„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016468
36
07/10/2019
ვებგვერდი, 09/10/2019
190020020.35.137.016468
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №36

2019 წლის 7 ოქტომბერი

დაბა ადიგენი

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, 190020020.35.137.016430), კერძოდ: დადგენილებით დამტკიცებული დანართი   ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიმედა მღებრიშვილიდანართი

თავი I

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 379.0

3 069,7

4 309,3

7 479,2

2 906,6

4 572,6

9 837,9

4 609,5

5 228,4

გადასახადები

893.5

0,0

893,5

582,3

0,0

582,3

4 500,6

0,0

4 500,6

გრანტები

5 877.2

3 069,7

2 807,5

6 284,1

2 906,6

3 377,5

4 746,5

4 609,5

137,0

სხვა შემოსავლები

608.3

0,0

608,3

612,8

0,0

612,8

590,8

0,0

590,8

ხარჯები

3 207.4

150,6

3 056,8

3 981,8

545,7

3 436,1

5 132,7

407,0

4 725,7

შრომის ანაზღაურება

875.3

0,0

875,3

1 052,9

0,0

1 052,9

1 296.5

0,0

1 296.5

საქონელი და მომსახურება

1 005.7

108,6

897,1

755,3

0,0

755,3

1 378,7

342,6

1 036,1

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

52,5

0,0

52,5

49,9

0,0

49,9

სუბსიდია

820,7

0,0

820,7

969,6

0,0

969,6

1 357,3

0,0

1 357,3

გრანტები

30.0

0,0

30,0

40,0

0,0

40,0

82,0

0,0

82,0

სოციალური უზრუნველყოფა

211.5

0,0

211,5

223,4

0,0

223,4

341,6

0,0

341,6

სხვა ხარჯები

264.2

42,0

222,2

888,0

545,7

342,3

626,8

64,4

562,4

საოპერაციო სალდო

4 171.6

2 919,2

1 252,4

3 497,4

2 360,9

1 136,5

4 705,2

4 202,5

502,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 202.0

3 016,1

1 185,9

2 238,4

2 318,1

- 79,7

6 851,5

4 202,5

2 649,0

ზრდა

4 260.7

3 016,1

1 244,6

3 022,0

2 318,1

703,8

8 216,7

4 202,5

4 014,2

კლება

58.7

0,0

58,7

783,5

0,0

783,5

1 365,3

0,0

1 365,3

მთლიანი სალდო

-30.4

-97,0

66,6

1 259,0

42,8

1 216,2

-2 146,3

0,0

-2 146,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-115.4

-100,7

-14,7

1 259,0

42,8

1 216,2

-2 291,9

-129,6

-2 162,4

ზრდა

0,0

0,0

0,0

1 259,0

42,8

1 216,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

1 259,0

42,8

1 216,2

0,0

0,0

0,0

კლება

115.4

100,7

14,7

0,0

0,0

0,0

2 291,9

129.6

2 162,4

ვალუტა და დეპოზიტები

115.4

100,7

14,7

0,0

0,0

0,0

2 291,9

129,6

2 162,4

ვალდებულებების ცვლილება

-84.9

-3,7

-81,2

0,0

0,0

0,0

-145,7

-129,6

-16.1

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 11 203,2 ათასი ლარით,  გადასახდელები 13 350,3 ათასი ლარით და ნაშთის ცვილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 437.7

3 069,7

4 367,9

8 262,7

2 906,6

 5 356,1

11 203,2

4 609,5

6 593,7

შემოსავლები

7 379,0

3 069,7

4 309,3

7 479,2

2 906,6

4 572,6

9 837,9

4 609,5

5 228,4

არაფინანსური აქტივების კლება

58,7

0,0

58,7

783,5

0,0

783,5

1 365,3

0,0

1 365,3

გადასახდელები

7 553,0

3 170,4

4 382,6

7 003,7

2 863,8

4 139,9

13 495,1

4 739,1

8 756,1

ხარჯები

3 207,4

150,6

3 056,8

3 981,8

545,7

3 436,1

5 132,7

407,0

4 725,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 260,7

3 016,1

1 244,6

3 022,0

2 318,1

703,8

8 216,7

4 202,5

4 014,2

ვალდებულებების კლება

84,9

3,7

81,2

0,0

0,0

0,0

145,7

129,6

16.1

ნაშთის ცვლილება

-115,3

-100,7

-14,7

1 259,0

42,8

1 216,2

-2 291,9

-129,6

-2 162,4

თავის II

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსავლები 9 837,9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები3

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 379,0

3 069,7

4 309,3

7 479,2

2 906,6

4 572,6

9 837,9

4 609,5

228,4

გადასახადები

893,5

0,0

893,5

582,3

0,0

582,3

4 500.6

0.0

4 500.6

გრანტები

5 877,2

3 069,7

2 807,5

6 284,1

2 906,6

3 377,5

4 746,5

4 609,5

137.0

სხვა შემოსავლები

608,3

0,0

608,3

612,8

0,0

612,8

590,8

0.0

590,8

მუხლი 4. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 500.6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

