,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.162.016501
16
06/11/2019
ვებგვერდი, 08/11/2019
190020020.35.162.016501
,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №16

2019 წლის 6 ნოემბერი

ქ. ახმეტა

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბერის №66 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018.190020020.35.162.016485) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამარ ყეინიშვილიდანართი 

თავი I
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი სახით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,319.0

11,980.9

3,713.2

8,267.7

17,822.0

8,397.2

9,424.8

გადასახადები

2023.4

2,242.2

0.0

2,242.2

8,310.6

0.0

8,310.6

გრანტები

8292.5

8,831.7

3,713.2

5,118.5

8,532.2

8,397.2

135.0

სხვა

შემოსავლები

1003.0

907.0

0.0

907.0

979.2

0.0

979.2

ხარჯები

6691.9

7,304.9

1.9

7,303.1

8,784.9

185.7

8,599.2

შრომის ანაზღაურება

1150.0

1,578.8

0.0

1,578.8

1,794.8

0.0

1,794.8

საქონელი და

მომსახურება

873.9

803.6

0.0

803.6

1,181.6

185.7

995.9

პროცენტი

0.0

70.6

0.0

70.6

211.2

0.0

211.2

სუბსიდიები

4079.0

4,405.7

0.0

4,405.7

5,103.8

0.0

5,103.8

გრანტები

9.5

12.5

0.0

12.5

52.0

0.0

52.0

სოციალური

უზრუნველყოფა

356.7

336.7

0.0

336.7

379.6

0.0

379.6

სხვა ხარჯები

222.8

97.0

1.9

95.2

61.9

0.0

61.9

საოპერაციო სალდო

4627.1

4,676.0

3,711.4

964.7

9,037.1

8,211.5

825.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5519.5

2,874.6

1,941.2

933.4

11,561.1

10,116.3

1,444.8

ზრდა

5591.7

2,896.3

1,941.2

955.0

11,661.1

10,116.3

1,544.8

კლება

72.2

21.7

0.0

21.7

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

-894.2

1,801.4

1,770.1

31.3

-2,524.0

-1,904.8

-619.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-976.9

1,801.4

1,770.1

31.3

-2,610.5

-1,904.8

-705.7

ზრდა

0.0

1,801.4

1,770.1

31.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და

დეპოზიტები

0.0

1,801.4

1,770.1

31.3

0.0

0.0

0.0

კლება

976.9

0.0

0.0

0.0

2,610.5

1,904.8

705.7

ვალუტა და

დეპოზიტები

976.9

0.0

0.0

0.0

2,610.5

1,904.8

705.7

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

-86.5

0.0

-86.5

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

86.5

0.0

86.5

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

86.5

0.0

86.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11,391.2

12,002.6

3,713.2

8,289.4

17,922.0

8,397.2

9,524.8

 შემოსავლები

11,319.0

11,980.9

3,713.2

8,267.7

17,822.0

8,397.2

9,424.8

არაფინანსური აქტივების კლება

72.2

21.7

0.0

21.7

100.0

0.0

100.0

გადასახდელები

12,368.1

10,201.2

1,943.1

8,258.1

20,532.5

10,302.0

10,230.5

ხარჯები

6,691.9

7,304.9

1.9

7,303.1

8,784.9

185.7

8,599.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,591.7

2,896.3

1,941.2

955.0

11,661.1

10,116.3

1,544.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-976.9

1,801.4

1,770.1

31.3

-2,610.5

-1,904.8

-705.7

 


თავი II
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 


მუხლი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17822,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის

2018  წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ფაქტი

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,319.0

11,980.9

3,713.2

8,267.7

17,822.0

8,397.2

9,424.8

გადასახადები

2,023.4

2,242.2

0.0

2,242.2

8,310.6

0.0

8,310.6

გრანტები

8,292.5

8,831.7

3,713.2

5,118.5

8,532.2

8,397.2

135.0

სხვა შემოსავლები

1,003.0

907.0

0.0

907.0

979.2

0.0

979.2

 


მუხლი 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 310,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,023.4

2,242.2

0.0

2,242.2

8,310.6

0.0

8,310.6

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

0,0

366.6

 

0.0

6,585.6

0.0

6,585.6

საშემოსავლო გადასახადი

320.9

1,875.6

0.0

1,875.6

0,0

0.0

0,0

ქონების გადასახადი

1,702.6

1,231.6

0.0

1,231.6

1,725.0

0.0

1,725.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,123.9

7.4

0.0

7.4

1,245.0

0.0

1,245.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.0

573.7

0.0

573.7

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

561.8

62.9

0.0

62.9

444.0

0.0

444.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

62.8

2,242.2

0.0

2,242.2

36.0

0.0

36.0

 


მუხლი 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8532,2  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

გრანტები

8 292,5

8,831.7

8,532.2

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0.0

0.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 292,5

8,831.7

8,532.2

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 677,6

5,118.5

1,110.7

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 547,6

4,988.5

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130,0

130.0

910.7

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  

 0,0

0.0

200,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 614,9

3,713.2

7,421.5

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2 570,1

3,713.2

6,486.7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 0,0

0.0

706.0

 

მაღალმთიანი დასახლებების   განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 044,8

0.0

228.8

 

 


მუხლი 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 979.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

სხვა შემოსავლები

1003,0

907.0

979.2

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

778,3

662.4

747.2

 

პროცენტები

89,6

67.0

50.5

 

რენტა

688,7

595.4

696.7

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

635,3

506.3

600.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი , ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან

53,4

89.2

96.7

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

77,0

82.5

72.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

46,4

32.4

32.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

22,7

8.3

12.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23,3

24.1

20.0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

 

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან

30,6

20.0

40.0

 

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

147,5

152.6

160.0

 

თავი III
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 8784,9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6691,9

7,304.9

1.9

7,303.1

8,784.9

185.7

8,599.2

შრომის ანაზღაურება

1150,0

1,578.8

0.0

1,578.8

1,794.8

0.0

1,794.8

საქონელი და მომსახურება

873,9

803.6

0.0

803.6

1,181.6

185.7

995.9

პროცენტები

0.0

70.6

0.0

70.6

211.2

0.0

211.2

სუბსიდიები

4079,0

4,405.7

0.0

4,405.7

5,103.8

0.0

5,103.8

გრანტები

9,5

0.0

0.0

0.0

52.0

0.0

52.0

სოციალური უზრუნველყოფა

356,7

336.7

0.0

336.7

379.6

0.0

379.6

სხვა ხარჯები

222,8

97.0

1.9

95.2

61.9

0.0

61.9

 


