თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.163.016501
9
24/03/2020
ვებგვერდი, 26/03/2020
190020020.35.163.016501
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
თელავის მუნიციპალიტეტი
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2020 წლის 24 მარტი

ქ. თელავი

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს  ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019,
190020020.35.163.016491).

1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილების „თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილი თხლაშიძედანართი 
თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

 


თავი I

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

26,047.62

33,908.80

32,151.02

8,137.22

24,013.80

გადასახადები

6,528.37

20,511.04

20,441.50

0.00

20,441.50

გრანტები

16,604.72

9,384.78

8,417.22

8,137.22

280.00

სხვა შემოსავლები

2,914.53

4,012.98

3,292.30

0.00

3,292.30

 

 

 

 

 

 

II. ხარჯები

16,303.52

18,845.99

21,380.61

1,307.19

20,073.42

შრომის ანაზღაურება

2,551.13

2,594.95

2,772.50

0.00

2,772.50

საქონელი და მომსახურება

3,812.73

4,722.48

6,176.08

774.48

5,401.60

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

204.39

108.25

85.55

0.00

85.55

სუბსიდიები

7,425.50

8,302.76

9,023.28

0.00

9,023.28

გრანტები

23.00

135.06

91.41

0.00

91.41

სოციალური უზრუნველყოფა

1,327.76

1,428.93

1,687.19

0.00

1,687.19

სხვა ხარჯები

959.00

1,553.56

1,544.60

532.71

1,011.89

 

 

 

 

 

 

III. საოპერაციო სალდო

9,744.11

15,062.81

10,770.41

6,830.03

3,940.38

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,245.61

12,407.73

17,019.97

8,176.05

8,843.92

ზრდა

7,710.26

12,858.96

17,769.97

8,176.05

9,593.92

კლება

464.65

451.22

750.00

0.00

750.00

 

 

 

 

 

 

V. მთლიანი სალდო

2,498.50

2,655.08

-6,249.55

-1,346.02

-4,903.54

 

 

 

 

 

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,130.60

2,259.55

-6,599.90

-1,346.02

-5,253.89

ზრდა

2,130.60

2,557.54

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

2,130.60

2,557.54

0.00

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება

0.00

297.99

6,599.90

1,346.02

5,253.89

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

297.99

6,599.90

1,346.02

5,253.89

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-367.90

-395.53

-350.35

0.00

-350.35

ზრდა

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

კლება

367.90

395.65

350.35

0.00

350.35

საშინაო

367.90

395.65

350.35

0.00

350.35

საგარეო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

26512.28

34360.15

32901.02

8137.22

24763.80

შემოსავლები

26047.62

33908.80

32151.02

8137.22

24013.80

არაფინანსური აქტივების კლება

464.65

451.22

750.00

0.00

750.00

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

გადასახდელები

24381.68

32100.60

39500.92

9483.24

30017.69

ხარჯები

16303.52

18845.99

21380.61

1307.19

20073.42

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7710.26

12858.96

17769.97

8176.05

9593.92

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების კლება

367.90

395.65

350.35

0.00

350.35

ნაშთის ცვლილება

2130.60

2259.55

-6599.90

-1346.02

-5253.89

 

მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 32151,02 ათასი  ლარით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

26,047.62

33,908.80

32,151.02

8,137.22

24,013.80

გადასახადები

6,528.37

20,511.04

20,441.50

0.00

20,441.50

გრანტები

16,604.72

9,384.78

8,417.22

8,137.22

280.00

სხვა შემოსავლები

2,914.53

4,012.98

3,292.30

0.00

3,292.30

 

მუხლი 4. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 20441,5 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6,528.4

20,511.0

20,441.5

0.0

20,441.5

საშემოსავლო გადასახადი

1,770.7

0.0

0.0

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

14,134.9

14,641.5

 

14,641.5

ქონების გადასახადი

4,757.7

6,376.2

5,800.0

0.0

5,800.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

3,015.7

4,459.8

4,140.0

 

4,140.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.855

-1.58

0.000

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

109.0

169.0

60.0

0.0

60.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1.1

0.0

0.0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

107.9

169.0

60.0

 

60.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

773.3

822.2

750.0

0.0

750.0

ფიზიკურ პირებიდან

502.3

554.1

500.0

 

500.0

იურიდიულ პირებიდან

271.0

268.1

250.0

 

250.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

857.8

926.7

850.0

0.0

850.0

ფიზიკურ პირებიდან

183.9

187.7

220.0

 

220.0

იურიდიულ პირებიდან

673.9

739.0

630.0

 

630.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8417,22 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

16,604.72

9,384.78

8,417.22

8,137.22

280.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

10.55

0.00

0.00

0.00

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

16,594.17

9,384.78

8,417.22

8,137.22

280.00

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9,845.70

285.00

280.00

0.00

280.00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9,560.70

0.00

0.00

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

285.00

285.00

280.00

 

280.00

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,748.47

8,026.88

7,052.46

7,052.46

0.00

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6,629.37

7,219.43

5,998.11

5,998.1

0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

478.0

478.0

478.0

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.00

329.45

576.34

576.34

 

     სხვა ტრანსფერები

119.1

1,072.9

1,084.8

1,084.8

0.00

 

მუხლი 6. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3292,30 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2,914.5

4,013.0

3,292.3

0.0

3,292.30

შემოსავლები საკუთრებიდან

746.5

1,013.5

682.1

0.0

682.1

პროცენტები

322.0

565.7

350.0

 

350.0

რენტა

424.4

447.8

332.1

0.0

332.1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

316.7

346.3

250.0

 

250.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

107.7

101.5

82.1

 

82.1

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,631.5

1,705.3

1,624.1

0.0

1,624.1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,593.0

1,663.0

1,586.1

0.0

1,586.1

სანებართვო მოსაკრებელი

80.8

46.8

50.0

 

50.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.016

0.001

0.050

 

0.050

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.6

0.4

2.0

 

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,303.7

1,412.1

1,334.0

 

1,334.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

203.8

203.8

200.0

 

200.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

38.5

42.2

38.0

0.0

38.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

38.5

42.2

38.0

 

38.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

524.9

1,172.9

970.0

 

970.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11.681

121.27

16.15

 

16.15

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  21380,61 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

 

 

თელავის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

16,303.52

549.54

15,753.98

18,845.99

1,370.00

17,475.99

21,380.61

1,307.19

20,073.42

შრომის ანაზღაურება

2,551.13

0.00

2,551.13

2,594.95

0.00

2,594.95

2,772.50

0.00

2,772.50

საქონელი და მომსახურება

3,812.73

173.57

3,639.16

4,722.48

543.36

4,179.12

6,176.08

774.48

5,401.60

პროცენტი

204.39

0.00

204.39

108.25

0.00

108.25

85.55

0.00

85.55

სუბსიდიები

7,425.50

0.00

7,425.50

8,302.76

0.00

8,302.76

9,023.28

0.00

9,023.28

გრანტები

23.00

0.00

23.00

135.06

0.00

135.06

91.41

0.00

91.41

სოციალური უზრუნველყოფა

1,327.76

0.00

1,327.76

1,428.93

0.00

1,428.93

1,687.19

0.00

1,687.19

სხვა ხარჯები

959.00

375.97

583.03

1,553.56

826.64

726.92

1,544.60

532.71

1,011.89


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17019,97 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17769,97 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4.2

0.0

4.2

127.5

0.0

127.5

227.83

0.0

227.8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4.2

0.0

4.2

127.5

0.0

127.5

227.83

0.0

227.8

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6693.1

4978.9

1714.2

10620.0

7146.8

3473.2

12707.07

6014.3

6692.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5372.9

4536.5

836.4

7896.2

5749.4

2146.8

7738.12

4869.1

2869.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

782.5

408.5

374.0

1603.3

993.7

609.7

3028.56

28.7

2999.9

02 03

გარე განათება

111.5

33.9

77.5

359.2

0.7

358.5

361.70

0.2

361.5

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

1088.47

844.5

243.9

02 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

425.8

0.0

425.8

154.9

0.0

154.9

57.86

0.0

57.9

02 08

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების  მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

457.0

303.6

153.4

130.28

86.7

43.6

02 10

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

117.5

99.5

18.0

205.79

185.2

20.6

02 11

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

96.30

0.0

96.3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

0.0

160.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

0.0

160.0

04 00

განათლება

413.5

163.1

250.4

1064.2

663.7

400.5

2602.0

1693.9

908.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

20.1

0.0

20.1

73.9

0.0

73.9

25.0

0.0

25.0

04 02

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

393.4

163.1

230.3

326.6

0.0

326.6

1181.6

417.6

764.0

04 04

საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

663.7

663.7

0.0

1395.4

1276.3

119.1

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

587.0

276.3

310.7

835.5

68.4

767.2

1823.7

297.9

1525.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

437.4

231.7

205.7

617.6

68.4

549.2

1096.8

297.9

798.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

89.1

44.7

44.4

91.5

0.0

91.5

76.6

0.0

76.6

05 05

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

13.2

0.0

13.2

54.4

0.0

54.4

114.8

0.0

114.8

05 06

დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

47.4

0.0

47.4

72.1

0.0

72.1

535.6

0.0

535.6

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

12.5

211.6

148.9

62.8

249.3

169.9

79.4

06 01

ჯანმრთელობისა დაცვა

0.0

0.0

0.0

207.9

148.9

59.0

244.3

169.9

74.4

06 02

სოციალური დაცვა

12.5

0.0

12.5

3.8

0.0

3.8

5.0

0.0

5.0

სულ ჯამი

7710.3

5418.4

2291.9

12859.0

8027.8

4831.2

17769.97

8176.0

9593.9


განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 750,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

464.7

451.2

750.0

0.0

750.0

ძირითადი აქტივები

274.3

25.1

50.0

 

50.0

არაწარმოებული აქტივები

190.4

426.1

700.0

0.0

700.0

მიწა

190.4

426.1

700.0

 

700.0

 

მუხლი 9. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რეადაქციით:

