„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016334
21
08/10/2019
ვებგვერდი, 09/10/2019
190020020.35.127.016334
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2019 წლის 8 ოქტომბერი

ქ. ზესტაფონი 

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №37 დადგენილების (ვებგვერდი, 21/12/2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016310)  1-ლ,  მე-2,  მე-3, მე-5, მე-7, მე-8,  მე-9, მე-17 და მე-18 მუხლებში და დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევახტანგ ღამბაშიძედანართი

 


თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,286.9

4,079.5

12,207.4

16,245.6

3,901.2

12,344.4

20,773.0

6,280.5

14,492.5

გადასახადები

5,042.2

0.0

5,042.2

4,900.0

0.0

4,900.0

12,687.3

0.0

12,687.3

გრანტები

10,038.1

4,079.5

5,958.6

10,171.0

3,901.2

6,269.8

6,520.5

6,280.5

240.0

სხვა შემოსავლები

1,206.6

0.0

1,206.6

1,174.6

0.0

1,174.6

1,565.2

0.0

1,565.2

ხარჯები

9,578.0

48.4

9,529.6

11,273.3

223.7

11,049.6

12,870.2

917.5

11,952.7

შრომის ანაზღაურება

1,789.3

0.0

1,789.3

2,110.7

0.0

2,110.7

2,187.2

0.0

2,187.2

საქონელი და მომსახურება

935.9

48.4

887.5

933.7

84.2

849.5

1,840.9

863.7

977.2

პროცენტი

36.8

0.0

36.8

410.2

0.0

410.2

179.6

0.0

179.6

სუბსიდიები

5,117.6

0.0

5,117.6

5,438.0

0.0

5,438.0

5,763.6

0.0

5,763.6

გრანტები

22.2

0.0

22.2

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,386.8

0.0

1,386.8

1,493.1

0.0

1,493.1

1,753.8

0.0

1,753.8

სხვა ხარჯები

289.4

0.0

289.4

886.4

139.5

746.9

1,143.8

53.8

1,090.0

საოპერაციო სალდო

6,708.9

4,031.1

2,677.8

4,972.3

3,677.5

1,294.8

7,902.9

5,363.0

2,539.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,412.3

3,212.7

3,199.6

7,211.4

5,128.5

2,082.9

10,379.7

6,711.5

3,668.2

ზრდა

6,607.6

3,212.7

3,394.9

7,261.4

5,128.5

2,132.9

10,759.7

6,711.5

4,048.2

კლება

195.3

0.0

195.3

50.0

0.0

50.0

380.0

0.0

380.0

მთლიანი სალდო

296.6

818.4

-521.8

-2,239.1

-1,451.0

-788.1

-2,476.9

-1,348.5

-1,128.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

119.6

790.6

-671.0

-2,496.9

-1,451.0

-1,045.9

-2,709.6

-1,348.5

-1,361.1

ზრდა

790.6

790.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

790.6

790.6

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

671.0

0.0

671.0

2,496.9

1,451.0

1,045.9

2,709.6

1,348.5

1,361.1

ვალუტა და დეპოზიტები

671.0

 

671.0

2,496.9

1,451.0

1,045.9

2,709.6

1,348.5

1,361.1

ვალდებულებების ცვლილება

-177.0

-27.8

-149.2

-257.8

0.0

-257.8

-232.7

0.0

-232.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

177.0

27.8

149.2

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

177.0

27.8

149.2

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16,482.2

4,079.5

12,402.7

16,295.6

3,901.2

12,394.4

21,153.0

6,280.5

14,872.5

შემოსავლები

16,286.9

4,079.5

12,207.4

16,245.6

3,901.2

12,344.4

20,773.0

6,280.5

14,492.5

არაფინანსური აქტივების კლება

195.3

0.0

195.3

50.0

0.0

50.0

380.0

0.0

380.0

გადასახდელები

16,362.6

3,288.9

13,073.7

18,792.5

5,352.2

13,440.3

23,862.6

7,629.0

16,233.6

     ხარჯები

9,578.0

48.4

9,529.6

11,273.3

223.7

11,049.6

23,862.6

7,629.0

16,233.6

     არაფინანსური  აქტივების ზრდა

6,607.6

3,212.7

3,394.9

7,261.4

5,128.5

2,132.9

10,759.7

6,711.5

4,048.2

ვალდებულებების კლება

177.0

27.8

149.2

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

ნაშთის ცვლილება

119.6

790.6

-671.0

-2,496.9

-1451.0

-1045.9

-2,709.6

-1,348.5

-1,361.1

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20,773.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,286.9

4,079.5

12,207.4

16,245.6

3,901.2

12,344.4

20,773.0

6,280.5

14,492.5

გადასახადები

5,042.2

0.0

5,042.2

4,900.0

0.0

4,900.0

12,687.3

0.0

12,687.3

გრანტები

10,038.1

4,079.5

5,958.6

10,171.0

3,901.2

6,269.8

6,520.5

6,280.5

240.0

სხვა შემოსავლები

1,206.6

0.0

1,206.6

1,174.6

0.0

1,174.6

1,565.2

0.0

1,565.2

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6520.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10,038.1

4,079.5

5,958.6

10,171.0

3,901.2

6,269.8

6,520.5

6,280.5

240.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10,038.1

4,079.5

5,958.6

10,171.0

3,901.2

6,269.8

6,520.5

6,280.5

240.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,963.6

0.0

5,963.6

6,269.8

0.0

6,269.8

2,033.7

1,793.7

240.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,223.6

 

5,223.6

6,029.8

 

6,029.8

0.0

 

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად)

0.0

 

 

0.0

 

 

1,763.7

1,763.7

0.0

სპეც ტრანსფერი (სტიქია) კაპიტალური ტრანსპერი

500.0

0.0

500.0

0.0

 

 

30.0

30.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,074.5

4,079.5

-5.0

3,901.2

3,901.2

0.0

4,486.8

4,486.8

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

4,079.5

4,079.5

 

3,901.2

3,901.2

 

3,447.9

3,447.9

 

რგფ, სტიქიის პრევენცია

 

 

 

 

 

 

216.9

216.9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

822.0

822.0

 

მგფ-ს თანადაფინანსება(კაპიტ. ტრანს. რგფ №39 და რგფ №175

-5.0

 

-5.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

28.9

 

28.9

60.0

 

60.0

30.0

 

30.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

 

0.6

0.0

 

