,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016422
3
20/03/2020
ვებგვერდი, 24/03/2020
190020020.35.149.016422
,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №3

2020 წლის 20 მარტი

ქ. კასპი

 

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის  1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი დ ა  მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 26/12/2019  190020020.35.149.016418) დამტკიცებული დანართი №1-ი, შეიცვალოს ახალი №1 დანართით;

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლეონიძედანართი №1
კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტ

თავი I
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებელი

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      15,666.9  

      20,836.1  

      12,989.7  

        7,846.4  

21321.0

15008.3

       6,312.7  

 გადასახადები

        5,213.1  

      10,892.5  

      10,892.5  

 

      12,603.1  

      12,603.1  

 

 გრანტები

        7,588.3  

        7,846.4  

 

        7,846.4  

        6,312.7  

 

       6,312.7  

 სხვა  შემოსავლები

        2,865.5  

        2,097.2  

        2,097.2  

 

2405.2

        2,405.2  

 

 II. ხარჯები

        8,355.7  

      10,007.0  

      10,007.0  

                -    

10448.3

10374.3

            74.0  

 შრომის ანაზღაურება

        1,363.6  

        1,478.9  

        1,478.9  

                -    

        1,671.6  

        1,671.6  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,073.2  

        1,313.5  

        1,313.5  

                -    

1426.0

1426.0

                -    

 პროცენტი

           176.6  

           141.9  

           141.9  

                -    

           123.3  

           123.3  

                -    

 სუბსიდიები

        4,838.6  

        5,850.5  

        5,850.5  

                -    

        5,897.2  

        5,823.2  

            74.0  

 სოციალური უზრუნველყოფა

           675.4  

           912.8  

           912.8  

                -    

        1,017.0  

        1,017.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

           228.4  

           265.4  

           265.4  

                -    

           313.2  

           313.2  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

        7,311.2  

      10,829.1  

        2,982.7  

        7,846.4  

10872.7

4634.0

       6,238.7  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        4,376.9  

      13,867.1  

        5,632.3  

        8,234.8  

12093.8

5742.0

6351.8

 ზრდა

        4,418.3  

      13,887.1  

        5,652.3  

        8,234.8  

12113.8

5762.0

6351.8

 კლება

             41.4  

             20.0  

             20.0  

                -    

             20.0  

             20.0  

                -    

 V. მთლიანი სალდო

        2,934.2  

-       3,038.0  

-       2,649.6  

-         388.4  

1221.1

1108.0

113.1

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

        2,823.3  

-       3,182.0  

-       2,793.6  

-         388.4  

1403.1

1290.0

113.1

 ზრდა

        2,823.3  

                 -    

                 -    

                -    

-

                 -    

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

        2,823.3  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

-

 კლება

                 -    

        3,182.0  

        2,793.6  

           388.4  

1403.1

1290.0

113.1

      ვალუტა და დეპოზიტები

                 -    

        3,182.0  

        2,793.6  

           388.4  

1403.1

1290.0

113.1

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          111.0  

-          144.0  

-          144.0  

                -    

-          182.0  

-          182.0  

                -    

 კლება

           111.0  

           144.0  

           144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

     საშინაო

           111.0  

           144.0  

           144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

           სესხები

           111.0  

           144.0  

           144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

 VIII. ბალანსი

-              0.0  

-              0.0  

               0.0  

                -    

-              0.0  

                 -    

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      15,708.3  

      20,856.1  

      13,009.7  

        7,846.4  

21341.0

15028.3

       6,312.7  

 შემოსავლები

      15,666.9  

      20,836.1  

      12,989.7  

        7,846.4  

21321.0

15008.3

       6,312.7  

 არაფინანსური აქტივების კლება

             41.4  

             20.0  

             20.0  

 

             20.0  

             20.0  

 

 გადასახდელები

      12,885.0  

      24,038.1  

      15,803.3  

        8,234.8  

22744.1

16318.3

6425.8

 ხარჯები

        8,355.7  

      10,007.0  

      10,007.0  

                -    

10448.3

10374.3

            74.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        4,418.3  

      13,887.1  

        5,652.3  

        8,234.8  

12113.8

5762.0

6351.8

 ვალდებულებების კლება

           111.0  

           144.0  

           144.0  

                -    

           182.0  

           182.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

        2,823.3  

-       3,182.0  

-       2,793.6  

-         388.4  

1403.1

1290.0

113.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 21321,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 შემოსავლები

          15,666.9  

          20,836.1  

21321.0

      გადასახადები

            5,213.1  

          10,892.5  

          12,603.1  

      გრანტები

            7,588.3  

            7,846.4  

            6,312.7  

      სხვა შემოსავლები

            2,865.5  

            2,097.2  

            2,405.2  

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 12603,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

