,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.143.016565
26
05/11/2019
ვებგვერდი, 08/11/2019
190020020.35.143.016565
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №26

2019 წლის 5 ნოემბერი

ხაშური

 

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად,  ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

 


მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის78 დადგენილების (www.matsne.gov.ge 19/12/2018; 190020020.35.143.016537) დანართ №1-ში და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ ჯანაშვილიდანართი 1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
      მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

201 7 წლის ფაქტი

201 8 წლის ფაქტი

მათ შორის

201 9 წლის გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 373,0

15 172.3

2 962.8

12 209.5

21 602.9

7 781.2

1 821.7

გადასახადები

3 083,5

3 373.7

0.0

3 373.7

11 863.5

0.0

11 863.5

გრანტები

10 451,8

10 429.3

2 962.8

466.4

8 106.8

7 781.2

325.6

სხვა შემოსავლები

1 837,7

1 369.3

0.0

1 369.3

632.6

0.0

632 .6

ხარჯები

8 793,5

425.6

0.0

425.6

1 1   296.7

318.3

10  978.4

შრომის ანაზღაურება

596,0

1 860.8

0.0

1 860.8

915,5

0.0

915,5

საქონელი და მომსახურება

963,7

108.9

0.0

108.9

45 1,0

180.9

1 2 70 . 1

პროცენტი

0.0

89.0

0.0

89.0

75,0

0.0

75,0

სუბსიდიები

687,7

150.4

0.0

150.4

5 675.2

0.0

5 675.2

გრანტები

18,3

19.8

0.0

19.8

32 0 . 2

0.0

32 0 . 2

სოციალური უზრუნველყოფა

794,4

857.2

0.0

857.2

830,4

0.0

830,4

სხვა ხარჯები

733,4

339.5

0.0

339.5

1029,4

137,5

891,9

საოპერაციო სალდო

6 579,5

746.7

2 962.8

783.8

10 306 . 2

7 462.9

2 843,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

859,6

5 826.1

3 892.4

1 933.7

11 908,6

8 486.0

422,6

ზრდა

6 958,9

6 390.2

3 892.4

2 497.8

12 567,6

8 486.0

081,6

კლება

99,4

564.1

0.0

564.1

659 .0

0.0

659 .0

მთლიანი სალდო

- 280,1

-79.4

-929.5

850.1

- 1 602.4

- 023.1

-579 .3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 546,1

-82.1

-929.5

847.4

-1 662.4

- 023.1

- 639.3

ზრდა

382,0

847.4

0.0

847.4

0.0

0.0

0.0

  ვალუტა და დეპოზიტები

382,0

847.4

0.0

847.4

0.0

0.0

0.0

კლება

928,1

  929.5

929.5

0,0

1 662.4

1 023.1

6 39 .3

  ვალუტა და დეპოზიტები

928,1

929.5

929.5

0,0

1 662.4

1 023.1

6 39 .3

ვალდებულებების ცვლილება

- 266,0

- 2,7

0,0

- 2,7

- 60,0

0.0

- 60,0

კლება

266,0

2,7

0,0

2,7

60,0

0.0

60,0

       საშინაო

266,0

2,7

0,0

2,7

60,0

0.0

60,0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

201 7 წლის

201 8 წლის ფაქტი

201 9 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15 472,4

15 736.4

2 962.8

12 773.6

22  261 .9

7 781.2

14  480 .7

შემოსავლები

15 373,0

15 172.3

2 962.8

12 209.5

21 602.9

7 781.2

13 821.7

არაფინანსური აქტივების კლება

99,4

564.1

0,0

564.1

659.0

0,0

659.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

16 018,5

15 818.5

3 892.4

11 926.2

2 924 .3

8 804 3

1 5 120 . 0

ხარჯები

8 793,5

425.6

0.0

425.6

11 296,7

318.3

10 978,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 958,9

6 390.2

3 892.4

2 497.8

12 567.6

8 486.0

081.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

266,0

2,7

0,0

2,7

60,0

0,0

60,0

ნაშთის ცვლილება

-546,1

- 82.1

- 929.5

847.4

1 66 2 .4

1 023. 1

639.3

 


მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  2602.9   ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

