,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.168.016311
5
24/03/2020
ვებგვერდი, 25/03/2020
190020020.35.168.016311
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2020 წლის 24 მარტი

ქ. სიღნაღი

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №22 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, 190020020.35.168.016305) დანართში  შევიდეს  შემდეგი სახის ცვლილება:  
1. პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10974.2

14255.3

12,910.5

4,437.8

8,472.7

გადასახადები

3257.7

7153.9

7,811.7

 

7,811.7

გრანტები

7193.4

6522.3

4,582.8

4,437.8

145.0

სხვა შემოსავლები

523.1

579.1

516.0

 

516.0

ხარჯები

6891.4

7777.3

8,519.5

519.5

8,000.0

შრომის ანაზღაურება

1,513.0

1604.7

1,680.0

 

1,680.0

საქონელი და მომსახურება

1,237.8

1256.4

1,029.7

11.6

1,018.1

პროცენტი

187.9

151.9

92.4

 

92.4

სუბსიდიები

3243.3

4061.0

4,289.3

 

4,289.3

გრანტები

12.5

58.0

58.0

 

58.0

სოციალური უზრუნველყოფა

463.7

345.9

508.6

 

508.6

სხვა ხარჯები

233.2

299.4

861.5

507.9

353.6

საოპერაციო სალდო

4082.8

6478.0

4,391.0

3,918.3

472.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3147.2

7613.9

5,857.7

5,072.1

785.6

ზრდა

3396.5

7973.4

6,315.0

5,072.1

1,242.9

კლება

249.3

359.5

457.3

 

457.3

მთლიანი სალდო

935.6

-1135.9

-1,466.7

-1,153.8

-312.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

813.9

-1317.1

-1,723.2

-1,153.8

-569.4

ზრდა

1872.1

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1872.1

1317.1

 

 

 

კლება

1058.1

1317.1

1,723.2

1,153.8

569.4

ვალუტა და დეპოზიტები

1058.1

1317.1

1,723.2

1,153.8

569.4

ვალდებულებების ცვლილება

-121.7

-164.4

-256.5

 

-256.5

კლება

121.7

164.4

256.5

 

256.5

საშინაო

121.7

164.4

256.5

 

256.5

ბალანსი

0.0

16.8

00

 

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 13,367.8 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 

 

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11223.5

14614.8

13,367.8

4,437.8

8,930.0

შემოსავლები

10974.2

14255.3

12,910.5

4,437.8

8,472.7

არაფინანსური აქტივების კლება

249.3

359.5

457.3

 

457.3

 

3. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4,582.8 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 

 

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7193.4

6522.3

4,582.8

4,437.8

145.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7193.4

6522.3

4,582.8

4,437.8

145.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7193.4

347.6

625.0

480.0

145.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 515.5

 

 

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145,0

347.6

625.0

480.0

145.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

4532.9

6174.7

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

6174.7

3,957.8

3,957.8

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

5484.7

3,515.1

 3,515.1

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

340.0

340,0

340,0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების  ფონდი

 

350.0

102,7

102,7

 

 

4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქცი-ონალური კოდი

 

დასახელება

 

 

   2020 წლის გეგმა

 

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,457.4

2545.8

2,811.2

 

2,811.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2250.2

2331.7

2,655.8

 

2,655.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2250.2

2331.7

2,510.7

 

         2,510.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

145.1

 

145.1

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

2.8

4.2

5,0

 

5,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

42.8

4.2

5,0

 

5,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

187.9

151.9

92.4

 

92.4

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

16.5

58.0

58,0

 

58,0

702

თავდაცვა

96.8

93.4

106.4

 

106.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1714.3

4418.9

3,834.9

3,534.1

300.8

7045

ტრანსპორტი

1714.3

4418.9

3,834.9

3,534.1

300.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1714.3

4418.9

3,834.9

3,534.1

300.8

705

გარემოს დაცვა

71.1

341.5

 

 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

71.1

 

 

 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

341.5

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2456.6

2218.0

3064.7

1,018.0

2,046.7

7061

ბინათმშენებლობა

107.0

 

42,8

 