  

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის  პროექტი

 გადასახადები, მათ შორის:

            5,213.1  

          10,892.5  

          12,603.1  

      საშემოსავლო გადასახადი

               820.2  

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

            5,382.5  

            7,103.1  

      ქონების გადასახადი

            4,392.9  

            5,510.0  

            5,500.0  

                 საწარმოთა ქონებაზე

            3,477.1  

            4,780.0  

            4,790.0  

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

                 43.2  

                 30.0  

                 10.0  

                სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

               366.8  

               250.0  

               250.0  

                არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

               505.8  

               450.0  

               450.0  

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
 ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 6312,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

            7,588.3  

            7,846.4  

            6,312.7  

        საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

                   9.9  

 

 

გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

            7,578.4  

            7,846.4  

            6,312.7  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

            3,546.0  

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

               175.0  

               175.0  

               175.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

            3,697.7  

            5,879.0  

            5,203.7  

  სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

               159.7  

            1,792.4  

               934.0  

  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

               934.0  

               934.0  

 სხვა სპეციალური ტრანსფერები

               159.7  

               858.4  

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2405.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

            2,865.5  

            2,097.2  

            2,405.2  

        შემოსავლები საკუთრებიდან

               557.3  

               540.0  

               520.0  

  პროცენტები

               105.1  

               120.0  

               100.0  

  რენტა

               452.2  

               420.0  

               420.0  

        მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

               438.1  

               415.0  

               415.0  

        შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

                 14.1  

                   5.0  

                   5.0  

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               204.7  

               155.2  

               155.2  

  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

               196.5  

               150.2  

               150.2  

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                    0.6  

                    0.2  

                    0.2  

      მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

                 159.1  

                 130.0  

                 130.0  

                       სანებართვო მოსაკრებელი

                  36.8  

                  20.0  

                  20.0  

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

                   8.2  

                   5.0  

                   5.0  

                       შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                    8.2  

                    5.0  

                    5.0  

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

            2,074.9  

            1,350.0  

            1,700.0  

                     შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

              2,019.9  

              1,350.0  

              1,700.0  

                    სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

                  55.1  

 

 

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 28.5  

                 52.0  

                 30.0  

                   შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

                  16.0  

                  52.0  

                  30.0  

                   წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

                  12.5  

 

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10448,3 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

  

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

         8,355.7  

      10,007.0  

      10,007.0  

                 -    

      10,448.3  

      10,374.3  

             74.0  

 შრომის ანაზღაურება

         1,363.6  

        1,478.9  

        1,478.9  

                 -    

        1,671.6  

        1,671.6  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

         1,073.2  

        1,313.5  

        1,313.5  

                 -    

        1,426.0  

        1,426.0  

                 -    

 პროცენტები

            176.6  

           141.9  

           141.9  

                 -    

           123.3  

           123.3  

                 -    

 სუბსიდიები

         4,838.6  

        5,850.5  

        5,850.5  

                 -    

        5,897.2  

        5,823.2  

             74.0  

 გრანტები

                  -    

             44.0  

             44.0  

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            675.4  

           912.8  

           912.8  

                 -    

        1,017.0  

        1,017.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

            228.4  

           265.4  

           265.4  

                 -    

           313.2  

           313.2  

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 12093.8 ათასი ლარით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 12113.8 ათასი ლარით,  არაფინანსური აქტივების კლება  20,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

              11.4  

                 39.0  

       2,582.6  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              11.4  

                 39.0  

            49.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         4,364.5  

          12,321.6  

8759.7

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         2,916.1  

            5,059.5  

5536.7

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

            299.5  

            2,305.2  

1290.0

 02 03

    გარე განათება

            243.9  

               292.0  

30.0

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

              47.6  

               300.0  

64.0

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

            103.9  

            1,466.3  

       1,034.0  

 02 08

 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                 -    

               560.0  

90.0

 02 09

 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

            202.7  

            1,087.9  

640.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                 -    

                    -    

                -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 -    

                    -    

                -    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                 -    

                    -    

                -    

 04 00

 განათლება

              10.1  

            1,317.8  

2542.1

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

              10.1  

                 25.0  

            50.0  

 04 03

 ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

                 -    

               883.3  

954.1

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

              32.2  

                 58.6  

763.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                6.2  

                 28.6  

          130.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

              11.0  

                 30.0  

553.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

               150.1  

                -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                 -    

               150.1  

                -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

         4,418.3  

          13,887.1  

12113.8

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

              41.4  

                 20.0  

            20.0  

 ძირითადი აქტივები

 

 

 