201 7 წლის ფაქტი

201 8  წლის   ფაქტი

201 9   წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 373,0

15 172.3

2 962.8

12 209.5

2 2   261,9

7 781.2

14 480, 7

გადასახადები

3 083,5

3 373.7

0,0

3 373.7

1 1   863 .5

0,0

1 1   863 .5

გრანტები

10 451,8

10  429.3

2 962.8

466.4

8 106.8

7 781.2

325.6

სხვა შემოსავლები

1 837,7

369.3

0,0

  369.3

1 632.6

0,0

       1 632. 6

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   11 863 .5  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

201 7 წლის ფაქტი

201 8   წლის  ფაქტი

201 9  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3 083,5

3 373.7

0,0

3 373.7

1 1  863.5

0,0

11  863 .5

საშემოსავლო გადასახადი

958,2

897.6 

 0.0

897.6 

0,0

0.0  

0,0

ქონების გადასახადი

2 125,3

2 476.2

0,0

2 476.2

2 000.0

0,0

2  000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1 286,7

1 202.6

0,0

1 202.6

1 240.0

0,0

1 240.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,3

412.7

0.0

412.7

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

37,2

40.9

0,0

40.9

5,0

0,0

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

163,3

172.6

0,0

172.6

165,0

0,0

165,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

631,9

647.4

0,0

647.4

590,0

0,0

590,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0,0

0.0

0.0

0.0

9 863,5

0.0

9 863,5

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  8 106.8   ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

გრანტები

10 451,8

10 429.3

8 106.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10 451,8

10 429.3

7 781.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 443,1

7 365,8

325.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 214,1

7 140,8

0,0

   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

229,0

225,0

325.6

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 008,7

2 962.8

7781.2

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

4 728,4

2 962.8

5 846.3

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

844,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

280,3

0.0

0.0

სხვა ტრანსფერები

0.0

100,6

1090.9


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 632.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

201 7   წლის ფაქტი

201 8   წლის ფაქტი

201 9 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

1 837,7

369.3

1 632 .6

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

276,3

22.5

251.1

 

პროცენტები

15.7

0.0

0,0

 

დივიდენდები

0,0

0.0

0,0

 

რენტა

260.6

225.5

251.1

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

249,4

208.8

241.1

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

11,3

16.7

10,0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

512,9

373.9

426,0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

483,1

348.9

400,0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

79,2

99.9

50,0

 

სატენდერო მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,6

1,2

0.0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

231,0

106.2

150.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

171,3

141.6

200,0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

29.8

25.0

26.0

 

შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან

29,8

25.0

26,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 008,2

673.6

8 4 0,5

 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

        0,0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

40,3

96.4

        115.0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  11 296,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

201 7 წლის ფაქტი

201 8   წლის ფაქტი

201 9   წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8 793,5

425.6

0.0

425.6

11 296,7

318.3

10 978,4

შრომის ანაზღაურება

1 596,0

860.8

0,0

860.8

1 915,5

0,0

1 915,5

საქონელი და მომსახურება

963,7

108.9

0,0

108.9

450.6

18 0, 9

1 269.8

პროცენტი

0,0

89.0

0,0

89.0

75,0

0,0

75,0

სუბსიდიები

4 687,7

150.4

0,0

150.4

5 6 75 , 2

0,0

5 6 75.2

გრანტები

18,3

19.8

0,0

19.8

320.2

0,0

320.2

სოციალური უზრუნველყოფა

794,4

857.2

0,0

857.2

830,4

0,0

830,4

სხვა ხარჯები

733,4

339.5

0.0

339.5

1 029,4

           137,5

891,9

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება 11 908.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  12 567.6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

დასახელება

 

 

 

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

71,9

17,1

81.7

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,9

1,2

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5785,4

5 759.2

10 579.6

განათლება

735,5

510.7

1065.3

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

336,7

102.0

609,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

26,6

0,0

232.0

ს უ ლ

6 958,9

        6 390.2

12 567.6

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 659.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2017  წლის
ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