მუხლი 8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 11561,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 11661,1 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი სახით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

51,2

115,3

92,6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4532,2

2420,7

9423,0

04 00

განათლება

468,7

219,1

1624,8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

538.2

112,0

44,8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

      30,0

475,9

სულ ჯამი

    5591,7

2897,1

11661,1

 

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფაქტი

არაფინანსური აქტივების კლება

72.2

21,7

100.0

ძირითადი აქტივები

29.3

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

42.9

21,7

100.0

მიწა

42.9

21,7

100.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 793,8

2262.1

2831,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 787.8

2187.2

2470,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1787,8

2187.2

2414,8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

56,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

6,0   

4,2   

6,2   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

6,0   

4,2   

6,2   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

70.7  

298.2  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0.0   

56,5   

702

თავდაცვა

68,8   

79.7   

98,9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7032

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 038,4   

1847,4  

8842,6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

245,3   

247.1   

2620,8

70421

სოფლის მეურნეობა

245,3   

247.1   

2620,8

7045

ტრანსპორტი

3 793,1   

1600.3   

6221,8  

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 767,6   

1600.3   

6221,8  

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

25,5 

 0.0

 0.0

705

გარემოს დაცვა

485,4   

524.7   

645,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

431,2   

523.3   

642,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

54,2   

1.4   

3,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1156,9   

1080.1   

1117,0   

7061

ბინათმშენებლობა

202.9   

4.2   

0,0

7063

წყალმომარაგება

720,3   

816.5   

743,9

7064

გარე განათება

154,9   

231.1   

373,1   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

78,8  

28.3   

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71,6   

71,5   

554,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71,6   

71,5   

554,2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

240,6   

1844,3  

2028,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1049,6   

659,5   

714,2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

860,2   

816,4   

874,8

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

37,6   

39,9   

54.4   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

183,4   

183,7   

213,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

109,8   

144,8   

171,7   

709

განათლება

1872,8   

1806.6   

3644,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1857,0   

1806.6   

2868,9

7092

ზოგადი განათლება

15,8   

0,0   

775,7   

710

სოციალური დაცვა

639,8   

685.0   

770,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

251,8   

238.3   

270,1

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

251,8   

238.3   

270,1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

82,6   

81.0   

106,7   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

266,7   

294.6   

334,3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

38,7   

71.1   

59,3

 

სულ

12 368,1

10201.2

20532,4

 


თავი IV
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2524,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2610,5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 86.5 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 86.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

86.5

საშინაო

0.0

0,0

86.5

სესხები

0.0

0.0

86.5

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

 


თავი V
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2019-2022 წლებისათვის

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია :
 • საინვესტიციო გარემოსა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ;
 • სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება ;
 • კულტურის და სპორტის განვითარება , რელიგიური რწმენის თავისუფლება და ახლგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .
 • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები , ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა , საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება .

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება . აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია , საცხოვრებელი უბნების ეზოების , დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა . მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში , განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება , ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება , რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას . დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა -რეაბილიტაცია და მოპირკეთება ასფალტობეტონის საფარით .

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაფინანსდება :

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების დუისი -წინუბნის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ; . ახმეტაში ოძელაშვილის , ევდოშვილის , მარჯანიშვილის , ახმეტელის , ბარათაშვილის , საბეროს , რუსთაველის , კოსტავას ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; სოფლების მატნის , ზემო ალვანის , ახალშენისა და შახვეტილასთან მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • მგზავრთა შეუფერხებელი , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება და ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • რეაბილიტირებული გზების ზრდა .

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება , არსებული ქსელის მოვლა -შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

 1.2.1. ბინათმშენებლობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია .

 1.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა -რეაბილიტაცია , აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა -შენახვა . განხორციელდება სოფლების ჭაბურღილების ენერგოსისტემების მოწყობა და რეგიონალური პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების თანადაფინანსება .

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით დაფინანსდება :

სოფლების აწყურისა და მატნის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა .

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • არსებული ქსელის შენარჩუნება 100%-ით .

  1.2.3. ( )იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოვლა -პატრონობის ცენტრი (პროგრამული კოდი (03 02 09) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა , დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე - ნაგებობების მოწყობა -რეაბილიტაცია .

1.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება . ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა . გარე განათების მოვლა -პატრონობას უზრუნველყოფს ( )იპ ,,კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური “.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით დაფინანსდება ყაზბეგისა და სანაპიროს ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოები .

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • განათებული ტერიტორია.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის უზრუნველყოფა გარე განათების სისტემებით .

1.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ მოხდება სანაგვე ურნების შეძენა .

  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება , დაცულია მოსახლეობის ჯანმრთელობა .

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა .

 1.3.1. ( )იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური . (პროგრამული კოდი 03 02 12) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა . დაიგვება ვქალაქის ქუჩები , სკვერები . განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება , ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან განთავისუფლება . საჭიროებისამებრ სისტემეტიურად გაიწმინდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული , როგორც რკინა -ბეტონის ასევე გრუნტის სანიაღვრე არხები .

დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა , ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება , დაცული მოსახლეობის ჯანმრთელობა ;
 • განათებული ტერიტორია .

 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა ;
 • განათების არსებული ქსელების შენარჩუნება 100%-ით .

 1.3.2. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გათვალისწინებულია სოფლების სარწყავი ქსელების მოწყობის , რეაბილიტაციის ხარჯები .

 „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებით დაფინანსდება :

 • სოფელ ქვემო ალვანში მდინარე ალაზნის კალაპოტის დაღრმავება -გასწორხაზოვნება ;
 • მდინარე . ხოდაშნის ხევის კალაპოტის დაღრმავება -გასწორხაზოვნება ;
 • სოფელ მატანში მდინარე ილტოს კალაპოტის დაღრმავება -გასწორხაზოვნება ;
 • სოფელ მატანში მდინარე ალაზნის კალაპოტის რეგულირება დამცავი დამბის მოწყობით .

 1.3.3. სანიაღვრე არხების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04 02)

საჭიროებისამებრ სისტემატურად გაიწმინდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული , როგორც რკინა -ბეტონის, ასევე გრუნტის სანიაღვრე არხები .