 არაწარმოებული აქტივები

              41.4  

                 20.0  

            20.0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,309.6  

              2,418.8  

          2,654.9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,131.9  

              2,276.9  

          2,531.6  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,131.9  

              2,176.9  

          2,481.6  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                 100.0  

               50.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 177.6  

                 141.9  

             123.3  

 7.2

 თავდაცვა

                   95.6  

                 101.0  

             101.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   95.6  

                 101.0  

             101.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              2,923.2  

              5,144.5  

5711.7

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              2,923.2  

              5,144.5  

5711.7

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              2,923.2  

              5,144.5  

5711.7

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,020.9  

              1,125.0  

          1,035.8  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,020.9  

              1,125.0  

          1,035.8  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              1,927.5  

              7,882.1  

4044.6

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                   38.8  

                 140.0  

70.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                 917.8  

              4,594.9  

1903.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 533.1  

              2,615.2  

1672.4

 7.6 4

 გარე განათება

                 437.8  

                 532.0  

399.2

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   69.9  

                 224.1  

               74.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   69.9  

                   74.0  

               74.0  

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                       -    

                 150.1  

                   -    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              2,050.2  

              2,677.5  

3413.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 757.5  

              1,081.0  

1305.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              1,240.5  

              1,495.0  

2018.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   52.2  

                 101.5  

               90.0  

 7.9

 განათლება

              1,680.4  

              3,405.2  

4582.1

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              1,680.4  

              2,359.5  

3628.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                       -    

              1,045.7  

954.1

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

                       -    

              1,045.7  

954.1

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 696.8  

                 915.9  

          1,020.0   

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 675.6  

                 906.8  

          1,010.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                   21.2  

                     9.1  

               10.0  

 

 სულ

            12,774.1  

            23,894.1  

22637.1მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 10872,7 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 723,0 ათასი ლარით:

 

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

              7,311.2  

            10,829.1  

10872.7

 მთლიანი სალდო

              2,934.2  

-             3,038.0  

1221.1

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1403,1  ათასი ლარით, მათ შორის:

 

დასახელება

  2018 წლის
ფაქტი

  2019 წლის გეგმა

  2020 წლის პროექტი

  ფინანსური აქტივების ცვლილება

              2,823.3  

-             3,182.0  

1403.1

  ზრდა

              2,823.3  

                       -    

                       -    

  ვალუტა და დეპოზიტი

              2,823.3  

                       -    

                       -    

  კლება

        -    

              3,182.0  

1403.1

ვალუტა და დეპოზიტი

                       -    

              3,182.0  

1403.1


 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 182,0 ათასი ლარით, მათ შორის:

 

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

                       -    

-                144.0  

-                182.0  

 კლება

                       -    

                       -    

                       -    

          საშინაო

                       -    

                       -    

                       -    

                სესხები

                 111.0  

                 144.0  

                 182.0  

 


თავი II
კასპის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9681.3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა

  2020 წლის პროექტი

  02 00

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

9681.3   

  02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5636.7  

  02 02

  წყლის სისტემების განვითარება

1672.4  

  02 02 01

  წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

           382.4  

  02 02 01 01

  წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება

           150.0  

  02 02 01 02

  წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

           232.4  

  02 02 02

  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1290.0  

  02 03

  გარე განათება

399.2  

  02 03 01

  გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

399.2  

  02 03 01 01

  გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

           280.0  

  02 03 01 02

  გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა

             89.2  

  02 03 02

  კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

30.0  

  02 05

  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

70.0  

  02 06

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

64.0  

  02 06 01

  ბაღების და სკვერების მოვლა

56.0  

  02 06 02

  მგზავრთა მისაცდელების მოვლა შენახვა

                8.0  

  02 06 03

  ფასადების და სხვა ნაგებობების აღდგენის სამუშაოები

 

  02 07

  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

        1,034.0  

  02 08

  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

90.0  

  02 09

  საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

640.0  

  02 10

  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

 75.0

                                                  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  გზების მოვლა - შენახვა

და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 01 01

   100.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები  კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს.

სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების  აღდგენა- რეაბილიტაციას ( მათ შორის , ბზარების შევსებას ბითუმით ან  ემულსიით , . . ორმული შეკეთებას , ნაგებობების ცალკეული ელემენტების  შეკეთებას , ლითონის ცხაურების , თვალამრიდების და სხვა საგზაო  ელემენტების გასწორებას , გზისპირა კიუვეტების და მილების გაწმენდას სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობას ) ; არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 507 კვ / გზის მიმდინარე შეკეთება;

სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე რომლებზეც მოხდა ტექნიკური დათვალიერება და მოცულობების დადგენაან წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

. კასპში კოსტავას , 26 მაისის , გურამიშვილის , მაზნიაშვილის , სააკაძის რუსთაველის , დადიანის , კოჯორის , გრიშაშვილის , 300 არაგველის , თავისუფლების , მირიან მეფის , ქუთათელაძის , პაატას და მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე სოფლების ახალციხე - ნოსტეს და ხოვლეს მისასვლელი გზები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გზების

სიგრძე, რომლებზე ჩატარდა სამუშაოები

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე

შეკეთება ჩაუტარდება

235 კვ / გზას;

მათ შორის ასფალტირებული გზა 235 კვ / ;

2020 წელში ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე

შეკეთება ჩაუტარდება

1572 გრძ.

