„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016345
15
04/11/2019
ვებგვერდი, 07/11/2019
190020020.35.107.016345
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №15

2019 წლის 4 ნოემბერი

დაბა ჩხოროწყუ

 

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.107.016330)  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ესებუადანართი

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 391,9

3 948,6

5 443,3

9 997,6

4 163,4

5 834,2

12 737,1

6 602,0

6 135,1

გადასახადები

641,5

0,0

641,5

550,0

0,0

550,0

5 658,1

0,0

5 658,1

გრანტები

8 626,4

3 948,6

4 677,8

9 170,6

4 163,4

5 007,2

6 774,0

6 602,0

172,0

სხვა შემოსავლები

124,1

0,0

124,1

277,0

0,0

277,0

305,0

0,0

305,0

ხარჯები

5 296,1

91,3

5 204,8

5 708,4

62,2

5 646,2

7 605,0

1 413,8

6 191,2

შრომის ანაზღაურება

1 180,7

0,0

1 180,7

1 586,9

0,0

1 586,9

1 751,7

0,0

1 751,7

საქონელი და მომსახურება

772,5

1,6

770,9

763,1

62,2

700,9

1 413,9

633,0

780,9

სუბსიდიები

2 682,8

0,0

2 682,8

2 642,7

0,0

2 642,7

2 955,2

0,0

2 955,2

სოციალური უზრუნველყოფა

536,1

0,0

536,1

556,2

0,0

556,2

756,8

238,5

518,3

სხვა ხარჯები

124,0

89,7

34,3

159,6

0,0

159,6

727,4

542,2

185,1

საოპერაციო სალდო

4 095,8

3 857,4

238,5

4 289,3

4 101,2

188,0

5 132,2

5 188,2

-56,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 838,1

3 670,7

167,4

5 284,3

5 094,4

189,9

6 536,7

6 525,1

11,5

ზრდა

3 906,4

3 670,7

235,7

5 584,3

5 094,4

489,9

7 036,7

6 525,1

511,5

კლება

68,3

0,0

68,3

300,0

0,0

300,0

500,0

0,0

500,0

ზრდა

186,7

186,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

186,7

186,7

 

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

21,6

0,0

21,6

995,1

993,2

1,9

1 404,5

1 336,9

67,6

ვალუტა და დეპოზიტები

21,6

 

21,6

995,1

993,2

1,9

1 404,5

1 336,9

67,6

კლება

92,7

0,0

92,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

73,6

0,0

73,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


მუხლი 2. ჩხოროწყუს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 460,2

3 948,6

5 511,6

10 297,6

4 163,4

6 134,2

13 237,1

6 602,0

6 635,1

შემოსავლები

9 391,9

3 948,6

5 443,3

9 997,6

4 163,4

5 834,2

12 737,1

6 602,0

6 135,1

არაფინანსური აქტივების კლება

68,3

0,0

68,3

300,0

0,0

300,0

500,0

0,0

500,0

გადასახდელები

9 295,2

3 761,9

5 533,3

11 292,7

5 156,6

6 136,1

14 641,6

7 938,9

6 702,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

ხარჯები

5 296,1

91,3

5 204,8

5 708,4

62,2

5 646,2

7 605,0

1 413,8

6 191,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 906,4

3 670,7

235,7

5 584,3

5 094,4

489,9

7 036,7

6 525,1

511,5

ვალდებულებების კლება

92,7

0,0

92,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

165,0

186,7

-21,6

-995,1

-993,2

-1,9

-1404,5

-1336,9

-67,6


თავი II
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 


მუხლი 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12737.1  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 391,9

3 948,6

5 443,3

9 997,6

4 163,4

5 834,2

12 737,1

6 602,0

6 135,1

გადასახადები

641,5

0,0

641,5

550,0

0,0

550,0

5 658,1

0,0

5 658,1

გრანტები

8 626,4

3 948,6

4 677,8

9 170,6

4 163,4

5 007,2

6 774,0

6 602,0

172,0

სხვა შემოსავლები

124,1

0,0

124,1

277,0

0,0

277,0

305,0

0,0

305,0


მუხლი 4. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5658.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

641,5

0,0

641,5

550,0

0,0

550,0

5 658,1

0,0

5 658,1

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

373,9

 

 

300,0

 

 

0,0

ქონების გადასახადი

267,5

0,0

267,5

250,0

0,0

250,0

463,1

0,0

463,1

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

214,1

 

214,1

170,0

 

170,0

383,1

 

383,1

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,1

0,0

0,1

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

-0,5

 

-0,5

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0,7

 

0,7

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

33,8

0,0

33,8

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

ფიზიკურ პირებიდან

26,3

 

26,3

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

იურიდიულ პირებიდან

7,4

 

7,4

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

19,6

0,0

19,6

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

ფიზიკურ პირებიდან

7,3

 

7,3

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

იურიდიულ პირებიდან

12,3

 

12,3

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

სხვა გადასახადები

0,0

 

 

0,0

 

 

5 195,0

 

5 195,0


მუხლი 5. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6774.0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 626,4

3 948,6

4 677,8

9 170,6

4 163,4

5 007,2

6 774,0

6 602,0

172,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 626,4

3 948,6

4 677,8

9 170,6

4 163,4

5 007,2

6 774,0

6 602,0

172,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 677,8

0,0

4 677,8

5 007,2

0,0

5 007,2

1 165,0

993,0

172,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 248,9

 

4 248,9

4 835,2

 

4 835,2

0,0

 

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

172,0

 

172,0

172,0

 

172,0

1 165,0

993,0

172,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

256,9

 

256,9

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 948,6

3 948,6

0,0

4 163,4

4 163,4

0,0

5 609,0

5 609,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2 303,4

2 303,4

 

3 363,4

3 363,4

 

3 968,0

3 968,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

 

0,0

 

 

446,0

446,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

1 645,2

1 645,2

 

800,0

800,0

 

1 195,0

1 195,0

 


მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწუის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 305.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

124,1

0,0

124,1

277,0

0,0

277,0

305,0

0,0

305,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

67,5

0,0

67,5

200,0

0,0

200,0

210,0

0,0

210,0

პროცენტები

2,4

 