ათას ლარში

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,687.4   

0.0   

3,687.4   

3,873.4   

0.0   

3,873.4   

4,471.0   

0.0   

4,471.0   

7.01.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,467.9   

0.0   

3,467.9   

3,685.2   

0.0   

3,685.2   

4,305.5   

0.0   

4,305.5   

7.01.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,467.9   

0.0   

3,467.9   

3,685.2   

0.0   

3,685.2   

4,027.0   

0.0   

4,027.0   

7.01.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

278.5   

0.0   

278.5   

7.01.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

204.6   

0.0   

204.6   

108.2   

0.0   

108.2   

85.6   

0.0   

85.6   

7.01.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15.0   

0.0   

15.0   

80.0   

0.0   

80.0   

80.0   

0.0   

80.0   

702

თავდაცვა

133.5   

0.0   

133.5   

113.4   

0.0   

113.4   

145.0   

0.0   

145.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,703.4   

4,607.9   

1,095.5   

8,546.2   

5,946.6   

2,599.5   

9,529.2   

5,898.8   

3,630.4   

7.04.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

26.9   

0.0   

26.9   

96.3   

0.0   

96.3   

7.04.2.1

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

26.9   

0.0   

26.9   

96.3   

0.0   

96.3   

7.04.5

ტრანსპორტი

5,703.4   

4,607.9   

1,095.5   

8,401.7   

5,847.1   

2,554.6   

9,227.1   

5,713.6   

3,513.5   

7.04.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,703.4   

4,607.9   

1,095.5   

8,401.7   

5,847.1   

2,554.6   

9,227.1   

5,713.6   

3,513.5   

7.04.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

117.5   

99.5   

18.0   

205.8   

185.2   

20.6   

7.04.7.3

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

117.5   

99.5   

18.0   

205.8   

185.2   

20.6   

705

გარემოს დაცვა

887.1   

102.2   

784.9   

1,441.6   

474.5   

967.1   

1,705.4   

143.8   

1,561.7   

7.05.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

734.9   

0.0   

734.9   

830.0   

0.0   

830.0   

992.4   

0.0   

992.4   

7.05.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

50.0   

0.0   

50.0   

212.5   

123.6   

88.9   

388.4   

0.0   

388.4   

7.05.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

102.2   

102.2   

0.0   

399.1   

350.9   

48.3   

324.6   

143.8   

180.8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,691.2   

818.4   

2,872.8   

5,476.0   

2,007.4   

3,468.6   

7,288.8   

1,149.6   

6,139.3   

7.06.1

ბინათმშენებლობა

698.5   

376.0   

322.5   

1,164.0   

770.9   

393.1   

1,203.1   

532.7   

670.4   

7.06.3

წყალმომარაგება

1,533.3   

408.5   

1,124.8   

2,338.9   

925.8   

1,413.1   

3,616.1   

28.7   

3,587.5   

7.06.4

გარე განათება

852.6   

33.9   

818.7   

1,123.8   

0.7   

1,123.1   

1,283.7   

0.2   

1,283.5   

7.06.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

606.7   

0.0   

606.7   

849.3   

310.0   

539.3   

1,185.9   

588.0   

597.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

131.5   

0.0   

131.5   

321.5   

148.9   

172.6   

389.3   

169.9   

219.4   

7.07.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

131.5   

0.0   

131.5   

321.5   

148.9   

172.6   

389.3   

169.9   

219.4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,602.2   

276.3   

3,325.9   

4,371.0   

68.4   

4,302.6   

5,659.0   

297.9   

5,361.1   

7.08.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,922.2   

231.7   

1,690.5   

2,283.8   

68.4   

2,215.4   

3,201.4   

297.9   

2,903.5   

7.08.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,587.2   

44.7   

1,542.6   

2,000.8   

0.0   

2,000.8   

2,311.1   

0.0   

2,311.1   

7.08.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.0   

0.0   

40.0   

40.0   

0.0   

40.0   

40.0   

0.0   

40.0   

7.08.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

52.8   

0.0   

52.8   

46.4   

0.0   

46.4   

106.5   

0.0   

106.5   

709

განათლება

4,630.8   

163.1   

4,467.7   

5,686.2   

752.0   

4,934.2   

7,606.4   

1,823.3   

5,783.1   

7.09.1

სკოლამდელი აღზრდა

4,546.5   

163.1   

4,383.4   

4,838.7   

0.0   

4,838.7   

5,981.6   

417.6   

5,564.0   

7.09.2

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

752.0   

752.0   

0.0   

1,524.7   

1,405.6   

119.1   

7.09.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

752.0   

752.0   

0.0   

1,524.7   

1,405.6   

119.1   

7.09.3

პროფესიული განათლება

84.3   

0.0   

84.3   

95.5   

0.0   

95.5   

100.0   

0.0   

100.0   

710

სოციალური დაცვა

1,546.6   

0.0   

1,546.6   

1,875.8   

0.0   

1,875.8   

2,356.3   

0.0   

2,356.3   

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

38.9   

0.0   

38.9   

71.7   

0.0   

71.7   

112.330   

0.0   

112.3   

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

25.7   

0.0   

25.670   

31.1   

0.0   

31.1   

31.8   

0.0   

31.8   

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

13.2   

0.0   

13.2   

40.6   

0.0   

40.6   

80.5   

0.0   

80.5   

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

130.1   

0.0   

130.1   

161.5   

0.0   

161.5   

183.2   

0.0   

183.2   

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

39.0   

0.0   

39.0   

68.7   

0.0   

68.7   

70.0   

0.0   

70.0   

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

969.5   

0.0   

969.5   

777.8   

0.0   

777.8   

970.0   

0.0   

970.0   

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

369.1   

0.0   

369.1   

796.2   

0.0   

796.2   

1,020.9   

0.0   

1,020.9   

 

სულ

24,013.8   

5,967.9   

18,045.9   

31,704.9   

9,397.8   

22,307.2   

39,150.6   

9,483.2   

29,667.3   


მუხლი 10. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 10770,41 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6249,55 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

9,744.11

15,062.81

10770,41

 მთლიანი სალდო

2,498.50

2,655.08

-6249,55

 

მუხლი 11. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

თელავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს (-6599,90) ათასი ლარით:

ათას ლარებში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,130.60

2,259.55

- 6599,90

 ზრდა

2,130.60

2,557.54

0

         ვალუტა და დეპოზიტი

2,130.60

2,557.54

0

 კლება

 

297.99

6599,90

        ვალუტა და დეპოზიტი

 

297.99

6599,90

 

მუხლი 12. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-350,35) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 350,35 ათას ლარს.

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-367.90

-395,65

-350.35

კლება

367.90

395,65

350.35

საშინაო

367.90

395,65

350.35


თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2019 წლის ბოლოს განისაზღვრება 1028,326 ათასი ლარით.

თავი II 

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამებს აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რომელიც გულისხმობს, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას, რეაბილიტაციას და ახლის მშენებლობას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17,081.47

7,048.39

10,033.08

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,138.66

4,869.10

3,269.55

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

7,668.21

4,869.10

2,799.10

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

306.00

0.00

306.00

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

164.45

0.00

164.45

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

4,004.56

28.65

3,975.91

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2,710.13

28.65

2,681.47

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

906.00

0.00

906.00

02 02 03

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

388.44

0.00

388.44

02 03

გარე განათება

1,283.70

0.17

1,283.54

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

922.00

0.00

922.00

02 03 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა

361.70

0.17

361.53

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,088.47

844.52

243.95

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

1,088.47

844.52

243.95

02 05

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

1,203.07

532.71

670.36

02 05 01

 სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები

1,203.07

532.71

670.36

02 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

90.86

0.00

90.86

02 06 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

87.86

0.00

87.86

02 06 02

სასმელი წყლის „სოკო“

3.00

0.00

3.00

02 07

სარიტუალო ღონისძიებები

70.00

0.00

70.00

02 07 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

70.00

0.00

70.00

02 08

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების  მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

18.50

0.00

18.50

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

881.56

588.04

293.52

02 10

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

205.79

185.20

20.58

02 11

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

96.30

0.00

96.30

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01

8138,66

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების  ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ადგილობრივი ბიუჯეტით და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდება გზების (2020 წლის ბიუჯეტით სოფლებში - წინანდალი, ქვ. ხოდაშენი, შალაური, ნაფარეული, სანიორე, ფშაველი, გულგულა, კონდოლი, ნასამხრალი, თეთრწყლები, კისისხევი, შალაური, ქ. თელავში - გრიბოედოვის ქუჩა, მეგობრობის ქუჩა, ორბელიანის ქუჩა, ბოჭირიძეების ქუჩის და სოფ. კურდღელაურის N22 ქუჩის დამაკავშირებელი გზა და სხვა) რეაბილიტაცია, ქ. თელავში ტროტუარების რეაბილიტაცია (მ.შ ქ. თელავში ჭავჭავაძის გამზირის და  რუსთაველის გამზირის გარკვეული მონაკვეთების და ალაზნის გამზირზე ტროტუარის რეაბილიტაცია ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია), პანდუსების მოწყობა (პარკ ნადიკვართან, მუნიციპალიტეტის მერიის შენობასთან და სხვა), საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება. წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა საჭირო გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია. ასევე,  საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ყოველწლიურად, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმოული შეკეთება), რომელიც განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც მოითხოვს აუცილებელ რეაბილიტაციას;  საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა არსებული გადასასვლელების  და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, ახალი ნიშნების დამატება, სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა.

პროგრამის განხორციელების მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული გადაადგილების პირობების შექმნა, არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებითაც  სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01 01

7668,21

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია გზის სრული რეაბილიტაცია (დაახლოებით სარეაბილიტაციო სივრცე 2020 წლისთვის 142200 კვ.მ).  ადგილობრივი ბიუჯეტით და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფონდიდან დაფინანსდება გზების (2020 წლის ბიუჯეტით სოფლებში - წინანდალი, ქვ. ხოდაშენი, შალაური, ნაფარეული, სანიორე, ფშაველი, გულგულა, კონდოლი, ნასამხრალი, თეთრწყლები, კისისხევი, შალაური, ქ. თელავში - გრიბოედოვის ქუჩა, მეგობრობის ქუჩა ორბელიანის ქუჩა, ბოჭირიძეების ქუჩის და სოფ. კურდღელაურის N22 ქუჩის დამაკავშირებელი გზა და სხვა) რეაბილიტაცია, ქ. თელავში ტროტუარების რეაბილიტაცია (მ.შ ქ. თელავში ჭავჭავაძის გამზირის და  რუსთაველის გამზირის გარკვეული მონაკვეთების და ალაზნის გამზირზე ტროტუარის რეაბილიტაცია ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია), პანდუსების მოწყობა (პარკ ნადიკვართან, მუნიციპალიტეტის მერიის შენობასთან და სხვა), საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება. „თელავის მუნიციპალიტეტში შპს „ვილა იყალთო ჰორეკასათვის“ მისასვლელი გზის და მასთან ერთად გაზმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოწყობის თანადაფინანსებისათვის;  წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა საჭირო გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია; პროექტს ექნება მაღალი  სოციალური და ეკონომიკური ეფექტი, რადგან რეაბილიტირებული გზით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01 02

306,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ყოველწლიურად, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი.  სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმოული შეკეთება), რომელიც განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც მოითხოვს შეკეთებას, 2020 წელსაც სამუშაოების განხორციელება იგეგმება ქ. თელავში- ალაზნის გამზირზე, კავკასიონის ქუჩაზე, ორაგუბის ქუჩაზე, ახვლედიანის ქუჩაზე, სოფლებში - აკურა, ბუშეტი, იყალთო, ართანა და სხვა;   პროექტის მიზანია არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობების შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01 03

164,45

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს სხვადასხვა სახის საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება. საჭიროების შესაბამისად მოხდება სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება, საგზაო მონიშვნების დახაზვა, უსაფრთხოების მიზნით თოვლიანი ამინდის შემთხვევაში ხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლისგან გაწმენდა. განხორციელდება ქ. თელავში განთავსებული სათვალთვალო კამერების და ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის მიზანი: საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება. უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02

4004.56

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის, ჭაბურღილების გამართული და შეუფერხებელ ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორცილებას.