0.0

1.0

 

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

103.9

 

103.9

70.0

 

70.0

100.0

 

100.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

75.7

 

75.7

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

38.9

0.0

38.9

35.7

0.0

35.7

40.0

0.0

40.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

38.9

 

38.9

35.7

 

35.7

40.0

 

40.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

665.1

 

665.1

600.0

 

600.0

650.0

 

650.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

18.8

 

18.8

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,870.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,578.0

48.4

9,529.6

11,273.3

223.7

11,049.6

12,870.2

917.5

11,952.7

შრომის ანაზღაურება

1,789.3

0.0

1,789.3

2,110.7

0.0

2,110.7

2,187.2

0.0

2,187.2

საქონელი და მომსახურება

935.9

48.4

887.5

933.7

84.2

849.5

1,840.9

863.7

977.2

პროცენტი

36.8

0.0

36.8

410.2

0.0

410.2

179.6

0.0

179.6

სუბსიდიები

5,117.6

0.0

5,117.6

5,438.0

0.0

5,438.0

5,763.6

0.0

5,763.6

გრანტები

22.2

0.0

22.2

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,386.8

0.0

1,386.8

1,493.1

0.0

1,493.1

1,753.8

0.0

1,753.8

სხვა ხარჯები

289.4

0.0

289.4

886.4

139.5

746.9

1,143.8

53.8

1,090.0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,379,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10759,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

80.1

95.5

157,2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5357.7

5379.1

7235.1

04 00

განათლება

606.8

272.8

2222.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

562.4

1513.6

1012.0

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.4

130.7

 

სულ

6607.6

7261.4

10759,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 380.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

195.3

50.0

380,0

ძირითადი აქტივები

116.5

0.0

330,0

ფასეულობები

35.8

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

43.0

50.0

50.0

მიწა

40.5

0.0

0.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,577.2  

0.0  

2,577.2  

2,987.4  

19.1  

2,968.3  

3,140.6  

0.0  

3,140.6  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,577.2  

0.0  

2,577.2  

2,987.4  

19.1  

2,968.3  

3,140.6  

0.0  

3,140.6  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,577.2  

0.0  

2,577.2  

2,837.4  

19.1  

2,818.3  

2,991.7  

0.0  

2,991.7  

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0  

0.0  

0.0  

150.0  

0.0  

150.0  

148.9  

0.0  

148.9  

702

თავდაცვა

142.4  

0.0  

142.4  

150.6  

0.0  

150.6  

176.8  

0.0  

176.8  

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,204.7  

2,533.4  

2,671.3  

5,798.8  

3,881.9  

1,916.9  

7,567.0  

4,981.4  

2,585.6  

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

12.8  

0.4  

12.4  

13.4  

0.0  

13.4  

881.9  

822.0  

59.9  

70421

სოფლის მეურნეობა

12.8  

0.4  

12.4  

13.4  

0.0  

13.4  

881.9  

822.0  

59.9  

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

7045

ტრანსპორტი

5,140.4  

2,484.6  

2,655.8  

5,646.4  

3,847.0  

1,799.4  

6,376.1  

4,159.4  

2,216.7  

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,140.4  

2,484.6  

2,655.8  

5,646.4  

3,847.0  

1,799.4  

6,376.1  

4,159.4  

2,216.7  

70472

სასტუმროები და რესტორნები

3.1  

0.0  

3.1  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

48.4  

48.4  

0.0  

139.0  

34.9  

104.1  

309.0  

0.0  

309.0  

705

გარემოს დაცვა

1,689.4  

0.0  

1,689.4  

1,720.5  

0.0  

1,720.5  

1,727.7  

0.0  

1,727.7  

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,518.8  

0.0  

1,518.8  

1,550.0  

0.0  

1,550.0  

1,642.5  

0.0  

1,642.5  

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

170.6  

0.0  

170.6  

170.5  

0.0  

170.5  

85.2  

0.0  

85.2  

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

410.5  

178.7  

231.8  

718.4  

144.0  

574.4  

729.0  

4.9  

724.1  

7061

ბინათმშენებლობა

118.2  

0.0  

118.2  

545.3  

137.4  

407.9  

515.4  

4.9  

510.5  

7063

წყალმომარაგება

99.8  

0.0  

99.8  

92.2  

5.4  

86.8  

103.7  

0.0  

103.7  

7064

გარე განათება

192.5  

178.7  

13.8  

2.1  

1.2  

0.9  

34.3  

0.0  

34.3  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0  

0.0  

0.0  

78.8  

0.0  

78.8  

75.6  

0.0  

75.6  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

104.9  

0.0  

104.9  

105.1  

0.0  

105.1  

259.1  

112.8  

146.3  

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.9  

0.0  

104.9  

105.1  

0.0  

105.1  

259.1  

112.8  

146.3  

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,062.6  

274.7  

1,787.9  

3,114.7  

1,038.1  

2,076.6  

2,929.9  

483.5  

2,446.4  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

976.2  

274.7  

701.5  

1,939.3  

1,038.1  

901.2  

1,776.6  

483.5  

1,293.1  

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

969.5  

0.0  

969.5  

1,008.2  

0.0  

1,008.2  

976.3  

0.0  

976.3  

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

116.9  

0.0  

116.9  

167.2  

0.0  

167.2  

177.0  

0.0  

177.0  

709

განათლება

2,772.4  

302.1  

2,470.3  

2,705.7  

269.1  

2,436.6  

5,534.5  

2,046.4  

3,488.1  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,764.0  

302.1  

2,461.9  

2,700.3  

269.1  

2,431.2  

3,437.2  

282.7  

3,154.5  

7092

ზოგადი განათლება

8.4  

0.0  

8.4  

5.4  

0.0  

5.4  

2,097.3  

1,763.7  

333.6  

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8.4  

0.0  

8.4  

5.4  

0.0  

5.4  

2,097.3  

1,763.7  

333.6  

7093

პროფესიული განათლება

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

7094

უმაღლესი განათლება

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

710

სოციალური დაცვა

1,398.5  

0.0  

1,398.5  

1,491.3  

0.0  

1,491.3  

1,798.0  

0.0  

1,798.0  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

92.9  

0.0  

92.9  

112.0  

0.0  

112.0  

106.1  

0.0  

106.1  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

495.9  

0.0  

495.9  

495.6  

0.0  

495.6  

655.0  

0.0  

655.0  

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

129.0  

0.0  

129.0  

168.8  

0.0  

168.8  

185.0  

0.0  

185.0  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

680.7  

0.0  

680.7  

714.9  

0.0  

714.9  

851.9  

0.0  

851.9  

 

სულ

16,362.6  

3,288.9  

13,073.7  

18,792.5  

5,352.2  

13,440.3  

23,862.6  

7,629.0  

16,233.6  

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 176,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 176,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 16-17 წლის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა და რეზერვისტთა მობილიზება, წვევამდელთა შეკრება ხოლო შემდგომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევის მიზნით, გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგები:

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

2. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

3. მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

შეფასების ინდიკატორი:

1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.

