ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016471
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
26
27/12/2019
ვებგვერდი, 31/12/2019
190020020.35.116.016471
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2019 - 03/01/2020)

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2019 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ცაგერი

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ‘‘ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  ბიუჯეტი დანართი №1  შესაბამისად.
მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №60 დადგენილება (www.matsne.gov.ge31/12/2018. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016445)

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.


ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გუგავადანართი №1

 


თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის  ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 ათასი ლარი

 დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      14 553,7  

      15 290,7  

        8 055,7  

        7 235,0  

        7228,5  

6853,5  

          155

 გადასახადები

        1 630,0  

        7 431,4  

        7 431,4  

 

        6853,5  

6853,5  

 

 გრანტები

      12 293,9  

        7 235,0  

 

        7 235,0  

           135,0  

 

          155 

 სხვა  შემოსავლები

           629,8  

           624,3  

           624,3  

 

200  

           200  

 

 II. ხარჯები

        6 679,9  

        8 256,0  

        7 336,5  

           919,5  

6394,5  

        7 606,8  

          155  

 შრომის ანაზღაურება

        1 807,5   

        1 835,0  

        1 775,0  

             60,0  

1547  

        1547  

56,4

 საქონელი და მომსახურება

        1 148,1  

        1 479,0  

        1 284,2  

           194,8  

995,6  

986,3  

            9,3  

 პროცენტი

           101,7  

             60,2  

             60,2  

                -    

             32  

             32  

                -    

 სუბსიდიები

        2 945,5  

        3 476,6  

        3 412,5  

             64,1  

3137  

3047,7

89,3  

 სოციალური უზრუნველყოფა

           459,0  

           535,0  

           534,4  

               0,6  

470

470  

 

 სხვა ხარჯები

           218,2  

           870,2  

           270,2  

           600,0  

219,9  

             

                -     

 III. საოპერაციო სალდო

        7 873,8  

        7 034,7  

           719,2  

        6 315,5  

834

679

       155         -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        6 586,8  

        9 422,5  

        2 442,6  

        6 979,9  

           564  

564  

                -    

 ზრდა

        6 790,1  

        9 503,5  

        2 523,6  

        6 979,9  

          584  

584  

                -    

 კლება

           203,4  

             81,0  

             81,0  

                -    

20  

20  

                -    

 V. მთლიანი სალდო

        1 287,0  

-       2 387,8  

-       1 723,4  

-         664,4  

           107,8  

           107,8  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

        1 287,0  

-       2 425,1  

-       1 760,7  

-         664,4  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

        1 287,0  

                 -    

                 -    

                -    

                 -     

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

        1 287,0  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

 კლება

                 -    

        2 425,1  

        1 760,7  

           664,4  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

                 -    

        2 425,1  

        1 760,7  

           664,4   

                 -    

                 -    

                -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

                 -    

-            37,3  

-            37,3  

                -    

-          55.6  

55.6  

                -    

 კლება

                 -    

             37,3  

             37,3  

                -    

55.6  

           55.6  

                -    

     საშინაო

                 -    

             37,3  

             37,3  

                -    

55.6  

55.6  

                -    

           სესხები

                 -    

             37,3  

             37,3  

                -    

55.6  

55.  

                -    

 VIII. ბალანსი

               0,0  

-              0,0  

-              0,0  

                -    

-              0,0  

               0,0  

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
        ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      14 757,1  

      15 371,7  

        8 136,7  

        7 235,0  

7228,5  

        7228,5  

155  

 შემოსავლები

      14 553,7  

      15 290,7  

        8 055,7  

        7 235,0  

        8 256,6  

        7208,5  

155  

 არაფინანსური აქტივების კლება

203,4

             81,0  

             81,0  

 

20  

20,0

 

 გადასახდელები

      13 470,0  

      17 796,8  

        9 897,4  

        7 899,4  

        7228

        8 221,6  

          135,0  

 ხარჯები

        6 679,9  

        8 256,0  

        7 336,5  

           919,5  

        6658,4

        7 606,8  

          135,0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        6 790,1  

        9 503,5  

        2 523,6  

        6 979,9  

           514

           514 

                -    

 ვალდებულებების კლება

                 -    

             37,3  

             37,3  

                -    

           55,6 

           55,6  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

        1 287,0  

-       2 425,1  

-       1 760,7  

-         664,4  

                 -    

                 -    

                -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 7208,5 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: 
ათასი ლარი

 

 შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 შემოსავლები

          14 553,7  

          15 290,7  

            7208,5  

      გადასახადები

            1 630,0  

            7 431,4  

            6853,5  

      გრანტები

          12 293,9  

            7 235,0  

               155 

      სხვა შემოსავლები

               629,8  

               624,3  

               200  

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
  ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 6453,5 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: 
ათასი ლარი

 შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გადასახადები, მათ შორის:

            1 630,0  

            7 431,4  

68535  

      საშემოსავლო გადასახადი

               116,1  

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

            6 931,4  

6453,5  

      ქონების გადასახადი

            1 513,9  

               500,0  

400  

                 საწარმოთა ქონებაზე

            1 420,2  

               491,9  

370  

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

                   4,4  

 

0  

                სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                 28,5  

                   4,1  

                   0  

                არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                 60,8  

                   4,0  

30  

 


მუხლი 5.  ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები) 
      ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 155.0 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: 
ათასი ლარი

 

 შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

          12 293,9  

            7 235,0  

155

        გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

          12 293,9  

            7 235,0  

               155  

                   გათანაბრებითი ტრანსფერი

            6 801,5  

 

 

                   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

               133,7  

               630,7  

155  

                  კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

            5 312,6  

            5 270,3  

 

                  სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

                 46,1  

            1 334,0  

                     -    

                            სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე

 

               600,0  

 

                            სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

               734,0  

 

                            სხვა სპეციალური ტრანსფერები

                 46,1  

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
      ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 200 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: 
ათასი ლარი

 

 შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

               629,8  

               624,3  

200  

        შემოსავლები საკუთრებიდან

               402,7  

               359,5  

               100  

  პროცენტები

                 96,2  

                 80,0  

0  

  რენტა

               306,5  

               279,5  

100

        მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

               304,4  

               249,5  

50

        შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

                   2,1  

                 30,0  

               50  

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 75,3  

                 58,0  

23  

  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 40,3  

                 31,0  

8  

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                    0,2  

 073,5

 2

      მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

                  32,8  

                  26,0  

5  

                       სანებართვო მოსაკრებელი

                    7,3  

                    5,0  

1  

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

                 35,0  

                 27,0  

15  

                       შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                  35,0  

                  27,0  

15

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

                 36,6  

               171,8  

20

                     შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

                  25,6  

 

 

                    სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

                  11,0  

                 171,8  

                  45,0  

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

               115,2  

                 35,0  

57  

                   შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

                 115,2  

 

