„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016323
14
06/09/2019
ვებგვერდი, 11/09/2019
190020020.35.129.016323
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №14

2019 წლის 6 სექტემბერი

ქ. ჭიათურა

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, matsne.gov.ge; 26/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016308) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი №1).

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილიდანართი №1
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჭiათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შემდეგი სახით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა

(ათასი ლარი)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20042.7

22134.312

5355,546

16778,766

27453.638

9134,339

18319.299

გადასახადები

3275.1

2813.598

0.000

2813.598

9694.100

0.00

9694.100

გრანტები

8195.5

10681.546

5266.246

5415.300

9134,339

9134,339

0.000

სხვა შემოსავლები

8572.1

8639.168

89,300

8549,868

8625.199

0.00

8625.199

ხარჯები

10569.00

10682,433

222,648

10459,785

15428.103

2143.057

13285.046

შრომის ანაზღაურება

1670.1

2138.885

90.592

2048.293

2249.700

90.000

2159.700

საქონელი და მომსახურება

913.2

684,629

24,064

660,565

2392.109

980.261

1411.848

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

2.3

70.795

0.000

70.795

75.500

0.00

75.500

სუბსიდიები

6247.8

6505,830

99,475

6406,355

7908.700

100.00

7808.700

გრანტები

50.000

50.551

0.0

50.551

41.000

0.00

41.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1211.4

951,940

8,517

943,423

1383.389

18.591

1364.798

სხვა ხარჯები

474.2

279.803

0.000

279.803

1377.705

954.205

423.500

საოპერაციო სალდო

9473.6

11451,879

5132,898

6318,981

12025.535

6991.282

5034.253

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

6080.7

 

5855,296

3257,340

 

2597,956

22231.372

9471.421

12759.951

ზრდა

6148.1

5887.489

3257,340

2629,158

22253.372

9471.421

12781.951

კლება

67.4

31.202

0.000

31.202

22.000

0.00

22.000

მთლიანი სალდო

3392.9

5596,583

1875,558

3721,025

-10205.837

-2480.139

-7725.698

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3362.6

5596,583

1875,558

3721,025

-10205.837

-2480.139

-7725.698

ზრდა

3362.6

5596,583

1875,558

3721,025

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

3362.6

5596,583

1875,558

3721,025

0.00

0.00

0.00

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება

0.00

0,00

0,00

0,00

10205.837

2480.139

7725.698

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

0,00

0,00

0,00

10205.837

2480.139

7725.698

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების ცვლილება

-30.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

კლება

30.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.00

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

საშინაო

30.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  შემდეგი სახით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა

(ათასი ლარი)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20110.1

22165.514

5355,546

16809,968

27475.638

9134.339

18341.299

შემოსავლები

20042.7

22134,312

5355,546

16778,766

27453.638

9134.339

18319.299

არაფინანსური აქტივების კლება

67.4

31.202

 0.0

31.202

22.000

0.00

22.000

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

გადასახდელები

16747.5

16568.931

3479,988

13088,943

37681.475

11614.478

26066.997

ხარჯები

10569.0

10682,433

222,648

10459,785

15428.103

2143.057

13285.046

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6148.1

5886,498

3257,340

2629,158

22253.372

9471.421

12781.951

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

5596,583

1875,558

3721,025

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების კლება

30.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ნაშთის ცვლილება

3392.9

5596,583

1875,558

3721,025

-10205.837

-2480.139

-7725.698

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27453.638 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019  წლის გეგმა

(ათასი ლარი)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20042.7

   22134.312

5355,546

16778,766

27453.638

9134.339

18319.299

გადასახადები

3275.1

2813.598

0.00

2813.598

9694.100

0.00

9694.100

გრანტები

8195.5

10681.546

5266.246 

5415.300

9134.339

9134.339

0.000

სხვა      შემოსავლები

8572.1

8639,168

89,300

8549,868

8625.199

0.00

8625.199

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები შემდეგი სახით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა

(ათასი ლარი)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3275.1

2813.598

0.0

2813.598

9694.100

0.00

9694.100

საშემოსავლო გადასახადი

1130.4

609.293

 

609.293

0.00

0.00

0.00

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

 

 

 

7494.100

 

7494.100

ქონების გადასახადი

2144.7

2204.305

0.0

2204.305

2.2000

0.00

2200.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

845.7

1051.790

0.0 

1051.790

995.000

0.00

995.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7.3

13.580

 0.0

13.580

5.00

0.00

5.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

84.4

62.890

 0.0

62.890

20.0

0.00

20.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1207.4

1076.040

 0.0

1076.040

1180.00

0.00

1180.00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9134.339 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა

(ათასი ლარი)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8195.5

10681.550

5266.250

5415.300

9134.339

9134.339

0,00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8195.5

10681.550

5266.250

5415.300

9134.339

9134.339

0,00

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5457.3

5647.300

232.0

5415,300

2043.261

2043.261

0,00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5225.3

5415.300

0.00

5415.300

0.00

0.00

0.00

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

232.0

232.0

232.0

0.00

232.00

232.00

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

 

1811.261

1811.261

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2738.2

5034.246

5034.246

0.0

7091.078

7091.078

0.00

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2738.2

5034.246

5034.246

0.0

5582.578

5582.578

0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.00

0.00

0.00

0.0

812.000

812.000

0.00

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

0.0

0.00

0.00

0.0

696,500

    696,500

0.00

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8625.199 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019 წლის  გეგმა

(ათასი ლარი)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

8572.1

8639.160

0.0

8639.160

8625.199

0.00

8625.199

შემოსავლები საკუთრებიდან

7050.6

6959.730

0.0

6959.730

5820.449

0.00

5820.449

პროცენტები

135.7

442.110

0.0 

442.110

288,500

0.00

288,5

დივიდენდები

0.0

0.00

 0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

6914.9

6517.620

0.0

6517.620

5531.949

0.00

5531.949

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

6887.6

6492.420

0.00 

6492.420

5510.049

0.00

5510.049

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,2

2.480

0.00 

2.480

1.500

0.00

1.500

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

26.1

22.730

 0.00

22.730

20.400

0.00

20.400

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1322.5

1293.810

0.0

1293.810

2030.000

0.00

2030.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1322.5

1293.810

0.0

1293.810

2030.000

0.00

2030.000

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

სანებართვო მოსაკრებელი

39.1

7.100

 0.00

7.100

5.00

0.00

5.00

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

0.0

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1268.300

1274.670

 0.00

1274.670

2000.000

0.00

2000.000

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.000

0.00

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

14.4

11.240

 0.00

11.240

25.00

0.00

25.00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

141.200

184.080

 0.00

184.080

160.000

0.00

160.000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

 0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

57.8

201.540

 0.00

201.540

614.750

0.00

614.750

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15428.103 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა

(ათასი ლარი)

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10569.0

10682,433

222,648

10459,785

15428.103

2143.057

13285.046

შრომის ანაზღაურება

1670.1

2138.885

90.592

2048,293

2249.700

90.000

2159.700

საქონელი და მომსახურება

913.2

684,629

24,064

660,565

2392.109

980.261

1411.848

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

2.3

70.795

0.00

70.795

75.500

0.00

75.500

სუბსიდიები

6247.8

6505,830

99,475

6406,355

7908.700

100.00

7808.700

გრანტები

50.

50.551

0,00

50.551

41.000

0.00

41.000

სოციალური უზრუნველყოფა

1211.400

951,940

8,517

943,423

1383.389

18.591

1364.798

სხვა ხარჯები

474.200

279.803

0.00

279.803

1377.705

954.205

423.500

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22231.372 ათასი  ლარის ოდენობით; მათ  შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22253.372 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი (ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი)

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

142.6

67.060

592.600

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6.1

3.549

61,700

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5524.2

5334.500

20141.642

04 00

განათლება

392.1

72.034

689.132

03 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

83.1

409.347

675.720

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

92.578

სულ ჯამი

6148.2

5886.5

22253.372

 

ბ)   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 22.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2018 წლის ფაქტი

(ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა

(ათასი ლარი)

არაფინანსური აქტივების კლება

67.4

31.200

22.0

ძირითადი აქტივები

54.9

6.560

20.1

მატერიალური მარაგები

5.7

0,0

0.00

ფასეულობები

0.0

0.00

0.00

არაწარმოებული აქტივები

6.8

24.650

1.9

მიწა

6.8

24.650

1.9

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.00

0.00

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი სახით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

სულ

(ათასი ლარი)

2018 წლის

ფაქტი

სულ

(ათასი ლარი)

2019 წლის გეგმა

სულ

(ათასი ლარი)

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2680.1   

2891,5   

4097.955

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2680.1   

2889.3   

3891.955

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2680.1   

2889.3   

3791.955

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

100.00

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0    

0.0   

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0

180.00

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

1.3   

26.0

702

თავდაცვა

125.9   

123.1   

198.393

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0.0   

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0.0   

0.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5314.2   

4595,7

14867.423

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0

7045

ტრანსპორტი

5165.6

4482,6

13740.981

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4965.6   

4287,6   

13490.981

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

200.0   

195.0  

250.000

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

148.6   

113.1

1126.442

705

გარემოს დაცვა

1410.4   

1399.0   

1722.700

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1378.1   

1369.0

1600.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32.3   

30.0   

122.700

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

562.9   

941,7

5045.519

7061

ბინათმშენებლობა

131.6   

357.6   

2377.694

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0

7063

წყალმომარაგება

94.6   

209,2   

572.578

7064

გარე განათება

106.5   

79.6   

8.000

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

230.2  

295.4

2089.247

707

ჯანმრთელობის დაცვა

115.7   

155,5   

274.578

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115.7   

114,5   

132.500

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

41,0   

142.078

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2888.7   

3225.5   

4060.920

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1075.2   

1245,0   

1750.520

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1572.8   

1793,0   

2052.400

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

240.7   

147.3   

180.000

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

40.2   

78.000

709

განათლება

2437.1   

2282.5   

5359.198

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2436.4

 

2275.5 

3469.132

7092

ზოგადი განათლება

0.7   

7.0   

1890.066

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0,0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.7   

7.0   

1890.066

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

710

სოციალური დაცვა

1182.1   

994.4 

1460.789

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

790.4   

447.7   

704.848

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

790.4   

360.2   

472.948

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

87.5

231.900

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

39.5   

33.6   

14.500

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

149.5   

272.0  

408.450

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

84.8   

120.9   

171.800

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

118.0   

120.2   

161.191

 

სულ

16717.2   

16608,8 

37089.475

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 10205.837 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 10205.837 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 10205.837 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი,  232,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 100,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 120,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 5,0 ათასი ლარი;

დ)  დევნილთა სოციალური დაცვა – 7.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.0. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, საყრდენი კედლების და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორეხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში აუცილებელი ხდება საგზაო ბუგორების და მოაჯირების შეკეთება-მოწყობა. ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთაგორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი საშუალებაა საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს „ჭიათურბაგირგზები“ ავტოტრანსპორტით მოემსახურება მგზავრებს საბაგირო გზის არსებული მიმართულებით.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორეხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება. განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთათვის კიბეების მოწყობა და მოაჯირების შეკეთება-მოწყობა.

