რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ

რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 7165-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 18/09/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.05.001.020190
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
7165-Iს
18/09/2020
ვებგვერდი, 25/09/2020
240140000.05.001.020190
რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/09/2020 - 28/06/2023)

 

საქართველოს კანონი

 

 

რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. კანონის მიზანი

ამ კანონის მიზანია კრედიტორთა მოთხოვნების კოლექტიური დაკმაყოფილება  რეაბილიტაციის მიღწევით, ხოლო რეაბილიტაციის მიღწევის შეუძლებლობის შემთხვევაში − გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციით მიღებული თანხების განაწილებით.

მუხლი 2. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პრინციპები

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პრინციპებია:

ა) გადახდისუუნარო მოვალის საქმიანობისა და გადახდისუუნარობის მასის სწორი მართვა;

ბ) გადახდისუუნარო მოვალის ფინანსური სირთულეების სწრაფი და თანამიმდევრული გადაწყვეტა;

გ) გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესის გამჭვირვალობა და განჭვრეტადობა;

დ) გადახდისუუნარობის მასისა და ბიზნესის ღირებულების შეძლებისდაგვარად შენარჩუნება და გაზრდა;

ე) გადახდისუუნარო მოვალის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;

ვ) მსგავსი უფლებების მქონე კრედიტორების მიმართ თანაბარი მოპყრობა.

მუხლი 3. ტერმინების განმარტება

ამ კანონის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) დაუზუსტებელი მოთხოვნა – მოთხოვნა, რომელიც დაზუსტებული არ არის და მოიცავს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებასთან ან შესაბამისი ხელშეკრულების დარღვევასთან ან მის შეუსრულებლობასთან დაკავშირებულ ან სამოქალაქო ურთიერთობიდან წარმოშობილ სხვა მოთხოვნას;

ბ) პირობითი მოთხოვნა – მოთხოვნა, რომლის წარმოშობა დამოკიდებულია მომავალ და უცნობ მოვლენაზე და რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ვალდებულებას, მათ შორის, მესამე პირის სასარგებლოდ გაცემულ გარანტიასთან დაკავშირებულ ვალდებულებას, რომელიც დამოკიდებულია ძირითადი ვალდებულების შესრულებაზე;

გ) ვადამოუსვლელი (სამომავლო) მოთხოვნა – მოთხოვნა, რომლის შესრულების ვადაც სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის მომენტისთვის არ დამდგარა;

დ) ახალი კრედიტორული მოთხოვნა – მოთხოვნა, რომელიც სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ წარმოიშვა;

ე) მიმდინარე რეგულარული ვალდებულებები − მოვალის ძირითად საქმიანობასთან დაკავშირებით დადებული შრომითი, იჯარის, მომსახურების ან სხვა ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი, რეგულარულად შესასრულებელი ვალდებულებები;

ვ) მმართველი − რეაბილიტაციის მმართველი ან/და გაკოტრების მმართველი;

ზ) ზედამხედველი − რეგულირებული შეთანხმების შესრულებაზე ზედამხედველობისთვის დანიშნული პირი; მოვალის რეაბილიტაციის პროცესში საწარმოს მართვის ორგანოების შენარჩუნების შემთხვევაში მათ საქმიანობაზე ზედამხედველობისთვის დანიშნული პირი;

თ) უზრუნველყოფილი კრედიტორი – კრედიტორი, რომლის მოთხოვნა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით უზრუნველყოფილია იპოთეკით ან გირავნობით;

ი) კონვერსია − ამ კანონით დადგენილი წესით რეაბილიტაციის რეჟიმიდან გაკოტრების რეჟიმში ან გაკოტრების რეჟიმიდან რეაბილიტაციის რეჟიმში გადასვლა, რა დროსაც უწყვეტად გრძელდება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება ახალი რეჟიმით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად;

კ) მთავარი ინტერესების ცენტრი − ადგილი, სადაც მოვალე მუდმივად ახორციელებს საქმიანობას თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე და რომელსაც ასეთ ადგილად აღიქვამს მესამე პირი;

ლ) მოვალე − ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სუბიექტი;

მ) საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯი − მმართველის/ზედამხედველის მიერ გაწეული ხარჯი, რომელიც მოიცავს ამ კანონით დადგენილი წესით გზავნილის ფოსტით გაგზავნის, კრედიტორთა კრების მოწვევისა და ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის, ექსპერტიზის ჩატარების, საქმის მასალებისა და სხვა დოკუმენტაციის ასლების დამზადების ხარჯებს, აგრეთვე საქმის წარმოებასთან დაკავშირებულ სხვა აუცილებელ ხარჯს;

