაბამისად.“.

5. დადგენილებას დაემატოს მე-5 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ” №33 დადგენილება (www.matsne.gov.ge; 010250050.35.159.016165;22/10/2014 წ.).“.

6. დადგენილებას დაემატოს მე-6 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძედანართი №1

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის სამსახური

შემოწმების აქტი № ______


__________________

(შედგენის ადგილი) 

   ______/_________________/_______წ.

 (შედგენის თარიღი)

დამრღვევის დასახელება:_________________________________________________________

 (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/ორგანიზაციის სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

სამშენებლო ობიექტი:

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  (დანიშნულება, მისამართი, საკადასტრო კოდი,მესაკუთრე)

1) დამრღვევს მიეცა №______ მითითება მასზე, რომ საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მოქცევის კოდექსი“ 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, მითითებით გამოვლინდა დარღვევები:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

აქტის შედგენის ეტაპისათვის მშენებარე ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა აჩვენებს, რომ მითითებაში დაფიქსირებული დარღვევა № __________________ დამრღვევის მიერ:

ა) შესრულდა;

ბ) არ შესრულდა;

გ) არადროულად შესრულდა.

2) საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მოქცევის კოდექსი“ 25-ე მუხლის 23-ე ნაწილის შესაბამისად გამოვლინდა:

ა) მშენებლობის დემონტაჟის დაუყოვნებლივ შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღებისას;

ბ) საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მოქცევის კოდექსი“ 51-ე მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას;

გ) დარღვევებისთვის საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

დ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

ე) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით წარუდგენლობისას;

ვ) შესაბამის ორგანოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში იმ ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების წარუდგენლობისას, რომლის მშენებლობაც დამთავრებულია;

ზ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების მიღებას;

თ) საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მოქცევის კოდექსი“ 25​-ე მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

დადგენილია:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(დამრღვევის: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/ორგანიზაციის სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი და გამოვლენილი დარღვევის შინაარსი)

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

დამრღვევი

 

მოწმე

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

შენიშვნა: __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ .


დანართი №2

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

მითითება №_____

 


__________________

(შედგენის ადგილი) 

   ______/_________________/_______წ.

 (შედგენის თარიღი)

დამრღვევის დასახელება: ______________________________________________________

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/ორგანიზაციის სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

სამშენებლო ობიექტი:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(დანიშნულება, მისამართი, საკადასტრო კოდი, მესაკუთრე)

საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მოქცევის კოდექსი“ 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილისშესაბამისად, მითითებით გამოვლინდა დარღვევები:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

 

დარღვევის გამოსწორების ვადა ________ (______________________) დღე.

 

 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

დამრღვევი

 

მოწმე

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

შენიშვნა:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ .


დანართი №3

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის სამსახური

შემოწმების აქტი №______

 


__________________

(შედგენის ადგილი) 

   ______/_________________/_______წ.

 (შედგენის თარიღი)

დამრღვევის დასახელება:

_________________________________________________________________      

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/ორგანიზაციის სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

სამშენებლო ობიექტი:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(დანიშნულება, მისამართი, საკადასტრო კოდი, მესაკუთრე)

 

1) დამრღვევს მიეცა №_____ მითითება მასზე, რომ საქართველოს კანონის „სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 123-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, მითითებით გამოვლინდა შემდეგი ფაქტი:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) საქართველოს კანონის „სივრცის დაგაეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 124-ე მუხლის საფუძველზე  გაიცა მითითება:

ა) სამშენებლო დოკუმენტაციის წარდგენის შესახებ;

ბ) დარღვევის გამოსწორების შესახებ;

გ) სამშენებლო  ობიექტზე  არსებული  სამშენებლო  მასალის,  ნაკეთობისა  და  კონსტრუქციის გამოყნების აკრძალვის შესახებ;

დ) მშენებლობის ორგანიზების პროექტით დადგენილი წესების დარღვევის გამოსწორების შესახებ.

აქტის შედგენის ეტაპისათვის მშენებარე ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა აჩვენებს, რომ დამრღვევის მიერ №________ მითითება:

ა) მითითება შესრულდა და დარღვევები გამოსწორებულია;

ბ) მითითება არ შესრულდა;

გ) მითითება  არადროულად შესრულდა;

3) საქართველოს კანონის „სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის

კოდექსი“ 123-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად გამოვლინდა:

ა) მშენებლობის შეჩერების დადგენილების შეუსრულებლობა;

ბ) დარღვევის საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

გ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

დ) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით წარუდგენლობისას;

ე) შესაბამის ორგანოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში იმ ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების წარუდგენლობისას, რომლის მშენებლობაც დამთავრებულია;

ვ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების მიღებას;

 

დარღვეულია:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(გამოვლენილი დარღვევა)

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

დამრღვევი

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

შენიშვნა: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


დანართი №4
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

 მითითება №_____


__________________

(შედგენის ადგილი) 

   ______/_________________/_______წ.

 (შედგენის თარიღი)

 დამრღვევის დასახელება: _______________________________________________________________

(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/ორგანიზაციის სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

სამშენებლო ობიექტი:

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(დანიშნულება, მისამართი, საკადასტრო კოდი, მესაკუთრე)

საქართველოს კანონის „სივრცის დაგაეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის

კოდექსი“ 123-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, მითითებით გამოვლინდა შემდეგი

ფაქტი:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

საქართველოს კანონის „სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის

კოდექსი“ 124-ე მუხლის საფუძველზე  გაიცა მითითება:

ა) სამშენებლო დოკუმენტაციის წარდგენის შესახებ;

ბ) დარღვევის გამოსწორების შესახებ;

გ)სამშენებლო ობიექტზე არსებული სამშენებლო მასალის, ნაკეთობისა და კონსტრუქციის

გამოყენების აკრძალვის შესახებ;

დ) მშენებლობის ორგანიზების პროექტით დადგენილი წესების დარღვევის გამოსწორების შესახებ.

 

დარღვევის გამოსწორების ვადა  ________ (______________________)  დღე

 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი

პირი 

 

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

დამრღვევი

_____________________     ________________            

(სახელი, გვარი)              (ხელმოწერა)

 

შენიშვნა_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ .


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.