„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.145.016167
6
07/10/2019
ვებგვერდი, 08/10/2019
190020020.35.145.016167
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტი
 

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2019 წლის 7 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, 190020020.35.145.016161) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალი №1 დანართით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძედანართი №1
თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1,417.0

1,575.0

180.0

1,395.0

1,576.2

1,566.0

10.2

გადასახადები

0.0

-2.4

0.0

-2.4

0.0

0.0

0.0

გრანტები

1,410.9

1,565.9

180.0

1,385.9

1,566.0

1,566.0

0.0

სხვა შემოსავლები

6.1

11.5

0.0

11.5

10.2

0.0

10.2

ხარჯები

1,333.3

1,566.1

156.5

1,409.6

1,630.3

1,535.0

95.3

შრომის ანაზღაურება

729.3

713.3

30.0

683.3

721.2

721.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

113.9

162.5

0.0

162.5

175.9

175.9

0.0

სუბსიდიები

230.0

283.2

0.0

283.2

285.9

278.9

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

83.4

108.7

89.8

18.9

141.0

136.0

5.0

სხვა ხარჯები

176.7

298.3

36.7

261.6

306.4

223.1

83.3

საოპერაციო სალდო

83.7

8.9

23.5

-14.6

-54.1

31.0

-85.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4.4

5.7

0.0

5.7

50.7

54.5

-3.8

ზრდა

4.4

5.7

0.0

5.7

54.5

54.5

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

მთლიანი სალდო

79.2

3.2

23.5

-20.3

-104.8

-23.5

-81.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

79.2

3.2

23.5

-20.3

-104.8

-23.5

-81.3

ზრდა

79.2

23.5

23.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

79.2

23.5

23.5

 

0.0

 

 

კლება

0.0

20.3

0.0

20.3

104.8

23.5

81.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

20.3

 

20.3

104.8

23.5

81.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსულობები

1,417.0

1,575.0

180.0

1,395.0

1,580.0

1,566.0

14.0

 

შემოსავლები

1,417.0

1,575.0

180.0

1,395.0

1,576.2

1,566.0

10.2

 

არაფინანსური აქტივების კლება

3.0

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

გადასახდელები

1,337.7

1,571.8

156.5

1,415.3

1,684.8

1,589.5

95.3

 

ხარჯები

1,333.3

1,566.1

156.5

1,409.6

1,630.3

1,535.0

95.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

5.7

0.0

5.7

54.5

54.5

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

ნაშთის ცვლილება

79.2

3.2

23.5

-20.3

-104.8

-23.5

-81.3

 


თავი II
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 576.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

1,417.0

1,575.0

180.0

1,395.0

1,576.2

1,566.0

10.2

11

გადასახადები

0.0

-2.4

0.0

-2.4

0.0

0.0

0.0

13

გრანტები

1,410.9

1,565.9

180.0

1,385.9

1,566.0

1,566.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

6.1

11.5

0.0

11.5

10.2

0.0

10.2

 


მუხლი 4. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გრანტები 1 566.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

13

გრანტები

1,410.9

1,565.9

1,566.0

133

  სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

1,410.9

1,565.9

1,566.0

1331

      გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1,410.9

1,565.9

1,566.0

13311

          გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1,410.9

1,565.9

1,566.0

133111

               მიმდინარე

1,410.9

1,565.9

1,566.0

1331111

               გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,385.9

1,385.9

0.0

1331112

               მიზნობრივი ტრანსფერი

25.0

30.0

30.0

1331113

               სპეციალური ტრანსფერი

0.0

150.0

1,536.0

1331114

               სხვა

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

6.1

 11.5

10.2

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

6.1

        7.8

        7.5

1411

პროცენტები

6.1

 7.8

7.5

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

6.1

 7.8

7.5

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

 3.7

2.7

14511

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

0.0

 3.7

2.7

 


თავი III
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1 630.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1,333.3

1,566.1

156.5

1,409.6

1,630.3

1,535.0

95.3

   შრომის ანაზღაურება

729.3

713.3

30.0

683.3

721.2

721.2

0.0

   საქონელი და მომსახურება

113.9

162.5

0.0

162.5

175.9

175.9

0.0

   სუბსიდიები

230.0

283.2

0.0

283.2

285.9

278.9

7.0

   სოციალური უზრუნველყოფა

83.4

108.7

89.8

18.9

141.0

136.0

5.0

   სხვა ხარჯები

176.7

298.3

36.7

261.6

306.4

223.1

83.3

 


მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 50.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3.5

5.2

49.7

01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0.0

0.8

0.0

01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3.5

4.4

49.7

04 00

განათლება

0.9

0.0

4.8

04 01

    სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

0.9

0.0

4.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.5

0.0

05 02

   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.5

0.0

05 02 01

      კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

0.0

0.5

0.0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

5.7

54.5

ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2017
ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

3.8

311

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.8

 


მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური      კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

798.0   

829.9   

927.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

798.0   

829.9   

927.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

798.0   

829.9   

920.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

7.5   

702

თავდაცვა

45.4   

48.7   

49.4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

24.2   

158.9   

120.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

16.7   

1.0   

7063

წყალმომარაგება

19.4   

13.7   

15.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4.8   

128.5   

104.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

139.1   

176.5   

180.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

53.8   

67.4   

68.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

85.3   

109.1   

111.3   

709

განათლება

93.9    

109.4   

113.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

93.9   

109.4   

113.8   

710

სოციალური დაცვა

237.1   

248.3   

293.8   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

32.2   

44.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

25.6   

36.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

6.6   

8.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

26.2   

28.6   

30.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

169.6   

168.5   

193.3   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

41.3   

19.0   

26.5   

სულ

1,337.7   

1,571.8   

1,684.8   

 


თავი IV
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

83.7

8.9

-54.1

მთლიანი სალდო

79.2

3.2

-104.8

 


მუხლი 11. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება (-104.8) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

79.2

23.5

0.0

       ვალუტა და დეპოზიტები

79.2

23.5

0.0

3. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 104.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

20.3

104.8

       ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

20.3

104.8

 


მუხლი 12. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. თიღვის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტები  და  პროგრამები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები), შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიღ­ვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური, რომელიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიღ­ვის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს წვევამდელთა მობილიზებას და უზრუნველყოფს გაწვევის პუნქტამდე მათ ტრანსპორტირებას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თიღვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვისა და სხვა კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

თიღვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს კომუნალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა ჩასახლებებში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა, საცხოვრებელ ბინებში იატაკის შეცვლა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტი შეძლებისდაგვარად დაუფინანსებს ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების (აბონენტად აყვანა) სამუშაოების ღირებულებას, იმ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობას, რომელთა ჩასახლებებიც ახლადგაზიფიცირებულია, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თიღვის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობებს.

2.1.1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ:

 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინამძღვრიანთკარის ყოფილი ტელევიზიის II კორპუსის დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები;
 • ქ. ხაშურის დევნილთა ჩასახლებაში (მის: ბორჯომის ქუჩა №50) მდებარე კორპუსის დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოები.  

2.1.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ:

 • ქ. ქარელში, ყოფილი ელექტრო-მექანიკური ტექნიკუმის დევნილთა დასახლებაში (მის: ახალგაზრდობის ქუჩა №5) მდებარე II კორპუსის კედლების გალესვის სამუშაოები.  
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინამძღვრიანთკარის ყოფილი ტელევიზიის I კორპუსის დაზიანებული საყრდენი კედლის გამაგრების სამუშაოები;
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინამძღვრიანთკარის დევნილთა ჩასახლებაში (ტექნიკუმის ჩასახლება) იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 • ქ. გორში, კარალეთის დევნილთა ჩასახლებაში იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 •  ბრეთის მეურნეობის დევნილთა ჩასახლებაში ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების (აბონენტად აყვანა) სამუშაოები;
 • ქ. ქარელში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №117-ში მდებარე II კორპუსის ფანჯრების გამოცვლის სამუშაოები;
 • კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. თელიანის დევნილთა ჩასახლებაში იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.2. წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებულ კომპაქტურ დასახლებებში წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია. აგრეთვე კომპაქტურ დასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი სამუშაოები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