ნ) ეკონომიკური ინტერესი − ქონების ღირებულება ან მისი სარგებლიანობა გადახდისუუნარობის მასისთვის;

ო) გადახდისუუნარობის მასა − მოვალის ამ კანონის 59-ე მუხლით განსაზღვრული ქონება;

პ) გადახდისუუნარობის მასის წინააღმდეგ მიმართული დავა − გადახდისუუნარობის მასიდან ქონების გამოყოფის ან გადახდისუუნარობის მასიდან თანხის დაკისრების შესახებ დავა, რომელიც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებამდე არსებული კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უკავშირდება;

ჟ) ლიკვიდური აქტივი − ფული ან სხვა აქტივი, რომელიც შეიძლება რეალიზებულ იქნეს მცირე დროში;

რ) გაკოტრების მინიმუმი − ფულის ან სხვა აქტივის მოცულობა, რომელსაც, სავარაუდოდ, კრედიტორი მოვალის გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შემთხვევაში მიიღებდა;

ს) მოვალესთან დაკავშირებული პირი:

ს.ა) მოვალის ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი, მისი მმართველი, სამეთვალყურეო ორგანოს წევრი;

ს.ბ) მოვალის წილის მესაკუთრე პარტნიორი, მონაწილე, წევრი, აქციონერი, მეპაიე, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს მოვალის წილის არანაკლებ 5 პროცენტს;

ს.გ) ამ მუხლის „ს.ა“ ან „ს.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის ნათესავი ან სხვა პირი, რომელსაც ამ მუხლის „ს.ა“ ან „ს.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირთან ერთად ხანგრძლივ დროის მონაკვეთში აქვს საოჯახო მეურნეობა;

ს.დ) პირები, რომლებიც მოვალესთან ერთად პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობენ საწარმოში, თუ მათი წილი ჯამურად არანაკლებ 20 პროცენტს შეადგენს ან ისინი სხვაგვარად ერთობლივად აკონტროლებენ ამ საწარმოს;

ს.ე) პირი, რომლის წილს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ან რომელსაც სხვაგვარად აკონტროლებს მოვალე;

ს.ვ) ამხანაგობა, რომელშიც მონაწილეობს მოვალე;

ს.ზ) სხვა პირი, რომელსაც მოვალესთან აქვს განსაკუთრებული ურთიერთობები, რომლებიც გავლენას ახდენს ამ პირის ან მის მიერ წარმოდგენილი პირის მიერ მოვალის მიმართ განხორციელებულ ქმედებაზე;

ტ) ნათესავი − საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირი;

უ) წილის არაპირდაპირი ფლობა − წილის ფლობა პირის ნათესავის მიერ ან იმ იურიდიული პირის მიერ, რომლის წილის არანაკლებ 20 პროცენტს ფლობს ან რომელსაც სხვაგვარად აკონტროლებს ეს პირი;

ფ) კონტროლი − სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობა, ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების ქონა, პირის აღნიშნულ თანამდებობაზე  დანიშვნის პირდაპირი ან არაპირდაპირი უფლება, ხმის უფლების მქონე წილის, აქციების ან პაის საერთო რაოდენობის არანაკლებ 20 პროცენტის მესაკუთრეობა;

ქ) მორატორიუმი − ამ კანონით გათვალისწინებული ერთი ან ერთზე მეტი ღონისძიება, რომელიც (რომლებიც) მიზნად ისახავს საქმის წარმოების მიმდინარეობისას გადახდისუუნარობის მასის დაცვას და ამ კანონის მიზნის მიღწევის ხელშემშლელი ფაქტორების განეიტრალებას;

ღ) შეცილების მოწინააღმდეგე მხარე − პირი, რომელიც ვალდებულია ამ კანონის VIII თავის შესაბამისად მოვალეს დაუბრუნოს ის, რაც მან შეცილებული ქმედების შედეგად მიიღო;

ყ) სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალე − მოვალე, რომლის საქმიანობის შეჩერება/შეწყვეტა არსებით ზიანს მიაყენებს სახელმწიფო ინტერესს ან/და საზოგადოებრივ ინტერესს და რომელსაც ასეთ მოვალედ მიიჩნევს სასამართლო;