893,5

0,0

893,5

582,3

0,0

582,3

4 500.6

0.0

4 500.6

საშემოსავლო გადასახადი

740,5

0,0

740,5

234,9

0,0

234,9

0.0

0.0

0.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 300,6

0,0

4 300,6

ქონების გადასახადი

152,9

0,0

152,9

347,4

0,0

347,4

200.0

0.0

200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

23,4

0,0

23,4

224,3

0,0

224,3

191.0

0.0

191.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,1

0,0

4,1

4,9

0,0

4,9

4.0

0.0

4.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

8,5

0,0

8,5

7,6

0,0

7,6

3.5

0.0

3.5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

116,9

0,0

116,9

110,6

0,0

110,6

1.5

0.0

1.5

მუხლი 5. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 746,5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

5 877,2

6 284,1

4 746,5

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 877,2

6 284,1

4 746,5

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 807,5

3 377,5

137,0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 670,5

3 240,5

0,0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

137,0

137,0

137,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 069,7

2 906,6

4 609,5

 

მუხლი 6. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 590,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

608,3

612,8

590,8

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

379,8

422,6

375,2

 

პროცენტი

77,2

132,4

130,2

 

რენტა

302,6

290,2

245.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

278,2

264,2

220.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

24,4

26,0

25.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

138,1

75,0

70.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

137,0

17,7

130,6

 

სანებართვო მოსაკრებელი

106,1

37,1

90,6

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

22,2

27,7

30.0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,2

0,1

0.0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

29,0

0,0

0.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

59,5

71,0

85.0

 

თავი III

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 132,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 207.4

150,6

3 056,8

3 981,8

545,7

3 436,1

5 132,7

407,0

725,7

შრომის ანაზღაურება

875.3

0,0

875,3

052,9

0.0

052,9

296.5

0.0

1 296.5

საქონელი და მომსახურება

1 005.7

108,6

897,1

755,3

0.0

755,3

1 378,7

342,6

1 036,1

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

52,5

0.0

52,5

49.9

0.0

49.9

სუბსიდიები

820.7

0,0

820,7

969,6

0.0

969,6

1 357,3

0.0

357,3

გრანტები

30.0

0,0

30,0

40.0

0.0

40.0

82,0

 

82,0

სოციალური უზრუნველყოფა

211.5

0,0

211,5

223,4

0.0

223,4

341,6

0.0

341,6

სხვა ხარჯები

264.2

42,0

222,2

888,0

545,7

342,3

626,8

64,4

562,4

მუხლი 8. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 851,5  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  8 216,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3.5

13,9

239,6

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3,4

6,3

7,7

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

0,2

7,6

231,9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 256.1

007,6

7 587,6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 434,4

2 485,2

4 036,4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 191,0

177,1

860,0

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

 

554,7

43,9

139,8

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემები

0,0

1,3

78,1

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

56,7

60,8

116,1

03 02 05

სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

 

51,7

22,4

40,0

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

523,7

42,7

469,3

03 02 08

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

4,2

2,0

16,7

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

523,2

349,2

2 083,3

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება-გამაგრება

199,9

104,8

593,9

03 03 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის,  საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და  სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი

 

128,2

165,8

722,7

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

195,1

78,6

766,7

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

107,0

0,0

608,0

04 00

განათლება

0,0

0,0

339,5

04 04

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

0,0

0,0

339,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1.0

0,5

50,0

05 02 01

ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

1,0

0,5

0.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

 

50,0

 ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 225,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

58,7

783,6

1 365,3

ძირითადი აქტივები

24,4

2,7

1 249,0

არაწარმოებული აქტივები

34,3

780,8

116,3

მიწა

34,3

780,8

116,3

მუხლი 9. ადიგენის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 521,7

1 582,9

2 272,1

0.0

2 272,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 521,7

1 582,9

2 272,1

0.0

2 272,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 462,2

1 529,7

2 142,2

0.0

2 142,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59,5

53,2

129.9

0.0

129.9

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

60,7

70,2

82,1

0.0

82,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 943,2

3 582,9

7 852,5

4 150,9

3 701,6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

2 496,9

2 524,8

4 233,6

2 515,8

1 717,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 496,9

2 524,8

4 233,6

2 515,8

1 717,8

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 446,3

1 058,0

3 606,9

1 635,0

1 971,9

705

გარემოს დაცვა

34,1

1,3

78,1

0.0

78,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

34,1

0,0

0.0

0.0

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

1,3

78,1

0.0

78,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

977,5

597,8

961,2

6,2

955,0

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

628,1

159,0

306,1

6,2

299,9

7064

გარე განათება

211,6

221,4

310,5

0.0

310,5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

137,7

217,5

344,6

0.0

344,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65,0

71,5

71.7

0.0

71.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65,0

71,5

71.7

0.0

71,7

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

335,7

594,2

699,0

0.0

699,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

85,8

168,9

168,9

0.0

168,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

128,6

 

