თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ

თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 7103-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 16/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/09/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 360050000.05.001.020189
7103-Iს
16/09/2020
ვებგვერდი, 22/09/2020
360050000.05.001.020189
თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო

1. ეს კანონი არეგულირებს თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნასა და მართვასთან დაკავშირებულ ძირითად სამართლებრივ ურთიერთობებს.

2. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიისთვის მიკუთვნებული მიწის, ტყის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების, აგრეთვე ისტორიული და კულტურის ძეგლების დაცვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.

მუხლი 2. კანონის ძირითადი მიზნები და ამოცანები

1. ამ კანონის ძირითადი მიზნებია:

ა) უზრუნველყოს თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნა;

ბ) მოაწესრიგოს თრუსოს დაცული ლანდშაფტის დაცვისა და გამოყენების რეჟიმი (სამართლებრივი მექანიზმი);

გ) შექმნას თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის სისტემა;

დ) მოაწესრიგოს თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის მექანიზმები. 

2. ამ კანონის ძირითადი ამოცანებია:

ა) ბუნებრივი პროცესების უწყვეტი განვითარების უზრუნველსაყოფად ხელი შეუწყოს თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვას, აღდგენასა და გონივრულ გამოყენებას;

ბ) უზრუნველყოს თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, განსაკუთრებით – გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეებისა და ცხოველების გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნების დაცვა და აღდგენა;

გ) უზრუნველყოს თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიისთვის მიკუთვნებული მიწის, ტყის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვა, აღდგენა და რაციონალური გამოყენება, გარემოსდაცვითი განათლებისა და მეცნიერული კვლევისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, აგრეთვე ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული და კულტურის ძეგლებისა და განაშენიანების ტიპის დაცვა და შენარჩუნება;

დ) ხელი შეუწყოს რეკრეაციის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას;

ე) ხელი შეუწყოს ხალხური შემოქმედების ტრადიციების შენარჩუნებასა და განვითარებას.

მუხლი 3. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნა და მისი მიზნები

1. თრუსოს დაცული ლანდშაფტი იქმნება ეროვნული მნიშვნელობისა და დიდი ესთეტიკური ღირებულების მქონე ბუნებრივი ლანდშაფტისა და ადამიანისა და ბუნებრივი გარემოს ჰარმონიული ურთიერთობის შედეგად ჩამოყალიბებული ბუნებრივ-კულტურული ლანდშაფტის დასაცავად, სასიცოცხლო გარემოს შესანარჩუნებლად, რეკრეაციული, ტურისტული და ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების განსახორციელებლად.

2. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ფუნქციურ-გეგმარებითი ორგანიზება (ზონირება) ხორციელდება „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.

3. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნის მიზნებია:

ა) უნიკალური ბუნებრივი ეკოსისტემების ცალკეული ბუნებრივი კომპონენტების ანთროპოგენიზაციის შედეგად გადაგვარებისა და განადგურებისგან დაცვა;

ბ) უმდიდრესი ეროვნული მემკვიდრეობის – ხალხური ხუროთმოძღვრების ძეგლებისა და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის − შენარჩუნება;

გ) ბუნებრივი ლანდშაფტისა და ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის ესთეტიკურ ღირებულებებსა და ტურისტულ რესურსებზე რეკრეაციული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნის (მოწყობის) ხელშეწყობა;

დ) ხალხური შემოქმედების ტრადიციების შენარჩუნება და განვითარება;

ე) ადგილობრივი თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესებისა და გარემოსდაცვითი საკითხების დაბალანსება ბუნებრივი გარემოს აქტიური დაცვითა და ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების შენარჩუნებით.

4. ამ კანონით გათვალისწინებული თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ფუნქციურ-გეგმარებითი ორგანიზება (ზონირება) და შესაბამის ზონებში დაშვებული საქმიანობები, „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, განისაზღვრება თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმით.