 57

 

 

                  35,0  

0  

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 7228,5 ათასი ლარით. მათ შორის: 

 ათასი ლარი

 ხრჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2018
 
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

         6 679,9  

        8 256,0  

        7 336,5  

           919,5  

7228,5  

7073,5  

155  

 შრომის ანაზღაურება

         1 807,5  

        1 835,0  

        1 775,0  

             60,0   

1547  

        1490,6  

56,4  

 საქონელი და მომსახურება

         1 148,1  

        1 479,0  

        1 284,2  

           194,8  

        752,7  

743,4  

9,3  

 პროცენტები

            101,7  

             60,2  

             60,2  

                 -    

             32  

             32  

                 -    

 სუბსიდიები

         2 945,5  

        3 476,6  

        3 412,5  

             64,1  

        3173  

        3083,7 

89,3  

 სოციალური უზრუნველყოფა

            459,0  

           535,0  

           534,4  

               0,6  

           380,7  

          380,7  

0  

 სხვა ხარჯები

            218,2  

           870,2  

           270,2  

           600,0  

           205,6  

           205,6  

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 564,0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  584,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  20,0ათასი ლარით: 

 

 ათასი ლარი

 პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 7,2  

               36,3  

2485,8  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 7,2  

               36,3  

               37  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6 564,7  

          7 305,1  

             1871,9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          1 448,2  

          3 184,5  

               40  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             554,5  

             104,0  

               45 

 02 03

    გარე განათება

               48,2  

               78,0  

                   -    

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          2 174,6  

          1 180,4  

               70

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                   -    

             792,0  

                   -    

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

          1 998,9  

          1 380,2  

               37  

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

             340,3  

             586,0  

             355 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             212,7  

             279,5  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                 2,2  

                   -    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

             212,7  

             277,3  

                   -    

 04 00

 განათლება

                 1,7  

             368,2  

                   -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

                 1,7  

               12,1  

                   -    

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეყწობა

                   -    

             356,1  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                 3,9  

          1 088,1  

                   -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                 3,9  

          1 031,5  

                   -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

               56,6  

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

             426,4  

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             426,4  

                   -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

          6 790,1  

          9 503,5  

             584  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ათასი ლარი

 არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

             203,4  

               81,0  

             20  

 ძირითადი აქტივები

               79,5  

               11,0  

20  

 არაწარმოებული აქტივები

             123,9  

               70,0  

20  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
         ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: 

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2 460,0  

              2 553,9  

          2 616,9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2 358,3  

              2 493,7  

          2 555,3  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2 358,3  

              2 464,9  

          2 515,3  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   28,8  

               40,0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 101,7  

                   60,2  

55,6  

 7.2

 თავდაცვა

                   74,5  

                   74,7  

65,7  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   74,5  

                   74,7  

65,7  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              1 723,9  

              3 489,5  

40

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              1 723,9  

              3 489,5  

40  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              1 723,9  

              3 489,5  

40  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 853,5  

                 895,7  

427,6  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 853,5  

                 895,7  

427,6  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              5 526,9  

              5 269,4  

261,1  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                       -    

                 600,0  

                   -    

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

              4 532,5  

              3 949,3  

0  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 785,3  

                 407,0  

0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 209,1  

                 313,2  

             261,1  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   58,8  

                 490,5  

89,3  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   58,8  

                   65,3  

89,3  

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                       -    

                 425,2  

                   -    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1 370,3  

              2 753,9  

          1 303,4  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 590,6  

              1 736,6  

435  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 717,7  

                 955,4  

839,4  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                   12,0  

                   12,0  

9  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   50,0  

                   50,0  

20    

 7.9

 განათლება

                 950,5  

              1 620,8  

841,4  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

                 796,8  

                 906,9  

             841,4 

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 153,7  

                 713,9  

      

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                   32,2  

                   35,0  

                 

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

                 121,5  

                 678,9  

           

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 451,8  

                 611,0  

380,7

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 242,0  

                 265,0  

0   

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                     0,4  

                     1,0  

2  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

                   11,3  

                   11,0  

               0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   96,2  

                 116,0  

268,7  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                     5,9  

                   52,0  

0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                   96,1  

                 166,0  

110  

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
           ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 514,8 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 107.8 ათასი ლარით: 

 ათასი ლარი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

              7 873,8  

              7 034,7  

                 514,8  

 მთლიანი სალდო

              1 287,0  

-             2 387,8  

                 107,8  

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ლარით. მათ შორის: 
ათასი ლარი

 

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

              1,287.0  

-             2,425.1  

                       -    

 ზრდა

              1,287.0  

                       -    

                       -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

              1,287.0  

                       -    

                       -    

 კლება

                       -    

              2,425.1  

                       -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                       -    

              2,425.1  

                       -    

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  
         ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრის 55,6 ათსი ლარით. მათ შორის: 

 ათასი ლარი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

                       -    

-                  37.3  

-                55,6  

 კლება

                       -    

                       -    

                       -    

          საშინაო

                       -    

                       -    

                       -    

                სესხები

                       -    

                   37.3  

55,6  

          ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 55,6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის  სასეხო ვალდებულებები სავარაუდოდ  შეადგენს 361394  ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 305794   ლარი.

 

 

 


თავი II
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,871,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

1871,9  

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

40  

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

40

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

0

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

60,3 

 02 02 01

   წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

0              

 02 02 01 01

       წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

             15,3  

 02 02 01 02

       წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

0              

 02 02 02

   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

45

 02 03

გარე განათება

232,3  

 02 03 01

   გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

0  

 02 03 01 01

       გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

           140  

 02 03 01 02

       გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

             94,3  

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

80,7  

 02 08

სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

37  

 02 09

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

360

 02 10

სატრანსპორტო მომსახურება

70  

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

40   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 1 ქვეპროგრამა:
- გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;

გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ცაგერის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

                    40     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

                                            0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ით ვალისწინებს სხვადასხვა ფონდებიდან დაფინანსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურიშეკეთების თანადაფინანსებას წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

                                             60,3

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                                             45

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 58 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 01

                      15,3     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სეღავათის გაწევა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  წყლის სისტემების  მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 02

0                         

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

         45

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე გამათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

           234,3

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ -
ცაგერის კომუნალური მომსახურება

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 2200 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობ
გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 2200 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;
 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

140   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (2200 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

          94,3   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურება

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 2200 სანათი წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

80,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

                37   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

       360    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 427,6ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

427,6  

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            424,6

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2  

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

1  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

         427,6     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურება

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის კეთილმოწყობისა და მომსახურების სამსახური ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერისდან და მუნიციპალიტეტის  სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანის და მოსალოდნელი შედეგი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივ ტუალტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობა.
 