99,4

564.1

659.0

ძირითადი აქტივები

5,6

306,5

0.0

არაწარმოებული აქტივები

93,7

257.6

659.0

მიწა

93,7

257.6

659.0


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 140,8

394.5

698.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 140,8

392.9

 2 621.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 140,8

2 392.9

600.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0.0

21.0

7016

           ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

1,6

76.6

702

თავდაცვა

110,0

122.2

125.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 890,1

4 484.6

314.3

7045

ტრანსპორტი

2 274,3

046.9

6 406.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 274,3

046.9

6 406.8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

615,8

437.7

1 907.5

705

გარემოს დაცვა

1 169,6

215.0

248.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

866,0

924.4

895,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

83,9

36,0

123,5

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0

5,1

20,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

219,7

249.6

209,9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

103,5

210.6

3 101.5

7061

ბინათმშენებლობა

270,6

8,7

403.5

7063

წყალმომარაგება

359,3

282.7

915.1

7064

გარე განათება

657,3

692.3

710.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

816,3

227.0

072.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

120,9

94,3

327.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

120,9

94,3

327.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 884,3

016..9

3 602,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 517,6

1 892.2

368.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 299,7

039.6

1 917.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

67,0

85.2

316.6

709

განათლება

2 263,8

262.1

3 060.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 253,5

2 262.1

2 050.0

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0.0

1010.6

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0.0

1010.6

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

10,2

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

069,6

1 015.6

1 0788.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0.0

0,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0

1,0

2.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

791,9

800.6

827.6

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

175,4

161.1

196.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

100,3

52.9

63,0

 

სულ

15 752,5

15 815.9

23 566.1

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1 608.4  ათასი ლარის ოდენობით.  

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1 662.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -54,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 22,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებების შესაბამისად.

 


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 225,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 125,0 ათასი ლარი;

გ) სარიტუალო მომსახურება – 5,0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ხაშურის მუნიციპალიტეტის   2019-2022 წლების  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამებიმუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება,  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში, ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება და კეთილმოწყობის სამუშაოები. აგრეთვე, ხორციელდება მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)   

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება გზების მოასფალტება, დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება-რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე ქუჩების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, აგრეთვე განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვისა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება;

ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)   

დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდება  ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება-რეაბილიტაცია და მოასფალტება. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაგეგმილია აგრეთვე, ქალაქ ხაშურში, ბორჯომის ქუჩაზე, ავტომაგისტრალის გასწვრივ, ღობეების მოწყობა, დაბა სურამში, ჩუმათელეთის დასახლებაში თამარ მეფის I და III ჩიხის მოასფალტება, ასევე სოფლებში გზების მოასფალტება (მცხეთიჯვრიდან  წაღვლამდე,  ხცისიდან  კრისხევამდე და  ვაყა),  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

ა.ბ) თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები (პროგრამული კოდი  03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების განთავსება;

) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი  03 02)

პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია  სანიტარული პირობების გაუმჯობესება,  გარე განათების სისტემების მოვლა-შენახვა, მოწყობა და რეაბილიტაცია,  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია და ბინათმშენებლობა. აღნიშნული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას;

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას;

ბ.ბ)  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება,  ხაშურის, დაბა სურამის და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურება;

ბ.გ)  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია,  დაბა სურამში, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა.

ბ.დ)  სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა  (პროგრამული კოდი  03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ხაშურში, განთიადის  და დაბა სურამში, მშვიდობის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე გათვალისწინებულია „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, დაგეგმილია გრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

ბ.ე)  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სათავე-ნაგებობების (დაბა სურამში ორხევის, სოფლების ბიჯნისის,  წრომის, წაღვლის, ქვიშხეთის) ზედამხედველობისა და  წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის დაფინანსება, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით  ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია, აგრეთვე,  სოფელ ბიჯნისში წყლის სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია და 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

ბ.ვ)  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა, სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებით გათვალიწინებულია ქალაქ ხაშურში მდინარე სურამულას ნაპირსამაგრი კედლების გამაგრება-რეაბილიტაცია, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

ბ.ზ)  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას, ხორციელდება ტერიტორიიდან მათი იზოლაცია  მოვლა-პატრონობა და  თავშესაფარში გადაყვანა;

ბ.თ)   ბინათმშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია.

გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლეში განსახორციელებელი პროექტები;

კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი  03 04)

 მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობას და მისი იერსახის გაუმჯობესებას, რისთვისაც დაგეგმილია  ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების,  სკვერების და სასაფლაოების მოწყობის, მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ხოლო დღესასწაულების დროს ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებები, ამასთან ერთად, გათვალისწინებულია  ხაშურში საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია და ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა;

დ.ა) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება  ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები,  რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან,  ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას  და გატანას, ხაშურში  არსებული  ხეების მოჭრა-გადაბელვას, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება;

დ.ბ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინი სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

დ.გ)  ტურისტული საინფომაციო ცენტრის მშენებლობა  (პროგრამული კოდი  03 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა; 

დ.დ)  ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი  03 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

დ.ე)  მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებული სასაფლაოების  ტერიტორიის შემოღობვა.  მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა;

დ.ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურში ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სკვერისათვის სანაგვე ურნების შესყიდვა და ხაშურში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე, სკვერის მოსაწყობად ტეიტორიის შემოღობვა, ასევე დაგეგმილია 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

დ.ზ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  და ექსპერტიზის ხარჯები,   დაგეგმილია აგრეთვე საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

დ.თ)  ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია სპორტკომპლექსისათვის საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენისა და  დამონტაჟების ხარჯების დაფინანსება, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

დ.ი)   ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა  დღესასწაულების დროს (შობა-ახალი წელი, ხაშური-ოქროს შემოდგომა და სხვა) ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა, დაგეგმილია აგრეთვე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება;

2.  განათლება  (პროგრამული კოდი  04 00)

სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული მუშაობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა წარმოადგენს, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების – საბავშვო ბაღების გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია 16 საბავშვო ბაღი და სკოლამდელ განათლებას იღებს 2042 აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ბიჯნისი, წაღვლი, წრომი)  სკოლამდელი აღზრდის ალტერნატიული  სააღმზრდელო ჯგუფების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით დაგეგმილია  სოფელ გომში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება;

ბ)  საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (04 02)

,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე 2018 წლის ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების დაფინანსება, კერძოდ დაფინანსდება ქალაქ ხაშურის  №7  საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები;

3.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობას და მ­ათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა;

) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სასპორტო სკოლა და სპორტული ღონისძიებები;

ა.ა)  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, პირველობებსა და ჩემპიონატებში,  რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება, სასწავლო-საწვრთნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა, სპორტსმენთა წახალისება, სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ხელშეწყობა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა;

ა.ბ) სპორტული სკოლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ახალგაზრდა თაობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და მათი ფიზიკური აღზრდის მიზნით, დაფინანსდება ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, სადაც მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, სპორტის თორმეტ ძირითად სახეობაში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ბატუტზე ხტომა, ძალოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა)  ვარჯიშობს 1300  აღსაზრდელი;

) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა)  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • 3-8 მარტს, დედათა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • წვეულებებისა და ღონისძიებების მოწყობასთან დაკავშირებული ხარჯები;
 • 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა;
 • 9 მაისს,  დიდ სამამულო ომში გამარჯვებისადმი  მიძღვნილი ღონისძიებები და ვეტერანებზე ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • 26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
 • ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკისა და საგუნდო რესპუბლიკურ  და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;
 • სასწავლო წლის დაწყება-დასრულებასთან  დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;
 • 1 ივნისს - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და ბავშვებისათვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობის დღესასწაულის “ლესიაობის” ჩატარება-ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
 • ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობის დღესასწაულში, ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • ლიტვაში, დაძმობილებულ ქალაქ რადვილინსკში, დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • ბელორუსიაში,  დაძმობილებულ ქალაქ გორკში, ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • ლატვიაში, დაძმობილებულ ქალაქ ბაუსკაში, დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • პოლონეთში, დაძმობილებულ ქალაქ ტარნოვში, დაგეგმილ ფესტივალში,  ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • შვედეთში, დაძმობილებულ ქალაქ ჰედემორაში, ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში, ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • თეატრის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება;
 • ხაშურის თეატრის გასტროლების ორგანიზება;
 • 27 სექტემბერი – აფხაზეთის დაცემის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • სახალხო დღესასწაულის ,,ხაშურქალაქობა 2019“  ჩატარების ორგანიზება;
 • ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის  ღონისძიებები;
 • შეხვედრა წარმატებულ ხაშურელებთან და მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია;
 • საბავშვო-გასართობი შოუ-კონცერტის მოწყობა;
 • ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობით კონცერტის უზრუნველყოფა;
 • 2008  წლის 8 აგვისტოს, საქართველო-რუსეთის, ომის ხსოვნის  კვირეულთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • 5 ოქტომბერს, მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება და მათთვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • 17 ოქტომბერს, ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება;
 • დ. ყიფიანის სახლმუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • სხვადასხვა დონის დაუგეგმავი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში ფასიანი საჩუქრების გადაცემა.