შ) პრეფერენციული მოთხოვნები − სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე გადასახდელი, 3 თვის ხელფასისა და შვებულების ხარჯების (გარდა მოვალის დირექტორებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრების ხელფასისა და შვებულების ხარჯებისა) ასანაზღაურებელი თანხები, საწარმოო ტრავმის გამო გადასახდელი თანხები (თითოეული კრედიტორისთვის − არაუმეტეს 1 000 ლარის ოდენობით);

ჩ) პრეფერენციული საგადასახადო მოთხოვნები − სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე ბოლო 3 წლის შესაბამის საგადასახადო პერიოდზე წარმოშობილი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული არაპირდაპირი გადასახადების თანხები;

ც) არაპრივილეგირებული მოთხოვნა − კრედიტორის მოთხოვნა, რომლის არაპრივილეგირებული წესით დაკმაყოფილებაზედაც მოვალე და კრედიტორი წინასწარ შეთანხმდნენ.

მუხლი 4. კანონის მოქმედების სფერო

1. ეს კანონი აწესრიგებს შემდეგი სუბიექტების გადახდისუუნარობის საკითხს:

ა) „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებული სამეწარმეო სუბიექტი, გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა;

ბ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება), ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა);

გ) უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირი და სხვა წარმონაქმნი (მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მას იურიდიული პირის სტატუსი), რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს და რომლის მთავარი ინტერესების ცენტრი საქართველოშია.

2. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა) ფიზიკური პირის გადახდისუუნარობაზე;

ბ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გადახდისუუნარობაზე;

გ) კომერციულ ბანკზე, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებაზე, სადაზღვევო კომპანიასა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა სუბიექტზე, რომელთა გადახდისუუნარობის საკითხსაც სპეციალური კანონმდებლობა აწესრიგებს.

3. „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ურთიერთგაქვითვის შეთანხმების ან ფინანსური გირავნობის მონაწილე პირის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება ხორციელდება ამ კანონისა და „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონის სპეციალური დებულებების გათვალისწინებით.

მუხლი 5. კრედიტორთა მოთხოვნები

1. კრედიტორული მოთხოვნა არის ვალი ან ვალდებულების შესრულების მოთხოვნა, რომელიც შეიძლება ფულადი სახით გამოიხატოს, რომლის შესრულების ვალდებულება ან შესრულებისთვის პასუხისმგებლობა გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის მომენტისთვის მოვალეს ეკისრება და რომელიც, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს ვადამოსულ მოთხოვნებს, დაუზუსტებელ მოთხოვნებს, პირობით მოთხოვნებსა და ვადამოუსვლელ (სამომავლო) მოთხოვნებს.

2. კრედიტორს უფლება აქვს, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 30 დღის ვადაში მიმართოს მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს (არსებობის შემთხვევაში) და წარუდგინოს მას კრედიტორული მოთხოვნა, თუ ის განსხვავდება მოვალის მიერ აღიარებული მოთხოვნის ოდენობისგან. ეს ვადა შეიძლება აღდგენილ იქნეს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 65-ე მუხლის შესაბამისად. ამ ვადის გასვლის შემდეგ წარდგენილი ნებისმიერი მოთხოვნა დაგვიანებულად მიიჩნევა.

3. კრედიტორს, რომელსაც ამ კანონის შესაბამისად შეტყობინება არ გაეგზავნა, უფლება აქვს, მოთხოვნა წარადგინოს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების თაობაზე შეტყობიდან 30 დღის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან 1 წლისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გასულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა.

4. მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს უფლება აქვს, მოთხოვნის ოდენობისა და მისი ნამდვილობის შესამოწმებლად კრედიტორისგან დამატებითი ინფორმაცია და მტკიცებულებები გამოითხოვოს.

5. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ მოთხოვნის წარდგენა ან გაზრდა დაუშვებელია. მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი აღნიშნულ მოთხოვნას კრედიტორთა რეესტრში შეიტანს არაუმეტეს იმ ოდენობით, რომელიც აღიარებულია მოვალის მიერ და სადავო არ გამხდარა.

მუხლი 6. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების საფუძველი

1. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია მოვალის გადახდისუუნარობა ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობა. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება იწყება რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანით.

2. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება შეიძლება განხორციელდეს:

ა) რეაბილიტაციის რეჟიმით;

ბ) გაკოტრების რეჟიმით.

3. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყება გულისხმობს ამ კანონით გათვალისწინებული სუბიექტების ამავე კანონით დადგენილი რეგულირებისადმი დაქვემდებარებისთვის შესაბამისი საფუძვლის წარმოშობას.