2,4

50,0

 

50,0

60,0

 

60,0

რენტა

65,2

0,0

65,2

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

65,2

 

65,2

150,0

 

150,0

150,0

 

150,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

25,6

0,0

25,6

26,0

0,0

26,0

46,4

0,0

46,4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16,6

0,0

16,6

24,0

0,0

24,0

37,4

0,0

37,4

სანებართვო მოსაკრებელი

1,6

 

1,6

4,0

 

4,0

7,4

 

7,4

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

15,0

 

15,0

20,0

 

20,0

30,0

 

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9,0

0,0

9,0

2,0

0,0

2,0

9,0

0,0

9,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

8,4

 

8,4

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,6

 

0,6

2,0

 

2,0

9,0

 

9,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

31,0

 

31,0

50,0

 

50,0

40,0

 

40,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

 

 

1,0

 

1,0

8,6

 

8,6

არაფინანსური აქტივების კლება

68,3

0,0

68,3

300,0

0,0

300,0

500,0

0,0

500,0

ძირითადი აქტივები

6,8

 

6,8

100,0

 

100,0

300,0

 

300,0

არაწარმოებული აქტივები

61,5

0,0

61,5

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

მიწა

61,5

 

61,5

200,0

 

200,0

200,0

 

200,0


თავი III
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7605.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

9 295,2

3 761,9

5 533,3

11 292,7

5 156,6

6 136,1

14 641,6

7 938,9

6 702,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

ხარჯები

5 296,1

91,3

5 204,8

5 708,4

62,2

5 646,2

7 605,0

1 413,8

6 191,2

შრომის ანაზღაურება

1 180,7

0,0

1 180,7

1 586,9

0,0

1 586,9

1 751,7

0,0

1 751,7

საქონელი და მომსახურება

772,5

1,6

770,9

763,1

62,2

700,9

1 413,9

633,0

780,9

სუბსიდიები

2 682,8

0,0

2 682,8

2 642,7

0,0

2 642,7

2 955,2

0,0

2 955,2

სოციალური უზრუნველყოფა

536,1

0,0

536,1

556,2

0,0

556,2

756,8

238,5

518,3

სხვა ხარჯები

124,0

89,7

34,3

159,6

0,0

159,6

727,4

542,2

185,1


მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6536.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  7 036,7  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