1.3.4. სპეც ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 04 04).

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის სპეციალური ინვენტარის , სასოფლო -სამეურნეო მანქანების შეძენის , ტრაქტორის კაპიტალური შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები .

 „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონიძიებების შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 ივლისის №1668 განკარგულების შესაბამისად, ელექტროენერგიის გარეშე არსებულ დასახლებებში მაცხოვრებლებისათვის მზის პანელების საშუალებით ელექტროენერგიის მიწოდების მიზნით , საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და მისი ტექნიკური მხარდამჭერის აშშ - საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ენერგეტიკის პროგრამის (USAID Energy Program) ფარგლებში ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის გამოიყო თანხა მზის პანელების შესაძენად (16 ერთეულის ოდენობით - ერთი ერთეულის ფასი 14 300 ლარი ), რომლის ჯამური თანხაც შეადგენს 228 800 (ორას ოცდარვა ათას რვაასილარს

 1.3.5. სკვერების , ბორდიურების , დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია . ახმეტის სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები .

1.3.6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოები . (პროგრამული კოდი 03 04)

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 686,0 ათ . ლარს , თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეადგენს 26,0 ათ . ლარს .

პროგრამის ფარგლებში სოფლებთან მისასვლელი და შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 112,0 ათასი ლარი , ხიდების რეაბილიტაციისათვის 14,0 ათ . ლარი . სოფლებში სასმელი წყლის ქსელების რეაბილიტაციიისათვის გათვალისწინებულია 227,0 ათასი ლარი , სასაფლაოების შემოსაღობად 48,0 ათასი ლარი , საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციისათვის 20,0 ათასი ლარი , გარე განათების მოწყობისათვის 99,0 ათასი ლარი , ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოსაწყობად 2,0 ათასი ლარი , სანიაღვრე არხების მოსაწყობად 30,0 ათასი ლარი , კულტურის სახლის რეაბილიტაციისათვის 34,0 ათასი ლარი , საზოგადოების თავშეყრის ადგილებისა და მოსაცდელების მოსაწყობად 10,0 ათასი ლარი , სკვერის მოსაწყობად 62,0 ათასი ლარი , სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 54,0 ათასი ლარი .

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება , მათი რეაბილიტაცია , ინვენტარით უზრუნველყოფა . სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება , რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას .

 2.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 38 საბავშვო ბაღი . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას , ახალი ბაღების მშენებლობას , ასევე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს , მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა , მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა , ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის განსაზღვრა , შესაბამისი პროგრამების , სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა . ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება .

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით დაფინანსდება :

. ახმეტაში N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი :

 • გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პირობები ;
 • ფიზიკურად ჯანმრთელი , სრულყოფილი , ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა .
 • 38 საბავშვო ბაღი მოემსახურება 1500-მდე ბავშვს ; დასაქმებული იქნება 310 ადამიანი , აქედან 69-მდე მასწავლებელი .

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად ;
 • მოსწავლეთა და მშობელთა კმაყოფილების დონის ზრდა .

 3. კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას . ამასთანავე , ერთ -ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი , ისე ფიზიკური თვალსაზრისით ) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება . გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების , მუზეუმების , ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება .

 3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა , რათა მათქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება . გათვალისწინებულია სტადიონების და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა .

 2019 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სამი სპორტული სკოლა , ესენია :

 • ( )იპ - სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი ";
 • ( )იპ -სკოლისგარეშე სასპორტო -საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტისკომპლექსური სასპორტო სკოლა “;
 • ( )იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო -საგანმანათლებლო დაწესებულებაახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა .

 სკოლებში ფუნქციონირებს ძიუდოს , თავისუფალი , ბერძნულ -რომაულის , მკლავჭიდის , ფეხბურთის , კალათბურთის , მძლეოსნობის , ჩოგბურთის , კინბოქსის სექციები და აღნიშნულ სექციებში ჩართულია 700-მდე ბავშვი . პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი :

 • სპორტული ღონისძიებებისა და სრულყოფილი სასპორტო -საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა ;
 • მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი ;
 • ბავშვებისა და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმა ;
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა ;
 • სპორტულ -გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართული ახალგაზრდობის რაოდენობის ზრდა .

  3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა , ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა .

 3.2.1. ( )იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მოხდება ადმინისტრაციის შესანახი ხარჯებისა და სხვადასახვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ , დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 8 ბიბლიოთეკა , სადაც დაცულია 133688 ცალი წიგნი , საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივით მიმდინარეობს მუშაობა ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნაზე .

დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სახლები ( .ახმეტის , ქისტაურის , ოჟიოს , ქვ .ალვანის , .ალვანის , მატნის , საკობიანოს , დუისის , ჯოყოლოს , ომალოს ). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუზეუმების მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას .

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი :

1. რაფიელ ერისთავის სახლ -მუზეუმი , 2. ახმეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი , 3. პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი .

აღნიშნული მუზეუმებისათვის სისტემეტურად ხდება სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება -მატება , არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის ქრონოლოგიური პერიოდულობით დალაგება და კლასიფიკაცია .

 დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ისტორიული ეპოქის 400-ზე მეტი ისტორიული ძეგლის მოვლა -პატრონობის ხარჯები .

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი ,,ბახტრიონი ’’ და ანსამბლი ,,პანკისი ’’.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • არსებული წიგნის ფონდის შენარჩუნება და განახლება ;
 • მკითხველისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა ;
 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში .

 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • მკითხველთა რაოდენობის ზრდა ;
 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა .

 3.2.2. კლუბები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვ .ალვნის კულტურის სახლში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისათვის გამოყოფილი ფართის რეაბილიტაცია .

 3.2.3. სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში შემოქმედებითი აზროვნების დანერგვა -ხელშეწყობას . ხალხური შემოქმედების , ფოლკლორული , ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას .

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია ორი სახელოვნებო სკოლა , ესენია :

აიპ ,, სამუსიკო სკოლების გაერთიანება ’’, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში : მატანი , დუისი , . ალვანი , ქვ . ალვანი , სადაც ირიცხება 250-მდე მოსწავლე . სამუსიკო სკოლის მიზანია ეზიარონ ახალგაზრდები მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს , მოხდეს მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება , ასევე, მოხდეს მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა , კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება . ასევე, ხელი შეეწყობა ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას . დაფინანსდება სამუსიკო სკოლების გაერთიანებასთან არსებული ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა ’’.

 • ( )იპ ,,ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახელოვნებო , შემეცნებითი სკოლა ’’, რომელიც ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას ; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას , მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას

სკოლა ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას , სკოლაში არის სახელოვნებო წრეები , როგორიცაა: ხატვის , ჭადრაკის , ცეკვის , თიხის და გამოყენებითი ხელოვნების . სკოლაში ირიცხება 300-მდე ბავშვი . პროგრამაში გათვალისწინებულია უნარშეზღუდული ბავშვების ჩართვა , რაც უზრუნველყოფს მათ მომავალი პროფესიული ცოდნით , რადგან ისინი , გარდა ფსიქოლოგიური განტვირთისა შეისწავლიან რომელიმე პროფესიას , როგორიცაა: კერვა , ქარგვა , თექის დამზადება , თიხის დამუშავება და . ., რაც მათი შემდგომი დამოუკიდებელი არსებობისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია . ამავე პროგრამაში შესაძლებელია ჩართული იყვნენ დიასახლისები , რომლებიც არ იღებენ სოციალურ დახმარებას და არც საპენსიო ასაკი აქვთ . აქ ისინი განერიდებიან მძიმე სოციალურ პრობლემებს და ასევე შეიძენენ განათლებას , რომელიც შეიძლება მათი შემოსავლის წყარო გახდეს .

სკოლაში ასევე ფუნქციონირებს სპორტული სექცია, როგორიცაა ,,კრივი “, სადაც მომზადებას გადის 35 ბავშვი .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • ნიჭიერი შემოქმედების აღმოჩენა -წარმოჩენა , შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა ;
 • გაუმჯობესდება ოჯახების სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა ;
 • მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავება და მეორადი პროფესიის შეძენა .

 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • ჩატარებული სახელოვნებო კონცერტების , გამოფენების , ადგილობრივი ღონისძიებების რაოდენობა ;
 • ხელოვანთა მიღწევები სხვადასხვა ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში .

 3.2.4. ( )იპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია ’’ (პროგრამული კოდი 05 02.09)

თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია შეადგენს 31434 ჰექტარს და მოიცავს თუშეთის ტერიტორიაზე არსებულ 48 სოფელსა და ნასოფლარს , მათ მიმდებარე სასოფლო -სამეურნეო სავარგულებს , ტყის ნაწილებს , გზებს . პროგრამის მიზანია თვითმყოფადი ისტორიულ -კულტურული გარემოს შენარჩუნება , ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა , ასევე ეროზიული გავლენის ზონაში მოხვედრილი ტერიტორიების დაცვა ანთროპოგენური ზემოქმედებისაგან , ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა . მგზავრთა უსაფრთხოდ გადაადგილების უზრუნველსაყოფად სისტემეტიურად განხორციელდება თუშეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია და წმენდა ნაშალისაგან . თუშეთის დაცული ლანდშაპტის ადმინისტრაცია აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი :

 • თვითმყოფადი ისტორიულ -კულტურული გარემოს შენარჩუნება ;
 • ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა ;
 • მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება .

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • ტურიზმისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა ;
 • მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება .

 3.2.5.  ( )იპ ,,ახმეტის მუნიციპალური ტყე -პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი “(პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტყე -პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა -პატრონობისა და გამწვანების სამუშაოები .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი :

 • ტყე -პარკებისა და სასაფლაოების დაცვა .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება .

3.3. საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05.03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთიბახტრიონი“ .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი :

 •  მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საჭირბოროტო საკითხებზე .
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორები :
 • აქტიური მოსახლეობა .

 3.4. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი :

 • ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • საზოგადოებრივად აქტიური ახალგაზრდობის ზრდა .

 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის , არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან .

4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა . პროგრამა მიმართულია მოსახლეობაში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებზე ზედამხედველობის , მათი გავრცელების შემცირების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის . ინფექციური დაავადებებისაგან მოსახლეობის დაცვის ყველაზე ეფექტური და შედეგზე გათვლილი ღონისძიება არის იმუნიზაცია , რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უმთავრეს ფუნქციას . ჩვენს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა არის ადამიანთა საქმიანობის მნიშვნელოვანი სფერო , ამიტომ მოსახლეობაში გვხვდება ბრუცელოზის შემთხვევები , რაც საჭიროებს აქტიურ ეპიდზედამხედველობას , ვეტ . სამსახურის დროულ ჩართვას , ოჯახის წევრების ლაბორატორიულ კვლევას და მკურნალობის დროულ დაწყებას . ახმეტის მუნიციპალიტეტში აღარ გვაქვს მალარიის შემთხვევები , მაგრამ არ ვართ დაზღვეული , რომ დაავადებული ადამიანი შემოვიდეს სხვა ქვეყნიდან , სწორედ ამიტომ მალარიის პროგრამა მუშაობს ქვეყანაში და ამასთან ახმეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ფუნქციონირებს ლაბორატორია , სადაც ხდება მალარიის ლაბორატორიული კვლევა . საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ აგრეთვე ხორციელდება აქტიური ზედამხედველობა ტუბერკულოზის ყველა ახლად გამოვლენილ შემთხვევაზე . ერთ-ერთი უმთავრესი პროგრამა , რომელიც ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ არის ცოფთან ბრძოლის პროგრამა . ამ პროგრამის განხორციელება წარმოებს ვეტსამსახურთან აქტიური თანამშრომლობის ფონზე, ამასთან ერთად ცოფით დაინფიცირების თავიდან აცილების მიზნით ხორციელდება მოსახლეობის ინფორმირება აღნიშნული დაავადების შესახებ .

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით დაფინანსდება სსიპსაგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი “- შენობის მშენებლობა . ასევე , სოფლების ომალოს (პანკისი ), ოჟიოს , ჯოყოლოს , ზემო ალვანის ამბულატორიების რეაბილიტაცია და მატნისა და შახვეტილის ამბულატორიების მშენებლობა .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი :

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • მოსახლეობის კმაყოფილება .