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 841,4 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

841,1

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

841,1

 04 03

   

 04 04

   

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

         841,1   

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ცაგერის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშესააღმზრდელო სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ცაგერისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება:
- ხელს შეუწყობს  განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას.
- პირველი კურსის სტუდენტებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, დაეხმარება უმაღლესი განათლების მიღებაში

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

147,8     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ - ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის ბაზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგნობრივი  და  კულტურულ-შემეცნებითი მიმართულებები. 2019 წლის მონაცემებით ცენტრში შესაბამის განათლებას იღებს საშუალოდ 250 მოსწავლე. მათ შორის, საგნობრივ მიმართულებებზე 120 და კულტურულ-შემეცნებით ღონისძინებებში 130 მოსწავლე.
ცენტრში დასაქმებულია 25 შტატიანი  და 6 შტატგარეშე თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  ინტელექტუალური და  შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და მოზარდთა შესაძლებლობების შესაბამისი გარემოს შექმნა . პროფილური/საგნობრივი წრეების ხელშეწყობა და მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის  შემეცნებით-შემოქმედებითი  პროგრამების განხორციელება. პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1559,4 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1559,4  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            435  

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

4355  

 05 01 01 01

 ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

            230 

 05 01 01 02 

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

                    95

 05 01 01 03

 ა(ა)იპ  ფრენბურთის  კლუბი „ცაგერი“

            110 

 

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1101

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

            750,4  

 05 02 01 01

 ა(ა)იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

290

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი

              170 

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

              65 

 05 02 01 04

 ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

              50,4

 

 05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

            60 

 05 02 05

 გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

             9  

 05 02 06

    ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

116,6

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

              23.0  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

627,5     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ
საფეხბურთო კლუბი„ხვამლი“;
ა(ა)იპ
ცაგერის ფრენბურთის კლუბი „ ცაგერი;
 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 43სპორტული სკოლა, ესენია:

სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარეტე, მაგიდის ჩოგბურთი და ფრენბურთი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
საფეხბურთო კლუბ ხვამლი ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

230     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აცაგერის სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  სასპორტო სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრეები, ესენია: კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი .  სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლისაღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

95     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
-  რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ჭიდაობაში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ჭიდაობით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

           110.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფრენბურთის განვითარებას.  მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; 6 წლის ასაკიდან ყველა მოქალაქის მაქსიმალური ჩართულობა ცურვის შესწავლა-დაოსტატებაში; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მათში ცურვისადმი ინტერესის გაზრდის მიზნით.
მოსალოდლეილ შედეგი: წლიდან წლამდე აუზით მომსახურეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

           

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1399,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი; ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა  ტელე მმაუწყებლობა და  

                                                                            საგამომცემლო საქმიანობა,
ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა;  ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი
ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. ა(ა)იპ ესტეთიკური აღზრდის ცენტრი
ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი  ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ხელსეწყობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“
თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორცცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.


ა(ა)იპ - ცაგერის  სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო; ხალხური საკრავების და გიტარის; საესტრადო ვოკალის, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების; კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებსცაგერში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები70 ბავშვი.

ა(ა)იპ -   სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი.

პროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

290     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ცაგერისკულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“
თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორცცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

65     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ამბროლაურის დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდებაცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 70 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 700 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,ხალხური საკრავების,საესტრადო სიმღერების, ქართული და თანამედროვე კლასიკური ცეკვების შესწავლა ბავშვებსა და მოზარდებში. მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
მოსალოდნელი შედეგი: სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სახელობის  სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

50,4     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა.

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებსცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 12 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა–კერვა, ტიხრული მინანქარი, ხალიჩა–ფარდაგი, ხატწერა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ მუზეუმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

170     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მუზეუმის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მუზეუმი

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულიაექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ზე მეტიმუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარირებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.ითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა–კერვა, ტიხრული მინანქარი, ხალიჩა–ფარდაგი, ხატწერა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. მოსახლეობის ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

60     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიბების პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა, ესენია:
- სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო და სახალხო  სადღესასწაულო/კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლთა ორგანიზებაც ასევე ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის/რეგიონის პოპულარიზაცია/ცნობადობის ამაღლებას, ადგილობრივი არტისტების კულტურული პროდუქტების საზოგადოებისთვის გაცნობას და სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 3 ღონისძიების დაფინანსება: დამოუკიდებლობის დღისადმი (26 მაისი) მიძღვნილი ღონისძიება; რეგიონული ფოლკლორული ფესტივალი "ფუძეობა" და ახალი წლის ღონისძიება.

საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერისსაპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდების მინიჭება.
ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
ზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრის

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

 95     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი. ცენტრი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის მდგრადი განვითარება, ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

125     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასღან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვუითარებიას ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე  სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას; 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.


 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 470 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      470

 06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

      89,3

 06 01 01

   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

       89,3

 06 01 03

 ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

       0

 06 01 04

 ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

      0

 06 01 06

 ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

       0

 06 01 07

 ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა 

       0

 06 02

  სოციალური დაცვა

380,7    

 06 02 01

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა 

       110

 06 02 02

  ოჯახების და ბანშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

       268,7

 06 02 03

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

        0

 06 02 04

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა,

       0

 06 02 05

 ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

       0

 06 02 06

 მრავალშვილიან (სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

       0

 06 02 07

 მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

       0

 06 02 08

 უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა 

       0

 06 02 09

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

        0

 06 02 10

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

  2

 06 02 11

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება 

  0

 06 02 12

 100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

 06 02 13

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური ქვეპროგრამა

0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

89,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერეის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03

    30.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ბევრია მედიკამენტების მომხმარებელი ხანგრძლივად მოავადე ადამიანები, რომელთაც მედიკამენტების ღირებულებიდან გამომდინარე, არ აქვთ ფინანსური საშუალება მათი შეძენის.
 
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ეპილეფსიით, პარკინსონით, გლაუკომით, ფსორიაზით, პოლიათროზით, პოლიართრიტით, კუნთოვანი დისტროფიით, კრონის, ვილსონის, სისხლის ქრონიკული დაავადებებით (თრომბოციტოპენიური პურპურა), მიასთენიით, ციროზით, ინსულტით (მოძრაობის მკვეთრი მოშლა), შაქრიანი დიაბეტით, ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული დაავადებებით (დიფუზიური ტოქსიკური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი, აუტოიმუნური ტირეოიდიტი, ჰიპოთირეოზი), ბრონქული ასთმით, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით (ფქოდ) ხანგრძლივად მოავადე სოციალურად დაუცველი პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიული მკურნალობის კურსი.
დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს (ას ორმოცდაათიათასი).
პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 150 (ას ორმოცდაათი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.
                                                                                                                                   ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით მოსარგებლეა  ფენილკეტონური დაავადების მქონე პირი, რომელსაც ავადობის  დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი დიეტოთერაპია. აუცილებელი სპეციალური უცილო პროდუქტების ყოველდღიური მოხმარებით კვების რაციონში.

ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურება -მედიკამენტების ღირებულება ანაზღაურებული იქნება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე                                                                                                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;
ბენეფიციარის სტაბილური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსები ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 04

     150.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოცილაური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება დიდი რაოდენობა ონკოლოგიური ავადმყოფების, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის მკურნალობა, რაც საკმაოდ ძვირადღირებულია.
ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა.
მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 2500 (ორიათას ხუთასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე. მათ შორის, სამედიცინო კვლევები არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარი;
ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების (ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა) ღირებულება ანაზღაურებული იქნება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე                                                                                                                                                                                                                                 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის შენარჩუნება;
მოსარგებლე ბენეფიციართა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06

     30.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც რიგი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა ოჯახების მონაცემთა ბაზაში არ აღემატება 100 001-ს (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა). ბენეფიციარი დაფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტიდან წლიური ლიმიტი არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. დაფინანსდება შემდეგი მომსახურებები:
ა) კომპიუტერული ტომოგრაფია;
ბ) მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია;
გ) კორონაროგრაფია - 100%-ით;
დ) ელასტოგრაფია                                                                                                                                     ე) დოპლეროგრაფია
ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების (კვლევები) ღირებულება ანაზღაურებული იქნება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დროული გამოკვლევა ავადობის გამოსავლენად;                                                     დროულად გამოვლენილი ავადობა და სტაბილური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 07

        60.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის დიდ ნაწილს ხშირ შემთხვევაში ესაჭიროებათ ოპერაციული მკურნალობა, რომელიც ძვირადღირებულია და არ არის ხელმისაწვდომი, რაც იწვევს მათი ჯანმრთელობის გაუარესებას;
ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 150 000 - მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტი (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა რომელთაც ჩაუტარდათ მწვავე გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია). მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 1000 (ათასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.
ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების (ქირურგიული ოპერაცია) ღირებულება ანაზღაურებული იქნება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე                                                                                                                                                                                                                      

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ოპერაციული ჩარევით განკურნება;
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და 10 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

     40.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1 - ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 65 000-ს და არის მარტოხელა პენსიონერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.
2 - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს/ოჯახს, რომელსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აქვს 10 000 – მდე სარეიტინგო ქულა, საახალწლოდ და სააღდგომოდ გადაეცემა სასურსათო პაკეტი 60 (სამოცი) ლარის ფარგლებში.
ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. აგრეთვე კატეგორია ოჯახების, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და არა აქვთ საშუალება სადღესასწაულოს შესაბამისი გარემოს შექმნის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
გაჭირვებულთა ოჯახებისათვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

46,0   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილის მშობელზე, რომლის ახალშობილიც დარეგისტრირდა ამავე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლად. პირველ და მეორე ახალშობილზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, მესამე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 450 (ოთხას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ტყუპის შეძენის შემთხვევაში - 900 (ცხრაასი) ლარის ოდენობით.
2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ახლადშექმნილ ოჯახზე (ქალი, მამაკაცი), რომლის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს, გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით, რომელთა ქორწინება (მათ შორის, ფაქტობრივი თანაცხოვრების დაწყება) შედგა ქვეპროგრამის მოქმედების განმავლობაში და ორივე მეუღლე რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი – მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილების და ახალგაზრდა ოჯახების რაოდენობის ზრდა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

     1.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამით განსაზღვრულ ბენეფიციარ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისათვის გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გარდაცვალების რეგისტრაციის თარიღიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 1. უპატრონო მიცვალებულები; 2. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები (ომის მონაწილეები).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი მოქალაქის და ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივის მიგება.
რელიგიური და ეროვნული ნიშნით პატივმიგებული ადამიანები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

         95.5  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობას მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც დაკავშირებული არის გარკვეულ ხარჯებთან. ქვეპროგრამის ფარგლებში:
1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
2. ფინანსური დახმარება, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა დაშეზღუდული შესაძლებლობის (საწოლს მიჯაჭვული) სტატუსების მქონე პირის ოჯახზე, რომელიც: ა) ავადობიდან (ქუადრიპლეგია, ტეტრაპლეგია,სპასტიური ცერებრალური დამბლა (ოთხივე კიდურის ღრმა პარეზით), ღრმა პარაპარეზი მენჯის და ორგანოების ფუნქციის დარღვევით) გამომდინარე ვერ იყენებს ზედა და ქვედა კიდურებს და საჭიროებს მომვლელს;
3. ყოველთვიური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან (პარაპლეგია, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზი, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზი, ქვემო ღრმა პარაპარეზი, კუნთთა პროგრესული ატროფია, ორივე ქვედა ამპუტირებული კიდური, რომელიც არ ექვემდებარება პროთეზირებას, ცერებრუალური დამბლა ორივე თვალის ნერვის ატროფიით) გამომდინარე ვერ იყენებს ქვედა კიდურებს და ვერ ახერხებს გადაადგილებას, საჭიროებს მომვლელს.
4. ყოველთვიური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელსაც ავადობიდან გამომდინარე არის უსინათლო და აქვს ორივე თვალის სრული ან პრაქტიკული სიბრმავე და საჭიროებს მომვლელს. 
5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნადიალიზის კომპონენტის სამედიცინომომსახურება და მისოჯახსარ გააჩნია საცხოვრებელი იმ ქალაქში, სადაც სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ღირსეული თანაცხოვრებისთვის ხელშეწყობა.
გაუმჯობესებული სოციალური პირობები და უზრუნველყოფილი თანაბარი შესაძლებლობები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

      25.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დაზარალებული ოჯახები, რომლებსაც გაუნადგურდათ საცხოვრებელი და ქონება, რჩებიან თავშესაფრის გარეშე საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე, უსახლკაროდ დარჩენილ, დაზარალებულ ოჯახებზე, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი, გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით არა უმეტეს 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება საცხოვრებელი პირობების შექმნისათვის.
თავშესაფით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0 - 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

     50.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ყოფითი პირობებიდან გამომდინარე მცირეა შობადობის რიცხვი, რაც პირდაპირ აისახება მრავალშვილიანი ოჯახების სიმცირეზე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მშობლებზე (საჭიროების შემთხვევაში მშობელზე (ერთ - ერთი მშობლის გარდაცვალება და სხვა) 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით.
გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგული(0 -დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი)  ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარებ

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

     10.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული ოჯახები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი, რამაც გამოიწვია მათი შემოსავლების შემცირება და განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახზე/წარმომადგენელზე:
ა) ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - მშობელზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - წარმომადგენელზე - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად.
მარჩენალდაკარგული ოჯახების გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბა -ზისო მაჩვე -ნებელი

მიზნობრივი მაჩვენე -ბელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

მარჩენალდაკარგული ოჯახები რომლებიც იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას

2019 წელს მომსახურებით სარგებლობს 31 ბენეფიციარი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკური მაჩვენებლის მიხედვით

               

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

       15.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე, სოციალურად დაუცველ 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, უსახლკარო პირთა ოჯახებზე (უპირატესობა მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მცირეწლოვანი ბავშვის ოჯახებს), რომლებიც სტიქიური მოვლენების და სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დარჩნენ უსახლკაროდ და ქვეყნის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი, ყოველთვიურად ბინის ქირისათვის გაიცემა ფულადი დახმარება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
უსახლკარო ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი სტიმულირება.
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები, უსახლკარო ოჯახების მატერიალური თანადგომა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

    3.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობლისადმი თანადგომა.
გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

      6.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ ქვეყნის და ერის წინაშე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ:
ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით;
ბ) დანარჩენი კატეგორიის ომისა და სამხედრო ძალების სოციალურად დაუცველ (70 000-ი და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე) ვეტერანზე - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით (17 ოქტომბერი).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


 ღვაწლის დაფასება
 ვეტერანთა პირობების გაუმჯობესება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

       50.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს/ოჯახს, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს, სადაც არ ცხოვრობს შრომისუნარიანი მამაკაცი და ოჯახს არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა ზამთრის სეზონისათვის საშეშე მერქნის შესაძენად. საშეშე მერქანი გაიცემა არაუმეტეს 5 მ3-ისა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაჭირვებული ოჯახების დახმარება ზამთრის სიცივისაგან დასაცავად
გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

    1.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ხანდაზმული ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მათი ასაკიდან გამომდინარე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულების მიმართ ზრუნვის გამოხატვა
ზრუნვით გამოწვეული მადლიერება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

                    15.0  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, მეტ-ნაკლებად შეზღუდული აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდულ აქტივობებსა თუ საგანმანათლებლო პროექტებში, რომელიც მათ დაეხმარება სხვადასხვა უნარების განვითარებაში, საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაში, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. მათ ხშირ შემთხვევაში, ფინანსური პრობლემების გამო, საშუალება არ აქვთ შეიცვალონ საცხოვრებელი გარემო, დაისვენონ ახალგაზრდულ ბანაკებში. აღნიშნულიდან გამომდინარე აქტუალურია ბავშვებისთვის საგანმანათლებლო კომპონენტის შემცველი, კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება.
ქვეპროგრამა ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზების მიზნით ითვალისწინებს, მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე ბანაკის ბენეფიციართა (100001 და ნაკლები ქულის მქონე მე-11 კლასელები) შერჩევას და შერჩეული ახალგაზრდებისთვის საზაფხულო ბანაკით სარგებლობის სრული მომსახურების (ტანსპორტირება, კვება, ღამისთევა, საგანმანათლებლო და გასართობი აქტივობების) შესყიდვას.                                               

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, მოტივირება-წახალისება, საზოგადოებაში მეტად ინტეგრირება, აქტიური დასვენება.
ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს ჩამოუყალიბდებათ ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარები, გაუადვილდებათ თანატოლებთან ურთიერთობა,  გაუუმჯობესდებათ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, მიიღებენ ინფორმაციას სხვადასხვა ახალგაზრდული თემების შესახებ.

 

 მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

 


თავი III
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
       ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით  განისაზრვროს შემდეგი რედაქციით: 
ათასი ლარი

 

 პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ცაგერი მუნიციპალიტეტი

2915,850

11881,16

      5662,69  

      6218,47  

7228

7073,5

155

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               145  

                -    

               -    

               -    

147

142

5

 

 ხარჯები

         6,679.9  

        8,256.0  

      7,336.5  

         919.5  

7 741,8

7 606,8

135,0

 

    შრომის ანაზღაურება

         1,807.5  

        1,835.0  

      1,775.0  

           60.0  

1547

1490,6

56,4

 

    საქონელი და მომსახურება

         1,148.1  

        1,479.0  

      1,284.2  

         194.8  

995,6

986,3

9,3

 

    პროცენტი

            101.7  

             60.2  

           60.2  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

         2,945.5  

        3,476.6  

      3,412.5  

           64.1  

3137

3047,7

89,3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            459.0  

           535.0  

         534.4  

             0.6  

470

380,7

89,3

 

    სხვა ხარჯები

            218.2  

           870.2  

         270.2  

         600.0  

219,9

219,9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         6,790.1  

        9,503.5  

      2,523.6  

      6,979.9  

834

834

-

 

 ვალდებულებების კლება

                 -    

             37.3  

           37.3  

               -    

20

20

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

         2,534.5  

        2,665.9  

      2,591.2  

           74.7  

2658,5

2592,8

65,7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               145  

                -    

               -    

               -    

147

142

5

 

 ხარჯები

         2,527.2  

        2,592.3  

      2,517.6  

           74.7  

2 684,6

2 609,9

74,7

 

    შრომის ანაზღაურება

         1,807.5  

        1,835.0  

      1,775.0  

           60.0  

1 865,0

1 805,0

60,0

 

    საქონელი და მომსახურება

            469.5  

           543.4  

         529.3  

           14.1  

612,8

598,7

14,1

 

    პროცენტი

            101.7  

             60.2  

           60.2  

               -    

61,6

61,6

-

 

    სუბსიდიები

                4.7  

             13.0  

           13.0  

               -    

10,0

10,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              64.7  

             30.6  

           30.0  

             0.6  

28,2

27,6

0,6

 

    სხვა ხარჯები

              79.2  

           110.1  

         110.1  

               -    

107,0

107,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                7.2  

             36.3  

           36.3  

               -    

17,0

17,0

-

 

 ვალდებულებების კლება

                 -    

             37.3  

           37.3  

               -    

107,8

107,8

-

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         2,432.8  

        2,539.6  

      2,464.9  

           74.7  

2485,8

2427,3

65,7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               145  

                -    

               -    

               -    

147

142

5

 

 ხარჯები

         2,425.6  

        2,503.3  

      2,428.6  

           74.7  

2 573,0

2 498,3

74,7

 

    შრომის ანაზღაურება

         1,807.5  

        1,835.0  

      1,775.0  

           60.0  

1 865,0

1 805,0

60,0

 

    საქონელი და მომსახურება

            469.5  

           543.4  

         529.3  

           14.1  

612,8

598,7

14,1

 