205,3

 

205,3

 

0.0

 

205.3

 

7086

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

121,2

220,0

324,8

0,0

324,8

709

განათლება

366,6

428,5

1 099,3

582,1

517,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

363,7

425,5

514,3

0.0

514,3

7092

ზოგადი განათლება

3,0

3,0

3.0

0.0

3,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

3.0

0.0

3,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

582,1

582,1

0,0

710

სოციალური დაცვა

248,6

262,3

379,2

0.0

379,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

170,8

166,6

244,0

0.0

244,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

150,9

149,5

220,0

0.0

220,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

20,0

17,1

24,0

0.0

24,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

32,3

33,9

36,8

0.0

36,8

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

45,4

61,8

98,4

0.0

98,4

 

სულ

7 553,0

7 003.7

13 495,1

4 739,1

8 756,1

თავი IV

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი  და საოპერავიო სალდო თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წელი ფაქტი

2018 წელი ფაქტი

2019 წელი გეგმა

საოპერაციო სალდო

4 171,6

3 497,4

4 705,2

მთლიანი სალდო

-30,4

1 259,0

- 2 146,3

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 2  291,9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წელი ფაქტი

2018 წელი ფაქტი

2019 წელი გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-115,4

1 259,0

-2 291,9

კლება

115,4

0,0

2 291,9

ზრდა

0,0

1 259,0

0,0

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  2 291,9  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -145,7 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წელი ფაქტი

2018 წელი ფაქტი

2019 წელი გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-84,9

0,0

-145,7

ზრდა

0,0

0,0

0,0

კლება

84,9

0,0

145,7

2. განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წელს 49 889 ლარით.

კრედიტორი

საპროგნოზო  ნაშთი 
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

49.889

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

49.889

     

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 137,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,7  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,3 ათასი ლარი.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი V

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2019-2022 წლებში

მუხლი 16. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

 • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
 • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
 • განათლება
 • კულტურა, რელიგია, ახალაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
 • ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 954,8

4 181,9

8 879,8

2 808,5

4 009,1

5 622,2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია  და მოვლა-შენახვა

2 496,9

2 524,8

4 233,6

591,1

1 075,2

1 370,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

1 782,5

685,2

1 605,2

1 253,6

1 497,1

2 250,2

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

567,8

972,0

2 293,0

559,8

1 436,8

2 001,8

03 04

სოფლის მხარადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

 

748,0

 

 

 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული დაბის, საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების  კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია,    დაზიანებული გზების და ხიდების შეკეთება, ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •   მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
 •   ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
 •   ტურისტების რაოდენობა.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების და კოლექტორების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •   განათებული მუნიციპალიტეტი;
 •   გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
 •   გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
 •   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
 •   ექსპლოატაციაში არსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა;
 •   გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
 •   რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
 •   რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

1.2.1  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და მოწესრიგდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სოფლებისა და დაბების მომსახურეობაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული აუზებისა და ქსელების რეაბილიტაცია. 

1.2.2 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტრაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია .

1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის ურნების შესყიდვა, რაც გააუმჯობესებს  დასახლებული პუნქტების სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)             უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, აგრეთვე განათების ახალი ქსელის გაყვანა-დამონტაჟება.

1.2.5 სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა-რეაბილიტაცია. 

1.2.6. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მლაშე-მოხე-დერცელი-კიკიბოს დამაკავშირებელი სტიქიისაგან დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია, აგრეთვე ადიგენის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზების,  აგრეთვე მიმდებარედ არსებული მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სტიქიის დროს შესასრულებელი გაწმენდა/აღდგენის სამუშაოები, და სხვადასხვა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები.

1.2.7. შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

აღნიშნული ქვეპორგრამის ფარგლებში ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ბალანსზე რიცხული შენობების გამრიცხველიანება, რომლებიც საჭიროებენ მრიცხველის დამონტაჟებას.

1.2.7 ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 09)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებში დაგვა-დასუფთავება, რაც აუმჯობესებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას, აგრეთვე შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

1.2.8 ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 10)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის ქსელის კომპლექსური მომსახურება; არსებული წყლის სისტემის ფუნქციონირებისათვის სარემონტო სამუშაოების შესრულება, აგრეთვე სოფლებში სარწყავის სისტემების მოწერიგება და მოვლა.

1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება, რეაბილიტაცია, რაც აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში.

1.3.1  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება-გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელი მრავალბინიანი კორპუსების შეკეთება, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის საბავშვო ბაღები, სოფლებში ადმინისტრაციული შენობები. და ა.შ.

