„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის #238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის #238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 282
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/10/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016386
282
04/10/2019
ვებგვერდი, 07/10/2019
190020020.35.157.016386
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის #238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №282

2019 წლის 4 ოქტომბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №238 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 31/12/2018, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016342) დამტკიცებულ დანართში „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი“  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძედანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის პროგნოზი

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,129.1

11,702.7

3,440.4

8,262.3

15,717.5

6,396.0

9,321.5

10,638.5

12,761.9

14,503.9

გადასახადები

3,365.1

3,280.8

0.0

3,280.8

7,793.3

0.0

7,793.3

9,196.6

10,857.0

12,599.0

გრანტები

6,403.5

7,552.0

3,440.4

4,111.6

6,613.0

6,396.0

217.0

220.0

292.0

292.0

სხვა შემოსავლები

360.5

869.9

0.0

869.9

1,311.2

0.0

1,311.2

1,221.9

1,612.9

1,612.9

ხარჯები

6,395.0

7,379.5

0.0

7,379.5

9,167.9

218.7

8,949.2

8,209.9

8,743.3

8,785.3

შრომის ანაზღაურება

1,363.9

2,145.3

0.0

2,145.3

2,261.0

0.0

2,261.0

2,217.0

2,217.0

2,217.0

საქონელი და მომსახურება

2,122.5

2,034.8

0.0

2,034.8

2,754.2

0.0

2,754.2

2,134.8

2,183.2

2,240.2

პროცენტი

139.6

162.6

0.0

162.6

129.7

0.0

129.7

129.7

129.7

129.7

სუბსიდიები

2,215.3

2,578.7

0.0

2,578.7

3,387.0

218.7

3,168.3

3,075.0

3,370.0

3,515.0

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

417.7

274.9

0.0

274.9

448.4

0.0

448.4

505.0

645.0

435.0

სხვა ხარჯები

116.0

163.2

0.0

163.2

162.6

0.0

162.6

148.4

198.4

248.4

საოპერაციო სალდო

3,734.1

4,323.3

3,440.4

882.9

6,549.6

6,177.3

372.3

2,428.6

4,018.6

5,718.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,010.1

3,499.6

2,953.2

546.4

9,299.6

7,247.1

2,052.5

2,305.0

3,895.0

5,595.0

ზრდა

5,034.5

3,547.6

2,953.2

594.4

9,696.4

7,247.1

2,449.3

2,335.0

3,935.0

5,635.0

კლება

24.4

48.0

0.0

48.0

396.8

0.0

396.8

30.0

40.0

40.0

ზრდა

0.0

730.5

487.2

243.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,339.7

0.0

0.0

0.0

2,873.5

1,069.8

1,803.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,339.7

0.0

 

 

2,873.5

1,069.8

1,803.7

0.0

0.0

0.0

კლება

63.7

93.2

0.0

93.2

123.5

0.0

123.5

123.6

123.6

123.6

საშინაო

63.7

93.2

0.0

93.2

123.5

0.0

123.5

123.6

123.6

123.6

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგ

ნოზი

2021 წლის პროგ

ნოზი

2022 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10,153.5

11,750.7

3,440.4

8,310.3

16,114.3

6,396.0

9,718.3

10,668.5

12,801.9

14,543.9

შემოსავლები

10,129.1

11,702.7

3,440.4

8,262.3

15,717.5

6,396.0

9,321.5

10,638.5

12,761.9

14,503.9

არაფინანსური აქტივების კლება

24.4

48.0

0.0

48.0

396.8

0.0

396.8

30.0

40.0

40.0

გადასახდელები

11,493.2

11,020.3

2,953.2

8,067.1

18,987.8

7,465.8

11,522.0

10,668.5

12,801.9

14,543.9

ხარჯები

6,395.0

7,379.5

0.0

7,379.5

9,167.9

218.7

8,949.2

8,209.9

8,743.3

8,785.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,034.5

3,547.6

2,953.2

594.4

9,696.4

7,247.1

2,449.3

2,335.0

3,935.0

5,635.0

ვალდებულების კლება

63.7

93.2

0.0

93.2

123.5

0.0

123.5

123.6

123.6

123.6

ნაშთის ცვლილება

-1,339.7

730.5

487.2

243.3

-2,873.5

-1,069.8

-1,803.7

0.0

0.0

0.0


მუხლი 3. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15717,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,129.1

11,702.7

3,440.4

8,262.3

15,717.5

6,396.0

9,321.5

10,638.5

12,761.9

14,503.9

გადასახადები

3,365.1

3,280.8

0.0

3,280.8

7,793.3

0.0

7,793.3

9,196.6

10,857.0

12,599.0

გრანტები

6,403.5

7,552.0

3,440.4

4,111.6

6,613.0

6,396.0

217.0

220.0

292.0

292.0

სხვა შემოსავლები

360.5

869.9

0.0

869.9

1,311.2

0.0

1,311.2

1,221.9

1,612.9

1,612.9


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   7793.3  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3,365.1

3,280.8

0.0

3,280.8

7,793.3

0.0

7,793.3

9,196.6

10,857.0

12,599.0

საშემოსავლო გადასახადი

547.6

125.5

0.0

125.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

2,817.5

3,155.3

0.0

3,155.3

2,800.0

0.0

2,800.0

2,955.0

3,055.0

3,055.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,602.4

1,850.1

0.0

1,850.1

2,000.0

0.0

2,000.0

2,200.0

2,300.0

2,300.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

26.4

25.2

0.0

25.2

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.2

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

26.2

25.2

0.0

25.2

2.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

399.7

415.0

0.0

415.0

250.0

0.0

250.0

250.0

250.0

250.0

ფიზიკური პირებიდან

267.2

304.6

0.0

304.6

150.0

0.0

150.0

150.0

150.0

150.0

იურიდიული პირებიდან

132.5

110.4

0.0

110.4

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

789.0

865.0

0.0

865.0

545.0

0.0

545.0

500.0

500.0

500.0

ფიზიკური პირებიდან

29.6

24.9

0.0

24.9

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

იურიდიული პირებიდან

759.4

840.1

0.0

840.1

515.0

0.0

515.0

450.0

450.0

450.0

გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

4,993.3

0.0

4,993.3

6,241.6

7,802.0

9,544.0

საყოველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

4,993.3

0.0

4,993.3

6,241.6

7,802.0

9,544.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

4,993.3

0.0

4,993.3

6,241.6

7,802.0

9,544.0


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6613,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,403.5

7,552.0

3,440.4

4,111.6

6,613.0

6,396.0

217.0

220.0

292.0

292.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,403.5

7,552.0

3,440.4

4,111.6

6,613.0

6,396.0

217.0

220.0

292.0

292.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,531.6

4,111.6

0.0

4,111.6

217.0

0.0

217.0

220.0

292.0

292.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,314.6

3,894.6

0.0

3,894.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

217.0

217.0

0.0

217.0

217.0

0.0

217.0

220.0

292.0

292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,871.9

3,440.4

3,440.4

0.0

6,396.0

6,396.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2,731.6

3,300.1

3,300.1

0.0

3,343.6

3,343.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

894.0

894.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პანელები

0.0

0.0

0.0

0.0

57.2

57.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

140.3

140.3

140.3

0.0

1,601.2

1,601.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

444.9

444.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

223.7

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

140.3

140.3

140.3

0.0

218.7

218.7

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

0.0

0.0

0.0

0.0

713.9

713.9

0.0

0.0

0.0

0.0


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1311,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

360.5

869.9

0.0

869.9

1,311.2

0.0

1,311.2

1,221.9

1,612.9

1,612.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

153.5

637.4

0.0

637.4

1,021.2

0.0

1,021.2

1,053.9

1,429.9

1,429.9

პროცენტები

87.8

107.4

0.0

107.4

160.0

0.0

160.0

90.0

100.0

100.0

რენტა

65.7

530.0

0.0

530.0

861.2

0.0

861.2

963.9

1,329.9

1,329.9

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

56.2

515.7

0.0

515.7

853.2

0.0

853.2

963.9

1,329.9

1,329.9

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9.5

14.3

0.0

14.3

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

89.5

75.4

0.0

75.4

88.0

0.0

88.0

68.0

73.0

73.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21.1

8.0

0.0

8.0

23.0

0.0

23.0

8.0

8.0

8.0

სანებართვო მოსაკრებელი

19.7

7.9

0.0

7.9

15.0

0.0

15.0

6.0

6.0

6.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1.4

0.1

0.0

0.1

8.0

0.0

8.0

2.0

2.0

2.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

68.4

67.4

0.0

67.4

65.0

0.0

65.0

60.0

65.0

65.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

68.4

67.4

0.0

67.4

65.0

0.0

65.0

60.0

65.0

65.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

117.5

116.9

0.0

116.9

160.0

0.0

160.0

100.0

110.0

110.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

40.2

0.0

40.2

42.0

0.0

42.0

0.0

0.0

0.0


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9167,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,395.0

7,379.5

0.0

7,379.5

9,167.9

218.7

8,949.2

8,209.9

8,743.3

8,785.3

შრომის ანაზღაურება

1,363.9

2,145.3

0.0

2,145.3

2,261.0

0.0

2,261.0

2,217.0

2,217.0

2,217.0

საქონელი და მომსახურება

2,122.5

2,034.8

0.0

2,034.8

2,754.2

0.0

2,754.2

2,134.8

2,183.2

2,240.2

პროცენტი

139.6

162.6

0.0

162.6

129.7

0.0

129.7

129.7

129.7

129.7

სუბსიდიები

2,215.3

2,578.7

0.0

2,578.7

3,387.0

218.7

3,168.3

3,075.0

3,370.0

3,515.0

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

417.7

274.9

0.0

274.9

448.4

0.0

448.4

505.0

645.0

435.0

სხვა ხარჯები

116.0

163.2

0.0

163.2

162.6

0.0

162.6

148.4

198.4

248.4


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9299,6  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 9696,4  ათასი ლარის ოდენობით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6.4

16.9

160.8

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,028.1

3,530.7

8,999.3

2,335.0

3,935.0

5,635.0

04 00

განათლება

0.0

0.0

513.3

0.0

0.0

0.0

სულ

5,034.5

3,547.6

9,696.4

2,335.0

3,935.0

5,635.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები)  396.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

