თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 08 თებერვლის №12 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 08 თებერვლის №12 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/03/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 270070000.35.163.016505
13
24/03/2020
ვებგვერდი, 26/03/2020
270070000.35.163.016505
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 08 თებერვლის №12 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
თელავის მუნიციპალიტეტი
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №13

2020 წლის 24 მარტი

ქ. თელავი

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 08 თებერვლის №12 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 08 თებერვლის №12 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 14/02/2018, 270070000.35.163.016390).

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა“ ჩამოყალიბდეს დანართი №1-ის შესაბამისად.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №2 „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირებისა და პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები“ ჩამოყალიბდეს დანართი №2 -ის შესაბამისად.

3. დადგენილებას დაემატოს   მუხლი 21  შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 21. დამტკიცდეს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და თანამდებობრივი სარგოები დანართი №3-ის შესაბამისად“.

მუხლი 2
 დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილი თხლაშიძედანართი №1

 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა

 


 

 

თანამდებობა

 

რანგი

 

იერარქია

საშტატო ერთეულთა რაოდენობა

1

პოლიტიკური თანამდებობის  პირები

 

 

4

მერი

 

 

1

მერის პირველი მოადგილე 

 

 

1

მერის მოადგილე

 

 

2

2

ადმინისტრაციული სამსახური

 

 

23

 

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

1

2.1

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილება

 

 

 

3

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

  უფროსი სპეციალისტი                         

III რანგი

II კატეგორია

2

2.2

მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის   განყოფილება

 

 

 

16

 

მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

   ბ

  უფროსი სპეციალისტი                         

III რანგი

II კატეგორია

8

უმცროსი სპეციალისტი                         

IV რანგი

I კატეგორია

7

2.3

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

 

 

3

 

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

 უფროსი სპეციალისტი                         

III რანგი

II კატეგორია

1

 

უმცროსი სპეციალისტი                         

IV რანგი

I კატეგორია

1

 

3

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამსახური

 

 

 

14

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამსახურის უფროსი

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

3.1

 

ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

 

6

 

 

ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი                         

III რანგი

II კატეგორია

2

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

3

3.2

 

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა  და არქიტექტურის განყოფილება

 

 

4

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

1

 

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

2

3.3

ძეგლთა დაცვის განყოფილება

 

 

3

 

 

ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

1

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

1

4

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

 

11

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

4.1

საბიუჯეტო განყოფილება

 

 

4

 

 

საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

1

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

2

4.2

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

 

6

 

 

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

2

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

3

5

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა               სამსახური

 

 

7

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  სამსახურის უფროსი

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

5.1

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

 

 

3

 

 

ჯანმრთელობის                                         დაცვის განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

1

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

1

 

5.2

სოციალურ საკითხთა განყოფილება

 

 

3

 

 

სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

1

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

1

 

6

ეკონომიკური  განვითარებისა და  ქონების მართვის სამსახური

 

 

20

 

 

ეკონომიკური  განვითარებისა და  ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

6.1

ქონების მართვის განყოფილება

 

 

6

 

 

ქონების მართვის  განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

2

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

3

 

6.2

შესყიდვების განყოფილება

 

 

 

5

 

 

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

 

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

2

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

2

 

6.3

ტურიზმის განვითარების განყოფილება

 

 

4

 

 

ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

3

 

6.4

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

 

 

4

 

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

3

7

იურიდიული  სამსახური

 

 

20

 

 

იურიდიული სამსახურის უფროსი

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

7.1

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

5

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

4

7.2

 

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

 

 

7

 

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

3

 

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

3

 

7.3

 

ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილება

 

 

7

 

ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

3

 

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

3

 

8

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

 

9

 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

8.1

კულტურისა და განათლების განყოფილება

 

 

4

 

 

კულტურისა და განათლების განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

2

 

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

1

 

8.2

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

 

 

4

 

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი

 

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

2

 

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

1

 

9

შიდა აუდიტის სამსახური

 

 

7

 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

9.1

შიდა აუდიტის  განყოფილება

 

 

3

 

 

 

შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

2

9.2

რეკომენდაციების მონიტორინგის განყოფილება

 

 

3

 

 

რეკომენდაციების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

2

10

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

   

9

 

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

 

I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

4

 

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

4

 

სულ მერია

 

 

124

 


დანართი  №2

 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირებისა და

პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები

 

 


 

თანამდებობ

 

რანგი

 

იერარქია

საბაზო თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი)

თანამდებობრივი სარგოს კოეფიციენტი

ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო                 (ლარ)

1

მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

 

 

 

 

1.1

მერი

 

 

 

 

3 100

1.2

მერის პირველი მოადგილე

 

 

 

 

2 800

1.3

მერის მოადგილე

 

 

 

 

2 450

2

მერიის  პროფესიული  საჯარო მოხელეები

 

 

 

 

 

2.1

სამსახურის  უფროსი

I  რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

1 000

 

1.7

1 700

2.2

განყოფილების    უფროსი

II რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

1 000

 

1.2

1 200

2.3

უფროსი სპეციალისტი

III რანგი

II კატეგორია

1 000

0.8

800

2.4

უმცროსი სპეციალისტი

IV რანგი

I კატეგორია

1 000

0.7

700

 

 

 

 

 

 

 

 


დანართი  №3

 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და თანამდებობრივი

სარგოები


 

 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა

საბაზო თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი  (ლარი)

თანამდებობრივი სარგოს კოეფიციენტი

ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო             (ლარ)

1

მერის წარმომადგენელი

 

27

 

1 000

 

1.1

1 100

2

სპეციალისტი

 

40

 

1 000

 

0.7

700

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.