4.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , მოხუცებულთა , მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება .

 4.2.1. ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები (06.02.01.)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის დახმარებას .

 4.2.2. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (06.02.02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება .

 4.2.3. ხანძრით ,მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა (06.02.03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულადი და მატერიალური დახმარება .

 4.2.4. მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება (06.02.04)

ქვეპროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა ყოველ კვირა დღეს ავტოტრანსპორტით უფასო მომსახურება გაეწიოს ილტოსა და კასრისწყლის მოსახლეობას .

 4.2.5. ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამამულო ომის ვეტერანები სადღესასწაულოდ მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას , გარდაცვლილი ომის ვეტერანთა ოჯახები მიიღებენ სარიტუალო ხარჯებისათვის თანხას 250 ლარის ოდენობით , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას 250 ლარის ოდენობით .

  4.2.6. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 300-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად უფასო კვებას .

4.2.7. თუშეთის მოსახლეობის ავიარეისით მომსახურების ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის დანიშნულებაა ამინდის გაუარესების დროს შექმნილ უგზოობის პერიოდში ავიარეისით უფასო მომსახურება გაეწიოს თუშეთის მოსახლეობას .

4.2.8. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტის თანადაფინანსება .

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ; თავდაცვა

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას , როგორიცაა : მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების , მუნიციპალიტეტის საკრებულოს , აპარატის შენახვის ხარჯები , მათ შორის : თანამდებობრივი სარგო , დანამატი და სხვა . ასევე , მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს , წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს , სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს . აგრეთვე თავდაცვის ხარჯებს . მათ შორის :

5.1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი : 0100)

1.1 პროგრამის /ქვეპროგრამის დასახელება

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა .

მიზანი

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა .

აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება .

 5.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 00)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა . აღრიცხვაზე იქნება აყვანილი და სამედიცინო შემოწმებას გაივლის 200- მდე წვევამდელი .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის, ქალაქის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის , სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა .

თავი VI
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგი სახით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფ ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

12 368,1

10,201.2

1,943.1

8,258.1

20,532.5

10,302.0

10,230.5

 

ხარჯები

6 691,9

7,304.2

1.9

7,302.3

8,784.9

185.7

8,599.2

 

შრომის ანაზღაურება

1 150,0

1,578.8

0.0

1,578.8

1,794.8

0.0

1,794.8

 

საქონელი და მომსახურება

873,9

803.6

0.0

803.6

1,181.6

185.7

995.9

 

პროცენტი

0,0

70.6

0.0

70.6

211.2

0.0

211.2

 

სუბსიდიები

4 079,0

4,404.9

0.0

4,404.9

5,103.8

0.0

5,103.8

 

გრანტები

9,5

12,5

0.0

12,5

52.0

0.0

52.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

356,7

336.7

0.0

336.7

379.6

0.0

379.6

 

სხვა ხარჯები

222,8

97.0

1.9

95.2

61.9

0.0

61.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 591,7

2,897,1

1,941.2

955.8

11,661.1

10,116.3

1,544.8

 

ძირითადი აქტივები

5 591,7

2,896.3

1,941.2

955.0

11,661.1

10,116.3

1,544.8

 

ვალდებულებების კლება

84,5

0.0

0.0

0.0

86.5

0.0

86.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1793,8

2,262.1

0.0

2,262.1

2,831.7

0.0

2,831.7

 

ხარჯები

1 739,3

2,146.8

0.0

2,146.8

2,652.6

0.0

2,652.6

 

შრომის ანაზღაურება

1 095,7

1,515.4

0.0

1,515.4

1,716.3

0.0

1,716.3

 

საქონელი და მომსახურება

600,8

463.2

0.0

463.2

607.2

0.0

607.2

 

პროცენტი

0,0

70,7

0,0

70,7

211.2

0.0

211.2

 

სუბსიდიები

7,5

7,0

0,0

7,0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

9,5

12,5

0,0

12,5

52.0

0.0

52.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,6

14,6

0.0

14,6

4.0

0.0

4.0

 

სხვა ხარჯები

1,2

63,4

0,0

63,4

61.9

0.0

61.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,2

115,3

0.0

115,3

92.6

0.0

92.6

 

ძირითადი აქტივები

51,2

115,3

0.0

115,3

92.6

0.0

92.6

 

ვალდებულებების კლება

3,3

0,0

0,0

0,0

86.5

0.0

86.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

432,0

509.6

0.0

509.6

537.9

0.0

537.9

 

ხარჯები

432,0

509.6

0.0

509.6

522.7

0.0

522.7

 

შრომის ანაზღაურება

296,2

370.8

0.0

370.8

380.2

0.0

380.2

 

საქონელი და მომსახურება

135,8

79.1

0.0

79.1

83.1

0.0

83.1

 

სხვა ხარჯები

0,0

59,8

0.0

59,8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

59.4

0.0

59.4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

15.2

0.0

15.2

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 355,8

1,677.5

0.0

1,677.5

15.2

0.0

15.2

 

ხარჯები

1 301,4

1,562.3

0.0

1,562.3

1,799.5

0.0

1,799.5

 

შრომის ანაზღაურება

799,5

1,144.6

0.0

1,144.6

1,336.1

0.0

1,336.1

 

საქონელი და მომსახურება

459,0

380.0

0.0

380.0

457.4

0.0

457.4

 

სუბსიდიები

7.5

7,0

0,0

7,0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

9.5

12,5

0,0

12,5

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,6

14,6

0,0

14,6

4.0

0.0

4.0

 

სხვა ხარჯები

1,2

3,5

0,0

3,5

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,2

115,3

0.0

115,3

77.4

0.0

77.4

 

ძირითადი აქტივები

51,2

115,3

0.0

115,3

77.4

0.0

77.4

 

ვალდებულებების კლება

3,3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

56.0

0.0

56.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

56.0

0.0

56.0

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

6,0

4.2

0.0

4.2

6,2

0,0

6,2

 

ხარჯები

6,0

4.2

0.0

4.2

6,2

0,0

6,2

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

4.2

0.0

4.2

6,2

0,0

6,2

01 05

 

სასამართლოებისა და სხვა -სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი

 

