„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016450
18
04/10/2019
ვებგვერდი, 07/10/2019
190020020.35.167.016450
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №18

2019 წლის 4 ოქტომბერი

ქ. ლაგოდეხი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2019, 190020020.35.167.016428).
მუხლი 2
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №78 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია
დანართი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

შემოსავლები

12,617.146

4,577.212

8,039.934

14,364.351

5,276.151

9,088.200

21,007.056

9,835.656

11,171.400

გადასახადები

2,100.423

0.000

2,100.423

2,000.000

0.000

2,000.000

10,191.300

0.000

10,191.300

გრანტები

9,989.012

4,577.212

5,411.800

11,819.151

5,276.151

6,543.000

10,055.656

9,835.656

220.000

სხვა შემოსავლები

527.711

0.000

527.711

545.200

0.000

545.200

760.100

0.000

760.100

ხარჯები

6,959.093

0.000

6,959.093

7,478.404

25.013

7,453.391

9,694.684

1,287.605

8,407.079

შრომის ანაზღაურება

1,332.193

0.000

1,332.193

1,427.232

0.000

1,427.232

1,715.000

0.000

1,715.000

საქონელი და მომსახურება

2,104.564

0.000

2,104.564

1,515.032

0.000

1,515.032

1,928.684

567.605

1,361.079

პროცენტი

54.133

0.000

54.133

123.300

0.000

123.300

56.500

0.000

56.500

სუბსიდიები

2,952.642

0.000

2,952.642

3,784.227

0.000

3,784.227

4,453.700

0.000

4,453.700

გრანტები

12.500

0.000

12.500

13.200

0.000

13.200

40.000

0.000

40.000

სოციალური უზრუნველყოფა

453.585

0.000

453.585

497.400

0.000

497.400

603.800

0.000

603.800

სხვა ხარჯები

49.475

0.000

49.475

118.013

25.013

93.000

897.000

720.000

177.000

საოპერაციო სალდო

5,658.053

4,577.212

1,080.841

6,885.947

5,251.138

1,634.809

11,312.372

8,548.051

2,764.321

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,635.161

114.892

4,520.269

8,464.298

5,703.730

2,760.568

15,309.334

10,200.837

5,108.497

ზრდა

4,678.722

114.892

4,563.830

8,530.798

5,703.730

2,827.068

15,309.334

10,200.837

5,108.497

კლება

43.561

0.000

43.561

66.500

0.000

66.500

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

1,022.892

4,462.320

-3,439.428

-1,578.351

-452.592

-1,125.759

-3,996.962

-1,652.786

-2,344.176

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-4,204.962

-1,652.786

-2,552.176

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,204.962

1,652.786

2,552.176

ვალუტა და დეპოზიტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,204.962

1,652.786

2,552.176

ვალდებულებების ცვლილება

-142.360

0.000

-142.360

-150.700

0.000

-150.700

-208.000

0.000

-208.000

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

142.360

0.000

142.360

150.700

0.000

150.700

208.000

0.000

208.000

ბალანსი

880.532

4,462.320

-3,581.788

-1,729.051

-452.592

-1,276.459

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

შემოსულობები

12,660.707

4,577.212

8,083.495

14,430.851

5,276.151

9,154.700

21,007.056

9,835.656

11,171.400

       შემოსავლები

12,617.146

4,577.212

8,039.934

14,364.351

5,276.151

9,088.200

21,007.056

9,835.656

11,171.400

არაფინანსური აქტივების კლება

43.561

0.000

43.561

66.500

0.000

66.500

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

11,780.175

114.892

11,665.283

16,159.902

5,728.743

10,431.159

25,212.018

11,488.442

13,723.576

ხარჯები

6,959.093

0.000

6,959.093

7,478.404

25.013

7,453.391

9,694.684

1,287.605

8,407.079

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,678.722

114.892

4,563.830

8,530.798

5,703.730

2,827.068

15,309.334

10,200.837

5,108.497

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

142.360

0.000

142.360

150.700

0.000

150.700

208.000

0.000

208.000

ნაშთის ცვლილება

880.532

4,462.320

-3,581.788

-1,729.051

-452.592

-1,276.459

-4,204.962

-1,652.786

-2,552.176

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 21007.056 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,617.146