 მიზანია:
 - სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02 01

2710,13

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის განხორციელებისას, სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით, აგრეთვე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსებით (თანადაფინანსების პრინციპით) რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის ქსელებს (სოფ. ნასამხრალი, სოფ. კონდოლი, სოფ. რუისპირი, ვარდისუბანი, ფშაველი და სხვა). აგრეთვე მოეწყობა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობება სოფ. ართანაში, სოფ. ფშაველში განხორციელდება სასმელი წყლის სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა, სოფ. ყარაჯალაში არსებული ჭაბურღილის მიმდებარედ სამარაგე ავზის მოწყობა, ქვეპროგრამის დაფინანსების ფარგლებში წლის განმავლობაში გამართულად იმუშავებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 72ჭაბურღილი,  განხორციელდება ჭაბურღილებისათვის მიწოდებული ელ.ენერგიის სიმძლაბრის გაზრდა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, საექსპერტო მომსახურება.

მიზანი: მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02 02

906,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების დაზიანების შემთხვევაში წერტილოვანი შეკეთება, დაფინანსდება ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ანაზღაურება. განხორციელდება ბუნებრივი წყაროების ექსპერტიზა. ქვეპროგრამის განხორცილების მიზანია წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებია

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02 03

388,44

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროექტის განხორციელებისას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა და ახალი სანიაღვრე არხების მოწყობა (მათ შორის ქ. თელავში ზაირა კიკვიძის ქუჩაზე, ჭავჭავაძის მოედანზე და ერისთავი-ჩოლოყაშვილის ქუჩების კვეთაზე სხვა).

პროგრამის განხორციელების მიზანია: თავიდან იქნეს აცილებული ქუჩების, ეზოების, სავარგულების დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება.  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 03

1283,7

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7500 ცალს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსედება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,  რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: გარე განათების დაზიანებულ მონაკვეთების შეკეთება, სადენების აღდგენა, მწყობრიდან გამოსული სანათების შეცვლა,   ექსპლუატაცია გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 250 კმ სიგრძის გზის გარე განათების ქსელს, გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება. იმ უბნებში სადაც არ არსებობს გარე განათება მოეწყობა ახალი გარე განათების ქსელი. 

მიზანი: გარე განათების სისტემის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების სისტემის ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 03 01

922,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება: გარე განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, გარე განათების დაზიანებულ მონაკვეთების შეკეთება, სადენების აღდგენა, მწყობრიდან გამოსული სანათების შეცვლა,   ექსპლუატაცია გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 250 კმ სიგრძის გზის გარე განათების ქსელს.

მიზანი: გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ოპერატიულად აღმოფხვრა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების სისტემის რეაბლიტაცია/მოწყობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 03 02

361,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის განხორციელებისას იმ უბნებში სადაც არ არსებობს გარე განათება მოეწყობა ახალი გარე განათების ქსელი.  ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათებით მაქსიმალურად უზრუნველყოფა.

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 04

1088,47

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითიმოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურება თელავის მუნიციპალიტეტისათვის წარმოადგენს ახალ გამოწვევას. ადგილობრივი ბიუჯეტით და სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოსადგომის მშენებლობა.

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურება, რომელიც მიმართული იქნება თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 04 01

1088,47

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურება თელავის მუნიციპალიტეტისათვის წარმოადგენს ახალ გამოწვევას. ადგილობრივი ბიუჯეტით და სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოსადგომის მშენებლობა.

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურება, რომელიც მიმართული იქნება თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 05

1203,07

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამისაღწერადამიზანი

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდება სახურავების, სადარბაზოების და სხვ.  რეკონსტრუქცია - შეკეთების ღონისძიებები. აგრეთვე 2020 წელს დასრულდება ქ. თელავში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მდებარე N5, N7, N9 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია. განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების დაზიანებული, ავარიული და საფრთხის შემცველი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების (კორპუსების რაოდენობა 60) ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა);

მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 05 01

1203,07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდება სახურავების, სადარბაზოების და სხვ.  რეკონსტრუქცია - შეკეთების ღონისძიებები. აგრეთვე 2020 წელს დასრულდება ქ. თელავში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მდებარე N5, N7, N9 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია. განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების დაზიანებული, ავარიული და საფრთხის შემცველი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების (კორპუსების რაოდენობა 60) ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა);

მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 06

90,86

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელებისას  შეძენილი იქნება საწვავი ისეთი მექანიზმებისათვის როგორიც არის გრეიდერი, ექსკავატორი, ბულდოზერი, ავტო თვითმცლელი და სხვ., რომლებიც შეასრულებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში, განხორციელდება სოფ. გულგულაში და სოფ. ბუშეტში მემორიალების და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენა/რეაბილიტაცია.  ქ. თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე სკვერის მიმდებარედ არსებულ ხიდდთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.

აგრეთვე დაფინანსდება სასმელი წყლის ე.წ. „სოკოების “ მიერ მოხმარებული წყლის ანაზღაურება და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 06 01

87,86

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის განხორციელებისას  შეძენილი იქნება საწვავი ისეთი მექანიზმებისათვის როგორიც არის გრეიდერი, ექსკავატორი, ბულდოზერი, ავტო თვითმცლელი და სხვ რომლებიც შეასრულებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში. განხორციელდება სოფ. გულგულაში და სოფ. ბუშეტში მემორიალების და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენა/რეაბილიტაცია.  აღდგენა/რეაბილიტაცია.  ქ. თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე სკვერის მიმდებარედ არსებულ ხიდდთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა.

მიზანი: წარმოშობილი პრობლემების დროულად აღმოფხვრა, კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის „სოკო“

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 06 02

3,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიზე არსებული სასმელი წყლის სოკოების მიერ მოხმარებული წყლის ღირებულების ანაზღაურება

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

სარიტუალო ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 07

70,0

პროგრამისგანმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითიმოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისდა ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელებისას დასუფთავდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოები. გატანილი იქნება სასაფლაოების ტერიტორიიდან სხვადასხვა სახის ნაგავი და გადაბელილი ხის  ტოტები.

მიზანი: მოწესრიგებული სასაფლაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 07 01

70,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის განხორციელებისას დასუფთავდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოები. გატანილი იქნება სასაფლაოების ტერიტორიიდან სხვადასხვა სახის ნაგავი და გადაბელილი ხის  ტოტები.

მიზანი: მოწესრიგებული სასაფლაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების  მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 08

18.5

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელებისას მოხდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობა მათი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.

მიზანი: საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 09

881,56

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს დასახლებაში დასახლებების საერთო კრებების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და მასთან დაკავშირებულ სხვა ღონისძიებების დაფინანსებას.

მიზანი: დასახლების საჭიროებებიდან გამომდინარე ღონისძიებების განხორციელება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 10

205,79

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სოფ. ფშაველში კემპინგის მოწყობის სამუშაოების დასრულება.

მიზანი: ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით კომფორტული გარემოს შექმნა;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 11

96,3

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

2020 წელს იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფ. წინანდალში „დოლიაურის ხევის“  ნაპირების გამაგრებითი სამუშაოები. დროთა განმავლობაში წყალმოვარდნების შედეგად „დოლიაურის ხევის“  ისეა დახრამული, რომ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთებს და საცხ. სახლებს. საჭიროა კალაპოტი მოექცეს რკინა-ბეტონის ფორმირებაში. განხორციელდება საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა („დოლიაურის ხევის“, მაწანწარის ხევის, ართანისხევის, „ჭიჭაყვის ხევის“ და ვანთისხევის).

მიზანი: სტიქიის შედეგების თავიდან აცილება

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები.

ათას ლარში

 

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვლები

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,442.00

143.76

1,298.24

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

992.42

0.00

992.42

03 02

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

324.58

143.76

180.82

03 03

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

100.00

0.00

100.00

03 04

მაწანწალა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

25.00

0.00

25.00

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

03 01

992,42

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში კომფორტული გარემოს შექნისათვის ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია  ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. პროგრამის განხორციელებისას მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ყოველდღიურად დაიგვება და დასუფთავდება ქალაქ თელავის ქუჩები, 2020 წელს იგეგმება ტრანსპორტის შეძენა დასუფთავების ღონისძიებების განსახორციელებლად , აგრეთვე შეძენილ იქნება დამატებით 45 ცალი ნაგვის ურნა.

მიზანი: სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა    

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

03 02

324,58

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირებისათვის ღონისძიებების დაფინანსება; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „კისისხევის ხევის“ გაწმენდითი სამუშაოების დასრულება, სოფ. კურდღელაურის მიმდებარედ „უსახელო ხევის“ და აეროპორტ „მიმინო“-ს ქვეშ არსებული გალერეის გაწმენდის სამუშაოები.

მიზანი: გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირება, უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

03 03

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს დასასვენებელი პარკების, სკვერების და სხვა გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობას. ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მწვანე საფარი. სეზონური მცენარეებით დეკორატიულად გაფორმდება ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორია. ჩატარებული იქნება სხვადასხვა სახის სამუშაოები (მწვანე საფარის გათიბვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა,მწვანე ნარგავების მორწყვა, სეზონურად მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა და სხვა); მოვლა-პატრონობა გაგრძელდება მთელი წლის განმავლობაში,

მიზანი: მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი,  ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება -განვითარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მაწანწალა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

03 04

25,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანის და შესაბამისი მომსახურების გაწევის დაფინანსება.

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

 

3. განათლება (კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას. განხორციელდება მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები. აგრეთვე, აღსაზრდელებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა, როგორც სპორტული ისე კულტურული ღონისძიებები.

კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

7,606.36

1,823.25

5,783.10

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,800.00

0.00

4,800.000

04 02

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,181.61

417.61

764.00

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

100.00

0.00

100.00

04 03 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

100.00

0.00

100.00

04 04

საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

1,524.75

1,405.65

119.10

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

04 01

4800,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 თელავის მუნიციპალიტეტში 31 ბაგა-ბაღია. ბაღებში 108 ასაკობრივი ჯგუფია; დასაქმებულია 653 პირი. ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომობა მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია, რადგან მუნიციპალიტეტში 2-დან 6 წლამდე  სულ 3273 ბავშია (იუსტიციის სახლის და სოფლების ამბულატორიების მონაცემების მიხედვით) და აქედან 3180 სარგებლობს სკოლამდელი განათლებით.  სრულად რეაბილიტირებულია 6 ბაგა-ბაღი, ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია 13 ბაგა-ბაღი. ბაღებში ძირითადი გამოწვევებია ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში, ჯგუფში პერსონალის შესაბამისობა ბავშვების რაოდენობასთან (13:1/15:1), დასაქმებული კადრის კვალიფიკაცია, ბაღების  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. არსებული ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის და შტატების დამტების პირობებში, ასევე გადამზადების პროგრამების დაფინანსებით, აღნიშნული გამოწვევები ექვემდებარება დაძლევას. თელავის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ხელმისაწვდომია სკოლამდელი განათლების დაწესებულება, ხოლო ლეჩურიდან ხორციელდება აღსაზრდელთა ტრანსპორტირების დაფინანსება. 32-ე ბაღი სოფ. ნასამხრალში 2020 წლისთვის შევა ექსპლოატაციაში.
31 ბაღისთვის უნიფიცირებულია კვების სტანდარტის შესაბამისი მენიუ და ის სრულად შეესაბამება N 487 დადგენილებას. სასწავლო პროცესები დაქვემდებარებულია სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნებს და არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხდება სასკოლო მზაობის უზრუნველყოფა. 2019 წელს გამოშვებული  აღსაზრდელების 70%  სრულად აკმაყოფილებს სასკოლო მზაობის პროგრამას.
ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (კარიტასი ჩეხეთი, სსიდა, ილიას უნივერსიტეტთან არსებულ ბავშვთა განვითარების ცენტრთან, მაკლეინის ასოციაციასთან, პორტიჯის ასოციაციასთან, და სხვა).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

04 02

1181,61

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების უმეტესობა არის აშენებული საკმაოდ დიდი ხნის წინ, საბავშვო ბაღების შენობების ნაწილი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. გარდა ამისა, კონტინგენტის ზრდის გამო აუცილებელია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება სოფ. კურდღელაურში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. სოფ. აკურაში, სოფ. გულგულაში, სოფ. წინანდალში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია. გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა ბაღების მოწყობა/რეაბილიტაცია. 2020 წელს გაგრძელდება 2 საბავშვო ბაღის - თელავის N1 ბაგა-ბაღის და სოფ. იყალთოში ბაგა-ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. სოფ. კურდღელაურის ყოფილი საბავშვო ბაღის ამორტიზებული შენობის დემონტაჟი.