1.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოწესრიგება, მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია შემდეგი მიმართულებით:

სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ რცხილათში ჩაფიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ მერევის საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ვაჭევში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ჯოლხეეთში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ რგანში ლაბაძეები-გაღმა მთის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ რგანში ყიფშიძეები-მენაფირეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ხრეითში სკოლის გზასთან, ობელისკის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზედარგანში ვაშაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ თაბაგრებში არსებული ცენტრალური გზის წირქვალი-თაბაგრების გზის გასაყარიდან ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ თაბაგრებში საკლუბო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ მღვიმევში სერის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წირქვალში ჭიტაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წირქვალში ბრეგვაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წირქვალში მეცხოვრიშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წირქვალში ბონდის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წირქვალში ღრუჭეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ქვედა ჭალოვანში მიქაუტიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ქვედა ჭალოვანში მაჭარაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ბროწების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზოდში საკირის წყაროდან გაფრინდაშვილების წყარომდე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზოდში მოხოროთუბანი-ქვედა ზოდის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზედუბანში ზედუბანი-ზოდის დამაკავშირებელი გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზედუბანში ზედუბანი-ჭალის უბნის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზედა ხვაშითში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ კვახაჯელეთში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ პერევისაში კახნიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ შუქრუთში ზოსიამაურის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ქვედა ითხვისის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა;

სოფელ წინსოფელში საუბნო გზებზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზედა ბერეთისაში მდინარე დუმალაზე გადასასვლელი ხიდიდან გრიგალაშვილების უბნამდე არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წყალშავში „ბესოს“ უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეების, ცხოვრებაძეების და ბლუაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ნიგოზეთში ჩახტიების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ცხრუკვეთში დაბლა უბანში გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ პერევისაში მოდებაძეები-წივილაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ შუქრუთში ნოზაძეები-ნეფარიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ბჟინევში მოდებაძე-რაზმაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ბჟინევში კაპანაძე-ბაძგარაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ითხვისში აბაშიძე-წერეთლების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ კაცხში მარკოზაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ კაცხში მსხლოვანის უბანში 2 ლოკაციაზე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ კაცხში ხარატიშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ დიდ კაცხში ბაზღაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ დიდ კაცხში კობლების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ნავარძეთში გერმანიკაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ სალიეთში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ დიდ კაცხში ლოლაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ეწერში კუპატაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ წასრის საუბნო გზის მოწყობა;

სოფელ გეზრულში ფცქიალაძეები-გაჩეჩილაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ გეზრულში კაციები-გელაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ პერევისაში მოდებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ვანში ცენტრალურ გზაზე (ზედა ჭალოვანი-ვანის დამაკავშირებელი გზა) ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ პერევისაში ცხადაძეები-კვანტალიანების უბნებში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ზედა ჭალოვანში (ვაკევისა) ზედა ჭალოვანი-ვაკევისის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ რგანში ჩალაძეების უბანში (სკოლის გზა) არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ხრეითში კაპანაძეები-ბაქრაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ხრეითში ლაშხები-კერესელიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ხრეითში მიქაცაძეები-ცერცვაძეები-მუზეუმის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ხრეითში მიხელიძეები -მოდებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ მელუშეეთში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ რგანში გველესიანები-ნადირაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ნიგოზეთში ასანიძეები-წერეთლები-ჯაოშვილების უბნის გზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (დაახლოებით 3200 გრძივი მეტრი);

აგრეთვე განხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გზების რეაბილიტაცია: სოფელ მერევის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ გუნდაეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ ღვითორი-მელუშეეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ საბაჟო-ბერეთისის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ მანდაეთი-ტყემლოვანას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სოფელ მორძგვეთი სალიეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ მანდაეთში გელაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ მანდაეთში კოხიეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;

სოფელ ჩხირაულში ცენტრალური გზიდან ერთ მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობა;

სოფელ ქბილარში საუბნო გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;

სოფელ მღვიმევში გზის რეაბილიტაცია:

სოფელ მორძგვეთში აბუთიძეების უბნის და სოფელ სალიეთში (ბონდოს და თამაზის შესახვევებთან) გზის რეაბილიტაცია:

სოფელ ხრეითში წულუკიძეები-მოდებაძეები, ბახტურიძეები, ბახტაძეები-ლოლაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ ნავარძეთში ყიფშიძეებისა და ჭანკვეტაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ ზოდში სხირტლაძეები-მამაცაშვილების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ სკინდორში ტყემალაძეები-კურტანიძეების უბანში წისქვილის მიმდებარედ გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ ბჟინევში გამსახურდაშვილების-ივანაშვილების ჩუბინიძეები-ლომიძეების და დიდველის უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

მანდაეთი-ტყემლოვანას დამაკავშირებელი გზის ასფალტო-ბეტონის სამუშაოები;

სოფელ ჭილოვანში ტყემალაძეების, წერეთლების და მუხების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ დიდ კაცხში ჩიხელიძეების უბნის გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ სვერში გვალაზაურის და სოფელ გეზრულში გვალიების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ მეჩხეთურში ბლიაძეები-კურტანიძეების უბნის გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფლების დარკვეთისა და მოხოროთუბნის (დარკვეთი-ქვედა ზოდი-მოხოროთუბანი) დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ კაცხში ხარაიშვილების, ბაზღაძეებისა და კოზლაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ საკურწეში სარალიძეები-გოსტიაშვილების, მამიაშვილების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ კალაურში დარბაიძეების, სოფელ ითხვისში მოცრაძეების, მახათაძე-გოგატიშვილების, კობერიძე-დვალაშვილების და კაპანაძეების უბანში გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები. (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

სოფელ თვალუეთში მადოურების-კოდისწყლის უბნის გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

ქ. ჭიათურაში ე.წ. ცოფის ხიდიდან წყარომდე (500-მეტრიანი მონაკვეთი) გზის საფარის მობეტონებითი სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

ქ. ჭიათურაში საუბნო გზებზე ორმულების შეკეთება (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

ქ.ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე თეატრის მიმდებარედ ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

ქ. ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩა-მაღაროელთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელიდან რკინიგზის სადგურამდე ტროტუარის სარეაბილილიტაციო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით ქვაციხის გზატკეცილი-ვაჭევის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით რგანი-ხრეითი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით ქვაციხის გზატკეცილი-ჯვარი-ეწერის გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით სოფელ ბიღის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა და საინჟინრო- საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (ხელშეკრულება გაფორმებულია); აგრეთვე განხორციელდება სოფელ მსხლოვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (180 გრძივი მეტრი), სოფელ მორძგვეთში აბუთიძეების უბნის გზის (135 გრძივი მეტრი) და სოფელ ჩხირაულის გზის (600 გრძივი მეტრი) რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდება საუბნო გზების ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება შემდეგ სოფლებში:

სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბანში 50 გრძივი მეტრი და ცხოვრებაძეების უბანში 50 გრძივი მეტრი;

სოფელ ვაჭევში თელის წყლის უბანში 300 გრძივი მეტრი;

სოფელ ხრეითში: მიქაცაძეები-ცერცვაძეები-მუზეუმის უბანში 680 გრძივი მეტრი, სპარიეთის უბანში 400 გრძივი მეტრი, დაბლა მიხელიძეების უბანში 350 გრძივი მეტრი და პაპიაშვილების უბანში 250 გრძივი მეტრი;

სოფელ თაბაგრებში ცენტრალური გზა-წირქვალი-თაბაგრების გზის გასაყარიდან 550 გრძივი მეტრი, საკლუბო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიზე 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ მღვიმევის გადასახვევიდან სოფლის ცენტრამდე 3000 გრძივი მეტრი, სერის უბანში 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ ხალიფაურში ჭიოკაძეების უბანში 200 გრძივი მეტრი, გიგილაშვილების უბანში 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ მოხოროთუბანი-ქვედა ზოდი-დარკვეთის დამაკავშირებელი გზა 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ ზედუბანი-ჭალის უბნის დამაკვშირებელი გზა 40 გრძივი მეტრი;

სოფელ სკინდორში არსებული ასფალტის საფარიდან წისქვილამდე მისასვლელი გზა 800 გრძივი მეტრი;

სოფელ კალაურში ცენტრალური გზიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზა 1000 გრძივი მეტრი; სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბნიდან სასაფლაომდე მისასვლელი გზა 800 გრძივი მეტრი;

სოფელ ქვედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბანში 300 გრძივი მეტრი;

სოფელ უსახელოში ფხალაძეების მოსაცდელიდან მთავარანგელოზის ეკლესიამდე მისასვლელი გზა 300 გრძივი მეტრი; 

სოფელ ითხვისში: მოცრაძეებისა და ფხალაძეების უბნების დამაკავშირებელი გზა 400 გრძივი მეტრი, კობერიძეები-დვალაშვილების უბნის დამაკავშირებელი გზა 200 გრძივი მეტრი და ქვედა ითხვისში ნადირაძეების უბანში მეწყერული შემოვლითი გზა 100 გრძივი მეტრი; 

ქ. ჭიათურაში თორღვაშვილი - ბელიაშვილის ქუჩებზე 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ წინსოფელში ე.წ. ,,კოროხიდან“ სოფლის ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზა 450 გრძივი მეტრი;

სოფელ წყალშავში ძიძიშვილების უბანში 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ ნავარძეთში ბარათაშვილების უბანში 200 გრძივი მეტრი; 

სოფელ თაბაგრებში ცენტრში არსებული მოსაცდელის მიმდებარედ დაახლოებით 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ ბჟინევში კაპანაძეების, ბაძგარაძეების და გამყრელიძეების საუბნო გზის დაახლოებით 800 გრძივი მეტრი;

სოფელ რცხილათში 5000 მეტრი;

სოფელ ნიგოზეთში წითელი ეკლესიიდან ტატუნიშვილების უბნამდე 2000 გრძივი მეტრი;

სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები-ცხოვრებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზებზე დაახლოებით 450 მეტრი;

სოფელ მოხოროთუბანში 4500 გრძივი მეტრი;

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილები-ბეგიაურის დამაკავშირებელი გზა დაახლოებით 900 გრძივი მეტრი;

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ თვალუეთში ხელოსნიშვილების უბანში 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ თვალუეთში პაატაშვილები-მადოურის უბანში 1200 გრძივი მეტრი;

სოფელ თვალუეთში ლევანაშვილების უბნის გადასახვევიდან და პაატაშვილები-ურიიშვილების უბანში 600 გრძივი მეტრი;

სოფელ ცხრუკვეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ ცხრუკვეთში სერის უბანში 250 გრძივი მეტრი;

სოფელ ცხრუკვეთში ფხალაძეები-ჭარელიძეების უბანი 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ ცხრუკვეთში -წერეთლები ფხალაძეების უბანი 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ ცხრუკვეთში შუაკუთხის უბანი 500 გრძივი მეტრი;

სოფელ თაბაგრებში კლუბის ზემოთ არსებული ცენტრალური გზა დაახლოებით 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ თაბაგრებში ეკლესიამდე მისასვლელი ცენტრალური გზაზე დაახლოებით 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ თაბაგრებში სკოლისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ გზაზე დაახლოებით 400 გრძივი მეტრი;