1.3.2  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის,  საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და  სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს  სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა,  გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში გეოლოგიური კვლევის წარმოების ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება.

1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცირე ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მ.შ. პარკების და სკვერების რეაბილიტაცია.

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახოციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებით სხვადასხვა პროექტი.

2. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება, სარეზერვო ფონდისა და წინა წლებში  წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 521,7

1 582,9

2 272,1

1 962,3

1 962,3

1 962,3

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

439,9

491,0

558,5

534,6

534,6

534,6

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

 

1 022,2

1 038,6

1 583,7

1 278,3

1 278,3

1 278,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

59,5

53,2

49,9

69,4

69,4

69,4

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება 

366,6

428,5

1 099,3

580.2

580.2

610.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

 

363,7

425,5

514,3

580.2

580.2

610.2

04 02

სასკოლო ღონისძიებები

 

3,0

3,0

3,0

0.0

0.0

0.0

04 03

 

სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

0,0

0,0

242,6

0,0

0,0

0,0

04 04

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოდა

0,0

0,0

339,5

0,0

0,0

0,0

3.1 ააიპ – ადიგენის  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი.  აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ასევე ხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •   აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
 •   საბავშვო ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
 •  რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა;
 •   აღსაზრდელთა რაოდენობა.

3.2 სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

3.3 საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

335,7

406,4

711,0

395.9

411,9

418,9

05 01

სპორტის განვითრების ხელშეწყობა

85,8

93,6

168,9

150.4

150.4

150.4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

128,6

133,5

205.3

215.5

215.5

215.5

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები

21,2

19,3

85,1

30.0

46,0

53,0

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

100,0

160,0

239,7

0.0

0.0

0.0

05 05

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის (ფეხბურთის, ჭიდაობის, და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. ასევე ამ ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია და სხვადასხვა რაიონული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •   ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •      სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა;
 •     სპორტულ სახეობებში ჩართულ მოსწავლეთა რაოდენობა ;
 •     სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.1.1 ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

 • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი ფეხბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა ჭიდაობაში;
 • რაგბის გუნდი – ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა რეგიონალურ ფესტივალზე;
 • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი მინიფეხბურთში;
 • რაგბის გუნდი – ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე (ბ ლიგა).

    4.1.2  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი, რომლის მიზანია რაგბის – როგორც სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, პროფესიული რაგბის დამკვიდრება და განვითარება.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. 2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა, ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •  მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და  შენარჩუნება;
 •  მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
 •  კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა;
 •   მოსახლეობაში წიგნიერების ამაღლება.
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
  •    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
  •    რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
  •    კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
  •    კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;
  •    ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა.

4.2.1 ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის  მკითხველ მოსახლეობას გაეცნოს მისთვის საინტერესო როგორც ძველი ისე თანამედროვე ლიტერატურას.  ხდება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებების ჩატარება; ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბიბლიოთეკების ინვენტარიზაცია და ახალი წიგნების შეძენა, ასევე მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 4.2.2 ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 4 სახელოვნებო (მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად საერთო კურირებას უწევს ააიპ „ადიგენის მუსიკალური სკოლა“. გარდა  მუსიკალური განათლების მიღებისა,  მათი მიზანია  ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, კერძოდ: საახალწლო და საგაზაფხულო კონცერტები, ასევე პიესების კონკურსი.

4.2.3 ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ააიპ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების (წელიწადში დაახლოებით 15), სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას, კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა, მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის და ინვენტარის შეძენისათვის საჭირო ხარჯებს.

4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

 1. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
  • ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური გამოყენება.

ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.

 1. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
  •    განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,  რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ  საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • საახალწლო ღონისძიება;
 • დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
 • დაბებსა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313,6

333,8

450,9

444,1

371.4

501,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65,0

71,5

71,7

71.7

71.7

71.7

06 02

სოციალური პროგრამები

 

248,6

262,3

379,2

272.4

399,7

429,6

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების და ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
 • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა.
 • იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
 • პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
 • სანიტარიული ღონისძიებები.

         მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა  გავრცელებისგან.

   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
 •  გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობა;
 •   პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა.

5.2  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (იძულებით გადაადგილებულ პირთა და სამშობლოსათვის ბრძოლაში დაღუპულ პირთა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა და ომის მონაწილეთა სარიტუალო ხარჯები) ასევე სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ სოციალური ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

5.2.1 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების, მკურნალობის ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინანსება. ასევე ფინანსდება მედიკამენტური მკურნალობის დაფინანსება.

5.2.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის – ახალშობილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით პროგრამის ფარგლებში.