გზას, 313კვ.

მმ.. ასფალტირებულ

გზა 1117 გრძ. 194კვ.

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია წლის

განმავლობაში დაზიანებული გზების რაოდენობასთან

2

შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით

ისარგებლებს დაახლოებით 540 პირდაპირი და 2000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით

ისარგებლებს დაახლოებით

3600 პირდაპირი

და 1800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. სოფლების 2800ბენეფიციარი

 

 

 

   

ქვეპროგრა მის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

5636.7     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. 

კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 5 პროექტის განხორციელება, რომელიც ითვალოისწინებს ქ.კასპსა და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისთვის "რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან"  თანადაფინასებას

- ქ. კასპში კელაპტრიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები 1100 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 200 ბენეფიციარი;

კასპის მუნიციპალიტეტში:
- სოფლების ვაკე-პანტიანის მისასვლელი/დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია/

მოასფალტების  სამუშაოები - 1800 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს  245 ბენეფიციარი;
- სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის გზების სარეაბილიტაციო

სამუშოები - 4200 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 250  ბენეფიციარი;
-სოფელ თელადგორის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების

სამუშაოები -2900 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 650 ბენეფიციარი.
-სოფელ ჩანგილართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების

სამუშაოები -2200 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 280 ბენეფიციარი.                                                            

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილისახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილიეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პრიორიტეტული პროექტებიც.

პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის,პრობლემის სიმძაფრის  და წლის განმავლობაში წარმოქმონილი გადაუდებებლიაუცილებლობის გათვალისწინებით. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; 

მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გზების სიგრძე, სადაც

განხორციელდება გზების

კაპიტალური შეკეთება/

რეაბილიტაცია

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში

ჩაუტარდება

12200 გრძ/მ 

გზას; მათ

შორის ასფალტირებული გზა 1100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 11100 გრძ/მ

2020 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 12000 გრძ/მ-ზე

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

2020 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800  პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. 

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად

 

   

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 01 01

            150.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში:  მირიანი, ოკამი,   კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩობალაური, ლამისყანა,ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო რენე,ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა,  განთავსებული წყლის სისტემების 14 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების  მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

ამბროლაურის  მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან

2019 წელს ანაზღაურდა  7 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

2020 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13 წყლის ტუმბოს

მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

 

გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში მოწყობილი 6 სატუმბო სადგური ჭაბიურღილებით ექსპლოატაციაში შედის 2020 წელს, რომლის მოვლა-შენახვას განახორციელებს მუნიციპალიტეტი

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 02 02

        232.4     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შ.პ.ს."სოფლის წყალი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში  ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს."გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას.

სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული  ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და  სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების  საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორრების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის  შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარიხიანი სასმელი წყლით

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა

2019 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 194 დაზიანება

წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2020 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე არსებული ამორტიზებული და სარეაბილიტაციო ქსელის   გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 151 დაზიანების აღმოფხვრა

 

ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზირებული ქსელის გათვალისწინებით

2

სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი

2019 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 67 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

0%

 

   

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 02 02

1290.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2020 წლისათვის სდაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

-  სოფელ ფერმა ჩანგილარის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

- ბენეფიციარი 130 ოჯახი, 400 პირი    გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის  განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება პრიორიტეტულობის, პრობლემის სოციალური მდგომარეობის სიმწვავის, მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი

გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის

მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;                                                                                                               

მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა

ქსელები.                                                                                                                                                                 

   მოწყობილია გამრიცხველიანება

 

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბირიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 8520  გრძ/მ  წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ.

2020 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ  8484 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე.  წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ.

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება  წყლის 2 სათავე ნაგებობას;

 

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე

3

რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით  4200   ბენეფიციარი.

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით  400   ბენეფიციარი.

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
  ათას ლარში

02 03 01 01

       280.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე

არსებული განათების წერტილების (3800 ერთეული) მიერ მოხმარებული

ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე

არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის

ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ქ.კასპის და კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლების

მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი