ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016216
10
07/10/2019
ვებგვერდი, 09/10/2019
190020020.35.147.016216
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტი

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2019 წლის 7 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლი მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, 190020020.35.147.016206) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1,996.7

1,992.0

45.0

1,947.0

1,973.9

45.0

1,928.9

გადასახადები

21.5

22.0

0.0

22.0

1.3

0.0

1.3

გრანტები

1,968.1

1,968.1

45.0

1,923.1

1,970.0

45.0

1,925.0

სხვა შემოსავლები

7.1

1.9

0.0

1.9

2.6

0.0

2.6

ხარჯები

1,952.8

1,976.8

45.0

1,931.8

1,926.1

45.0

1,881.1

შრომის ანაზღაურება

838.8

860.2

45.0

815.2

879.5

45.0

834.5

საქონელი და მომსახურება

161.0

172.3

0.0

172.3

172.8

0.0

172.8

სუბსიდიები

349.4

358.8

0.0

358.8

381.4

0.0

381.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

186.0

191.6

0.0

191.6

194.6

0.0

194.6

სხვა ხარჯები

417.6

393.9

0.0

393.9

297.8

0.0

297.8

საოპერაციო სალდო

43.9

15.2

0.0

15.2

47.8

0.0

47.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

61.2

13.7

0.0

13.7

70.7

0.0

70.7

ზრდა

62.4

13.7

0.0

13.7

70.7

0.0

70.7

კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-17.3

1.5

0.0

1.5

-22.9

0.0

-22.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-17.4

1.5

0.0

1.5

-22.9

0.0

-22.9

ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

 

კლება

17.4

0.0

0.0

0.0

22.9

0.0

22.9

ვალდებულებების ცვლილება

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

2 015.3

1 992.0

45.0

1 947.0

1 996.8

45.0

1 951.8

          შემოსავლები

1 996.7

1 992.0

45.0

1 947.0

1 973.9

45.0

1 928.9

          არაფინანსური აქტივების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

          ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

17.4

0.0

0.0

0.0

22.9

0.0

22.9

          ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

2 032.7

1 990.5

45.0

1 945.5

1 996.8

45.0

1 951.8

      ხარჯები

1 952.8

1 976.8

45.0

1 931.8

1 926.1

45.0

1 881.1

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.4

13.7

0.0

13.7

70.7

0.0

70.7

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

17.4

0.0

0.0

0.0

22.9

0.0

22.9

  ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ნაშთის ცვლილება

-17.4

1.5

0.0

1.5

-22.9

0.0

-22.9

“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის შემოსავლები 1973.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

sul

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

1,996.7

1,992.0

45.0

1,947.0

1,973.9

45.0

1,928.9

გადასახადები

21.5

22.0

0.0

22.0

1.3

0.0

1.3

გრანტები

1,968.1

1,968.1

45.0

1,923.1

1,970.0

45.0

1,925.0

სხვა შემოსავლები

7.1

1.9

0.0

1.9

2.6

0.0

2.6

“;

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის გადასახადები 1.3  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

0.2

1.1

0.0

1.1

1.3

0.0

1.3

ქონების გადასახადი

0.2

1.1

0.0

1.1

1.3

0.0

1.3

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.2

1.1

0.0

1.1

1.3

0.0

1.3

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

0.2

1.1

0.0

1.1

1.3

0.0

1.3

“;

ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის  მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის  სხვა შემოსავლები 2,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

7.1

1.9

2.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

5.8

0.1

0.0

პროცენტები

5.8

0.1

0.0

რენტა

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

0.0

0.0

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0.7

1.2

2.6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.6

0.6

0.0

“;

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1926,1 ათასი ლარით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

   

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

1,952.8

1,976.8

45.0

1,931.8

1,926.1

45.0

1,881.1

შრომის ანაზღაურება

838.8

860.2

45.0

815.2

879.5

45.0

834.5

საქონელი და მომსახურება

161.0

172.3

0.0

172.3

172.8

0.0

172.8

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

349.4

358.8

0.0

358.8

381.4

0.0

381.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

186.0

191.6

0.0

191.6

194.6

0.0

194.6

სხვა ხარჯები

417.6

393.9

0.0

393.9

297.8

0.0

297.8

“;

ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 70.7   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

61.2

13.7

0.0

13.7

70.7

0.0

70.7

ზრდა

62.4

13.7

0.0

13.7

70.7

0.0

70.7

კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,000.1   

1,020.3   

1,056.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,000.1   

1,020.3   

1,056.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,000.1   

1,020.3   

1,053.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

3.0   

702

თავდაცვა

52.2   

52.3   

52.6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

325.6   

173.5   

247.8   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

119.3   

41.4   

20.4   

7063

წყალმომარაგება

62.3   

83.8   

98.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

144.0   

48.3   

129.4   

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

260.0   

223.9   

235.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

156.7   

111.4   

115.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

103.3   

112.5   

120.0   

709

განათლება

28.1   

52.7   

51.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

0.0   

28.5   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

349.3   

467.8   

353.9   

7101

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

39.0   

48.5   

60.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44.4   

47.4   

51.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3   

1.3   

0.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17.4   

15.0   

17.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

248.2

355.6

225.5

 

სულ

2,015.3

1,990.5

1,996.8

“;

ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 5.1.13. ქვეპუნქტი:  

„5.1.13 სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

1.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და 2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაზე, მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას.

2.  სოციალური დახმარება გაიცემა შემდეგი ოდენობით:

ა) 100% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 500 ლარი

ბ)  70% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 400 ლარი

გ) 50% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 300 ლარი

კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019  წლის ასიგნებები

განისაზღვროს,  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:                                                                                                                                             

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

.

ერედვის მუნიციპალიტეტი

2,015.3

1,990.5

45.0

1,945.5

1,996.8

45.0

1,951.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,952.8

1,976.8

45.0

1,931.8

1,926.1

45.0

1,881.1

 

შრომის ანაზღაურება

838.8

860.2

45.0

815.2

879.5

45.0

834.5

 

საქონელი და მომსახურება

161.0

172.3

0.0

172.3

172.8

0.0

172.8

 

სუბსიდიები

349.4

358.8

0.0

358.8

381.4

0.0

381.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

186.0

191.6

0.0

191.6

194.6

0.0

194.6

 

სხვა ხარჯები

417.6

393.9

0.0

393.9

297.8

0.0

297.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.4

13.7

0.0

13.7

70.7

0.0

70.7

 

ძირითადი აქტივები

62.4

13.7

0.0

13.7

70.7

0.0

70.7

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,000.1

1,020.3

0.0

1,020.3

1,056.0

0.0

1,056.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68.0

66.0

0.0

66.0

66.0

0.0

66.0

 

ხარჯები

985.4

1,012.7

0.0

1,012.7

1,048.8

0.0

1,048.8

 

შრომის ანაზღაურება

788.5

807.9

0.0

807.9

828.6

0.0

828.6

 

საქონელი და მომსახურება

161.0

172.3

0.0

172.3

172.4

0.0

172.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

10.3

0.0

10.3

16.9

0.0

16.9

 

სხვა ხარჯები

15.9

22.2

0.0

22.2

30.9

0.0

30.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6

7.6

0.0

7.6

7.2

0.0

7.2

 

ძირითადი აქტივები

14.6

7.6

0.0

7.6

7.2

0.0

7.2

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

262.1

268.3

0.0

268.3

274.0

0.0

274.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

260.1

267.4

0.0

267.4

272.6

0.0

272.6

 

შრომის ანაზღაურება

218.8

215.5

0.0

215.5

215.2

0.0

215.2

 

საქონელი და მომსახურება

32.6

41.5

0.0

41.5

41.8

0.0

41.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

0.8

0.0

0.8

5.4

0.0

5.4

 

სხვა ხარჯები

3.7

9.6

0.0

9.6

10.2

0.0

10.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.9

0.0

0.9

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.9

0.0

0.9

1.4

0.0

1.4

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

738.0

752.0

0.0

752.0

779.0

0.0

779.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

53.0

 

53.0

53.0

 

53.0

 

ხარჯები

725.3

745.3

0.0

745.3

773.2

0.0

773.2

 

შრომის ანაზღაურება

569.7

592.4

0.0

592.4

613.4

0.0

613.4

 

საქონელი და მომსახურება

128.4

130.8

0.0

130.8

130.6

0.0

130.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

9.5

0.0

9.5

11.5

0.0

11.5

 

სხვა ხარჯები

12.2

12.6

0.0

12.6

17.7

0.0

17.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.6

6.7

0.0

6.7

5.8

0.0

5.8

 

