,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016470
25
27/12/2019
ვებგვერდი, 31/12/2019
190020020.35.116.016470
,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2019 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ცაგერი

 

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №60 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2018წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016445) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გუგავადანართი #1


თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 ფაქტი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2019 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

8185,25

9936,40

4246,75

5689,65

13639,77

6594,17

7045,60

გადასახადები

515,46

594,02

0,00

594,02

6515,10

0,00

6515,10

გრანტები

7361,36

9144,21

4246,75

4897,47

6817,77

6594,17

223,60

სხვა შემოსავლები

308,42

198,16

0,00

198,16

306,90

0,00

306,90

II. ხარჯები

4876,35

5195,63

0,00

5195,63

6900,23

671,48

6228,75

შრომის ანაზღაურება

1418,95

1375,68

0,00

1375,68

1504,95

0,00

1504,95

საქონელი და მომსახურება

713,17

671,58

0,00

671,58

1573,65

659,12

914,53

პროცენტი

0,00

52,45

0,00

52,45

28,78

0,00

28,78

სუბსიდიები

2323,75

2625,93

0,00

2625,93

3313,74

0,00

3313,74

სოციალური უზრუნველყოფა

281,23

353,97

0,00

353,97

347,35

0,00

347,35

სხვა ხარჯები

139,25

116,03

0,00

116,03

131,77

12,37

119,40

III. საოპერაციო სალდო

3308,89

4740,77

4246,75

494,02

6739,54

5922,69

816,85

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3187,14

3598,07

3106,58

491,49

9965,71

8947,70

1018,01

ზრდა (ა)

3294,56

3611,12

3106,58

504,54

10001,41

8947,70

1053,71

კლება (ა)

107,41

13,05

0,00

13,05

35,70

0,00

35,70

V. მთლიანი სალდო

121,75

1142,70

1140,16

2,54

-3226,17

-3025,02

-201,15

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

115,67

1142,70

1140,16

2,54

-3254,02

-3025,02

-229,00

ზრდა (ფ)

0,00

1142,70

1140,16

2,54

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

0,00

1142,70

1140,16

2,54

0,00

0,00

0,00

კლება (ფ)

-115,67

0,00

0,00

0,00

3254,02

3025,02

229,00

ვალუტა და დეპოზიტები

-115,67

0,00

0,00

0,00

3254,02

3025,02

229,00

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-6,08

0,00

0,00

0,00

-27,85

0,00

-27,85

კლება (ვ)

6,08

0,00

0,00

0,00

27,85

0,00

27,85

საშინაო

6,08

0,00

0,00

0,00

27,85

0,00

27,85

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

6,08

0,00

0,00

0,00

27,85

0,00

27,85

VIII. ბალანსი

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 


მუხლი 2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

9 962,0

5 715,3

4 246,7

13 675,5

7 081,3

6 594,2

შემოსავლები

9 936,4

5 689,7

4 246,7

13 639,8

7 045,6

6 594,2

არაფინანსური აქტივების კლება

25,6

25,6

0,0

35,7

35,7

0,0

გადასახდელები

8176,99

5700,17

3106,58

16929,48

7310,30

9619,18

ხარჯები

5195,63

5195,63

0,00

6900,43

6228,95

671,48

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

3611,12

504,54

3106,58

10001,41

1053,71

8947,70

ვალდებულებებისკლება

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ნაშთისცვლილება

1 155,3

15,1

1 140,2

-3 254,0

-229,0

-3 025,0

 


მუხლი 3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13  639,8,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

9936,4

5689,7

4246,7

13 639,8

7 045,6

6 594,2

გადასახადები

594,0

594,0

0,0

6515,1

6515,1

0,0

გრანტები

9144,2

4897,5

4246,7

6817,8

223,6

6594,2

სხვაშემოსავლები

198,2

198,2

0,0

306,9

306,9

0,0

 


მუხლი 4. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

594,0

0,0

594,0

6 515,1

0,0

6 515,1

საშემოსავლო გადასახადი

164,5

 

164,5

0,0

 

0,0

დღგ

 

 

 

6 062,7

 

6 062,7

ქონების გადასახადი

429,5

0,0

429,5

446,9

0,0

446,9

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

375,5

 

375,5

395,9

 

395,9

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

 

 

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1,1

 

1,1

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2,8

0,0

2,8

1,1

0,0

1,1

ფიზიკურ პირებიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

2,8

 

2,8

1,1

 

