„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე საქართველოში დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2017 წლის 29 მაისის N1-1/217 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე საქართველოში დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2017 წლის 29 მაისის N1-1/217 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1-1/146
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 20/03/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.22.024.016630
1-1/146
20/03/2020
ვებგვერდი, 24/03/2020
040030000.22.024.016630
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე საქართველოში დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2017 წლის 29 მაისის N1-1/217 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1-1/146

2020 წლის 20 მარტი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე საქართველოში დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2017 წლის 29 მაისის №1-1/217 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  – აწარმოე საქართველოში დებულების  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს  ეკონომიკისა  და მდგრადი  განვითარების მინისტრის 2017 წლის  29 მაისის №1-1/217 ბრძანებით  (სსმ, ვებგვერდი, 29/05/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 040030000.22.024.016489) დამტკიცებულ საჯარო სამართლის   იურიდიული პირის – აწარმოე საქართველოში დებულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დებულების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:

„4. დირექტორს ჰყავს  სამი მოადგილე, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან   ათავისუფლებს დირექტორი,   მინისტრთან   შეთანხმებით.   მოადგილეთა შორის უფლებამოსილებებს, ფუნქციებსა  და საკურატორო სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს ანაწილებს  დირექტორი  თავისი   ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“.

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრინათელა თურნავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.