24.4

48.0

0.0

48.0

396.8

0.0

396.8

30.0

40.0

40.0

ძირითადი აქტივები

3.7

33.0

0.0

33.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

20.7

15.0

0.0

15.0

344.8

0.0

344.8

30.0

40.0

40.0

მიწა

20.7

15.0

0.0

15.0

344.8

0.0

344.8

30.0

40.0

40.0


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,260.3   

2,882.2   

3,618.4   

3,168.9   

3,217.3   

3,274.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,260.3   

2,882.2   

3,365.2   

3,168.9   

3,217.3   

3,274.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,260.3   

2,882.2   

3,351.8   

3,118.9   

3,117.3   

3,124.3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

13.4   

50.0   

100.0   

150.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

253.2   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

253.2   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

86.6   

102.7   

114.0   

113.0   

113.0   

113.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,136.2   

3,235.8   

6,112.3   

588.3   

788.3   

1,288.3   

7045

ტრანსპორტი

2,965.4   

3,232.1   

5,184.3   

583.4   

783.4   

1,283.4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,965.4   

3,232.1   

5,184.3   

583.4   

783.4   

1,283.4   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

170.8   

3.7   

928.0   

4.9   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

1,968.0   

1,068.5   

1,680.2   

1,020.3   

1,070.3   

1,120.3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

647.6   

900.3   

938.6   

1,015.3   

1,065.3   

1,115.3   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

623.8   

5.3   

5.3   

5.0   

5.0   

5.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

696.6   

162.9   

736.3   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,672.0   

1,389.9   

3,519.5   

2,575.0   

3,975.0   

5,175.0   

7061

ბინათმშენებლობა

672.1   

611.0   

2,676.1   

1,530.0   

2,130.0   

2,830.0   

7063

წყალმომარაგება

736.8   

472.7   

546.6   

650.0   

1,150.0   

1,350.0   

7064

გარე განათება

263.1   

306.2   

296.8   

395.0   

695.0   

995.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

82.9   

99.7   

103.0   

100.0   

110.0   

120.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

82.9   

99.7   

103.0   

100.0   

110.0   

120.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

866.2   

916.7   

1,170.5   

913.0   

998.0   

1,033.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

164.4   

194.9   

90.2   

200.0   

250.0   

260.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

701.8   

721.8   

1,080.3   

713.0   

748.0   

773.0   

709

განათლება

774.3   

845.6   

1,219.5   

1,500.0   

1,700.0   

1,800.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

774.3   

845.6   

1,219.5   

1,500.0   

1,700.0   

1,800.0   

710

სოციალური დაცვა

646.7   

479.2   

1,450.4   

690.0   

830.0   

620.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

293.8   

121.3   

306.0   

300.0   

350.0   

250.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

293.8   

121.3   

306.0   

300.0   

350.0   

250.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

159.8   

158.2   

185.0   

185.0   

185.0   

185.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

84.5   

88.8   

94.3   

115.0   

125.0   

115.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

108.6   

110.9   

126.0   

90.0   

170.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

739.1   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

11,493.2   

11,020.3   

18,987.8   

10,668.5   

12,801.9   

14,543.9    


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   2761.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (გარდამავალი ნაშთი)  2885.1 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   123.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 13,4 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა  მოხდეს  მუნიციპალიტეტის  მერის  გადაწყვეტილების  საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 217.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 103.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  - 114.0  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის − 0. ათასი ლარი;

 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019-2022 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა, აღნიშნულ ღონისძიებისთვის განსაზღვრულია 30.0 ათასი ლარი. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს შორის 2015 წელს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად (სესხის დაფარვა) გათვალისწინებულია 203,3 ათასი ლარი.

 სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ათასი ლარი (2020-2021 წ.წ.)

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისათვის განისაზღვროს 256.0 ათასი ლარი, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად - 100.5 ათასი ლარი.

სოფელ ასურეთში ყაზბეგის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის განისაზღვროს 158,2 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი 3 262,6 ლარითა და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 167,8 ათასი ლარით 2019 წელს დაფინანსდეს 670.8 ათასი ლარი (მათ შორის, განკარგულებით გათვალისწინებული 539.9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 59.9 ათასი ლარი) და დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

 • სოფელ ახალშენის გზის რეაბილიტაცია - განკარგულებით გამოყოფილი 301.3 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15.9 ათასი ლარი;
 • სოფ. ასურეთში რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია - განკარგულებით გამოყოფილი 238.6 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 44,0 ათასი ლარი.

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 დეკემბრის № 2426 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 292,8 ლარით დაფინანსდეს ქ. თეთრიწყაროში მარაბდის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით (ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის №6, 2019 წლის 12 თებერვლის №214, 2019 წლის 01 მარტის №450, 2019 წლის 17 მაისის №1125, 2019 წლის 25 ივნისის №1478 და 2019 წლის 21 აგვისტოს №1868 განკარგულებები) გამოყოფილი 3343,6 ათასი ლარით და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი 378,6 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

 • სოფელ შავსაყდარში მისასვლელი გზის მოწყობა 905.0 ათასი ლარით, მათ შორის: განკარგულებით გამოყოფილი 859.8 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 45.2 ათასი ლარი (სამუშაოების ღირებულების 5%);
 • ქ.თეთრიწყაროში გურამიშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის ასფალტის საფარის მოწყობა 249,6 ათასი ლარით, მათ შორის: განკარგულებით გამოყოფილი 237,1 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 12,5 ათასი ლარი (სამუშაოების ღირებულების 5%);
 • ქ.თეთრიწყაროში წმ. ნინოს ქუჩის საავტომობილო გზის რებილიტაცია 172,4 ათასი ლარით, მათ შორის: განკარგულებით გამოყოფილი 163,8 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 8,6 ათასი ლარი (სამუშაოების ღირებულების 5%);
 • სოფელ ვაშლოვანის სოფელ კოდასთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - პროექტის საერთო ღირებულებიდან, 1997,9 ათასი ლარიდან 2019 წელს დაფინანსდება განკარგულებით გამოყოფილი 1 225.2 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 158.2 ათასი ლარი 
 • ქ.თეთრიწყაროში ჭავჭავაძის ჩიხის საავტომობილო გზის მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 145,0 ათასი ლარით, მათ შორის: განკარგულებით გამოყოფილი 129,1 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15,9 ათასი ლარი (სამუშაოების ღირებულების 11%);
 • ქ.თეთრიწყაროში აბანოს ქუჩის საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები 41,7 ათასი ლარით, მათ შორის: განკარგულებით გამოყოფილი 37,2 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4,5 ათასი ლარი (სამუშაოების ღირებულების 11%);
 • დაბა მანგლისში თამარ მეფის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 729,0 ათასი ლარით, მათ შორის: განკარგულებით გამოყოფილი 627,0 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 102,0 ათასი ლარი (სამუშაოების ღირებულების 14%);
 • ქ.თეთრიწყაროში ქეთევან წამებულის ქუჩის რეაბილიტაცია 96,1 ათასი ლარით, მათ შორის: განკარგულებით გამოყოფილი 64,5 ათასი ლარიადგილობრივი ბიუჯეტიდან 31,6 ათასი ლარი (სამუშაოების ღირებულების 33%);

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1280 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვაზე გამოყოფილი 130,6 ათასი ლარიდან 2019 წელს გათვალისწინებული იქნას 0.6 ათასი ლარი.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვნის სოფელ კოდასთან დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით განისაზღვროს 4.2 ათასი ლარი (2018-2019 წ.წ.) 