1,1

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

50,2

0,0

50,2

49,9

0,0

49,9

ფიზიკურ პირებიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

50,2

 

50,2

49,9

 

49,9

 


მუხლი 5. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9 144,2

4 246,7

4 897,5

6 752,2

6 594,2

158,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 144,2

4 246,7

4 897,5

6 752,2

6 594,2

158,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 897,5

0,0

4 897,5

1 442,3

1 284,3

158,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 592,4

 

4 592,4

0,0

 

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

153,6

 

153,6

744,5

586,5

158,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

151,5

0,0

151,5

697,9

697,9

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4 246,7

4 246,7

0,0

5 309,8

5 309,8

0,0

რეგიონების ფონდის

3 306,0

3 306,0

 

4 094,9

4 094,9

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

940,8

940,8

 

595,0

595,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

620,0

620

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 306,9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

198,2

0,0

198,2

306,9

0,0

306,9

შემოსავლები საკუთრებიდან

69,6

0,0

69,6

111,8

0,0

111,8

პროცენტები

4,5

 

4,5

5,0

 

5,0

რენტა

65,1

0,0

65,1

106,8

0,0

106,8

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

62,9

 

62,9

47,0

 

47,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2,1

 

2,1

59,8

 

59,8

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

31,3

0,0

31,3

23,0

0,0

23,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

11,0

0,0

11,0

8,0

0,0

8,0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,6

 

1,6

1,0

 

1,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

2,0

 

2,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9,5

 

9,5

5,0

 

5,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,2

0,0

20,2

15,0

0,0

15,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,2

 

20,2

15,0

 

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

11,4

 

11,4

40,0

 

40,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

86,0

 

86,0

132,1

 

132,1

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6900,43 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

ხარჯები

5195,63

5195,63

0,00

6900,43

6228,95

671,48

შრომის ანაზღაურება

1375,68

1375,68

0,00

1504,95

1504,95

0,00

საქონელი და მომსახურება

671,58

671,58

0,00

1573,65

914,53

659,12

პროცენტი

52,45

52,45

0,00

28,78

28,78

0,00

სუბსიდიები

2625,93

2625,93

0,00

3313,74

3313,74

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

353,97

353,97

0,00

347,35

347,35

0,00

სხვა ხარჯები

116,03

116,03

0,00

131,77

119,40

12,37

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9965,71 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალ.
 კოდი  

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის გეგმა

00

ჯამური

 

00

  ჯამური

16929,48

2

ხარჯები

6900,43

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1504,95

2.2

   საქონელი და მომსახურება

1573,65

2.4

   პროცენტი

28,78

2.5

   სუბსიდიები

3313,74

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

347,35

2.8

   სხვა ხარჯები

131,77

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

131,77

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

131,77

2.8.2.2

         კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

131,77

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

10001,41

7

მთლიანი ხარჯები

 

00

  ჯამური

14036,30

2

ხარჯები

6182,33

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1545,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

1240,24

2.4

   პროცენტი

60,00

2.5

   სუბსიდიები

2819,33

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

329,20

2.8

   სხვა ხარჯები

188,57

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

188,57

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

188,57

2.8.2.2

         კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

188,57

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

7853,97

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 

00

  ჯამური

2349570,79

2

ხარჯები

2314570,79

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1488600,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

595705,00

2.4

   პროცენტი

60000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

6000,00

2.8

   სხვა ხარჯები

164265,79

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

164265,79

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

151900,00

2.8.2.2

         კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

12365,79

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

35000,00

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

00

  ჯამური

2251905,00

2

ხარჯები

2216905,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1488600,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

595705,00

2.4

   პროცენტი

60000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

6000,00

2.8

   სხვა ხარჯები

66600,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

66600,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

66600,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

35000,00

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

00

  ჯამური

2219400,00

2

ხარჯები

2184400,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

1488600,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

563200,00

2.4

   პროცენტი

60000,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

6000,00

2.8

   სხვა ხარჯები

66600,00

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

66600,00

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

66600,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

35000,00

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

00

  ჯამური

32505,00

2

ხარჯები

32505,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

32505,00

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

00

  ჯამური

97665,79

2

ხარჯები

97665,79

2.8

   სხვა ხარჯები

97665,79

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

97665,79

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

85300,00

2.8.2.2

         კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

12365,79

7.2

თავდაცვა

 

00

  ჯამური

65700,00

2

ხარჯები

65700,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

56400,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

9300,00

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

00

  ჯამური

65700,00

2

ხარჯები

65700,00

2.1

   შრომის ანაზღაურება

56400,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

9300,00

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

 