4,577.212

8,039.934

14,364.351

5,276.151

9,088.200

21,007.056

9,835.656

11,171.400

   გადასახადები

2,100.423

0.000

2,100.423

2,000.000

0.000

2,000.000

10,191.300

0.000

10,191.300

   გრანტები

9,989.012

4,577.212

5,411.800

11,819.151

5,276.151

6,543.000

10,055.656

9,835.656

220.000

   სხვა შემოსავლები

527.711

0.000

527.711

545.200

0.000

545.200

760.100

0.000

760.100

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10191.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

გადასახადები

2,100.423

0.000

2,100.423

2,000.000

0.000

2,000.000

10,191.300

0.000

10,191.300

საშემოსავლო გადასახადი

847.175

0.000

847.175

750.000

0.000

750.000

0.000

0.000

0.000

ქონების გადასახადი

1,253.248

0.000

1,253.248

1,250.000

0.000

1,250.000

1,350.000

0.000

1,350.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

239.182

0.000

239.182

230.000

0.000

230.000

380.000

0.000

380.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.995

0.000

4.995

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

916.155

0.000

916.155

940.000

0.000

940.000

940.000

0.000

940.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

92.917

0.000

92.917

80.000

0.000

80.000

30.000

0.000

30.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8,841.300

0.000

8,841.300

სხვა გადასახადები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10055.656 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

გრანტები

9,989.012

11,819.151

10,055.656

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,989.012

11,819.151

10,055.656

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,411.800

6,543.000

220.000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,191.800

6,323.000

0.000

მიზნობრივი ტრანსფერი

220.000

220.000

220.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,577.212

5,276.151

9,835.656

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

3,479.862

5,276.151

8,905.656

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,097.350

0.000

930.000

მგფ-ის თანადაფინანსება

0.000

0.000

0.000

სხვა პროექტები

0.000

0.000

0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 760.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

527.311

545.200

760.100

შემოსავლები საკუთრებიდან

235.351

194.700

308.500

პროცენტები

112.203

108.300

190.000

რენტა

123.148

86.400

118.500

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

69.259

40.000

60.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53.888

46.400

58.500

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

39.442

89.100

139.200

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

33.408

88.100

139.200

სანებართვო მოსაკრებელი

19.964

30.600

31.600

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.100

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

37.500

75.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

13.344

20.000

32.600

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6.034

1.000

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6.034

1.000

0.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

244.933

223.500

312.400

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.585

37.900

0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9694.684 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,959.093

0.000

6,959.093

7,478.404

25.013

7,453.391

9,694.684

1,287.605

8,407.079

შრომის ანაზღაურება

1,332.193

0.000

1,332.193

1,427.232

0.000

1,427.232

1,715.000

0.000

1,715.000

საქონელი და მომსახურება

2,104.564

0.000

2,104.564

1,515.032

0.000

1,515.032

1,928.684

567.605

1,361.079

პროცენტი

54.133

0.000

54.133

123.300

0.000

123.300

56.500

0.000

56.500

სუბსიდიები

2,952.642

0.000

2,952.642

3,784.227

0.000

3,784.227

4,453.700

0.000

4,453.700

გრანტები

12.500

0.000

12.500

13.200

0.000

13.200

40.000

0.000

40.000

სოციალური უზრუნველყოფა

453.585

0.000

453.585

497.400

0.000

497.400

603.800

0.000

603.800

სხვა ხარჯები

49.475

0.000

49.475

118.013

25.013

93.000

897.000

720.000

177.000

მუხლი 8.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15309.334 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15309.334 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