9 295,2

3 761,9

5 533,3

11 292,7

5 156,6

6 136,1

14 641,6

7 938,9

6 702,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 906,4

3 670,7

235,7

5 584,3

5 094,4

489,9

7 036,7

6 525,1

511,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 798,6

0,0

1 798,6

2 122,5

0,0

2 122,5

2 459,0

21,2

2 437,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,4

0,0

17,4

15,6

0,0

15,6

82,0

0,0

82,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

577,9

0,0

577,9

645,0

0,0

645,0

737,3

0,0

737,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

0,0

5,9

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 201,6

0,0

1 201,6

1 445,5

0,0

1 445,5

1 711,8

21,2

1 690,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

0,0

11,5

12,0

0,0

12,0

82,0

0,0

82,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,5

0,0

73,5

93,8

0,0

93,8

97,0

0,0

97,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

73,5

0,0

73,5

93,8

0,0

93,8

97,0

0,0

97,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 677,3

3 285,9

1 391,3

6 361,7

5 156,6

1 205,1

6 278,4

5 127,2

1 151,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 443,6

3 244,8

198,8

5 520,8

5 094,4

426,4

5 457,1

5 055,7

401,3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 878,9

2 676,1

202,8

4 983,6

4 737,5

246,1

2 592,9

2 428,1

164,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 704,5

2 676,1

28,5

4 792,2

4 737,5

54,7

2 432,8

2 428,1

4,7

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია

2 593,6

2 426,8

166,8

3 562,3

3 401,2

161,1

1 888,9

1 759,1

129,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 455,2

2 426,8

28,5

3 406,9

3 401,2

5,7

1 763,8

1 759,1

4,7

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

285,3

249,3

36,0

1 421,3

1 336,3

85,0

704,0

669,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

249,3

249,3

0,0

1 385,3

1 336,3

49,0

669,0

669,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

772,1

251,1

520,9

924,6

300,7

623,9

2 297,2

1 641,3

655,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,0

211,5

53,5

377,4

300,7

76,7

1 747,1

1 641,3

105,8

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

170,5

0,0

170,5

186,1

0,0

186,1

280,0

118,8

161,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

0,0

50,0

46,0

0,0

46,0

167,5

118,8

48,7

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

37,6

0,0

37,6

62,8

0,0

62,8

820,6

751,6

69,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

0,5

0,0

0,5

751,6

751,6

0,0

03 02 05

მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

184,6

174,6

10,0

465,0

465,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

174,6

174,6

0,0

465,0

465,0

0,0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

40,5

39,6

0,9

30,0

0,0

30,0

56,0

0,0

56,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,7

0,0

29,7

56,0

0,0

56,0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

211,5

211,5

0,0

126,1

126,1

0,0

305,9

305,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,5

211,5

0,0

126,1

126,1

0,0

305,9

305,9

0,0

03 02 10

სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა

29,5

0,0

29,5

50,0

0,0

50,0

48,0

0,0

48,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

1,1

0,0

1,1

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

287,7

287,7

0,0

31,2

31,2

0,0

547,8

547,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286,2

286,2

0,0

31,2

31,2

0,0

547,8

547,8

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

34,0

25,0

9,0

0,0

0,0

0,0

432,6

432,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,0

25,0

9,0

0,0

0,0

0,0

361,1

361,1

0,0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები

63,3

46,0

17,3

236,2

87,2

149,0

238,7

77,5

161,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,9

46,0

12,9

168,9

25,0

143,9

234,0

77,5

156,5

03 08

რგე–ები და მგფ–ის პროექტების თანადაფინანსება

95,0

0,0

95,0

151,1

0,0

151,1

134,3

0,0

134,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,0

0,0

95,0

151,1

0,0

151,1

134,3

0,0

134,3

04 00

განათლება

1 614,8

425,9

1 188,9

1 255,0

0,0

1 255,0

3 044,9

1 662,4

1 382,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430,4

425,9

4,5

16,6

0,0

16,6

669,4

669,4

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 530,4

425,9

1 104,5

1 165,0

0,0

1 165,0

1 959,4

669,4

1 290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425,9

425,9

0,0

16,6

0,0

16,6

669,4

669,4

0,0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

57,2

0,0

57,2

60,0

0,0

60,0

62,5

0,0

62,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

708,8

0,0

708,8

755,0

0,0

755,0

940,1

0,0

940,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6

0,0

11,6

30,2

0,0

30,2

27,7

0,0

27,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

263,5

0,0

263,5

280,0

0,0

280,0

358,5

0,0

358,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0,0

8,0

21,1

0,0

21,1

20,0

0,0

20,0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

155,0

0,0

155,0

140,0

0,0

140,0

104,2

0,0

104,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

0,0

7,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

108,5

0,0

108,5

140,0

0,0

140,0

254,3

0,0

254,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

435,7

0,0

435,7

457,8

0,0

457,8

521,6

0,0

521,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

0,0

3,6

9,1

0,0

9,1

7,7

0,0

7,7

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

272,5

0,0

272,5

277,8

0,0

277,8

326,6

0,0

326,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

0,0

3,6

3,1

0,0

3,1

6,7

0,0

6,7

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

76,7

0,0

76,7

85,0

0,0

85,0

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

1,0

0,0

1,0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

69,2

0,0

69,2

70,0

0,0

70,0

75,0

0,0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

679,0

50,1

628,9

704,7

0,0

704,7

1 822,2

1 128,0

694,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

800,0

800,0

0,0

06 01

 ჯანდაცვის მომსახურება

84,9

0,0

84,9

95,0

0,0

95,0

903,0

800,0

103,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

521,8

0,0

521,8

564,7

0,0

564,7

845,8

314,6

531,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

23,0

0,0

23,0

30,0

0,0

30,0

31,5

0,0

31,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

68,3

0,0

68,3

300,0

0,0

300,0

500,0

0,0

500,0

ძირითადი აქტივები

6,8

 

6,8

100,0

 

100,0

300,0

 

300,0

არაწარმოებული აქტივები

61,5

0,0

61,5

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

მიწა

61,5

 

61,5

200,0

 

200,0

200,0

 

200,0


მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ ციო ნალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 769,7   

0,0   

1 769,7   

2 122,5   

0,0   

2 122,5   

2 459,0   

21,2   

2 437,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 769,7   

0,0   

1 769,7   

2 101,5   

0,0   

2 101,5   

2 458,0   

21,2   

2 436,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 769,7   

0,0   

1 769,7   

2 090,5   

0,0   

2 090,5   

2 449,1   

21,2   

2 427,9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

11,0   

0,0   

11,0   

8,8   

0,0   

8,8   

702

თავდაცვა

73,1   

0,0   

73,1   

93,8   

0,0   

93,8   

97,0   

0,0   

97,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 646,1   

3 034,8   

611,3   

5 437,1   

4 855,9   

581,2   

3 981,2   

3 486,0   

495,3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

767,6   

358,8   

408,8   

453,5   

118,4   

335,1   

1 388,3   

1 057,9   

330,5   

70421

სოფლის მეურნეობა

767,6   

358,8   

408,8   

453,5   

118,4   

335,1   

1 388,3   

1 057,9   

330,5   

7045

ტრანსპორტი

2 878,5   

2 676,1   

202,5   

4 983,6   

4 737,5   

246,1   

2 592,9   

2 428,1   

164,8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 878,5   

2 676,1   

202,5   

4 983,6   

4 737,5   

246,1   

2 592,9   

2 428,1   

164,8   

705

გარემოს დაცვა

513,5   

211,5   

302,0   

456,1   

126,1   

330,0   

670,6   

305,9   

364,7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

272,6   

0,0   

272,6   

280,0   

0,0   

280,0   

316,7   

0,0   

316,7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

240,9   

211,5   

29,4   

176,1   

126,1   

50,0   

353,9   

305,9   

48,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

250,0   

39,6   

210,4   

468,5   

174,6   

293,9   

1 626,6   

1 335,4   

291,2   

7063

წყალმომარაგება

37,5   

0,0   

37,5   

62,8   

0,0   

62,8   

820,6   

751,6   

69,0   

7064

გარე განათება

167,5   

0,0   

167,5   

186,1   

0,0   

186,1   

280,0   

118,8   

161,2   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

45,0   

39,6   

5,4   

219,6   

174,6   

45,0   

526,0   

465,0   

61,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

84,4   

0,0   

84,4   

95,0   

0,0   

95,0   

903,0   

800,0   

103,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84,4   

0,0   

84,4   

95,0   

0,0   

95,0   

903,0   

800,0   

103,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

691,4   

0,0   

691,4   

755,0   

0,0   

755,0   

940,1   

0,0   

940,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

251,7   

0,0   

251,7   

280,0   

0,0   

280,0   

358,5   

0,0   

358,5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

431,1   

0,0   

431,1   

457,8   

0,0   

457,8   

521,6   

0,0   

521,6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8,6   

0,0   

8,6   

17,3   

0,0   

17,3   

60,0   

0,0   

60,0   

709

განათლება

1 580,2   

425,9   

1 154,3   

1 255,0   

0,0   

1 255,0   

3 044,9   

1 662,4   

1 382,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 497,3   

425,9   

1 071,4   

1 165,0   

0,0   

1 165,0   

1 959,4   

669,4   

1 290,0   

7092

ზოგადი განათლება

27,2   

0,0   

27,2   

30,0   

0,0   

30,0   

1 023,0   

993,0   

30,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

27,2   

0,0   

27,2   

30,0   

0,0   

30,0   

1 023,0   

993,0   

30,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

55,7   

0,0   

55,7   

60,0   

0,0   

60,0   

62,5   

0,0   

62,5   

710

სოციალური დაცვა

594,1   

50,1   

544,0   

609,7   

0,0   

609,7   

919,2   

328,0   

591,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

569,3   

50,1   

519,2   

573,7   

0,0   

573,7   

881,7   

328,0   

553,7   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

23,0   

0,0   

23,0   

30,0   

0,0   

30,0   

31,5   

0,0   

31,5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,8   

0,0   

1,8   

6,0   

0,0   

6,0   

6,0   

0,0   

6,0   

 