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების უბანში (მთის უბანი) 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ სარქველეთუბანში ეკლესიამდე მისასვლელი გზა 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილებისა და ბუზალაძეების უბნებში 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ ზედა რგანში ცენტრალური გზა 100 გრძივი მეტრი;

სოფლების თაბაგრები და ბუნიკაურის შემაერთებელი გზა 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ კაცხში ღომიაშვილების საუბნო გზა 250 გრძივი მეტრი;

სოფელ რგანში მენაფირეების უბანი 40 გრძივი მეტრი და მიმდებარე საყრდენი კედელი;

სოფელ შუქრუთში ცენტრალურ გზიდან ნეფარიძეების უბნისკენ მიმავალი გზა 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ უსახელოში ლაშეს უბნიდან ეკლესიამდე მისასვლელი საუბნო გზა 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ ნიგოზეთში ცონცრების უბანში საუბნო გზა 350 გრძივი მეტრი;

სოფელ ნიგოზეთში ომიაძე-ლაბაძეების უბანში საუბნო გზა 50 გრძივი მეტრი;

სოფელ ნიგოზეთში ასანიძეების უბანში საუბნო გზის 50 გრძივი მეტრი;

სოფელ ქვედა ბერეთისაში გლახინეების უბანში საუბნო გზა 300 გრძივი მეტრი;

სოფელ წყალშავში კახელიშვილების უბანში საუბნო გზა 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ მერევი-ნიგოზეთის საავტომობილო გზის (ბირთველიშვილები-წერეთლების უბანი) გზა 3800 გრძივი მეტრი;

სოფელ ჩხირაულში სკოლის მიმდებარედ საუბნო გზა 580 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში მაქიზეთის უბანში საუბნო გზა 240 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში კრიჭეების უბანის გზა 60 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში ხოსიკიშვილების უბანში (ჭის ბეგი; დაბლა უბანი;სასაფლაოს გზა) დაახლოებით 200 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში ღვალაძეების უბანში დაახლოებით 60 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში ოქროპირების უბანში დაახლოებით 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში ტრიბუჩების უბანში დაახლოებით 250 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში კოხოხის უბნის სასაფლაოზე მისასვლელ გზაზე დაახლოებით 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში ქვედა სვერის უბანში დაახლოებით 60 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბანში (ორი მონაკვეთი) დაახლოებით 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ სვერში მჭედლიშვილების უბანში დაახლოებით 150 გრძივი მეტრი;

სოფელ ვაჭევში ბუკების უბანში დაახლოებით 220 გრძივი მეტრი;

სოფელ ვაჭევში გლოველების უბანში დაახლოებით 100 გრძივი მეტრი;

სოფელ ვაჭევში მგალობლიშვილების უბანში დაახლოებით 60 გრძივი მეტრი;

ქ.ჭიათურაში მოაჯირის მოწყობა ნინოშვილის ქუჩაზე 8.5 გრძივი მეტრი (ტოლსტოის ქუჩის ხიდის დასაწყისამდე).

სოფელ ითხვისში ცენტრალური გზიდან ადმინისტრაციულ შენობამდე, ამბულატორიამდე და საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ ითხვისში ცენტრალური გზიდან ბიბიაშვილების უბნამდე გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ითხვისში ჩუბინიძე-ლომიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ითხვისში კობერიძეები-დვალაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელი ბჟინევში სასაფლაოსთან მისავლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 170 მეტრი.

სოფელ ითხვისში ღავთაძე-ნადირაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ითხვისში ვაკეტყე-ღავთაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 50 მეტრი.

სოფელ ითხვისში რაზმაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ითხვისში დიდველი-აბდუშელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფლების ზოდი-წირქვალის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ ზოდში ბოყოველების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ზოდში იობაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ზოდში ბიდაურის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 160 მეტრი.

სოფელ ზოდში ჭიღლაძეები-ბოყოველების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 50 მეტრი.

სოფელ ზოდი-ქვედა ზოდის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ზოდში გაბესკელიანების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ზოდში ბრეგვაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ზედუბანი სამჯალოს საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ზედუბანი-კეკენაძეების საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 350 მეტრი.

სოფელ მოხოროთუბანში გაბრიჭიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ მოხოროთუბანში აზნარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 210 მეტრი.

სოფელ დარკვეთში ყიფშიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 60 მეტრი.

სოფელ დარკვეთში ბაქრაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ საკურწეში მამიაშვილების, გოსტიაშვილების, სარალიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 210 მეტრი.

სოფელ საკურწეში ბედინაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ საკურწეში ბიწაძეები-უნდიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ საკურწეში მოდებაძეების (უნაგერა) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ საკურწეში მახარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ საკურწეში ხვედელიძეები-ბრეგვაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ქვაციხეში ზედა ჩუბინიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 800 მეტრი.

სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ქვაციხეში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ქვაციხეში ფორჩხიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ბიღაში უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ რცხილაში ჩაფიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ წირქვალში გურულების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 500 მეტრი.

სოფელ წირქვალში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ხალიფაურში მასხარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ხალიფაურში ჭიოკაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150მეტრი.

სოფელ ხალიფაურში გიგილიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ხალიფაურში სკოლის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ქვედა მაჭარაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ მღვიმევში ნამბულეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ მღვიმევში მონასტრის თავის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ მღვიმევში გაფრინდაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ სვერში კრავების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ სვერში ჩისტიების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 60 მეტრი.

სოფელ სვერში კვახეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ სვერში კრავების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 90 მეტრი.

სოფელ სვერში გოჩაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 60 მეტრი.

სოფელ ცხრუკვეთში ჭიპაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 80 მეტრი.

სოფელ ხრეითში სპარიეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ ხრეითში დაბლა მიხელიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ხრეითში შეყილაძეები - გულიტაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ხრეითში პაპიაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ხრეითში ლოლაძეები-ტაბატაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ხრეითში არჩვაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 350 მეტრი.

სოფელ კვახაჯელეთის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ ვაკევისაში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ ვანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ ხვაშითში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ზედა ჭალოვანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ პერევისაში კვანტალიანები - ცხადაძეები - ბარელაძეები - ვაშაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ პერევისაში მოდებაძეების უბანი-ოცდახუთის დამაკავშირებელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ პერევისაში კურტანიძეები-მაქაძეები-წერეთლების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ პერევისაში ბარელაძეები-მეგრელიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ შუქრუთში კვიჟინაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ შუქრუთში ჩაჩანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში (ითხვისის ჩასახვევთან) გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 80 მეტრი.

სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში (მაღაზიასთან) გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 70 მეტრი.

სოფელ კალაურში დარბაიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ კალაურში სკოლასთან მისასვლელი გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 80 მეტრი.

სოფელ სკინდორში ცენტრალური გზაზე სკოლისა და ეკლესიის მიმდებარედ ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 600 მეტრი.

სოფელ სკინდორში კურტანიძეები - კაპანაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ სკინდორში კურტანიძეების სასაფლაოს მიმდებარედ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ სკინდორში ტყემალაძეები-კურტანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 180 მეტრი.

სოფელ ჭილოვანში ცენტრალური გზიდან სასაფლაოსა და “ხახიჩის“ მიმართულებით საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ჭილოვანში მუხების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ჭილოვანში სკოლის მიმდებარედ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ჭილოვანში ახალი დასახლების საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ წინსოფელში ხიხაძეები-აბრამიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ წინსოფელში ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი

სოფელ კაცხში ხვადაბუნის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ მსხლოვაში სასაფლაოზე მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ მსხლოვანში მოდებაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ კაცხში ხარატიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის (2 მონაკვეთზე) უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 140 მეტრი.

სოფელ დიდ კაცხში კუპატაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 120 მეტრი.

სოფელ დიდ კაცხში ბაზღაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 120 მეტრი.

სოფელ დიდ კაცხში სვეტის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 120 მეტრი.

სოფელ ნავარძეთში გერმანიკიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი

სოფელ ნავარძეთში კიღაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ნავარძეთში სერის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ სალიეთში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ნიგოზეთში კურტანიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ უსახელოში რკვიანის საუბნო გზაზე (2 მონაკვეთად) ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 500 მეტრი.

სოფელ წასრში ვაშაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 180 მეტრი.

სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ წყალშავში მოცეკვავეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ წყალშავში კანჭეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ზედა ბერეთისაში პაპუნიშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ზედა ბერეთისაში კანტორის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ზედა ბერეთისაში გიორგაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ქვედა ბერეთისაში გაღმა ნოზაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ქვედა ბერეთისაში გამოღმა ნოზაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი

სოფელ ქვედა ბერეთისაში ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ ქვედა ბერეთისაში ზედა კვიჟინაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 250 მეტრი.

სოფელ ქვედა ბერეთისაში გაჩეჩილაძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელი მერევში ეკლესია-სკოლის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 500 მეტრი.

სოფელ გუნდაეთში ჯაფარიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 350 მეტრი.

სოფელ გუნდაეთში სკოლის საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ მანდაეთში ივანაშვილები-კოხიები-ლულუები-მჭედლების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ მანდაეთში სასაფლაოსთან მისასვლელ საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ მანდაეთში ციცვიძეების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ მანდაეთში ზედვაკის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მმოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ მანდაეთში გელაშვილების უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ქბილარში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის ბოგირი ღელეს უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ მეჩხეთურში ცხემლარის სერის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ მეჩხეთურში ცენტრალური გზის დუმალის მონაკვეთის უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ტყემლოვანის სკოლასთან მისასვლელი საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ მეჩხეთურის ცენტრალური გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ვაჭევში ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ვაჭევში ჩიტიაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ღვითორში ამბლოაშვილების საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ ღვითორში ამბლოაშვილების უბნიდან სასაფლაომდე მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 500 მეტრი.

სოფელ სარქველეთუბანში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 400 მეტრი.

სოფელ თაბაგრებში ახალი დასახლების საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 450 მეტრი.

სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილების საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ ზედა რგანში სილების საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ ბუნიკაურში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 300 მეტრი.

სოფელ გეზრულში მანჩხაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ გეზრულში ლომიძეები - კაციების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 200 მეტრი.

სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ გეზრულში გვალიების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ გეზრულში გოდელაძეების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 100 მეტრი.

სოფელ რგანში ჯვარჭალისა და აბესაძეების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 120 მეტრი.

სოფელ რგანში გველესიანების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 80 მეტრი.

სოფელ რგანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 80 მეტრი.

სოფელ რგანში მაღარო №2-ზაურის უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 40 მეტრი.

სოფელ რგანში მაღლა მთის უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 120 მეტრი.

სოფელ ითხვისში გოგატიშვილების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები დაახლოებით 150 მეტრი.

სოფელ მორძგვეთის საავტომობილო გზის თანადაფინანსება

სოფელ ითხვისის გზის რეაბილიტაცია;

წასრი-ბეგიაურის დამაკავშირებელ გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.

