„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.164.016365
25
07/11/2019
ვებგვერდი, 08/11/2019
190020020.35.164.016365
„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2019 წლის 7 ნოემბერი

ქ. ყვარელი

 

„ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული  აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №65 დადგენილებაში. (www.matsne.gov.ge, 26/12/2018 წ., 190020020.35.164.016339). კერძოდ, შეიცვალოს დადგენილების დანართი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

                                                                                     (დანართი დადგენილებას თან ერთვის)     

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელივანო მამულაშვილიდანართი
ყვარლის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

9167.9

6479.9

2688.0

10970.0

6512.7

4457.3

14393,9

8169,1

6224,8

გადასახადები

3220.0

3220.0

0

2850.0

2850.0

0

7624,1

7624,1

0

გრანტები

5234.2

2546.2

2688.0

7519.3

3062.0

4457.3

6359,8

135.0

6224,8

სხვა შემოსავლები

713.8

713.8

0

600.7

600.7

0

410,0

410,0

0

II. ხარჯები

6521.5

6492.4

29.1

7617.2

7617.2

0

7889.7

7801.4

88,2

შრომის ანაზღაურება

1167.3

1167.3

0

1421.2

1421.2

0

1574.7

1574.7

0

საქონელი და მომსახურება

1308.3

1308.3

0

1376.8

1376.8

0

1326,6

1238,3

88,2

პროცენტი

0

0

0

75.7

75.7

0

38,2

38,2

0

სუბსიდიები

3510.4

3510.4

0

4065.8

4065.8

0

4259.4

4259.4

0,0

გრანტები

40.0

40.0

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

455.0

455.0

0

498.7

498.7

0

499,1

499,1

0

სხვა ხარჯები

42.6

13.6

29.1

179.0

179.0

0

191.7

191.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. საოპერაციო სალდო

2646.4

-12.5

2658.9

3352.8

-1104.5

4457.3

6504,2

367,7

6136,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

2569.6

-716.9

3286.5

5142.5

492.8

4649.7

9877,0

1673,5

8203,5

ზრდა

3857.9

571.4

3286.5

5695.4

1045.7

4649.7

10017,0

1813,5

8203,5

კლება

1288.3

1288.3

 

552.9

552.9

 

140,0

140,0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. მთლიანი სალდო

76.8

704.4

-627.6

-1789.7

-1597.3

-192.4

-3372,8

-1305,8

-2067,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

74.7

702.3

-627.6

-1789.7

-1597.3

-192.4

-3411,1

-1344,0

-2067,1

ზრდა

702.3

702.3 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

627.6

 

627.6 

1789.7

1597.3

192.4

3411,1

1344,0

2067,1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

VII. ვალდებულებების
ცვლილება

0

 

 

 

 

 

-38,2

-38,2

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

 

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

38,2

38,2

0

საშინაო

0

 

 

 

 

 

38,2 

 38,2

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

VIII. ბალანსი

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

10455.8

7768.2

2688.0

11522.9

7065.6

4457.3

14 533,9

8309,1

6224,8

შემოსავლები

9167.5

6479.9

2688.0

10970.0

6512.7

4457.3

14 393,9

8169,1

6224,8

არაფინანსური აქტივების კლება

1288.3

1288.3

0

552.9

552.9

 

140,0

140,0

0

ფინანსური აქტივების კლება
 (ნაშთის გარეშე)

 

 

 

0

 

 

0

0

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

10381.5

7066.0

3315.5

13312.5

8662.8

4649.7

17944,8

9653.1

8291.7

ხარჯები

6521.5

6492.4

29.1

7632.2

7632.2

0

7889,7

7801.4

88,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3857.9

571.4

3286.5

5680.3

1030.6

4649.7

10017,0

1813,5

8203.5

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

0

0

0

38.2

38.2

 

ნაშთის ცვლილება

74.3

702.2

-627.5

-1789.7

-1597.3

-192.4

-3411,1

-1344,0

-2067.1


თავი II

მუხლი 3. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 393,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

9167.5

7768,2

2688,0

10970,0

6512,7

4457,3

14393,9

8169,1

6 224,8

გადასახადები

3220,0

3220,0

0

2850,0

2850,0

0

7624,1

7624,1

0

გრანტები

5234,2

2546,2

2688,0

7519,3

3062,0

4457,3

6 359,8

135,0

6 224,8

სხვა შემოსავლები

713,8

713,8

 

600,7

600,7

 

410,0

410,0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7 624,1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

3220,0

3220,0

0

2850,0

 

2850,0

7624,1

0

7624,1

საშემოსავლო გადასახადი

460,0

460,0

 

350,0

 

350,0

0

 

 

დამატებითი ღირებულების
გადასახადი

0

 

 

0

 

0

4096,3 

 

4096,3

ქონების გადასახადი

2760,0

2760,0

0

2500,0

 

2500,0

3527,8

0

3527,8

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

1408,0

1408,0

 

1200,0

 

1200,0

2267,8

 

2267,8

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

 

 

 

