„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016186
5
23/03/2020
ვებგვერდი, 24/03/2020
190020020.35.146.016186
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2020 წლის 23 მარტი

ქ. თბილისი

 

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge;  25/12/2019; 190020020.35.146.016180) დამტკიცებული დანართი №1 შეიცვალოს ახალი დანართი №1.

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილიდანართი №1

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი


თავი I

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

გადასახადები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

სხვა შემოსავლები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

2097,4

2,181,1

0,0

2,181,1

2094.2

0,0

2094.2

შრომის ანაზღაურება

961,6

965,4

0,0

965,4

961,1

0,0

961,1

საქონელი და მომსახურება

184,5

172,5

0,0

172,5

192.9

0,0

192.9

სუბსიდიები

406,7

413,6

0,0

413,6

423.4

0,0

423.4

სოციალური უზრუნველყოფა

170,8

252.4

0,0

252.4

199,0

0,0

199,0

სხვა ხარჯები

373,8

376.5

0,0

376.5

317.8

0,0

317.8

საოპერაციო სალდო

22,0

-56,1

0,0

-56,1

75.8

0,0

75.8

არა ფინანსური აქტივების ცვლილება

20,0

21,7

0,0

21,7

127.2

0,0

127.2

ზრდა

20,0

21,7

0,0

21,7

127.2

0,0

127.2   

კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

2,0

-77,8

0,0

-77,8

-51.4

0,0

-51.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2.0

0,0

0,0

-77.8

-51.4

0,0

-51.4

ზრდა

2,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

77,8

0,0

77,8

51.4

0,0

51.4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

77,0

0,0

77,0

51.4

0,0

51.4

ბალანსი

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2.

ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოს ულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოს ულობები

შემოსულობები

2,119,4

2.125.0

0.0

2.125.0

2.170.0

0.0

2.170.0

შემოსავლები

2,119,4

2.125.0

0.0

2.125.0

2.170.0

0.0

2.170.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

ვალდებულებების

  ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

გადასახდელები

2,117,4

2.202.8

0.0

2.202.8

2.221.4

0.0

2.221.4

ხარჯები

2,097,4

2181.1

0.0

2181.1

2094.2

0.0

2094.2

არაფინანსური აქტივებისცვლილება

20,0

21.7

0.0

21.7

127.2

0.0

127.2

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 .0

0 .0


 


თავი II

ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები


მუხლი 3. ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

        ათასი ლარი

შემოს.

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

1

შემოსავლები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

11

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

გრანტები

2,119,4

2,125,0

0,0

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

14

სხვა შემოსავლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 4. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2,170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

13

გრანტები

2,119,4

2,125,0

2,170,0

133

  სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

2,119,4

2,125,0

2,170,0

1331

      გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2,119,4

2,125,0

2,170,0

13311

          გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

2,119,4

2,125,0

2,170,0

133111

               მიმდინარე

2,119,4

2,125,0

2170,0

1331111

               გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,029,4

0,0

0,0

1331112

               მიზნობრივი ტრანსფერი

90,0

90,0

90,0

1331113

               სპეციალური ტრანსფერი

0,0

2,035,0

2,080,0


 


მუხლი 6
განისაზღვრა ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ნაშთი 01,01 2020 წლის მდგომარეობით 51,4 ათ.ლარი.

თავი III
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,221,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

ხარჯები

2097,4

2,181,1

0,0

2,181,1

2094.2

0,0

2094.2

   შრომის ანაზღაურება

961,6

965,4

0,0

965,4

961,1

0,0

961,1

   საქონელი და მომსახურება

184,5

172,5

0,0

172,5

192.9

0,0

192.9

   სუბსიდიები

406,7

413,6

0,0

413,6

423.4

0,0

423.4

   სოციალური უზრუნვ-ფა

170,8

252.4

0,0

252.4

199,0

0,0

199,0

   სხვა ხარჯები

373,8

377.2

0,0

377.2

317.8

0,0

317.8


 


მუხლი 8. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 127,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,8

0,9

5.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,8

0.9

5.0

01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0,0

0.0

2.5

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6,8

0,9

2,5

01 01 03

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გსწვევის სამსახურო

0,0

0,0

0,0

02  01

კომუნალური ინფრა სტრუქტუტის განვითარება

13,2

20.8

20,0

02  02

კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

0,0

0,0

100,5

04 02 02

გაზეთი „ხეობის მაცნე“

0,0

0,0

1,7

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

21,7

127,2

 

ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2018
ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0,0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0.0

 


მუხლი 9. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,141,1

1,142,9

1,156.4

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,141,1   

1,142,9   

1,156.4  

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,141,1   

1,142,9   

1,156.4

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0,0   

0,0   

 

702

თავდაცვა

72,2   

73,5   

75,3   

 

7021

შეიარაღებული ძალები

0,0   

0,0   

0,0   

 

705

გარემოს დაცვა

0.0   

0.0   

0,0   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0,0   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0,0 

0,0   

0,0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

134,2   

182,2   

200.0   

 

7063

წყალმომარაგება

35,2   

55,6   

32,5   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

99,0   

126,6   

167.5   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

215,4   

219,4   

230.9   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

133,4

135,4

141.4

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

72,3

72,7  

78,2   

 

7083

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

9,7

11,3

11,3

 

709

განათლება

201,0   

205,5   

205,5   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

201,0   

205,5   

205,5   

 

710

სოციალური დაცვა

425,7

452,8

428.6

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

39,1

49,0

38,6

 

71011

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახებძესარიტუალო ღონისძიებები

42,5

42,5

27,0

 

71012

მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა

10,2

13,0

12,0

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

48,8

49,0

40,0

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27,7

29,0

24,0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

257,4

270.3

287.0

 

სულ

2,117,4

2,202,8

2,221,4

 

 


თავი IV
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

22,0

-56,1

75,8

მთლიანი სალდო

2,0

-77,8

-51,4

 

 


მუხლი 11. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება -51,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 51,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

 

ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 51,4ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

77,8

51,4

       ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

77,8

51,4

 


მუხლი 12. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13.

ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელსა და მომსახურება და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს.

2.  ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული  კოდი 02 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების რეაბილიტაცია, საპირფარეშოების მოწყობა, კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოები.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ქურთის  მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება  და სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები,შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოსანდაკება და სხვა ღონისძიებები.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობა, სარებილიტაციო სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები. შედეგად:

     მუნიციპალიტეტის  დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის   24 საათიანი  მიწოდება.     მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე.

      მოწესრიგებული საგზაო იმფრა სტრუქტურა.

 გარე განათების უზრუნველყოფის მიზნით მოხდება ნათურების შესყიდვა.

       აღნიშნული პრობლემები  აღმოფხვრა  უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები მოგვარებული  იქნება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლით და საკანალიზაციო სისტემებით უზრუნველყოფა

 (პროგრამული კოდი 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია. შედეგად:

-მუნიციპალიტეტის ყველა დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის24საათიანიმიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელწყალზე;
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია განხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნება დროულად.

       ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება კანალიზაციის  გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი სამუშაოები,

       კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია განხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები   აღმოფხვრილი  იქნება  დროულად.

      ასევე უწყვეტ რეჟიმში განხორციელდება საუბნო გზების მმოხრეშვა მოშანდაკება და გარე განათების ქსელის მოწესრიგება

 

 

ქვე პროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი შენობების იატაკები რეაბილიტაცია, დევნილთა დასახლებებში სკვერის და სტადიონის  მოწყობა რეაბილიტაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელი შენობების იატაკების რეაბილიტაცია,  ბერბუკისა და კარალეთის დევნილთა დასახლებებში არსებული სკვერების რეაბილიტაცია. ასევე მოეწყობა წეროვნის დევნილთა დასახლებაში ახალი სტადიონის მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილების საყოფაცხოვრებო  პირობებს და ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის გაუმჯობესებას.

 

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის და ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ კოდის დევნილთა  საბავშვო ბაღი და ბაზალეთის დევნილთა ალტერნატიული  საბავშვო ბაღი, აღნიშნულ ბაღები  ემსახურება 125 აღსაზრდელი ბავშვის აღზრდა განვითარებას, რათა მზაობა ქონდეთ სკოლაში  შესასვლელად. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  კვებით და ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საწირო   საჭირო  ინვენტარით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებ,ა ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯით.  პროგრამის მიზანია ჯანსაღი და მომზადებული ბავშვების გაშვება სკოლაში.  