ძირითადი აქტივები

12.6

6.7

0.0

6.7

5.8

0.0

5.8

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

52.2

52.3

45.0

7.3

52.6

45.0

7.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

51.3

52.3

45.0

7.3

52.6

45.0

7.6

 

შრომის ანაზღაურება

50.3

52.3

45.0

7.3

50.9

45.0

5.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა

52.2

52.3

45.0

7.3

52.6

45.0

7.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

51.3

52.3

45.0

7.3

52.6

45.0

7.6

 

შრომის ანაზღაურება

50.3

52.3

45.0

7.3

50.9

45.0

5.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

325.6

173.5

0.0

173.5

247.8

0.0

247.8

 

ხარჯები

279.7

167.4

0.0

167.4

187.4

0.0

187.4

 

სუბსიდიები

62.3

82.2

0.0

82.2

98.0

0.0

98.0

 

სხვა ხარჯები

217.4

85.2

0.0

85.2

89.4

0.0

89.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

6.1

0.0

6.1

60.4

0.0

60.4

 

ძირითადი აქტივები

45.9

6.1

0.0

6.1

60.4

0.0

60.4

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

181.6

125.2

0.0

125.2

172.4

0.0

172.4

 

ხარჯები

135.7

123.6

0.0

123.6

172.4

0.0

172.4

 

სუბსიდიები

62.3

82.2

0.0

82.2

98.0

0.0

98.0

 

სხვა ხარჯები

73.4

41.4

0.0

41.4

74.4

0.0

74.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

45.9

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში

დაზიანებული იატაკების შეკეთება

73.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

73.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების,

რეაბილიტაციისა და მომსახურების

სააგენტოს ხელშეწყობა

62.3

83.8

0.0

83.8

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

62.3

82.2

0.0

82.2

98.0

0.0

98.0

 

სუბსიდიები

62.3

82.2

 

82.2

98.0

 

98.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული

საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0.0

11.0

0.0

11.0

54.0

0.0

54.0

 

ხარჯები

0.0

11.0

0.0

11.0

54.0

0.0

54.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

11.0

0.0

11.0

54.0

0.0

54.0

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა

ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის

რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

45.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

45.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებებში წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

0.0

20.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

0.0

20.4

03 01 06

დევნილთა ჩასახლების გაზიფიცირება

0.0

30.4

0.0

30.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

30.4

0.0

30.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

30.4

0.0

30.4

0.0

0.0

0.0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

144.0

48.3

0.0

48.3

75.4

0.0

75.4

 

ხარჯები

144.0

43.8

0.0

43.8

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

144.0

43.8

0.0

43.8

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.5

0.0

4.5

60.4

0.0

60.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

4.5

0.0

4.5

60.4

0.0

60.4

03 02 01

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების,

კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის

მომსახურების დაფინანსება        

1.1

14.8

0.0

14.8

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

1.1

10.3

0.0

10.3

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

1.1

10.3

0.0

10.3

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

03 02 02

სამშენებლო მასალების შეძენა

დევნილთა ჩასახლებისთვის

23.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

23.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერების,

სპორტული და გასართობი მოედნების

მშენებლობა და რეაბილიტაცია

10.6

6.9

0.0

6.9

22.9

0.0

22.9

 

ხარჯები

10.6

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.6

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

22.9

0.0

22.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

22.9

0.0

22.9

03 02 04

 გზების მოწესრიგება და სანიაღვრე

არხების აღდგენა რეაბილიტაცია

109.3

26.6

0.0

26.6

47.5

0.0

47.5

 

ხარჯები

109.3

26.6

0.0

26.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

109.3

26.6

0.0

26.6

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

37.5

0.0

37.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

37.5

0.0

37.5

04 00

განათლება

28.1

52.7

0.0

52.7

51.5

0.0

51.5

 

ხარჯები

27.1

52.7

0.0

52.7

51.5

0.0

51.5

 

სუბსიდიები

27.1

52.7

0.0

52.7

51.5

0.0

51.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

28.1

52.7

0.0

52.7

51.5

0.0

51.5

 

ხარჯები

27.1

52.7

0.0

52.7

51.5

0.0

51.5

 