00

  ჯამური

5629649,57

2

ხარჯები

643944,18

2.2

   საქონელი და მომსახურება

348744,18

2.5

   სუბსიდიები

295200,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4985705,39

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

00

  ჯამური

235200,00

2

ხარჯები

235200,00

2.5

   სუბსიდიები

235200,00

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

 

00

  ჯამური

235200,00

2

ხარჯები

235200,00

2.5

   სუბსიდიები

235200,00

7.4.5

ტრანსპორტი

 

00

  ჯამური

4375149,57

2

ხარჯები

103744,18

2.2

   საქონელი და მომსახურება

43744,18

2.5

   სუბსიდიები

60000,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4271405,39

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 

00

  ჯამური

4375149,57

2

ხარჯები

103744,18

2.2

   საქონელი და მომსახურება

43744,18

2.5

   სუბსიდიები

60000,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4271405,39

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

00

  ჯამური

1019300,00

2

ხარჯები

305000,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

305000,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

714300,00

7.5

გარემოს დაცვა

 

00

  ჯამური

16,56

2

ხარჯები

12,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

12,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,56

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

00

  ჯამური

16,56

2

ხარჯები

12,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

12,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,56

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

 

00

  ჯამური

3072718,90

2

ხარჯები

605165,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

163665,00

2.5

   სუბსიდიები

441500,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

2467553,90

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

00

  ჯამური

304,73

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

304,73

7.6.3

წყალმომარაგება

 

00

  ჯამური

182,97

2

ხარჯები

100,17

2.2

   საქონელი და მომსახურება

100,17

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,81

7.6.4

გარე განათება

 

00

  ჯამური

126,02

2

ხარჯები

126,02

2.2

   საქონელი და მომსახურება

126,02

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

00

  ჯამური

2692986,85

2

ხარჯები

452165,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

10665,00

2.5

   სუბსიდიები

441500,00

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

2240821,85

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

 

00

  ჯამური

94,30

2

ხარჯები

94,30

2.5

   სუბსიდიები

89,30

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

00

  ჯამური

94,30

2

ხარჯები

94,30

2.5

   სუბსიდიები

89,30

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

 

00

  ჯამური

1577,94

2

ხარჯები

1573,07

2.2

   საქონელი და მომსახურება

47,90

2.5

   სუბსიდიები

1501,37

2.8

   სხვა ხარჯები

3,40

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,40

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,40

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,87

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 

00

  ჯამური

432,34

2

ხარჯები

432,34

2.5

   სუბსიდიები

432,34

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

 

00

  ჯამური

1116,20

2

ხარჯები

1111,33

2.2

   საქონელი და მომსახურება

38,90

2.5

   სუბსიდიები

1069,03

2.8

   სხვა ხარჯები

3,40

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,40

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,40

31

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,87

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

00

  ჯამური

9,00

2

ხარჯები

9,00

2.2

   საქონელი და მომსახურება

9,00

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

00

  ჯამური

20,40

2

ხარჯები

20,40

2.5

   სუბსიდიები

20,40

7.9

განათლება

 

00

  ჯამური

786,75

2

ხარჯები

786,75

2.5

   სუბსიდიები

786,75

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

 

00

  ჯამური

730,75

2

ხარჯები

730,75

2.5

   სუბსიდიები

730,75

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

00

  ჯამური

56,00

2

ხარჯები

56,00

2.5

   სუბსიდიები

56,00

7.10

სოციალური დაცვა

 

00

  ჯამური

361,85

2

ხარჯები

361,85

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

334,65

2.8

   სხვა ხარჯები

27,20

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

27,20

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

27,20

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

00

  ჯამური

2,50

2

ხარჯები

2,50

2.8

   სხვა ხარჯები

2,50

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2,50

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2,50

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

00

  ჯამური

258,85

2

ხარჯები

258,85

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

234,65

2.8

   სხვა ხარჯები

24,20

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

24,20

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

24,20

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

00

  ჯამური

100,00

2

ხარჯები

100,00

2.7

   სოციალური უზრუნველყოფა

100,00

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 

00

  ჯამური

0,50

2

ხარჯები

0,50

2.8

   სხვა ხარჯები

0,50

2.8.2

      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0,50

2.8.2.1

         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0,50

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო --3226,17

ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

მ.შ სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2019 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

მთლიანი სალდო

1142,70

1140,16

2,54

-3226,17

-3025,02

-201,15

 


მუხლი 11.