მუხლი 7. გადახდისუუნარობის ცნება და გადახდისუუნარობის პრეზუმფცია

1. მოვალე გადახდისუუნაროა, თუ იგი ვერ ფარავს ვადამოსულ ვალდებულებებს.

2. მოსალოდნელი გადახდისუუნარობა არსებობს, თუ არსებობს გონივრული საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ მოვალე გადახდისუუნარო გახდება.

3. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანის მიზნებისთვის, საპირისპიროს დამტკიცებამდე ივარაუდება, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი გარემოება:

ა) მოვალის მთლიანი ვალდებულებების, მათ შორის, სამომავლო და პირობითი ვალდებულებების, ჯამი მთლიანი აქტივების ჯამს აღემატება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მაღალი ალბათობა იმისა, რომ მოვალე შეძლებს საქმიანობის გაგრძელებას, რის შედეგადაც აღმოიფხვრება ვალდებულებების მეტობა აქტივებთან შედარებით. გადახდისუუნარობის არსებობის დადგენის მიზნებისთვის მოვალის ვალდებულებები მოიცავს სამომავლო და პირობით ვალდებულებებსაც, გარდა მოვალეზე პარტნიორის მიერ გაცემული სესხებისა;

ბ) სავარაუდოა, რომ მოვალე ვადამოსულ ვალდებულებებს შემდგომი 30 დღის განმავლობაში ვერ დაფარავს, რადგან მისი ვადამოსული ვალდებულებების ჯამი მთლიანი ლიკვიდური აქტივების ჯამს არანაკლებ 20 პროცენტით აღემატება (ლიკვიდობის დეფიციტი), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მაღალი ალბათობა იმისა, რომ მოვალე დროის გონივრულად მცირე მონაკვეთში შეძლებს ლიკვიდობის დეფიციტის მთლიანად ან არსებითად მთლიანად აღმოფხვრას;

გ) მოვალე შეყვანილია ან განცხადების შეტანამდე 12 თვის განმავლობაში შეყვანილი იყო მოვალეთა რეესტრში;

დ) მოვალემ შეაჩერა საქმიანობა;

ე) მოვალის მიმართ განცხადების შეტანამდე არანაკლებ 30 დღის განმავლობაში მოქმედებს საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიება;

ვ) მოვალის ან მესამე პირის ვალდებულებების შესასრულებლად უზრუნველყოფის ხელშეკრულებით ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლით დაიწყო მოვალის ქონების რეალიზაციის პროცესი, რომლის გაგრძელება საფრთხეს შეუქმნის სხვა კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

მუხლი 8. სასამართლო განსჯადობა და საპროცესო ნორმები

1. ამ კანონით გათვალისწინებულ გადახდისუუნარობის საქმეთა მიმართ დადგენილია სპეციალური სასამართლო განსჯადობა.

2. ამ კანონით გათვალისწინებულ გადახდისუუნარობის საქმეებს განიხილავენ თბილისისა და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოები.

3. ამ კანონით გათვალისწინებულ გადახდისუუნარობის საქმეთა განხილვის მიზნებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს იურისდიქცია მოიცავს აღმოსავლეთ საქართველოს, ხოლო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს იურისდიქცია – დასავლეთ საქართველოს.

4. სასამართლო გადახდისუუნარობის საქმეს განიხილავს მოვალის იურიდიული მისამართის მიხედვით, ხოლო საქართველოში მოვალის იურიდიული მისამართის არარსებობის შემთხვევაში − მისი მთავარი ინტერესების ცენტრის მიხედვით.

5. ამ კანონით გათვალისწინებული გადახდისუუნარობის საქმის განხილვისას გამოიყენება ამავე კანონით დადგენილი საპროცესო ნორმები.

6. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმართ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონი არ შეიცავს შესაბამისი საკითხის მომწესრიგებელ სპეციალურ ნორმას და საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის გამოყენება არ ეწინააღმდეგება ამ კანონის მიზანსა და პრინციპებს.

მუხლი 9. სასამართლოში კერძო საჩივრის შეტანა

1. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში მოსამართლის მიერ განჩინების ფორმით მიღებულ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება შეტანილ იქნეს მხოლოდ კერძო საჩივარი.

2. კერძო საჩივრის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესის მხარეს, რომლის მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ პირს, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს განჩინება.

3. კერძო საჩივარი შეტანილი უნდა იქნეს განჩინების გამომტან სასამართლოში წერილობითი ფორმით.