სულ

9 202,5   

3 761,9   

5 440,5   

11 292,7   

5 156,6   

6 136,1   

14 641,6   

7 938,9   

6 702,7   

 


თავი IV
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   -1404.5  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

165,0

0.0

0.0

ზრდა

186,7

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

186,7

0.0

0.0

3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

კლება

21,6

995,1

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

21,6

995,1

0.0


მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ვალდებულებების კლება

92,7

0,0

0,0

საშინაო

92,7

0,0

0,0


მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლებისსისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანისაცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების, სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის (03 01) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია,  ქუჩების რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაგეგმილია: ქ. ჩხოროწყუში ლექვარცხეს უბანში ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება, ყაზბეგის ქუჩიდან ლესელიძეს ქუჩამდე გარახანაკიანის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება, ზოია გრიგოლიას ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება.

) კომუნალური ინფრასტრუქტურის (03 02) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია,   საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.

ბ.ა) გარეგანათების (03 02 01) მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღამის პერიოდში მოსახლეობისკ ომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების,  სკვერების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მშენებლობა, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობისათვის ლედ. სანათების შეძენა.

.) დასუფთავების ღონისძიებები (03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული   დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

.) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (03 02 03) სასმელი წყლის   რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. ამასთან სოფელ მუხურში ახალი წყლის მომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობას. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაგეგმილია სოფ. ნაფიჩხოვოში და სოფ. ლეწურწუმეში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.

ბ.დ)  მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა (03 02 05) საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაგეგმილია ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა.

ბ.დ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (03 02 06)  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

.ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (03 02 07) მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი  (03 05) პროგრამა ხელს შეუწყობს   მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

დ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (03 07) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

ე)  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (03 08)

3. განათლება (04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.

) სკოლამდელი განათლება (04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაგეგმილია საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია სოფ. ლესიჭინეში. სოფ. ნაფიჩხოვოში. სოფ. ხაბუმეში. სოფ. კირცხში. სოფ ახუთში.

) საჯარო სკოლების დაფინანსება  (04 02) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება. საქართველოს მთავრობის 13 იანვრის №18 განკარგულებით 360,0 ათასი ლარი მიემართება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების რეაბილიტაციაზე.  27,1 ათასი ლარი მიემართება სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის.

გ) განათლების ხელშეწყობა (04 03)   ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

.) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა  (05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში. მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

.) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (05 01 02)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის  შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, აგრეთვე მოეწყობა ლაშქრობები ტობავარჩხილში, ოსინდალე-წიფურიას ხეობაში. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა მეგრული სამზარეულოს მოწყობა-დემონსტრირება, სხვადასხვა ტრადიციული ფესტივალების მოწყობა-გამოფენა. ტურისტთა მოზიდვის მიზნით საერთასორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება  ქვეყნის შიგნით.

)კულტურის განვითარები ხელშეწყობა (05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

.) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების  ხელშეწყობა  (05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ  ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა:  თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორიულის მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება   ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი   ღონისძიებები.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

)  ჯანდაცვის მომსახურება  (06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რომლის მიერ განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნეფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვისშემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

სოფ. თაიას, ნაფიჩხოვოს, ზუმის, ჭოღისა და ნაკიანის საექიმო ამბულატორიის მშენელობა. ქ. ჩხოროწყუში სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო სადგურის მშენებლობა.

) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები (06 02 01))

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 45 მრავალშვილიან ოჯახის 220 ბენეფიციარზე, 290-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 5 ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე,  40-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 4 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 46 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები.   თირკმლის დიალეზზე მყოფი 16 პირზე, შშმ 60 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია  25 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (060203)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ე) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი (06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით. ხანძრის სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის დასკვნისა და გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.


თავი VI
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

9 295,2

3 761,9

5 533,3

11 292,7

5 156,6

6 136,1

14 641,6

7 938,9

6 702,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

5 296,1

91,3

5 204,8

5 708,4

62,2

5 646,2

7 605,0

1 413,8

6 191,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 180,7

0,0

1 180,7

1 586,9

0,0

1 586,9

1 751,7

0,0

1 751,7

 

საქონელი და მომსახურება

772,5

1,6

770,9

763,1

62,2

700,9

1 413,9

633,0

780,9

 

სუბსიდიები

2 682,8

0,0

2 682,8

2 642,7

0,0

2 642,7

2 955,2

0,0

2 955,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

536,1

0,0

536,1

556,2

0,0

556,2

756,8

238,5

518,3

 

სხვა ხარჯები

124,0

89,7

34,3

159,6

0,0

159,6

727,4

542,2

185,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 906,4

3 670,7

235,7

5 584,3

5 094,4

489,9

7 036,7

6 525,1

511,5

 

ძირითადი აქტივები

3 906,3

3 670,7

235,6

5 584,3

5 094,4

489,9

7 036,7

6 525,1

511,5

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

92,7

0,0

92,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

73,6

0,0

73,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 798,6

0,0

1 798,6

2 122,5

0,0

2 122,5

2 459,0

21,2

2 437,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128,0

0,0

128,0

128,0

0,0

128,0

128,0

0,0

128,0

 

ხარჯები

1 752,4

0,0

1 752,4

2 106,9

0,0

2 106,9

2 377,0

21,2

2 355,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 126,1

0,0

1 126,1

1 511,3

0,0

1 511,3

1 672,2

0,0

1 672,2

 