186.036

263.400

359.400

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.137

0.000

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,609.273

7,750.482

10,201.281

განათლება

731.117

471.916

2,085.425

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

138.212

45.000

343.146

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

12.947

0.000

2,320.082

სულ ჯამი

4,678.722

8,530.798

15,309.334

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

43.561

66.500

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

66.500

0.000

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

43.561

0.000

0.000

მიწა

43.561

0.000

0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,267.0   

0.0   

2,267.0   

2,509.8   

0.0   

2,509.8   

2,959.3   

0.0   

2,959.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,267.0   

0.0   

2,267.0   

2,509.8   

0.0   

2,509.8   

2,882.8   

0.0   

2,882.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,267.0   

0.0   

2,267.0   

2,434.8   

0.0   

2,434.8   

2,802.8   

0.0   

2,802.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

75.0   

0.0   

75.0   

80.0   

0.0   

80.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

76.5   

0.0   

76.5   

702

თავდაცვა

93.0   

0.0   

93.0   

109.2   

0.0   

109.2   

102.0   

0.0   

102.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,862.5   

0.0   

2,862.5   

6,252.6   

5,181.3   

1,071.3   

7,621.5   

5,518.1   

2,103.5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

337.3   

0.0   

337.3   

2,073.6   

1,776.7   

296.9   

1,211.0   

1,013.4   

197.7   

70421

სოფლის მეურნეობა

337.3   

0.0   

337.3   

2,073.6   

1,776.7   

296.9   

1,211.0   

1,013.4   

197.7   

7045

ტრანსპორტი

2,525.2   

0.0   

2,525.2   

4,179.0   

3,404.6   

774.4   

6,410.5   

4,504.7   

1,905.8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,525.2   

0.0   

2,525.2   

4,179.0   

3,404.6   

774.4   

6,410.5   

4,504.7   

1,905.8   

705

გარემოს დაცვა

526.5   

114.9   

411.6   

1,377.3   

0.0   

1,377.3   

2,684.9   

930.0   

1,754.9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

411.6   

0.0   

411.6   

617.0   

0.0   

617.0   

400.0   

0.0   

400.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

114.9   

114.9   

0.0   

760.3   

0.0   

760.3   

2,284.9   

930.0   

1,354.9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,432.7   

0.0   

1,432.7   

1,725.6   

217.6   

1,508.0   

1,727.1   

127.1   

1,600.0   

7063

წყალმომარაგება

532.1   

0.0   

532.1   

619.6   

217.6   

402.0   

865.1   

127.1   

738.0   

7064

გარე განათება

785.4    

0.0   

785.4   

747.4   

0.0   

747.4   

772.0   

0.0   

772.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

115.2   

0.0   

115.2   

358.6   

0.0   

358.6   

90.0   

0.0   

90.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

131.2   

0.0   

131.2   

106.0   

0.0   

106.0   

925.1   

718.7   

206.4   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

782.1   

718.7   

63.4   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

782.1   

718.7   

63.4   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

131.2   

0.0   

131.2   

106.0   

0.0   

106.0   

143.0   

0.0   

143.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,440.1   

0.0   

1,440.1    

1,040.0   

0.0   

1,040.0   

1,542.1   

0.0   

1,542.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,186.3   

0.0   

1,186.3   

762.2   

0.0   

762.2   

1,288.1   

0.0   

1,288.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

221.6   

0.0    

221.6   

234.8   

0.0   

234.8   

194.0   

0.0   

194.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

2.2   

0.0   

2.2   

13.0   

0.0   

13.0   

30.0   

0.0   

30.0   

709

განათლება

2,333.8    

0.0   

2,333.8   

2,332.0   

304.8   

2,027.2   

5,222.3   

2,644.6   

2,577.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,258.3   

0.0   

2,258.3   

1,850.0   

0.0   

1,850.0   

4,174.7   

1,597.0   

2,577.7   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

471.9   

304.8   

167.1   

1,047.6   

1,047.6   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

471.9   

304.8   

167.1   

1,047.6   

1,047.6   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

75.5   

0.0   

75.5   

10.1   

0.0    

10.1   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

551.1   

0.0   

551.1   

556.6   

25.0   

531.6   

2,219.7   

1,550.0   

669.7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

26.7   

0.0   

26.7   

35.9   

0.0   

35.9   

41.9   

0.0   

41.9   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

26.7   

0.0   

26.7   

35.9   

0.0   

35.9   

41.9   

0.0   

41.9   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

114.7   

0.0   

114.7   

115.0   

0.0   

115.0   

105.8   

0.0   

105.8   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

358.4   

0.0   

358.4   

370.7   

0.0   

370.7   

517.0   

0.0   

517.0   

7109

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

51.2   

0.0   

51.2   

35.0   

25.0   

10.0   

1,555.0   

1,550.0   

5.0   

 

სულ

11,637.8   

114.9   

11,522.9   

16,009.2   

5,728.7   

10,280.5   

25,004.0   

11,488.4   

13,515.6   

უხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3997,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -4205,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -208.0 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 15. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

15.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება.