0,0

0.0

0.0

0.0

4,5

0,0

4,5

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

4,5

0,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

4,5

0,0

4,5

01 06

რეგიონების ფონდის შევსება

0,0

70,7

0.0

70,7

298.2

0.0

298.2

 

ხარჯები

0,0

70,7

0.0

70,7

211,7

0.0

211,7

 

პროცენტი

0,0

70,7

0.0

70,7

211,2

0.0

211,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

86,5

0,0

86,5

01 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

68,8

79.7

0.0

79.7

98.9

0.0

98.9

 

ხარჯები

68,8

79.7

0.0

79.7

98.9

0.0

98.9

 

შრომის ანაზღაურება

54,3

63.5

0.0

63.5

78.5

0.0

78.5

 

საქონელი და მომსახურება

14,5

16.2

0.0

16.2

20.4

0.0

20.4

02 02

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

68,8

79.7

0.0

79.7

98.9

0.0

98.9

 

ხარჯები

68,8

79.7

0.0

79.7

98.9

0.0

98.9

 

შრომის ანაზღაურება

54,3

63.5

0.0

63.5

78.5

0.0

78.5

 

საქონელი და მომსახურება

14,5

16.2

0.0

16.2

20.4

0.0

20.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5 655,1

3,452.2

1,868.3

1,583.9

10,604.7

8,279.7

2,325.0

 

ხარჯები

1 047,4

1,031.5

1.9

1,029.6

1,181.7

0.0

1,181.7

 

საქონელი და მომსახურება

197,2

285.4

0.0

285.4

310.0

0.0

310.0

 

სუბსიდიები

647,4

741.9

0.0

741.9

871.7

0.0

871.7

 

სხვა ხარჯები

 

4,2

1,9

2,3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 532,2

2,420.7

1,866.4

554.3

9,423.0

8,279.7

1,143.3

 

ძირითადი აქტივები

4 532,2

2,420.7

1,866.4

554.3

9,423.0

8,279.7

1,143.3

 

ვალდებულებების კლება

75,5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3 767,6

1,600.3

1,267.5

332.8

6,221.8

5,344.4

877.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 764,3

1,600.3

1,267.5

332.8

6,221.8

5,344.4

877.4

 

ძირითადი აქტივები

3 764,3

1,600.3

1,267.5

332.8

6,221.8

5,344.4

877.4

 

ვალდებულებების კლება

3,4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 797,7

1,843.5

592.4

1,251.1

3,651.6

2,229.2

1,422.4

 

ხარჯები

1 047,4

1,031.5

1.9

1,029.6

1,181.7

0.0

1,181.7

 

საქონელი და მომსახურება

197,2

285.4

0.0

285.4

310.0

0.0

310.0

 

სუბსიდია

647,4

741.9

0.0

741.9

871.7

0.0

871.7

 

სხვადასხვა ხარჯები

202,9

4.2

1.9

2.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685,4

812,0

590.5

221,5

2,419.9

2,229.2

190.7

 

ძირითადი აქტივები

685,4

812,0

590.5

221,5

2,419.9

1,800.4

190.7

 

ვალდებულებების კლება

64,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

202,9

4.2

1.9

2.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

202,9

4.2

1.9

2.3

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

202,9

4.2

1.9

2.3

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

403,0

501.4

413.3

88.2

394.2

276.3

117.9

 

ხარჯები

39,2

54.1

0.0

54.1

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

39,2

54.1

0.0

54.1

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,9

447.3

413.3

34.0

324.2

276.3

47.9

 

ძირითადი აქტივები

298,9

447.3

413.3

34.0

324.2

276.3

47.9

 

ვალდებულებების კლება

64,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

154,9

231.1

0.0

231.1

373.1

114.6

258.5

 

ხარჯები

154,9

231.1

0.0

231.1

240.0

0.0

240.0

 

საქონელი და მომსახურება

154,9

231.1

0.0

231.1

240.0

0.0

240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

133.1

114.6

18.5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

133.1

114.6

18.5

03 02 04  01

დასუფთავების ღონისძიებები

14.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა

54,2

1.4

1.3

0.1

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,2

1.4

1.3

0.1

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

54,2

1.4

1.3

0.1

3.0

0.0

3.0

03 02 04 03

ხევების გაწმენდა ნატანისაგან

0,0

177.7

168.0

9.7

740.2

738.5

1.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

177.7

168.0

9.7

740.2

738.5

1.7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

177.7

168.0

9.7

740.2

738.5

1.7

03 02 04 04

სპეცტექნიკის შეძენა

 

16,3

16.8

0.0

16.8

428.8

428.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,3

16.8

0.0

16.8

428.8

428.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

16,3

16.8

0.0

16.8

428.8

428.8

0.0

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

139,2

44.2

8.0

36.1

720.6

671.0

49.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139,2

44.2

8.0

36.1

720.6

671.0

49.6

 

ძირითადი აქტივები

139,2

44.2

8.0

36.1

720.6

671.0

49.6

03 02 06

ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური

416,6

523.3

0.0

523.3

642.0

0.0

642.0

 

ხარჯები

416,6

511.1

0.0

511.1

592.0

0.0

592.0

 

სუბსიდია

416,6

511.1

0.0

511.1

592.0

0.0

592.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

12.2

0.0

12.2

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

12.2

0.0

12.2

50.0

0.0

50.0

03 02 07

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

317,3

315.1

0.0

315.1

349.7

0.0

349.7

 

ხარჯები

230,8

230.8

0.0

230.8

279.7

0.0

279.7

 

სუბსიდია

230,8

230.8

0.0

230.8

279.7

0.0

279.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,5

84.2

0.0

84.2

70.0

0.0

70.0

 

ძირითადი აქტივები

86,5

84.2

0.0

84.2

70.0

0.0

70.0

03 03 03

სკვერების, ბორდიურების, დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

 

78,8

28.3

0.0

28.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,1

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,7

28.2

0.0

28.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

75,7

28.2

0.0

28.2

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

89,8

8.4

8.4

0.0

731.2

706.0

25.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,5

8.4

8.4

0,0

731.2

706.0

25.2

 

ძირითადი აქტივები

82,5

8.4

8.4

0,0

731.2

706.0

25.2

04 00

განათლება

1 872,8

1,806.6

74.8

1,731.7

3,644.5

1,563.3

2,081.2

 

ხარჯები

1 404,1

1,587.4

0.0

1,587.4

2,019.7

185.7

1,834.0

 