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

15,8

15,8

 

10,0

 

10,0

10,0

 

 10,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1030,7

1030,7

 

900,0

 

900,0

900,0

 

900,0 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

305,5

305,5

 

390,0

 

390,0

350,0

 

350,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

 

 

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

 

 

0

 

0

0

 

 

მუხლი 5. ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 359,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

5234,2

7519,3

6 359,8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

 

სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

 

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

5234,2

7519,3

6 359,8

                გათანაბრებითი ტრანსფერი

2411,2

2927,0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

135,0

135,0

135,0

კაპიტალური ტრანსფერი

2698,7

4457,3

 

სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:

 

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან

 

 

5 564,4

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 

 

 

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

 

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

660,4

 

მუხლი 6. ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

713.4

600.7

410,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

472.7

309.0

250,0

პროცენტები

 89.6

70.0 

80,0

რენტა მათ შორის:

383.2

239.0

170,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

368.9

229.0

170,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14.3

10.0

 

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

78.1

42.0

60,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

63.2

32.0

45.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი

 

 

 

                    სანებართვო მოსაკრებელი

 54.9

20.0 

30.0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

8.3

12.0

15,0 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14.9

10.0

15.0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

157.6

249.7

100,0 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5.0

 

 


თავი III

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ყვარლის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 889,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
 წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6521.5

6492.4

29.1

7617.2

7617.2

 

7 889,7

7 801,4

88,2

შრომის ანაზღაურება

1167.3

1167.3

0

1421.2

1421.2

0

1574.7

1574.7

0

საქონელი და მომსახურება

1308.3

1308.3

0

1376.8

1376.8

0

1326,6

1238,3

88,2

პროცენტები

0

0

0

75.7

75.7

0

38,2

38,2

0

სუბსიდიები

3510.4

3510.4

0

4065.8

4065.8

0

4259,4

4259,4

0

გრანტები

40.0

40.0

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

455.0

455.0

0

498.7

498.7

0

499,1

499,1

0

სხვა ხარჯები

42.6

13.6

29.1

179.0

179.0

0

191,7

191,7

 

მუხლი 8. ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყვარლის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 877,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყვარლის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 017,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

52.3

81,8

404,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

1.5

1.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3102,6

4525,9

6821,2

04 00

განათლება

638,2

579,6

1539,9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

108,2

189,8

944,6

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

306.0

სულ ჯამი

3901,4

5680,3

9 967,0

ბ) განისაზღვროს ყვარლის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 140.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1288.3

552.9

140,0

ძირითადი აქტივები

812.9

356.8

 

არაწარმოებული აქტივები

475.4

196.1

140,0

მიწა

475.4

196.1

140,0 

მუხლი 9. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1767.0

2229.4

2644.7

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1718.3

2142.4

2644,7

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1718.3

2114.8

2180,2

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

27.6

76.7

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7.1.2

საგარეო-ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

0

0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 50.0

0,0

7.1.4

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

25.0

76,3

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 48.7

 12.0

388,2 

7.2

თავდაცვა

64.1

92.3

95,0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

64.1

92.3

95.0

7.2.2

სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

7.3 1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.3 2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

 

 

7.3 3

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

2623.5

2905.6

5359,2

7.4 1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

0

0

0

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

 

 

 

7.4 3

სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

7.4 5

ტრანსპორტი

2623.5

2905.6

3899,2

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2623.5

2905.6

3899,2

7.4 5 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0

 

0

7.4 6

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7.4 7

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

7.4 8

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის
 სფეროსი

 

 

 

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

 

 

1460.0

7.5

გარემოს დაცვა

 

11.2

1130,4

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 

 

713,7

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

11.2 

310,3 

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

 

0

106,4

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2067.5

3289.7

1937,1

7.6 1

ბინათმშენებლობა

0

87.8

64,2

7.6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0

0

0

7.6 3

წყალმომარაგება

254.9

290.6

593,4

7.6 4

გარე განათება

319.1

445.0

366.0

7.6 5

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1493.5

2466.3

913,5

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

61.8

61.8

378,0

7.7 1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7.7 2

ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

7.7 3

საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61.8

61.8

72.0

7.7 5

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 

 

306,0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1429.0

1688.0

2612,5

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

476.6

605.1

1357,1

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

893.4

1023.9

1190,4

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 39.0

 39.0

45.0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

20.0

20.0

20.0

7.9

განათლება

1775.5

2434.7

3165.0

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

1721.5

2380.7

2324.7

7.9 2

ზოგადი განათლება

54.0

54.0

840.3

7.9 2 1

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

7.9 2 2

საბაზო ზოგადი განათლება

0

0

0

7.9 2 3

საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

840.3

7.9 3

პროფესიული განათლება

 

 

 

7.9 4

უმაღლესი განათლება

 

 

 

7 10

სოციალური დაცვა

593.0

599.8

623.0

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

0

7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

 

0

7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

99.6

83.9

100.0

7 10 5

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

7 10 7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

   

0

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

493.4

515.9

523.0

 

სულ

10381.5

13312.5

17 944,8


თავი IV

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   -3 372,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -3 411.1 ათასი ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 411.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

627.6

1789.7

3 411.1

ვალუტა და დეპოზიტები

627.6

1789.7

3 411.1

სესხები

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

3. განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 467,3  ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი 
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

467,3

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

467,3

2

ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული მოკლევადიანი სესხი

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -38,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 38,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

38,2

საშინაო

0,0

0,0

38,2

საგარეო

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

38,2

მუხლი 13. ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 76,7 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V

ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14.  ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
  • ინფრასტრუქტურა;
  • განათლება;
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთერთი მთავარი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტეის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა

 მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.

