ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცებაის შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცებაის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/10/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 05/11/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.129.016335
26
04/10/2019
ვებგვერდი, 09/10/2019
190040000.35.129.016335
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცებაის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №26

2019 წლის 4 ოქტომბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცებაის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის და „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების, აგრეთვე  „პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა (დანართი №1).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 02 თებერვლის №21 დადგენილება „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ (სსმ, 02/02/2018; სარეგისტრაციო კოდი: 190040000.35.129.016272).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 5 ნოემბრიდან.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგივი კიკნაძედანართი №1

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

თანამდებობის დასახელება

საშტატო რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

1

მერი

1

2960

2

მერის  პირველი  მოადგილე

1

1900

3

მერის მოადგილე

1

1650

 

სულ

3

 

 

საჯარო მოხელის თანამდებობის დასახელება

რანგი

საშტატო რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

მერიის  ადმინისტრაციული სამსახური

4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

5

მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მე-2 რანგი

1

1300

6

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან მუშაობის საკითხებში

მე-3 რანგი

2

800

7

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სოფლის მეურნეობის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

8

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სოფლის მეურნეობის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

9

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ქალაქის ადმინისტრაციულ  ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

10

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

2

800

11

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

12

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

13

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

14

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

15

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

16

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

17

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ვაჭევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

18

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვაჭევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

19

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ვაჭევის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

20

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვაჭევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

21

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმერის  წარმომადგენელი რგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

22

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  რგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

23

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  რგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

24

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი რგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

25

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი წირქალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

26

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   წირქალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

27

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წირქალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

28

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  წირქალის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

29

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  წირქალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

650

30

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი პერევისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

31

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  პერევისის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

32

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  პერევისის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

33

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  პერევისის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

650

34

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

35

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

36

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

37

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

38

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

39

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

40

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

41

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ნიგოზეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

42

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ნიგოზეთის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

2

650

43

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი გეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

44

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  გეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

45

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  გეზრულის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

650

46

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

47

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

48

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

49

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი სარქველეთუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

50

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სარქველეთუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

51

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სარქველეთუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

52

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ზოდის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

53

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ზოდის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

54

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ზოდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

55

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ზოდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

56

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ზოდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

650

57

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

58

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მანდაეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

59

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მანდაეთის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

60

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  მანდაეთის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

61

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

62

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სვერის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

63

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სვერის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

64

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  სვერის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

650

65

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი ხრეითის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

66

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხრეითის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

67

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხრეითის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

68

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ხრეითის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

69

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ხრეითის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

650

70

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – მერის  წარმომადგენელი კაცხის ადმინისტრაციული ერთეულში

მე-3 რანგი

1

1100

71

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  კაცხის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

800

72

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  კაცხის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-3 რანგი

1

750

73

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  კაცხის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

1

700

74

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  კაცხის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

მე-4 რანგი

2

650

 

სულ

 

74

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

75

მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მე-2 რანგი

1

1300

76

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის  საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

77

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის  საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

78

მე-2  კატეგორის  უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

79

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

80

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ვებ- მენეჯერი

მე-3 რანგი

1

800

81

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

82

მე-2  კატეგორის  უფროსი სპეციალისტი გენდერული ურთიერთობის საკითხებში

მე-3 რანგი 

1

800

 

სულ

 

8

 

საქმისწარმოების განყოფილება

83

მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მე-2 რანგი

1

1300

84

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  საქმისწარმოების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

85

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  საქმისწარმოების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

86

 მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საქმისწარმოების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

87

მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაღალმთიანობის, საოქმო, არქივისა და საქმისწარმოების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

88

მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  არქივის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

89

მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  მაღალმთიანობის და საქმისწარმოების საკითხებში

მე-4 რანგი

1

650

 

სულ

 

7

 

იურიდიული განყოფილება

90

 მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მე-2 რანგი

1

1500

91

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  იურიდიულ საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

92

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

მე-3 რანგი

2

750

 

სულ

 

4

 

 

სულ ადმინისტრაციული სამსახური

 

94

 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

93

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

94

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

მე-3 რანგი

1

800

95

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  ინსპექტირების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

96

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

მე-3 რანგი

1

750

97

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მე-3 რანგი

1

750

 

 სულ  შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

 

5

 

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

98

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

საფინანსო-საბიუჯეტო უზრუნველყოფისა და სახაზინო განყოფილება

99

მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მე-2 რანგი

1

1300

100

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  საფინანსო საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

101

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  საბიუჯეტო უზრუნველყოფის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

102

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  ხაზინის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

103

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საფინანსო საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

104

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხაზინის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

 

სულ

 

6

 

საბუღალტრო განყოფილება

105

მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მე-2 რანგი

1

1300

106

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი საბუღალტრო საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

107

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საბუღალტრო საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

 

სულ

 

3

 

სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილება

108

მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

მე-2 რანგი

1

1300

109

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  შესყიდვების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

110

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

111

მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

112

პირველი   კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

მე-4 რანგი

1

700

113

პირველი   კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  სატრანსპორტო-სამეურნეო საკითხებში 

მე-4 რანგი

1

700

 

სულ

 

6

 

 

სულ საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

 

16

 

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური

114

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

115

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

116

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  მუნიციპალურ საწარმოთა ფინანსური ანალიზის კონტროლისა და ბიუჯეტის პროგნოზირების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

117

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  მიწის რესურსების აღრიცხვის და მართვის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

118

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  მიწის რესურსების აღრიცხვის და მართვის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

119

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის სტატისტიკის, მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

120

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

 

სულ ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, მუნიციპალური ქონების  სამსახური

 

7

 

სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

121

პირველადი სტრუქტურურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

122

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

123

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

124

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

125

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის  საკითხებში

მე-3 რანგი

2

800

126

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

127

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

128

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

მე-3 რანგი

1

750

 

სულ

 

9

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება

129

მე-2 სტრუქტურული ერთეულის უფროსი  

მე-2 რანგი

1

1300

130

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

131

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

132

პირველი  კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი  სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების საკითხებში

მე-4 რანგი

1

700

 

სულ

 

4

 

 

სულ სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

 

13

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის სამსახური

133

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

134

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  არქიტექტურის, მშენებლობის  და ზედამხედველობის  საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

135

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის  საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

136

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მართვის საკითხებში   

მე-3 რანგი

1

750

137

მეორე  კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი  ზედამხედველობის საკითხებში

მე-4 რანგი

1

650

 

სულ არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის სამსახური

 

5

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

138

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

139

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  სოციალური და ჯანდაცვის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

140

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხებში

მე-3 რანგი

2

750

141

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ომის ვეტერანებთან და ლტოლვილებთან მუშაობის საკითხებში

მე-3 რანგი 

1

750

 

სულ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

5

 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

142

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1600

143

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  განათლების საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

144

 მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი   კულტურის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

145

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან მუშაობის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

800

146

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი   კულტურის საკითხებში

მე-3 რანგი

1

750

147

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის საკითხებში

მე-3 რანგი

3

750

 

 სულ განათლების, კულტურის, სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

8

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

148

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი

1

1500

149

მე-2  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

მე-3 რანგი

2

750

150

მე-3  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

მე-3 რანგი

2

700

151

პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი

მე-4 რანგი

5

650

152

მეორე კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი

მე-4 რანგი

1

600

 

სულ სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

11

 

 

სულ მუნიციპალიტეტის მერია

 

167

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.