აგრეთვე დაგეგმილია: მოაჯირის მოწყობა ერისთავის ქუჩიდან (სასულიერო სკოლის ასახვევი) მშრალ ხიდამდე და ერისთავის ქ. №2 საცხოვრებელ სახლამდე, სულ 262 გრძივი მეტრი;

მოაჯირის მოწყობა ერისთავის ქუჩის შესახვევიდან თავისუფლების ქუჩამდე, სულ 22 გრძივი მეტრი;

მოაჯირის მოწყობა ტყაბლაძის ქუჩა №12 მიმდებარედ, სულ 18 გრძივი მეტრი;

მოაჯირის მოწყობა ქუთაისის ქუჩა №48 მოპირდაპირე მხარეს ნინოშვილის ქუჩაზე ჩასასვლელ კიბეებამდე, სულ 35 გრძივი მეტრი;

მოაჯირის მოწყობა ქუთაისის ქუჩაზე №12-სა და №13 შორის, სულ 10 გრძივი მეტრი;

მოსაცდელის პროექტირება;

სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები-ღელის უბანში 150გრძ. მეტრის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

სოფელ ითხვისში ვარდანას უბანში 1100 გრძ. მეტრის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები

სოფელ წასრში ცენტრალური გზის ორმულების მოწყობის სამუშაოები

სოფელ წასრში სასაფლაოსკენ (ხის ეკლესიისკენ ) მიმავალი გზის 700 გრძ. მეტრის და გზის ბოლოს მოედნის 450 გრძ. მეტრის მოწყობის სამუშაოები

სოფელ წასრში 190 გრძ. მეტრის სანიაღვრე არხის ( ორ ლოკაციაზე) მოწყობის სამუშაოები.

სოფელ კაცხისა და სოფელ ქვედა სალიეთის ჩასასვლელი გზის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუსაოები.

სოფელ კაცხის ორ მონაკვეთზე დაახლოებით 4500 გრძ. მეტრის გზის მოწყობის სამუსაოები

ზოდი-ზედუბნის დამაკავშირებელი გზის დაახლოებით 7000 გრძივი მეტრის გზის მოწყობის სამუშაოები

სოფელ რგანში მენაფირეების უბანში ეკლესიამდე მისასვლელი გზის დაახლოებით 800 გრძ. მეტრის გზის მოწყობის სამუშაოები.

ნიკოპოლის ქუჩაზე მდინარე „ყვირილას“ გასწვრივ ტროტუარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

ზედა ნაგუთში წრის რეაბილიტაცია და შემოღობვა;

განხორციელდება არსებული გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯების თანადაფინანსება (საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე):

ა) ჭიათურა – სოფელ ხვაშითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა;

ბ) ქვაციხის – გზატკეცილი სოფელ ვაჭევის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა;

გ) საჩხერის გზატკეცილი – სოფელ მღვიმევის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა;

დ) ჭიათურა – სოფელ მორძგვეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა;

ე) ჭიათურა – სოფელ დარკვეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა.

დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მაღალმთიანი განვითარების ფონდიდან 2019 წლის 18 ივლისის №1663 განკარგულებით ტყემლოვანა-ჩხირაულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

1.1.2. მილსადენი და სხვა სახის სპეციალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთაგორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს „ჭიათურბაგირგზები“ უზრუნველყოფს საბაგირო გზის მიმართულებით მოსახლეობის სატრანპორტო მომსახურებას ავტოტრანსპორტით.

1.1.3 ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)

აღნიშნული პროგრამით დაგეგმილია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ხიდებისა და საფეხმავლო გადასასვლელების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება შემდეგ მისამართებზე:

ა) ტოლსტოის ქუჩაზე გადასასვლელი ხიდი;

ბ) მაღაროელთა მოედანზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდი;

გ) ყოფილ კინოთეატრთან გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდი;

დ) პირველის სკოლიდან თხელიძის ქუჩაზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდი;

ე) ნიკოპოლის ქუჩაზე (საგუბართან) არსებული საავტომობილო ხიდი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •  მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
 • სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობისათვის საჭირო დროის შემცირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით კმაყოფილების დონის ზრდა;
 • სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობის შემცირებული დრო.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რელიეფიდან და კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე (დიდთოვლობა) მნიშვნელოვანი ხდება ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა; ქუჩების და დასახლებების იერსახის და მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესობა.

ჭიათურის მთაგორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის, რომელთა გარკვეული ნაწილი დღეისათვის ავარიულ მდგომარეობაშია. აუცილებელი ხდება მათი მოწყობა და რეაბილიტაცია.

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს განათებული ქუჩები, ამისათვის აუცილებელია გარე განათების ქსელის გაფართოება და არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

1.2.1. წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვანის, სოფელ წინსოფელის, სოფელ სკინდორის, სოფელ ცხრუკვეთის, მერევის, მანდაეთის, გუნდაეთის და სოფელ მორძგვეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. სოფელ ჯოყოეთში წყლის მცირე ზომის ტუმბოს შესაძენა. სოფელ უსახელოში წყალომამარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 06 აპრილის №693 განკარგულებით.

აგრეთვე დაგეგმილია სოფლებში წყლის სისტემების რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა.

1.2.2. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ჭიათურაში ცენტრალურ გზაზე მდებარე სანიაღვრე არხებისა და ცხაურების მოწყობა, 9 აპრილის ქუჩაზე №3 საჯარო სკოლის წინ, აბაშიძის, ჭავჭავაძის, აღნაშენებლის, 9 აპრილის, ბათუმის, თბილისისა და ტოლსტოის ქუჩებზე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია, სოფელ უსახელოში ლაშხების, მაჭავარიანებისა და პაპიძეების უბანში სანიაღვრე არხის მშენებლობა. დაგეგმილია სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ბათუმის, 9 აპრილის, აღმაშენებლის, თბილისის, ტოლსტოის, ჭავჭავაძის და აბაშიძის ქუჩებზე და ქალაქის დანარჩენ ტერიტორიაზე.

1.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 )

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის” დაფინანსება.

1.2.4. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ჭიათურის მთაგორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: საყრდენი კედლების რეაბილიტაციის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

ქ. ჭიათურაში კუპატაძის №1, №7-ში არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია);

ქ. ჭიათურაში გოგებაშვილის ქუჩაზე სტიქიით შედეგად დაზიანებული საყრდენი კედლების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაძენად, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 ივნისის №1213 განკარგულებით;

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლების სხვადასხვა ლოკაციებზე;

ქ. ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე ე.წ. 25-ის დასახლებისაკენ მიმავალ საცალფეხო ბილიკზე დაახლოებით 30 გრძივი მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებისათვის;

ქუთაისის ქუჩაზე მოქალაქე ემზარ შეყილაძის სახლის მიმდებარედ არსებულ საყრდენ კედელზე 24 გრძივი მეტრი მოაჯირის მოწყობის სამუშაოებისათვის; ბარათაშვილის ქუჩაზე №16-ის მიმდებარედ არსებულ საყრდენ კედელზე 46 გრძივი მეტრი მოაჯირის მოწყობის სამუშაოებისათვის;

ჩაჩანიძის ქუჩაზე №46 მიმდებარედ არსებულ საყრდენ კედელზე 50 გრძივი მეტრი მოაჯირის მოწყობის სამუშაოებისათვის; სოფელ წინსოფელში ელექტროქვესადგურში მიმავალ გზაზე დაახლოებით 50 გრძივი მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებისათვის;

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება განხორციელდება აგრეთვე საბჭოს ქ.N13 - დიმიტრი ბიწაძის სახლთან; საბჭოს ქ.N5 - თამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.N24 -თან საყრდენი კედლის მოწყობა; საბჭოს ქ.N5 - რამაზ ფხალაძის სახლთან; საბჭოს ქ.N9 - ნუნუ თაბაგარის სახლთან; ერისთავის ქ.N 23 - ილია მუმლაძის სახლთან; ერისთავის ქ.N 29 - დავით გაფრინდაშვილის სახლთან; ერისთავის ქ.N11- 13 - ლია საღირაშვილის სახლთან; ერისთავის ქუჩაზე მართმადიდებლური სკოლის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.N35-ის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.N31-წყაროსთან; ერისთავისქ.N18 -რამაზ ციცვიძის სახლთან; ერისთავის III-შესახვევში N15-დან 29-მდე; ერისთავის III-შეს N2 - ნანა ხვედელიძის სახლთან; ერისთავის III-შეს N4 - იასონ ფხალაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.N4 -ის მიმდებარედ; ჩაჩანიძის ქ.N27 - ნუგზარ გამყრელიძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.N44 -არჩილ გოცაძის სახლთან; 9 აპრილის ქ.N86 - ინეზა ყიფშიძის სახლთან; 9 აპრილის ქ.N96 - რუსუდან სხირტლაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.N7-თან; ქუთაისის ქ.N54 -სიმონ კვიჟინაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.N54 -თან საყრდენი კედლის მოწყობა; ქუთაისის ქ.I შეს. N7 - როსტომ ტაბატაძის სახლთან; ქუთაისის ქ.N3 - მაია ცუხიშვილის სახლთან; აბაშიძის ქ.N16 -თან; ცხოვრებაძის ქ.N14 -შმაგი ბიწაძის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.N58 - ზაზა ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას ქ.N10 - დავით ხვედელიძის სახლთან;კოსტავას ქ.N5 - ჯანრი ცერცვაძის სახლთან; კოსტავას I შესახვევი N5 -ღუღუნიშვილი დალის სახლთან; სავადმყოფოს ეზოს არსებულ პროექტზე საყრდენი კედლის გაგრძელება; აღმაშენებლის ქ. N241 - ციური ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N56 - მედეა ღუღუნიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N249- ამალია ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N22 -გრიგოლ ლომიძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N113 - ის მიმდებარედ; აღმაშენებლის ქ. N48 - ნიკოლოზ მეგრელიშვილის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N119 - გიორგი შავაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N249 -ამალია ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N190 -ასანიძე გიორგის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N87 - ალიკა ბიწაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N202 -მზია ბუღაძის სახლთან; აღმაშენებლის ქ. N58 -თან საყრდენი კედლის მოწყობა; აღმაშენებლის ქ. N83 - ალიკა ბიწაძე ს (ნონა ბიწაძე) სახლთან; ბათუმის ქ. N3 - ეკლესიასთან; წმინდა გიორგის ქ.N42 -მგალობლიშვილის სახლთან; წმინდა გიორგის ქუჩაზე მოდებაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.N 26 - გიორგი მუმლაძის სახლთან; წმინდა გიორგის ქ.N 34 -ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; ჩაჩანიძის ქ.N4 - ხვიჩა მოდებაძის სახლთან; თბილისის ქ. N21 III ჩიხი - დიანა კირვალიძის სახლთან; თბილისის ქუჩაზე - ნანა ნადირაძის სახლთან; თბილისის II შეს N5 - მანანა ბუიშვილის სახლთან; თბილისის ქ.N6 -თან ჩასასვლელ გზასთან საყრდენი კედლის მოწყობა; ფრანგიშვილის - იანგუში ტყემალაძის სახლთან; ფრანგიშვილის ქ.N54 - შალვა შავიძის სახლთან; მუხაძის ქ.N30 -ის მიმდებარედ; ბაქრაძის ქ.N28 - კუკური გველესიანის სახლთან; ინტერნაციონალის ქ.N6- ის მიმდებარედ; თავისუფლების ქ. N2 - შმაგი პაპიძის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს N9 - რიმა გურულის სახლთან; ტყაბლაძის ქ.N8- ანდრო კვანტრიშვილის სახლთან; ტყაბლაძის I შეს N3–შოთა კიღურაძსს სახლთან; ტოლსტოის ქ.N29-მალხაზ მუმლაძის სახლთან; ლეჟუბნის ქ. N22 - ნოდარ კვიჟინაძის სახლთან; ბარათაშვილის ქ.N3 - სასაფლაოს კედელი; ჭავჭავაძის ჩიხი N1 - ნინო გამყრელიძის სახლთან; გაგარინის ქ. N41 - ნოდარ ბიწაძის სახლთან; 26 მაისის ქ.N16 - რამაზ ციცვიძის სახლთან; კეცხოველის ქ.N8 - პეტრე მოდებაძის სახლთან; კეცხოველის ქ.N16 - ზურაბ მეგრელიშვილის სახლთან; ინტერნაციონალის ქუჩაზე ზაზა ფურცხვანიძის სახლთან; კუპატაძის ქ.N7 - აზა ტაბატაძის სახლთან; კუპატაძის ქ.N7 - რამაზ ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ; ცხოვრებაძის ქ.N33 -იგორ მანასიანის სახლთან; ცხოვრებაძის ქ.N17 - კოტე ცუცქირიძის სახლთან; ბათუმის I შეს. ქ N12 - იზოლდა გამეზარდაშვილის სახლთან; ტყაბლაძის ქ N7 -ს მიმდებარე ტერიტორია; გოგებაშვილის ქ. N 20-ის მიმდებარედ; თავისუფლების ქუჩა №12-ის პირველი შესახვევი შმაგი პაპიძის სახლის მიმდებარედ; ძუძუანას გამოქვაბულთან ფერდობზე საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფელი წირქვალი - რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი სკინდორი - გოგოლია გელაშვილის სახლთან; სოფელი ჭილოვანი- ილია ტყემალაძის სახლთან; სოფელი მორძგვეთი - მზია კაპანაძის სახლთან გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი- ამირან მოდებაძის სახლთან 12 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი მორძგვეთი - მდინარე ყვირილის მიმდებარედ 20 მ2 გაბიონის მოწყობა; სოფელი სალიეთი - მუხრან მოდებაძის სახლთან; სოფელი წინსოფელი - მალხაზ ხუციშვილის სახლთან; სოფელი მერევი - ასმათ ნეფარიძის სახლთან; სოფელი რგანი (№2 დასახლება) - ელგუჯა ხვედელიძის სახლთან; სოფელი ნავარძეთი - რეზო ბრეგვაძის სახლთან; სოფელი ცხრუკვეთი - გოჩა ბიწაძის სახლის მიმდებარედ;