1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ შილდასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, გავაზის ძველ სასაფლაოსთნ მისასვლელი გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხის მოწყობა, გავაზის ახალ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხის მოწყობა, ბალღოჯიანთან მისასვლელი გზის მეოთხე მონაკვეთის მოასფალტება, ბალღოჯიანთან მისასვლელი გზის V მონაკვეთის მოასფალტება, ახალსოფლის V უბნის IV და V უბნების დამაკავშირებელი გზების მოასფალტება, სოფელ გავაზში გულოანთ უბნის მოასფალტება მიმდებარე სანიაღვრე არხების მოწყობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                           

  • რეაბილიტირებული გზების მაჩვენებელი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება,

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა-გასუფთავება.

ბ.ა) წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ „ყვარელწყალმომსახურება,“ რომელიც უზრუნველყოფს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა- ექსპლოატაციას და სათავე ნაგებობების აღდგენის მომსახურებას.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ბ.გ) ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დურუჯის, შოროხისა და ინწობის ხევების გაწმენდა, ჯებირების გამაგრება, რომელიც საშიშროებას წარმოადგენს ძლიერი წვიმის და თოვლის დნობის დროს.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“, რომელიც უზრუნველყოფს ყვარელში სკვერების, გაზონების და პარკების მოვლა-პატრონობას, ქ. ყვარელში ქუჩების დაგვას. მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან და ქალაქიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობას, ქალაქ ყვარლის და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობას.  სოფელ ენისელში სასმელი წყლის რეზერვუარამდე მაგისტრალის მოწყობა და გამრიცხველიანება, სოფელ საბუეში სასმელი წყლის ქსელის გამრიცხველიანება, სოფელ შილდის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის და ძველი ქსელის შეცვლა, გამრიცხველიანება, სოფელ გავაზში არსებულ სპორტული მოედნის ტერიტორიაზე საჭიდაო მოედნების მოწყობა.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადნენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით და სათამაშოებით მომარაგება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 01)

ყვარლის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი დაწესებულების დაფინანსება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ყვარლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც დასაქმებულია 345 ადამიანი და სწავლობს 1365-მდე აღსაზრდელი. სკოლამდელ დაწესებულებებში სამჯერადი კვებაა. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ყვარელში №3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ახალსოფელში №2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, სოფელ გრემში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქალაქ ყვარელში №2 საბავშვო ბაგა ბაღის რემონტი.         

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზიის“ დაფინანსება. გიმნაზიაში ფუნქციონირებს ასევე სკოლამდელი ასაკის 2 ჯგუფი, სადაც დადის 30 ბავშვი.

გათვალისწინებულია ასევე საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

დაგეგმილია „უეფას“ სტანდარტების შესაბამისი მეორე კატეგორიის სტადიონის აშენება. სოფელ ახალსოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა.         

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“, ა(ა)იპ „ყვარლის სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლა“, შპს „ათლეტი“. განხორციელდება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. განხორციელდება მუნიციპალტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სპორტული მოედნების მოვლა და მოწყობა. სპორტულ ორგანიზაციებში სულ დასაქმებულია 49 მწვრთნელი (ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“  – 40, შპს „ათლეტი“  – 1, ა(ა)იპ „ყვარლის სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლა“ – 8), რომელიც ემსახურება დაახლოებით 1000-მდე ბავშვის აღზრდას. სპორტული სკოლა ორიენტირებულია მაქსიმალურად ჩააბას მოსწავლე  – ახალგაზრდობა აქტიურ სპორტში.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება სპორტული ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სკოლის შემდგომი ასაკის ახალგაზრდებისათვის. ჩატარდება სახელობითი ტურნირები, სადაც გამარჯვებულ სპორტსმენებს სპორტის სახეობების მიხედვით გადაეცემათ თასები, მედლები, დიპლომები და სხა ფასიანი საჩუქრები, ფულადი პრიზები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების მოტივაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე წარმატებული სპორტსმენები მივლინებულნი იქნებიან სხვადასხვა რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“, ა(ა)იპ „ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთია­ნება“, ა(ა)იპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“.

კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია 3 კულტურის სახლი, 3 ბიბლიოთეკა, 4 ცეკვის წრე, 2 სიმღერის, 2 ქარგვის, სადაც სწავლობს სულ 242 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება კულტურული და შემოქმედებითი საქმიანობა, სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებები. ხელი შეეწყობა საბიბლიოთეკო-სამკითხველო და საინფორმაციო საქმიანობას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა. გაერთიანება შედგება ყვარლის, გავაზის, შილდის, ჭიკაანის, ახალსოფლის, სამუსიკო სკოლებისგან, სადაც სწავლობს 255 მოსწავლე. გაერთიანების ამოცანებია აზიაროს მოსწავლეები მუსიკალური ხელოვნების საფუძველს, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უფლებამოსილება „ილიას ტბის“ ტერიტორიულ ფარგლებში, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული ტერიტორიების მოვლას. ტურიზმის განვითარებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას. „ილიას ტბაზე“ მოწყობილია 4 სპორტული მოედანი, ამფითეატრი, საცურაო აუზი, სადაც ზაფხულის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:   

გ) რელიგიური ორგანიზაციების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ნეკრესის ეპარქია კომუნალური ხარჯების დასაფარად.

დ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი გაზეთის „ყვარელი“ გამოცემის ხარჯის თანადაფინანსება.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი, ახალდაბადებული ოჯახების დახმარებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისაკენ მიმართული პროგრამები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. განხორციელდება ეპიდზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელების ორგანიზაცია. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა. განხორციელდება პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ გადამდებ დაავადებათა პრევენციას.

ასევე სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ შენობის მშენებლობის სამუშაოები, სოფელ შილდის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია, სოფელ სანავარდოში ამბულატორიის ოთახების რებილიტაცია, სოფელ წიწკანაანთსერში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია)

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება, ბავშვების სოციალური დაცვა, უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება, ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის. მომართვის საფუძველზე მოხდება ოჯახების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის შესწავლა და მუნიციპალიტეტი გაუწევს როგორც ფულად დახმარებას, ასევე აანაზღაურებს სამედიცინო და მედიკამენტების ხარჯებს.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან სამი მაინც არასრულწლოვანი. (18 წლამდე ასაკის). დღეისათვის ყვარლის მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 98 მრავალშვილიანი დედა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერია ახალ წელს, დედის დღესთან და აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით უწევს დახმარებას. ასევე ეხმარება წლის განმავლობაში სხვადასხვა პრობლემების მოსაგვარებლად. თანხა გაიცემა განცხადების შესწავლის და შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. მატერიალურ დახმარებას უწევს ახალდაბადებული ბავშვების ოჯახებს. პირველ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი, მეორე შვილზე 250 ლარი.

ბ.გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ყვარელში მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო ერთჯერადი კვება 230 ბენეფიციარზე.

ბ.დ) სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით.

თავი VI

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ორგა

ნიზა

ციული კოდი

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდ ან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

 

სულ ჯამი

10381.5

7066.0

3315.5

13312.5

8662.8

4649.7

17944,8

9653,1

8291,7

 

ხარჯები

6480.1

6451.1

29.1

7632.2

7632.2

0.0

7889,7

7801,4

88.2

 

შრომის ანაზღაურება

1167.3

1167.3

0.0

1409.2

1409.2

0.0

1574.7

1574.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1272.8

1272.8

0.0

1380.8

1380.8

0.0

1326,6

1238,3

88.2

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

75.7

75.7

0.0

38,2

38,2

0.0

 

სუბსიდიები

3466.9

3466.9

0.0

4080.8

4080.8

0.0

4259.4

4259.4

0.0

 

გრანტები

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

448.9

448.9

0.0

498.7

498.7

0.0

499.1

499.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

84.2

55.1

29.1

187.0

187.0

0.0

191.7

191.7

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

44.0

44.0

0.0

185.4

185.4

0.0

191.7

191.7

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

40.2

11.1

29.1

1.6

1.6

0.0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3901.4

614.9

3286.5

5680.3

1030.6

4649.7

10017,0

1813,5

8203,5

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

38,2

38,2

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1767.0

1767.0

0.0

2229.4

2229.4

0.0

2574.5

2574.5

0.0

 

ხარჯები

1714.7

1714.7

0.0

2147.6

2147.6

0.0

2132,3

2132,3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1121.7

1121.7

0.0

1337.2

1337.2

0.0

1500.0

1500.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

587.0

587.0

0.0

592.8

592.8

0.0

508,2

508,2

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

75.7

75.7

0.0

38,2

38,2

0.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

39.6

39.6

0.0

15.0

15.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

3.0

0.0

90.3

90.3

0.0

59.0

59.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.0

3.0

0.0

90.3

90.3

0.0

59.0

59.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.3

52.3

0.0

81.8

81.8

0.0

404,0

404,0

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

38,2

38,2

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

447.3

447.3

0.0

535.3

535.3

0.0

553.5

553.5

0.0

 