2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.

3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  – 10 023,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილით გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები – 6 376,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება, კერძოდ: მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილით გზების დაგება, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

   მოსალოდნელი შედეგები:

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორი:

რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2 456,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1 ა(ა)იპ – დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი – 1 642.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს ა(ა)იპ – დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელამდე, გარე ქსელში ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. ხემცენარეების ყვავილების მოვლა პატრონობა, სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება, დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მუნიციპალიტეტის მერის დავალებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბაღების მოვლა-პატრონობა. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვისცენტრში დასაქმებულია – 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

 – ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 – მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

– ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

– ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი. 

–  მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

3. განათლება5 534,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. ა(ა)იპ  –  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება2 526,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის გატარებას, სტანდარტების შესაბამისი პროგრამა-მეთოდოლოგიის დახვეწას, კვების უზრუნველყოფას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას (ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებული ბაგა-ბაღების სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, დახურული ბაგა-ბაღების შენობის რემონტი და ახალი ბაღების დაფუძნება), მუშა პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება.  

მოსალოდნელი შედეგები:

გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა, მომსახურე პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 2097,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

3.3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა  –   911,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო-ბარების რეაბილიტაცია, დახურული ბაგა-ბაღების შენობის რემონტი და ახალი ბაღების დაფუძნება და ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები2 929,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა1 776,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, ზესტაფონის ნაკრებისა და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომი რეაბილიტაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 976,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული პროექტების განხორციელების მიზანია მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ღვაწმოსილი ადამიანების სათანადო დაფასება, დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება და გაცვლითი ღონისძიეებების განხორციელება. სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა. ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით, მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნა, რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებებითაა შესაძლებელი.

სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულებების განვითარება როგორიცაა თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო, ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვა, ხელოვნების წარმომადგენელთა წახალისება-წარმოჩენა სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გზით.

ფესტივლების, კონკურსების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა.

ქორეოგრაფიისა და ქართული ფოლკლორის განვითარების მიზნით მასტერკლასების ჩატარება მოწვეული მაღალი პროფესიული ოსტატობის მქონე სპეციალისტების მიერ.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სხვადასხვა დარგის ხანდაზმული ადამიანების პატივისცემის ნიშნად შეხვედრების მოწყობა. მათ შორის საიუბილეო ღონისძიებების დაგეგმვა-ჩატარება.

მნიშვნელოვანი, ისტორიული თარირების აღსანიშნავი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება.

სხვადასხვა შემოთავაზებულ პროექტებში თანამონაწილეობა („ცოცხალი წიგნები“, „ქუთაისქალაქობა“).

მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროში სხვადასხვა თაობის ჩართვა. სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

კულტურის დანიშნულების ობიექტების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივლებში და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.

ღვაწმოსილი ადამიანების დაფასება.

ნიჭიერი ადამიანების წარმოჩენა.

განვითარებული და გაღრმავებული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შეფასების ინდიკატორები

განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი.

ღონისძიებაზე დამსწრეთა რაოდენობა.     

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება9.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4 ეპარქიის ხარჯები  –   167.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

ხარჯები გათვლილია მარგვეთისა უბისის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის, კერძოდ: ზესტაფონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძრის ეზოს კეთილმოწყობისა და მოვლა პატრონობისატვის, ეპარქიის დაქვემდებარებაში მყოფი ორი საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საკვების შესაძენად, ეპარქიის ტაძრების ინვენტარის შეძენა განახლებისათვის, ქ. ზესტაფონში წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი ნაგებობის,(საპატრიარქოს რეზიდენცია) სარემონტო სამუშაოებისათვის.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა2 057,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა –  სულ 259,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

ა(ა)იპ „ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მისიაა მუნიციპალიტეტში: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, რისთვისაც მუნიციპალიტეტში მუშაობს როგორც მუნიციპალური, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ „ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა/დადგენა.

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები.

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.

სანიტარიული ღონისძიებები.

ეპიდზედამხედველობის სისტემაში პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, დაგეგმვა და მართვა მიმართულია დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობისა და სიხშირის შემცირებისაკენ.

დაავადებათა ერთეული და ჯგუფური შემთხვევების დაფიქსირება/პრევენციული ღონისძიებები, დაავადებათა სეზონურობიდან და ციკლურობიდან გამომდინარე, დაავადებათა შემთხვევებზე აქტიური ან პასიური ზედამხედველობის დამყარება, შედეგების დაგროვება, დამუშავება როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად, დაავადებათა სტატისტიკური მაჩვენებლების (მაგ: შობადობა, ავადობა, სიკვდილიანობა) გამოთვლა არის პრიორიტეტული.

5.2 სოციალური პროგრამები – 1798,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება – 595,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

1. ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით„ დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს – 600 ლარით.

2. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს – 500 ლარით.

3. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები

შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით და სხვა შშს მქონე ბავშვების დახმარება განისაზღვროს – 200 ლარით.

4. მარტოხელა ოჯახები (დედ-მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვების დახმარება განისაზღვროს – 200 ლარით.

5. მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს  – 500 ლარით.

6. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა – 200 ლარი.

7. რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა – 500 ლარი.

8. ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა (ქიმიო და სხივური თერაპია მედიკამენტები)  – 200ლარი.

9. ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება –300 ლარი.