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 04 00)    

ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარა­ლე­ლუ­რად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტსი ფუნქციონირებს ორი სპორტული სკოლა:

 კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა.

  საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“.

 სკოლებში სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა  და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული  სპორტსმენების  მომზადების, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა  შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა "(პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს - 50 ბავშვი. ბავშვები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა დონის ტურნირებებში  და საკმაოდ წარმატებულადაც.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,  და მათი აღზრდა წარმატებულ  სპორტსმენებად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მომზადებას წარმატებულ სპორტსმენებად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი," (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვე პროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად დააფინანსებს ქუეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი,"-ის ხარჯებს, სკოლაში მომზადებას გადის- 85  ბავშვი, აქედან 5  გუნდია შექმნილი, გუნდები   ვარჯიშობს კომპაქტურად ჩაასახლებულ დევნილთა სხვადასხვა  ჩასახლებებში.

 გუმდები მონაწილეობას იღებენ ხვადასხვა შეჯიბრებებში და  სპორტულ ღონისძიებებში. ვარჯიშობს კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ჩასახლებებში. სკოლას ჰყავს კარგად მომზადებული გუნდი, რომელთა  წვრთნის, მომზადების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს აფინანსებს ა(ა)იპ  ქართველი ფეხბურთის განვითარების ფონდი ორ მხრივ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

    ქვე პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,   აღზრდა წარმატებულ  სპორტსმენებად  რაც განაპირობებს გუნდის  წარმატებებსაც.

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტი  აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას,  ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პროგრამის პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელისშეწყობა და მათში ჯანსაღი ცხოვრების  წესის დამკვიდრებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლა „ჰარმონია“(პროგრამული კოდი 04 02 01)  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლა „ჰარმონია“, სკოლა  ხელს უწყობს მოზარდთა მუსიკალურ განათლებას.  მოზარდები იღებენ  მუსიკალური შვიდწლედის ატესტატებს. პროგრამის მიზანია ბავშვებისათვის მუსიკალური განატლების მიცემა.ფუნქციონირებს  და გაზეთი „ხეობის მაცნე“ ჟურნალი გამოდის ყოველთვიურად და დევნილ მოსახლეობას გადაეცემა უფასოდ,რაც ხელს უწყობს მათ ინფორმირებას მუნიციპალიტეტში არსებ სიახლეებზე

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - ქურთის მუნიციპალიტეტის გაზეთი“ხეობის (პროგრამული კოდი 04 02 02)

     გაზეთი“ხეობის მაცნე“ გამოდის ყოველთვიურად, დევნილ მოსახლეობას გადაეცემა უსასყიდლოდ,  რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას მუნიციპალიტეტში არსებული სიახლეების  შესახებ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის კულტურული ახალგაზრდული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები,  გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის ჯანსარათ აღზრდა, განვითარება და კულტურული ღირსშესშესანიშნოებების გაცნობა

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება,  მრავალშვილიანი და ახალშობილთა  ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

პროგრამის დასახელება

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების  მიზნით,    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების(4 და მეტი შვილი) დახმარებას. პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს 200ლარს.         - 200   (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შეასაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ  გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის ასევე სოციალურ დახმარებას მიიღებენ ონკოლოგიური და პირველი ჯგუფის ინვალიდები. პროგრამის ბენეფიციალებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება ( პროგრამული კოდი  05 01 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, დახმარების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე ერთჯერადად-500 (ხუთასი) ლარია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვთა  ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი  05 01 05)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. ერთჯერადი დახმარების მოცულობა  ყოველ ახალშობილზე შეადგენს - 300 (სამასი) ლარს და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, დახმარების  მოცულობა თითოეულ   ბენეფიციალზე    შეადგენს -200 (ორს) ლარს.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარება, სასურსათო დახმარებას (სასურსათო კალთა) მიიღებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები 2135 კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახი,  კერძო სექტორში   მცხოვრები დევნილთა ოჯახები მიიღებენ ერთჯერადად  დახმარებას სასურსათო კალათის ნაცვლად  თვითოეული 100(ას)ლარს.

 


თავი VI