შპს „მიკროსაფინანსოსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ ლიკვიდატორის განცხადება

შპს „მიკროსაფინანსოსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ ლიკვიდატორის განცხადება
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „მიკროსაფინანსოსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტი“
მიღების თარიღი 07/11/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
07/11/2019
ვებგვერდი, 08/11/2019
შპს „მიკროსაფინანსოსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ ლიკვიდატორის განცხადება
შპს „მიკროსაფინანსოსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტი“

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ ლიკვიდატორის განცხადება

 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2019 წლის 26 ოქტომბრის №1483 განკარგულებით, დაიწყო შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ (ს.კ: 412675779) ლიკვიდაცია.

პირებმა, რომლებსაც გააჩნიათ რაიმე სახის მოთხოვნა შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ (ს.კ: 412675779) მიმართ, წინამდებარე წერილის გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში, თავიანთი მოთხოვნის ნამდვილობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა წარმოუდგინონ შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ (ს.კ: 412675779) ლიკვიდატორს ნუგზარ მურუსიძეს (პ/ნ: 60002004766) მისამართზე: ქ. ქუთაისი, პუშკინის ქ. №9, ტელ.: 595 750808, ელ.ფოსტა: nmurusidze@nbg.gov.ge . 

 ფიზიკური პირების შემთხვევაში:

- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

- ორგანიზაციის მიმართ მოთხოვნის დამადასტურებელი თქვენ ხელთ არსებული დოკუმენტაცია;

- საბანკო ანგარიშების რეკვიზიტები.

იურიდიული პირის შემთხვევაში:

- ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

- წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის დოკუმენტაცია;

- ორგანიზაციის მიმართ მოთხოვნის დამადასტურებელი თქვენ ხელთ არსებული დოკუმენტაცია;

საბანკო ანგარიშების რეკვიზიტები.

 

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია (მისო) სვის-კრედიტის“ (ს.კ: 412675779)

ლიკვიდატორი                                                                                                                 ნუგზარ მურუსიძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.