5.2.3  ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ამჟამად ცხვრობს 1  ომის მონაწილე, რომლის  პატივსაცემად  მუნიციპალიტეტის მერია ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს  საზეიმო შეხვედრას და ასაჩუქრებს  1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში – თითოეულ ბენეფიციარზე 250  (ორას ორმოცდაათი) ლარი. 

5.2.5  დევნილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დევნილის სტატუსით ცხოვრობს 8 ოჯახი. საახალწლო, სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ   ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამ ოჯახებს ფულადი დახმარების სახით.

5.2.6  სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

5.2.7 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება ცალკეული კატეგორიების მიხედვით. აგრეთვე ოჯახებს, რომელთაც სტიქიამ დაუზიანა საცხოვრებელი სახლი (სახურავი) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ საჭირო სამშენებლო მასალების შესყიდვის სახით არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ღირებულებით.

5.2.8 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახებები იღებენ ერთჯერად დახმარებას ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილის ყოლის შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში, 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის  მიზანია  რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების  ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არლში, რომელიც მომსახურებას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ხდება ბენეფიციართა კვებისა და სწავლის ხარჯების ანაზღაურება.

5.2.9  აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 15 ახალგაზრდა.  მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება  დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი  საჩუქრების  და ტკბილეულის გადაცემა.

5.2.10. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10) ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ ბავშვთა ოჯახებს საანგარიშო წლის პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

6. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

02 00

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

60,7

70,2

82,1

71,8

71,8

71,8

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

 

60,7

70,2

82,1

71,8

71,8

71,8

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:   თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გაწვეულთა  რაოდენობა.

თავის VI

ადიგენის    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით :

ორგ . კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

7 553.0

7 003,7

2 863,8

4 139,9

13 495,1

4 739,1

8 756,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

107.

0.0

107

108

0.0

108

 

ხარჯები

3 207.4

3 981,8

545,7

3 436,1

5 132,7

407,0

4 725,7

 

შრომის ანაზღაურება

875.3

1 052,9

0.0

1 052,9

1 296,5

0.0

1 296,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 005.7

755,3

0.0

755,3

1 378,7

342,6

1 036,1

 

პროცენტი

0.0

52,5

0.0

52,5

49.9

0.0

49.9

 

სუბსიდია

820.7

969,6

0.0

969,6

1 357,3

0.0

1 357,3

 

გრანტი

30.0

40.0

0.0

40.0

82,0

0.0

82,0

 

სოციალური     უზრუნველყოდა

211.5

223,4

0.0

223,4

341,6

0.0

341,6

 

სხვა ხარჯები

264.2

888,0

545,7

342,3

626,8

64,4

562,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 260.7

3 022,0

2 318,1

703,8

8 216,7

4 202,5

4 014,2

 

ვალდებულების კლება

84.9

0.0

0.0

0.0

145,7

129,6

16,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 521.7

1 582,9

0.0

1 582,9

2 272,1

0.0

2 272,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

101

 

101.

102

0.0

102

 

ხარჯები

1 444.6

1 569,0

0.0

1 569,0

2 032,2

0.0

2 032,2

 

შრომის ანაზღაურება

831.0

997,7

0.0

997,7

1 234,6

0.0

1 234,6

 

საქონელი და მომსახურება

582.4

441,2

0.0

441,2

576,6

0.0

576,6

 

პროცენტი

0.0

52,5

0.0

52,5

49.9

0.0

49.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

15,9

0.0

15,9

17,6

0.0

17,6

 

სხვა ხარჯბი

26.8

61,8

0.0

61,8

153,6

0.0

153,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

13,9

0.0

13,9

239,6

0.0

239,6

 

ვალდებულების კლება

73.5

0,0

0,0

0,0

0.3

0.0

0.3

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

439.9

491,0

0.0

491,0

558,5

0.0

558,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

27

0.0

27

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

424.3

484,8

0.0

484,8

550,8

0.0

550,8

 

შრომის ანაზღაურება

292.6

363,4

0.0

363,4

423.0

0.0

423.0

 

საქონელი და მომსახურება

131.3

55,5

0.0

55,5

68,1

0.0

68,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

8.1

0.0

8.1

2,1

0.0

2,1

 

სხვა ხარჯები

0.0

57,8

0.0

57,8

57,6

0.0

57,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

6.3

0.0

6.3

7,7

0.0

7,7

 

ვალდებულები კლება

12.3

0.0

0.0

0.0

0,1

0.0

0,1

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

1 022.2

1 038,6

0.0

1 038,6

1 583,7

0.0

1 583,7

 

მომუშავეტა რიცხოვნობა

 

74

0.0

74

74

0.0

74

 

ხარჯები

1 020.3

1 031,0

0.0

1 031,0

1 351,5

0.0

1 351,5

 

შრომის ანაზღაურება

538.4

634,3

0.0

634,3

811,6

0.0

811,6

 