საქონელი და მომსახურება

618,9

0,0

618,9

512,6

0,0

512,6

609,0

0,0

609,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,3

0,0

7,3

3,1

0,0

3,1

6,6

0,0

6,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

89,2

21,2

67,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,4

0,0

17,4

15,6

0,0

15,6

82,0

0,0

82,0

 

ძირითადი აქტივები

17,4

0,0

17,4

15,6

0,0

15,6

82,0

0,0

82,0

 

ვალდებულებების კლება

28,9

0,0

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

9,8

0,0

9,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

577,9

0,0

577,9

645,0

0,0

645,0

737,3

0,0

737,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

569,9

0,0

569,9

641,4

0,0

641,4

737,3

0,0

737,3

 

შრომის ანაზღაურება

339,9

0,0

339,9

410,2

0,0

410,2

464,2

0,0

464,2

 

საქონელი და მომსახურება

227,1

0,0

227,1

180,7

0,0

180,7

230,0

0,0

230,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

0,0

2,9

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

47,5

0,0

47,5

43,1

0,0

43,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

0,0

5,9

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

5,9

0,0

5,9

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 201,6

0,0

1 201,6

1 445,5

0,0

1 445,5

1 711,8

21,2

1 690,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

 

103,0

103,0

 

103,0

103,0

 

103,0

 

ხარჯები

1 182,5

0,0

1 182,5

1 433,5

0,0

1 433,5

1 629,8

21,2

1 608,6

 

შრომის ანაზღაურება

786,2

0,0

786,2

1 101,1

0,0

1 101,1

1 208,0

0,0

1 208,0

 

საქონელი და მომსახურება

391,9

0,0

391,9

331,9

0,0

331,9

379,0

0,0

379,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

6,6

0,0

6,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

36,2

21,2

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

0,0

11,5

12,0

0,0

12,0

82,0

0,0

82,0

 

ძირითადი აქტივები

11,5

0,0

11,5

12,0

0,0

12,0

82,0

0,0

82,0

 

ვალდებულებების კლება

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

7,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

8,8

0,0

8,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

8,8

0,0

8,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

8,8

0,0

8,8

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

19,1

0,0

19,1

21,0

0,0

21,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

21,0

0,0

21,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

21,0

0,0

21,0

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

19,1

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,5

0,0

73,5

93,8

0,0

93,8

97,0

0,0

97,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

69,6

0,0

69,6

92,8

0,0

92,8

96,5

0,0

96,5

 

შრომის ანაზღაურება

54,6

0,0

54,6

75,6

0,0

75,6

79,5

0,0

79,5

 

საქონელი და მომსახურება

15,0

0,0

15,0

17,2

0,0

17,2

17,0

0,0

17,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

 

ძირითადი აქტივები

3,5

0,0

3,5

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

73,5

0,0

73,5

93,8

0,0

93,8

97,0

0,0

97,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

69,6

0,0

69,6

92,8

0,0

92,8

96,5

0,0

96,5

 

შრომის ანაზღაურება

54,6

0,0

54,6

75,6

0,0

75,6

79,5

0,0

79,5

 

საქონელი და მომსახურება

15,0

0,0

15,0

17,2

0,0

17,2

17,0

0,0

17,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

 

ძირითადი აქტივები

3,5

0,0

3,5

1,0

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 677,3

3 285,9

1 391,3

6 361,7

5 156,6

1 205,1

6 278,4

5 127,2

1 151,2

 

ხარჯები

966,0

41,2

924,9

840,9

62,2

778,7

821,4

71,5

749,9

 

საქონელი და მომსახურება

100,5

1,6

99,0

180,4

62,2

118,2

92,1

0,0

92,1

 

სუბსიდიები

825,9

0,0

825,9

650,2

0,0

650,2

657,7

0,0

657,7

 

სხვა ხარჯები

39,6

39,6

0,0

10,3

0,0

10,3

71,5

71,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 443,6

3 244,8

198,8

5 520,8

5 094,4

426,4

5 457,1

5 055,7

401,3

 

ძირითადი აქტივები

3 443,6

3 244,8

198,8

5 520,8

5 094,4

426,4

5 457,1

5 055,7

401,3

 

ვალდებულებების კლება

10,8

0,0

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

10,8

0,0

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 878,9

2 676,1

202,8

4 983,6

4 737,5

246,1

2 592,9

2 428,1

164,8

 

ხარჯები

174,0

0,0

174,0

191,4

0,0

191,4

160,1

0,0

160,1

 

საქონელი და მომსახურება

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

171,2

0,0

171,2

191,4

0,0

191,4

160,1

0,0

160,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 704,5

2 676,1

28,5

4 792,2

4 737,5

54,7

2 432,8

2 428,1

4,7

 

ძირითადი აქტივები

2 704,5

2 676,1

28,5

4 792,2

4 737,5

54,7

2 432,8

2 428,1

4,7

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია

2 593,6

2 426,8

166,8

3 562,3

3 401,2

161,1

1 888,9

1 759,1

129,8

 

ხარჯები

138,0

0,0

138,0

155,4

0,0

155,4

125,1

0,0

125,1

 

საქონელი და მომსახურება

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

135,2

 

135,2

155,4

 

155,4

125,1

 

125,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 455,2

2 426,8

28,5

3 406,9

3 401,2

5,7

1 763,8

1 759,1

4,7

 

ძირითადი აქტივები

2 455,2

2 426,8

28,5

3 406,9

3 401,2

5,7

1 763,8

1 759,1

4,7

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

285,3

249,3

36,0

1 421,3

1 336,3

85,0

704,0

669,0

35,0

 

ხარჯები

36,0

0,0

36,0

36,0

0,0

36,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

36,0

 

36,0

36,0

 

36,0

35,0

 

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

249,3

249,3

0,0

1 385,3

1 336,3

49,0

669,0

669,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

249,3

249,3

0,0

1 385,3

1 336,3

49,0

669,0

669,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

772,1

251,1

520,9

924,6

300,7

623,9

2 297,2

1 641,3

655,9

 

ხარჯები

498,5

39,6

458,9

547,3

0,0

547,3

550,1

0,0

550,1

 

საქონელი და მომსახურება

91,7

0,0

91,7

113,1

0,0

113,1

87,5

0,0

87,5

 