მუხლი 4. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მდებარეობა და ფართობი

1. თრუსოს დაცული ლანდშაფტი მდებარეობს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მოიცავს თრუსოს ხეობას.

2. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის საერთო ფართობია 7 007 ჰექტარი. თრუსოს დაცული ლანდშაფტი მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:

 

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

443898,3

4724525,9

175

453343,9

4720091,9

349

455438,8

4714535,7

523

446609,4

4718626,3

2

443965,6

4724451,9

176

453401,3

4720120,9

350

455339,7

4714546,6

524

446494,7

4718685,9

3

444031,6

4724376,8

177

453461

4720040,7

351

455245,4

4714579,8

525

446400,9

4718693,8

4

444094

4724298,7

178

453526,1

4719966,6

352

455150,4

4714610,4

526

446341,3

4718633,9

5

444169,1

4724233,4

179

453613,1

4719917,2

353

455051,8

4714627,2

527

446260,5

4718711,8

6

444248,2

4724172,2

180

453700

4719867,7

354

454961,4

4714634,4

528

446169,5

4718751,8

7

444330,7

4724115,7

181

453793,8

4719834,1

355

454882,4

4714730,3

529

446089,5

4718789,5

8

444421,4

4724074,9

182

453889,1

4719803,9

356

454848,4

4714969,6

530

446002,6

4718830,3

9

444519,7

4724067,8

183

453983,4

4719771,1

357

454887,3

4714953,2

531

445915,4

4718879,3

10

444619,6

4724070,6

184

454072,2

4719725

358

454980,9

4714919,2

532

445828,2

4718928,2

11

444696,6

4724120,7

185

454159,4

4719676,8

359

455068

4714880,5

533

445741

4718977,2

12

444751,4

4724204,1

186

454230,1

4719606,1

360

455148,6

4714822,5

534

445653,8

4719026,2

13

444820,2

4724263,8

187

454300,8

4719535,4

361

455236,4

4714778,6

535

445566,6

4719075,1

14

444917,4

4724246,4

188

454371,5

4719464,7

362

455332,4

4714772,3

536

445479,4

4719124,1

15

445011,6

4724213,4

189

454428,9

4719382,8

363

455430,4

4714791,9

537

445391,6

4719171,9

16

445098

4724163

190

454486,2

4719300,9

364

455492,4

4714860,7

538

445303,5

4719219,3

17

445187,6

4724119,4

191

454546,7

4719221,4

365

455445,7

4714946,6

539

445215,5

4719266,7

18

445281,1

4724084

192

454610,5

4719144,3

366

455394,9

4715032,6

540

445125,5

4719310,3

19

445376,1

4724052,7

193

454674,3

4719067,3

367

455361,4

4715126,8

541

445035,1

4719353,1

20

445471,8

4724023,7

194

454731,7

4718985,5

368

455308,8

4715211,3

542

444944,7

4719395,9

21

445558,3

4723976

195

454788,6

4718903,2

369

455236,9

4715280,4

543

444854,4

4719438,7

22

445634,5

4723913,5

196

454860,8

4718835

370

455144,2

4715310,6

544

444764

4719481,5

23

445677,7

4723823,3

197

454937,6

4718771

371

455044,9

4715300,9

545

444674,7

4719526,5

24

445684,2

4723724,8

198

455013,2

4718705,7

372

454945,4

4715303,1

546

444587,3

4719575

25

445687,2

4723624,8

199

455077,4

4718629,1

373

454911,6

4715390

547

444496,6

4719615,4

26

445731,1

4723543,2

200

455141,7

4718552,5

374

454861,9

4715469,2

548

444400

4719641,2

27

445804,7

4723475,5

201

455205,3

4718475,3

375

454772

4715513

549

444303,1

4719666,2

28

445879,4

4723409,1

202

455267,8

4718397,2

376

454678,7

4715541,6

550

444206

4719689,8

29

445961,4

4723352

203

455333,4