თიღვის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

თიღვის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ მოხისის საბავშვო ბაღი და სოფელ ახალსოფლის საბავშვო ბაღი, სადაც არის 40 აღსაზრდელი. ამ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებას, აგრეთვე უზრუნველყოფს მას საჭირო ინვენტარით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარა­ლე­ლუ­რად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1. პორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა სხვადასხვა ღონისძიების ჩასატარებლად. უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

4.1.1.სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება თიღვის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს – 55 სპორტსმენს, აქედან, 3 – სექცია არის ფეხბურთის, სადაც ვარჯიშობს – 35 ბავშვი, 1-ჭიდაობის, სადაც ვარჯიშობს – 20 ბავშვი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

თიღვის მუნიციპალიტეტი აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას, ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელის  შეწყობა და მათში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

4.2.1.  კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება მოიცავს კლუბებს და ბიბლიოთეკებს, აგრეთვე გამოდის ჟურნალი ფრონის ხეობა. ცეკვის ანსამბლ „ფრონესათვის“ მოხდება ცეკვის ფორმების შეძენა. სოფ. მოხისსა და ახალსოფლის დევნილთა ჩასახლების კლუბები უზრუნველყოფილი იქნება ინტერნეტით და მასთან დაკავშირებული ხარჯებით.

4.2.2. ულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები,  გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1.1. გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა  უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, თითოეულ ბენეფიციარზე – 500 ლარის ოდენობით.

5.1.2. ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. დახმარების მოცულობა ყოველ ახალშობილზე შეადგენს – 500 ლარს.

5.1.3.  80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება (პროგრამული კოდი  06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიღვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს – 200 ლარს. 

5.1.4. ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ თიღვის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

5.1.5. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ თიღვის მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი (აქედან ერთი მაინც 18 წლამდე).

5.1.6. ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში თიღვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ონკოლოგიური ავადმყოფები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას, 500 ლარის ოდენობით.

5.1.7. მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში თიღვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა დედა ან მარტოხელა მამა) მარტოხელა მშობლის სტატუსის  წარმოდგენის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას, 200 ლარის ოდენობით.

5.1.8. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში თიღვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი I ჯგუფის ინვალიდები და 0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას, 200 ლარის ოდენობით.

5.1.9. დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 12)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიღვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევით, მათ შორის:           

ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს თიღვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარების გაწევას, ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების შესაბამისად:

 • თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სასურსათო დახმარებას მიიღებენ დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ თიღვის მუნიციპალიტეტში;
 • სასურსათო დახმარების მოცულობას განსაზღვრავს გამგებლის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი;
 • გადასაცემი დახმარების მოცულობა თითოეული ოჯახისათვის განისაზღვრება თანაბარი ოდენობით;
 • დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილას.

ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახლად გაზიფიცირებულ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გაზის გამათბობლების შეძენა/დამონტაჟებას.


თავი VI
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1,337.7

1,571.8

156.5

1,415.3

1,684.8

1,589.5

95.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58.0

58.0

0.0

58.0

58.0

0.0

58.0

 

ხარჯები

1,333.3

1,566.1

156.5

1,409.6

1,630.3

1,535.0

95.3

 

შრომის ანაზღაურება

729.3

713.3

30.0

683.3

721.2

721.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

113.9

162.5

0.0

162.5

175.9

175.9

0.0

 

სუბსიდიები

230.0

283.2

0.0

283.2

285.9

278.9

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.4

108.7

89.8

18.9

141.0

136.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

176.7

298.3

36.7

261.6

306.4

223.1

83.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

5.7

0.0

5.7

54.5

54.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.4

5.7

0.0

5.7

54.5

54.5

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

798.0

829.9

0.0

829.9

927.6

891.1

36.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53.0

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

794.5

824.7

0.0

824.7

877.9

841.4

36.5

 

შრომის ანაზღაურება

684.7

669.2

0.0

669.2

673.4

673.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

101.9

144.9

0.0

144.9

156.2

156.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.2

0.0

4.2

2.3

2.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

7.8

6.4

0.0

6.4

46.0

9.5

36.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

5.2

0.0

5.2

49.7

49.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.5

5.2

0.0

5.2

49.7

49.7

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

295.5

292.8

0.0

292.8

290.1

290.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

295.5

291.9

0.0

291.9

290.1

290.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

238.8

220.2

0.0

220.2

220.2

220.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.2

65.4

0.0

65.4

60.4

60.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

7.4

6.4

0.0

6.4

9.5

9.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

502.6

537.2

0.0

537.2

630.0

601.0

29.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

39.0

 