ხარჯები

447.3

447.3

0.0

531.8

531.8

0.0

550.0

550.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

300.6

300.6

0.0

378.8

378.8

0.0

400.0

400.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

146.8

146.8

0.0

99.3

99.3

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

53.7

53.7

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

53.7

53.7

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1271.0

1271.0

0.0

1579.5

1579.5

0.0

1550.0

1550.0

0.0

 

ხარჯები

1262.4

1262.4

0.0

1546.7

1546.7

0.0

1513.0

1513.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

821.1

821.1

0.0

958.4

958.4

0.0

1100.0

1100.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

438.3

438.3

0.0

489.0

489.0

0.0

395.5

395.5

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

50.7

50.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

39.6

39.6

0.0

15.0

15.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

3.0

0.0

9.0

9.0

0.0

2.5

2.5

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.0

3.0

0.0

9.0

9.0

0.0

2.5

2.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

8.6

0.0

32.8

32.8

0.0

37.0

37.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

27.6

27.6

0.0

6.5

6.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

27.6

27.6

0.0

6.5

6.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

27.6

27.6

0.0

6.5

6.5

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

27.6

27.6

0.0

6.5

6.5

0.0

01 04

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენის ღირებულება

43.7

43.7

0.0

50.0

50.0

0.0

363.5

363.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.7

43.7

0.0

45.5

45.5

0.0

363.5

363.5

0.0

01 05

კახეთის მუნიციპალური განვითარების სააგენტო

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 07

ა(ა)იპ „კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო“

0.0

0.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

01 08

აღებული ვალდებულებების და სესხების დაფარვა

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

76,3

76,3

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

38,1

38,1

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

38,1

38,1

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

38,2

38,2

 

01 09

კადრების გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, სტაჟირება და სწავლება

 

 

 

 

 

 

12,7

12,7

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

12,7

12,7

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

12,7

12,7

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

64.1

64.1

0.0

92.3

92.3

0.0

95.0

95.0

0.0

 

ხარჯები

64.1

64.1

0.0

90.8

90.8

0.0

93.7

93.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

45.6

45.6

0.0

72.0

72.0

0.0

74.7

74.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

18.5

18.5

0.0

18.8

18.8

0.0

19.0

19.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

1.3

1.3

0.0

02 02

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

64.1

64.1

0.0

92.3

92.3

0.0

95.0

95.0

0.0

 

ხარჯები

64.1

64.1

0.0

90.8

90.8

0.0

93.7

93.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

45.6

45.6

0.0

72.0

72.0

0.0

74.7

74.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

18.5

18.5

0.0

18.8

18.8

0.0

19.0

19.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

1.3

1.3

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4691.1

2020.9

2670.1

6206.5

2500.6

3705.9

8449,8

2694,9

5754.8

 

ხარჯები

1588.5

1559.4

29.1

1680.6

1680.6

0.0

1628.6

1620.8

7.8

 

საქონელი და მომსახურება

663.0

663.0

0.0

700.2

700.2

0.0

539.9

532,1

7.8

 

სუბსიდიები

887.9

887.9

0.0

979.4

979.4

0.0

1088.8

1088.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

37.6

8.5

29.1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

37.6

8.5

29.1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3102.6

461.5

2641.1

4525.9

820.0

3705.9

6821,2

1074.1

5747.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2623.5

136.0

2487.5

2905.6

165.7

2739.9

3899.3

221.6

3677.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2623.5

136.0

2487.5

2905.6

165.7

2739.9

3899.3

221.6

3677.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1538.6

1538.6

0.0

1904.7

1833.3

71.4

3311,3

1962,8

1348.5

 

ხარჯები

1536.6

1536.6

0.0

1660.6

1660.6

0.0

1595.9

1595.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

648.7

648.7

0.0

680.2

680.2

0.0

507,1

507,1

0.0

 

სუბსიდიები

887.9

887.9

0.0

979.4

979.4

0.0

1088.8

1088.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

2.0

0.0

244.1

172.7

71.4

1715,5

366.9

1348.5

03 02 01

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

87.8

87.8

0.0

64,2

64,2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

87.8

87.8

0.0

64,2

64,2

0.0

03 02 02

ა(ა)იპ „ყვარელწყალმომსახურება“

254.9

254.9

0.0

290.6

290.6

0.0

522,0

522,0

0.0

 

ხარჯები

254.9

254.9

0.0

290.6

290.6

0.0

375,1

375,1

0.0

 

სუბსიდიები

254.9

254.9

0.0

290.6

290.6

0.0

375,1

375,1

0.0

 

არაფინანსური ატქივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

147,0

147,0

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

319.1

319.1

0.0

445.0

445.0

0.0

366,0

366,0

0.0

 

ხარჯები

317.1

317.1

0.0

445.0

445.0

0.0

362,1

362,1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

317.1

317.1

0.0

444.0

444.0

0.0

362,1

362,1

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

 

 

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,9

3,9

0.0

03 02 04

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

71.4

0.0

71.4

71,4

0.0

71,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

71.4

0.0

71.4

71,4

0.0

71,4

03 02 05

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

331.5

331.5

0.0

230.0

230.0

0.0

1157,2

157,2

1000,0

 