საქონელი და მომსახურება

451.1

385,7

0.0

385,7

508,5

0.0

508,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

7,8

0.0

7,8

15,4

0.0

15,4

 

სხვა ხარჯები

26.8

3,2

0.0

3,2

16,0

0.0

16,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

7,6

0.0

17,6

231,9

0.0

231,9

 

ვალადებულების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0,2

0.0

0,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0.0

0,0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0.0

0,0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0.0

0,0

80.0

0.0

80.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო სგადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

59.5

53.2

0.0

53.2

49.9

0.0

49.9

 

ხარჯები

0.0

53.2

0.0

53.2

49.9

0.0

49.9

 

პროცენტი

0.0

52,5

0.0

52,5

49.9

0.0

49.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

59.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04 01

მგფ . და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

 

0.0

53.1

0.0

53.1

49.9

0.0

49.9

 

ხარჯები

0.0

53.1

0.0

53.1

49.9

0.0

49.9

 

პროცენტი

0.0

52,5

0.0

52,5

49.9

0.0

49.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

 

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ხაჯები

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

60.7

70,2

0.0

70,2

82,1

0.0

82,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

60.7

70.2

0.0

70.2

82,1

0.0

82,1

 

შრომის ანაზღაურება

44.3

55,2

0.0

55,2

61,9

0.0

61,9

 

საქონელი და მომსახურება

16,3

14,9

0.0

14,9

19.1

0.0

19.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.1

0.0

0.1

1.1

0.0

1.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 954,8

4 181,9

2 863,8

1 318,1

8 879,8

4 157,0

4 722,7

 

ხარჯები

691,2

1 174,4

545,7

628,7

1 146,8

164,4

982,3

 

საქონელი და მომსახურება

389,4

278,1

0.0

278,1

510,4

100,0

410,4

 

სუბსიდია

206,6

286,0

0.0

286,0

467,1

0.0

467,1

 

სხვა ხარჯები

95,2

610,2

545,7

64,5

169,3

64,4

104,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 256,1

3 007,6

2 318,1

689,4

7 587,6

3 863,0

3 724,6

 

ვალდებულების კლება

7,5

0.0

0.0

0.0

145,4

129,6

15,8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

2 496,9

2 524,8

2 274,9

250,0

4 233,6

2 515,8

1 717,8

 

ხარჯები

62,5

39,6

0.0

39,6

79,0

0.0

79,0

 

საქონელი და მომსახურება

62,5

39,6

0.0

39,6

79,0

0.0

79,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 434,4

2 485,2

2 274,9

210,4

4 036,4

2 406,4

1 629,9

 

ვალდებულების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

118,2

109,4

8,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 782,5

685,2

42,7

642,4

1 605,2

486,2

1 118,9

 

ხარჯები

584,0

512,0

0.0

512,0

735,2

15,1

720,1

 

საქონელი და მომსახურება

324,9

226,0

0.0

226,0

248,2

0.0

248,2

 

სუბსიდია

206,6

286,0

0.0

286,0

467,1

0.0

467,1

 

სხვა ხარჯები

52,5

0.0

0.0

0.0

19,9

15,1

4,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 191,0

173,1

42,7

130,4

860,0

465,0

395,0

 

ვალდებულების კლება

7,5

0.0

0.0

0.0

10,0

6,2

3,8

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

558,6

90,3

0,0

90,3

183,6

6,2

177,4

 

ხარჯები

0,0

46,4

0.0

46,4

35,3

0.0

135,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

46,2

0.0

46,2

35,3

0,0

35,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554,7

43,9

6.2

43,9

139,8

0,0

139,8

 

ვალდებულების კლება

3,9

0.0

0.0

0.0

8,4

6,2

2,3

03 02 02

საკანალიზაციო   სისტემების

0,0

1,3

0.0

1,3

78,1

0,0

78,1

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0.0

1,3

78,1

0,0

78,1

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

34,1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

30,5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

3,6

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

211,6

221,4

0.0

221,4

310,5

0,0

310,5

 

ხარჯები

154,9

170.3

0.0

170.3

192,9

0,0

192,9

 

საქონელი და მომსახურება

154,9

170.3

0.0

170.3

192,9

0,0

192,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,7

70.0

0.0

70.0

116,1

0,0

116,1

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

03 02 05

სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია , სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები

51,7

41,4

0.0

41,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

18,9

0.0

18,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

18,9

0.0

18,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,7

22,4

0.0

22,4

40,0

0,0

40,0

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

715,1

42,7

42,7

0.0

509,2

480,1

29,1

 

ხარჯები

191,4

0.0

0.0

0.0

39,9

15,1

24.1

 

საქონელი და მომსახურება

139,4

0.0

0.0

0.0

20.0

0,0

20.0

 