პროგრამის განხორციელების შედეგად, ბავშვებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება მომავალი თაობისათვის  გონებრივი და ზნეობრივი განვითარებისათვის სათანადო პირობები.

მიზანი: აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მშენებლობა და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

04 03 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებში გაერთიანებული მოსწავლეები იმაღლებენ განათლების დონეს. მეცადინეობები მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. ეს მათ ეხმარებათ პროფესიულ ორიენტაციაში. მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსწავლე ახალგაზრდები იმაღლებენ კულტურულ დონეს, ამავე დროს უყალიბდებათ ჯანსაღი ცხოვრების წესი -თავისუფალი დროის სწორედ გამოყენება. მოსწავლე ახალგაზრდები მონაწილეობას იღებენ  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის , მუნიციპალიტეტის ღონისძიებებში, ფესტივალებში. პროგრამა ითვალისწინებს მასტერკლასებს, სასწავლო შემეცნებითი მიზნით ექსკურსიებსა და ლექციებს სხვადასხვა თემებზე, ხელს უწყობს მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის შემოქმედებითი პოტენციალის ამაღლება-განვითარებას. თეატრალური კულტურისა და დისციპლინის  პროპაგანდას.  წრეობრივი მუშაობა  გათვლილია მოსწავლე ახალგაზრდობის ინტერესებზე.  წრეობრივი მუშაობა მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს, რაც მათ ეხმარებათ პროფესიულ ორიენტაციაში. უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველ და შშ პირთა  უფასო მომსახურება. წრეობრივ მეცადინეობებში ჩართულია 395 მოზარდი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

04 04

1524,75

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა. საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

განხორციელდება: 2020 წელს ჩასატარებელი საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტების შესყიდვა, სოფ. ნაფარეულის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, სოფ. კისისხევის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და ქ. თელავის მეორე საჯარო სკოლის გათბობის ქვაბის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის საჯარო სკოლის ეზოს აღმოსავლეთ ნაწილის შემოღობვა, სოფ. ქვ. ხოდაშენის საჯარო სკოლაში განხორციელდება სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღონისძიებები და სხვა ღონისძიებები.

მიზანი: საჯარო სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

თელავის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავებას, სპორტის  განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნას, სპორტსმენთა მომზადების  ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობას, მონაწილეობის მიღებას რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის განახლება.

 

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5,659.04

297.91

5,361.14

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2,605.82

297.91

2,307.91

05 01 01

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1,064.82

297.91

766.91

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,465.00

0.00

1,465.00

05 01 03

სპორტული ღონისძიებები

76.00

0.00

76.00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2,166.84

0.00

2,166.84

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,060.18

0.00

2,060.18

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

25.66

0.00

25.66

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

81.00

0.00

81.00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

106.50

0.00

106.50

05 03 01

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

56.50

0.00

56.50

05 03 02

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

50.00

0.00

50.00

05 04

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.00

0.00

40.00

05 05

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

204.27

0.00

204.27

05 06

დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

535.62

0.00

535.62

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01

2605,82

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა  შეკრებებისა  განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული  სპორტსმენების წახალისება.

მიზანი: სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 01

1064,82

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელშეწყობა. განხორციელდება სოფ. ქვ. ხოდაშენში ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა, ქ. თელავში მდებარე ანთაძის სახელობის სპორტული სკოლის დარბაზის გათბობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები, ქ. თელავში მდებარე საჩოგბურთე კორტების დამცავი კედლის სამშენებლო სამუშაოები, ქ. თელავში მდებარე გივი ჩოხელის სახ. სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და საექსპერტო მომსახურება, სოფ. წინანდალში ძიუდოს სკოლის მოსაწყობად შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ტრენაჟორების (14 ერთეული)მოწყობა და სხვა.

მიზანი: ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარებისათვის სპორტული ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02

1465,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი, ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა  შეკრებებისა  განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული  სპორტსმენების წახალისება, ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი, ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი,

მიზანი: სპორტული ორგანიზაციების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 01

185,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

•  ჩოგბურთის სპორტული ჯგუფების რაოდენობის გაზრდა
•  ადგილობრივი, ქვეყნის და საერთაშორისო ტურნირების ორგანიზება და მხარდაჭერა
•  წარმატებული სპორტსმენებისთვის,  ქვეყნის და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა
•  შშმ პირთა სპორტში ჩართულობა და ინტეგრირება
•  სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვთ სექციების ორგანიზება სპორტული (ჩოგბურთის) ორიენტაციის განვითარების ხელშეწყობისთვის
•  საზაფხულო ბანაკის (9 წლამდე ასაკის მოზარდები) ორგანიზება
•  წარმატებული სპორტსმენების აღჭურვა შესაბამისი სპორტული ინვენტარით და მათი წახალისება
• მწვრთნელ-მასწავლებელთ კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
• საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის კანდიდატების მომზადება,

ჩოგბურთის მეცადინოებებში ჩართულია 113 მოზარდი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „თელავი“

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 02

252,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „თელავი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ბავშვთა ჩართულობა სპორტში, შესაბამისი სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, ორგანიზაციის გამართული ფუნქციონირება, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „თელავი“ ჩართულია 420-450 მოზარდი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 03

674,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ კლუბთა გაერთიანება ახორციელებს წლიური საწვრთნელი პროცესის დაგეგმვას და ორგანიზებას,ფუნქციონირებს შემდეგი  სპორტული სექციები, სადაც წლის განმავლობაში ჩართულია დაახლობით 627-643 მოზარდი: რაგბი -230 ბავშვი, მაგიდის ჩოგბურთი-8 ბავშვი,  ჭადრაკი-42 ბავშვი, კალათბურთი -180 ბავშვი, ხელბურთი-36 ბავშვი, მხატვრული ტანვარჯიში- 102 ბავშვი, ფრენბურთი - 35 ბავშვი, ბილიარდი- 3 ბავშვი, სპორტული ტირი - 7 ბავშვი. სპორტულ კლუბთა გაერთიანებაში ჩართული მოზარდები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ტურნირებსა და შეჯიბრებებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ. ხდება სპორტის სახეობების მიხედვით პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება, ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობის ან წევრობის კანდიდატობისათვის, მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა, მონაწილეობის მიღება სხადასხვა რანგის შეჯიბრებებში და სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 04

354,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიდაობის სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი  სპორტული სახეობები: მკლავჭიდი -35 ბავშვი, კრივი- 70 ბავშვი, კარატე 13 ბავშვი, ძიუდო 382 ბავშვი. სკოლის მიზანია გუნდების ჩამოყალიბება, შესაბამისი სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა,  მონაწილეობის მიღება სხადასხვა რანგის შეჯიბრებებში და სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებში. მასობრივი და სამოყვარულო ღონისძიების ორგანიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 03

76,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლბში ხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: „იცხოვრე სპორტით“ -თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ ოლიმპადაში სპორტის შემდეგ სახეობებში : ფეხბურთში, კალათბურთში, სირბილში ( დიდ და მცირე დისტანციებზე) სიმაღლეზე ხტომაში, ბერინრინგში, ძიუდოსა და მაგიდის ჩოგბურთში. სასკოლო - სპორტული ოლიმპიადა - თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკოლის მოსწავლეები იღებენ სასკოლო ოლიმპიადაში მონაწილეობას, სპორტის 7 სახეობაში. სპორტი ბარიერების გარეშე. ქეპროგრამით გათვალისწინებულია აგრეთვე, ქ. თელავში ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირის  ჩატარების თანადაფინანსება, კახეთის რეგიონში ქართული ჭიდაობის აღორძინებისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თანადაფინანსება.

მიზანი: მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია, სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით მოყვარულების და სპორტსმენების მეტი რაოდენობის ჩართულობის უზრუნველყოფა ღონისძებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02

2166,84

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო

დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო

სკოლა, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებსა, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში  ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01

2060,18

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო

დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო

სკოლა, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება და ფუნქციონირებს კულტურული ორგანიზაციები რომლებიც ახორციელებენ კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებსა, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობას და სხვა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი 

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 01

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძებები. შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტიუმების განახლება, მოცეკვავეთა გადამზადების პროგრამის შექმნა და გაუმჯობესება თანამედროვე ტენდეციების გათვალისწინებით. ანსამბლის ბაზაზე არსებული სკოლა-სტუდია, სადაც 6 წლიდან ბავშვები შეისწავლიან ქორეოგრაფიულ საწყისებს, სამომავლოს მათი ჩამოყალიბება პროფესიონალ შემსულებლებად.  მიზანი: ქართული საცეკვაო ხელოვნების პროპაგანდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ-სკოლისგარშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ნიკო სულხანიშვილის თელავის #1სამუსიკო სკოლა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 02

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-სკოლისგარშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ნიკო სულხანიშვილის თელავის #1სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თელავის #1სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 114 მოსწავლე შემდეგ განყოფილებებზე: საფორტეპიანო, საგუნდო, სიმებიანი (გიტარა, ვიოლინო) სოლო სიმღერა, კლასიკური ვოკალი (ესტრადა), ფოლკლორი. მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებში, ხდებიან ლაურეატები, ჯილდოვდებიან სიგელებით.                                                                                                                                                                         ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; მონაწილეობის მიღება კულტურული ღონისძიებებში  ფესტივალებში, კონკურსებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების  თელავის #2 სამუსიკო სკოლა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 03

108,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების  თელავის #2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

▪ ზოგადი მუსიკალური განათლების მიცემა - ხელოვნების კონკრეტული  სახეობების(ფორტეპიანო, ვიოლინო, გიტარა, ხალხური საკრავები, სიმღერა, ფოლკლორი) დაუფლებაზე   ორიენტირებული მომზადება .                                                                                                                                                                                                    ▪ ადგილობრივ  და  რესპუბლიკურ  ფესტივალ -კონკურსებში მონაწილეობით და სხვა აქტივობებით    განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული  მოსწავლეების გამოვლენა.                                                           ▪   წარმატებული  მოსწავლეების   წახალისება   და ხელშეწყობა                                                                                    ▪  ზრუნვა კლასიკური მუსიკის და ფოლკლორის  პოპულარიზაციასა და  სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის.   