4718322,5

377

454590,4

4715495,4

551

444109,2

4719714,8

30

446044,3

4723296

204

455416,2

4718266,4

378

454498,8

4715458,4

552

444015,3

4719749,2

31

446121,5

4723232,8

205

455499

4718210,3

379

454400,2

4715456,2

553

443921,1

4719782

32

446198,6

4723170

206

455592

4718188,2

380

454302,2

4715447,1

554

443821,2

4719785,8

33

446290,5

4723130,7

207

455690,5

4718200,3

381

454207,3

4715478,4

555

443724,2

4719802,6

34

446382,9

4723093,5

208

455788,2

4718220,9

382

454116

4715518,1

556

443632,4

4719842,4

35

446482,9

4723093,5

209

455834,9

4718280,2

383

454026,8

4715562,9

557

443539,1

4719877

36

446582,8

4723097,9

210

455841,3

4718379,6

384

453932,4

4715595,5

558

443440,7

4719894,9

37

446674,5

4723136,2

211

455867,3

4718475,8

385

453839,2

4715624,9

559

443342,4

4719913

38

446771

4723119,4

212

455887

4718573,8

386

453747

4715627,7

560

443244,6

4719933,9

39

446866,7

4723090,2

213

455901,8

4718672,7

387

453684

4715551,7

561

443146,8

4719954,9

40

446962,3

4723061,1

214

455868,3

4718765,7

388

453601,6

4715497,2

562

443049,1

4719976,2

41

447052,7

4723021,6

215

455830,1

4718858,1

389

453517,7

4715447,6

563

442951,7

4719998,7

42

447124,1

4722951,8

216

455813,5

4718954,2

390

453438,6

4715388,5

564

442853,6

4720018

43

447186

4722873,3

217

455816,5

4719053,9

391

453348,2

4715346,4

565

442761,2

4720051,8

44

447248

4722794,8

218

455803

4719153

392

453301,9

4715258,8

566

442661,4

4720054,9

45

447278,1

4722699,9

219

455807,1

4719252,7

393

453254,9

4715170,9

567

442561,5

4720055,6

46

447323

4722611

220

455797,5

4719351,5

394

453259,8

4715078,6

568

442461,6

4720061,1

47

447367,3

4722521,5

221

455791,4

4719451,2

395

453315,8

4715027,5

569

442362

4720069,5

48

447422,8

4722438,3

222

455800,5

4719549,4

396

453418

4714966,7

570

442262,3

4720078,1

49

447401,3

4722356

223

455809,1

4719647,8

397

453399,3

4714903,5

571

442162,7

4720086,7

50

447316,3

4722303,4

224

455784,9

4719742,8

398

453425

4714808,7

572

442063

4720094,3

51

447236,5

4722243,2

225

455747,5

4719835,4

399

453492,8

4714736,2

573

441963,1

4720096,8

52

447181,5

4722161,8

226

455731,8

4719933,6

400

453617,8

4714683,1

574

441863,1

4720099,3

53

447202,5

4722074,5

227

455696,3

4720026,1

401

453358,1

4715034,6

575

441765

4720115,1

54

447295,7

4722039

228

455671,6

4720120,3

402

453623,6

4714520,3

576

441668,5

4720141,1

55

447394,6

4722024,1

229

455656,9

4720218,8

403

453633,9

4714422,6

577

441570,8

4720162,5

56

447492,9

4722005,5

230

455625,8

4720313,5

404

453696,3

4714354,8

578

441474,8

4720188,2

57

447588,9

4721978,5

231

455577,6

4720400,5

405

453694,4

4714221,6

579

441425,9

4720266,1

58

447683

4721944,9

232

455561,6

4720497,6

406

453681,2

4714190,6

580

441407,9

4720364

59

447776,9

4721910,3

233

455560,9

4720597,1

407

453567,7

4714124,5

581

441411,7

4720463,9

60

447869,9

4721874

234

455563

4720696,5

408

453583,9

4714013,2

582

441424,1

4720562,7

61

447952

4721816,9

235

455561,6

4720796,5

409

453501,3

4714012,6

583

441445,8

4720660,4

62