ხარჯები

331.5

331.5

0.0

230.0

230.0

0.0

145,0

145,0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

331.5

331.5

0.0

230.0

230.0

0.0

145,0

145,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

1012,2

12,2

1000,0

03 02 06

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

633.0

633.0

0.0

779.9

779.9

0.0

1130.4

853.4

277.1

 

ხარჯები

633.0

633.0

0.0

695.0

695.0

0.0

713.7

713.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

6.2

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

633.0

633.0

0.0

688.8

688.8

0.0

713.7

713.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

84.9

84.9

0.0

416.7

139.7

277.1

03 02 06 01

სარწყავი სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

11.2

11.2

0.0

310.3

33.2

277.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

6.2

0.0

310.3

33.2

277.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

6.2

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06 02

სკვერებისა და პარკების მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

79.9

79.9

0.0

106.4

106.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

79.9

79.9

0.0

106.4

106.4

0.0

03 02 06 03

ა(ა)იპ „ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური"

633.0

633.0

0.0

688.8

688.8

0.0

713.7

713.7

0.0

 

ხარჯები

633.0

633.0

0.0

688.8

688.8

0.0

713.7

713.7

0.0

 

სუბსიდიები

633.0

633.0

0.0

688.8

688.8

0.0

713.7

713.7

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

529.0

346.3

182.6

1138.3

243.8

894.5

535.7

133.0

402.6

 

ხარჯები

51.9

22.9

29.1

20.0

20.0

0.0

25,0

25,0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.4

14.4

0.0

20.0

20.0

0.0

25,0

25,0

0.0

 

სხვა ხარჯები

37.6

8.5

29.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

37.6

8.5

29.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477.1

323.5

153.6

1118.3

223.8

894.5

510.7

108.1

402,6

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში

 

 

 

 

 

 

326,0

 

326,0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

7,8

 

7,8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

7,8

 

7,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

318,2

 

318,2

03 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხვედელობა

0.0

0.0

0.0

257.9

257.9

0.0

377.6

377.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

257.9

257.9

0.0

377.6

377.6

0.0

04 00

განათლება

1775.5

1195.9

579.6

2434.7

1611.9

822.8

3169,6

1725,7

1443.9

 

ხარჯები

1137.3

1137.3

0.0

1553.4

1553.4

0.0

1629,7

1549,3

80.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

80,4

 

80,4

 

სუბსიდიები

1137.3

1137.3

0.0

1553.4

1553.4

0.0

1549,3

1549,3

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

638.2

58.6

579.6

881.3

58.5

822.8

1539,9

176,4

1363.4

04 01

სკოლამდელი განათლება

1721.5

1141.9

579.6

2380.7

1557.9

822.8

2327,2

1543,7

783.5

 

ხარჯები

1083.3

1083.3

0.0

1499.4

1499.4

0.0

1493,2

1493,2

0.0

 

სუბსიდიები

1083.3

1083.3

0.0

1499.4

1499.4

0.0

1493,2

1493,2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

638.2

58.6

579.6

881.3

58.5

822.8

834,0

50,5

783,5

04 01 01

საბავშვო ბაღების რემონტი

633.8

54.2

579.6

866.1

43.3

822.8

827,2

43,7

783.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

633.8

54.2

579.6

866.1

43.3

822.8

827,2

43,7

783.5

04 01 02

ა(ა)იპ „ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანება“

1087.7

1087.7

0.0

1514.6

1514.6

0.0

1500.0

1500.0

0.0

 

ხარჯები

1083.3

1083.3

0.0

1499.4

1499.4

0.0

1493,2

1493,2

0.0

 

სუბსიდიები

1083.3

1083.3

0.0

1499.4

1499.4

0.0

1493,2

1493,2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

4.5

0.0

15.2

15.2

0.0

6,8

6,8

0.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

842,4

182,0

660,4

 

ხარჯები

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

136.5

56.1

80.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

80,4

 

80,4

 

სუბსიდიები

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

56,1

56,1

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

705.9

125,9

580.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

 

 

 

 

705,9

125,9

580,0

04 02 01

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

 

 

 

 

 

788,4

128,0

660,4

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

82.5

2.1

80.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

80,4

 

80,4

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

2,1

2,1

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

705,9

125,9

580,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

 

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

 

 

 

 

705,9

125,9

580,0

04 02 02

ა(ა)იპ „წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

 

ხარჯები

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

 

სუბსიდიები

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1429.0

1363.2

65.8

1688.0

1567.0

121.0

2612.5

1825.5

787,0

 

ხარჯები

1320.7

1320.7

0.0

1498.2

1498.2

0.0

1667,9

1667,9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

4.3

0.0

69.0

69.0

0.0

179,2

179,2

0.0

 

სუბსიდიები

1238.9

1238.9

0.0

1335.8

1335.8

0.0

1396,4

1396,4

0.0

 