სხვა ხარჯები

51,9

0.0

0.0

0.0

19,9

15,1

4,8

  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,7

42,7

42,7

0.0

469,3

465,0

4,3

03 02  08

შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება

4,2

2.0

0.0

2.0

16,7

0,0

16,7

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

2.0

0.0

2.0

16,7

0,0

16,7

03 02 09

( ) იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

137,7

217.4

0.0

217.4

344,6

0,0

344,6

 

ხარჯები

137,7

217,4

0,0

217,4

344,6

0,0

344,6

 

სუბსიდია

137,7

217,4

0,0

217,4

344,6

0,0

344,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 10

( ) იპ ადიგენის წყალმომარაგება

69,5

68,6

0,0

68,6

122,5

0,0

122,5

 

ხარჯები

69,5

68,6

0,0

68,6

122,5

0,0

122,5

 

სუბსიდია

68,8

68,6

0,0

68,6

122,5

0,0

122,5

 

სხვა ხარჯები

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

567,8

972,0

546,2

425,7

2 293,0

506,9

1 786,1

 

ხარჯები

44,6

622,7

545,7

77,1

192,6

49,4

143,2

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

12,5

0,0

12,5

43,2

0,0

43,2

 

სხვა ხარჯები

42,7

610,2

545,7

64,5

149,4

49,4

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,2

349,2

0,5

348,7

2 083,3

443,6

1 639,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

17,1

14,0

3,2

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება

223.7

679,2

545,7

133,5

761,2

496,4

264,7

 

ხარჯები

23.9

574,4

545,7

28,7

152,5

49,4

103.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

3 .2

0.0

3.2

 

სხვა ხარჯები

23.9

574,4

545,7

28,7

149,4

49,4

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199.9

104,8

0,0

104,8

593,9

433,1

160,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

14,7

14,0

0,7

03 03 02

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების

138.2

198,4

0,5

197,9

738,9

10,5

728,4

 

ხარჯები

9.9

32,6

0,0

32,6

16,0

0,0

16,0

 

სქონელი და მომსახურება

1.9

2,0

0,0

2,0

16,0

0,0

16,0

 

სხვა ხარჯები

8.0

30,6

0,0

30,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.2

165,8

0,5

165,3

722,7

10,5

712,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

03 03 03

მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

205.9

94,4

0,0

94,4

792,9

0,0

792,9

 

ხარჯები

10.8

15,8

0,0

15,8

24,0

0,0

24,0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.0

10,5

0,0

10,5

24,0

0,0

24,0

 

სხვა ხარჯები

10,8

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,1

78,6

0,0

78,6

766,7

0,0

766,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

107,5

0,0

0,0

0,0

748,0

648,0

100.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

140.0

100,0

40.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

140.0

100,0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,5

0,0

0,0

0,0

608.0

548,0

60.0

03 04 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

107,5

0,0

0,0

0,0

748.0

748,0

100.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

140.0

100,0

40.0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

140.0

100,0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,5

0,0

0,0

0,0

608.0

548,0

60.0

04 00

განათლება

366,6

428,5

0,0

428,5

1 099,3

582,1

517,3

 

ხარჯები

366,6

428,5

0,0

428,5

759,8

242,6

517,3

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,0

3,0

0,0

3,0

245,5

242,6

3,0

 

სუბსიდია

363,7

435,3

0,0

435,3

514,3

0,0

514,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

339,5

339,5

0,0

04 01

ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება

363,7

425,5

0,0

425,5

514,3

0,0

514,3

 

ხარჯები

363,7

425,5

0,0

425,5

514,3

0,0

514,3

 

სუბსიდია

363,7

425,5

0,0

425,5

514,3

0,0

514,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

სასკოლო ღონისძიებები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

04  03

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

242,6

242,6

0,0

 

ხაჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

242,6

242,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

242,6

242,6

0,0

04 04

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოდა

0,0

0,0

0,0

0,0

339,5

339,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

339,5

339,5

0,0

05 00

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

335,7

406,4

0,0

406,4

711,0

0,0

711,0

 

ხარჯები

331,0

405,9

0,0

405,9

661,0

0,0

661,0

 

საქონელი და მომსახურეობა

17,5

18,2

0,0

18,2

27,1

0,0

27,1

 

სუბსიდია

185,4

186,6

0,0

186,6

304,2

0,0

304,2

 

გრანტები

30,0

40,0

0,0

40,0

82,0

0,0

82,0

 

სხვა ხარჯები

98,0

161,2

0,0

161,2

247,7

0,0

247,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,5

0,0

0,5

50,0

0,0

50,0

 

ვალდებულების კლება

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება

57,8

53,6

0,0

53,6

98,9

0,0

98,9

 

ხარჯები

57,8

53,6

0,0

53,6

98,9

0,0

98,9

 

სუბსიდია

57,8

53,6

0,0

53,6

98,9

0,0

98,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპროტის განვითარების ხელშეწყობა