აგრეთვე დაგეგმილია ქ.ჭიათურაში ნინოშვილის ქ.№16-ის უკან არსებული საყრდენი კედელის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და მდინარე „ყვირილას“ მარცხენა სანაპიროს რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ტრესტის ხიდიდან ე.წ საგუბრამდე (პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს კინო-თეატრის შენობის მიმდებარედ არსებული საცალფეხო ხიდიდან საგუბრამდე მდინარის კალაპოტის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციას და სანაპირო ზოლის მოწყობას). აგრეთვე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხიდან ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები: 9 აპრილის ქ.№105,107-ის მიმდებარედ, სოფელ მორძგვეთში ნელი ღვალაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ, სოფელ მორძგვეთში გიგლა ღვალაძის და დარეჯან ღვალაძის საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში გურამ მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში მაია მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში ზურაბ მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში ნუნუ ჯოხაძის სახლის მიმდებარედ, სოფელ სალიეთში გიორგი მოდებაძის სახლის მიმდებარედ, სოფელ ზედა ჭალოვანში სიმონ ჯაჯანიძის სახლის მიმდებარედ, ტოლსტოის ქუჩაზე პირველ შესახვევში, მღვიმევის ქ. №19-ის მიმდებარედ, გაგარინის ქ.№33-ის მიმდებარედ, თბილისის ქ.№3-ის მიმდებარედ, თბილისის ქ.№7-ის მიმდებარედ, ჩაჩანიძის ქ.№52-ის მიმდებარედ, ერისთავის ქ.№19-ის მიმდებარედ, წმინდა გიორგის ქ.№43-ის მიმდებარედ, ფრანგიშვილის ქ.№37-ის მიმდებარედ, ფრანგიშვილის ქ.№33-ის მიმდებარედ, აღმაშენებლის ქ.№124-ის მიმდებარედ, აღმაშენებლის ქ.№204-ის მიმდებარედ, აღმაშენებლის ქ.№43-ის მიმდებარედ, აღმაშენებლის ქ.№119-ის მიმდებარედ, თბილისის ქ.№41,43,45-ის მიმდებარედ; ერისთავის ქ.№22-ის მიმდებარედ, კოსტავას ქუჩაზე სავაჭრო ცენტრის თავზე, ბაქრაძის ქ.№24-ის მიმდებარედ, ტყაბლაძის ქ.№5-ის მიმდებარედ, ჩაჩანიძის ქუჩის დასაწყისში, თავისუფლების ქუჩაზე, გოგებაშვილის ქ.№6-ის მიმდებარედ, ნინოშვილის ქ.№6ა-ს მიმდებარედ, აღმაშენებლის ქ.№225-ის მიმდებარედ, ნინოშვილის ქ.№6-ის მიმდებარედ, ბათუმის ქ.№4-ის მიმდებარედ, ქუთაისის ქ.№46-ის მიმდებარედ, წმინდა გერმანეს ქუჩაზე ამირან გველესიანის სახლის მიმდებარედ, ცხოვრებაძის ქ.№27-ის მიმდებარედ, მღვიმევის ქუჩის მეორე შესახვევი №14-ის მიმდებარედ, ტყაბლაძის ქ.№7-ის მიმდებარედ, ტყაბლაძის ქ.№6-ის მიმდებარედ, ჩაჩანიძის ქ.№25-ის მიმდებარედ, თბილისის ქ.№98-ის მიმდებარედ, მდინარე ყვირილას მარჯვენა სანაპიროზე; ასევე მდინარე ყვირილას კალაპოტის მარცხენა სანაპიროს საყრდენი კედლის და მოაჯირის მოწყობა, გაბიონის მოწყობა ჭავჭავაძის ქ.№55-ის მიმდებარედ და გაბიონის მოწყობა საბჭოს ქუჩაზე მე-2 შესახვევის №10 სახლის მიმდებარედ.

1.2.5. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ვინაიდან ქალაქ ჭიათურაში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ პრობლემის მოგვარებაში.

1.2.5.1. საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მიზანს მრავალსართულიან საცხოვრებელი სახლებში საცხოვრებლი პირობების შენარჩუნება წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სახურავი მასალის შეძენა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის. აგრეთვე გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავებისათვის მასალების შეძენა (ხელშეკრულება გაფორმებულია).

1.2.5.2. საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე №2, 4, 7, 8 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე №1, 3, 5, 9 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში საჩხერის გზატკეცილზე №5, 7, 9, 22, 24, 29 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ქ.ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩა №6-ის გადამაგრება, ტაბიძის ქუჩა №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, და 14-ში, თხელიძის ქ.№43, და №45-ში. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელ კორუსებზე: 9 აპრილის ქუჩაზე 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჭანტურიას ქუჩაზე 10 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ნაგუთის დასახლებაში გოგებაშვილის ქუჩაზე 3 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქ.N69-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; თბილისის ქ.N6-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; აღმაშენებლის ქუჩაზე 4 ოთხსართულიანი კორპუსის და 3 ცხრასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; იაშვილის ქუჩა N18-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

აგრეთვე გათვალისწინებულია საინჟინრო-საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი.

1.2.5.3. გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა ( პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (მემორიალიდან კაცხის სვეტამდე; რკინიგზის გადასასვლელიდან სოფ. შუქრუთამდე; მღვიმევის მონასტერთან მისასვლელი კიბეების გასწვრივ; ტოლსტოის ქ.№27-თან 2 სანათი; ტოლსტოის ქ.№2 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ჩიხში 6 სანათი; ცხოვრებაძის ქ.№58-დან №74-ის ჩათვლით; გრ. ტყაბლაძის ქ.№2-თან 2 სანათი; რუსთაველის ქ.№30-ის მიმდებარედ კიბეების განათება; ჭავჭავაძის ქ. №57-ის მიმდებარედ 2 სანათი; ნუცუბიძის ქუჩაზე კიბეების განათება 2 სანათი; აღმაშენებლის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე დამაკავშირებელი ჩიხის განათება; გოგებაშვილის ქ.№2-ის მიმდებარედ 2 სანათი; თხელიძის ქ.№9-ის მიმდებარედ 2 სანათი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის განვითარება;
 • მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება;
 • დაზიანებული საყრდენი კედლების შემცირება;
 • რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ქალაქის გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობებით უზრუნველყოფა;
 • შემცირებული მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა;
 • მოსახლეობის დაცვა სტიქიისაგან;
 • რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა.

1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

ქალაქის გამწვანება და მოსახლეობის კულტურულ დასვენებაზე ზრუნვა, როგორც ფეხით მოსიარულეთა, აგრეთვე ტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს, რის გამოც იგეგმება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა და გამწვანება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა.

1.3.1. მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეების გაშენება; ქ.ჭიათურაში სახელმწიფო დრამატული თეატრის წინ სკვერის მოწყობის სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში არსებული სკვერებისათვის ძელსკამების შეძენა (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში აღმაშენებლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში იაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია); ქ. ჭიათურაში ტაბიძის ქუჩის სკვერის, სოფელ წინსოფლის მემორიალის, ნაგუთის მემორიალისა და ნაგუთში ეკლესიის მიმდებარედ სკვერის რეაბულიტაციის პროექტირება (ხელშეკრულება გაფორმებულია). ქ. ჭიათურაში ნინოშვილის ქ.№8 და №12 შორის არსებული სკვერის მოწყობა. აგრეთვე დაგეგმილია სკვერებსა და ეზოებში განსათავსებელი ფანჩატურების, გიორგაძისა და ფანცულაიას ქუჩაზე სკვერის მოწყობის, მღვიმევის მონასტერში ასასვლელი კიბეების მოაჯირის მოწყობის, და კიბეების მოწყობა ტოლსტოის ქუჩიდან თბილისის ქუჩამდე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. აგრეთვე დაგეგმილია სკვერის რეაბილიტაცია ბარათაშვილის ქ.№40-თან, სკვერის მოწყობა ბარათაშვილის ქუჩაზე ძველი საბაგირო სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ტაბიძის ქუჩაზე. აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა, ძელსკამების შეძენა-განთავსება და ნინოშვილის ქუჩაზე სიგულდას სკვერი და მდინარე ყვირილას გასწვრის (სამეურნეო მაღაზიამდე) სკვერის მოწყობა.