    სუბსიდიები

                4.7  

             13.0  

           13.0  

               -    

10,0

10,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              64.7  

             30.6  

           30.0  

             0.6  

28,2

27,6

0,6

 

    სხვა ხარჯები

              79.2  

             81.3  

           81.3  

               -    

57,0

57,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                7.2  

             36.3  

           36.3  

               -    

17,0

17,0

-

 01 01 01

      მუნიციპალიტეტის საკრებულო

            631.1  

           643.7  

         643.7  

               -    

680

680

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 27  

                -    

 

 

29

29

 

 

 ხარჯები

            629.8  

           639.7  

         639.7  

               -    

654,4

654,4

-

 

    შრომის ანაზღაურება

            455.0  

           465.0  

         465.0  

               -    

495,0

495,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

              90.2  

             89.3  

           89.3  

               -    

97,8

97,8

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                5.9  

             10.0  

           10.0  

 

7,6

7,6

 

 

    სხვა ხარჯები

              78.6  

             75.4  

           75.4  

 

54,0

54,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1.3  

               4.0  

             4.0  

 

2,0

2,0

 

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

         1,727.2  

        1,821.2  

      1,821.2  

               -    

1567,4

1567,4

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               113  

                -    

 

 

113

113

 

 

 ხარჯები

         1,721.3  

        1,788.9  

      1,788.9  

               -    

1 843,9

1 843,9

-

 

    შრომის ანაზღაურება

         1,291.3  

        1,310.0  

      1,310.0  

               -    

1 310,0

1 310,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

            369.7  

           440.0  

         440.0   

               -    

500,9

500,9

-

 

    სუბსიდიები

                4.7  

             13.0  

           13.0  

 

10,0

10,0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              55.1  

             20.0  

           20.0  

 

20,0

20,0

 

 

    სხვა ხარჯები

                0.6  

               5.9  

             5.9  

 

3,0

3,0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                5.9  

             32.3  

           32.3  

 

15,0

15,0

 

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

              74.5  

             74.7  

               -    

65,7

74,7

-

65,7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                   5  

                -    

 

 

5

 

5

 

 ხარჯები

              74.5  

             74.7  

               -    

           74.7  

74,7

-

74,7

 

    შრომის ანაზღაურება

              61.2  

             60.0  

               -    

           60.0  

60,0

-

60,0

 

    საქონელი და მომსახურება

                9.6  

             14.1  

               -    

           14.1  

14,1

-

14,1

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                3.7  

               0.6  

 

             0.6  

0,6

 

0,6

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

            101.7  

           126.3  

         126.3  

               -    

172,7

172,7

-

 

 ხარჯები

            101.7  

             89.0  

           89.0  

               -    

111,6

111,6

-

 

    პროცენტი

            101.7  

             60.2  

           60.2  

               -    

61,6

61,6

-

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             28.8  

           28.8  

               -    

50,0

50,0

-

 

 ვალდებულებების კლება

                 -    

             37.3  

           37.3  

               -    

107,8

107,8

-

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

             28.8  

           28.8  

               -    

70

70

-

 

 ხარჯები

                 -    

             28.8  

           28.8  

               -    

40,0

40,0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

             28.8  

           28.8  

 

40,0

40,0

 

 01 02 02

     წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

               -    

15,1

10,0

15,1

-

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

10,0

10,0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

                -    

 

 

10,0

10,0

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

            101.7  

             97.5   

           97.5  

               -    

87,6

87,6

-

 

 ხარჯები

            101.7  

             60.2  

           60.2  

               -    

61,6

61,6

-

 

    პროცენტი

            101.7  

             60.2  

           60.2  

 

32

32

 

 

 ვალდებულებების კლება

 

             37.3  

           37.3  

 

55,6

55,6

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         7,250.7  

        8,758.9  

      2,756.4  

      6,002.5  

1 372,9

2668,9

-

 

 ხარჯები

            686.1  

        1,453.8   

         853.8  

         600.0  

882,9

882,9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

            494.0  

           540.7  

         540.7  

               -    

561,8

561,8

-

 

    სუბსიდიები

            192.1  

           313.2  

         313.2  

               -    

321,1

321,1

-

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

           600.0  

               -    

         600.0  

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         6,564.7  

        7,305.1  

      1,902.6  

      5,402.5  

490,0

490,0

-

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         1,723.9  

        3,423.5  

         758.7  

      2,664.8  

40

40

-

 

 ხარჯები

            275.7  

           239.0  

         239.0  

               -    

40

40

-

 

    საქონელი და მომსახურება

            275.7  

           239.0  

         239.0  

               -    

40

40

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,448.2  

        3,184.5  

         519.7  

      2,664.8  

0

0

-

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

                 -    

           239.0  

         239.0  

               -    

0

0

-

 

 ხარჯები

                 -    

           239.0  

         239.0  

               -    

0

0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           239.0  

         239.0  

               -    

40

40

-

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

                 -    

        3,184.5  

         519.7  

      2,664.8  

0

75,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

        3,184.5  

         519.7  

      2,664.8  

0

0

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

            785.3  

           407.0  

         407.0  

               -    

60,3

60,3

-

 

 ხარჯები

            230.9  

           303.0  

         303.0  

               -    

60,3

60,3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

              38.8  

             55.0  

           55.0  

               -    

15,3

15,3

-

 

    სუბსიდიები

            192.1  

           248.0  

         248.0  

               -    

45

45

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            554.5  

           104.0  

         104.0  

               -    

45

45

-

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

            232.0  

           305.0  

         305.0  

               -    

0

0

-

 

 ხარჯები

            230.9  

           303.0  

         303.0  

               -    

0

0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

              38.8  

             55.0  

           55.0  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

            192.1  

           248.0  

         248.0  

               -    

0

0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1.2  

               2.0  

             2.0  

               -    

-

-

-

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

              38.8  

             55.0  

           55.0  

               -    

15,3

15,3

-

 

 ხარჯები

              38.8  

             55.0  

           55.0  

 

15,3

15,3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

              38.8  

             55.0  

           55.0  

               -    

15,3

15,3

-

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

            193.2  

           250.0  

         250.0  

               -    

260,0

260,0

-

 

 ხარჯები

            192.1  

           248.0  

         248.0  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

            192.1  

           248.0  

         248.0  

 

0

0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1.2  

               2.0  

             2.0  

 

-

   

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

            553.3  

           102.0  

         102.0  

               -    

45

45

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            553.3  

           102.0  

         102.0  

 

45

45

-

 02 03

    გარე განათება

            209.1  

           313.2  

         313.2  

               -    

16,4

16,4

-

 

 ხარჯები

            160.9  

           235.2  

         235.2  

               -    

70,0

70,0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

            160.9  

           170.0  

         170.0  

               -    

261,1

261,1

-

 