სკოლაში სხვადასხვა განყოფილებებზე სწავლობს 120 მოსწავლე    

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 04

90,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სკოლაში ამჟამად სწავლობს 136 მოსწავლე, ისწავლება შემდეგი საგნები: ფერწერა, კომპოზიცია, ძერწვა, ხელოვნების ისტორია, ანიმაცია. ანიმაციის სწავლება არის სიახლე, რაც რამდენიმე წლის წინ დაინერგა სკოლაში, ხდება ანიმაციის საფუძვლების შესწავლა, მარტივი კლიპების და ფილმების შექმნა.  ანიმაციის შესწავლის ხელშეწყობის მიზნით,სწავლება ხორციელდება როგორც სკოლის ბაზაზე, ასევე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულში, სკოლის მოსწავლეები  მონაწილეობა სღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებსა თუ ფესტივალებზე. სკოლის მიზანია სასკოლო ასაკის ბავშვებისთის (12-16 წელი) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიღება ხელოვნებასთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდვალურ შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას,კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას მოსწავლეების ზიარებას ხელოვნების საფუძვლებთან.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 05

288,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საბიბლიოთეკო გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირება უზრუნველყოფს:                                                                                                                                                                                                                • საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
• საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა;
• საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების კართოთეკების  შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა,  კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

• მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
• საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.

ყოველწლიურად ხორციელდება წიგნადი ფონდის განახლება.

ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულია 19580 მკითხველი, ყოველწლიურად გაიცემა დაახლოებით 315500 საბიბლიოთეკო ერთეული.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 06

1027,38

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის   ფარგლებში თელავის  კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული   ანსამბლების    მეშვეობით  ხალხური შემოქმედების ფოლკლორულ – ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის ძიება და პოპულარიზაცია,   ხალხური ხელოვნების    მოვლა, დაცვა და განვითარება. შემოქმედებითი  კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება.  თელავის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ხალხური შემოქმედების, მხატვრული თვითშემოქმედების,   ფოლკლორული ჯგუფების შემოქმედებითი გაერთიანების, თვითნასწავლი მხატვრების,  რეწვის ოსტატების  და სახალხო მთქმელების ხელშეწყობა და კვალიფიკაციური კონსულტაციების გაწევა.  ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაცია როგორც საქართველოში,  ისე მის ფარგლებს გარეთ.  კულტურულ – საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა,   სხვადასხვა კულტურული აქტივობების  ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის  ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.• ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და  ა.შ. )                                                                                                                                                                        მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით  გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და თელავის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში.         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 07

8,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განხორციელდება სსიპ ვაჟა ფშაველას სახელობის თელავის პროფესიული დრამატული თეატრის თანადაფინანსება, რაც გულისხმობს მოწვეული რეჟისორის მიერ სპექტაკლის დადგმისათვის სადადგმო ხარჯების დაფინანსებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 08

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის და დასვენების პარკების გაერთიანება "ნადიკვარი"  ადგილობრივ მოსახლეობას და უცხო ქვეყნიდან ჩამოსულ დამსვენებელს  სთავაზობს კომფორტულ გარემოს.   ბავშვების გართობას შესაფერისი დონის ატრაქციონებით,  ხორციელდება აგრეთვე  სკვერის სეზონური დეკორატიული ყვავილების გაშენება განახლება. მარადმწვანე ბუჩქების და ხემცენარეების მოვლა პატრონობა.     

 მიზანი: დამსვენებლებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 09

64.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამუსიკო  სკოლა  საქმიანობს  შესაბამისი  ადმინისტრაციით  და  11 პედაგოგის  მეშვეობით  80  მოსწავლისათვის.  ბოლო  წლების  განმავლობაში  ყოველწლიურად  იზრდება  მოსწავლეთა  კონტინგენტი,  რადგან  სკოლაში  ყველანაირი  პირობაა  შექმნილი  მუშაობისათვის,  ასევე  სკოლაში  არის  უფასო  სწავლება,  რითაც  ბავშვებიც  და  მშობლებიც  კმაყოფილები  არიან.  სკოლაში  გვაქვს  საფორტეპიანო,  საორკესტრო(ფლეიტა)  და  ხალხური  საკრავების (ფანდური)  განყოფილებები.     სკოლა  ფუნქციონირებს  მოზარდი  ახალგაზრდობის  კულტურული  განვითარებისათვის,  სადაც  ტარდება  სხვადასხვა  ღონისძიებები.   ყოველივე  ზემოაღნიშნულის  განხორციელება  და  სკოლის  ფუნქციონირება  მოითხოვს  სკოლის  ადმინისტრაციის,  პედაგოგთა  და  ტექ. პერსონალის  დაფინანსებას.  სკოლის  მიზანია  შენარჩუნდეს  არსებული  მდგომარეობა  და  ხელი  შეეწყოს  მის  მომავალ  განვითარებას   და  გამრავალფეროვნებას,  მათ  შორის  ახალ  ინიციატივებს,  რომლის  მეშვეობითაც  გაიზრდება  მოსახლეობის  ინტერესი  კლასიკური  მუსიკისადმი  და  მოხდება  მოსახლეობის  კულტურული  დონის  ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 10

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წინანდლის  სამუსიკო  სკოლა  ემსახურება  სოფ. ვანთის,,ბუშეტის ,ქვემო  ხოდაშნის  და  წინანდლის  მოსწავლეებს.სწავლა  მიმდინარეობს  სხვადასხვა  სპეციალობებზე:  საფორტეპიანო,ვიოლინო,საგუნდო,ვოკალი  და  სოლო  სიმღერა,ხალხური  საკრავები ( ფანდური), გალობა. სკოლაში  გვყავს  უმაღლესი  განათლების  6 პედაგოგი, 14  საშუალო  სპეციალური  განათლების,სკოლაში  არსებობს  კლასიკური გუნდი  სადაც  -23 მოსწავლეა,ხალხურ  საკრავთა  გუნდი-14  მოსწავლე, ფოლკლორული  გუნდი-16  მოსწავლე  და  მგალობელთა  ტრიო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 11

54,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სკოლაში ხორციელდება შემდეგი  სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამები:  საფორტეპიანო, საორკესტრო, საესტრადო, ხალხური ტრადიციური მუსიკა,ხალხური საკრავები, ხელოვნების(ხატვა, ფერწერა, ხელოვნების ისტორია) განყოფილებები. სკოლის სრული კონტიგენტია 101 მოსწავლე. სკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს მომავალი თაობის მუსიკალურ განვითარებას მათ შორის ახალ ინიციატივებს რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსწავლეების ინტერესი და ჩართულობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 02

25,66

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. კურდღელაურის ყოფილი კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა, სოფ. ლალისყურში კულტურის სახლის ოთახების კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია.

მიზანი: კულტურის ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 03

81,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურულ საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს , კულტურულ ღონისძიებების, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო ინიციატივების, კონცერტების გამოფენების, ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული თუ საგანმანათლებლო აქტივობების ხელშეწყობას წლის განმავლობაში, პროგრამის მიზანია მასობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს  განვითარება და პოპულარიზაცია. საზოგადოების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 03

106,5

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 1. ეტალონი - საგანმანათლებლო პროექტი ეტალონი, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემავალი საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.
2. რა?!სად?!როდის?! - ინტელექტუალური თამაში: ,, რა?!სად?!როდის?!“ - ტარდება ყოველწლიურად თელავის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.
3. ახალგაზრდული საახალწლო შეხვედრა - წლის ბოლოს შემაჯამებელი შეხვედრა ახალგაზრდებთან.  გამოვლენა და დაჯილდოვება აქტიური ახალგაზრდების.
4. ახალგაზრდული პროექტები -  ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და მათი დაინტერესება, რათა აქტიურად იყვნენ ჩაბმულები, შემეცნებით-საგანმანათლებლო და სხვადასხვა ღონისძიებებში.
5. ექსკურსია -  სხვადასხვა შემეცნებითი ექსკურიების, ლაშქრობების, ბანაკების  მოწყობა ახალგაზრდებისათვის.

6, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების განვითარებას და კეთილდღეობას, რათა მათ მოახდინონ  საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და აქტიურად იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 03 01

56.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 1. ეტალონი - საგანმანათლებლო პროექტი ეტალონი, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემავალი საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.
2. რა?!სად?!როდის?! - ინტელექტუალური თამაში: ,, რა?!სად?!როდის?!“ - ტარდება ყოველწლიურად თელავის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის.
3. ახალგაზრდული საახალწლო შეხვედრა - წლის ბოლოს შემაჯამებელი შეხვედრა ახალგაზრდებთან.  გამოვლენა და დაჯილდოვება აქტიური ახალგაზრდების.
4. ახალგაზრდული პროექტები -  ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და მათი დაინტერესება, რათა აქტიურად იყვნენ ჩაბმულები, შემეცნებით-საგანმანათლებლო და სხვადასხვა ღონისძიებებში.
5. ექსკურსია -  სხვადასხვა შემეცნებითი ექსკურიების, ლაშქრობების, ბანაკების  მოწყობა ახალგაზრდებისათვის.

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების განვითარებას და კეთილდღეობას, რათა მათ მოახდინონ  საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და აქტიურად იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 03 02

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თვითთმმართველობის განხორციელებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდის მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზედებს ჰქონდეთ პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მისცემს ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე დააყენონ მათთვის საჭირო ინიციატივები, რომელთა შერჩევაც მოხდება კონკურსის საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების გააქტიურება და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორცილების პროცესში, მათი ნოვაციოური და ინფრასტრუქტურული ინიციატივების მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 04

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  საგამომცემლო საქმიანობის  ხელშეწყობა - ჟურნალ „ოლე“-ს და „საქართველოს მოამბე“-ს გამოცემისათვის თანადაფინანსება. აღნიშნული პროგრამის განხორცილებით ხდება თელავის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მწერლების და პუბლიცისტების ნაწარმოებების გამოქვეყნება, დამწყები მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის. პროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული მხატვრულ-პუბლიცისტური გამომცემლობის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 05

204,27

 

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელება ორიენტირებულია საინფორმაციო ბაზის გამდიდრებაზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების გამოვლენაზე, შესწავლაზე, გადარჩენასა და შენარჩუნებაზე, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენებას როგორც ეკონომიკური წინსვლის ფაქტორი მუნიციპალურ დონეზე. 2020 წელს დაგეგმილია ქ. თელავში ყორჩიბაშვილების ციხის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბურჯის რეაბილიტაცია, ქ. თელავში დაბახნების, თეთწყლების „ნაქალაქარის“, ქ. თელავში ძველი გალავანი-კვირიკეს ციხის არქეოლოგიური სამუშაოების განხორციელება, დაბახნების საკონსერვაციო სამუშაობი, სოფ. ვანთაში „ვანთის სასახლის“ კონსერვაცია, სოფ. წინანდლის  მთავარანგელოზის სახ.   ეკლესიის და სხვა აღდგენა/რეაბილიტაციისაათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, კულტურული მემკვიდერობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების ღონისძიებები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ საგამომცემლო ღონისძიებების განხორცილება და სხვა.