1.3.2. ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნის მოწყობა, რეაბილიტაცია და სხვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ.ჭიათურაში მაღაროელთა მოედნიდან ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიწისქვეშა გადასასვლელისა და ე.წ. 25-ის საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო სამუშაოები (ხელშეკრულება გაფორმებულია). აგრეთვე დაგეგმილია ნინოშვილის ქუჩიდან ქუთაისის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირის სარეაბილიტაციო (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება); ცუცქირიძის ქუჩიდან ჩაჩანიძის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებული კიბეებისა და მოაჯირების სარეაბილიტაცო 52 გრძივი (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება); ტოლსტოის ქუჩიდან თბილისის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირების რეაბილიტაცია 40 გრძივი მეტრი (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება); ტოლსტოის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეებისა და მოაჯირების რეაბილიტაცია 40 გრძივი მეტრი (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება); ერისთავისა და აღმაშენებლის ქუჩებს შორის არსებული კიბეებისა და მოაჯირების რეაბილიტაცია 40 გრძივი მეტრი (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება); საბჭოს ქუჩაზე კიბეების მოწყობა, მშენებლობის ტრესტიდან თეატრის მიმართულებით მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწყობა, ნინოშვილის ქუჩაზე 25-ის საბაგირო სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია და სოფელ მორძგვეთში მატარებლის სადგურამდე ფეხით მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.

1.3.3. ქვათაცვენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • ქალაქის სკვერებისა და პარკების იერსახის გაუმჯობესება;
 • ქალაქის მწვანე ნაწილის გაფართოვება.
 • ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო გადაადგილება;
 • ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • დამსვენებელთა ზრდა პარკებსა და სკვერებში;
 • ეკოლოგიურად ჯანსარი ქალაქი;
 • ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო ქალაქი;
 • ფეხით მოსიარულეთა კმაყოფილების დონე.

1.3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ წყალშავში სარიტუალო დარბაზისთვის სამშენებლო მასალების შეძენა და სოფლების ქვაციხის, საკურწის და ბიღის საერთო საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

აგრეთვე დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით სოფლის კრებებზე გადაწყვეტილი პროექტების დაფინანსება და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით თანადაფინანსება.

2.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

2.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი, რომელიც აერთიანებს 32 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1600-დე ბავშვს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“; 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბაღების მოწყობა იმ სოფლებში, სადაც დღეისათვის არ არსებობს საბავშვო ბაღები.

2.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2018 ლის 29 ოქტომბრის №1994 განკარგულებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჭევში საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება; ასევე განხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სკოლებში ტრანსპორტირება.

2.3. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების (რომელიც განთავსდება აღნიშნულ სოფლებში არსებულ სკოლებში) მოწყობის საპროექტო და სარემონტო სამუშაოები შემდეგ სოვლებში: ხვაშითი, ქვედა ჭალოვანი, ხალიფაური, წირქვალი, ქვაციხე, რცხილათი, სკინდორი, ნავარძეთი, კაცხი, ცხრუკვეთი, ბერეთისა, მერევი, გეზრული, მანდაეთი, ტყემლოვანა; განხორციელდება სოფელ ითხვისში საბავშვო ბაღის ახალი შენობის და სოფელ პერევისაში ადმინისტრაციულ შენობაში ბაღის მოწყობის საპროექტო-სარემონტო სამუშაოები. აგრეთვე სოფელ დარკვეთის საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია (ხელშეკრულება გაფორმებულია). №6 ბაღის სრული რეაბილიტაცია; სოფელ კაცხის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია; სოფელ ეწერის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, სოფელ მანდაეთის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია; სოფელ რგანის საბაშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია; №11 ბაღის სრული რეაბილიტაცია; სოფელ უსახელოს საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია; სოფელ მღვიმევის საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია; კოსტავას ქუჩაზე შშმ პირების ყოფილ სარეაბილიტაციო ცენტრში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
 • ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
 • გაზრდილი სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღები;
 • ბავშვთა მაღალი აკადემიური მოსწრება;
 • აღსაზრდელთა გაზრდილი რაოდენობა.

3.0. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სახელოვნებო, სამუსიკო და სპორტულ სკოლებს.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და მოეწყობა სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობა.

3.1.1. სპორტული სკოლები (პროგრამის კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

ა) ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა;

ბ) ა(ა)იპ რაგბის სპორტული სკოლა;

გ) ა(ა)იპ ბავშთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

3.1.1.1. ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონიმენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი), რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

3.1.1.2. ა(ა)იპ რაგბის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, 2016 წლიდან სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული გუნდი, რომელიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს ჩემპიონატში. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი.

3.1.1.3. ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი.

3.1.2. სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე 10 ერთეული ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი. აგრეთვე, დაგეგმილია ნაგუთის კულტურის სახლის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ტოლსტოის ქუჩაზე საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

სოფელ ზოდში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; სოფელ ნიგოზეთში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; საჭადრაკო კლუბის ოთახის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ტაბიძის ქუჩაზე არსებული საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ტრენაჟორების მოწყობა 9 აპრილის, ცხოვრებაძის ქუჩებზე და საჩხერის გზატკეცილი №5-7-9-ის მიმდებარედ და ორი კომპლექტი სპორტული ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი ჩაჩანიძის ქუჩაზე და აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში. აგრეთვე, განხორციელდება ტოლსტოის ქუჩაზე საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;
 •  ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა;
 • სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ცხოვრების ჯანსაღ წესში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
 • გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის და ხელოვნებით დაინტერესებულ ბავშვთა ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა:

ა) სსიპ კულტურულ შემოქმედებით ცენტრს;

ბ) ა(ა)იპ №1 მუსიკალურ სკოლას;

გ) ა(ა)იპ №2 მუსიკალურ სკოლას;

დ) ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლას;

ე) ა(ა)იპ ცენტრალურ ბიბლიოთეკას.

3.2.1. სამუსიკო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №1 სამუსიკო სკოლა და ა(ა)იპ №2 სამუსიკო სკოლა.

3.2.1.1. №1 სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №1 სამუსიკო სკოლა, სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს დაახლოებით 328 ბავშვი. აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 80 მოსწავლე, ლაურეატი 58 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 32 მოსწავლე, ობოლი 18 მოსწავლე, ლტოლვილი 12 მოსწავლე და ესტრადისა და ფოლკლორის 44 მოსწავლე განთავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. გადასახდს იხდის 84 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

3.2.1.2. №2 სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №2 სამუსიკო სკოლა, სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს 192 ბავშვი. აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 102 მოსწავლე, ლაურეატი 39 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 10 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე, ლტოლვილი 4 მოსწავლე. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. გადასახდს იხდის 33 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

3.2.1.3. ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი (05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, სადაც სამხატვრო-სახელოვნებო განათლებას იღებს 35 ბავშვი.

3.2.1.4. ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს 33 ბიბლიოთეკას. განხორციელდება ნინოშვილის ქ. №17-ში მდებარე ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ტუალეტის მოწყობა.

3.2.1.5. სსიპ კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი.

3.2.1.6. სსიპ ჭიათურის სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე გრანტი მიეცემა ჭიათურის თეატრს თეატრის იუბილესთან დაკავშირებით მწერალ დათო ტურაშვილის პიესის პრეზენტაციისათვის. კომუნალური და სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებისათვის.

3.2.1.7. კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის რეაბილიტაცია და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრის ეზოში არსებული შადრევნის რეკონსტრუქციისათვის (ორმაგი ფუნქციის მინიჭება-შადრევანი და სცენა) საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
 • კულტურული ტრადიციების დაცვა და განვითარება;
 • კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსწავლე-ახალგაზრდობის რაოდენობა;
 • კულტურული ღონისძიებების ინტენსიურობის მაჩვენებელი;
 • რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტები.

3.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, წარმატებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, წარმატებულ სპორტსმენთა მწვრთნელების დაჯილდოება, რეგიონალური და მუნიციპალურ ტურნირებში მონაწილე გუნდების და ინდივიდუალურად გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოება, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოვება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მოტივირება უკეთესი მომავლისათვის.

3.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამოცანაა მოქალაქეებში რელიგიური მრწამსისა და კულტურის ამაღლება, სხვადახვა სარწმუნოების მქონე ადამიანებისათვის საკუთარი რწმენისა და აღმსარებლობის აღსრულებისათვის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • რელიგიურ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციის და მოსახლეობაში მრწამსის ამაღლების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • რელიგიური განათლების სწორად ჩამოყალიბება.

3.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის აღწერა

სხვადასხვა სახალხო თუ სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ინტერესს წარმოადგენს, რომელიც ხელს უწყობს ტრადიციების დაცვას. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახალხო და სადღესასწაულო დღეებში საკონცერტო სანახაობისა თუ სხვა ღონისძიებების ჩატარებას. აგრეთვე ჩატარდება სამხატვრო ფესტივალი. დაფინანსდება გაეწევა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ქართული ხალხური ცხენოსნური თამაშობების; ისინდი, ცხენბურთი, ყაბახი, მარულას“ განვითარებისათვის ოთხ წლიან პროგრამას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ჩატარებულ ღონისძიებებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა.

4.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (06 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას და C ჰეპატიტის და სხვადასხვა დაავადებათა სკრინინგპროგრამის დაფინანსებას.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა ლიკვიდაცია და პრევენცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა დონე;

4.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

ვითვალისწინებთ რა მუნიციპალიტეტში შექმნილ მძიმე სოციალურ ფონს, გაჭირვებული და მცირე შემოსავლის მქონე მოსახლეობის დაცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათთვის სოციალური დახმარებების გაწევას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:

ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა, მათ შორის:

ა.ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (დაახლოებით 900-1000 ბენეფიციარი);

ა.ბ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება (დაახლოებით 35 ბენეფიციარი);

ა.გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით 620 ბენეფიციარი);

ა.დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით 350 ბენეფიციარი);

ა.ე) რადიაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით16 ბენეფიციარი);

ბ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;

გ) უმწეო და მიუსაფარ ადამიანთა უფასო სასადილოთი მომსახურება (დაახლოებით 130 ბენეფიციარი);

დ) მოსახლეობის სოციალური დაცვა, მათ შორის:

დ.ა) ხანდაზმულთა დახმარება ( დაახლოებით 28 ბენეფიციარი);

დ.ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 105 ბენეფიციარი);

დ.გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებით 30 ბენეფიციარი);

დ.დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებით 120 ბენეფიციარი);

ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, მათ შორის:

ე.ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 500 ბენეფიციარი);

ე.ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 210 ბენეფიციარი);

ე.გ) შეჭირვებულ ოჯათა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 1200 ბენეფიციარი);

ე.დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება (14 ბენეფიციარი);

ვ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (დაახლოებით 20-30 ბენეფიციარი);

ზ) ომის ვეტერანთა დახმარება (დაახლოებით 335 ბენეფიციარი).

4.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება.

4.2.1.1. სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.1.2. პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად, 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

4.2.1.3. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.1.4. სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათ დაავადების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.1.5. რადიაქტიურ ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი06 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

4.2.2. ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.

4.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 130 ბენეფიციარს.