სუბსიდიები

27.1

52.7

0.0

52.7

51.5

0.0

51.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის

ხელშეწყობა  და სპორტი

260.0

223.9

0.0

223.9

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

260.0

223.9

0.0

223.9

231.9

0.0

231.9

 

სუბსიდიები

260.0

223.9

0.0

223.9

231.9

0.0

231.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

156.7

111.4

0.0

111.4

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

156.7

111.4

0.0

111.4

111.9

0.0

111.9

 

სუბსიდიები

156.7

111.4

0.0

111.4

111.9

0.0

111.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

05 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

106.7

111.4

0.0

111.4

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

106.7

111.4

0.0

111.4

111.9

0.0

111.9

 

სუბსიდიები

106.7

111.4

 

111.4

111.9

 

111.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

05 01 02

საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის

ლიახვის ხელშეწყობა

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

103.3

112.5

0.0

112.5

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

103.3

112.5

0.0

112.5

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

103.3

112.5

0.0

112.5

120.0

0.0

120.0

05 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

103.3

112.5

0.0

112.5

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

103.3

112.5

0.0

112.5

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

103.3

112.5

 

112.5

120.0

 

120.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა

და  სოციალური უზრუნველყოფა

349.3

467.8

0.0

467.8

353.9

0.0

353.9

 

ხარჯები

349.3

467.8

0.0

467.8

353.9

0.0

353.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165.0

181.3

0.0

181.3

176.4

0.0

176.4

 

სხვა ხარჯები

184.3

286.5

0.0

286.5

177.5

0.0

177.5

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

349.3

467.8

0.0

467.8

353.9

0.0

353.9

 

ხარჯები

349.3

467.8

0.0

467.8

353.9

0.0

353.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

165.0

181.3

0.0

181.3

176.4

0.0

176.4

 

სხვა ხარჯები

184.3

286.5

0.0

286.5

177.5

0.0

177.5

06 01 01

მარჩენალდაკარგული პირის

სოციალური დაცვა

0.3

1.3

0.0

1.3

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.3

1.3

0.0

1.3

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.3

0.0

1.3

0.4

0.0

0.4

06 01 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

17.4

15.0

0.0

15.0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

16.0

0.0

16.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.4

15.0

0.0

15.0

16.0

0.0

16.0

06 01 03

გარდაცვლილთა ოჯახების

ერთჯერადი სოციალური დახმარება 

33.5

32.0

0.0

32.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

33.5

32.0

0.0

32.0

33.0

0.0

33.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.5

32.0

0.0

32.0

33.0

0.0

33.0

06 01 04

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

23.3

27.9

0.0

27.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23.3

27.9

0.0

27.9

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

27.9

0.0

27.9

0.0

0.0

0.0

06 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

5.6

5.4

0.0

5.4

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

5.6

5.4

0.0

5.4

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.6

5.4

0.0

5.4

6.0

0.0

6.0

06 01 06

მოხუცებულთა ერთჯერადი

სოციალური დახმარება

44.4

47.4

0.0

47.4

51.0

0.0

51.0

 

ხარჯები

44.4

47.4

0.0

47.4

51.0

0.0

51.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44.4

47.4

0.0

47.4

51.0

0.0

51.0

06 01 07

ოპერაციების თანადაფინანსება

35.5

29.0

0.0

29.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

35.5

29.0

0.0

29.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.5

29.0

0.0

29.0

30.0

0.0

30.0

06 01 08

დევნილთა ოჯახების დახმარება

184.3

172.4

0.0

172.4

174.5

0.0

174.5

 

ხარჯები

184.3

172.4

0.0

172.4

174.5

0.0

174.5

 

სხვა ხარჯები

184.3

172.4

0.0

172.4

174.5

0.0

174.5

06 01 09

სტიქიური მოვლენების და სხვა 

საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა      სოციალური დახმარება

1.5

3.8

0.0

3.8

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.5

3.8

0.0

3.8

9.0

0.0

9.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

3.8

0.0

3.8

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 01 10

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

3.5

19.5

0.0

19.5

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

3.5

19.5

0.0

19.5

27.0

0.0

27.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

19.5

0.0

19.5

27.0

0.0

27.0

06 01 11

სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის

0.0

114.1

0.0

114.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

114.1

0.0

114.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

114.1

0.0

114.1

0.0

0.0

0.0

06 01 12

დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 01 13

დიალიზზე მყოფ  პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 01 14

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.