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშაოებისათვის (2019-2020 წ.წ.) გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ათასი ლარი.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება.

1.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების (სასმელი წყლის) ქსელის მოვლა-შენახვა. ბიუჯეტის ფარგლებში 394.5 ათასი ლარით დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას.

 • წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მოსამზადებლად განისაზღვროს 135,0 ათასი ლარი. 
 • სოფელ მარაბდაში მდებარე სასმელი წყლის რეზერვუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ააიპ „მარაბდა 2011"-ის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნას 7.1 ათასი ლარი.

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკასა და სოფელ ირაგაში ახალი წყალშემკრები რეზერვუარების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით განისაზღვროს 9,9 ათასი ლარი (2018-2019 წ.წ.).

1.2.2. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროში მდებარე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, რომლისათვისაც გათვალისწინებულია 5,3 ათასი ლარი.

1.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში 80,0 ათასი ლარით დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა. 202,8 ათასი ლარით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მიერ გახარჯული ელ ენერგიის ღირებულება. 

 • ტექნიკური პირობის ასაღება განისაზღვროს 10,0 ათასი ლარი.

1.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, 839.8 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ნაგვის სეპარირებისათვის საჭირო მასალების და მომსახურებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 4,9 ათასი ლარი.

ნაგვის სეპარირებისათვის საჭირო შენობის ასაშენებლად განსაზღვრული იქნეს 85,9 ათასი ლარი.

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს შორის 2016 წელს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად (სესხის დაფარვა) გათვალისწინებულია 49,9 ათასი ლარი.

 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების მოვლა პატრონობაზე გათვალისწინებული იქნეს 4.9 ათასი ლარი.

 ნაგვის ურნების შესაძენად 3,0 ათასი ლარი.

1.2.5. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2019 წლის განმავლობაში თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის №1340 განკარგულებით გამოყოფილი 843,3 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 226.7 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2019 წელი. 

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს № 1679 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 175.0 ათასი ლარიდან 2019 წელს 35.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ დიდგორის, სოფელ კლდეისის და სოფელ ზირბითის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის №1213 განკარგულების თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის (სოფელ გოლთეთის გზის რეაბილიტაცია) განსაზღვრული 115,0 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 6.3 ათასი ლარი გათვალისწინებული იქნეს 2019 წელს „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 19 აპრილის №836 განკარგულების (ცვლილება 30,7,2019 წლის №1721 განკარგულება) შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა 444,9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით 23,4 ათასი ლარი. საიდანაც დაფინანსდება შემდეგი პროექტები:

სოფელ ჯორჯიაშვილში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაობისათვის განისაზღვრა 127.6 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 6.7 ათასი ლარი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხისის მიმდებარედ მდებარე ფარცხისის წყლის კალაპოტში გაბიონის მოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 174.8 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9.2 ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში მდებარე სანიაღვრე არხების (ე.წ. ხევების) მოწყობა რეაბილიტაციაზე გათვალისწინებული იქნეს 142.5 ათასი ლარი,ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 7.5 ათასი ლარი

1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა.

1.3.1. საბავშო ბაღების, სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია. მათ შორის, საბავშო ბაღების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და მრავალბინიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია. ახალ აშენებული საბავშო ბაღების კეთილმოწყობა.

 • დაბა მანგლისში „სოფლის სახლის" სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 20,0 ათასი ლარი.
 • სოფელ მარაბდის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს 128,9 ათასი ლარი.
 • სოფელ დიდგორში სპორტული მოედნის მოწყობისათვის განსაზღვრული იქნეს 60,0 ათასი ლარი.
 • დაბა მანგლისში სპორტული მოედნის მოწყობისათვის განსაზღვრული იქნეს 40.0 ათასი ლარი.
 • შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის განისაზღვროს 30,0 ათასი ლარი.
 • სპორტული მოედნების და სკვერების მოწყობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარი.
 • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივჭავში საბავშვო ბაღის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის განისაზღვროს 174,9 ათასი ლარი (2018 წ. -2019 წ.);
 • დ.მანგლისის სარიტუალო დარბაზის სახურავისა და სამზარეულოს მოწყობის სამუშაოებისთვის განისაზღვროს 48,7 ათასი ლარი (2018 წ. -2019 წ.); 
 •  ქ. თეთრიწყაროში („ნამტვრიანის“) სტადიონების მოწყობის სამუშაოებისთვის განისაზღვროს 18.4 ათასი ლარი (2018 წ. -2019 წ.).
 • ქალაქ თეთრიწყაროში სტალინის ქუჩა №56-ში და რუსთაველის ქუჩა №34-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის განისაზღვროს 27,1 ათასი ლარი (2018 წ. -2019 წ.);
 • ირაგის საბავშო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ააიპ „ირაგა 2013"-ის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნას 10.6 ათასი ლარი.
 • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარაში, სოფელ ალექსეევკაში, სოფელ ჭივჭავში, სოფელ მაწევანში და სოფელ შავსაყდარში მდებარე სარიტუალო დარბაზების დასრულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით განისაზღვროს (2018-2019 წ.წ.) 3,2 ათასი ლარი.
 •  ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ.№38 ში მდებარე შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით განისაზღვროს (2018-2019 წ.წ.) 20,7 ათასი ლარი