პროგრამის მიზანია: კულტურული მემკვიდერობის ძეგლების შესწავლა, გადარჩენა, შენარჩუნება. ასევე კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენებას როგორც ეკონომიკური წინსვლის ფაქტორი მუნიციპალურ დონეზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 06

535,62

 

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. თელავში კულტურისა და დასვენების პარკ „ნადიკვარ“-ზე არსებული ფანჩატურების და ტერასების რეაბილიტაცია, ამფითეატრის გადახურვის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმნეტაციის შედგენის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. განხორციელდება მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

06 00

 ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,745.66

169.92

2,575.74

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

389.32

169.92

219.39

06 01 01

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

150.00

0.00

150.00

06 01 02

ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები

239.32

169.92

69.39

06 02

სოციალური დაცვა

2,356.35

0.00

2,356.35

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

31.80

0.00

31.80

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

432.80

0.00

432.80

06 02 02 01

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ  შვილების სოციალური დაცვა

7.80

0.00

7.80

06 02 02 02

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

425.00

0.00

425.00

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

545.00

0.00

545.0

06 02 04

ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა  დაკრძალვის ხარჯები

10.00

0.00

10.00

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

175.35

0.00

175.35

06 02 06

ვეტერანთა საზოგადოება

4.00

0.00

4.00

06 02 07

მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების ღონისძიებები

86.93

0.00

86.93

06 02 08

დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

70.00

0.00

70.00

06 02 09

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

40.00

0.00

40.00

06 02 10

სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები

847.29

0.00

847.29

06 02 11

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

80.53

0.00

80.53

06 02 12

მიგრატნთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერის ღონისძიებები

15.00

0.00

15.00

06 02 13

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

16.00

0.00

16.00

06 02 14

1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება

1.65

0.00

1.65

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 01

389,32     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ.  პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით, აგრეთვე მათი აღჭურვის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. აღნიშნულის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, რომლის მიზანია თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. აგრეთვე ხორციელდება სამედიცინო დაწესებულებების რეკონსტრუქციისა და შეკეთების ღონისძიებები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 01 01

                 150,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდეზამხედველობა, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის წარმოებისთვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის რისკ– ფაქტორებზე მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს.კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან, გარემოს, შრომის, სასმელი წყლის, საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობაში საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა, სოციალური მობილიზაციის ხელშეწყობა და საჭიროების  შემთხვევაში მისი უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. პროფესიული ადამიანური რესურსების განვითარება, მოტივირება. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება.იმუნოპროფილაქკტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა.იმუნოპროფილაქტიკაზე ანგარიშგება დადგენილი წესისი მიხედვით.იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუსავება,ნალიზი, შეფასება, დაზუსტება.ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ცივი ჯაჭვის საწიროების განსაზღვრა  დაგეგმილი წესისი მიხედვით.იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა: ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის მარაგის შექმნა, მოთხოვნა, კოორდინაცია რეგიონულ დონესთან.ვაქცინათა  და სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ რგოლისთვის დადგენილი წესის მიხედვით." ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნების შესწავლა/დადგენა. წყალსატევების პასპორტიზაცია, გადამტანების არსებობის  დადგენა სეზონის განმავლობაში. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, მალარიის სკრინინგული კვლევა, სხვა პარაზიტული და ჰელმინთოზური დაავადებების სკრინინგი. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო– სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის/შიდსისა და C  ჰეპატიტის დაავადებათა დაძლევის ყველაზე ეფექტურ გზად მიჩნეულია ადრეული გამოვლენა და მკურნალობა. C ჰეპატიტის, აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისა და მართვის სერვისების ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ეფექტიანობისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით საყოველთაოდ აღიარებული სტრატეგიაა, რომელიც პაციენტს საშუალებას აძლევს " ერთი–ფანჯრის" პრინციპით მიიღოს ყველა საჭირო მომსახურება. ამ გზით შესაძლებელია სამივე მიმართულებით შემთხვევების მეტად აქტიური გამოვლენა და ასევე მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 01 02

239,32

  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით სამედიცინო დაწებულებების მოწესრიგება, რეაბილიტაცია. 2020 წელს იგეგემება ადგილობრივი ბიუჯეტით და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით სოფ. ართანაში და სოფ. ვარდისუბანში ამბულატორიის მშენებლობა, სოფ. კონდოლში ამბულატორიის რეაბილიტაცია. 2020 წელს დასრულდება სოფელ ნაფარეულში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის  მშენებლობა, ეზოს კეთილმოწყობა. სოფელ ნაფარეულის ამბულატორიის სახურავის და ოთახების რეაბილიტაცია, სოფ. ქვემო ხოდაშენში ახალი ამბულატორიის შენობის მშენებლობა, სოფ. თეთრწყლების ამბულატორიის გარე კომუნიკაციების მოწყობის  სამუშაოები.

მიზანი: ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 01

                   31.8     

             

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების, ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემას, ტრანსპორტირების ხარჯის უზრუნველსაყოფად. გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება დასახლებების ზონირების შესაბამისად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ  შვილების სოციალური დაცვა

2020 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 01 01

                     7.8     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შ.შ.მ პირთა (18 წლამდე) შვილების დახმარება. აღნიშნულ პროგრამით  თითოეულ  ბავშვზე ყოველთვიურად  გაიცემა თანხა 150 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპოგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 01 02

425,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიისჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპოგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ზამთრის სეზონზე სათბობით უზრუნველყოფის ხელშწყობის მიზნით განხორციელდება  მათი დაფინანსება.  დაფინანსება ხდება აგვისტოს, სექტემბერის,ოქტომბერის,ნოემბერსა და დეკემბრის თვეში, წლის განმავლობაში.
     ა. სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფ მოქალაქეებზე რომელთა სარეიტინგო ქულა  
     განისაზღვრება 57000 ქულამდე  გაიცემა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
     ბ. სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფ მოქალაქეებზე რომელთა სარეიტინგო ქულა  
     განისაზღვრება 57000 ქულის ზემოთ 100 000 ქულის ჩათვლით  გაიცემა ფინანსური დახმარება 100 ლარის  ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 03

   545,0                   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

თელავის  მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური  ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარების ყოველდღიურად, დღეში ერთჯერ,   საკვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა  ბინაზე  მომსახურებაც,რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. გარდა აღნიშნულისა, უფასო კვებით სარგებლობა შეუძლიათ  შემდეგი  სტატუსის მქონე ადამიანებს:
შშმ  სტატუსის მქონე ბავშვები და მათ ოჯახის წევრები, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი)ოჯახები,მარტოხელა მშობლები შვილებთან ერთად. მომსახურებით ასევე  ისარგებლებენ  მოქალაქეები,რომლებიც მონაწილეობენ  ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის ,სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში".

ყოველთვიურად ხდება კვებით მოსარგებლე პირთა  რაოდენობაში ცვლილებების შეტანა სსიპ  საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული სოციალურად დაუცველი ბენეფიციართა ბაზის და ადმინისტრაციული  ერთეულებიდან მერის წარმომადგენელთა შუამდგომლობის საფუძველზე. ქვეპროგრამით ისარგებლებს 600 ბენეფიციარი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა  დაკრძალვის ხარჯები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 04

                   10.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) დევნილ   მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობისთვის გაიცემა დახმარება    250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით- 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 05

                 175,35     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-  0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს ორ თვეს, რომლის ფარგლებშიც თითოეულ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 80 ლარის ოდენობით. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახებზე დახმარება - გაიცემა თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახებზე წლის განმავლობაში ერჯერადად.  ყოველ სოციალურად დაუცველ ოჯახზე , რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, პირველ ახალშობილზე გაიცემა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით, მეორე ახალშობილზე -250 ლარის ოდენობით, ორი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში-400 ლარის ოდენობით, ხოლო სამი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ირიცხებიან  თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც 18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვია, თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად გაიცემა ფინანსური დახმარება 30 ლარის ოდენობით. ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერა, ოჯახის საკვებით და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთებით და სხვა, მაქსიმუმ 2 თვის განმავლობაში, უზრუნველყოფის მიზნით (თანადაფინანსება).

ქვეპროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცვლეთა ოჯახებში ახალშობილთა დაბადებისას ერთჯერად ფინანსურ დახმარების, მრავალშვილიანი ოჯახებზე, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარების გაწევა, აგრეთვე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-  0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა საზოგადოება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 06

                     4.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ვეტერანთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების  საქმიანობის ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 07

                   86,93     

        

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კომუნალურ (ელექტროენერგიის) გადასახადებზე დახმარების პროგრამით აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე კატეგორია:
 თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები, დევნილები,შშ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები,უდედმამო ბავშვები,მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა მარჩენალდაკარგული ოჯახები,მრავალშვილიანი ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტი შვილი და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს,                                                                                                                                 აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც  მთელი წლის განმავლობაში, სოფლებში,  სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა (განსაკუთრებით სასწავლო წლის პერიოდში) მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.

მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახების ელექტროენერგიის გადასახადზე შეღავათით სარგებლობის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 08

                   70,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით მოსარგებელ კატეგორია: ოჯახებს ვისაც აქვთ საცხოვრებლად უვარგისი ბინები ან საერთოდ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი. მოსარგებებლე კატეგორია  თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებილი სოციალურად დაუცევლი ოჯახები, ძალადობის მსხვერპლი პირები,მარტოხელა მშობლები, მრავალშვილიანი ოჯახები,შშმ პირთა ოჯახები, პირები, რომლებიც გასული არიან სახელმწიფოს ზრუნვიდან. აღნიშნული კატეგორია დაფინანსდება თვეში 100 ლარის ფარგლებში.

მიზანი: პროგრამით მოსარგებელ კატეგორიის უზრუნველყოფილა გარკვეული დროით თავშესაფრით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 09

                   40.0     

        

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასაჩუქრე ამანათების ან/და ფულადი თანხების გაცემა, ასევე სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ : მრავალშვილიანი ოჯახები სადაც 18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვია დარომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს,უდედმამო ბავშვები, 100 წელა გადაცილებული მოხუცები, შშმ პირები, შშ სტატუსის მქონე ბავშვები,ომის მონაწილეები, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა 18 წლამდე ასაკის შვილები, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულთა და დაღუპულთა ოჯახები, იძულებით გადაადგილებული პირები,სოციალურად დაუცველი ოჯახები,მარტოხელა მშობლები ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები და ახალშობილთა ოჯახები.

მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიისათვის საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე  მატერიალური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 10

                 847,29     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ პაციენტთა (ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა) სამედიცინო მომსახურეობის და მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას.  სარგებლობა შეუძლიათ ონკოლოგიური დავაადების მქონე იმ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან ირიცხებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ფაქტიური საცხოვრებელი არის თელავის მუნიციპალიტეტი. ასეთ პაციენტთათვის პროგრამით გათვალისწინებული იქნება ლიმიტირებული თანხა 2000 ლარი, რომელიც წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება გამოყენებული იქნას სხვადსხვა სახის სამედიცინო მომსახურეობის და მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დასაფინანსებლად. პროგრამა ითვალისწინებს ასევე ბენეფიციართა  სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, დახმარების  მიმღებ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ის პირები, რომელთაც ფაქტიური საცხოვრებელი აქვთ თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგულები,  მკვეთრი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის  მქონე, 18 წლამდე ასაკის და იძულებით გადაადგილებული პირები და 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულები. დაფინანსება მოხდება 300 ლარის ფარგლებში 100%-ით. პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც ოპერაციული, ისე სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურეობის, მათ შორის რეაბილიტაციის და სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო ღონისძიებების განხორციელების თანადაფინანსებას მიმღებ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ის პირები, რომელთაც ფაქტიური საცხოვრებელი აქვთ თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი, მკვეთრად გამოხატულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის  მქონე, 18 წლამდე ასაკის, მარჩენალდაკარგული,  იძულებით გადაადგილებული პირები და   1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულები.   სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება მოხდება პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხის 80%-ით, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. ხოლო თუ პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხა აღემატება 4000 ლარს დაფინასდეს 1500 ლარით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასევე სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი მოზარდების სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსებას. პროგრამის ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი მოზარდები, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები.

მიზანი: პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის  მედიკამენტების და მკურნალობის თანადაფინანსებით/დაფინანსებით  უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 11

                   80,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შ.შ.მ.პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ხარჯების თანადაფინანსება, აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „ალტერ ეგო“-ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის, თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზრდილი ასაკის შშმ პირებისათვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დღის ცენტრის მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი შემდგომში დასაქმების ხელშეწყობა სარეაბილიტაციო მომსახურების - დაცული სახელოსნოს მომსახურების ამოქმედების  თანადაფინანსება, საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის მიერ განსახორცილებელი პროექტის, შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამის, თანადაფინანსება. ქვეპროგრამით განხორციელდება აგრეთვე მკურნალობის დაფინანსება სმენადაქვეითებული ბავშვების ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესში სმენისა და მეტყველების გაუმჯობესებისათვის, ასევე აუტისტური სპექტრის, ცერებრული დამბლის, დაუნის სინდრომის, ქცევის დარღვევის და განვითარების სხვადასხვა დარღვევების მქონე ბავშვებთან სოციალური კომპეტენციის, ემოციური ბალანსის, სხეულის აღქმის, კონცენტრაციის უნარის, ენისა და მეტყველების,მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის გასაუმჯობესებლად ნორდოფ-რობინსის მეთოდით, რომელიც მიზნად ისახავს მუსიკის საშუალებით ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებას, უნარების განვიტარებას, ქცევის მართვას, ემოციური რეგულაციების გაუმჯობესებას.

მიზანი: აღნიშნული კატეგორიის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მიგრატნთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 12

                   15,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გათვალისწინებულია მიგრანტთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერისათვის.

პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას მიეკუთვნება თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქე რომელიც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა საზღვარგარეთ უწყვეტად სულ მცირე 1 წლის განმავლობაში, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარები გაივლიან პროფესიულ გადამზადების კურსებს და ადგილზე სწავლებას ტურიზმის სექტორის მიმართულებით (სასტუმროს სექტორი). დასაქმების აღნიშნული სექტორი შერჩეულია ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტული სტრატეგიული მიმართულების, კახეთის მხარის პოტენციალისა და აღნიშნულ სექტორში პროფესიულ კვალიფიკაციებზე არსებული მოთხოვნის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამა გათვალისწინებულია 20 დაბრუნებული მიგრანტისთვის.

პროექტის პარტნიორია მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც 2003 წლიდან ახორციელებს საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროგრამებს და შესაბამისად გააჩნია დიდი გამოცდილება მიგრანტებთან მუშაობის კუთხით. პარტნიორობა გულისხმობს 15000 ლარიან დაფინანსებას გადამზადებული ბენეფიციარების  დასაქმების კუთხით.

ასევე პროექტის პარტნიორია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნო, რომელიც ჩართულია პროგრამის შემუშავებასა და დაგეგმვის პროცესში

მიზანი: დაბრუნებული მიგრანტების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 13

                   16,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  თელავის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო მზუნველობის ქვეშ მყოფი (მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) მოზარდის მიერ პროფესიულ სასწავლებლში ჩაბარებისა და  მაღალ აკადემიური მოსწრების  შემთხვევაში მატერიალურ წახალისებას.  პროგრამის ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვები, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები.

მიზანი: სახელმწიფო მზუნველობის ქვეშ მყოფი (მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) ბავშვების მატერიალური დახმარებით წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 14

                   1,65     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებული პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას -150 ლარის ოდენობით.

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს  ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთის დაფინანსებას.

 

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,966.40

0.00

4,966.40

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,172.03

0.00

4,172.03

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

915.80

0.00

915.80

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,111.23

0.00

3,111.23

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური

145.00

0.00

145.00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

794.37

0.00

794.37

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

278.47

0.00

278.47

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

435.9

0.0

435.900

01 02 04

ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი

80.00

0.00

80.00

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი

2020 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

2020-2023 წლების დაფინანსება
ათას ლარებში

01 02 04

                 80,0     

      320,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

„ვიზით კახეთი“-ს საქმიანობის მიმართულებებია:

  • მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით რეგიონისათვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შემუშავება, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და კახეთის ბუნებრივის და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს;
  • რეგიონის იმიჯის ხელშეწყობა როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად;
  • ტურიზმის პოპულარიზება რეგიონში - ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, „ვიზით კახეთი“  მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისაკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას, ხელს შეუწყობს ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექნას;
  • ვიზიტორთა დანახარჯების და ვიზიტების ხანგრძლივობის ზრდა და სხვა

 

 

მუხლი 14. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

 

თელავის მუნიციპალიტეტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

1

სულ ჯამი

24,381.68

5,967.90

18,413.78

32,100.60

9,397.77

22,702.83

39,500.92

9,483.24

30,017.69

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

212.0

0.00

212.00

214.0

0.00

214.00

214.0

0.00

214.00

 

ხარჯები

16,303.52

549.54

15,753.98

18,845.99

1,370.00

17,475.99

21,380.61

1,307.19

20,073.42

 

შრომის ანაზღაურება

2,551.13

0.00

2,551.13

2,594.95

0.00

2,594.95

2,772.50

0.00

2,772.50

 

საქონელი და მომსახურება

3,812.73

173.57

3,639.16

4,722.48

543.36

4,179.12

6,176.08

774.48

5,401.60

 

პროცენტი

204.39

0.00

204.39

108.25

0.00

108.25

85.55

0.00

85.55

 

სუბსიდიები

7,425.50

0.00

7,425.50

8,302.76

0.00

8,302.76

9,023.28

0.00

9,023.28

 

გრანტები

23.00

0.00

23.00

135.06

0.00

135.06

91.41

0.00

91.41

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,327.76

0.00

1,327.76

1,428.93

0.00

1,428.93

1,687.19

0.00

1,687.19

 

სხვა ხარჯები

959.00

375.97

583.03

1,553.56

826.64

726.92

1,544.60

532.71

1,011.89

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,710.26

5,418.36

2,291.90

12,858.96

8,027.77

4,831.19

17,769.97

8,176.05

9,593.92

 

ვალდებულებების კლება

367.90

0.00

367.90

395.65

0.00

395.65

350.35

0.00

350.35

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,188.84

0.00

4,188.84

4,382.42

0.00

4,382.42

4,966.40

0.00

4,966.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

212.0

0.00

212.00

214.0

0.00

214.00

214.00

0.00

214.00

 

ხარჯები

3,816.77

0.00

3,816.77

3,859.22

0.00

3,859.22

4,388.22

0.00

4,388.22

 

შრომის ანაზღაურება

2,551.13

0.00

2,551.13

2,594.95

0.00

2,594.95

2,772.50

0.00

2,772.50

 

საქონელი და მომსახურება

834.68

0.00

834.68

925.06

0.00

925.06

1,321.17

0.00

1,321.17

 

პროცენტი

204.39

0.00

204.39

108.25

0.00

108.25

85.55

0.00

85.55

 

გრანტები

15.00

0.00

15.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115.46

0.00

115.46

54.94

0.00

54.94

42.00

0.00

42.00

 

სხვა ხარჯები

96.12

0.00

96.12

96.02

0.00

96.02

87.00

0.00

87.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.17

0.00

4.17

127.55

0.00

127.55

227.83

0.00

227.83

 

ვალდებულებების კლება

367.90

0.00

367.90

395.65

0.00

395.65

350.35

0.00

350.35

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,601.37

0.00

3,601.37

3,798.53

0.00

3,798.53

4,172.03

0.00

4,172.03

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

212.0

0.0

212.0

214.0

0.0

214.0

214.0

0.0

214.0

 

ხარჯები

3,597.20

0.00

3,597.20

3,670.98

0.00

3,670.98

3,944.20

0.00

3,944.20

 

შრომის ანაზღაურება

2,551.13

0.00

2,551.13

2,594.95

0.00

2,594.95

2,772.50

0.00

2,772.50

 

საქონელი და მომსახურება

834.68

0.00

834.68

925.06

0.00

925.06

1,042.70

0.00

1,042.70

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115.46

0.00

115.46

54.94

0.00

54.94

42.00

0.00

42.00

 

სხვა ხარჯები

95.94

0.00

95.94

96.02

0.00

96.02

87.00

0.00

87.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.17

0.00

4.17

127.55

0.00

127.55

227.83

0.00

227.83

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769.94

0.00

769.94

880.69

0.00

880.69

915.80

0.00

915.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

769.94

0.00

769.94

869.07

0.00

869.07

900.80

0.00

900.80

 

შრომის ანაზღაურება

473.95

0.00

473.95

554.21

0.00

554.21

561.20

0.00

561.20

 

საქონელი და მომსახურება

192.76

0.00

192.76

221.29

0.00

221.29

264.60

0.00

264.60

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.26

0.00

9.26

0.78

0.00

0.78

5.00

0.00

5.00

 

სხვა ხარჯები

93.97

0.00

93.97

92.79

0.00

92.79

70.00

0.00

70.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

11.62

0.00

11.62

15.00

0.00

15.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,697.93

0.00

2,697.93

2,804.48

0.00

2,804.48

3,111.23

0.00

3,111.23

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

 

173.0

173.0

 

173.0

173.0

 

173.0

 

ხარჯები

2,693.76

0.00

2,693.76

2,688.55

0.00

2,688.55

2,898.40

0.00

2,898.40

 

შრომის ანაზღაურება

1,978.30

0.00

1,978.30

1,948.81

0.00

1,948.81

2,110.30

0.00

2,110.30

 

საქონელი და მომსახურება

618.39

0.00

618.39

683.18

0.00

683.18

736.10

0.00

736.10

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95.09

0.00

95.09

53.33

0.00

53.33

35.00

0.00

35.00

 

სხვა ხარჯები

1.97

0.00

1.97

3.23

0.00

3.23

17.00

0.00

17.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.17

0.00

4.17

115.93

0.00

115.93

212.83

0.00

212.83

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური

133.50

0.00

133.50

113.35

0.00

113.35

145.00

0.00

145.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

133.50

0.00

133.50

113.35

0.00

113.35

145.00

0.00

145.00

 