448029,8

4721754,9

236

455574

4720895,6

410

453333,3

4714010,8

584

441457,6

4720759,4

63

448095,3

4721679,6

237

455585

4720994,8

411

453307,5

4714029,2

585

441464,7

4720859,2

64

448164,7

4721610,1

238

455604,8

4721091,1

412

453212,9

4714051,3

586

441483,6

4720957,2

65

448247,4

4721553,9

239

455637,3

4721185

413

453133,5

4713991,7

587

441504,6

4721055

66

448325,7

4721492

240

455649,7

4721283,7

414

453110,3

4713969,9

588

441525,5

4721152,8

67

448401,3

4721426,5

241

455646,6

4721383,7

415

452918,5

4714155,9

589

441545,1

4721250,9

68

448476,6

4721360,7

242

455643,3

4721483,6

416

452641,4

4714270,9

590

441564,7

4721348,9

69

448550,2

4721293,1

243

455641,3

4721583,5

417

452453,8

4714340

591

441609,9

4721436,6

70

448633,4

4721237,6

244

455651,4

4721682,7

418

452260

4714389,2

592

441664,1

4721520,6

71

448718,4

4721184,9

245

455731,4

4721734,6

419

452142,9

4714401,7

593

441701,1

4721610,1

72

448769,1

4721099,7

246

455826,8

4721722,5

420

452070,2

4714571,8

594

441704,8

4721710

73

448803,9

4721006,9

247

455868

4721638,2

421

451988,8

4714753,2

595

441706,4

4721751,7

74

448826,6

4720909,5

248

455881,8

4721539,1

422

451950,3

4714845,3

596

441817,1

4721985

75

448869,1

4720820,9

249

455895,9

4721440,1

423

451882,1

4714915,8

597

441865

4722072,8

76

448925,5

4720738,2

250

455910,2

4721341,2

424

451790,8

4714956,6

598

441916,7

4722158,3

77

448983

4720656,4

251

455924,6

4721242,2

425

451698,2

4714994,2

599

441972,2

4722241,5

78

449046,1

4720579,1

252

455938,9

4721143,2

426

451608,1

4715033,7

600

442051,1

4722301,6

79

449113

4720504,8

253

455954,2

4721044,4

427

451557,3

4715119

601

442143,3

4722334,1

80

449201,6

4720459,9

254

455970,3

4720945,7

428

451472,9

4715171,9

602

442241,8

4722351

81

449288

4720410,9

255

455989,3

4720847,6

429

451377,4

4715199,8

603

442340,4

4722367,8

82

449366,4

4720348,9

256

456010,1

4720749,7

430

451278,6

4715208,6

604

442438,6

4722386,9

83

449446,3

4720303,6

257

456027,7

4720651,3

431

451195,8

4715190,2

605

442536,7

4722406,2

84

449527,1

4720362,6

258

456044,8

4720552,8

432

451181,5

4715176,5

606

442634,8

4722425,5

85

449607,9

4720421,5

259

456061,9

4720454,3

433

451153,8

4715258,5

607

442732,9

4722444,9

86

449685,7

4720484,2

260

456083,2

4720356,9

434

451080

4715325,9

608

442823,8

4722482,3

87

449763,2

4720547,5

261

456120

4720263,9

435

451001,1

4715387,4

609

442913,7

4722525,1

88

449840,3

4720611,1

262

456156,8

4720170,9

436

450915,8

4715436,1

610

443006,4

4722562,9

89

449917,2

4720675,1

263

456198,8

4720080,4

437

450817,2

4715452,9

611

443088,3

4722619,1

90

449991

4720742,2

264

456245,8

4719992,1

438

450717,7

4715462

612

443165,8

4722682,1

91

450058,8

4720815,8

265

456290,2

4719902,5

439

450617,9

4715467

613

443240,3

4722748,9

92

450126,6

4720889,3

266

456331,3

4719811,4

440

450526,1

4715473,7

614

443301,7

4722817,1

93

450194,3

4720962,9

267

456366,4

4719717,8

441

450475,5

4715559,9

615

443377,4

4722861,2

94

450259,6

4721038,7

268

456388,5

4719621,3

442

