" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016289
20
10/09/2019
ვებგვერდი, 11/09/2019
190020020.35.151.016289
" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2019 წლის 10 სექტემბერი

დაბა სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge, 01.01.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016267)  შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

          

 

  დასახელება

 

 

2017 წლის ფაქტი

            2018 წლის გეგმა

             2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10 465.7

8839.0

1585.0

7254.0

12052.1

3414,1

8638.0

შემოსავლები

10 242.0

8839.0

1585.0

7254.0

12052.1

3414,1

8638.0

არარაფინანსური აქტივების კლება

223.6

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

77 16.5

15917.0

3076.5

12840.5

19561.2

4001,2

15560.0

ხარჯები

31 29.3

5182.0

94.3

5087.7

7153.1

608,1

6545.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 587.3

10735.0

2726.5

8008.5

12408,1

3393,1

9015,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

2 749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

-7240,1

-587,1

-6653,0

“.

2.  დადგენილებით  დამტკიცებული დანართის  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

      დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

         2018 წლის გეგმა

        2019  წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10242.0

8839.0

1585.0

7254.0

12052.1

3414,1

8638.0

გადასახადები

4644.1

4470.0

 0.0

4470.0

4687.8

0.0

4687.8

გრანტები

1695.3

1585.0

1585.0

0.0

3414,1

3414,1

0.0

სხვა შემოსავლები

3902.7

2784.0

 0.0

2784.0

3950.2

0.0

3950.2

ხარჯები

3129.3

5182.0

94.3

5087.7

7153.1

608,1

6545.0

შრომის ანაზღაურება

838.1

1092.7

32.6

1060.1

1197,7

36,0

1161,7

საქონელი და მომსახურება

352.1

1496.7

16.7

1480.0

1047.8

57,1

990.7

პროცენტი

 0.0

 29.3

 0.0

 29.3

16,9

0.0

16.9

სუბსიდიები

1741.6

2293.7

45.0

2248.7

3404.1

45,0

3359.1

გრანტები

12.1

6.2

 0.0

6.2

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

172.2

193.0

 0.0

193.0

288.4

0.0

288.4

სხვა ხარჯები

13.2

70.4

 0.0

70.4

1191.2

470,0

721.2

საოპერაციო სალდო

7112.8

3657.0

1490.7

2166.3

4899.0

2806.0

2093.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4363.6

10735.0

2726.5

8008.5

12139.1

3393,1

8746.0

ზრდა

4587.3

10735.0

2726.5

8008.5

12408.1

3393,1

9015.0

კლება

223.6

0.0

 0.0

0.0.0

269.0

0.0

269.0

მთლიანი სალდო

2749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

-7240,1

-587,1

-6653,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2749.2

-7078.0

-1235.8

-5842.2

-7240,1

-587,1

-6653,0

ზრდა

2749.2

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 2749.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

7240,1

587,1

6653,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

7078.0

1235.8

5842.2

7240,1

587,1

6653,0

ვალდებულებების ცვლილება

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

“.

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის  მე-3 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12052.1 ათასი ლარის ოდენობით:

                       დასახელება

2017 წლის ფაქტი

           2018  წლის გეგმა

             2019  წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 242.0

8839.0

1585.0

7254.0

12052.1

       3414,1

8638.0

გადასახადები

4 644.1

4470.0

 0.0

4470.0

4687.8

          0.0

4687.8

გრანტები

1 695.3

1585.0

1585.0

0,0

3414,1

         3414,1

0.0

სხვა შემოსავლები

3 902.7

2784.0

 0.0

2784.0

3950.2

           0.0

3950.2

“.

4. დადგენილებით დამტკიცებული  დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები    

განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 3950.2 ათ.ლარის ოდენობით:       

 დასახელება

    კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019  წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

14

3 902.7

2784.0

3950.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

100.3

12.2

142,2

პროცენტები

1411

64.8

0.0

40,0

რენტა

1415

35.5

12.2

102,2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

13.2

10.0

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

22.3

2.2

2,2

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0                          

  0.0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

3 389.4

2547.5

2848,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

3 364.7

2519.2

2818,5

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

6.7

6.2

6,2

სახელმწიფო ბაჟი

14227

 0.0                      

                     0.0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

3342.1

2500.0

2800,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

15.9

13.0

12,3

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

24.7

28.3

30,0

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

14232

24.7

28.3

30,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

351.2

210.0

897.5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

61.8

14.3

62,0

“.