42,8

7063

წყალმომარაგება

572.8

846.1

393.8

385.1

    8.7

7064

გარე განათება

380.2

679.8

243.4

14.7

228.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1396.6

682.9

2,384.7

618.2

1,766.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

52.7

358.4

305.3

248.6

56.7

7072

ამბულატორიული მომსახურება

3.3

292.8

248.7

248.6

0,1

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

3.3

292.8

248.7

248.6

0,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

49.4

65.6

56,6

 

56.6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1085.4

1518.5

1,403.4

167.4

1,236.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

354.4

230.1

529.4

102.7

426.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

662.7

1177.7

801.9

64.7

737.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

12.5

18.1

15.4

 

15.4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55.8

92.6

56.7

 

56.7

709

განათლება

1,882.6

2104.3

2,603.1

623.5

1,979.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,815.6

2032.7

2,023.6

115.6

1,908.0

7092

ზოგადი განათლება

 

 

507.9

507.9

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

507.9

507.9

 

7093

პროფესიული განათლება

67.0

71.6

71,6

 

71,6

710

სოციალური დაცვა

470.9

381.5

705.5

 

705.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175.8

248.7

390.0

 

390.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

164.8

197.5

341,7

 

341.7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

11.0

51.2

48.3

 

48.3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

25.2

21.2

26.0

 

26.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

108.4

27.4

2.0

 

2.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

161.5

84.2

287.5

 

287.5

 

სულ

10287.9

13980.3

14,834.5

5,591.6

9,242.9

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,857.7 ათასი ლარით, მათ შორის:


ა) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,315.0 ათასი ლარით;

ბ)  განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება  457.3 ათასი ლარით.“.

 
6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1,466.7 ათასი ლარის ოდენობით.“

7. მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს   სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი

 

 

 

2020 წლის გეგმა

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

10409.6

15932.3

15,091.0

5,591.6

9,499.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146

146

141

 

141

 

ხარჯები

6891.4

7794.5

8,519.5

519.5

8,000.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,513.0

1604.7

1,680.0

 

1,680.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,396.5

7973.4

6,315.0

5,072.1

1,242.9

 

ვალდებულებების კლება

121.7

164.4

256.5

 

256.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,579.1

2710.2

3,067.7

 

3,067.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

137

132

 

132

 

ხარჯები

2328.2

2475.4

2,748.8

 

2,748.8

 

შრომის ანაზღაურება

1424.7

1520.1

1,583.6

 

1,583.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.2

70.4

62.4

 

62.4

 

ვალდებულებების კლება

121.7

164.4

256.5

 

256.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

621.3

603.8

710.0

 

710.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

31

 

31

 

ხარჯები

611.3

598.5

666.3

 

666.3

 

შრომის ანაზღაურება

420.8

430.1

448,0

 

448,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

5.3

43,7

 

43,7

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,628.9

1727.9

1,800.7

 

1,800.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

101

 

101

 

ხარჯები

1,509.7

1662.8

1,782,0

 

1,782,0

 

შრომის ანაზღაურება

1003.9

1090.0

1,135.6

 

1,135.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.2

65.1

18.7

 

18.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

145.1

 

145.1

 

ხარჯები

 

 

145.1

 

145.1

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

2.8

4.2

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

2.8

4.2

5,0

 

5,0

01 05

რეგიონული განვითარების  ფონდი

16.5

58.0

58,0

 

58,0

 

ხარჯები

16.5

58.0

58,0

 

58,0

01 06

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

309.6

316.3

348.9

 

348.9

 

ხარჯები

187.9

151.9

92.4

 

92.4

 

ვალდებულებების კლება

121.7

164.1

256.5

 

256.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

96.8

93.4

106.4

 

106.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

96.8

93.4

106.4

 

106.4

 

შრომის ანაზღაურება

88.3

84.6

96,4

 

96,4

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96.8

93.4

106.4

 

106.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

96.8

93.4

106.4

 

106.4

 

შრომის ანაზღაურება

88.3

84.6

96,4

 

96,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,242.0

8052.0

6,907.6

4,552.1

2,355.5

 

ხარჯები

1,533.3

1622.2

1,392.6

11.6

1,381,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2708.7

6429.8

5,515.0

4,540.5

974.5

 

ვალდებულებების კლება

2

 

 

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1714.3

4418.5

3,834.9

3,534.1

300.8

 