10. „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი – 218.0 (ორას თვრამეტი ათასი ლარი) ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულების დახმარება – 139,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების (უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;

გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე;

დ) დახმარება გაიცემა  პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზ ეყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსები სღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს;

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება – 46.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დიალიზის (ჰემოდაპერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფ № IV-100ა)

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით“ უზრუნველყოფა  – 106,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 000-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ – უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

* შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა

შეფასების ინდიკატორი

 – შიმშილობის აღმოფხვრა

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) – 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

სოციალურად დაუცველი ოჯახი – თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ „ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს; (გარდა დევნილისა)

ა) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად;

ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

გ) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს;

დ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში;

ე) ახალშობილის მშობელი – მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა;

ვ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

ზ) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

თ) მე-3, მე-4 და მეტი ახალშობილ ოჯახზე – 250 ლარი

ი) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

კ) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“

დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.

ქვეპროგრამა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება – 25.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვადასხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო,სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არა უმეტეს ერთჯერ.

ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს – 2000 (ორიათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

 – სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება – 19.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად – თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და იყო შემწეობის მიმღები.

ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.

ბ.ა) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.

ბ.ბ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება – დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.

დ) ფულადი დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას – გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას – გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) – არაუმეტეს 400 ლარი.

სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სატატუსის მქონე ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

სადღესასწაულო დახმარება  35.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის/ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა/მხარდაჭერის მიზნით.

2. დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

3. დიდი სამამულო ომის მონაწილეები – 200 ლარი.

4. სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის – მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 50 ლარი.

5. დედ-მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე) – 200 ლარი.

6. ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

7. ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები) – 300 ლარი.

8. უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

9. 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.

10. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-200 ლარი.

11. და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

12. უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება – 200 ლარი

13. სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

14. სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/ სოციალური ჯგუფი შერჩევის შესაბამისად.

დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს – 500 (ხუთასი) ლარს.

დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს – 10000 (ათიათას) ლარს.

დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთიათასი) ლარს.

მარჩენალდაკარგულების დახმარება  7.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ომის შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება  100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება – 163,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10) /შ:

მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარები განისაზღვროს თვეში 50 ლარით და მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარები თვეში 40 ლარით.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების ფინანსური დახმარება.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება – 38.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

დახმარება განისაზღვროს თვეში  100 ლარით.

წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი)

 დევნილის მოწმობა (ასლი) (არსებობის შემთხვევაში)

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საბანკო ანგარიშის ნომერი.

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  201,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) დასაჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 7000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/ მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად ფულადი ფორმით  100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

 მშობლის განცხადება.

 ბავშვის დაბადების მოწმობა.

 ბანკის ანგარიშის ნომერი.

 შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება352,4 ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 06 02 16)

1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

– დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით)

2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმური და გადაუდებელი სტაციონარული ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამო კლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100-ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

16,362.6

3,288.9

13,073.7

18,792.5

5,352.2

13,440.3

23,862.6

7,629.0

16,233.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

934.0

0.0

934.0

990.8

0.0

990.8

1,049.8

0.0

1,049.8

 

ხარჯები

9,578.0

48.4

9,529.6

11,273.3

223.7

11,049.6

12,870.2

917.5

11,952.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,789.3

0.0

1,789.3

2,110.7

0.0

2,110.7

2,187.2

0.0

2,187.2

 

საქონელი და მომსახურება

935.9

48.4

887.5

933.7

84.2

849.5

1,840.9

863.7

977.2

 

პროცენტი

36.8

0.0

36.8

410.2

0.0

410.2

179.6

0.0

179.6

 

სუბსიდიები

5,117.6

0.0

5,117.6

5,438.0

0.0

5,438.0

5,763.6

0.0

5,763.6

 

გრანტები

22.2

0.0

22.2

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,386.8

0.0

1,386.8

1,493.1

0.0

1,493.1

1,753.8

0.0

1,753.8

 

სხვა ხარჯები

289.4

0.0

289.4

886.4

139.5

746.9

1,143.8

53.8

1,090.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,607.6

3,212.7

3,394.9

7,261.4

5,128.5

2,132.9

10,759.7

6,711.5

4,048.2

 

ძირითადი აქტივები

6,607.6

3,212.7

3,394.9

7,261.4

5,128.5

2,132.9

10,759.7

6,711.5

4,048.2

 

ვალდებულებების კლება

177.0

27.8

149.2

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

 

საშინაო

177.0

27.8

149.2

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

01 00  

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,577.2

0.0

2,577.2

2,987.4

19.1

2,968.3

3,140.6

0.0

3,140.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.0

0.0

97.0

146.0

0.0

146.0

148.0

0.0

148.0

 

ხარჯები

2,495.0

0.0

2,495.0

2,891.9

0.0

2,891.9

2,983.4

0.0

2,983.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,678.6

0.0

1,678.6

2,001.8

0.0

2,001.8

2,066.9

0.0

2,066.9

 

საქონელი და მომსახურება

764.2

0.0

764.2

698.3

0.0

698.3

758.4

0.0

758.4

 

გრანტები

22.2

0.0

22.2

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.5

0.0

16.5

36.3

0.0

36.3

42.5

0.0

42.5

 

სხვა ხარჯები

13.5

0.0

13.5

154.3

0.0

154.3

114.4

0.0

114.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.1

0.0

80.1

95.5

19.1

76.4

157.2

0.0

157.2

 

ძირითადი აქტივები

80.1

0.0

80.1

95.5

19.1

76.4

157.2

0.0

157.2

 

ვალდებულებების კლება

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

568.3

0.0

568.3

655.6

0.0

655.6

708.9

0.0

708.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

25.0

 

25.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

568.3

0.0

568.3

630.3

0.0

630.3

679.6

0.0

679.6

 

შრომის ანაზღაურება

420.4

0.0

420.4

450.0

0.0

450.0

499.3

0.0

499.3

 

საქონელი და მომსახურება

142.4

0.0

142.4

78.1

0.0

78.1

88.3

0.0

88.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

102.2

0.0

102.2

89.5

0.0

89.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

25.3

0.0

25.3

29.3

0.0

29.3

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

25.3

0.0

25.3

29.3

0.0

29.3

01 02

ზესტაფონის მერია

2,008.9

0.0

2,008.9

2,181.8

19.1

2,162.7

2,282.8

0.0

2,282.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74.0

 

74.0

121.0

 

121.0

121.0

 

121.0

 