სასესხო ვალდებულებების დაფარვა

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

პროგრამის აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.

15.2. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

16.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. ასევე, ყურადღება მიექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.

16.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს.

16.2.1. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება წყლის ჭაბურღილების მშენებლობა და არსებული ჭაბურღილების, წყლის სათავე ნაგებობების და წყლის მაგისტრალების მიმდინარე შეკეთება, გაწმენდა, დაქლორვა და სხვა.

16.2.2. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია _ დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლაგოდეხის სერვისცენტრი“.

16.3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ – ლაგოდეხის სერვისცენტრი“.

16.3.1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარიული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანების შესყიდვა.

16.3.2. მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ქალაქში არსებული სასაფლაოების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა, დაზიანებული ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა, სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რაცა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული განვითარება, პროფესიული ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

17.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

მუხლი 18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის მიერ, ასევე ამავე სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ის მიერ.

18.1.  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას-პოპულარიზაციას, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.

მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

18.2.  კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა: ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნებო სკოლები და სხვა.

მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის  ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

19.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:   გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას,  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და „C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულება და სხვა...

19.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა:   სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობის მიზნით არასამეწარმეო იურიდიული პირების პროექტების დაფინანსება;

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს.

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელება.

სარიტუალო ხარჯი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანი-

ზაციული (პროგრა-

მული) კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

11,780.2

114.9

11,665.3

16,159.9

5,728.7

10,431.2

25,212.018

11,488.4

13,723.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.0

 

153.0

128.0

 

128.0

128.0

 

128.0

 

ხარჯები

6,959.1

 

6,959.1

7,478.4

25.0

7,453.4

9,694.7

1,287.6

8,407.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,332.2

 

1,332.2

1,427.2

 

1,427.2

1,715.0

 

1,715.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,678.7

114.9

4,563.8

8,530.8

5,703.7

2,827.1

15,309.3

10,200.8

5,108.5

 

ვალდებულებების კლება

142.4

 

142.4

150.7

 

150.7

208.0

 

208.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,269.1

 

2,269.1

2,519.8

 

2,519.8

3,167.3

 

3,167.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.0

 

142.0

122.0

 

122.0

122.0

 

122.0

 

ხარჯები

2,080.9

 

2,080.9

2,246.4

 

2,246.4

2,599.9

 

2,599.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,211.9

 

1,211.9

1,358.2

 

1,358.2

1,640.0

 

1,640.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.0

 

186.0

263.4

 

263.4

359.4

 

359.4

 

ვალდებულებების კლება

2.1

 

2.1

10.0

 

10.0

208.0

 

208.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

487.3

 

487.3

630.9

 

630.9

704.3

 

704.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

485.3

 

485.3

583.4

 

583.4

606.8

 

606.8

 

შრომის ანაზღაურება

308.0

 

308.0

386.6

 

386.6

410.0

 

410.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

 

1.9

47.5

 

47.5

97.5

 

97.5

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,781.8

 

1,781.8

1,803.9

 

1,803.9

2,098.5

 

2,098.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

 

129.0

96.0

 

96.0

96.0

 

96.0

 

ხარჯები

1,595.6

 

1,595.6

1,588.0

 

1,588.0

1,836.6

 

1,836.6

 

შრომის ანაზღაურება

903.9

 

903.9

971.6

 

971.6

1,230.0

 

1,230.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.1

 

184.1

215.9

 

215.9

261.9

 

261.9

 

ვალდებულებების კლება

2.1

 

2.1

 

 

 

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

75.0

 

75.0

80.0

 

80.0

 

ხარჯები

 

 

 

75.0

 

75.0

80.0

 

80.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

 

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

01 05

თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

 

 

 

 

 

 

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

20.0

 

20.0

01 06

სასესხო ვალდებულებების დაფარვა

 

 

 

 

 

 

254.500

 

254.500

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

56.500

 

56.500

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

198.0

 