 საქართველოს მთავრობის 17 ივნისის №1371 განკარგულების (ცვლილება 30.07.2019 წლის 1720 განკარგულება, 21 აგვისტოს №1869 განკარგულება) საფუძველზე „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ იქნა 714,0 ათასი ლარი. მათ შორის :

 • ქ,თეთრიწყაროში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა 260.0 ათასი ლარი
 • დაბა მანგლისშისასწრაფო-სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობა 270,0 ათასი ლარი
 • სოფელ ორბეთში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია 25,0 ათასი ლარი
 • სოფ ვაშლოვანში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია 18,0 ათასი ლარი
 • სოფელ კოდაში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია 31,1 ათასი ლარი
 • სოფელ ბორბალოში მდებარე ამბულატორიის რეაბილიტაცია 28,4 ათასი ლარი
 •  სოფელ პანტიანში ახალი ამბულატორიის მშენებლობა 81,5 ათასი ლარი,

 შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტისა და შესაბამისის სადემონტაჟო სამუშაოებისათვის განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარი

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 8.5 ათასი ლარი

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟის (შემდგომი შელესვითი სამუშაოებით) შესყიდვაზე გათვალისწინებული იქნეს 7,1 ლარი.

შენობა ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის, სამუშაოებისათვის ასევე, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარებილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მოსამზადებლად განისაზღვროს 82,9 ათასი ლარი. 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 26 სექტემბრის №2058 განკარგულების შესაბამისად 192,3 ათასი ლარით (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის № 265 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი 85437(ოთხმოცდახუთი ათას ოთხას ოცდაჩვიდმეტი) ლარი, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის № 1401 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი 8 896 (რვა ათას რვაას ოთხმოცდათექვსმეტი) ლარი და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის № 136 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი 97749 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათას შვიდას ორმოცდაცხრა) ლარი) დაფინანსდეს ქალაქ თეთრიწყაროში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და ფასადის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

1.3.2. ურბანული ტერიტორიის მოწყობა, (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ.თეთრიწყაროს ურბანულ განვითარებაში ადგილობრივი მოსახლეობისა და ახალგაზრდების ჩართულობა.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის (LAG) (პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“) და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთობლივი დაფინანსებით შეძენილი გრეიდერის შემდგომ წლებში მოვლა-პატრონობა და შენახვა, რომელსაც უზრუნველყოფს შესაბამისი სამსახური.

 სპეც. ტექნიკის შესაძენად განსაზღვრული იქნეს 500,0 ათასი ლარი.

 25.0 ათასი ლარით განხორციელდეს ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობისათვის გათვალისწინებული იქნეს 4,9 ათასი ლარი.

 სექციური სიჩქარის და ვიდეო კონტროლის სამეთვალყურეო კამერების განთავსებისას შესაძლო ვიდეო/ფოტოგადაღების შესახებ სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების შესყიდვისა და მონტაჟის მიზნით გათვალისწინებული იქნეს 10,0 ათასი ლარი.

სოფელ სამშვილდის სკოლის ტერიტიორიაზე კომბინირებული ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მოწყობისათვით 10% თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 5,9 ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში და სოფელ ჯორჯიაშვილში ღია სპორტული მოედნების მოწყობისათვის 10% თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 4,9 ათასი ლარი

საქართველოს მთავრობის 22 ივლისის №1668 განკარგულების საფუძველზე „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" 4 ერთეული მზის პანელების შესაძენად განისაზღვროს 57.2 ათასი ლარი (14.3*4)

1.3.3. მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მომსახურებისთვის გათვალისწინებულია 4.0 ათასი ლარი

1.3.4. ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი“ (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება.

1.3.5. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 705,1 ათასი ლარიდან 2019 წელს დაფინანსდება 85,4 ათასი ლარი.

„საქართელოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულების (ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის №208 განკარგულება) შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული იქნას 894,0 ათასი ლარი (მათ შორის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადებისათვის თანხის 5% - 26,2 ათასი ლარი), ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებული იქნეს 30,0 ათასი ლარი

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1. თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 750-მდე ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

2.2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" მიმდინარე წლის 18 იანვრის №13 განკარგულების (ცვლილება - საართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის №207 განკარგულება) შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნა მიზნობრივი ტრანსფერი, საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით 500,0 ათასი ლარი (მათ შორის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მოსამზადებლად - 15,0 ათასი ლარი).

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" მიმდინარე წლის 18 იანვრის №13 განკარგულების შესაბამისად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მიზნობრივი ტრანსფერი, რომლის ოდენობა განისაზღვრა 223,7 ათასი ლარით (მუნიციპალიტეტის მიერ მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულებაში მითითებულ, ხელშეკრულების ღირებულების შესაბამისად).

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობ (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა სკოლას, რომელიც აერთიანებს 11 სპორტულ სექციას და 200-მდე სპორტსმენს, ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

100.0 ათასი ლარით დაფინანსდება „დიდგორობის“ სადღესასწაულო ღონისძიება, „გარისობის“ და „მარაბდობის“ სადღესასწაულო ღონისძიებები.

საახალწლო ღონისძიებისათვის განისაზღვროს 30.0 ათასი ლარი

წიგნის „ალგეთის ხეობა“ დასაბეჭდად განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარი

3.2.1 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, რომელიც იცავს 11000 -მდე ექსპონატს.

3.2.2 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „სახელოვნებო სკოლა“, სადაც ფუნქციონირებს 12 წრე.

3.2.3 კულტურის გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება - კულტურის ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია 8 ბიბლიოთეკა და ფუნქციონირებს 12 წრე. 