28,0

40,0

0,0

40,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

28,0

40,0

0,0

40,0

70,0

0,0

70,0

 

გრანტები

28,0

40,0

0,0

40,0

70,0

0,0

70,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

128,6

133,5

0,0

133,5

205,3

0,0

205,3

 

ხარჯები

127,6

133,0

0,0

133,0

205,3

0,0

205,3

 

სუბსიდია

127,6

133,0

0,0

133,0

205,3

0,0

205,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

45,6

48,0

0,0

48,0

72,3

0,0

72,3

 

ხარჯები

44,6

47,5

0,0

47,5

72,3

0,0

72,3

 

სუბსიდია

44,6

47,5

0,0

47,5

72,3

0,0

72,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

38,8

40,3

0,0

40,3

65,3

0,0

65,3

 

ხარჯები

38,,8

40,3

0,0

40,3

65,3

0,0

65,3

 

სუბსიდია

38,8

40,3

0,0

40,3

65,3

0,0

65,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

44,1

45,2

0,0

45,2

67,7

0,0

67,7

 

ხარჯები

44,1

45,2

0,0

45,2

67,7

0,0

67,7

 

სუბსიდია

44,1

45,2

0,0

45,2

67,7

0,0

67,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

საზოგადოებრივ და ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

21,2

19,3

0,0

19,3

85,1

0,0

85,1

 

ხარჯები

17,5

19,3

0,0

19,3

35,1

0,0

35,1

 

საქონელი და მომსახურება

17,5

18,2

0,0

18,2

27,1

0,0

27,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,2

0,0

1,2

3,0

0,0

3,0

 

ვალდებულების კლება

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 

100,0

160,0

0,0

160,0

239,7

0,0

239,7

 

ხარჯები

100,0

160,0

0,0

160,0

239,7

0,0

239,7

 

გრანტები

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

98,0

160,0

0,0

160,0

239,7

0,0

239,7

05 05

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

მიმდინარე

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313,6

333,8

0,0

333,8

450,9

0,0

450,9

 

ხარჯები

313,4

333,8

0,0

333,8

450,9

0,0

450,9

 

სუბსიდია

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207,2

207,4

0,0

207,4

323,0

0,0

323,0

 

სხვა ხარჯები

41,2

54,8

0,0

54,8

56,2

0,0

56,2

 

ვალდებულების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

 

ხარჯები

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

 

სუბსიდია

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

06 02

სოციალური პროგრამები

248,6

262,3

0,0

262,3

379,2

0,0

379,2

 

ხარჯები

248,4

262,3

0,0

262,3

379,2

0,0

379,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207,2

207,4

0,0

207,4

323,0

0,0

323,0

 

სხვა ხარჯები

41,2

54,8

0,0

54,8

56,2

0,0

56,2

 

ვალდებულების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა , ორსულთა , მშობიარეთა , ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება

150,9

149,5

0,0

149,5

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

150,7

149,5

0,0

149,5

220,0

0,0

220,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

150,7

149,5

0,0

149,5

220,0

0,0

220,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

20,9

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

20,9

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,9

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

0,2

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,2

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

0,8

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,8

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

06 02 05

დევნილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი

20,0

17,1

0,0

17,1

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სოცილური უზრუნველყოფა

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

42,9

58,8

0,0

58,8

94,8

0,0

94,8

 

ხარჯები

42,9

58,8

0,0

58,8

94,8

0,0

94,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,7

3,9

0,0

3,9

38,6

0,0

38,6

 

სხვა ხარჯები

41,2

54,8

0,0

54,8

56,2

0,0

56,2

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

10,0

10,6

0,0

10,6

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

10,0

10,6

0,0

10,6

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

10,6

0,0

10,6

14,0

0,0

14,0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

1,4

1,4

0,0

1,4

2,8

0,0

2,8

 

ხარჯები

1,4

1,4

0,0

1,4

2,8

0,0

2,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

1,4

0,0

1,4

2,8

0,0

2,8

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 18. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების   დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული ) სისტემის მეშვეობით .

მუხლი 19. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის   ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად .

მუხლი 20. 2019 წლის განმავლობაში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო , დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში .

მუხლი 21. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება , ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება ), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

მუხლი 22. 1. ადიგენი მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა , ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს   წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ , ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით , „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე .

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას . მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

მუხლი 23. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება .

მუხლი 24. მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები , სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები , საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები .

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით , რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება , რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს .

მუხლი 25. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82- მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად .

მუხლი 26. 1. დელეგირებული   უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 137,0  ათასი ლარი , მიიმართოს :

) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ " საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის   71,7 ათასი ლარი ;

) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ " და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ " საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 65,3 ათასი ლარი .

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის " 69- მუხლის საფუძველზე   წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება .

მუხლი 27. 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით , სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტის საფუძველზე .


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.