გრანტები

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

37.5

37.5

0.0

93.4

93.4

0.0

92.4

92.4

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

37.5

37.5

0.0

93.4

93.4

0.0

92.4

92.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.2

42.5

65.8

189.8

68.8

121.0

944.6

157.6

787,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

476.6

476.6

0.0

605.1

605.1

0.0

1357.1

692.1

665,0

 

ხარჯები

475.8

475.8

0.0

582.4

582.4

0.0

589,4

589,4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

4.3

0.0

3.5

3.5

0.0

4.9

4.9

0.0

 

სუბსიდიები

436.1

436.1

0.0

488.5

488.5

0.0

497,0

497,0

0.0

 

სხვა ხარჯები

35.4

35.4

0.0

90.4

90.4

0.0

87,5

87,5

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

35.4

35.4

0.0

90.4

90.4

0.0

87,5

87,5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

0.0

22.7

22.7

0.0

767.7

102.7

665,0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

436.9

436.9

0.0

507.2

507.2

0.0

1260.7

595.7

665,0

 

ხარჯები

436.1

436.1

0.0

484.5

484.5

0.0

493,0

493,0

0.0

 

სუბსიდიები

436.1

436.1

0.0

484.5

484.5

0.0

493,0

493,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

0.0

22.7

22.7

0.0

767.7

102.7

665,0

05 01 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

290.1

290.1

0.0

333.5

333.5

0.0

354,0

354,0

0.0

 

ხარჯები

290.1

290.1

0.0

333.5

333.5

0.0

354,0

354,0

0.0

 

სუბსიდიები

290.1

290.1

0.0

333.5

333.5

0.0

354,0

354,0

0.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ „ყვარლის სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლა“

86.0

86.0

0.0

92.2

92.2

0.0

80.0

80.0

0.0

 

ხარჯები

85.2

85.2

0.0

92.2

92.2

0.0

80.0

80.0

0.0

 

სუბსიდიები

85.2

85.2

0.0

92.2

92.2

0.0

80.0

80.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 03

შპს „ათლეტი"

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

სუბსიდიები

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

05 01 01 05

ა(ა)იპ „ფრენბურთის კლუბი ყვარელი“

35.6

35.6

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

35.6

35.6

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სუბსიდიები

35.6

35.6

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

05 01 01 06

შპს „რაგბის კლუბი“

17.2

17.2

0.0

20.8

20.8

0.0

21.0

21.0

0.0

 

ხარჯები

17.2

17.2

0.0

20.8

20.8

0.0

21.0

21.0

0.0

 

სუბსიდიები

17.2

17.2

0.0

20.8

20.8

0.0

21.0

21.0

0.0

05 01 01 07

სპორტული მოედნების, დარბაზების მოწყობა მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

22.7

22.7

0.0

767.7

102.7

665,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

22.7

22.7

0.0

767.7

102.7

665,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

39.7

39.7

0.0

97.9

97.9

0.0

96,4

96,4

0.0

 

ხარჯები

39.7

39.7

0.0

97.9

97.9

0.0

96,4

96,4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

4.3

0.0

3.5

3.5

0.0

4.9

4.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4,0

4,0

0.0

 

სხვა ხარჯები

35.4

35.4

0.0

90.4

90.4

0.0

87,5

87,5

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

35.4

35.4

0.0

90.4

90.4

0.0

87,5

87,5

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

893.4

827.6

65.8

1023.9

902.9

121.0

1190.5

1068.5

122,0

 

ხარჯები

785.9

785.9

0.0

856.8

856.8

0.0

1013,5

1013,5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

65.5

65.5

0.0

174,2

174,2

0.0

 

სუბსიდიები

743.8

743.8

0.0

788.3

788.3

0.0

834,4

834,4

0.0

 

გრანტები

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.1

2.1

0.0

3.0

3.0

0.0

4.9

4.9

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

2.1

2.1

0.0

3.0

3.0

0.0

4.9

4.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.5

41.7

65.8

167.1

46.1

121.0

176.9

54.9

122,0

05 02 01

ა(ა)იპ „ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

161.0

161.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

 

ხარჯები

161.0

161.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

 

სუბსიდიები

161.0

161.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

05 02 02

ქ. ყვარლის იურიდიული პირი „ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი“

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

152.9

152.9

0.0

204.4

204.4

0.0

181,7

181,7

0.0

 

ხარჯები

152.9

152.9

0.0

166.3

166.3

0.0

181,7

181,7

0.0

 

სუბსიდიები

152.9

152.9

0.0

166.3

166.3

0.0

181,7

181,7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

38.1

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მიმდინარე

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

კულტურის ორგანიზაციების რემონტი

69.2

3.5

65.8

121.0

0.0

121.0

146.2

24.2

122,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.2

3.5

65.8

121.0

0.0

121.0

146.2

24.2

122,0

05 02 06

ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი"

468.2

468.2

0.0

465.0

465.0

0.0

488,3

488,3

0.0

 

ხარჯები

430.0

430.0

0.0

457.0

457.0

0.0

487,7

487,7

0.0

 