ხარჯები

1,926.7

0.0

1,926.7

2,111.6

0.0

2,111.6

2,154.9

0.0

2,154.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,258.2

0.0

1,258.2

1,551.8

0.0

1,551.8

1,567.6

0.0

1,567.6

 

საქონელი და მომსახურება

621.8

0.0

621.8

470.2

0.0

470.2

521.2

0.0

521.2

 

გრანტები

22.2

0.0

22.2

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

0.0

11.0

36.3

0.0

36.3

40.0

0.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

13.5

0.0

13.5

52.1

0.0

52.1

24.9

0.0

24.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.1

0.0

80.1

70.2

19.1

51.1

127.9

0.0

127.9

 

ძირითადი აქტივები

80.1

0.0

80.1

70.2

19.1

51.1

127.9

0.0

127.9

 

ვალდებულებების კლება

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

148.9

0.0

148.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

148.9

0.0

148.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

148.9

0.0

148.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

142.4

0.0

142.4

150.6

0.0

150.6

176.8

0.0

176.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

142.4

0.0

142.4

150.6

0.0

150.6

174.8

0.0

174.8

 

შრომის ანაზღაურება

110.7

0.0

110.7

108.9

0.0

108.9

120.3

0.0

120.3

 

საქონელი და მომსახურება

31.7

0.0

31.7

41.3

0.0

41.3

54.1

0.0

54.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142.4

0.0

142.4

150.6

0.0

150.6

176.8

0.0

176.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

142.4

0.0

142.4

150.6

0.0

150.6

174.8

0.0

174.8

 

შრომის ანაზღაურება

110.7

0.0

110.7

108.9

0.0

108.9

120.3

0.0

120.3

 

საქონელი და მომსახურება

31.7

0.0

31.7

41.3

0.0

41.3

54.1

0.0

54.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,304.6

2,712.1

4,592.5

8,237.7

4,025.9

4,211.8

10,023.7

4,986.3

5,037.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

0.0

141.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

1,783.8

48.4

1,735.4

2,600.8

139.5

2,461.3

2,555.9

53.8

2,502.1

 

საქონელი და მომსახურება

91.6

48.4

43.2

36.0

0.0

36.0

96.8

0.0

96.8

 

პროცენტი

36.8

0.0

36.8

410.2

0.0

410.2

179.6

0.0

179.6

 

სუბსიდიები

1,532.9

0.0

1,532.9

1,560.5

0.0

1,560.5

1,654.2

0.0

1,654.2

 

სხვა ხარჯები

122.5

0.0

122.5

594.1

139.5

454.6

625.3

53.8

571.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,357.7

2,635.9

2,721.8

5,379.1

3,886.4

1,492.7

7,235.1

4,932.5

2,302.6

 

ძირითადი აქტივები

5,357.7

2,635.9

2,721.8

5,379.1

3,886.4

1,492.7

7,235.1

4,932.5

2,302.6

 

ვალდებულებების კლება

163.1

27.8

135.3

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

 

საშინაო

163.1

27.8

135.3

257.8

0.0

257.8

232.7

0.0

232.7

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

5,140.4

2,484.6

2,655.8

5,646.4

3,847.0

1,799.4

6,376.1

4,159.4

2,216.7

 

ხარჯები

43.2

0.0

43.2

347.6

0.0

347.6

227.2

0.0

227.2

 

საქონელი და მომსახურება

43.2

0.0

43.2

36.0

0.0

36.0

95.3

0.0

95.3

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

311.6

0.0

311.6

131.9

0.0

131.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,067.9

2,456.8

2,611.1

5,191.7

3,847.0

1,344.7

6,029.3

4,159.4

1,869.9

 

ძირითადი აქტივები

5,067.9

2,456.8

2,611.1

5,191.7

3,847.0

1,344.7

6,029.3

4,159.4

1,869.9

 

ვალდებულებების კლება

29.3

27.8

1.5

107.1

0.0

107.1

119.6

0.0

119.6

 

საშინაო

29.3

27.8

1.5

107.1

0.0

107.1

119.6

0.0

119.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,099.9

178.7

1,921.2

2,438.9

144.0

2,294.9

2,456.7

4.9

2,451.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

0.0

139.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

1,676.7

0.0

1,676.7

2,227.7

137.4

2,090.3

2,255.7

4.9

2,250.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

პროცენტი

36.8

0.0

36.8

98.6

0.0

98.6

47.7

0.0

47.7

 

სუბსიდიები

1,517.4

0.0

1,517.4

1,547.1

0.0

1,547.1

1,640.1

0.0

1,640.1

 

სხვა ხარჯები

122.5

0.0

122.5

582.0

137.4

444.6

566.4

4.9

561.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289.4

178.7

110.7

60.5

6.6

53.9

87.9

0.0

87.9

 

ძირითადი აქტივები

289.4

178.7

110.7

60.5

6.6

53.9

87.9

0.0

87.9

 

ვალდებულებების კლება

133.8

0.0

133.8

150.7

0.0

150.7

113.1

0.0

113.1

 

საშინაო

133.8

0.0

133.8

150.7

0.0

150.7

113.1

0.0

113.1

03 02 01

დასუფთავება

1,518.8

0.0

1,518.8

1,550.0

0.0

1,550.0

1,642.5

0.0

1,642.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

 

139.0

138.0

 

138.0

138.0

 

138.0

 

ხარჯები

1,517.4

0.0

1,517.4

1,547.1

0.0

1,547.1

1,640.1

0.0

1,640.1

 

სუბსიდიები

1,517.4

0.0

1,517.4

1,547.1

0.0

1,547.1

1,640.1

0.0

1,640.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

1.4

2.9

0.0

2.9

2.4

0.0

2.4

 

ძირითადი აქტივები

1.4

0.0

1.4

2.9

0.0

2.9

2.4

0.0

2.4

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

170.6

0.0

170.6

170.5

0.0

170.5

85.2

0.0

85.2

 

ხარჯები

36.8

0.0

36.8

19.8

0.0

19.8

2.9

0.0

2.9

 

პროცენტი

36.8

0.0

36.8

19.8

0.0

19.8

2.9

0.0

2.9

 

ვალდებულებების კლება

133.8

0.0

133.8

150.7

0.0

150.7

82.3

0.0

82.3

 

საშინაო

133.8

0.0

133.8

150.7

0.0

150.7

82.3

0.0

82.3

03 02 03

ბინათმშენებლობა

118.2

0.0

118.2

545.3

137.4

407.9

515.4

4.9

510.5

 