- „საქართველოს ეროვნული ინტერნეტ ჩემპიონატ ეტალონის“ კონკურსის ჩასატარებლად განისაზღვრა 3,0 ათასი ლარი

კულტურული მემკვიდრეობის ფორუმის ფარგლებში მცირე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნეს 36.0 ათასი ლარი.

3.2.4 რელიგია (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს საპატრიარქოს მანგლის-თეთრიწყაროს საეპარქიო სამმართველოს ფინანსური მხარდაჭერა - 40,0 ათასი ლარით.

3.2.5 მუსიკალური სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ორი მუსიკალური სკოლა - ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 210-მდე მოსწავლე.

3.3 ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას

4.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი ძირითადად 10 პროგრამას აფინანსებს.

 • C ჰეპატიტის ელიმინაციის ღონისძიებები
 • სანიტარიული ჰიგიენური ღონისძიებები
 • ტუბერკულიოზის ეპიტზედამხედველობის ღონისძიებები
 • მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები
 • ვერბალური აუტოფსიის ღონისძიებები
 • მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
 • ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებები
 • ეპიდზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები
 •  საზოგადროებივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებები
 • დეზინფექციისა და დერატიზაციის ღონისძიებები

4.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება.

4.2.2. ხანდაზმულთა (ეკონომიურად შეჭირვებულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა.ა.ი.პ. „მზრუნველობას მოკლებულთა სასადილოს“ დაფინანსება, რომლის მიზანია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულებისა და ზოგადად, ეკონომიურად შეჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, კერძოდ, ქალაქ თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ყოველდღიურად ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა და სოფლად რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ყოველთვიური მშრალი პროდუქტებით დახმარება.

4.2.3. მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების მცირეწლოვანი ბავშვების, უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით, ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

4.2.4. დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარი

4.2.5 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორს მაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.

4.2.6 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯები - ომის მონაწილეზე 250 ლარი, მათთან გათანაბრებულ პირებზე 100 ლარი.

4.2.7 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი 250 ლარი, სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი - 100 ლარი.

5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ . კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგ

ნოზი

2021 წლის პროგ

ნოზი

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

11,493.2

11,020.3

2,953.2

8,067.1

18,987.8

7,465.8

11,522.0

10,668.5

12,801.9

14,543.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

0.0

151.0

151.0

151.0

151.0

 

ხარჯები

6,395.0

7,379.5

0.0

7,379.5

9,167.9

218.7

8,949.2

8,209.9

8,743.3

8,785.3

 

საქონელი და მომსახურება

2,122.5

2,034.8

0.0

2,034.8

2,754.2

0.0

2,754.2

2,134.8

2,183.2

2,240.2

 

პროცენტი

139.6

162.6

0.0

162.6

129.7

0.0

129.7

129.7

129.7

129.7

 

სუბსიდიები

2,215.3

2,578.7

0.0

2,578.7

3,387.0

218.7

3,168.3

3,075.0

3,370.0

3,515.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

417.7

274.9

0.0

274.9

448.4

0.0

448.4

505.0

645.0

435.0

 

სხვა ხარჯები

116.0

163.2

0.0

163.2

162.6

0.0

162.6

148.4

198.4

248.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,034.5

3,547.6

2,953.2

594.4

9,696.4

7,247.1

2,449.3

2,335.0

3,935.0

5,635.0

 

ძირითადი აქტივები

5,034.5

3,547.6

2,953.2

594.4

9,696.4

7,247.1

2,449.3

2,335.0

3,935.0

5,635.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

63.7

93.2

0.0

93.2

123.5

0.0

123.5

123.6

123.6

123.6

 

საშინაო

63.7

93.2

0.0

93.2

123.5

0.0

123.5

123.6

123.6

123.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,260.3

2,882.2

0.0

2,882.2

3,618.4

0.0

3,618.4

3,168.9

3,217.3

3,274.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

146.0

0.0

146.0

146.0

0.0

146.0

146.0

146.0

146.0

 

ხარჯები

2,253.9

2,865.3

0.0

2,865.3

3,334.1

0.0

3,334.1

3,168.9

3,217.3

3,274.3

 

საქონელი და მომსახურება

926.6

700.5

0.0

700.5

894.8

0.0

894.8

872.5

870.9

877.9

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

129.7

0.0

129.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

91.1

0.0

91.1

109.1

0.0

109.1

145.4

195.4

245.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

16.9

0.0

16.9

160.8

0.0

160.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

6.4

16.9

0.0

16.9

160.8

0.0

160.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

123.5

0.0

123.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

123.5

0.0

123.5

0.0

0.0

0.0

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

520.7

792.2

0.0

792.2

938.9

0.0

938.9

885.8

885.8

885.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

32.0

32.0

 

ხარჯები

520.1

791.2

0.0

791.2

891.2

0.0

891.2

885.8

885.8

885.8

 

საქონელი და მომსახურება

170.7

74.3

0.0

74.3

112.8

0.0

112.8

120.8

120.8

120.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

90.9

0.0

90.9

95.4

0.0

95.4

95.4

95.4

95.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

1.0

0.0

1.0

47.7

0.0

47.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.6

1.0

0.0

1.0

47.7

0.0

47.7

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

1,739.6

2,090.0

0.0

2,090.0

2,412.9

0.0

2,412.9

2,233.1

2,231.5

2,238.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115.0

114.0

0.0

114.0

114.0

0.0

114.0

114.0

114.0

114.0

 

ხარჯები

1,733.8

2,074.1

0.0

2,074.1

2,299.8

0.0

2,299.8

2,233.1

2,231.5

2,238.5

 

