ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 29/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.113.016401
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
29/11/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
010250000.35.113.016401
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (03/12/2019 - 31/03/2020)

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2019 წლის 29 ნოემბერი

ქ. ოზურგეთი

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის ,,გ.ბ“, ,,დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილების ,,საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, 34-ე მუხლის 1-ლი და მე-6 პუნქტების და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და დამტკიცდეს მერიის საშტატო ნუსხა  თანდართული დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 22/01/2018, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250000.35.113.016325).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 29 ნოემბრიდან.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი ღურჯუმელიძედანართი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და მერიის საშტატო ნუსხა

 

 

თანამდებობის დასახელება

იერარქიულ რანგებში

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

 

 

 

 

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

 

1

მერი

1

3000

2

მერის პირველი მოადგილე

1

2600

3

მერის მოადგილე

1

2400

4

მერის  მოადგილე

1

2400

 

პროფესიული საჯარო მოხელეები

 

 

 

ადმინისტრაციული სამსახური

 

 

5

სამსახურის უფროსი (1-ლი  რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი )

1

2000

 

მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

 

 

6

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

7

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში)

1

1000

8

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში)

1

900

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

9

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

10

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში)

1

800

11

 

 

მე-4 რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საკითხებში)

1

650

 

საქმისწარმოების განყოფილება

 

 

12

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

13

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში)

1

 

1100

14

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)

1

1000

15

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)

1

1000

16

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საქმისწარმოების საკითხებში)

1

800

 

სტატისტიკის და ადგილობრივი არქივის განყოფილება

 

 

17

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

18

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სტატისტიკის წარმოების საკითხებში)

1

1100

19

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადგილობრივი არქივის წარმოების საკითხებში)

1

1000

 

იურიდიული სამსახური

 

 

20

სამსახურის უფროსი  (1-ლი  რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი )       

1

2000

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

21

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

22

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განხილვის საკითხებში)

1

1100

23

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განხილვის საკითხებში)

1

1100

24

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში)

1

1000

25

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი (სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში)

1

1000

26

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადების საკითხებში)

1

800

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

27

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

28

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)

1

1100

29

 

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)

1

1000

30

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საკადრო პოლიტიკის საკითხებში)

1

1000

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

 

31

სამსახურის უფროსი  (1-ლი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი )       

1

2000

 

საბიუჯეტოგანყოფილება

 

 

32

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

33

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში)

1

1000

34

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბიუჯეტის შესრულების საკითხებში)

1

1000

35

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბიუჯეტის ფორმირებისა და ანალიზის საკითხებში)

1

900

 

სახაზინო მომსახურებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

 

36

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

37

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში)

1

1000

38

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საბიუჯეტო ვალდებულებებისა და საგადახდო მოთხოვნის დოკუმენტაციის მომზადების საკითხებში)

1

900

39

მე-3 რანგისმე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საგადასახადო შემოსულობების აღრიცხვისა და შრომის ანაზღაურების საკითხებში)

1

900

40

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფინანსური და არაფინანსური აქტივების ინვენტარიზაციის საკითხებში) 

1

900

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

41

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

42

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  (შენობა-ნაგებობების მოვლის, დაცვისა და დასასაწყობების, მეურნეობის და მართვის საკითხებში)

1

900

43

მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ტრანსპორტით, საწვავ-საცხები მასალებით და კომუნალური მომსახურების საკითხებში)

1

750

 

შესყიდვების განყოფილება

 

 

44

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

45

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებში)

1

1100

46

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებში)

1

1000

47

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში)

1

900

 

ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

 

 

48

სამსახურის უფროსი  (1-ლი რანგის – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი )

1

2000

 

ქონების მართვის განყოფილება

 

 

49

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

50

მე-3 რანგის პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქონების მართვის საკითხებში)

1

1100

51

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების საკითხებში)

1

900

52

მე-3 რანგის მე-3  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქონების მართვის საკითხებში)

1

900

53

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ქონების აღრიცხვის საკითხებში)

1

800

 

ეკონომიკური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილება

 

 

54

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

55

 

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ეკონომიკური განვითარების საკითხებში)

1

1000

56

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საინვესტიციო საკითხებში)

1

800

 

შრომითი ბაზრის კვლევისა და განვითარების განყოფილება

 

 

57

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

58

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ბაზრის კვლევის საკითხებში)

1

1000

59

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ბაზრის კვლევის საკითხებში)

1

1000

 

სოფლის მურნეობის განყოფილება

 

 

60

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

61

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში)

1

1000

62

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში)

1

 

1000

 

 

ტურიზმის განყოფილება

 

 

63

განყოფილების უფროსი (მე-2 რანგის – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

64

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ტურიზმის განვითარების საკითხებში)

1

1000

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ  საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

65

სამსახურის უფროსი (I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

2000

 

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება

 

 

66

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

67

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)  

1

1000

68

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ჯანდაცვის საკითხებში)

1

1000

69

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)

1

900

70

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)  

1

900

71

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ჯანდაცვის საკითხებში)

1

900

72

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)

1

800

73

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)

1

800

74

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სოციალური მომსახურების საკითხებში)