ხარჯები

117.9

0.0

117.9

545.3

137.4

407.9

515.4

4.9

510.5

 

სხვა ხარჯები

117.9

0.0

117.9

545.3

137.4

407.9

515.4

4.9

510.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

წყალმომარაგება

99.8

0.0

99.8

92.2

5.4

86.8

103.7

0.0

103.7

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

36.7

0.0

36.7

52.5

0.0

52.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

სხვა ხარჯები

2.5

0.0

2.5

36.7

0.0

36.7

51.0

0.0

51.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.3

0.0

97.3

55.5

5.4

50.1

51.2

0.0

51.2

 

ძირითადი აქტივები

97.3

0.0

97.3

55.5

5.4

50.1

51.2

0.0

51.2

03 02 07

გარე განათება

192.5

178.7

13.8

2.1

1.2

0.9

34.3

0.0

34.3

 

ხარჯები

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.4

178.7

11.7

2.1

1.2

0.9

34.3

0.0

34.3

 

ძირითადი აქტივები

190.4

178.7

11.7

2.1

1.2

0.9

34.3

0.0

34.3

03 02 08

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

78.8

0.0

78.8

75.6

0.0

75.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

78.8

0.0

78.8

44.8

0.0

44.8

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

78.8

0.0

78.8

44.8

0.0

44.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.8

0.0

30.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.8

0.0

30.8

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

12.8

0.4

12.4

13.4

0.0

13.4

881.9

822.0

59.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

12.4

0.0

12.4

13.4

0.0

13.4

63.0

48.9

14.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

12.4

0.0

12.4

13.4

0.0

13.4

14.1

0.0

14.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.9

48.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

 

ძირითადი აქტივები

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

867.8

822.0

45.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.9

48.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.9

48.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

 

ძირითადი აქტივები

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

818.9

773.1

45.8

03 03 03

ააიპ – სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

12.4

0.0

12.4

13.4

0.0

13.4

14.1

0.0

14.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

 

ხარჯები

12.4

0.0

12.4

13.4

0.0

13.4

14.1

0.0

14.1

 

სუბსიდიები

12.4

 

12.4

13.4

 

13.4

14.1

 

14.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

48.4

48.4

0.0

139.0

34.9

104.1

309.0

0.0

309.0

 

ხარჯები

48.4

48.4

0.0

12.1

2.1

10.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

48.4

48.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.1

2.1

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

126.9

32.8

94.1

299.0

0.0

299.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

126.9

32.8

94.1

299.0

0.0

299.0

03 05

შ პ ს სასტუმრო „იმერეთი"

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,772.4

302.1

2,470.3

2,705.7

269.1

2,436.6

5,534.5

2,046.4

3,488.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

401.5

0.0

401.5

411.3

0.0

411.3

444.8

0.0

444.8

 

ხარჯები

2,164.1

0.0

2,164.1

2,432.9

84.2

2,348.7

3,311.7

863.7

2,448.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

90.8

84.2

6.6

866.4

863.7

2.7

 

სუბსიდიები

2,155.7

0.0

2,155.7

2,338.8

0.0

2,338.8

2,442.0

0.0

2,442.0

 

სხვა ხარჯები

6.4

0.0

6.4

3.3

0.0

3.3

3.3

0.0

3.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

606.8

302.1

304.7

272.8

184.9

87.9

2,222.8

1,182.7

1,040.1

 

ძირითადი აქტივები

606.8

302.1

304.7

272.8

184.9

87.9

2,222.8

1,182.7

1,040.1

 

ვალდებულებების კლება

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

2,163.5

0.0

2,163.5

2,350.0

0.0

2,350.0

2,526.2

0.0

2,526.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

401.5

 

401.5

411.3

 

411.3

444.8

 

444.8

 

ხარჯები

2,155.7

0.0

2,155.7

2,338.8

0.0

2,338.8

2,438.6

0.0

2,438.6

 

სუბსიდიები

2,155.7

0.0

2,155.7

2,338.8

0.0

2,338.8

2,438.6

0.0

2,438.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

0.0

6.3

11.2

0.0

11.2

87.6

0.0

87.6

 

ძირითადი აქტივები

6.3

0.0

6.3

11.2

0.0

11.2

87.6

0.0

87.6

 

ვალდებულებების კლება

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8.4

0.0

8.4

5.4

0.0

5.4

2,097.3

1,763.7

333.6

 

ხარჯები

8.4

0.0

8.4

5.4

0.0

5.4

873.1

863.7

9.4

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

2.1

0.0

2.1

866.4

863.7

2.7

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

3.4

 

3.4

 

სხვა ხარჯები

6.4

0.0

6.4

3.3

0.0

3.3

3.3

0.0

3.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,224.2

900.0

324.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,224.2

900.0

324.2

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

600.5

302.1

298.4

350.3

269.1

81.2

911.0

282.7

628.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

88.7

84.2

4.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

88.7

84.2

4.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600.5

302.1

298.4

261.6

184.9

76.7

911.0

282.7

628.3

 

ძირითადი აქტივები

600.5

302.1

298.4

261.6

184.9

76.7

911.0

282.7

628.3

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,062.6

274.7

1,787.9

3,114.7

1,038.1

2,076.6

2,929.9

483.5

2,446.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

270.5

0.0

270.5

270.5

0.0

270.5

294.0

0.0

294.0

 

ხარჯები

1,500.1

0.0

1,500.1

1,601.1

0.0

1,601.1

1,918.0

0.0

1,918.0

 

საქონელი და მომსახურება

46.4

0.0

46.4

67.3

0.0

67.3

65.2

0.0

65.2

 

სუბსიდიები

1,324.7

0.0

1,324.7

1,434.0

0.0

1,434.0

1,539.0

0.0

1,539.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

129.0

0.0

129.0

99.8

0.0

99.8

313.7

0.0

313.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562.4

274.7

287.7

1,513.6

1,038.1

475.5

1,012.0

483.5

528.5

 

ძირითადი აქტივები

562.4

274.7

287.7

1,513.6

1,038.1

475.5

1,012.0

483.5

528.5

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

976.2

274.7

701.5

1,939.3

1,038.1

901.2

1,776.6

483.5

1,293.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.5

0.0

77.5

77.5

0.0

77.5

86.0

0.0

86.0

 