სუბსიდიები

397,8

0,0

397,8

458,9

0,0

458,9

497,6

0,0

497,6

 

სხვა ხარჯები

39,6

39,6

0,0

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,0

211,5

53,5

377,4

300,7

76,7

1 747,1

1 641,3

105,8

 

ძირითადი აქტივები

265,0

211,5

53,5

377,4

300,7

76,7

1 747,1

1 641,3

105,8

 

ვალდებულებების კლება

8,6

0,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

8,6

0,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

170,5

0,0

170,5

186,1

0,0

186,1

280,0

118,8

161,2

 

ხარჯები

117,5

0,0

117,5

140,1

0,0

140,1

112,5

0,0

112,5

 

საქონელი და მომსახურება

85,7

0,0

85,7

105,1

0,0

105,1

77,5

0,0

77,5

 

სუბსიდიები

31,8

 

31,8

35,0

 

35,0

35,0

 

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

0,0

50,0

46,0

0,0

46,0

167,5

118,8

48,7

 

ძირითადი აქტივები

50,0

0,0

50,0

46,0

0,0

46,0

167,5

118,8

48,7

 

ვალდებულებების კლება

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

 დასუფთავების ღონისძიებები

277,3

0,0

277,3

280,0

0,0

280,0

316,7

0,0

316,7

 

ხარჯები

272,6

0,0

272,6

280,0

0,0

280,0

316,7

0,0

316,7

 

სუბსიდიები

272,6

 

272,6

280,0

 

280,0

316,7

 

316,7

 

ვალდებულებების კლება

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

37,6

0,0

37,6

62,8

0,0

62,8

820,6

751,6

69,0

 

ხარჯები

34,0

0,0

34,0

62,3

0,0

62,3

69,0

0,0

69,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

33,3

 

33,3

59,3

 

59,3

64,0

 

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

3,5

0,5

0,0

0,5

751,6

751,6

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,5

0,0

3,5

0,5

0,0

0,5

751,6

751,6

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

184,6

174,6

10,0

465,0

465,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

174,6

174,6

0,0

465,0

465,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

174,6

174,6

0,0

465,0

465,0

0,0

03 02 06

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

5,1

0,0

5,1

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

4,4

0,0

4,4

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

40,5

39,6

0,9

30,0

0,0

30,0

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

40,5

39,6

0,9

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

39,6

39,6

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,7

0,0

29,7

56,0

0,0

56,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

29,7

0,0

29,7

56,0

0,0

56,0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

211,5

211,5

0,0

126,1

126,1

0,0

305,9

305,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,5

211,5

0,0

126,1

126,1

0,0

305,9

305,9

0,0

 

ძირითადი აქტივები

211,5

211,5

0,0

126,1

126,1

0,0

305,9

305,9

0,0

03 02 10

სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა

29,5

0,0

29,5

50,0

0,0

50,0

48,0

0,0

48,0

 

ხარჯები

29,4

0,0

29,4

49,6

0,0

49,6

46,9

0,0

46,9

 

სუბსიდიები

29,4

 

29,4

49,6

 

49,6

46,9

 

46,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

1,1

0,0

1,1

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

1,1

0,0

1,1

 

ვალდებულებების კლება

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

287,7

287,7

0,0

31,2

31,2

0,0

547,8

547,8

0,0

 

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286,2

286,2

0,0

31,2

31,2

0,0

547,8

547,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

286,2

286,2

0,0

31,2

31,2

0,0

547,8

547,8

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

34,0

25,0

9,0

0,0

0,0

0,0

432,6

432,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

71,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

71,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,0

25,0

9,0

0,0

0,0

0,0

361,1

361,1

0,0

 

ძირითადი აქტივები

34,0

25,0

9,0

0,0

0,0

0,0

361,1

361,1

0,0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები

63,3

46,0

17,3

236,2

87,2

149,0

238,7

77,5

161,2

 

ხარჯები

4,4

0,0

4,4

67,3

62,2

5,1

4,6

0,0

4,6

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

0,0

4,4

67,3

62,2

5,1

4,6

0,0

4,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,9

46,0

12,9

168,9

25,0

143,9

234,0

77,5

156,5

 

ძირითადი აქტივები

58,9

46,0

12,9

168,9

25,0

143,9

234,0

77,5

156,5

03 06

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები

256,9

0,0

256,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

256,9

0,0

256,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

256,9

 

256,9

0,0

 

 

0,0

 

 

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

32,6

0,0

32,6

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

30,7

0,0

30,7

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

30,7

 

30,7

35,0

 

35,0

35,0

 

35,0

 

ვალდებულებების კლება

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 08

რგე–ები და მგფ–ის პროექტების თანადაფინანსება

95,0

0,0

95,0

151,1

0,0

151,1

134,3

0,0

134,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,0

0,0

95,0

151,1

0,0

151,1

134,3

0,0

134,3

 

ძირითადი აქტივები

95,0

0,0

95,0

151,1

0,0

151,1

134,3

0,0

134,3

04 00

განათლება

1 614,8

425,9

1 188,9

1 255,0

0,0

1 255,0

3 044,9

1 662,4

1 382,5

 

ხარჯები

1 149,8

0,0

1 149,8

1 238,4

0,0

1 238,4

2 375,5

993,0

1 382,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

633,0

633,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 145,6

0,0

1 145,6

1 238,4

0,0

1 238,4

1 382,5

0,0

1 382,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

360,0

360,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430,4

425,9

4,5

16,6

0,0

16,6

669,4

669,4

0,0

 

ძირითადი აქტივები

430,4

425,9

4,5

16,6

0,0

16,6

669,4

669,4

0,0

 

ვალდებულებების კლება

34,6

0,0

34,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

34,6

0,0

34,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 530,4

425,9

1 104,5

1 165,0

0,0

1 165,0

1 959,4

669,4

1 290,0

 

ხარჯები

1 071,4

0,0

1 071,4

1 148,4

0,0

1 148,4

1 290,0

0,0

1 290,0

 

სუბსიდიები

1 071,4

 