1

800

 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განყოფილება

 

 

75

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

76

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)

1

1100

77

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)

1

1000

78

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)

1

800

79

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის საკითხებში)

1

800

 

განათლებისა და გენდერულ საკითხთა განყოფილება

 

 

80

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

81

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (განათლების საკითხებში)

1

1100

82

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გენდერულ საკითხებში)

1

1000

 

კულტურის განყოფილება

1

 

83

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

84

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კულტურის საკითხებში)

1

1100

85

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კულტურის საკითხებში)

1

900

 

სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა განყოფილება

 

 

86

განყოფილებისუფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

87

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სპორტის საკითხებში)

1

1000

88

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ახალგაზრდულ საკითხებში)

1

1000

 

არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური

 

 

89

სამსახურის უფროსი (I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

2000

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება

 

 

90

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

91

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)

1

1100

92

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)

1

1100

93

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)

1

1000

94

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)

1

1000

95

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)

1

900

96

 

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურული პროექტების აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში)

1

 

900

 

97

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გზების და ხიდების საკითხებში)

1

900

98

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში)

1

800

99

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მშენებლობის საკითხებში)

1

800

 

არქიტექტურის განყოფილება

 

 

100

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

101

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში)

1

1000

102

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში)

1

800

 

სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის განყოფილება

 

 

103

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

104

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის საკითხებში)

1

1100

105

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის საკითხებში)

1

800

 

კომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილება

 

 

106

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

 

1

1400

107

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კომუნალური სერვისების განვითარების საკითხებში)

1

1100

108

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კეთილმოწყობის საკითხებში)

1

800

 

შიდა აუდიტის  და ინსპექტირების სამსახური

 

 

109

სამსახურის უფროსი (I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი )

1

2000

 

შიდა აუდიტის განყოფილება

 

 

110

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი )

1

1400

111

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (შიდა აუდიტორული შემოწმების  საკითხებში)

1

1100

112

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფინანსური რისკების დადგენის საკითხებში)

1

900

 

ინსპექტირების და ანალიტიკური განყოფილება

 

 

113

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი)

1

1400

114

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტირებისა და ანალიტიკურ საკითხებში)

1

1100

115

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტირებისა და ანალიტიკურ საკითხებში)

1

1000

 

ზედამხედველობის სამსახური

 

 

116

სამსახურის უფროსი (I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

2000

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება

 

 

117

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადის ტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

118

მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)

1

1000

119

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)

1

900

120

მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)

1

750

121

მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში)

1

750

 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა განყოფილება

 

 

122

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

123

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საკითხებში)

1

1100

124

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუნებრივი რესურსების საკითხებში)

1

900

125

მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გარემოს დაცვის საკითხებში)

1

900

126

მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საკითხებში)

1

750

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

 

 

127

სამსახურის უფროსი (I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

2000

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

 

 

128

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი)

1

1400

129

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში)

1

1100

130

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში)

1

800

131

მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მოქალაქეთა გაწვევის საკითხებში)

1

750

 

სამხედრო მობილიზაციის განყოფილება

 

 

132

განყოფილების უფროსი (II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი )

1

1400

133

მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამხედრო მობილიზაციის საკითხებში)

1

1100

134

მე-4 რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (სამხედრო მობილიზაციის საკითხებში)

1

800

 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მერის წარმომადგენლები და თანაშემწეები

 

 

 

 

მერის წარმომადგენელი . ოზურგეთის  ადმინისტრაციული ერთეულში

 

 

 

 

1

 

მერის წარმომადგენელი (მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი)

1

1100

 

2

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე მე-4 რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

3

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

4

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

დაბა ლაითურის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

5

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

6

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

7

 

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

8

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

9

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

10

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

11

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

12

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

13

 

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

14

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

 

დაბა ურეკის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

15

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

16

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ასკანის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

17

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

18

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ბაილეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

19

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

20

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ბახვის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

21

 

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

22

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

23

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ბოხვაურის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

24

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

25

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

26

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

გურიანთისდმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

 

27

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

28

 

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

29

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

დვაბზუს ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

 

30

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

31

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

32

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

33

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

34

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

თხინვალის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

35

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

36

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

კონჭკათის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

37

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

38

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ლიხაურის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

39

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

40

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

41

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

მაკვანეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

42

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

43

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

44

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

მელექედურის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

45

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

46

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

მერიის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

47

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

48

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

49

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

50

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

მთისპირის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

51

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

52

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ნაგომრის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

53

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

54

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ნატანების ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

55

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

56

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

57

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

58

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

59

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

60

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

61

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

სილაურის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

62

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

63

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

შემოქმედის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

64

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

65

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

66

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

67

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ცხემლისხიდის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

68

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

69

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

70

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ძიმითის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

71

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

72

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ჭანიეთის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

73

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

74

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

ჯუმათის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

75

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

76

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

შრომის ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

77

მერის წარმომადგენელი-მე-3 რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

78

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

79

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

80

მერის წარმომადგენლის თანაშემწე- მე-4  რანგის მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

 

650

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

 

20