ბ.ბ.  სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამას  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების – სამუსიკო სკოლების გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია ხაშურის, სურამის და ქვიშხეთის  სამუსიკო სკოლები და სასწავლო პროცესს გადის  471 მოსწავლე. აღნიშნული ქვეპროგრამა ხელს უწყობს, მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და პედაგოგთა ხელფასების სტაბილურად გაცემას, რაც მთლიანობაში მშობელთა მიერ სწავლების გადასახადის სახით გადახდილ თანხებთან ერთად უზრუნველყოფს აღნიშნული დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას;

ბ.გ) ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს ხაშურის მთავარი ბიბლიოთეკა, საბავშვო ბიბლიოთეკა, დაბა სურამში, სოფელ ხცისში და სოფელ ცხრამუხაში განთავსებული ბიბლიოთეკები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება როგორც ადგილზე, ისე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათაშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, საბიბლიოთეკო საქმის ინფორმაციული ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმეციო ბაზისთვის, ელექტრონული მეთოდიკის შექმნა და წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით;

ბ.დ)  კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამას ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს კულტურის და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების გაერთიანება, რომელიც მოიცავს თოჯინების თეატრს, საქალაქო კულტურის ცენტრს, სურამისა და ქვიშხეთის კულტურის ცენტრებს, ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია,   მოსწავლე ახალგაზრდების დაინტერესება ხელოვნების დარგებით, მოსწავლეთა ნიჭის თვითრეალიზებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, ეროვნული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემოქმედი ბავშვებისათვის, სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაში ხელშეწყობა, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა, მათი ხელშეწყობა და წახალისება, თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობა, ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, გაცვლითი კულტურული პროგრამების ორგანიზების ხელშეწყობა;

ბ.ე) მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამას  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, დაბა სურამის ლესია უკრაინკას სახლ-მუზეუმი და სოფელ ქვიშხეთის დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმი. ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა,  შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია,  საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე ცალკეული მხარის, კერძოდ შიდა ქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა, მუზეუმებში დაცული ექსპონატებისა და კოლექციების ინვენტარიზაცია, მუზეუმების ფონდების ყოველწლიუი აღრიცხვა და სისტემატიზაცია,  სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია. დაგეგმილია აგრეთვე მუზეუმისათვის ფონდსაცავის მოწყობა  ქალაქ ხაშურში ლომოურის ქუჩაზე.

ბ.ვ) საგამომცემლო  საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის -  „ხაშურის მოამბის“  ყოველკვირეული გამოცემის დაფინანსება.

გ)  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელების უზრუნველყოფა და გამოვლენილ გამარჯვებულებზე ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • პროექტ ,,ეტალონში“ მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობა და გამარჯვებულზე ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • პროექტის ,,ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია);
 • 2019 წელს 100%-იანი დაფინანსებით ჩარიცხული სტუდენტების დაჯილდოვება;
 • შშმ პირთათვის ღონისძიების ორგანიზება და მათთვის  ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში მონაწილეობის ხარჯები;
 • ახალგაზრდული ღონისძიებებისათვის საჭირო ტრანსპორტირების ხარჯები;
 •  სხვადასხვა დონის ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და წარმატებულ ახალგაზრდებზე ფასიანი საჩუქრების გადაცემა;
 • საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება;