სუბსიდიები

1 404,1

1,587.4

0.0

1,587.4

1,834.0

0.0

1,834.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

468,7

219.2

74.8

144.3

1,624.9

1,377.7

247.2

 

ძირითადი აქტივები

468,7

219.2

74.8

144.3

1,624.9

1,377.7

247.2

04 01

სკოლამდელი განათლება

1 857,1

1,806.6

74.8

1,731.7

2,868.9

787.7

2,081.2

 

ხარჯები

1 404,1

1,587.4

0.0

1,587.4

1,834.0

0.0

1,834.0

 

სუბსიდიები

1 404,1

1,587.4

0.0

1,587.4

1,834.0

0.0

1,834.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

453,0

219.2

74.8

144.3

1,034.9

787.7

247.2

 

ძირითადი აქტივები

453,0

219.2

74.8

144.3

1,034.9

787.7

247.2

04 01 01

ა(ა)იპ  საბავშვო ბაღების ცენტრი

1 417,7

1 620,0

0,0

1 620,0

1,854.0

0.0

1,854.0

 

ხარჯები

1 404,1

1,587.4

0.0

1,587.4

1,834.0

0.0

1,834.0

 

სუბსიდიები

1 404,1

1,587.4

0.0

1,587.4

1,834.0

0.0

1,834.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,6

19,7

0,0

19,7

20,0

0,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

13,6

19,7

0,0

19,7

20,0

0,0

20,0

04 01 02

მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების შენობების სარეაბილიტაციო  ხარჯები(სკოლამდელი განათლების არაფინანსური)

439,3

199,5

74,8

124,7

1014,9

787,7

227.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

439,3

199,5

74,8

124,7

1014,9

787,7

227.2

 

ძირითადი აქტივები

439,3

199,5

74,8

124,7

1014,9

787,7

227.2

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

15,7

0,0

0,0

0,0

775.7

775.7

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

185.7

185.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

185.7

185.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,7

0,0

0,0

0,0

590.0

590.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

15,7

0,0

0,0

0,0

590.0

590.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 240,6

1,844.3

0.0

1,844.3

2,028.1

0.0

2,028.1

 

ხარჯები

1 700,9

1,732.3

0.0

1,732.3

1,983.3

0.0

1,983.3

 

საქონელი და მომსახურება

16,0

17.8

0.0

17.8

28.9

0.0

28.9

 

სუბსიდიები

1 682,6

1,713.5

0.0

1,713.5

1,954.4

0.0

1,954.4

 

სხვადასხვა ხარჯები

2,3

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

538,3

112.0

0.0

112.0

44.8

0.0

44.8

 

ძირითადი აქტივები

538,3

112.0

0.0

112.0

44.8

0.0

44.8

 

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტული განვითარების ხელშეწყობა

1,049.6

659.6

0.0

659.6

714.2

0.0

714.2

 

ხარჯები

575.8

574.5

0.0

574.5

696.0

0.0

696.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

2.0

0,0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

572.0

571.5

0.0

571.5

696.0

0.0

696.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

472,4

85.0

0.0

85.0

18.2

0.0

18.2

 

ძირითადი აქტივები

201,3

85.0

0.0

85.0

18.2

0.0

18.2

 

ვალდებულებების კლება

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

 

171.4

173.7

0.0

173.7

332.2

0.0

332.2

 

ხარჯები

171.4

173.7

0.0

173.7

318.2

0.0

318.2

 

სუბსიდიები

171.4

173.7

0.0

173.7

318.2

0.0

318.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

 

234.1

238.0

0.0

238.0

209.8

0.0

209.8

 

ხარჯები

232.6

238.0

0.0

238.0

209.8

0.0

209.8

 

სუბსიდიები

232.6

238.0

0.0

238.0

209.8

0.0

209.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა „ბახტრიონი“

 

168.0

159,8

0.0

159,8

171,5

0.0

171,5

 

ხარჯები

168.0

159,8

0.0

159,8

168,0

0.0

168,0

 

სუბსიდიები

168.0

159,8

0.0

159,8

168,0

0.0

168,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3,5

0,0

3,5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3,5

0,0

3,5

05 01 02 01

სპორტული ღონისძიებები

3.8

3,0

0.0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3.8

3,0

0.0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.8

2,0

0.0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02 02

სტადიონების,საოცურაო აუზებისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

472.4

85.0

0.0

85.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

472.4

85.0

0.0

85.0

0.7

0.0

0.7

 

ძირითადი აქტივები

472.4

85.0

0.0

85.0

0.7

0.0

0.7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,135.2

1,129.0

0.0

1,129.0

1,230.6

0.0

1,230.6

 

ხარჯები

1,073.0

1,102.8

0.0

1,102.8

1,204.0

0.0

1,204.0

 

სუბსიდიები

1,073.0

1,102.8

0.0

1,102.8

1,204.0

0.0

1,204.0

 

არაფინანსური აქტივებისზრდა

62.2

26.1

0.0

26.1

26.6

0.0

26.6

 

ძირითადი აქტივები

62.2

26.1

0.0

26.1

26.6

0.0

26.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრის"ადმინისტრაციული ხარჯები

471,8

469,8

0,0

469,8

495.0

0.0

495.0

 

ხარჯები

470,8

459,6

0,0

459,6

489.7

0.0

489.7

 

სუბსიდიები

470,8

459,6

0,0

459,6

489.7

0.0

489.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

10,2

0,0

10,2

5.3

0.0

5.3

05 02 01 03

კლუბები

13.4

15.1

0.0

15.1

11.6

0.0

11.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.4

15.1

0.0

15.1

11.6

0.0

11.6

 

ძირითადი აქტივები

13.4

15.1

0.0

15.1

11.6

0.0

11.6

05 02 01 07

მუზეუმები

28.6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.6

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

05 02 01 09

აიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია’’

109.8

144.8

0.0

144.8

171.7

0.0

171.7

 

ხარჯები

109.8

144.7

0.0

144.7

166.5

0.0

166.5

 

სუბსიდიები

109.8

144.7

0.0

144.7

166.5

0.0

166.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,1

0,0

0,1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,1

0,0

0,1

5.2

0.0

5.2

05 02 01 11

ა(ა)იპ მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის  ცენტრი

165.2

167.8

0.0

167.8

184.1

0.0

184.1

 

ხარჯები

165.2

167.8

0.0

167.8

184.1

0.0

184.1

 

სუბსიდიები

165.2

167.8

0.0

167.8

184.1

0.0

184.1

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

346.4

333.1

0.0

333.1

368.2

0.0

368.2

 

ხარჯები

327,2

333.1

0.0

333.1

363.7

0.0

363.7

 

სუბსიდიები

327,2

333.1

0.0

333.1

363.7

0.0

363.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.2

0,0

0,0

0,0

4.5

0.0

4.5

 

ძირითადი აქტივები

19.2

0,0

0,0

0,0

4.5

0.0

4.5

05 02 01 12

ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის  სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

 

129.9

135,7

0.0

135,7

160.7

0.0

160.7

 

ხარჯები

129.9

135,7

0.0

135,7

160.7

0.0

160.7

 

სუბსიდიები

129.9

135,7

0.0

135,7

160.7

0.0

160.7

05 02 01 13

ა(ა)იპ ბ.მამიაურის სახელობის სახელ.სკოლა

 

216.5

197.4

0.0

197.4

207.5

0.0

207.5

 

ხარჯები

197,3

197.4

0.0

197.4

203.0

0.0

203.0

 

სუბსიდიები

197,3

197.4

0.0

197.4

203.0

0.0

203.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.2

0.0

0,0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

ძირითადი აქტივები

19.2

0.0

0,0

0.0

4.5

0.0

4.5

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

18.2

15.8

0.0

15.8

28.9

0.0

28.9

 

ხარჯები

14,5

15.8

0.0

15.8

28.9

0.0

28.9

 

საქონელი და მომსახურება

12,3

15.8

0.0

15.8

28.9

0.0

28.9

 

სხვა ხარჯები

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

საინფორმაციო ცენტრი

37.6

39.9

0.0

39.9

54.4

0.0

54.4

 

ხარჯები

37.6

39.9

0.0

39.9

54.4

0.0

54.4

 

სუბსიდიები

37.6

39.9

0.0

39.9

54.4

0.0

54.4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

737.0

756.5

0.0

756.5

1,324.6

459.0

865.6

 

ხარჯები

731.3

726.5

0.0

726.5

848.7

0.0

848.7

 

საქონელი და მომსახურება

45,4

20.9

0.0

20.9

29.4

0.0

29.4

 

სუბსიდიები

337,4

355.0

0.0

355.0

443.7

0.0

443.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

364,2

322.1

0.0

322.1

375.6

0.0

375.6

 

სხვა ხარჯები(სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ხარჯი)

19,5

28.5

0.0

28.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

30.0

0.0

30.0

475.9

459.0

16.9

 

ძირითადი აქტივები

1,4

30.0

0.0

30.0

 

459.0

16.9

 

ვალდებულებების კლება

4,3

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

71,6

71.5

0.0

71.5

554.2

459.0

95.2

 

ხარჯები

70,2

70.7

0.0

70.7

78.8

0.0

78.8

 

სუბსიდიები

70,2

70.7

0.0

70.7

78.8

0.0

78.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0.8

0.0

0.8

475.4

459.0

16.4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.8

0.0

0.8

475.4

459.0

16.4

06 02

სოციალური პროგრამები

665.4

685.0

0.0

685.0

770.4

0.0

770.4

 

ხარჯები

661.1

655.8

0.0

655.8

769.9

0.0

739.9

 

საქონელი და მომსახურება

45,4

20.9

0.0

20.9

29.4

0.0

29.4

 

სუბსიდიები

267,2

284.4

0.0

284.4

364.9

0.0

364.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

332,1

343.0

0.0

343.0

375.6

0.0

375.6

 

სხვა ხარჯები(სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ხარჯი)

16,4

28.5

0.0

28.5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

29.2

0.0

29.2

0.5

0.0

0.5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

29.2

0.0

29.2

0.5

0.0

0.5

 

ვალდებულებების კლება

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები

251.8

238.3

0.0

238.3

270.1

0.0

270.1

 

ხარჯები

251.8

238.3

0.0

238.3

270.1

0.0

270.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

251.8

238.3

0.0

238.3

270.1

0.0

270.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

82.6

81.0

0.0

81.0

106.7

0.0

106.7

 

ხარჯები

78.4

81.0

0.0

81.0

106.7

0.0

106.7

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

0,0

0,0

0,0

6.7

0.0

6.7

 

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.6

81.0

0.0

81.0

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02 03

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა

20.9

28.5

0.0

28.5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

20.9

28.5

0.0

28.5

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

16,4

28.5

0.0

28.5

0,0

0,0

0,0

06 02 02 03

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება

14.3

20.9

0.0

20.9

22.7

0.0

22.7

 

ხარჯები

14.3

20.9

0.0

20.9

22.7

0.0

22.7

 

საქონელი და მომსახურება

14.3

20.9

0.0

20.9

22.7

0.0

22.7

06 02 02 05

თუშეთის  მოსახლეობის ავიარეისით მომსახურების ხარჯები

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

266.7

294.6

0.0

294.6

334.3

0.0

334.3

 

ხარჯები

266.7

283.8

0.0

283.8

334.3

0.0

334.3

 

სუბსიდიები

266.7

283.8

0.0

283.8

334.3

0.0

334.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10.8

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

10.8

0.0

10.8

0.0

0.0

0.0

06 02 04

ვეტერანთა სადღესასწაულო, სარიტუალო და სხვა ხარჯების დაფინანსება

3.5

3.4

0.0

3.4

6,1

0.0

6,1

 

ხარჯები

3.5

3.4

0.0

3.4

6,1

0.0

6,1

 

სუბსიდიები

0,5

0.6

0.0

0.6

0,6

0,0

0,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

2.8

0.0

2.8

5.5

0,0

5.5

06 02 05

 

წითელი ჯვრის

საზოგადოების

თანადაფინანსება

0,0

18.4

0.0

18.4

30.5

0.0

30.5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

18.4

0.0

18.4

0,5

0,0

0.5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

18.4

0.0

18.4

0,5

0,0

0.5

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 15
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 16
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 17
2019 წლის განმავლობაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 18
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის სამსახურებს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 19
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 20
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 21
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 22
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 910,7 ათასი ლარი მიიმართოს

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 72,8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 62.2 ათასი ლარი;

გ) „საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილებების დელეგირების მიზნით“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის 13  განკარგულებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განსახორციელებლად 775,7 ათასი ლარი.

მუხლი 24
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 25
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 56,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.    


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.