„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.167.016451
19
04/10/2019
ვებგვერდი, 07/10/2019
010250050.35.167.016451
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2019 წლის 4 ოქტომბერი

ქ. ლაგოდეხი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №79 დადგენილებაში.(www.matsne.gov.ge, 28/12/2018.010250050,35,167,016429).
მუხლი 2
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის  №1-ის:

1.  მე-6 მუხლის მე-6  პუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„6. იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა ოჯახები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკებიდან) ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.“.

2.  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსება პროგრამის დაფინანსების წყაროა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, სადაც სოციალური დაცვისათვის გათვალისწინებულია – 668380 (ექვსას სამოცდა რვა ათას სამას ოთხმოცი) ლარი, ხოლო ჯანდაცვის პროგრამებისთვის – 143 000 (ას ორმოცდა სამი ათასი) ლარი, ჯამში „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა  და სოციალური უზრუნველყოფისათვის“ დაფინანსება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან განსაზღვრულია 811 380 (რვაას თერთმეტი ათას სამას  ოთხმოცი) ლარით.“.

 3. მე -10 მუხლის მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„11. იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით  (ყოფითი პირობების გაუმჯობესების მიზნით  თბობის სეზონზე- სათბობით უზრუნველყოფა) არაუმეტეს 100 ლარი.“.

მუხლი 3
დადგენილებით დამტკიცებული  დანართი №2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 დასახელება

სოციალური  დახმარების
 მოცულობა  /ლარი /

რეალიზაციის ვადა

ერთ ბენეფიციარზე

სულ :

1

უმწეოთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

158 000 ლარი

ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად

1.1

უფასო კვების ობიექტის დაფინანსება

 

110 000 ლარი

ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად

1.2

უმწეო  ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის თანადაფინანსება

 

 48 000 ლარი

ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად

2

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

143 000 ლარი

ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად

3

 სოციალურად  დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება მათ შორის :

351 300 ლარი

 

3.1

სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების  თანადაფინანსება

არაუმეტეს 500 ლარი

 

პროგრამის შესაბამისად

წელიწადში ერთხელ .

3.2

ჰემო -დიალიზზე და პერიტონეალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

100 ლარი

 

ყოველთვიურად

3,3

გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები ან სტიქიის შედეგად და უსახლკაროდ დარჩენილ
 ოჯახთა საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების ხელშეწყობა (ბინის ქირა )

არაუმეტეს 100 ლარი ყოველთვიურად

წლის განმავლობაში

3.4

ობოლ და მარჩენალ დაკარგულ ბავშვთა ოჯახი რომელსაც ჰყავს ერთი და მეტი არასრულწლოვანი შვილი

10 ლარი ყოველთვიურად

 და

 200 ლარი

 

პროგრამის შესაბამისად ,

ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით

3.5

მარტოხელა მშობელი , რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი

10 ლარი ყოველთვიურად

და

 200 ლარი

 

პროგრამის შესაბამისად .

 ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით

3.6

100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

500 ლარი

 

წელიწადში ერთხელ

3.7

უდედმამო ბავშვთა ოჯახი

50 ლარი

ყოველთვიურად

3.8

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან /და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

54 700 ლარი

პროგრამის შესაბამისად

3.9

სამშობლოს დასაცავად მებრძოლთა ოჯახებისა და ვეტერანების ინტერესების დაცვა

5000 ლარი

პროგრამის შესაბამისად

3.10

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების დახმარება

300

წელიწადში ერთხელ

3.11

დედით და მამით ობოლი 18 -დან 25 წლამდე სსტუდენტების დახმარება

300

წელიწადში ერთხელ

3.12

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების დახმარება

300

წელიწადში ერთხელ

4

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ფულადი დახმარება .

40 600 ლარი

პროგრამის შესაბამისად .

საახალწლოდ ბავშვებისათვის ტკბილეულის პაკეტების შეძენა

4.1

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა

10 ლარი ყოველთვიურად

4.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახზე რომელსაც ჰყავს ერთი არასრულწლოვანი შვილი 18 წლამდე

 

10 ლარი ყოველთვიურად .

4.3

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე , სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მიღმა მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება , საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება , სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიის ხელშეწყობა .

23 400 ლარი

ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად

4.4

უსინათლოთა დახმარება

100 ლარი

13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო

დღესთან დაკავშირებით .

5

მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

105 800

 

5.1

მრავალშვილიანი ოჯახები ,
რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი
არასრულწლოვანი შვილი ,
 ფულადი დახმარება

400 ლარი და

 200 ლარი

 

წელიწადში ერთხელ და

ახალ წელს

ერთჯერადად .

5.2

ტყუპი შვილის შეძენისას

500 ლარი

 

წელიწადში ერთხელ

5.3

ახალდაბადებულ ბავშვთა
 ოჯახების ერთჯერადი
ფულადი დახმარება პირველ ბავშვზე

100 ლარი

 

დაბადებიდან 6 თვის ვადაში

5.4

ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება მეორე ბავშვზე

200 ლარი

დაბადებიდან 6 თვის ვადაში

5.5

2019 წლის განმავლობაში დაბადებული ყველა ახალშობილი

50 ლარის ოდენობით

პროგრამის შესაბამისად

5.6

იშვიათი , თანდაყოლილი , მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე პაციენტები .

500

ერთჯერადად

6

იძულებით გადაადგილებულ
პირთა (დევნილთა ) დახმარება

 

7 680 ლარი

პროგრამის შესაბამისად

6.1

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა ოჯახები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკებიდან ) ოჯახების დახმარება

100 ლარის ოდენობა

პროგრამის შესაბამისად

7

სარიტუალო ხარჯი

5000 ლარი

პროგრამის შესაბამისად

7.1

სამშობლოს დასაცავად მებრძოლთა
ოჯახებისა და ვეტერანების ინტერესების დაცვა

დაკრძალვის სარიტუალო
ხარჯებისათვის
250 ლარი

2000 ლარი

პროგრამის შესაბამისად

7.2

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის წევრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ,
ფულადი დახმარება (სარიტუალო ხარჯებისათვის )

250 ლარი

3000 ლარი

პროგრამის შესაბამისად

 

სულ :

 

 

811 380 ლარი

 

“.

მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.