ხარჯები

548.7

0.0

548.7

570.4

0.0

570.4

835.0

0.0

835.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.0

0.0

9.0

10.1

0.0

10.1

20.5

0.0

20.5

 

სუბსიდიები

527.1

0.0

527.1

548.1

0.0

548.1

599.0

0.0

599.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

12.6

0.0

12.6

12.2

0.0

12.2

215.5

0.0

215.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427.4

274.7

152.7

1,368.9

1,038.1

330.8

941.6

483.5

458.1

 

ძირითადი აქტივები

427.4

274.7

152.7

1,368.9

1,038.1

330.8

941.6

483.5

458.1

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

433.8

274.7

159.1

41.7

0.0

41.7

31.0

0.0

31.0

 

ხარჯები

25.9

0.0

25.9

29.7

0.0

29.7

31.0

0.0

31.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.1

0.0

7.1

8.8

0.0

8.8

10.5

0.0

10.5

 

სუბსიდიები

6.2

 

6.2

8.7

 

8.7

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

12.6

0.0

12.6

12.2

0.0

12.2

15.5

0.0

15.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

407.8

274.7

133.1

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

407.8

274.7

133.1

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

277.0

0.0

277.0

260.5

0.0

260.5

273.5

0.0

273.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.5

 

36.5

36.5

 

36.5

38.0

 

38.0

 

ხარჯები

257.4

0.0

257.4

260.5

0.0

260.5

273.5

0.0

273.5

 

სუბსიდიები

257.4

 

257.4

260.5

 

260.5

273.5

 

273.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

0.0

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

19.6

0.0

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

263.5

0.0

263.5

278.9

0.0

278.9

323.6

0.0

323.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

 

41.0

41.0

 

41.0

48.0

 

48.0

 

ხარჯები

263.5

0.0

263.5

278.9

0.0

278.9

320.5

0.0

320.5

 

სუბსიდიები

263.5

 

263.5

278.9

 

278.9

320.5

 

320.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

05 01 04

ტურიზმი

1.9

0.0

1.9

1.3

0.0

1.3

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.9

0.0

1.9

1.3

0.0

1.3

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.9

0.0

1.9

1.3

0.0

1.3

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

1,356.9

1,038.1

318.8

1,138.5

483.5

655.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1,356.9

1,038.1

318.8

938.5

483.5

455.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1,356.9

1,038.1

318.8

938.5

483.5

455.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

969.5

0.0

969.5

1,008.2

0.0

1,008.2

976.3

0.0

976.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193.0

0.0

193.0

193.0

0.0

193.0

208.0

0.0

208.0

 

ხარჯები

834.5

0.0

834.5

863.5

0.0

863.5

906.0

0.0

906.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.4

0.0

30.4

49.8

0.0

49.8

36.4

0.0

36.4

 

სუბსიდიები

790.0

0.0

790.0

800.0

0.0

800.0

862.5

0.0

862.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

14.1

0.0

14.1

13.7

0.0

13.7

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.0

0.0

135.0

144.7

0.0

144.7

70.4

0.0

70.4

 

ძირითადი აქტივები

135.0

0.0

135.0

144.7

0.0

144.7

70.4

0.0

70.4

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

50.4

0.0

50.4

50.4

0.0

50.4

50.4

0.0

50.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

50.4

0.0

50.4

50.4

0.0

50.4

50.4

0.0

50.4

 

სუბსიდიები

50.4

 

50.4

50.4

 

50.4

50.4

 

50.4

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

157.3

0.0

157.3

144.8

0.0

144.8

155.1

0.0

155.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

144.0

0.0

144.0

144.8

0.0

144.8

150.1

0.0

150.1

 

სუბსიდიები

144.0

 

144.0

144.8

 

144.8

150.1

 

150.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3

0.0

13.3

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

13.3

0.0

13.3

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

325.0

0.0

325.0

325.4

0.0

325.4

363.2

0.0

363.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.0

 

75.0

75.0

 

75.0

90.0

 

90.0

 

ხარჯები

320.6

0.0

320.6

325.4

0.0

325.4

359.1

0.0

359.1

 

სუბსიდიები

320.6

 

320.6

325.4

 

325.4

359.1

 

359.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

 

ძირითადი აქტივები

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

70.6

0.0

70.6

59.1

0.0

59.1

62.1

0.0

62.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

59.0

0.0

59.0

59.1

0.0

59.1

62.1

0.0

62.1

 

სუბსიდიები

59.0

 

59.0

59.1

 

59.1

62.1

 

62.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

სსიპ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

144.7

0.0

144.7

126.9

0.0

126.9

135.2

0.0

135.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

124.4

0.0

124.4

126.9

0.0

126.9

135.2

0.0

135.2

 

სუბსიდიები

124.4

 

124.4

126.9

 

126.9

135.2

 

135.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.3

0.0

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

20.3

0.0

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

91.6

0.0

91.6

93.4

0.0

93.4

101.0

0.0

101.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

91.6

0.0

91.6

93.4

0.0

93.4

101.0

0.0

101.0

 

სუბსიდიები

91.6

 

91.6

93.4

 

93.4

101.0

 

101.0

05 02 08

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

2.0

0.0

2.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

05 02 09

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

16.7

0.0

16.7

24.0

0.0

24.0

22.8

0.0

22.8

 

ხარჯები

16.7

0.0

16.7

24.0

0.0

24.0

22.8

0.0

22.8

 

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

9.8

17.1

0.0

17.1

13.7

0.0

13.7

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

 

სხვა ხარჯები

6.9

0.0

6.9

6.9

0.0

6.9

6.1

0.0

6.1

05 02 10

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

126.7

0.0

126.7

60.6

0.0

60.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

126.7

0.0

126.7

60.6

0.0

60.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

126.7

0.0

126.7

60.6

0.0

60.6

05 02 11

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

113.2

0.0

113.2

53.0

0.0

53.0

23.9

0.0

23.9

 

ხარჯები

27.8

0.0

27.8

35.0

0.0

35.0

23.3

0.0

23.3

 

საქონელი და მომსახურება

20.6

0.0

20.6

32.7

0.0

32.7

20.7

0.0

20.7

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

1.6

 

1.6

 

სხვა ხარჯები

7.2

0.0

7.2

2.3

0.0

2.3

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.4

0.0

85.4

18.0

0.0

18.0

0.7

0.0

0.7

 