საქონელი და მომსახურება

755.9

626.2

0.0

626.2

782.0

0.0

782.0

751.7

750.1

757.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.2

0.0

0.2

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

15.9

0.0

15.9

113.1

0.0

113.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.8

15.9

0.0

15.9

113.1

0.0

113.1

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

13.4

0.0

13.4

50.0

100.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.4

0.0

13.4

50.0

100.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.4

0.0

13.4

50.0

100.0

150.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

253.2

0.0

253.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

129.7

0.0

129.7

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

129.7

0.0

129.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

123.5

0.0

123.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

123.5

0.0

123.5

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

86.6

102.7

0.0

102.7

114.0

0.0

114.0

113.0

113.0

113.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

86.6

102.7

0.0

102.7

114.0

0.0

114.0

113.0

113.0

113.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.6

31.1

0.0

31.1

47.0

0.0

47.0

47.0

47.0

47.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო )

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო )

86.6

102.7

0.0

102.7

114.0

0.0

114.0

113.0

113.0

113.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

86.6

102.7

0.0

102.7

114.0

0.0

114.0

113.0

113.0

113.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.6

31.1

0.0

31.1

47.0

0.0

47.0

47.0

47.0

47.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,776.2

5,694.2

2,953.2

2,741.0

11,312.0

6,965.8

4,346.2

4,183.6

5,833.6

7,583.6

 

ხარჯები

1,684.4

2,070.3

0.0

2,070.3

2,312.7

218.7

2,094.0

1,725.0

1,775.0

1,825.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,075.7

1,233.2

0.0

1,233.2

1,435.9

0.0

1,435.9

1,215.3

1,265.3

1,315.3

 

პროცენტი

139.6

162.6

0.0

162.6

0.0

0.0

0.0

129.7

129.7

129.7

 

სუბსიდიები

449.1

640.1

0.0

640.1

851.8

218.7

633.1

380.0

380.0

380.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,028.1

3,530.7

2,953.2

577.5

8,999.3

6,747.1

2,252.2

2,335.0

3,935.0

5,635.0

 

ძირითადი აქტივები

5,028.1

3,530.7

2,953.2

577.5

8,999.3

6,747.1

2,252.2

2,335.0

3,935.0

5,635.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

63.7

93.2

0.0

93.2

0.0

0.0

0.0

123.6

123.6

123.6

 

საშინაო

63.7

93.2

0.0

93.2

0.0

0.0

0.0

123.6

123.6

123.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

2,965.4

3,232.1

2,736.3

495.8

5,184.3

4,177.0

1,007.4

583.4

783.4

1,283.4

 

ხარჯები

317.5

230.4

0.0

230.4

296.0

0.0

296.0

179.3

179.3

179.3

 

საქონელი და მომსახურება

177.9

120.3

0.0

120.3

296.0

0.0

296.0

80.0

80.0

80.0

 

პროცენტი

139.6

110.1

0.0

110.1

0.0

0.0

0.0

99.3

99.3

99.3

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,584.2

2,908.5

2,736.3

172.2

4,888.3

4,177.0

711.4

300.0

500.0

1,000.0

 

ძირითადი აქტივები

2,584.2

2,908.5

2,736.3

172.2

4,888.3

4,177.0

711.4

300.0

500.0

1,000.0

 

ვალდებულებების კლება

63.7

93.2

0.0

93.2

0.0

0.0

0.0

104.1

104.1

104.1

 

საშინაო

63.7

93.2

0.0

93.2

0.0

0.0

0.0

104.1

104.1

104.1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,967.9

1,847.4

204.2

1,643.2

2,523.6

712.9

1,810.7

2,065.3

2,915.3

3,465.3

 

ხარჯები

1,343.9

1,625.0

0.0

1,625.0

1,530.4

0.0

1,530.4

1,510.8

1,560.8

1,610.8

 

საქონელი და მომსახურება

894.8

1,109.2

0.0

1,109.2

1,135.9

0.0

1,135.9

1,130.4

1,180.4

1,230.4

 

პროცენტი

0.0

52.5

0.0

52.5

0.0

0.0

0.0

30.4

30.4

30.4

 

სუბსიდიები

449.1

448.9

0.0

448.9

394.5

0.0

394.5

350.0

350.0

350.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,624.0

222.4

204.2

18.2

993.2

712.9

280.3

535.0

1,335.0

1,835.0

 

ძირითადი აქტივები

1,624.0

222.4

204.2

18.2

993.2

712.9

280.3

535.0

1,335.0

1,835.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.5

19.5

19.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.5

19.5

19.5

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

736.8

472.7

0.0

472.7

546.6

0.0

546.6

650.0

1,150.0

1,350.0

 

ხარჯები

449.1

458.3

0.0

458.3

394.5

0.0

394.5

350.0

350.0

350.0

 

სუბსიდიები

449.1

448.9

0.0

448.9

394.5

0.0

394.5

350.0

350.0

350.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.7

14.4

0.0

14.4

152.1

0.0

152.1

300.0

800.0

1,000.0

 

ძირითადი აქტივები

287.7

14.4

0.0

14.4

152.1

0.0

152.1

300.0

800.0

1,000.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

623.8

5.3

0.0

5.3

5.3

0.0

5.3

5.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

4.7

5.3

0.0

5.3

5.3

0.0

5.3

5.0

5.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

5.3

0.0

5.3

5.3

0.0

5.3

5.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

619.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

619.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

263.1

306.2

41.3

264.9

296.8

0.0

296.8

395.0

695.0

995.0

 

ხარჯები

242.5

261.1

0.0

261.1

282.8

0.0

282.8

185.0

185.0

185.0

 

საქონელი და მომსახურება

242.5

261.1

0.0

261.1

282.8

0.0

282.8

185.0

185.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.6

45.1

41.3

3.8

14.0

0.0

14.0

210.0

510.0

810.0

 