198.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

93.0

 

93.0

109.2

 

109.2

102.0

 

102.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

91.9

 

91.9

109.2

 

109.2

102.0

 

102.0

 

შრომის ანაზღაურება

58.1

 

58.1

69.0

 

69.0

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

 

1.1

 

 

 

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

93.0

 

93.0

109.2

 

109.2

102.0

 

102.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

91.9

 

91.9

109.2

 

109.2

102.0

 

102.0

 

შრომის ანაზღაურება

58.1

 

58.1

69.0

 

69.0

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

 

1.1

 

 

 

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,961.9

114.9

4,847.0

9,496.2

5,398.9

4,097.3

12,033.494

6,575.1

5,458.3

 

ხარჯები

1,212.4

 

1,212.4

1,605.0

 

1,605.0

1,832.2

240.0

1,592.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,609.3

114.9

3,494.4

7,750.5

5,398.9

2,351.6

10,201.3

6,335.1

3,866.1

 

ვალდებულებების კლება

140.2

 

140.2

140.7

 

140.7

 

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,588.1

 

2,588.1

4,242.0

3,404.6

837.4

6,410.5

4,504.7

1,905.8

 

ხარჯები

23.5

 

23.5

21.5

 

21.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,501.7

 

2,501.7

4,157.5

3,404.6

752.9

6,410.5

4,504.7

1,905.8

 

ვალდებულებების კლება

62.9

 

62.9

63.0

 

63.0

 

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,143.8

 

2,143.8

4,895.6

1,994.3

2,901.3

4,243.1

1,140.4

3,102.7

 

ხარჯები

1,123.2

 

1,123.2

1,583.5

 

1,583.5

1,555.0

 

1,555.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

943.2

 

943.2

3,234.4

1,994.3

1,240.1

2,688.1

1,140.4

1,547.7

 

ვალდებულებების კლება

77.4

 

77.4

77.7

 

77.7

 

 

 

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

609.5

 

609.5

697.3

217.6

479.7

865.1

127.1

738.0

 

ხარჯები

132.7

 

132.7

32.8

 

32.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399.4

 

399.4

586.8

217.6

369.2

865.1

127.1

738.0

 

ვალდებულებების კლება

77.4

 

77.4

77.7

 

77.7

 

 

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

785.4

 

785.4

747.4

 

747.4

772.0

 

772.0

 

ხარჯები

578.9

 

578.9

681.4

 

681.4

550.0

 

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.6

 

206.6

66.0

 

66.0

222.0

 

222.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

411.6

 

411.6

617.0

 

617.0

400.0

 

400.0

 

ხარჯები

411.6

 

411.6

109.0

 

109.0

10.0

 

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

508.0

 

508.0

390.0

 

390.0

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

337.3

 

337.3

2,073.6

1,776.7

296.9

1,211.0

1,013.4

197.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.3

 

337.3

2,073.6

1,776.7

296.9

1,211.0

1,013.4

197.7

03 02 06

ა(ა)იპ – ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

 

 

 

760.300

 

760.300

995.000

 

995.000

 

ხარჯები

 

 

 

760.3

 

760.3

995.0

 

995.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

115.2

 

115.2

358.6

 

358.6

90.0

 

90.0

 

ხარჯები

65.7

 

65.7

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.5

 

49.5

358.6

 

358.6

90.0

 

90.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

114.9

114.9

 

 

 

 

1,289.9

930.0

359.9

 

ხარჯები

           

277.2

240.0

37.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.9

114.9

 

 

 

 

1,012.6

690.0

322.6

04 00

განათლება

2,333.8

 

2,333.8

2,332.0

304.8

2,027.2

5,222.3

2,644.6

2,577.7

 

ხარჯები

1,602.7

 

1,602.7

1,860.1

 

1,860.1

3,136.9

1,047.6

2,089.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

731.1

 

731.1

471.9

304.8

167.1

2,085.4

1,597.0

488.4

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,258.3

 

2,258.3

1,850.0

 

1,850.0

4,174.7

1,597.0

2,577.7

 

ხარჯები

1,527.1

 

1,527.1

1,850.0

 

1,850.0

2,089.3

 

2,089.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

731.1

 

731.1

 

 

 