4.2.4. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

4.2.4.1. ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად, წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.

4.2.4.2. დევნილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.4.3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

4.2.4.4. მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პრგრამული კოდი 06 02 04 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.

4.2.5. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

4.2.5.1. ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ) მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დაბადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.5.2. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში, დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.5.3. შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს:

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.5.4. მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05 04)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

ა) ერთ და ორსულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

ბ) სამ და ოთხსულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით.

4.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა, ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახზე. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

4.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

4.2.8. რეგრესის პენსიები (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, დახმარება მიეცემა, ყოფილ ს/ს ჭიათურმანგანუმში მუშაობის შედეგად მიღებული ფიზიკური ტრავმების შედეგად დაზარალებულ პირებს.

4.2.9. ჯანმრთელობის დაცვის მხარდამჭერი პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ორგანიზაცია წითელი ჯვრის თანადაფინანსება და ჭიათურის უსინათლო მოსახლეობისათვის გაზის გაჟონვის საწინააღმდეგო სენსორის შეძენა-მონტაჟი. აგრეთვე, განხორციელდება ამბულატორიების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები. დაგეგმილია ამბულატორიების სარიაბილიტაციო სამუშაოები სოფელ ხვაშითსა და სოფელ სარქველეთუბანში, აგრეთვე განხორციელდება სოფელ ნიგოზეთის ამბულატორიის სახურავის სარეაბილიტაცია და ფასადის ფანჯრების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
 • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;
 • შობადობის ზრდა.

5.0. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

5.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

პროგრამის აღწერა

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა. მოთხოვნის შესაბამისად წვევამდელთა დროული და მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება.

6.0. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

აღნიშნული პრიორიტეტი მოიცავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ფუნქციონირების ხარჯს, სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდს და თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამას.


მუხლი 16. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგი სახით:

ორგ. კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

16,747.458

2,737.513

14,009.945

16,568.931

3,479.988

13,088.943

37,681.475

11,614.478

26,066.997

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,359.0

0.0

1,359.0

1,422.000

0.000

1,422.000

1,422.000

0.000

1,422.000

 

ხარჯები

10,569.0

302.6

10,266.4

10,682.433

222.648

10,459.785

15,428.103

2,143.057

13,285.046

 

შრომის ანაზღაურება

1,670.1

95.4

1,574.6

2,138.885

90.592

2,048.293

2,249.700

90.000

2,159.700

 

საქონელი და მომსახურება

913.2

40.3

872.9

684.629

24.064

660.565

2,392.109

980.261

1,411.848

 

პროცენტი

2.3

0.0

2.3

70.8

0.0

70.8

75.5

0.0

75.5

 

სუბსიდიები

6,247.8

100.0

6,147.8

6,505.830

99.475

6,406.355

7,908.700

100.000

7,808.700

 

გრანტები

50.0

0.0

50.0

50.551

0.000

50.551

41.000

0.000

41.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,211.4

9.3

1,202.2

951.940

8.517

943.423

1,383.389

18.591

1,364.798

 

სხვა ხარჯები

474.2

57.7

416.5

279.803

0.000

279.803

1,377.705

954.205

423.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,148.1

2,434.9

3,713.3

5,886.498

3,257.340

2,629.158

22,253.372

9,471.421

12,781.951

 

ძირითადი აქტივები

6,148.1

2,434.9

3,713.3

5,886.498

3,257.340

2,629.158

22,253.372

9,471.421

12,781.951

 

ვალდებულებების კლება

30.3

0.0

30.3

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

30.3

0.0

30.3

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,689.0

0.0

2,689.0

2,891.498

0.000

2,891.498

4,097.955

0.000

4,097.955

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175.0

0.0

175.0

180.000

0.000

180.000

180.000

0.000

180.000

 

ხარჯები

2,537.5

0.0

2,537.5

2,824.438

0.000

2,824.438

3,505.355

0.000

3,505.355

 

შრომის ანაზღაურება

1,574.6

0.0

1,574.6

2,043.594

0.000

2,043.594

2,149.700

0.000

2,149.700

 

საქონელი და მომსახურება

872.9

0.0

872.9

621.815

0.000

621.815

1,187.155

0.000

1,187.155

 

პროცენტი

2.3

0.0

2.3

70.8

0.0

70.8

75.5

0.0

75.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.806

0.000

0.806

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

0.0

2.4

6.761

0.000

6.761

7.000

0.000

7.000

 

სხვა ხარჯები

85.2

0.0

85.2

80.667

0.000

80.667

86.000

0.000

86.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.6

0.0

142.6

67.060

0.000

67.060

592.600

0.000

592.600

 

ძირითადი აქტივები

142.6

0.0

142.6

67.060

0.000

67.060

592.600

0.000

592.600

 

ვალდებულებების კლება

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ჭიათურის საკრებულო

567.013

0.000

567.013

634.706

0.000

634.706

774.559

0.000

774.559

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

 

22.0

27.000

 

27.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

560.531

0.000

560.531

633.517

0.000

633.517

690.259

0.000

690.259

 

შრომის ანაზღაურება

383.5

0.0

383.5

439.860

0.000

439.860

469.700

0.000

469.700

 

საქონელი და მომსახურება

94.9

0.000

94.901

110.176

0.000

110.176

137.559

0.000

137.559

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.20

0.00

0.20

3.227

0.000

3.227

2.000

0.000

2.000

 

სხვა ხარჯები

81.97

0.00

81.97

80.3

0.0

80.3

81.0

0.0

81.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.132

0.000

5.132

1.189

0.000

1.189

84.300

0.000

84.300

 

ძირითადი აქტივები

5.132

0.000

5.132

1.189

0.000

1.189

84.300

0.000

84.300

 

ვალდებულებების კლება

1.350

0.000

1.350

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.350

0.000

1.350

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

01 02

ჭიათურის მერია

2,122.029

0.000

2,122.029

2,254.572

0.000

2,254.572

3,017.396

0.000

3,017.396

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0

 

153.0

153.000

 

153.000

153.000

 

153.000

 

ხარჯები

1,976.959

0.000

1,976.959

2,188.701

0.000

2,188.701

2,509.096

0.000

2,509.096

 

შრომის ანაზღაურება

1,191.2

0.0

1,191.2

1,603.734

0.000

1,603.734

1,680.000

0.000

1,680.000

 

საქონელი და მომსახურება

778.0

0.0

778.0

510.389

0.000

510.389

743.596

0.000

743.596

 

პროცენტი

2.3

0.0

2.3

70.8

0.0

70.8

75.5

0.0

75.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.806

0.000

0.806

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

0.0

2.2

2.564

0.000

2.564

5.000

0.000

5.000

 

სხვა ხარჯები

3.2

0.0

3.2

0.413

0.000

0.413

5.000

0.000

5.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.447

0.000

137.447

65.871

0.000

65.871

508.300

0.000

508.300

 

ძირითადი აქტივები

137.4

0.0

137.4

65.871

0.000

65.871

508.300

0.000

508.300

 

ვალდებულებების კლება

7.6

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

7.6

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.970

0.000

0.970

180.000

0.000

180.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.970

0.000

0.970

180.000

0.000

180.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

180.000

0.000

180.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.970

0.000

0.970

0.000

0.000

0.000

01 05

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

1.250

0.000

1.250

26.000

0.000

26.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.250

0.000

1.250

26.000

0.000

26.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.250

0.000

1.250

26.000

0.000

26.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

126.370

125.945

0.425

123.121

118.422

4.699

198.393

120.000

78.393

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

0.0

11.0

11.000

0.0

11.0

11.000

0.0

11.0

 

ხარჯები

119.9

119.9

0.0

119.572

114.873

4.699

136.693

120.000

16.693

 

შრომის ანაზღაურება

95.4

95.4

0.0

95.291

90.592

4.699

100.000

90.000

10.000

 

საქონელი და მომსახურება

24.5

24.5

0.0

24.064

24.064

0.000

35.693

29.000

6.693

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.217

0.217

0.000

1.000

1.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

6.1

0.0

3.549

3.549

0.000

61.700

0.000

61.700

 

ძირითადი აქტივები

6.1

6.1

0.0

3.549

3.549

0.000

61.700

0.000

61.700

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

126.370

125.945

0.425

123.121

118.422

4.699

198.393

120.000

78.393

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

119.9

119.9

0.0

119.572

114.873

4.699

136.693

120.000

16.693

 

შრომის ანაზღაურება

95.4

95.4

0.0

95.291

90.592

4.699

100.000

90.000

10.000

 

საქონელი და მომსახურება

24.5

24.5

0.0

24.064

24.064

0.000

35.693

29.000

6.693

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

0.0

1.0

1.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.054

6.054

0.000

3.549

3.549

0.0

61.700

0.000

61.7

 

ძირითადი აქტივები

6.1

6.1

 

3.549

3.549

0.0

61.700

0.000

61.7

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.4

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.4

0.0

0.4

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,290.292

2,248.343

5,041.949

6,898.034

3,253.791

3,644.243

22,229.642

9,066.345

13,163.297

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.0

0.0

196.0

211.0

0.0

211.0

211.0

0.0

211.0

 

ხარჯები

1,763.222

73.506

1,689.716

1,563.526

0.000

1,563.526

2,088.000

0.000

2,088.000

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

140.0

0.0

140.0

 

სუბსიდიები

1,519.2

0.0

1,519.2

1,563.5

0.0

1,563.5

1,850.0

0.0

1,850.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.9

0.0

38.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

189.3

57.7

131.6

0.0

0.0

0.0

98.0

0.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,524.3

2,174.8

3,349.4

5,334.5

3,253.8

2,080.7

20,141.642

9,066.345

11,075.297

 

ძირითადი აქტივები

5,524.3

2,174.8

3,349.4

5,334.5

3,253.8

2,080.7

20,141.6

9,066.3

11,075.3

 

ვალდებულებების კლება

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5,165.595

2,015.442

3,150.153

4,482.566

3,175.029

1,307.537

14,312.981

7,025.464

7,287.517

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

14.0

14.000

0.0

14.0

14.000

0.0

14.0

 

ხარჯები

200.0

0.0

200.0

195.000

0.0

195.0

350.000

0.0

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.0

0.0

100.000

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

200.0

0.0

200.0

195.0

0.0

195.0

250.0

0.0

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,965.6

2,015.4

2,950.2

4,287.566

3,175.0

1,112.5

13,962.981

7,025.5

6,937.5

 

ძირითადი აქტივები

4,965.6

2,015.4

2,950.2

4,287.566

3,175.0

1,112.5

13,962.981

7,025.5

6,937.5

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,866.116

2,015.442

2,850.674

4,287.566

3,175.029

1,112.537

13,455.981

7,025.464

6,430.517

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,866.116

2,015.442

2,850.674

4,287.566

3,175.029

1,112.537

13,355.981

7,025.464

6,330.517

 

ძირითადი აქტივები

4,866.116

2,015.442

2,850.674

4,287.566

3,175.029

1,112.537

13,355.981

7,025.464

6,330.517

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები

99.479

0.000

99.479

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.479

0.000

99.479

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

99.479

0.000

99.479

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 01 03

მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
შპს ჭიათურბაგირგზები

200.000

0.000

200.000

195.000

0.000

195.000

250.000

0.000

250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

200.0

0.0

200.0

195.0

0.0

195.0

250.0

0.0

250.0

 