დ)  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე   ზოგიერთი ტაძრის მიმდებარე ტერიტორაზე განხორციელდება   სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან;

)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დაავადებების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში, სეზონურად, ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარულ  ნორმებთან შესაბამისობაზე სისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში, დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება, „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულებით  დაგეგმილია სოფელ ტეზერში ამბულატორიის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება;

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.   სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას;

ბ.ა)   ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ერთჯერადად, 500 ლარის ოდენობით, დახმარებას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 ან 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეები;

ბ.ბოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა  (პროგრამულიკოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა უწყვეტი აღზრდის, სასწავლო პროცესის  და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო და შრომითი ადაპტაციის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა;

ბ.გ)  სახელოვნებო სკოლებმოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, იგეგმება სახელოვნებო სკოლებში რეგისტრირებული დევნილის და სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან განთავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს დევნილ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა  რეიტინგი  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება  70 000 ქულას;

ბ.დ) ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავ ყოფის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, იგეგმება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება,  ერთჯერადად,  300 ლარის ოდენობით;

ბ.ე)  საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული,  კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, იგეგმება, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათების და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;

ბ.ვ)  სარიტუალო მომსახურება   (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში,  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო–უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პირების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს, თვითოეულზე 250 ლარის ოდენობით;

ბ.ზ) უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი  06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები  უკიდურესად მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 185 ბენეფიციარის უფასო კვებითი (სამკომპონენტიანი სადილი) მომსახურება;

ბ.თ)მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ხაშურში მცხოვრები, კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით, დაგეგმილია 45 პედაგოგის  მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში;

ბ.ი)  მოქალაქეთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებულია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  სოციალური  დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე:

 • ქრონიკული (ეპილეფსიით, ღვიძლის ციროზით, პარკინსონიზმით, ონკოლოგიურ, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით, ინსულტით, ჰემოფილიით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;
 • ქრონიკული (სქოლიოზით, ცერებრალური დამბლით) დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
 • ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
 • ფენილკეტონურიით დაავადებული ავადმყოფები;
 • მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები და ის პირები, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ და საჭიროებენ მომვლელს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები /მოზარდები/, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ და საჭიროებენ მომვლელს;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე (ჩათვლით) ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები /მოზარდები/;
 • ზოგიერთი კატეგორიის ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებს, ქირურგიულ ჩარევას, სხივურ და ქიმიოთერაპიულ კურსის  თანადაფინანსებას, c-ჰეპატიტით დაავადებულთა კვლევების თანადაფინანსებას, აგრეთვე ავადმყოფები, რომელთა  სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან  საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა;
 • აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ხელმოკლე სტუდენტები,  საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები;
 • ხანძრის  შედეგად, უსახლკაროდ დარჩენილი  ოჯახები და ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლის ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებს ხანძარმა ან სხვა სტიქიურმა მოვლენებმა არსებითი ზიანი მიაყენა;
 • ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) დედები;
 • თირკმლის დიალეზზე მყოფი ავადმყოფები;
 • მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების,    კვების პროდუქტების სადღესასწაულო პაკეტებით უზრუნველყოფა;
 • 2018 წლის 1 იანვრიდან, განვლილ პერიოდში, სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული პირები, რომლებიც არ არიან დასაქმებულები;
 • უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი ბინის ქირით უზრუნველყოფა;
 • მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის აღსაზედელების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა.

5.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით, ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ა)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

6. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 01 00) 

ა)  პროექტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა, მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის შენახვის ხარჯები, მათ შორის, თანამდებობრივი სარგო,  დანამატი და სხვა, ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა  და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსურ უზრუნველყოფას.


თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

მათ შორის

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

16 018.5

15 818.5

3 892.4

11 926.2

23 924.3

8 804.3

15 120.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

165

0

165

165.0

0

165.0

 

 

ხარჯები

8 793.5

9 425.6

0.0

9 425.6

11 165.3

318.3

10 846.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 596.0

1 860.8

0.0

1 860.8

1 915.5

0.0

1 915.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 958.9

6 390.2

3 892.4

2 497.8

12 705.1

8 486.0

4 219.1

 

 

ვალდებულებების კლება

266.0

2.7

0.0

2.7

54.0

0.0

54.0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 146.9

2 394.5

0.0

2 394.5

2 754.5

0.0

2 754.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

155.0

0.0

155.0

155.0

0

155.0

 

 

ხარჯები

2 068.9

2 377.4

0.0

2 377.4

2 618.8

0.0

2 618.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 509.7

1 761.7

0.0

1 761.7

1 818.0

0.0

1 818.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.9

17.1

0.0

17.1

81.7

0.0

81.7

 

 

ვალდებულებების კლება

6.1

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

552.0

620.0

0.0

620.0

668.9

0.0

668.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

27

 

27

27.0

 

27.0

 

 

ხარჯები

541.5

618.8

0.0

618.8

663.9

0.0

663.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

367.2

436.3

0.0

436.3

453.6

0.0

453.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

1.2

0.0

1.2

5.0

0.0

5.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 593.3

1 772.9

0.0

1 772.9

1 932.0

0.0

1 932.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119

128

 

128

128.0

 

128.0

 

 

ხარჯები

1 527.4

1 757.0

0.0

1 757.0

1 855.3

0.0

1 855.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 142.6

1 325.5

0.0

1 325.5

1 364.4

0.0

1 364.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.5

15.9

0.0

15.9

76.7

0.0

76.7

 

 

ვალდებულებების კლება

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

0.0

22.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

22.0

0.0

22.0

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1.6

1.6

0.0

1.6

131.6

0.0

131.6

 

 

ხარჯები

0.0

1.6

0.0

1.6

77.6

0.0

77.6

 

 

ვალდებულებების კლება

1.6

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

110.0

122.2

0.0

122.2

125.0

0.0

125.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

0

10

10.0

0

10.0

 

 

ხარჯები

107.0

121.0

0.0

121.0

125.0

0.0

125.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

86.3

99.0

0.0

99.0

97.5

0.0

97.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

110.0

122.2

0.0

122.2

125.0

0.0

125.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

10

10.0

 

10.0

 

 

ხარჯები

107.0

121.0

0.0

121.0

125.0

0.0

125.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

86.3

99.0

0.0

99.0

97.5

0.0

97.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8 381.9

8 227.6

3 619.3

4 608.3

13 846.1

7 042.6

6 803.5

 

 

ხარჯები

2 535.3

2 468.3

0.0

2 468.3

3 129.6

137.5

2 992.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 785.4

5 759.2

3 619.3

2 139.9

10 716.5

6 905.2

3 811.3

 

 

ვალდებულებების კლება

61.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 274.3

4 046.9

2 704.1

1 342.8

6 377.0

4 534.003

1 843.0

 

 

ხარჯები

329.1

278.8

0.0

278.8

460.1

137.5

322.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 945.2

3 768.1

2 704.1

1 063.9

5 916.9

4 396.5

1 520.4

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 162.5

4 036.6

2 704.1

1 332.5

6 381.2

4 534.0

1 847.2

 

 

ხარჯები

300.0

275.0

0.0

275.0

479.9

137.5

342.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 862.5

3 761.6

2 704.1

1 057.5

5 901.3

4 396.5

1 504.8

 

03 01 02

თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები

111.8

10.3

0.0

10.3

25.0

0.0

25.0

 

 

ხარჯები

29.1

3.8

0.0

3.8

9.4

0.0

9.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.7

6.4

0.0

6.4

15.6

0.0

15.6

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3 078.6

2 156.3

104.7

2 051.5

3 945.5

1 379.6

2 565.9

 

 

ხარჯები

1 906.6

1 816.5

0.0

1 816.5

1 976.9

0.0

1 976.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 143.6

339.8

104.7

235.0

1 968.7

1 379.6

589.1

 

 

ვალდებულებების კლება

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

657.3

692.3

0.0

692.3

710.7

0.0

710.7

 

 

ხარჯები

655.7

683.8

0.0

683.8

706.7

0.0

706.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

8.5

0.0

8.5

4.0

0.0

4.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

866.0

924.4

0.0

924.4

895.0

0.0

895.0

 