1 071,4

1 148,4

 

1 148,4

1 290,0

 

1 290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425,9

425,9

0,0

16,6

0,0

16,6

669,4

669,4

0,0

 

ძირითადი აქტივები

425,9

425,9

0,0

16,6

0,0

16,6

669,4

669,4

0,0

 

ვალდებულებების კლება

33,1

0,0

33,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

33,1

0,0

33,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

27,2

0,0

27,2

30,0

0,0

30,0

1 023,0

993,0

30,0

 

ხარჯები

27,2

0,0

27,2

30,0

0,0

30,0

1 023,0

993,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

633,0

633,0

0,0

 

სუბსიდიები

25,0

 

25,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

სხვა ხარჯები

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

360,0

360,0

0,0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

57,2

0,0

57,2

60,0

0,0

60,0

62,5

0,0

62,5

 

ხარჯები

51,2

0,0

51,2

60,0

0,0

60,0

62,5

0,0

62,5

 

სუბსიდიები

49,1

 

49,1

60,0

 

60,0

62,5

 

62,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

708,8

0,0

708,8

755,0

0,0

755,0

940,1

0,0

940,1

 

ხარჯები

679,8

0,0

679,8

724,8

0,0

724,8

912,4

0,0

912,4

 

საქონელი და მომსახურება

37,9

0,0

37,9

52,9

0,0

52,9

62,8

0,0

62,8

 

სუბსიდიები

621,3

0,0

621,3

653,1

0,0

653,1

792,4

0,0

792,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

16,5

0,0

16,5

18,9

0,0

18,9

57,2

0,0

57,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6

0,0

11,6

30,2

0,0

30,2

27,7

0,0

27,7

 

ძირითადი აქტივები

11,5

0,0

11,5

30,2

0,0

30,2

27,7

0,0

27,7

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

17,4

0,0

17,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

17,4

0,0

17,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

263,5

0,0

263,5

280,0

0,0

280,0

358,5

0,0

358,5

 

ხარჯები

243,7

0,0

243,7

258,9

0,0

258,9

338,5

0,0

338,5

 

საქონელი და მომსახურება

20,7

0,0

20,7

26,2

0,0

26,2

28,7

0,0

28,7

 

სუბსიდიები

208,3

0,0

208,3

218,9

0,0

218,9

298,5

0,0

298,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

13,1

0,0

13,1

13,9

0,0

13,9

11,3

0,0

11,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0,0

8,0

21,1

0,0

21,1

20,0

0,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

7,9

0,0

7,9

21,1

0,0

21,1

20,0

0,0

20,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

11,8

0,0

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

11,8

0,0

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

155,0

0,0

155,0

140,0

0,0

140,0

104,2

0,0

104,2

 

ხარჯები

141,1

0,0

141,1

138,9

0,0

138,9

104,2

0,0

104,2

 

სუბსიდიები

139,6

 

139,6

138,9

 

138,9

104,2

 

104,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

0,0

7,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

6,9

0,0

6,9

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

108,5

0,0

108,5

140,0

0,0

140,0

254,3

0,0

254,3

 

ხარჯები

102,5

0,0

102,5

120,0

0,0

120,0

234,3

0,0

234,3

 

საქონელი და მომსახურება

20,7

0,0

20,7

26,2

0,0

26,2

28,7

0,0

28,7

 

სუბსიდიები

68,7

 

68,7

80,0

 

80,0

194,3

 

194,3

 

სხვა ხარჯები

13,1

0,0

13,1

13,9

0,0

13,9

11,3

0,0

11,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულებების კლება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

435,7

0,0

435,7

457,8

0,0

457,8

521,6

0,0

521,6

 

ხარჯები

427,5

0,0

427,5

448,7

0,0

448,7

513,9

0,0

513,9

 

საქონელი და მომსახურება

15,8

0,0

15,8

25,0

0,0

25,0

34,1

0,0

34,1

 

სუბსიდიები

409,2

0,0

409,2

423,7

0,0

423,7

478,9

0,0

478,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

0,0

3,6

9,1

0,0

9,1

7,7

0,0

7,7

 

ძირითადი აქტივები

3,6

0,0

3,6

9,1

0,0

9,1

7,7

0,0

7,7

 

ვალდებულებების კლება

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

272,5

0,0

272,5

277,8

0,0

277,8

326,6

0,0

326,6

 

ხარჯები

266,4

0,0

266,4

274,7

0,0

274,7

319,9

0,0

319,9

 

სუბსიდიები

263,8

 

263,8

274,7

 

274,7

319,9

 

319,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

0,0

3,6

3,1

0,0

3,1

6,7

0,0

6,7

 

ძირითადი აქტივები

3,6

0,0

3,6

3,1

0,0

3,1

6,7

0,0

6,7

 

ვალდებულებების კლება

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

76,7

0,0

76,7

85,0

0,0

85,0

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

76,4

0,0

76,4

79,6

0,0

79,6

84,0

0,0

84,0

 

სუბსიდიები

76,4

 

76,4

79,6

 

79,6

84,0

 

84,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

1,0

0,0

1,0

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

69,2

0,0

69,2

70,0

0,0

70,0

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

69,0

0,0

69,0

69,4

0,0

69,4

75,0

0,0

75,0

 

სუბსიდიები

69,0

 

69,0

69,4

 

69,4

75,0

 

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

17,2

0,0

17,2

25,0

0,0

25,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

15,8

0,0

15,8

25,0

0,0

25,0

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,8

0,0

15,8

25,0

0,0

25,0

34,1

0,0

34,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

 

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

9,7

0,0

9,7

17,3

0,0

17,3

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

8,6

0,0

8,6

17,3

0,0

17,3

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,5

0,0

1,5

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,8

 

3,8

10,5

 

10,5

15,0

 

15,0

 

სხვა ხარჯები

3,4

0,0

3,4

5,0

0,0

5,0

45,0

0,0

45,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

679,0

50,1

628,9

704,7

0,0

704,7

1 822,2

1 128,0

694,2

 

ხარჯები

678,4

50,1

628,3

704,5

0,0

704,5

1 022,2

328,0

694,2

 