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  7153.1 ათასი ლარის ოდენობით    

      

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

          მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა ვლები

ხარჯები

3 129.3

5182.0

94.3

5087.7

7153.1

608,1

6545.0

შრომის ანაზღაურება

838.1

1092.7

  32.6   

1060.1

1197,7

36,0

1161,7

საქონელი და მომსახურება

352.1

939,3

186,4

752,9

1047.8

57,1

990.7

პროცენტი

0,0

29,0

0,0

29,3

16,9

0,0

16,9

სუბსიდიები

1741.6

1496.7

 16.7

1480.0

3404.1

45,0

3359.1

გრანტები

12.1

6.2

  0.0

6.2

7,0

0,0

7,0

სოციალური უზრუნველყოფა

172.2

193.0

  0.0

193.0

288.4

0,0

288.4

სხვა ხარჯები

13.2

70.4

0.0

70.4

1191.2

470,0

721.2

“.

6. დადგენილებით  დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12139.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  12408,1 ათასი ლარის ოდენობით  

  

 

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

23.7

559,5

264,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

1,2

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4278.2

9922,7

11167.7

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

173.5

208,2

851.2

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

111.9

43,4

105,2

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

20.0

სულ ჯამი

4587.3

10735,0

12408,1

ბ)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 269.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

223.6

0,0

269.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0,0

მატერიალური მარაგები

0.0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

223.6

0,0

269.0

მიწა

223.6

0,0

269.0

“.

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

  დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1191.9

2098.1

2072,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1191.9

2098.1

2072,9

70111

აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1191.9

2028.1

1972,9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

70.0

100,0

702

თავდაცვა

32.5

44.9

44,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3100.2

8393.1

8134,0

7045

ტრანსპორტი

3100.2

8393.1

5104,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3074.9

7819.0

5104,8

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

25.3

574.1

3029,2

705

გარემოს დაცვა

942.8

653.8

2537,3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

29.3

28,5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

942.8

624.5

2508,8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

783.1

2664.6

2870,5

7063

წყალმომარაგება

544.7

1083.0

0.0

7064

გარე განათება

1.3

0.0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

237.1

1581.6

2870,5

707

ჯამრთელობის დაცვა

42,0

45.0

73.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,0

45.0

73.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

522.3

741.7

1567.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

212.6

152.5

124.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

309.7

577.7

1438.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

11.5

5,0

709

განათლება

929.5

1061.8

1821,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

600.0

780.0

918.2

7092

ზოგადი განათლება

171.5

222.0

903.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

171.5

222.0

903.5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

158.1

59.8

0,0

710

სოციალური დაცვა

172.2

214.0

439,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

140.2

151.8

229,6

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

136.9

147.0

205,8

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3.3

4.8

23,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.3

41.2

166.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

3.7

21.0

44,0

 

სულ

7716.5

15917.0

19561,2

“.

8.  დადგენილებით  დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7240,1  ათასი ლარის ოდენობით.“.

9.  დადგენილებით დამტკიცებული  დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

მუხლი 11. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 7240,1 ათასი ლარის ოდენობით.“.

10. დადგენილებით  დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                         

„მუხლი 14. ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზღვროს  ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

7,972.2

839.7

7,132.5

15,926.3

2,820.8

13,105.5

19,561.2

4,001.2

15,560.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81.0

0.0

81.0

72.0

3.0

69.0

72.0

3.0

69.0

 

ხარჯები

3,385.0

75.4

3,309.6

5,184.2

94.3

5,089.9

7,153.1

608.1

6,545.0

 

შრომის ანაზღაურება

838.1

27.6

810.5

1,092.7

32.6

1,060.1

1,197.7

36.0

1,161.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,587.2

764.3

3,822.9

10,742.1

2,726.5

8,015.6

12,408.1

3,393.1

9,015.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,192.0

0.0

1,192.0

2,098.1

0.0

2,098.1

2,072.9

0.0

2,072.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

0.0

77.0

69.0

0.0

69.0

69.0

0.0

69.0

 

ხარჯები

1,168.3

0.0

1,168.3

1,538.6

0.0

1,538.6

1,808.9

0.0

1,808.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

264.0

0.0

264.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

396.7

0.0

396.7

475.2

0.0

475.2

477.0

0.0

477.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

 

21.0

22.0

 