სუბსიდიები

430.0

430.0

0.0

457.0

457.0

0.0

487,7

487,7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.3

38.3

0.0

8.0

8.0

0.0

0.6

0.6

0.0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

2.1

2.1

0.0

68.5

68.5

0.0

209,2

209,2

0.0

 

ხარჯები

2.1

2.1

0.0

68.5

68.5

0.0

179,1

179,1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

65.5

65.5

0.0

174,2

174,2

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.1

2.1

0.0

3.0

3.0

0.0

4.9

4.9

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

2.1

2.1

0.0

3.0

3.0

0.0

4.9

4.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

30,1

30,1

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

05 04 01

ნეკრესის ეპარქიის დაფინანსება

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

სუბსიდიები

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

39.0

39.0

0.0

39.0

39.0

0.0

45.0

45.0

0.0

 

ხარჯები

39.0

39.0

0.0

39.0

39.0

0.0

45.0

45.0

0.0

 

სუბსიდიები

39.0

39.0

0.0

39.0

39.0

0.0

45.0

45.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

654.8

654.8

0.0

661.6

661.6

0.0

1043,6

737,4

306.1

 

ხარჯები

654.8

654.8

0.0

661.6

661.6

0.0

737,4

737,4

 

 

სუბსიდიები

199.8

199.8

0.0

200.2

200.2

0.0

213.0

213.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

448.9

448.9

0.0

459.1

459.1

0.0

484.1

484.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.1

6.1

0.0

2.3

2.3

0.0

40,3

40,3

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.5

3.5

0.0

1.7

1.7

0.0

40,3

40,3

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

2.6

2.6

0.0

0.6

0.6

0.0

306.1

0.0

306.1

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

61.8

61.8

0.0

61.8

61.8

0.0

378.1

72.0

306.1

 

ხარჯები

61.8

61.8

0.0

61.8

61.8

0.0

72.0

72.0

0

 

სუბსიდიები

61.8

61.8

0.0

61.8

61.8

0.0

72.0

72.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

 

 

 

 

 

306,1

 

306,1

06 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

61.8

61.8

0.0

61.8

61.8

0.0

72.0

72.0

0.0

 

ხარჯები

61.8

61.8

0.0

61.8

61.8

0.0

72.0

72.0

0.0

 

სუბსიდიები

61.8

61.8

0.0

61.8

61.8

0.0

72.0

72.0

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რემონტი

 

 

 

 

 

 

306,1

 

306,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

306,1

 

306,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

593.0

593.0

0.0

599.8

599.8

0.0

665,4

665,4

0.0

 

ხარჯები

593.0

593.0

0.0

599.8

599.8

0.0

665,4

665,4

0.0

 

სუბსიდიები

138.0

138.0

0.0

138.4

138.4

0.0

141.0

141.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

448.9

448.9

0.0

459.1

459.1

0.0

484,1

484,1

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.1

6.1

0.0

2.3

2.3

0.0

40,3

40,3

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.5

3.5

0.0

1.7

1.7

0.0

40,3

40,3

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

2.6

2.6

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

390.7

390.7

0.0

409.5

409.5

0.0

458,4

458,4

0.0

 

ხარჯები

390.7

390.7

0.0

409.5

409.5

0.0

458,4

458,4

0.0

 

სუბსიდიები

36.0

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

348.6

348.6

0.0

371.2

371.2

0.0

382,1

382,1

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.1

6.1

0.0

2.3

2.3

0.0

40,3

40,3

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.5

3.5

0.0

1.7

1.7

0.0

40,3

40,3

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

2.6

2.6

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01 01

იძულებით

გადაადგილებულ, ვეტერანთა და სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარებები

390.7

390.7

0.0

409.5

409.5

0.0

458,4

458,4

0.0

 

ხარჯები

390.7

390.7

0.0

409.5

409.5

0.0

458,4

458,4

0.0

 

სუბსიდიები

36.0

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

348.6

348.6

0.0

371.2

371.2

0.0

382,1

382,1

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.1

6.1

0.0

2.3

2.3

0.0

40,3

40,3

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.5

3.5

0.0

1.7

1.7

0.0

40,3

40,3

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

2.6

2.6

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

99.6

99.6

0.0

83.9

83.9

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

99.6

99.6

0.0

83.9

83.9

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99.6

99.6

0.0

83.9

83.9

0.0

100.0

100.0

0.0

06 02 03

ა(ა)იპ „ყვარლის სათნოების სახლი“

102.0

102.0

0.0

102.4

102.4

0.0

105.0

105.0

0.0

 

ხარჯები

102.0

102.0

0.0

102.4

102.4

0.0

105.0

105.0

0.0

 

სუბსიდიები

102.0

102.0

0.0

102.4

102.4

0.0

105.0

105.0

0.0

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

0.8

0.8

0.0

4.0

4.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

0.8

0.8

0.0

4.0

4.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

0.8

0.0

4.0

4.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18.

2019 წლის განმავლობაში  ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

1. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22.

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 08  – დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23.

საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 24.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 135,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 62.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69–ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25.

2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 76.7 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.