    სუბსიდიები

                 -    

             65.2  

           65.2  

               -    

261,1

261,1

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              48.2  

             78.0  

           78.0  

               -    

200,0

200,0

-

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            160.9  

           235.2  

         235.2  

               -    

61,1

61,1

-

 

 ხარჯები

            160.9  

           235.2  

         235.2  

               -    

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

            160.9  

           170.0  

         170.0  

               -    

261,1

261,1

-

 

    სუბსიდიები

 

             65.2  

           65.2  

               -    

261,1

261,1

-

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

                 -    

           170.0  

         170.0  

               -    

234,3

234,3

-

 

 ხარჯები

                 -    

           170.0  

         170.0  

               -    

140

140

-

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           170.0  

         170.0  

               -    

140

140

-

 02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

                 -    

             65.2  

           65.2  

               -    

94,3

94,2

-

 

 ხარჯები

                 -    

             65.2  

           65.2  

               -    

94,3

94,3

-

 

    სუბსიდიები

 

             65.2  

           65.2  

 

94,3

94,3

-

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

              48.2  

             78.0  

           78.0  

               -    

0

0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              48.2  

             78.0  

           78.0  

 

0

0

 

 02 04

   სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                 -    

           600.0  

               -    

         600.0  

-

-

-

 

 ხარჯები

                 -    

           600.0  

               -     

         600.0  

-

-

 

 

    სხვა ხარჯები

 

           600.0  

 

         600.0  

-

-

-

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         2,193.3  

        1,191.1  

         329.0  

         862.0  

80,7

80,7

-

 

 ხარჯები

              18.6   

             10.7  

           10.7  

               -    

10,7

10,7

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              18.6  

             10.7  

           10.7  

               -    

10,7

10,7

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2,174.6  

        1,180.4  

         318.3  

         862.0  

70

70

-

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                 -    

           792.0  

           58.0  

         734.0  

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           792.0  

           58.0  

         734.0  

75,0

75,0

 

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

         1,998.9  

        1,380.2  

         238.6  

      1,141.6  

37

37

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         1,998.9  

        1,380.2  

         238.6  

      1,141.6  

37

37

 

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

            340.3  

           586.0  

         586.0  

360

50,0

360

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            340.3  

           586.0  

         586.0  

 

360

360

 

 02 10

 სატრანსპორტო მომსახურება

                 -    

             66.0  

           66.0  

               -    

70

70

-

 

 ხარჯები

                 -    

             66.0  

           66.0  

               -    

70

70

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             66.0  

           66.0  

               -    

70

70

-

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            853.5  

           895.7  

         632.3  

         263.4  

66,0

66,0

-

 

 ხარჯები

            640.9  

           616.2  

         616.2  

               -    

66,0

66,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

              46.2  

             45.4  

           45.4  

               -    

612,5

612,5

-

 

    სუბსიდიები

            594.7  

           570.8  

         570.8  

               -    

612,5

612,5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            212.7  

           279.5  

           16.1  

         263.4  

10,0

10,0

-

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            640.9  

           545.4  

         545.4  

               -    

521,9

521,9

-

 

 ხარჯები

            640.9  

           543.2  

         543.2  

               -     

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

              46.2  

             20.0  

           20.0  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

            594.7  

           523.2  

         523.2  

 

545,3

521,9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               2.2  

             2.2  

 

-

-

-

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                 -    

             47.6  

           47.6  

               -    

0

0

 

 

 ხარჯები

                 -    

             47.6  

           47.6  

               -    

-

   

 

    სუბსიდიები

 

             47.6  

           47.6  

 

0

0

-

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

            212.7  

           277.3  

           13.9  

         263.4   

0

0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            212.7  

           277.3  

           13.9  

         263.4  

02

0

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

                 -    

             25.4  

           25.4  

               -    

-

-

-

 

 ხარჯები

                 -    

             25.4  

           25.4  

               -    

-

   

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

             25.4  

           25.4  

               -    

0

0

-

 04 00

 განათლება

            950.5  

        1,620.8  

      1,130.1  

         490.7  

841,4

841,4

-

 

 ხარჯები

            948.8  

        1,252.6  

      1,071.9  

         180.7  

841,4

841,4

-

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           180.7  

               -    

         180.7  

   

-

 

    სუბსიდიები

            916.6  

        1,036.9  

      1,036.9  

               -    

841,4

841,4

-

 

    სხვა ხარჯები

              32.2  

             35.0  

           35.0  

               -    

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1.7  

           368.2  

           58.2  

         310.0  

0

0

-

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

            796.8  

           906.9  

         906.9  

               -    

841,4

841,4

-

 

 ხარჯები

            795.1  

           894.8  

         894.8  

               -    

-

-

-

 

    სუბსიდიები

            795.1  

           894.8  

         894.8  

 

841,4

841,4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                1.7  

             12.1  

           12.1  

 

0

0

-

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

              32.2  

             35.0  

           35.0  

               -    

0

0

 

 

 ხარჯები

              32.2  

             35.0   

           35.0  

               -    

-

   

 

    სხვა ხარჯები

              32.2  

             35.0  

           35.0  

 

0

0

-

 04 04

 ()იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

            121.5  

           142.1  

         142.1  

               -    

0

0

-

 

 ხარჯები

            121.5  

           142.1  

         142.1  

               -    

0

0

 

 

    სუბსიდიები

            121.5  

           142.1  

         142.1  

 

0

0

-

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეყწობა

                 -    

           536.8  

           46.1  

         490.7  

0

0

-

 

 ხარჯები

                 -    

           180.7  

               -    

         180.7  

0

0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

           180.7  

               -    

         180.7  

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           356.1  

           46.1  

         310.0  

-

-

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         1,370.3  

        2,753.9  

      2,157.6  

         596.4  

1399,4

1399,4

-

 

 ხარჯები

         1,366.4  

        1,665.9  

      1,665.9  

               -    

-

   

 

    საქონელი და მომსახურება

              80.9  

           103.0  

         103.0  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

         1,178.7  

        1,478.6  

      1,478.6  

               -    

1399,4

1399,4

-

 

    სხვა ხარჯები

            106.8  

             84.3  

           84.3  

               -    

0

0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                3.9  

        1,088.1  

         491.7  

         596.4  

0

0

-

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            574.6  

        1,717.6  

      1,121.2  

         596.4  

435

435

-

 

 ხარჯები

            570.7  

           686.1  

         686.1  

               -    

-

-

-

 

    სუბსიდიები

            570.7  

           686.1  

         686.1  

               -    

435

435

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                3.9  

        1,031.5  

         435.1  

         596.4  

0

0

-

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

            574.6  

           694.8  

         694.8  

               -    

435

435

-

 

 ხარჯები

            570.7  

           686.1  

         686.1  

               -    

-

-

-

 