22.0

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

396.7

0.0

396.7

475.2

0.0

475.2

477.0

0.0

477.0

 

შრომის ანაზღაურება

312.9

0.0

312.9

385.2

0.0

385.2

391.2

0.0

391.2

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

795.3

0.0

795.3

1,552.9

0.0

1,552.9

1,495.9

0.0

1,495.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

 

56.0

47.0

 

47.0

47.0

 

47.0

 

ხარჯები

771.6

0.0

771.6

993.4

0.0

993.4

1,231.9

0.0

1,231.9

 

შრომის ანაზღაურება

497.6

0.0

497.6

670.0

0.0

670.0

766.5

0.0

766.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.7

0.0

23.7

559.5

0.0

559.5

264.0

0.0

264.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

100.0

0.0

100.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

32.5

31.4

1.1

44.9

40.0

4.9

44.0

40.0

4.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

4.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

32.5

31.4

1.1

43.7

38.8

4.9

44.0

40.0

4.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.6

27.6

0.0

37.5

32.6

4.9

40.0

36.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

32.5

31.4

1.1

44.9

40.0

4.9

44.0

40.0

4.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

 

 

ხარჯები

32.5

31.4

1.1

43.7

38.8

4.9

44.0

40.0

4.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.6

27.6

0.0

37.5

32.6

4.9

40.0

36.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,826.1

766.3

4,059.8

11,711.5

2,735.8

8,975.7

13,541.8

3,563.6

9,978.2

 

ხარჯები

548.0

2.0

546.0

1,788.8

10.5

1,778.3

2,374.1

480.5

1,893.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,278.1

764.3

3,513.8

9,922.7

2,725.3

7,197.4

11,167.7

3,083.1

8,084.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

3,074.9

615.2

2,459.7

7,819.0

2,235.7

5,583.3

5,104.0

1,564.8

3,539.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

32.6

0.0

32.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

5,071.4

1,564.8

3,506.6

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია

3,074.9

615.2

2,459.7

7,819.0

2,235.7

5,583.3

5,104.0

1,564.8

3,539.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

32.6

0.0

32.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,074.9

615.2

2,459.7

7,769.0

2,235.7

5,533.3

5,071.4

1,564.8

3,506.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,514.0

104.1

1,409.9

2,310.9

34.8

2,276.1

6,763.2

1,317.3

5,445.9

 

ხარჯები

541.0

0.0

541.0

908.3

0.0

908.3

2,239.5

470.0

1,769.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

104.1

868.9

1,402.6

34.8

1,367.8

4,523.7

847.3

3,676.4

03 02 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

942.8

99.8

843.0

624.5

0.0

624.5

2,508.8

841.3

1,667.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

942.8

99.8

843.0

624.5

0.0

624.5

2,508.8

841.3

1,667.5

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

28.5

0.0

28.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

29.3

0.0

29.3

16.9

0.0

16.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.6

0.0

11.6

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

544.7

0.0

544.7

1,083.0

0.0

1,083.0

1,195.9

0.0

1,195.9

 

ხარჯები

541.0

0.0

541.0

879.0

0.0

879.0

1,190.9

0.0

1,190.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

0.0

3.7

204.0

0.0

204.0

5.0

0.0

5.0

03 02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

25.2

4.3

20.9

574.1

34.8

539.3

1,016.9

6.0

1,010.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39.7

0.0

39.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.2

4.3

20.9

574.1

34.8

539.3

977.2

6.0

971.2

03 02 06

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,013.1

470.0

1,543.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

992.0

470.0

522.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,021.1

0.0

1,021.1

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

20.5

0.0

20.5

1,444.6

440.3

1,004.3

361.3

304.5

56.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

644.6

440.3

204.3

341.3

304.5

36.8

03 03 01

გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია

20.5

0.0

20.5

609.6

440.3

169.3

36.8

0.0

36.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

609.6

440.3

169.3

36.8

0.0

36.8

03 03 02

სასწრაფოს მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

835.0

0.0

835.0

324.5

304.5

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

800.0

0.0

800.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

304.5

304.5

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

216.7

47.0

169.7

137.0

25.0

112.0

691.9

377.0

314.9

 

