შპს „ინდექსის” საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - მანანა ნადარაია M836)

შპს „ინდექსის” საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - მანანა ნადარაია M836)
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „ინდექსი“
მიღების თარიღი 06/11/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
06/11/2019
ვებგვერდი, 08/11/2019
შპს „ინდექსის” საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - მანანა ნადარაია M836)
შპს „ინდექსი“

საჯარო განცხადება

აუქციონის დანიშვნის შესახებ

2019 წლის 06 ნოემბერი

 

სპეციალისტი:  შპს „ინდექსი“ ( ს/ 202463342

აღმასრულებელი დირექტორ გიორგი გოგშელიძე; მისამართი: ქ. თბილისი, ტეტელაშვილის 8

ელ ფოსტა: specialist@mali.ge  სადეპოზიტო ანგარიში: GE61TB7600136020100002

სპეციალისტი აცხადებს პირველ საჯარო აუქციონს მესაკუთრის  სახელზე რიცხულ, სს „თიბისი ბანკის“ სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაზე.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 3062 მუხლის მე-3 ნაწილის, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ვინაიდან მესაკუთრეს ორჯერ გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ, რისი ჩაბარებაც მესაკუთრეზე ვერ მოხერხდა, აუქციონატორი იყენებს შესაძლებლობას შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

პუბლიკაცია  გამოქვეყნებულია გაზეთ რეზონანსში, ხოლო მეორე საჯარო შეტყობინების საშუალებად გამოყენებულია „საკანონმდებლო მაცნე“. საჯარო შეტყობინება მესაკუთრსათვის ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაზეთში ან აკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

ყურადღება: თუ აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით ტარდება, განცხადებაში აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

საჯარო აუქციონის საიდენტიფიკაციო ნომერი: M836

უძრავი ნივთის მესაკუთრ ს სახელი და მისამართი: მანანა ნადარაია პ/ნ 58001002114 მის.: ხობი, ც. დადიანის ქ. N240

აუქციონის ჩატარების დრო:   18/11/2019 წლის 14:00 სთ-დან 21/11/2019 წლის 11:30 სთ-მდე

აუქციონის ჩატარების ადგილი:

eAuction.ge , განმკარგავი ორგანიზაცია შპს „ინდექსი”

უძრავი ნივთის საწყისი ფასი:   26 495.67 ლარი

საწყისი ფასი შეადგენს კრედიტორის მოთხოვნის ოდენობისა და აუქციონის ხარჯების ჯამს, კერძოდ, მოთხოვნის ოდენობა 8735,08 აშშ დოლარი. 1 აშშ დოლარი შეადგენს  2.9582 ლარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 04 ნოემბერს დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. აუქციონის საზღაური - 264.96 ლარი, სპეციალისტის საზღაური - 3 90.6 ლარი. მეორე აუქციონზე ხარჯებს დაემატება პუბლიკაციების საფასური 100.6 ლარი. მესამე აუქციონზე ხარჯებს დაემატება ისევ პუბლიკაციების საფასური 100.6 ლარი.

უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა და აღწერა:  ქალაქი ხობი, ქუჩა ცოტნე დადიანი, №222; ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება;  ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო; დაზუსტებული ფართობი: 900.00 კვ.მ; ნაკვეთის წინა ნომერი: 45.21.03.065; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: №1, საერთო ფართი: 205.4 კვ.მ.; მ.შ. საცხოვრებელი: 93.3 კვ.მ.; დამხმარე:93.3 კვ.მ.; საზაფხულო ფართი: 18.9 კვ.მ.; №2;  საკადასტრო კოდი: 45.21. 23.247

გარდამავალი უფლება: არა

სხვა უფლება:  ფიქსირდება საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა. მესაკუთრე/მოსარგებლე მანანა ნადარაიაб ს/ნ 777777777 პ/ნ 58001002114 საგანი: მთელი ქონება; განცხადების №/ თარიღი 102016242254:: 26 ივლ 2016 13:45; გადაწყვეტილების №/ თარიღი 102016242254/3 :: 26 ივლ 2016 13:45; საფუძველი: შეტყობინება, N0781172, 26.07.2016, შემოსავლების სამსახური

ფიქსირდება საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა. მესაკუთრე/მოსარგებლე ზაური შონია ს/ნ 144547408 პ/ნ 58001008260  საგანი: მთელი ქონება; განცხადების № / თარიღი 102014360214 :: 04 დეკ 2014 10:58; გადაწყვეტილების № / თარიღი 102014360214/3 :: 04 დეკ 2014 10:58; საფუძველი: შეტყობინება, N0781815, 04.12.2014, შემოსავლების სამსახური

აუქციონის პირობები:

ა) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის კრედიტორს (სს „თიბისი ბანკი“), მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს;

ბ) eAuction.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და   გადაიხადოს საგარანტიო თანხა შემდეგი ფორმით: 1. ნაღდი ანგარიშსწორებით ლიბერთი ბანკში განაცხადის ნომრითა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთით; 2. უნაღდო ანგარიშსწორებით eAuction.ge-ს ვებგვერდზე მითითებული დანიშნულებით მითითებულ ანგარიშზე; 3. eAuction.ge-ს ვებგვერდიდან პლასტიკური ბარათით; 4. ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.

გაცემული სს „თიბისი ბანკის“ (ბენეფიციარის) სასარგებლოდ, უძრავი ნივთის საწყისი ფასის არანაკლებ ერთი მეათედის ოდენობით და გარანტიის მინიმალური ვადით არანაკლებ აუქციონის დასრულების თარიღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღე. პირს, რომელიც ვერ წარმოადგენს შესაბამის საბანკო გარანტიას აუქციონის მითითებული ფორმით, ეკრძალება აუქციონში მონაწილეობა.

გ) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის 100, 500 და 1000 ლარ იანი ბიჯის ოდენობით.

1 ბიჯის ოდენობა 100 000 ლარამდე ქონების შემთხვევაში განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. 100 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 500 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში, 1000 ლარის ოდენობით.

შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს.

დ) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს სპეციალისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 1 (ერთი)  კვირის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ საბანკო გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი.

ე) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში  შპს „ინდექსი მასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.

ყურადღება: ყველა პირი, რომელსაც აქვს რაიმე სახის უფლებები უძრავ ქონებაზე, ვალდებულია ამ უფლებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებანი წარმოადგინოს აუქციონის დაწყებამდე წერილობითი ფორმით, სპეციალისტთან.

 

სპეციალისტი: შპს „ინდექსი“, აღმასრულებელი დირექტორი                             გიორგი გოგშელიძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.