2,085.4

1,597.0

488.4

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

 

 

471.916

304.816

167.100

1,047.605

1,047.605

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

471.916

304.816

167.100

1,047.605

1,047.605

 

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

75.5

 

75.5

10.1

 

10.1

 

 

 

 

ხარჯები

75.5

 

75.5

10.1

 

10.1

 

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,440.1

 

1,440.1

1,040.0

 

1,040.0

1,542.1

 

1,542.1

 

ხარჯები

1,301.9

 

1,301.9

995.0

 

995.0

1,199.0

 

1,199.0

 

შრომის ანაზღაურება

51.2

 

51.2

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.2

 

138.2

45.0

 

45.0

343.1

 

343.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,186.3

 

1,186.3

762.2

 

762.2

1,288.1

 

1,288.1

 

ხარჯები

1,076.8

 

1,076.8

717.2

 

717.2

945.0

 

945.0

 

შრომის ანაზღაურება

41.7

 

41.7

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.5

 

109.5

45.0

 

45.0

343.1

 

343.1

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

646.4

 

646.4

717.2

 

717.2

945.0

 

945.0

 

ხარჯები

607.2

 

607.2

717.2

 

717.2

945.0

 

945.0

 

შრომის ანაზღაურება

41.7

 

41.7

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.1

 

39.1

 

 

 

 

 

 

05 01 02

სპორტული ობიექტების კაპიტალური

539.9

 

539.9

45.0

 

45.0

343.1

 

343.1

 

ხარჯები

469.5

 

469.5

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.4

 

70.4

45.0

 

45.0

343.1

 

343.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

223.8

 

223.8

247.8

 

247.8

224.0

 

224.0

 

ხარჯები

195.1

 

195.1

247.8

 

247.8

224.0

 

224.0

 

შრომის ანაზღაურება

9.5

 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

 

28.7

 

 

 

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

221.6

 

221.6

234.8

 

234.8

194.0

 

194.0

 

ხარჯები

192.9

 

192.9

234.8

 

234.8

194.0

 

194.0

 

შრომის ანაზღაურება

9.5

 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

 

28.7

 

 

 

 

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2.2

 

2.2

13.0

 

13.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

2.2

 

2.2

13.0

 

13.0

30.0

 

30.0

05 03

ტელერადიო- მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

682.3

 

682.3

662.6

25.0

637.6

3,144.8

2,268.7

876.1

 

ხარჯები

669.4

 

669.4

662.6

25.0

637.6

824.7

 

824.7

 

შრომის ანაზღაურება

11.0

 

11.0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.9

 

12.9

 

 

 

2,320.1

2,268.7

51.4

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

131.2

 

131.2

106.0

 

106.0

925.1

718.7

206.4

 

ხარჯები

118.3

 

118.3

106.0

 

106.0

155.0

 

155.0

 

შრომის ანაზღაურება

11.0

 

11.0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.9

 

12.9

 

 

 

770.1

718.7

51.4

06 02

სოციალური პროგრამები

551.1

 

551.1

556.6

25.0

531.6

2,219.7

1,550.0

669.7

 

ხარჯები

551.1

 

551.1

556.6

25.0

531.6

669.7

 

669.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           

1,550.0

1,550.0

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

26.7

 

26.7

35.9

 

35.9

41.9

 

41.9

 

ხარჯები

26.7

 

26.7

35.9

 

35.9

41.9

 

41.9

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

322.0

 

322.0

310.7

25.0

285.7

1,957.0

1,550.0

407.0

 

ხარჯები

322.0

 

322.0

310.7

25.0

285.7

407.0

 

407.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           

1,550.0

1,550.0

 

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

85.9

 

85.9

90.0

 

90.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

85.9

 

85.9

90.0

 

90.0

110.0

 

110.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

114.7

 

114.7

115.0

 

115.0

105.8

 

105.8

 

ხარჯები

114.7

 

114.7

115.0

 

115.0

105.8

 

105.8

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

1.8

 

1.8

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

1.8

 

1.8

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 21

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 22

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 23

2019 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 24

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 27

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 28

1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 220,0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 116,0 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 102,0 ათასი ლარი;

გ) მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი.

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 29

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი V

მუხლი 30

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.