სუბსიდიები

200.0

 

200.0

195.0

 

195.0

250.0

 

250.0

03 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,894.480

89.300

1,805.180

2,158.458

38.340

2,120.118

5,807.414

1,228.9

4,578.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

182.0

0.0

182.0

197.000

0.0

197.0

197.000

0.0

197.0

 

ხარჯები

1,489.7

0.0

1,489.7

1,368.526

0.0

1,368.5

1,698.000

0.0

1,698.0

 

სუბსიდიები

1,319.2

0.0

1,319.2

1,368.526

0.0

1,368.5

1,600.000

0.0

1,600.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.9

0.0

38.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

131.6

0.0

131.6

0.0

0.0

0.0

98.0

0.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402.0

89.3

312.7

751.592

38.3

713.3

4,109.414

1,228.9

2,880.5

 

ძირითადი აქტივები

402.0

89.3

312.7

751.592

38.3

713.3

4,109.414

1,228.9

2,880.5

 

ვალდებულებების კლება

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

94.600

89.300

5.300

209.189

38.340

170.849

572.578

231.881

340.697

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.600

89.300

5.300

209.189

38.340

170.849

572.578

231.881

340.697

 

ძირითადი აქტივები

94.600

89.300

5.300

209.189

38.340

170.849

572.578

231.881

340.697

03 02 02

სანიაღვრე არხები

32.274

0.000

32.274

29.956

0.000

29.956

122.700

0.000

122.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.274

0.000

32.274

30.0

0.0

30.0

122.7

0.0

122.7

 

ძირითადი აქტივები

32.274

0.000

32.274

30.0

0.0

30.0

122.7

0.0

122.7

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

1,380.890

0.0

1,380.9

1,369.026

0.000

1,369.026

1,600.000

0.000

1,600.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

182.0

 

182.0

197.000

 

197.000

197.000

 

197.000

 

ხარჯები

1,358.1

0.0

1,358.1

1,368.526

0.000

1,368.526

1,600.000

0.000

1,600.000

 

სუბსიდიები

1,319.2

0.0

1,319.2

1,368.526

 

1,368.526

1,600.000

 

1,600.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.9

0.0

38.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

20.0

0.500

0.000

0.500

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

20.0

0.0

20.0

0.500

0.000

0.500

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საყრდენი კედლის მოწყობა

148.603

0.0

148.6

113.093

0.000

113.093

1,126.442

997.000

129.442

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.603

0.000

148.603

113.093

0.000

113.093

1,126.442

997.000

129.442

 

ძირითადი აქტივები

148.603

0.000

148.603

113.093

0.000

113.093

1,126.442

997.000

129.442

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

131.625

0.000

131.625

357.614

0.000

357.614

2,377.694

0.000

2,377.694

 

ხარჯები

131.625

0.000

131.625

0.000

0.000

0.000

98.0

0.0

98.0

 

სხვა ხარჯები

131.625

0.000

131.625

0.000

0.000

0.000

98.0

0.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

357.614

0.000

357.614

2,279.7

0.0

2,279.7

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

357.614

0.000

357.614

2,279.7

0.0

2,279.7

03 02 05 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების აღდგენა

100.9

0.0

100.9

88.296

0.000

88.296

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

100.9

0.0

100.9

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

100.9

0.0

100.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

88.296

0.000

88.296

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

88.296

0.000

88.296

0.000

0.000

0.000

03 02 05 02

საცხოვრებელი სახლებისათვის  სახურავის  აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა

30.7

0.0

30.7

10.705

0.000

10.705

102.134

0.000

102.134

 

ხარჯები

30.7

0.0

30.7

0.000

0.000

0.000

98.000

0.000

98.000

 

სხვა ხარჯები

30.7

0.0

30.7

0.0

0.0

0.0

98.0

0.0

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

10.705

0.000

10.705

4.134

0.000

4.134

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

10.705

0.000

10.705

4.134

0.000

4.134

03 02 05 03

საცხოვრებელი სახლებისა და  ფასადების აღდგენა

0.0

0.0

0.0

258.613

0.000

258.613

2,275.560

0.000

2,275.560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

258.613

0.000

258.613

2,275.560

0.000

2,275.560

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

258.613

0.000

258.613

2,275.560

0.000

2,275.560

03 02 05 04

საცხოვრებელი სახლების დანომვრა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 06

შპს ჭიათურის წყალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

03 02 07

გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა

106.488

0.000

106.488

79.580

0.000

79.580

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106.488

0.000

106.488

79.580

0.000

79.580

8.000

0.000

8.000

 

ძირითადი აქტივები

106.488

0.000

106.488

79.580

0.000

79.580

8.000

0.000

8.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

38.907

0.000

38.907

217.120

0.000

217.120

691.100

0.000

691.100

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

40.000

0.000

40.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.907

0.000

38.907

217.120

0.000

217.120

651.100

0.000

651.100

 

ძირითადი აქტივები

38.907

0.000

38.907

217.120

0.000

217.120

651.100

0.000

651.100

03 03 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა

38.907

0.000

38.907

217.120

0.000

217.120

512.900

0.000

512.900

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.907

0.000

38.907

217.120

0.000

217.120

492.900

0.000

492.900

 

ძირითადი აქტივები

38.907

0.000

38.907

217.120

0.000

217.120

492.900

0.000

492.900

03 03 02

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების,კიბეების, მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია და სხვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

158.200

0.000

158.200

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

158.200

0.000

158.200

03 03 03

ქვათაცვენის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

191.310

143.601

47.709

78.230

40.422

37.808

1,418.147

812.000

606.147

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

73.5

73.5

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

57.7

57.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.8

70.1

47.7

78.2

40.4

37.8

1,418.147

812.000

606.147

 

ძირითადი აქტივები

117.8

70.1

47.7

78.2

40.4

37.8

1,418.147

812.000

606.147

04 00

განათლება

2,437.071

253.975

2,183.096

2,282.467

0.000

2,282.467

5,359.198

2,207.6

3,151.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

505.0

0.0

505.0

528.000

0.0

528.0

528.000

0.0

528.0

 

ხარჯები

2,045.0

0.0

2,045.0

2,210.433

0.0

2,210.4

4,670.066

1,890.1

2,780.0

 

სუბსიდიები

2,044.3

0.0

2,044.3

2,210.433

0.000

2,210.433

2,780.000

0.0

2,780.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392.1

254.0

138.1

72.034

0.000

72.034

689.132

317.5

371.634

 

ძირითადი აქტივები

392.1

254.0

138.1

72.034

0.000

72.034

689.132

317.5

371.634

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

2,044.344

0.000

2,044.344

2,225.768

0.000

2,225.768

2,780.000

0.000

2,780.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

505.0

 

505.0

528.000

 

528.000

528.000

 

528.000

 

ხარჯები

2,044.3

0.0

2,044.3

2,203.433

0.000

2,203.433

2,780.000

0.000

2,780.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,044.3

 

2,044.344

2,203.433

 

2,203.433

2,780.000

 

2,780.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

22.335

0.000

22.335

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

22.335

0.000

22.335

0.000

0.000

0.000

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.7

0.0

0.7

7.000

0.000

7.000

1,890.066

1,890.066

0.000

 

ხარჯები

0.7

0.0

0.7

7.000

0.000

7.000

1,890.066

1,890.066

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

951.261

951.261

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

7.000

 

7.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

938.8

938.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 03

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

392.1

254.0

138.1

49.699

0.000

49.699

689.132

317.498

371.634

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392.1

254.0

138.1

49.699

0.000

49.699

689.132

317.498

371.634

 

ძირითადი აქტივები

392.1

254.0

138.1

49.699

0.000

49.699

689.132

317.498

371.634

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,896.937

0.000

2,896.937

3,225.457

0.000

3,225.457

4,060.920

0.000

4,060.920

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

454.0

0.0

454.0

474.000

0.000

474.000

474.000

0.000

474.000

 

ხარჯები

2,805.558

0.000

2,805.558

2,816.110

0.000

2,816.110

3,385.200

0.000

3,385.200

 

სუბსიდიები

2,568.6

0.0

2,568.6

2,618.896

0.000

2,618.896

3,146.200

0.000

3,146.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.2

0.0

6.2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

180.7

0.0

180.7

108.719

0.000

108.719

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.163

0.000

83.163

409.347

0.000

409.347

675.720

0.000

675.720

 

ძირითადი აქტივები

83.163

0.000

83.163

409.347

0.000

409.347

675.720

0.000

675.720

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,075.2

0.0

1,075.2

1,244.990

0.0

1,245.0

1,750.520

0.0

1,750.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

0.0

168.0

180.0

0.0

180.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

1,066.5

0.0

1,066.5

1,079.2

0.0

1,079.2

1,329.8

0.0

1,329.8

 

სუბსიდიები

1,060.3

0.0

1,060.3

1,079.2

0.0

1,079.2

1,329.8

0.0

1,329.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

0.0

8.7

165.8

0.0

165.8

420.7

0.0

420.7

 

ძირითადი აქტივები

8.7

0.0

8.7

165.8

0.0

165.8

420.7

0.0

420.7

05 01 01

სპორტული სკოლები

1,075.2

0.0

1,075.2

1,083.5

0.0

1,083.5

1,329.8

0.0

1,329.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168.0

0.0

168.0

180.0

0.0

180.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

1,066.5

0.0

1,066.5

1,079.2

0.0

1,079.2

1,329.8

0.0

1,329.8

 

სუბსიდიები

1,060.3

0.0

1,060.3

1,079.2

0.0

1,079.2

1,329.8

0.0

1,329.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

0.0

8.7

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

8.7

0.0

8.7

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

05 01 01 01

ააიპ N27 კომპლექსური სპორტული სკოლა

606.3

0.0

606.3

548.3

0.0

548.3

715.800

0.000

715.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93.0

 

93.0

97.0

 

97.0

97.000

 

97.000

 

ხარჯები

597.9

0.0

597.9

544.0

0.0

544.0

715.800

0.000

715.800

 

სუბსიდიები

593.9

 

593.9

544.0

 

544.0

715.800

 

715.800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.4

0.0

8.4

4.3

0.0

4.3

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

8.4

0.0

8.4

4.3

0.0

4.3

0.000

0.000

0.000

05 01 01 02

ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა

277.831

0.000

277.831

330.279

0.000

330.279

390.000

0.000

390.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

 

46.0

46.0

 

46.0

46.000

 

46.000

 

ხარჯები

277.8

0.0

277.8

330.3

0.0

330.3

390.000

0.000

390.000

 

სუბსიდიები

277.8

 

277.8

330.3

 

330.3

390.000

 

390.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ააიპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

191.043

0.000

191.043

204.933

0.000

204.933

224.000

0.000

224.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

 

29.0

37.000

 

37.000

37.000

 

37.000

 

ხარჯები

190.793

0.000

190.793

204.933

0.000

204.933

224.000

0.000

224.000

 

სუბსიდიები

188.593

 

188.593

204.933

 

204.933

224.000

 

224.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.3

0.0

0.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 02 01

შპს საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

161.458

0.000

161.458

420.720

0.000

420.720