 

ხარჯები

866.0

924.4

0.0

924.4

895.0

0.0

895.0

 

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

83.9

36.0

0.0

36.0

125.5

0.0

125.5

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.9

36.0

0.0

36.0

125.5

0.0

125.5

 

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

153.1

42.0

20.9

21.1

345.4

110.6

234.8

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.1

42.0

20.9

21.1

345.4

110.6

234.8

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

234.5

240.7

0.0

240.7

569.7

475.0

94.7

 

 

ხარჯები

56.8

131.8

0.0

131.8

65.0

0.0

65.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.3

108.9

0.0

108.9

504.7

475.0

29.7

 

 

ვალდებულებების კლება

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 06

მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები

0.0

5.1

0.0

5.1

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

0.0

5.1

0.0

5.1

20.0

0.0

20.0

 

03 02 07

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

755.7

144.4

83.9

60.5

989.9

794.0

195.8

 

 

ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

755.7

144.4

83.9

60.5

989.1

794.0

195.0

 

03 02 08

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

57.5

62.8

0.0

62.8

63.0

0.0

63.0

 

 

ხარჯები

57.5

62.8

0.0

62.8

63.0

0.0

63.0

 

03 02 09

ბინათმშენებლობა

270.6

8.7

0.0

8.7

226.5

0.0

226.5

 

 

ხარჯები

270.6

8.7

0.0

8.7

226.5

0.0

226.5

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

330.5

0.0

0.0

0.0

1 068.4

844.0

224.4

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.8

0.0

0.0

0.0

1 068.4

844.0

224.4

 

 

ვალდებულებების კლება

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04

კეთილმოწყობის სამუშაოები

2 698.5

2 024.4

810.4

1 214.0

2 426.0

285.0

2 141.0

 

 

ხარჯები

299.5

373.0

0.0

373.0

663.4

0.0

663.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 371.8

1 651.4

810.4

841.0

1 762.6

285.0

1 477.6

 

 

ვალდებულებების კლება

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 01

 მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

219.7

249.6

0.0

249.6

209.9

0.0

209.9

 

 

ხარჯები

219.7

249.6

0.0

249.6

209.9

0.0

209.9

 

03 04 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

380.6

136.5

0.0

136.5

663.6

285.0

378.6

 

 

ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

297.2

0.0

297.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380.6

136.5

0.0

136.5

366.4

285.0

81.4

 

03 04 03

 ხაშურში, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

38.0

0.0

38.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

38.0

0.0

38.0

 

03 04 04

ხაშურის საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

194.3

0.0

194.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

194.3

0.0

194.3

 

03 04 05

ხაშურში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ომში დაღუპულთა მემორიალის რეაბილიტაცია

23.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

23.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 06

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები

54.0

52.4

0.0

52.4

51.0

0.0

51.0

 

 

ხარჯები

54.0

52.4

0.0

52.4

51.0

0.0

51.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  პარკებისა  და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია

133.3

0.0

0.0

0.0

115.0

0.0

115.0

 

 

ხარჯები

3.9

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.4

0.0

0.0

0.0

111.2

0.0

111.2

 

03 04 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

237.7

385.3

52.1

333.2

746.3

0.0

746.3

 

 

ხარჯები

18.9

0.4

0.0

0.4

5.9

0.0

5.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218.2

384.9

52.1

332.8

740.4

0.0

740.4

 

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 09

 ხაშურში სპორტკომპლექსის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

1 643.7

1 180.9

758.4

422.5

348.4

0.0

348.4

 

 

ხარჯები

0.0

50.8

0.0

50.8

36.2

0.0

36.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 643.7

1 130.0

758.4

371.7

312.2

0.0

312.2

 

03 04 10

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

6.0

19.8

0.0

19.8

59.4

0.0

59.4

 

 

ხარჯები

3.1

19.8

0.0

19.8

59.4

0.0

59.4

 

 

ვალდებულებების კლება

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

04 00

განათლება

2 430.5

2 264.8

185.9

2 078.9

3 060.6

960.0

2 100.6

 

 

ხარჯები

1 528.3

1 751.4

0.0

1 751.4

1 995.3