450424,9

4715646,2

616

443307,7

4722923,7

95

450324,9

4721114,4

269

456398,7

4719522,1

443

450374,3

4715732,5

617

443228,5

4722983,4

96

450390,2

4721190,1

270

456430,4

4719427,2

444

450335,1

4715823

618

443166,1

4723039,8

97

450450

4721269,8

271

456462

4719332,4

445

450272,9

4715896,9

619

443069,8

4723066,8

98

450501,5

4721355,6

272

456485,5

4719236,2

446

450181,5

4715936,6

620

442970,8

4723080,8

99

450552,9

4721441,3

273

456485,5

4719136,2

447

450084

4715957,4

621

442907

4723154,2

100

450604,9

4721526,7

274

456499,9

4719038

448

450020,5

4715953,1

622

442811,3

4723182,9

101

450663,6

4721607,6

275

456523,5

4718940,9

449

449925,2

4715849,7

623

442714,1

4723206,6

102

450722,4

4721688,6

276

456547,8

4718843,9

450

449797,4

4715945,8

624

442620,9

4723241,9

103

450781,1

4721769,5

277

456567,4

4718745,9

451

449676,2

4715888,3

625

442509,8

4723276,6

104

450839,9

4721850,4

278

456586,3

4718647,9

452

449580,4

4715860,7

626

442439,5

4723313,7

105

450908

4721923,3

279

456631,7

4718559,2

453

449481,3

4715847,9

627

442346,3

4723280,1

106

450978,7

4721994,1

280

456679,1

4718471,1

454

449381,9

4715836,6

628

442309,4

4723257,1

107

451055,6

4722056,5

281

456727,1

4718383,4

455

449299,4

4715815,5

629

442185

4723341,3

108

451143,3

4722104,5

282

456777,5

4718297

456

449146,9

4715973,2

630

442145,8

4723363

109

451230,9

4722143,9

283

456848,4

4718226,9

457

448884,4

4716318,6

631

442132,5

4723488,2

110

451317,9

4722094,5

284

456921,2

4718158,4

458

448966,1

4716148,7

632

442607,5

4723479,6

111

451404,8

4722045,1

285

456988,2

4718084,3

459

448961,1

4716196,5

633

442589,3

4723521

112

451388,4

4721976,9

286

457053,7

4718008,8

460

448934,4

4716290,3

634

442572,3

4723618,4

113

451325,6

4721899

287

457128

4717941,9

461

448808,9

4716318,3

635

442583,1

4723716,6

114

451263,8

4721820,4

288

457226,6

4717881,8

462

448764,3

4716367,5

636

442588,1

4723816,5

115

451190,2

4721753

289

457309,9

4717870

463

448680,5

4716420,8

637

442595,3

4723916,2

116

451140,9

4721667,1

290

457456,4

4717848

464

448583,6

4716444,6

638

442605,9

4724015,6

117

451115,9

4721570,3

291

457430,9

4717804,8

465

448484,3

4716438

639

442615,4

4724115

118

451083,1

4721475,9

292

457347,4

4717750,1

466

448391,7

4716401,7

640

442641,9

4724210,9

119

451060

4721378,6

293

457312,1

4717663

467

448358,3

4716377,6

641

442659,5

4724296,9

120

451036,8

4721281,4

294

457336,5

4717566,8

468

448157,4

4716540,5

642

442614,3

4724350,2

121

451010,2

4721185

295

457364,7

4717471,7

469

447905,3

4716744,9

643

442665,7

4724433,2

122

450970,2

4721093,6

296

457359,9

4717371,8

470

447861,7

4716806,1

644

442754,9

4724415,9

123

450926,4

4721003,7

297

457372,5

4717273,2

471

447776,1

4716855,7

645

442850,2

4724403,6

124

450881,7

4720914,3

298

457403

4717178

472

447677,7

4716870,3

646

442950,2

4724403,6

125

450836

4720825,6

299

457415,9

4717079

473

447563,3

4716825,7

647

443049,9

4724405,9

126

450759,2

4720761,6

300

457415,9

4716979,1

474

447490,1

4716849

648