    სუბსიდიები

            570.7  

           686.1  

         686.1  

               -    

435

435

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                3.9  

               8.7  

             8.7  

               -    

0

0

-

 05 01 01 01

 ()იპ  ცაგერის სასპორტო სკოლა

            212.8  

           283.7  

         283.7  

               -    

230

230

-

 

 ხარჯები

            208.9  

           275.0  

         275.0  

               -    

-

-

-

 

    სუბსიდიები

            208.9  

           275.0  

         275.0  

 

230

230

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                3.9  

               8.7  

             8.7  

 

0

0

-

 05 01 01 02 

 ()იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

            137.2  

           168.2  

         168.2  

               -    

95

95

 

 

 ხარჯები

            137.2  

           168.2  

         168.2  

               -    

-

-

 

 

    სუბსიდიები

            137.2  

           168.2  

         168.2  

 

95

95

-

 05 01 01 03

 ()იპფრენბურთის კლუბი ცაგერი

            101.0  

           109.9  

         109.9  

               -    

0

0

-

 

 ხარჯები

            101.0  

           109.9  

         109.9  

               -    

110

110

 

 

    სუბსიდიები

            101.0  

           109.9  

         109.9  

 

110,0

110

-

 05 01 01 04

 

            123.6  

           133.0  

         133.0  

               -    

0

0

-

 

 ხარჯები

            123.6  

           133.0  

         133.0  

               -    

0

0

 

 

    სუბსიდიები

            123.6  

           133.0  

         133.0  

 

0

0

-

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

                 -    

        1,022.8  

         426.4  

         596.4  

0

0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

        1,022.8  

         426.4  

         596.4  

0

0

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            779.7  

        1,017.4  

      1,017.4  

               -    

990,4

990,4

-

 

 ხარჯები

            779.7  

           960.8  

         960.8  

               -    

-

   

 

    საქონელი და მომსახურება

              75.5  

             90.0  

           90.0  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

            607.0  

           792.5  

         792.5  

               -    

990,4

990,4

-

 

    სხვა ხარჯები

              97.2  

             78.3  

           78.3  

               -    

0

0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

             56.6  

           56.6  

               -    

867,0

0

-

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

            544.0  

           690.0  

         690.0  

               -    

735,4

735,4

-

 

 ხარჯები

            544.0  

           677.9  

         677.9  

               -    

-

-

-

 

    სუბსიდიები

            544.0  

           677.9  

         677.9  

               -    

735,4

735,4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

             12.1  

           12.1  

               -    

750,4

0

-

 05 02 01 01

 ()იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

            427.3  

           539.3  

         539.3  

               -    

290

290

-

 

 ხარჯები

            427.3  

           534.2  

         534.2  

               -    

-

-

-

 

    სუბსიდიები

            427.3  

           534.2  

         534.2  

 

290

290

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               5.1  

             5.1  

 

536,5

0

-

 05 02 01 02

 ()იპ   სამუსიკო სკოლა

              68.9  

             93.1  

           93.1  

               -    

65

65

 

 

 ხარჯები

              68.9  

             86.1  

           86.1  

               -    

-

   

 

    სუბსიდიები

              68.9  

             86.1  

           86.1  

 

65

65

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               7.0  

             7.0  

 

93,1

0

-

 05 02 01 03

 ()იპ  სამხატვრო სკოლა

              47.8  

             57.6  

           57.6  

               -    

50,4

50,4

 

 

 ხარჯები

              47.8  

             57.6  

           57.6  

               -     

-

   

 

    სუბსიდიები

              47.8  

             57.6  

           57.6  

 

50,4

50,4

-

 05 02 01 04

 ()იპ მუზეუმის ხელშეწყობა

                 -    

                -    

               -    

               -    

170

170

-

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

               -    

               -    

170

170

 

 

    სუბსიდიები

 

                -    

 

 

170

170

-

 05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

            110.7  

           106.3  

         106.3  

               -    

60

60

-

 

 ხარჯები

            110.7  

           106.3  

         106.3  

               -    

60

60

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              63.5  

             78.0  

           78.0  

               -    

40

40

-

 

    სხვა ხარჯები

              47.2  

             28.3  

           28.3  

 

20

20

-

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                 -    

             37.7  

           37.7  

               -    

0

0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

             37.7  

           37.7  

 

0

0

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

              50.0  

             50.0  

           50.0  

               -    

-

-

-

 

 ხარჯები

              50.0  

             50.0  

           50.0  

               -    

-

   

 

    სხვა ხარჯები

              50.0  

             50.0  

           50.0  

 

-

-

-

 05 02 05

 გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

              12.0  

             12.0  

           12.0   

               -    

9-

-9

-

 

 ხარჯები

              12.0  

             12.0  

           12.0  

               -    

-

   

 

    საქონელი და მომსახურება

              12.0  

             12.0  

           12.0  

               -    

9

9

-

 05 02 06

    ()იპ ტურისტული ცენტრი

              63.0  

           121.4  

         121.4  

               -    

95

95

-

 

 ხარჯები

              63.0  

           114.6  

         114.6  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

              63.0  

           114.6  

         114.6  

 

95

95

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               6.8  

             6.8  

 

116,6

0

-

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

              16.0  

             19.0  

           19.0  

               -    

125

125

 

 

 ხარჯები

              16.0  

             19.0  

           19.0  

               -    

-

-

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                5.4  

             13.0  

           13.0  

               -    

0

0

-

 

    სუბსიდიები

                0.9  

                -    

 

 

125

125

-

 

    სხვა ხარჯები

                9.6  

               6.0  

             6.0  

 

0

0

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            510.5  

        1,101.5  

         629.8  

         471.7  

470

380,7

89,3

 

 ხარჯები

            510.5  

           675.1  

         611.0  

           64.1  

470

380,7

89,3

 

    საქონელი და მომსახურება

              57.5  

             65.8  

           65.8   

               -    

0

0

0

 

    სუბსიდიები

              58.8  

             64.1  

               -    

           64.1  

89,3

0

89,3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            394.3  

           504.4  

         504.4  

               -     

268,7

268,7

-

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             40.8  

           40.8  

               -    

2

2

0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           426.4  

           18.8  

         407.6  

531,9

531,9

-

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

            300.8  

           755.5  

         283.8  

         471.7  

89,3

0

89,3

 

 ხარჯები

            300.8  

           329.1  

         265.0  

           64.1  

-

-

-

 

    სუბსიდიები

              58.8  

             64.1  

               -    

           64.1  

89,3

0

89,3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            242.0  

           265.0  

         265.0  

               -    

0

0

0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

           426.4  

           18.8  

         407.6  

60,3

0

60,3

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

              58.8  

             65.3  

               -    

           65.3  

270,0

270,0

-

 

 ხარჯები

              58.8  

             64.1  

               -    

           64.1  

-

-

-

 

    სუბსიდიები

              58.8  

             64.1  

 

89,3

60,3

-