ხარჯები

240.7

313.8

41.5

11.6

29.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1473.6

4104.7

3,793.4

3,522.5

270.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2086.0

2224.8

2,285.0

39 9.8

1,885.2

 

ხარჯები

1,289.7

272.1

1,351.1

 

1,351.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

796.3

1952.7

933.9

399.8

534.1

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

03 02 01

ბინათმშენებლობა

107.0

 

42,8

 

42,8

 

ხარჯები

107.0

 

42,8

 

42,8

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

572.8

838.5

393.8

385.1

8.7

 

ხარჯები

37.8

22.7

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535.0

815.8

393.8

385.1

8.7

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

380.2

522.9

243.4

14.7

228.7

 

ხარჯები

291.8

248.1

200.7

 

200.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.4

274.8

42.7

14.7

28.0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

889.2

341.5

1,050.0

 

1,050.0

 

ხარჯები

837.1

341.5

1,050.0

 

1,050.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.1

341.5

 

 

 

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

136.8

521.9

555.0

 

555.0

 

ხარჯები

16.0

1.3

57.6

 

57.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.8

520.6

497.4

 

497.4

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

441.7

 

439.7

278.2

161.5

 

ხარჯები

2.9

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

438.8

0.9

439.7

278.2

161.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

348.4

348.0

340,0

8.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

348.4

348.0

340,0

8.0

04 00

განათლება

1,882.6

2095.9

2,595.1

623.5

1,971.6

 

ხარჯები

1,494.4

1833.2

2,479.5

507.9

1,971.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

388.2

262.2

115.6

115.6

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,456.7

1769.0

1,900.0

 

1,900.0

 

ხარჯები

1,428.1

1762.8

1,900.0

 

1,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

 

 

 

 

04 02

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

358.9

255.3

115.6

115.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358.9

255.3

115.6

115.6

 

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

67.0

71.6

71,6

 

71,6

 

ხარჯები

66.3

70.4

71.6

 

71.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

 

 

 

 

04 04

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

620.8

507.9

507.9

 

 

ხარჯები

 

620.8

507.9

507.9

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1085.4

1514.0

1,403.4

167.4

1,236.0

 

ხარჯები

918.4

1050.5

1,030.1

 

1,030.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.0

463,5

373.3

167.4

205.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

354.4

225,2

529.4

102.7

426.7

 

ხარჯები

193.3

225,2

257.3

 

257.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.1

 

272.1

102.7

169.4

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

197.0

 

421.3

 

421.3

 

ხარჯები

193.3

 

257.3

 

257.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

 

164.0

 

164.0

05 01 02

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

157.5

 

108.1

102.7

5.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.5

 

108.1

102.7

5.4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

662.7

1176,2

801.9

64.7

737.2

 

ხარჯები

656.8

736,4

730.7

 

730.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

439,8

71.2

64.7

6.5

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

662.7

937,1

801.9

64.7

737.2

 

ხარჯები

656.8

495,8

730.7

 

730.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

 

71.2

64.7

6.5

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

48.5

82,6

36.7

 

36.7

 

ხარჯები

48.5

60,4

6,7

 

6,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

22,2

30.0

 

30.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

7.3

10,0

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

7.3

10,0

20,0

 

20,0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

12.5

18,5

15.4

 

15.4

 

ხარჯები

12.5

18,5

15.4

 

15.4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

523.6

846,0

1,010.8

248.6

762.2

 

ხარჯები

520.2

550,4

762.1

 

762.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

295,6

248.7

248.6

0.1

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

52.7

358,4

305.3

248.6

56.7

 

ხარჯები

49.3

62,8

56.6

 

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

 

248.7

248.6

0.1

06 02

სოციალური პროგრამები

470.9

381,5

705.5

 

705.5

 

ხარჯები

470.9

381,5

705.5

 

705.5

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება

175.8

248,7

390.0

 

390.0

 

ხარჯები

175.8

248,7

390.0

 

390.0

06 02 02

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

162.2

192,6

288.5

 

288.5

 

ხარჯები

162.2

192,6

288.5

 

288.5

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება

106.7

25,7

 

 

 

 

ხარჯები

106.7

25,7

 

 

 

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა  დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

1.0

 

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

1.0

 

1.0

 

1.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

25.2

 

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

25.2

 

26.0

 

26.0

 

 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია ხატიაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.