39.0

39.0

 

39.0

 

ხარჯები

499.0

532.8

0.0

532.8

580.3

551.3

29.0

 

შრომის ანაზღაურება

445.9

449.0

0.0

449.0

453.2

453.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

52.7

79.6

0.0

79.6

95.8

95.8

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.2

0.0

4.2

2.3

2.3

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

4.4

0.0

4.4

49.7

49.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.5

4.4

0.0

4.4

49.7

49.7

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.4

48.7

30.0

18.7

49.4

49.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

45.4

48.7

30.0

18.7

49.4

49.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

44.6

44.1

30.0

14.1

47.8

47.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.8

0.7

0.0

0.7

1.4

1.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.9

0.0

3.9

0.2

0.2

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

45.4

48.7

30.0

18.7

49.4

49.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

45.4

48.7

30.0

18.7

49.4

49.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

44.6

44.1

30.0

14.1

47.8

47.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.8

0.7

0.0

0.7

1.4

1.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.9

0.0

3.9

0.2

0.2

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

24.2

158.9

0.0

158.9

120.0

120.0

0.0

 

ხარჯები

24.2

158.9

0.0

158.9

120.0

120.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.0

14.7

0.0

14.7

15.0

15.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

15.2

144.3

0.0

144.3

105.0

105.0

0.0

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

24.2

158.9

0.0

158.9

120.0

120.0

0.0

 

ხარჯები

24.2

158.9

0.0

158.9

120.0

120.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.0

14.7

0.0

14.7

15.0

15.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

15.2

144.3

0.0

144.3

105.0

105.0

0.0

03 01 02

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

16.7

0.0

16.7

1.0

1.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

16.7

0.0

16.7

1.0

1.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

16.7

0.0

16.7

1.0

1.0

0.0

03 01 04

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები

4.8

128.5

0.0

128.5

104.0

104.0

0.0

 

ხარჯები

4.8

128.5

0.0

128.5

104.0

104.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.1

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.7

127.5

0.0

127.5

104.0

104.0

0.0

03 01 05

წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

19.4

13.7

0.0

13.7

15.0

15.0

0.0

 

ხარჯები

19.4

13.7

0.0

13.7

15.0

15.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.0

13.7

0.0

13.7

15.0

15.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

93.9

109.4

0.0

109.4

113.8

109.8

4.0

 

ხარჯები

93.0

109.4

0.0

109.4

109.0

105.0

4.0

 

სუბსიდიები

93.0

109.4

0.0

109.4

109.0

105.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

4.8

4.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

0.0

0.0

0.0

4.8

4.8

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

93.9

109.4

0.0

109.4

113.8

109.8

4.0

 

ხარჯები

93.0

109.4

0.0

109.4

109.0

105.0

4.0

 

სუბსიდიები

93.0

109.4

 

109.4

109.0

105.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

4.8

4.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.9

0.0

0.0

0.0

4.8

4.8

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

139.1

176.5

0.0

176.5

180.2

177.2

3.0

 

ხარჯები

139.1

176.0

0.0

176.0

180.2

177.2

3.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

2.2

0.0

2.2

3.3

3.3

0.0

 

სუბსიდიები

137.0

173.8

0.0

173.8

176.9

173.9

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

53.8

67.4

0.0

67.4

68.9

67.4

1.5

 

ხარჯები

53.8

67.4

0.0

67.4

68.9

67.4

1.5

 

სუბსიდიები

53.8

67.4

0.0

67.4

68.9

67.4

1.5

05 01 01

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

53.8

67.4

0.0

67.4

68.9

67.4

1.5

 

ხარჯები

53.8

67.4

0.0

67.4

68.9

67.4

1.5

 

სუბსიდიები

53.8

67.4

 

67.4

68.9

67.4

1.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

85.3

109.1

0.0

109.1

111.3

109.8

1.5

 

ხარჯები

85.3

108.6

0.0

108.6

111.3

109.8

1.5

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

2.2

0.0

2.2

3.3

3.3

0.0

 

სუბსიდიები

83.1

106.4

0.0

106.4

108.0

106.5

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

05 02 01

 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

83.1

106.9

0.0

106.9

108.0

106.5

1.5

 

ხარჯები

83.1

106.4

0.0

106.4

108.0

106.5

1.5

 

სუბსიდიები

83.1

106.4

 

106.4

108.0

106.5

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2.2

2.2

0.0

2.2

3.3

3.3

0.0

 

ხარჯები

2.2

2.2

0.0

2.2

3.3

3.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

2.2

0.0

2.2

3.3

3.3

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

237.1

248.3

126.5

121.8

293.8

242.0

51.8

 

ხარჯები

237.1

248.3

126.5

121.8

293.8

242.0

51.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.4

100.6

89.8

10.8

138.5

133.5

5.0

 

სხვა ხარჯები

153.7

147.7

36.7

111.0

155.3

108.5

46.8

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

237.1

248.3

126.5

121.8

293.8

242.0

51.8

 

ხარჯები

237.1

248.3

126.5

121.8

293.8

242.0

51.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.4

100.6

89.8

10.8

138.5

133.5

5.0

 

სხვა ხარჯები

153.7

147.7

36.7

111.0

155.3

108.5

46.8

06 01 01

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება

25.5

19.0

19.0

0.0

26.5

26.5

0.0

 

ხარჯები

25.5

19.0

19.0

0.0

26.5

26.5

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.5

19.0

19.0

0.0

26.5

26.5

0.0

06 01 02

ერთჯერადი ფულადი დახმარება  კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშის შესაძენად

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 03

ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

15.9

11.4

11.4

0.0

28.0

28.0

0.0

 

ხარჯები

15.9

11.4

11.4

0.0

28.0

28.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

11.4

11.4

0.0

28.0

28.0

0.0

06 01 04

80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება

26.2

28.6

28.6

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

26.2

28.6

28.6

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.2

28.6

28.6

0.0

30.0

30.0

0.0

06 01 05

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

19.6

19.6

0.0

23.0

18.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

19.6

19.6

0.0

23.0

18.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

19.6

19.6

0.0

23.0

18.0

5.0

06 01 06

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0.0

5.2

5.2

0.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.2

5.2

0.0

7.0

7.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.2

5.2

0.0

7.0

7.0

0.0

06 01 07

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

6.0

6.0

0.0

13.0

13.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.0

6.0

0.0

13.0

13.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.0

6.0

0.0

13.0

13.0

0.0

06 01 08

მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

2.2

0.0

2.2

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2.2

0.0

2.2

3.0

3.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.2

0.0

2.2

3.0

3.0

0.0

06 01 09

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

6.6

0.0

6.6

8.0

8.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

8.0

8.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.6

0.0

6.6

8.0

8.0

0.0

06 01 12

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

153.7

149.7

36.7

113.0

155.3

108.5

46.8

 

ხარჯები

153.7

149.7

36.7

113.0

155.3

108.5

46.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

153.7

147.7

36.7

111.0

155.3

108.5

46.8

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15
თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 16
თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გადანაწილება  განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 17
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 82-ე მუხლის თანახმად თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
მუხლი 19
დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.
მუხლი 20
1. გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე;

2. მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
 1. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 41-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებების (პროგრამული კოდი - 01 01) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ასანაზღაურებელი ხარჯების ყოველთვიურ რაოდენობაში არ ითვლება სამსახურებრივი მივლინების ხარჯები.
მუხლი 23
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.
მუხლი 24. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 1. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის თანახმად, თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 7.5 ათასი ლარის ოდენობით;
 2. მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დადგენილი  წესის  შესაბამისად, სარეზერვო ფონდიდან თანხას გამოყოფს გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური, გამგებლის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს  ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 25. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თიღვის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 30.0 ათასი ლარი, მიიმართოს: „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

მუხლი 26. საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის გამოყოფილ  იქნეს  7.3 ათასი ლარი.

მუხლი 27. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური  უზრუნველყოფის  პროგრამისათვის  გამოყოფილი  ასიგნებების  განკარგვა განხორციელდეს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დადგენილი  წესის  და საქართველოს  კანონმდებლობის  შესაბამისად.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.