შრომის ანაზღაურება

98.87

0.00

98.87

91.93

0.00

91.93

101.00

0.00

101.00

 

საქონელი და მომსახურება

23.53

0.00

23.53

20.59

0.00

20.59

42.00

0.00

42.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.10

0.00

11.10

0.83

0.00

0.83

2.00

0.00

2.00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

587.47

0.00

587.47

583.89

0.00

583.89

794.37

0.00

794.37

 

ხარჯები

219.57

0.00

219.57

188.25

0.00

188.25

444.02

0.00

444.02

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

278.47

0.00

278.47

 

პროცენტი

204.4

0.0

204.4

108.2

0.0

108.2

85.6

0.0

85.6

 

გრანტები

15.0

0.0

15.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

367.9

0.0

367.9

395.6

0.0

395.6

350.4

0.0

350.4

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

278.47

0.00

278.47

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

278.47

0.00

278.47

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

278.47

0.00

278.47

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

572.5

0.0

572.5

503.9

0.0

503.9

435.9

0.0

435.900

 

ხარჯები

204.6

0.0

204.6

108.2

0.0

108.2

85.6

0.0

85.6

 

პროცენტი

204.4

0.0

204.4

108.2

0.0

108.2

85.6

0.0

85.6

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

367.9

0.0

367.9

395.6

0.0

395.6

350.4

0.0

350.4

01 02 04

ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი

15.00

0.00

15.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

 

ხარჯები

15.00

0.00

15.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

 

გრანტები

15.00

0.00

15.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,369.60

5,426.31

3,943.29

14,125.66

8,077.64

6,048.03

17,081.47

7,048.39

10,033.08

 

ხარჯები

2,676.51

447.37

2,229.14

3,505.64

930.81

2,574.83

4,374.40

1,034.08

3,340.32

 

საქონელი და მომსახურება

1,978.00

71.40

1,906.60

2,231.90

104.17

2,127.73

3,167.91

501.37

2,666.54

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

39.5

0.0

39.5

3.4

0.0

3.4

 

სხვა ხარჯები

698.5

376.0

322.5

1,234.3

826.6

407.6

1,203.1

532.7

670.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,693.09

4,978.94

1,714.15

10,620.02

7,146.82

3,473.20

12,707.07

6,014.31

6,692.76

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,703.42

4,607.89

1,095.53

8,396.74

5,847.11

2,549.64

8,138.66

4,869.10

3,269.55

 

ხარჯები

330.57

71.40

259.17

500.55

97.76

402.80

400.54

0.00

400.54

 

საქონელი და მომსახურება

330.57

71.40

259.17

453.26

97.76

355.51

397.12

0.00

397.12

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

39.5

0.0

39.5

3.4

0.0

3.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,372.85

4,536.49

836.36

7,896.19

5,749.35

2,146.84

7,738.12

4,869.10

2,869.02

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

5,668.49

4,607.89

1,060.59

8,385.46

5,847.11

2,538.36

7,668.21

4,869.10

2,799.10

 

ხარჯები

330.57

71.40

259.17

500.55

97.76

402.80

3.41

0.00

3.41

 

საქონელი და მომსახურება

330.57

71.40

259.17

453.26

97.76

355.51

0.00

0.00

0.00

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

39.5

0.0

39.5

3.4

0.0

3.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,337.92

4,536.49

801.42

7,884.91

5,749.35

2,135.56

7,664.79

4,869.10

2,795.69

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306.00

0.00

306.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306.00

0.00

306.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306.00

0.00

306.00

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

34.94

0.00

34.94

11.28

0.00

11.28

164.45

0.00

164.45

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91.12

0.00

91.12

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91.12

0.00

91.12

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.94

0.00

34.94

11.28

0.00

11.28

73.33

0.00

73.33

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,583.31

408.51

1,174.80

2,551.36

1,049.40

1,501.96

4,004.56

28.65

3,975.91

 

ხარჯები

800.79

0.00

800.79

948.02

55.74

892.28

976.00

0.00

976.00

 

საქონელი და მომსახურება

800.79

0.00

800.79

885.58

0.00

885.58

976.00

0.00

976.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

62.44

55.74

6.69

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782.52

408.51

374.01

1,603.34

993.66

609.68

3,028.56

28.65

2,999.91

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1,533.35

408.51

1,124.84

2,338.89

925.79

1,413.10

2,710.13

28.65

2,681.47

 

ხარჯები

750.83

0.00

750.83

898.02

55.74

842.28

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

750.83

0.00

750.83

835.58

0.00

835.58

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

62.44

55.74

6.69

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782.52

408.51

374.01

1,440.86

870.04

570.82

2,710.13

28.65

2,681.47

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

906.00

0.00

906.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

906.00

0.00

906.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

906.00

0.00

906.00

02 02 03

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

49.96

0.00

49.96

212.48

123.62

88.86

388.44

0.00

388.44

 

ხარჯები

49.96

0.00

49.96

50.00

0.00

50.00

70.00

0.00

70.00

 

საქონელი და მომსახურება

49.96

0.00

49.96

50.00

0.00

50.00

70.00

0.00

70.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

162.48

123.62

38.86

318.44

0.00

318.44

02 03

გარე განათება

852.62

33.94

818.68

1,123.81

0.71

1,123.10

1,283.70

0.17

1,283.54

 

ხარჯები

741.14

0.00

741.14

764.59

0.00

764.59

922.00

0.00

922.00

 

საქონელი და მომსახურება

741.14

0.00

741.14

764.59

0.00

764.59

922.00

0.00

922.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.48

33.94

77.54

359.22

0.71

358.51

361.70

0.17

361.53

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

852.62

33.94

818.68

1,123.81

0.71

1,123.10

922.00

0.00

922.00

 

ხარჯები

741.14

0.00

741.14

764.59

0.00

764.59

922.00

0.00

922.00

 

საქონელი და მომსახურება

741.14

0.00

741.14

764.59

0.00

764.59

922.00

0.00

922.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.48

33.94

77.54

359.22

0.71

358.51

0.00

0.00

0.00

02 03 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

361.70

0.17

361.53

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

361.70

0.17

361.53

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

1,088.47

844.52

243.95

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

1,088.47

844.52

243.95

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

1,088.47

844.52

243.95

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

1,088.47

844.52

243.95

02 05

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

698.51

375.97

322.54

1,164.01

770.90

393.11

1,203.07

532.71

670.36

 

ხარჯები

698.51

375.97

322.54

1,164.01

770.90

393.11

1,203.07

532.71

670.36

 

სხვა ხარჯები

698.51

375.97

322.54

1,164.01

770.90

393.11

1,203.07

532.71

670.36

02 05 01

 სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები

698.51

375.97

322.54

1,164.01

770.90

393.11

1,203.07

532.71

670.36

 

ხარჯები

698.51

375.97

322.54

1,164.01

770.90

393.11

1,203.07

532.71

670.36

 

სხვა ხარჯები

698.51

375.97

322.54

1,164.01

770.90

393.11

1,203.07

532.71

670.36

02 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

477.45

0.00

477.45

186.72

0.00

186.72

90.86

0.00

90.86

 

ხარჯები

51.61

0.00

51.61

31.83

0.00

31.83

33.00

0.00

33.00

 

საქონელი და მომსახურება

51.61

0.00

51.61

31.83

0.00

31.83

33.00

0.00

33.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.84

0.00

425.84

154.89

0.00

154.89

57.86

0.00

57.86

02 06 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

474.92

0.00

474.92

185.45

0.00

185.45

87.86

0.00

87.86

 

ხარჯები

49.09

0.00

49.09

30.56

0.00

30.56

30.00

0.00

30.00

 

საქონელი და მომსახურება

49.09

0.00

49.09

30.56

0.00

30.56

30.00

0.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.8

0.0

425.8

154.9

0.0

154.9

57.9

0.0

57.9

02 06 02

სასმელი წყლის „სოკო“

2.52

0.00

2.52

1.27

0.00

1.27

3.00

0.00

3.00

 

ხარჯები

2.52

0.00

2.52

1.27

0.00

1.27

3.00

0.00

3.00

 

საქონელი და მომსახურება

2.52

0.00

2.52

1.27

0.00

1.27

3.00

0.00

3.00

02 07

სარიტუალო ღონისძიებები

34.44

0.00

34.44

68.55

0.00

68.55

70.00

0.00

70.00

 

ხარჯები

34.44

0.00

34.44

68.55

0.00

68.55

70.00

0.00

70.00

 

საქონელი და მომსახურება

34.44

0.00

34.44

68.55

0.00

68.55

70.00

0.00

70.00

02 07 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

34.44

0.00

34.44

68.55

0.00

68.55

70.00

0.00

70.00

 

ხარჯები

34.44

0.00

34.44

68.55

0.00

68.55

70.00

0.00

70.00

 

საქონელი და მომსახურება

34.44

0.00

34.44

68.55

0.00

68.55

70.00

0.00

70.00

02 08

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების  მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

19.84

0.00

19.84

18.50

0.00

18.50

18.50

0.00

18.50

 

ხარჯები

19.44

0.00

19.44

18.50

0.00

18.50

18.50

0.00

18.50

 

საქონელი და მომსახურება

19.44

0.00

19.44

18.50

0.00

18.50

18.50

0.00

18.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.00

0.00

0.00

466.55

309.98

156.57

881.56

588.04

293.52

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

9.6

6.4

3.2

751.3

501.4

249.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

9.6

6.4

3.2

751.3

501.4

249.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

456.97

303.57

153.40

130.28

86.67

43.61

02 10

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.00

0.00

0.00

117.51

99.54

17.97

205.79

185.20

20.58

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

117.51

99.54

17.97

205.79

185.20

20.58

02 11

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.00

0.00

0.00

26.90

0.00

26.90

96.30

0.00

96.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

26.90

0.00

26.90

96.30

0.00

96.30

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

912.11

102.17

809.93

1,338.04

350.87

987.16

1,442.00

143.76

1,298.24

 

ხარჯები

912.11

102.17

809.93

1,338.04

350.87

987.16

1,282.00

143.76

1,138.24

 

საქონელი და მომსახურება

912.11

102.17

809.93

1,338.04

350.87

987.16

1,282.00

143.76

1,138.24

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

160.00

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

734.93

0.00

734.93

829.96

0.00

829.96

992.42

0.00

992.42

 

ხარჯები

734.93

0.00

734.93

829.96

0.00

829.96

832.42

0.00

832.42

 

საქონელი და მომსახურება

734.93

0.00

734.93

829.96

0.00

829.96

832.42

0.00

832.42

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

160.00

03 02

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

102.20

102.17

0.03

399.13

350.87

48.26

324.58

143.76

180.82

 

ხარჯები

102.20

102.17

0.03

399.13

350.87

48.26

324.58

143.76

180.82

 

საქონელი და მომსახურება

102.20

102.17

0.03

399.13

350.87

48.26

324.58

143.76

180.82

03 03

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

59.98

0.00

59.98

96.23

0.00

96.23

100.00

0.00

100.00

 

ხარჯები

59.98

0.00

59.98

96.23

0.00

96.23

100.00

0.00

100.00

 

საქონელი და მომსახურება

59.98

0.00