443145,7

4724434,7

127

450699,8

4720681,4

301

457405,1

4716879,7

475

447394,8

4716879,1

649

443240

4724467,2

128

450644,4

4720598,3

302

457383,4

4716782,1

476

447299,4

4716909,3

650

443330,1

4724510,6

129

450590,9

4720513,8

303

457351,7

4716687,3

477

447186

4716945,1

651

443424,5

4724540,2

130

450508,4

4720457,3

304

457310,1

4716596,5

478

447178,3

4716978,7

652

443519,4

4724568,6

131

450442,1

4720382,8

305

457258,4

4716510,9

479

447033,6

4716980,9

653

443609,6

4724611,7

132

450377,4

4720306,5

306

457200,5

4716429,4

480

446933,6

4716980,9

654

443707,2

4724633,1

133

450440

4720259,8

307

457133,1

4716355,7

481

446833,9

4716973,2

655

443792,8

4724590,4

134

450530,3

4720216,9

308

457049,2

4716302,4

482

446735,1

4716959,1

656

443878,2

4724538,2

135

450617,5

4720167,9

309

456951,7

4716280,8

483

446641,6

4716924,6

657

450391,1

4715895

136

450682

4720095,8

310

456857,9

4716247,5

484

446558,4

4716870,2

658

450475,3

4715902,9

137

450736,5

4720013,2

311

456769,6

4716200,7

485

446487,3

4716799,9

659

450487,3

4716020,8

138

450818,4

4719955,8

312

456672,5

4716179,6

486

446427,9

4716719,6

660

450446

4716043,1

139

450895,7

4719893,4

313

456572,9

4716172,4

487

446390,7

4716629,7

661

452580,1

4715259,2

140

450960,1

4719816,9

314

456482,6

4716130,9

488

446312,9

4716715,9

662

452839,2

4714779,3

141

451025,2

4719740,9

315

456404,5

4716068,6

489

446324,7

4716798,9

663

452888,8

4714749,3

142

451091,3

4719666

316

456354,2

4715987,6

490

446326,8

4716898,8

664

452942,1

4714729,3

143

451164,5

4719598,2

317

456370,3

4715889,3

491

446324,6

4716998,7

665

452943

4714690,1

144

451250,2

4719550,9

318

456409,2

4715797,2

492

446317,7

4717098,4

666

452991

4714675,8

145

451345,7

4719521,4

319

456442,8

4715703,3

493

446308,1

4717197,5

667

453011,9

4714585,4

146

451437,7

4719482,1

320

456460,6

4715604,9

494

446313,5

4717297,4

668

452945,9

4714520,6

147

451527,1

4719437,4

321

456469,9

4715505,4

495

446321,7

4717397

669

452969,1

4714433,1

148

451622,2

4719410,5

322

456469,9

4715405,4

496

446318,6

4717496,1

670

452947,3

4714337,6

149

451721,2

4719396,5

323

456461,3

4715305,8

497

446316,8

4717595,9

671

452997,3

4714294,5

150

451817,9

4719373,4

324

456486,7

4715212,4

498

446341,9

4717689,8

672

452990,5

4714390,9

151

451910,7

4719336,4

325

456512,7

4715117,3

499

446417,5

4717755,2

673

453013

4714478,7

152

451998,8

4719289,2

326

456529,9

4715019,2

500

446502,9

4717806,8

674

453038,2

4714441,2

153

452086,9

4719241,9

327

456579,8

4714932,9

501

446526,3

4718643,7

675

453073,3

4714526,1

154

452166,7

4719182,3

328

456640,3

4714853,9

502

446684,7

4717889,7

676

453053,1

4714618,3

155

452229,6

4719106,3

329

456722,3

4714796,9

503

446773,5

4717935,7

677

453071,3

4714705,7

156

452284,6

4719023,3

330

456779,5

4714735,8

504

446906,1

4717987,5

678

453141,4

4714707,2

157

452352,5

4718949,8

331

456748

4714641,6

505

446986,9

4718054,3

679

453175,1

4714701,1

158

452420,1

4718876,1

332

456776,2

4714551,8

506

447039,3

4718057,8

680