სუბსიდიები

90,1

0,0

90,1

101,0

0,0

101,0

122,5

0,0

122,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

522,6

0,0

522,6

553,1

0,0

553,1

750,2

238,5

511,7

 

სხვა ხარჯები

65,8

50,1

15,7

50,4

0,0

50,4

149,5

89,5

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

800,0

800,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

800,0

800,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

 ჯანდაცვის მომსახურება

84,9

0,0

84,9

95,0

0,0

95,0

903,0

800,0

103,0

 

ხარჯები

84,4

0,0

84,4

95,0

0,0

95,0

103,0

0,0

103,0

 

სუბსიდიები

84,4

0,0

84,4

95,0

0,0

95,0

103,0

0,0

103,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

~საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება"

84,9

0,0

84,9

95,0

0,0

95,0

103,0

0,0

103,0

 

ხარჯები

84,4

0,0

84,4

95,0

0,0

95,0

103,0

0,0

103,0

 

სუბსიდიები

84,4

 

84,4

95,0

 

95,0

103,0

 

103,0

 

ვალდებულებების კლება

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

521,8

0,0

521,8

564,7

0,0

564,7

845,8

314,6

531,2

 

ხარჯები

521,8

0,0

521,8

564,5

0,0

564,5

845,8

314,6

531,2

 

სუბსიდიები

5,7

0,0

5,7

6,0

0,0

6,0

19,5

0,0

19,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

512,4

0,0

512,4

553,1

0,0

553,1

750,2

238,5

511,7

 

სხვა ხარჯები

3,7

0,0

3,7

5,4

0,0

5,4

76,1

76,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 02 01

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

1,8

0,0

1,8

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

1,8

0,0

1,8

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

497,0

0,0

497,0

528,7

0,0

528,7

808,3

314,6

493,7

 

ხარჯები

497,0

0,0

497,0

528,7

0,0

528,7

808,3

314,6

493,7

 

სუბსიდიები

5,7

 

5,7

6,0

 

6,0

19,5

 

19,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

487,7

0,0

487,7

517,3

0,0

517,3

712,7

238,5

474,2

 

სხვა ხარჯები

3,7

0,0

3,7

5,4

0,0

5,4

76,1

76,1

0,0

06 02 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

82,4

0,0

82,4

85,0

0,0

85,0

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

82,4

0,0

82,4

85,0

0,0

85,0

96,0

0,0

96,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82,4

0,0

82,4

85,0

0,0

85,0

96,0

0,0

96,0

06 02 02 02

ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

37,5

0,0

37,5

40,0

0,0

40,0

44,0

0,0

44,0

 

ხარჯები

37,5

0,0

37,5

40,0

0,0

40,0

44,0

0,0

44,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,5

0,0

37,5

40,0

0,0

40,0

44,0

0,0

44,0

06 02 02 03

თირკმლის დიალიზზე მყოფთა პროგრამა

21,8

0,0

21,8

32,0

0,0

32,0

24,5

0,0

24,5

 

ხარჯები

21,8

0,0

21,8

32,0

0,0

32,0

24,5

0,0

24,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,8

0,0

21,8

32,0

0,0

32,0

24,5

0,0

24,5

06 02 02 04

უსინათლოთა პროგრამა

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

06 02 02 05

მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

11,1

0,0

11,1

12,5

0,0

12,5

17,5

0,0

17,5

 

ხარჯები

11,1

0,0

11,1

12,5

0,0

12,5

17,5

0,0

17,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,1

0,0

11,1

12,5

0,0

12,5

17,5

0,0

17,5

06 02 02 06

ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

3,0

0,0

3,0

06 02 02 07

უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

39,3

0,0

39,3

38,6

0,0

38,6

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

39,3

0,0

39,3

38,6

0,0

38,6

31,0

0,0

31,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,3

0,0

39,3

38,6

0,0

38,6

31,0

0,0

31,0

06 02 02 08

გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების  დახმარება

51,0

0,0

51,0

60,0

0,0

60,0

58,0

0,0

58,0

 

ხარჯები

51,0

0,0

51,0

60,0

0,0

60,0

58,0

0,0

58,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47,3

0,0

47,3

60,0

0,0

60,0

58,0

0,0

58,0

 

სხვა ხარჯები

3,7

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02 09

შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

42,5

0,0

42,5

42,0

0,0

42,0

52,0

0,0

52,0

 

ხარჯები

42,5

0,0

42,5

42,0

0,0

42,0

52,0

0,0

52,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,5

0,0

42,5

42,0

0,0

42,0

52,0

0,0

52,0

06 02 02 10

სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება

154,8

0,0

154,8

149,0

0,0

149,0

421,6

314,6

107,0

 

ხარჯები

154,8

0,0

154,8

149,0

0,0

149,0

421,6

314,6

107,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

11,5

 

11,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

154,8

0,0

154,8

143,6

0,0

143,6

334,0

238,5

95,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

76,1

76,1

0,0

06 02 02 11

ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში  მონაწილეთა დახმარება

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,2

0,0

3,2

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,2

0,0

3,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,2

0,0

3,2

06 02 02 12

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა

42,0

0,0

42,0

52,6

0,0

52,6

47,6

0,0

47,6

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

52,6

0,0

52,6

47,6

0,0

47,6

 

სუბსიდიები

5,7

 

5,7

6,0

 

6,0

8,0

 

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,3

0,0

36,3

46,6

0,0

46,6

39,6

0,0

39,6

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

23,0

0,0

23,0

30,0

0,0

30,0

31,5

0,0

31,5

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

29,8

0,0

29,8

31,5

0,0

31,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,0

0,0

23,0

29,8

0,0

29,8

31,5

0,0

31,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

06 03

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი

72,3

50,1

22,2

45,0

0,0

45,0

73,4

13,4

60,0

 

ხარჯები

72,3

50,1

22,2

45,0

0,0

45,0

73,4

13,4

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

62,1

50,1

12,0

45,0

0,0

45,0

73,4

13,4

60,0


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 172,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  85,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი.

გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.