ძირითადი აქტივები

20.6

45.1

41.3

3.8

14.0

0.0

14.0

210.0

510.0

810.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

647.6

900.3

0.0

900.3

938.6

0.0

938.6

1,015.3

1,065.3

1,115.3

 

ხარჯები

647.6

900.3

0.0

900.3

847.8

0.0

847.8

970.8

1,020.8

1,070.8

 

საქონელი და მომსახურება

647.6

842.8

0.0

842.8

847.8

0.0

847.8

940.4

990.4

1,040.4

 

პროცენტი

0.0

52.5

0.0

52.5

0.0

0.0

0.0

30.4

30.4

30.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

90.8

0.0

90.8

25.0

25.0

25.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

90.8

0.0

90.8

25.0

25.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.5

19.5

19.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.5

19.5

19.5

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

696.6

162.9

162.9

0.0

736.3

712.9

23.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

696.6

162.9

162.9

0.0

736.3

712.9

23.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

696.6

162.9

162.9

0.0

736.3

712.9

23.4

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

675.1

423.5

12.7

410.8

2,680.1

1,181.9

1,498.2

1,534.9

2,134.9

2,834.9

 

ხარჯები

23.0

23.7

0.0

23.7

486.3

218.7

267.6

34.9

34.9

34.9

 

საქონელი და მომსახურება

3.0

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

4.0

4.9

4.9

4.9

 

სუბსიდიები

0.0

191.2

0.0

191.2

457.3

218.7

238.6

30.0

30.0

30.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652.1

399.8

12.7

387.1

2,193.8

963.2

1,230.6

1,500.0

2,100.0

2,800.0

 

ძირითადი აქტივები

652.1

399.8

12.7

387.1

2,193.8

963.2

1,230.6

1,500.0

2,100.0

2,800.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

საბავშვო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების , საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

570.5

384.0

12.7

371.3

1,607.8

906.0

701.8

1,000.0

1,500.0

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

570.5

384.0

12.7

371.3

1,607.8

906.0

701.8

1,000.0

1,500.0

2,000.0

 

ძირითადი აქტივები

570.5

384.0

12.7

371.3

1,607.8

906.0

701.8

1,000.0

1,500.0

2,000.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა ,

101.6

35.8

0.0

35.8

611.0

57.2

553.8

500.0

600.0

800.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.6

15.8

0.0

15.8

586.0

57.2

528.8

500.0

600.0

800.0

 

ძირითადი აქტივები

81.6

15.8

0.0

15.8

586.0

57.2

528.8

500.0

600.0

800.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

3.0

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

4.0

4.9

4.9

4.9

 

ხარჯები

3.0

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

4.0

4.9

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

3.0

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

4.0

4.9

4.9

4.9

03 03 04

( )იპ "მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი "

0.0

191.2

0.0

191.2

457.3

218.7

238.6

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

191.2

0.0

191.2

457.3

218.7

238.6

30.0

30.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

191.2

0.0

191.2

457.3

218.7

238.6

30.0

30.0

30.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

167.8

0.0

0.0

0.0

924.0

894.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.8

0.0

0.0

0.0

924.0

894.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

167.8

0.0

0.0

0.0

924.0

894.0

30.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

774.3

845.6

0.0

845.6

1,958.6

500.0

1,458.6

1,500.0

1,700.0

1,800.0

 

ხარჯები

774.3

845.6

0.0

845.6

1,445.3

0.0

1,445.3

1,500.0

1,700.0

1,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

223.7

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

774.3

845.6

0.0

845.6

1,219.5

0.0

1,219.5

1,500.0

1,700.0

1,800.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

513.3

500.0

13.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

513.3

500.0

13.3

0.0

0.0

0.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა ,

774.3

845.6

0.0

845.6

1,219.5

0.0

1,219.5

1,500.0

1,700.0

1,800.0

 

ხარჯები

774.3

845.6

0.0

845.6

1,219.5

0.0

1,219.5

1,500.0

1,700.0

1,800.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

774.3

845.6

0.0

845.6

1,219.5

0.0

1,219.5

1,500.0

1,700.0

1,800.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

739.1

500.0

239.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

225.8

0.0

225.8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

223.7

0.0

223.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

513.3

500.0

13.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

513.3

500.0

13.3

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

866.2

916.7

0.0

916.7

1,170.5

0.0

1,170.5

913.0

998.0

1,033.0

 

ხარჯები

866.2

916.7

0.0

916.7

1,147.5

0.0

1,147.5

913.0

998.0

1,033.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.7

70.0

0.0

70.0

152.8

0.0

152.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

749.2

799.1

0.0

799.1

991.7

0.0

991.7

910.0

995.0

1,030.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

40.4

47.6

0.0

47.6

3.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

164.4

194.9

0.0

194.9

90.2

0.0

90.2

200.0

250.0

260.0

 

ხარჯები

164.4

194.9

0.0

194.9

90.2

0.0

90.2

200.0

250.0

260.0

 

სუბსიდიები

164.4

194.9

0.0

194.9

90.2

0.0

90.2

200.0

250.0

260.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

701.8

721.8

0.0

721.8

550.3

0.0

550.3

713.0

748.0

773.0

 

ხარჯები

701.8

721.8

0.0

721.8

527.3

0.0

527.3

713.0

748.0

773.0

 

საქონელი და მომსახურება

74.7

70.0

0.0

70.0

152.8

0.0

152.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

584.8

604.2

0.0

604.2

371.5

0.0

371.5

710.0

745.0

770.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

40.4

47.6

0.0

47.6

3.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

05 02 01

ააიპთეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

52.7

66.6

0.0

66.6

34.2

0.0

34.2

70.0

75.0

80.0

 

ხარჯები

52.7

66.6

0.0

66.6

34.2

0.0

34.2

70.0

75.0

80.0

 

სუბსიდიები

52.7