ხარჯები

7.0

2.0

5.0

30.5

10.5

20.0

31.5

10.5

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.7

45.0

164.7

106.5

14.5

92.0

660.4

366.5

293.9

03 05

განაშენიანების გეგმა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

570.9

0.0

570.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

570.9

0.0

570.9

03 06

უსახური შენობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.5

0.0

50.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.5

0.0

50.5

04 00

განათლება

929.5

0.0

929.5

1,061.8

0.0

1,061.8

1,821.7

352.6

1,469.1

 

ხარჯები

756.0

0.0

756.0

853.6

0.0

853.6

970.5

42.6

927.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.5

0.0

173.5

208.2

0.0

208.2

851.2

310.0

541.2

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

600.0

0.0

600.0

780.0

0.0

780.0

918.2

0.0

918.2

 

ხარჯები

597.5

0.0

597.5

774.8

0.0

774.8

909.7

0.0

909.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

5.2

0.0

5.2

8.5

0.0

8.5

04 03

საჯარო სკოლებისა და ბაღების  რეაბილიტაცია

171.4

0.0

171.4

222.0

0.0

222.0

903.5

352.6

550.9

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

19.0

0.0

19.0

60.8

42.6

18.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.0

0.0

169.0

203.0

0.0

203.0

842.7

310.0

532.7

402

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

158.1

0.0

158.1

59.8

0.0

59.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

156.1

0.0

156.1

59.8

0.0

59.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

778.0

0.0

778.0

751.0

0.0

751.0

1,567.7

0.0

1,567.7

 

ხარჯები

666.1

0.0

666.1

700.5

0.0

700.5

1,462.5

0.0

1,462.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.9

0.0

111.9

50.5

0.0

50.5

105.2

0.0

105.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

212.6

0.0

212.6

152.5

0.0

152.5

124.4

0.0

124.4

 

ხარჯები

212.6

0.0

212.6

152.5

0.0

152.5

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

86.4

0.0

86.4

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

124.4

0.0

124.4

 

ხარჯები

0.5

0.0

0.5

6.0

0.0

6.0

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

86.4

0.0

86.4

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

212.1

0.0

212.1

146.5

0.0

146.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

212.1

0.0

212.1

146.5

0.0

146.5

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

564.4

0.0

564.4

587.0

0.0

587.0

1,438.3

0.0

1,438.3

 

ხარჯები

453.5

0.0

453.5

536.5

0.0

536.5

1,419.5

0.0

1,419.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.9

0.0

110.9

50.5

0.0

50.5

18.8

0.0

18.8

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

115.8

0.0

115.8

186.9

0.0

186.9

199.0

0.0

199.0

 

ხარჯები

4.9

0.0

4.9

145.7

0.0

145.7

189.5

0.0

189.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.9

0.0

110.9

41.2

0.0

41.2

9.5

0.0

9.5

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

40.5

0.0

40.5

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39.5

0.0

39.5

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

153.4

0.0

153.4

107.4

0.0

107.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

153.4

0.0

153.4

107.4

0.0

107.4

0.0

0.0

0.0

05 02 04

განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

255.7

0.0

255.7

1,239.3

0.0

1,239.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

255.7

0.0

255.7

1,230.0

0.0

1,230.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.3

0.0

9.3

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

11.5

0.0

11.5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.5

0.0

11.5

5.0

0.0

5.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

214.1

42.0

172.1

259.0

45.0

214.0

513.1

45.0

468.1

 

ხარჯები

214.1

42.0

172.1

259.0

45.0

214.0

493.1

45.0

448.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42.0

42.0

0.0

45.0

45.0

0.0

73.5

45.0

28.5

 

ხარჯები

42.0

42.0

0.0

45.0

45.0

0.0

73.5

45.0

28.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

172.1

0.0

172.1

214.0

0.0

214.0

439.6

0.0

439.6

 

ხარჯები

172.1

0.0

172.1

214.0

0.0

214.0

419.6

0.0

419.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

136.8

0.0

136.8

147.0

0.0

147.0

205.8

0.0

205.8

 

ხარჯები

136.8

0.0

136.8

147.0

0.0

147.0

205.8

0.0

205.8

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

28.3

0.0

28.3

41.2

0.0

41.2

166.0

0.0

166.0

 

ხარჯები

28.3

0.0

28.3

41.2

0.0

41.2

166.0

0.0

166.0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

23.8

0.0

23.8

 

ხარჯები

3.3

0.0

3.3

4.8

0.0

4.8

3.8

0.0

3.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

3.7

0.0

3.7

20.0

0.0

20.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

20.0

0.0

20.0

40.0

0.0

40.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.