„ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 თებერვლის №112 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 თებერვლის №112 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 527
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/11/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/11/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/11/2019
სარეგისტრაციო კოდი 240110000.10.003.021547
527
05/11/2019
ვებგვერდი, 07/11/2019
240110000.10.003.021547
„ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 თებერვლის №112 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №527

2019 წლის 5 ნოემბერი

ქ. თბილისი

„ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 თებერვლის №112 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 თებერვლის №112 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/02/2019, 240110000.10.003.021127) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის, წარმოების ავტორიზაციისა და კონტროლის წესის“:

1. 53-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. სააგენტომ ფარმაკოზედამხედველობის სისტემის ფარგლებში შეგროვებული შესაბამისი ინფორმაცია უნდა აცნობოს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს. მოპოვებული ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო საზოგადოებისთვის.“.

2. 57-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. სააგენტოს ასევე შეუძლია განახორციელოს არაგეგმური ინსპექტირება ვეტერინარული პრეპარატისთვის საწყის მასალად გამოყენებული აქტიური სუბსტანციების მწარმოებლების საწარმოებსა და რეგისტრაციის მფლობელის შენობა-ნაგებობაში, თუ ჩათვლის, რომ არსებობს ამ წესის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობაზე ეჭვის საფუძველი. ასეთი შემოწმებები ასევე შეიძლება განხორციელდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მოთხოვნით.“.

3. 64-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული ზომების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს სხვა ქვეყნებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვაზე, დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 ნოემბრიდან.

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.