ძირითადი აქტივები

85.4

0.0

85.4

18.0

0.0

18.0

0.7

0.0

0.7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

9.3

0.0

9.3

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

 

ხარჯები

9.3

0.0

9.3

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

 

საქონელი და მომსახურება

7.0

0.0

7.0

7.4

0.0

7.4

8.3

0.0

8.3

 

სხვა ხარჯები

2.3

0.0

2.3

1.6

0.0

1.6

1.2

0.0

1.2

05 04

ეპარქიის ხარჯები

107.6

0.0

107.6

158.2

0.0

158.2

167.5

0.0

167.5

 

ხარჯები

107.6

0.0

107.6

158.2

0.0

158.2

167.5

0.0

167.5

 

სუბსიდიები

7.6

0.0

7.6

85.9

 

85.9

77.5

 

77.5

 

სხვა ხარჯები

100.0

0.0

100.0

72.3

0.0

72.3

90.0

0.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,503.4

0.0

1,503.4

1,596.4

0.0

1,596.4

2,057.1

112.8

1,944.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

1,492.6

0.0

1,492.6

1,596.0

0.0

1,596.0

1,926.4

0.0

1,926.4

 

სუბსიდიები

104.3

0.0

104.3

104.7

0.0

104.7

128.4

0.0

128.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,370.3

0.0

1,370.3

1,456.6

0.0

1,456.6

1,711.1

0.0

1,711.1

 

სხვა ხარჯები

18.0

0.0

18.0

34.7

0.0

34.7

86.9

0.0

86.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

0.4

0.0

0.4

130.7

112.8

17.9

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.6

0.4

0.0

0.4

130.7

112.8

17.9

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

104.9

0.0

104.9

105.1

0.0

105.1

259.1

112.8

146.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

104.3

0.0

104.3

104.7

0.0

104.7

128.4

0.0

128.4

 

სუბსიდიები

104.3

0.0

104.3

104.7

0.0

104.7

128.4

0.0

128.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

0.4

0.0

0.4

130.7

112.8

17.9

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.6

0.4

0.0

0.4

130.7

112.8

17.9

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

104.3

0.0

104.3

104.7

0.0

104.7

128.4

0.0

128.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

104.3

0.0

104.3

104.7

0.0

104.7

128.4

0.0

128.4

 

სუბსიდიები

104.3

 

104.3

104.7

 

104.7

128.4

 

128.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიები

0.6

0.0

0.6

0.4

0.0

0.4

130.7

112.8

17.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

0.4

0.0

0.4

130.7

112.8

17.9

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.6

0.4

0.0

0.4

130.7

112.8

17.9

06 02

სოციალური პროგრამები

1,398.5

0.0

1,398.5

1,491.3

0.0

1,491.3

1,798.0

0.0

1,798.0

 

ხარჯები

1,388.3

0.0

1,388.3

1,491.3

0.0

1,491.3

1,798.0

0.0

1,798.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,370.3

0.0

1,370.3

1,456.6

0.0

1,456.6

1,711.1

0.0

1,711.1

 

სხვა ხარჯები

18.0

0.0

18.0

34.7

0.0

34.7

86.9

0.0

86.9

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

444.0

0.0

444.0

420.0

0.0

420.0

595.0

0.0

595.0

 

ხარჯები

444.0

0.0

444.0

420.0

0.0

420.0

595.0

0.0

595.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

441.1

0.0

441.1

420.0

0.0

420.0

595.0

0.0

595.0

 

სხვა ხარჯები

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

83.9

0.0

83.9

122.8

0.0

122.8

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

83.9

0.0

83.9

122.8

0.0

122.8

139.0

0.0

139.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.9

0.0

83.9

122.8

0.0

122.8

139.0

0.0

139.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

45.1

0.0

45.1

46.0

0.0

46.0

46.0

0.0

46.0

 

ხარჯები

45.1

0.0

45.1

46.0

0.0

46.0

46.0

0.0

46.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.1

0.0

45.1

46.0

0.0

46.0

46.0

0.0

46.0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილით“

 უზრუნველყოფა

92.9

0.0

92.9

112.0

0.0

112.0

106.1

0.0

106.1

 

ხარჯები

92.9

0.0

92.9

112.0

0.0

112.0

106.1

0.0

106.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92.9

0.0

92.9

112.0

0.0

112.0

106.1

0.0

106.1

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

51.9

0.0

51.9

75.6

0.0

75.6

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

51.9

0.0

51.9

75.6

0.0

75.6

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.9

0.0

51.9

75.6

0.0

75.6

60.0

0.0

60.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

24.5

0.0

24.5

29.4

0.0

29.4

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

24.5

0.0

24.5

29.4

0.0

29.4

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

15.1

0.0

15.1

29.4

0.0

29.4

25.0

0.0

25.0

06 02 07

სარიტუალო – გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12.9

0.0

12.9

18.0

0.0

18.0

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

12.9

0.0

12.9

18.0

0.0

18.0

19.0

0.0

19.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.9

0.0

12.9

18.0

0.0

18.0

19.0

0.0

19.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

31.5

0.0

31.5

40.3

0.0

40.3

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

29.3

0.0

29.3

40.3

0.0

40.3

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.3

0.0

29.3

35.0

0.0

35.0

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

5.3

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

8.2

0.0

8.2

10.0

0.0

10.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

8.2

0.0

8.2

10.0

0.0

10.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.2

0.0

8.2

10.0

0.0

10.0

7.0

0.0

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

123.8

0.0

123.8

115.2

0.0

115.2

163.6

0.0

163.6

 

ხარჯები

123.8

0.0

123.8

115.2

0.0

115.2

163.6

0.0

163.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

123.8

0.0

123.8

115.2

0.0

115.2

163.6

0.0

163.6

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

35.0

0.0

35.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.0

0.0

35.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

101.0

0.0

101.0

104.0

0.0

104.0

201.9

0.0

201.9

 

ხარჯები

93.0

0.0

93.0

104.0

0.0

104.0

201.9

0.0

201.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93.0

0.0

93.0

104.0

0.0

104.0

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

51.9

0.0

51.9

 

ვალდებულებების კლება

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

0.0

8.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 16

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

335.8

0.0

335.8

350.0

0.0

350.0

352.4

0.0

352.4

 

ხარჯები

335.8

0.0

335.8

350.0

0.0

350.0

352.4

0.0

352.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

335.8

0.0

335.8

350.0

0.0

350.0

352.4

0.0

352.4

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.