453213,4

4714745,2

159

452493,7

4718808,8

333

456845,4

4714481,3

507

447138,3

4718070,3

681

453131,6

4714753,7

160

452584,4

4718841,5

334

456843,4

4714390,4

508

447186,6

4718136,3

682

453047

4714741,6

161

452665,8

4718893,6

335

456768,8

4714326,4

509

447106,8

4718192,1

683

452951

4714763,7

162

452719,6

4718977,9

336

456726,3

4714287,6

510

447039,5

4718193,6

684

452864,9

4714813,1

163

452773,4

4719062,1

337

456602

4714357

511

447033,2

4718237,6

685

452810,7

4714803,5

164

452819,8

4719150

338

456505,1

4714378,7

512

447200,7

4718321

686

452591,2

4715246

165

452852,6

4719244,5

339

456410,9

4714356,2

513

447339,6

4718310,9

687

452575,9

4715237,3

166

452906

4719327,6

340

456312

4714369

514

447379,2

4718369,7

688

452567,7

4715245,8

167

452968,5

4719405,7

341

456219,1

4714405,1

515

447296,6

4718402,8

689

452568,5

4715258,4

168

453003,9

4719498,9

342

456120,5

4714419,2

516

447207,7

4718447,5

690

450412,4

4715976,2

169

453042,7

4719589,9

343

456020,5

4714419,3

517

447128,9

4718509,1

691

450390,8

4715943,4

170

453113,4

4719660,6

344

455921,3

4714431,4

518

447045,3

4718563,7

692

450453,9

4715879,9

171

453184,1

4719731,3

345

455823,5

4714451,9

519

446956,2

4718608,9

693

450478,4

4715935,4

172

453220,2

4719822,6

346

455729,9

4714486,8

520

446863,5

4718645,6

694

450472,5

4715977,8

173

453248,4

4719918,5

347

455637,5

4714524,9

521

446765

4718659,5

695

450418,6

4715880,5

174

453287,7

4720009,2

348

455538,7

4714537,6

522

446666,2

4718645,9

 

 

 

მუხლი 5. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის დაცვისა და გამოყენების რეჟიმი

1. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის დაცვისა და გამოყენების რეჟიმი განისაზღვრება საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, მათ შორის, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმის, შესაბამისად.

2. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე დასაშვებია გარემოსა და ისტორიული და კულტურის ძეგლების დაცვა, მოვლა-პატრონობა და აღდგენა, მანიპულაციური მეცნიერული კვლევის ჩატარება, ბუნებრივი ეკოსისტემებისა და მათ ფარგლებში ბუნებრივად გავრცელებული სახეობების კონსერვაცია და აღდგენა, რეკრეაციული, ტურისტული და საგანმანათლებლო საქმიანობების განხორციელება, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმით განსაზღვრულ შემთხვევებში ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების განხორციელება, მათ შორის, მხოლოდ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე სამშენებლო საქმიანობის განსახორციელებლად არაგანახლებადი ბუნებრივი რესურსით (ფიქლის ქვით) სარგებლობა, ტურიზმისა და თრუსოს დაცული ლანდშაფტის განვითარებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, მათ შორის, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმით განსაზღვრულ გამონაკლის შემთხვევებში არაუმეტეს 6 მეგავატი სიმძლავრის მცირე ჰიდროელექტროსადგურებისა და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად და ტურიზმისა და რეგიონის განვითარების ხელშეწყობისთვის, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ვიზუალური მხარის შეუცვლელად, საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, მათ შორის, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმით, დაშვებული სხვა საქმიანობების განხორციელება.

3. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ობიექტის აშენებისთვის მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე საბაზისო არქიტექტურულ-სამშენებლო და ტექნიკური პარამეტრები და ასაშენებელი ობიექტის რენდერები უნდა შეუთანხმდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − დაცული ტერიტორიების სააგენტოს.

მუხლი 6. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის უფლებამოსილების მქონე ორგანოები

1. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვა ხორციელდება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

2. თრუსოს დაცულ ლანდშაფტს მართავს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, რისთვისაც გამოიყოფა შესაბამისი ფინანსური რესურსი.

3. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვაში მონაწილეობს წარმომადგენლობითი ორგანო (საბჭო), რომელსაც ქმნის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

4. წარმომადგენლობითი ორგანოს (საბჭოს) შემადგენლობა, უფლებები, მოვალეობები და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა, პროცედურული საკითხები განისაზღვრება წარმომადგენლობითი ორგანოს (საბჭოს) წესდებით, რომელსაც ამტკიცებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. წარმომადგენლობითი ორგანოს (საბჭოს) შემადგენლობაში შედის (შედიან) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის (ერთეულების) წარმომადგენელი (წარმომადგენლები) ბიოლოგიური მრავალფეროვნებისა და დაცული ტერიტორიების სფეროებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველსაყოფად. წარმომადგენლობითი ორგანოს (საბჭოს) გადაწყვეტილებები ვრცელდება თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე.

6. სახელმწიფოს მიერ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული უფლებამოსილებებია:

ა) თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვა, დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა;

ბ) საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება;

გ) თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე მონიტორინგის განხორციელებისა და მეცნიერული კვლევის ჩატარების ორგანიზება, დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემების დამუშავება, შენახვა და გავრცელება;

დ) თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის რეგულარულად მომზადება და გამოქვეყნება;

ე) თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრირება; 

ვ) თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარების (ბილიკების, ზღუდეების, თავშესაფრებისა და გზამკვლევების მოწყობის და სხვა) ორგანიზება;

ზ) თრუსოს დაცულ ლანდშაფტთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამშრომლობა და შესაბამის პროგრამებში მონაწილეობა;

თ) სამთავრობო დაწესებულებებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

ი) დაინტერესებულ საზოგადოებასთან თანამშრომლობა;

კ) თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ტურისტული მომსახურების გაწევის ტარიფების განსაზღვრა;

ლ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე მუხლის 44 ნაწილით განსაზღვრული კოდექსის მუხლებითა და მუხლების ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა;

მ) საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, მათ შორის, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის გეგმით, გათვალისწინებული სხვა საქმიანობების განხორციელება.

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული სახელმწიფოს მიერ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებაზე დარგობრივ ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად.

მუხლი 7. თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნასთან დაკავშირებულ მიწათსარგებლობასა და სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობასთან დაკავშირებული საკითხები

ეს კანონი არ ვრცელდება თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ამ კანონით დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ამავე კანონის ამოქმედებამდე არსებულ:

ა) ქონებრივ ურთიერთობებზე (მათ შორის, მიწის ნაკვეთების ყიდვის, გაყიდვის, უზუფრუქტის, აღნაგობის, ქირავნობის, გაცვლის, გაჩუქების, მემკვიდრეობით გადაცემის, იპოთეკისა და იჯარით გაცემის შემთხვევებში არსებულ ურთიერთობებზე);

ბ) სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებზე;

გ) „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადებული ხელშეკრულებებით ან/და გაცემული ლიცენზიებით განსაზღვრულ ურთიერთობებზე;

დ) და მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.

მუხლი 8. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

16 სექტემბერი 2020 წ.

N7103-Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.