4. კერძო საჩივარი შეიძლება შეტანილ იქნეს განჩინების გამოქვეყნებიდან 5 დღის ვადაში, თუ ამ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი. ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.

5. თუ კერძო საჩივრის შეტანის უფლების მქონე პირი განჩინების გამოცხადებას ესწრებოდა, კერძო საჩივრის შეტანის ვადა მისი გამოცხადების მომენტიდან დაიწყება.

6. კერძო საჩივრის შეტანა არ აჩერებს გასაჩივრებული განჩინებით გათვალისწინებული საპროცესო მოქმედების შესრულებას. სასამართლო უფლებამოსილია შეაჩეროს გასაჩივრებული განჩინებით გათვალისწინებული საპროცესო მოქმედების შესრულება.

7. თუ სასამართლო კერძო საჩივარს დასაშვებად და დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის მას დააკმაყოფილებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კერძო საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად, მისი მიღებიდან 5 დღის ვადაში ზემდგომ სასამართლოს ეგზავნება.

8. ზემდგომი სასამართლო კერძო საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს 14 დღის ვადაში.

9. კერძო საჩივრის თაობაზე ზემდგომი სასამართლოს განჩინება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.

მუხლი 10. დავის საერთო სასარჩელო წესით განხილვა

1. სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული დავა, რომელიც დაკავშირებულია გადახდისუუნარობის მასიდან ნივთის გამოთხოვასთან ან რომელშიც მოვალე არის მოსარჩელე და რომელიც გადახდისუუნარობის მასას უკავშირდება, ამ მუხლითა და შესაბამისი საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დაჩქარებულად განიხილება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება იმ დავაზე, რომელსაც „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით არბიტრაჟი განიხილავს.

3. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შემდეგ აღძრულ, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ დავას განიხილავს გადახდისუუნარობის საქმის განმხილველი სასამართლო.

4. გადახდისუუნარობის საქმის განმხილველი მოსამართლე გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოქვეყნებიდან 5 დღის ვადაში შესაბამის შეტყობინებას უგზავნის ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დავის განმხილველ მოსამართლეს. აღნიშნული დავის განმხილველი მოსამართლე ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 20 დღის ვადაში დაასრულოს საქმის განხილვა.

5. პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ დავაზე გამოტანილი გადაწყვეტილება შეიძლება მხარისთვის მისი ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში გასაჩივრდეს სააპელაციო სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია 5 დღის ვადაში განიხილოს საჩივრის წარმოებაში მიღების საკითხი, ხოლო მისი წარმოებაში მიღების შემთხვევაში − 20 დღის ვადაში დაასრულოს საქმის განხილვა.

6. სააპელაციო სასამართლოს მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ დავაზე გამოტანილი გადაწყვეტილება შეიძლება მხარისთვის მისი ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში გასაჩივრდეს საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში. საკასაციო ინსტანციის სასამართლო ვალდებულია 5 დღის ვადაში განიხილოს საჩივრის წარმოებაში მიღების საკითხი, ხოლო მისი წარმოებაში მიღების შემთხვევაში − 20 დღის ვადაში დაასრულოს საქმის განხილვა.

მუხლი 11. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი

1. ამ კანონის შესაბამისად მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაში გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის მონაწილეობა სავალდებულოა.

2. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი არის შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე, პროფესიული წრეების წარმომადგენელი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი. იგი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და კეთილსინდისიერი.

3. ამ კანონის მიზნებისთვის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი (შემდგომ − იუსტიციის მინისტრი) უფლებამოსილია ბრძანებით განსაზღვროს გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა კატეგორიები, რომლებიც დაშვებული იქნებიან სხვადასხვა ტიპის გადახდისუუნარობის საქმეებზე, მათი სირთულის გათვალისწინებით.

4. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო (შემდგომ − აღსრულების ეროვნული ბიურო). გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაციის განხორციელების წესსა და პირობებს, აგრეთვე გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ერთიანი რეესტრის წარმოების წესს ამტკიცებს იუსტიციის მინისტრი.

5. გადახდისუუნარობის საქმეზე მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი შეირჩევა ავტომატურად, მისი შესარჩევი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემთხვევითი განაწილების პრინციპის დაცვით, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

6. გადახდისუუნარობის საქმეზე მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შერჩევის წესს ამტკიცებს იუსტიციის მინისტრი.

7. მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის შესარჩევი ელექტრონული სისტემის დროებითი შეფერხებისას დასაშვებია მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის მისი შესარჩევი ელექტრონული სისტემის გარეშე, რიგითობის წესით შერჩევა, რაც გულისხმობს შესაბამისი განცხადების სასამართლოში შეტანის რიგითობის მიხედვით და გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ერთიან რეესტრში მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ანბანური თანამიმდევრობით შერჩევას.

8. სასამართლო უფლებამოსილია განსაზღვროს ერთზე მეტი მმართველის დანიშვნის საჭიროება, თუ ეს გამომდინარეობს საქმის სირთულიდან და მოვალის წლიური ბრუნვა 100 მილიონ ლარს აღემატება.

9. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი ვალდებულია მოვალისთვის, კრედიტორისთვის ან სხვა დაინტერესებული პირისთვის მიყენებული შესაძლო მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად კანონით დადგენილი წესით დააზღვიოს თავისი პროფესიული პასუხისმგებლობა.

მუხლი 12. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის აცილება/თვითაცილება

1. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი არ შეიძლება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში დაინიშნოს მმართველად/რეაბილიტაციის ზედამხედველად/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველად, თუ ის:

ა) ამ საქმეში თვითონ არის მხარე ან მას აღნიშნული საქმის რომელიმე მხარესთან საერთო უფლებები ან ვალდებულებები აკავშირებს;

ბ) ამ საქმის მხარის ან მისი წარმომადგენლის ნათესავია;

გ) პირადად, პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაინტერესებული ამ საქმის შედეგით ან არსებობს სხვა გარემოება, რომელიც მის მიუკერძოებლობას საეჭვოს ხდის.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული აცილების საფუძვლის არსებობისას გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის აცილების შესახებ შუამდგომლობით სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება აქვს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაში მონაწილე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული აცილების საფუძვლის არსებობისას გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი ვალდებულია თვითაცილება განაცხადოს და მიუთითოს შესაბამისი საფუძველი.

4. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის აცილების/თვითაცილების საკითხს სასამართლო განიხილავს შესაბამისი განცხადების შეტანიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში იგი ამ კანონის მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი წესით შეარჩევს და ნიშნავს ახალ გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსს.

მუხლი 13. კრედიტორთა კრების მოწვევისა და ჩატარების წესები

1. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე კრედიტორთა კრებას  ამზადებს და მის ჩატარებას ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს სასამართლო.

2. კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილება და კრედიტორთა კრების ოქმი არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა განთავსდება ამ კანონის მე-19 მუხლით გათვალისწინებულ ელექტრონულ სისტემაში.

3. ნებისმიერი უზრუნველყოფილი კრედიტორი ან არაუზრუნველყოფილი კრედიტორი, რომელიც კანონით დადგენილ ვადაში ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარადგენს მოვალის მიმართ თავის მოთხოვნებს, უფლებამოსილია დაესწროს კრედიტორთა კრებას. კრედიტორთა კრებაზე დასწრების უფლება აქვს მოვალესაც. კრედიტორთა კრებაზე დამსწრე კრედიტორსა და მოვალეს უფლება აქვთ, განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვან შენიშვნები და მოსაზრებები და დასვან კითხვები.

4. კრედიტორთა კრების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მოწვევის უფლება აქვს კრედიტორს, რომელიც ფლობს კრედიტორთა ხმების საერთო რაოდენობის არანაკლებ 10 პროცენტს, აგრეთვე მოვალეს, მმართველს, რეაბილიტაციის ზედამხედველს. კრედიტორთა კრების მოწვევისა და მისი დღის წესრიგის შესახებ შეტყობინება სასამართლომ ამ კრების მოწვევის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა უნდა განათავსოს ელექტრონულ სისტემაში. კრედიტორთა კრება უნდა ჩატარდეს აღნიშნული მოთხოვნის წარდგენიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ, კრედიტორთა კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ნებისმიერ პირს შეუძლია აღნიშნული კრების ჩატარებამდე არაუგვიანეს 5 დღისა მოითხოვოს მის დღის წესრიგში საკითხის დამატება. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ან უშუალოდ კრედიტორთა კრების მიმდინარეობისას მის დღის წესრიგში საკითხის დამატება დასაშვებია მხოლოდ მოვალის, მმართველის, რეაბილიტაციის ზედამხედველისა და კრედიტორთა არანაკლებ 75 პროცენტის თანხმობით.

5. კრედიტორთა კრებაზე ხმის მიცემის უფლება აქვს ნებისმიერ კრედიტორს, რომლის მოთხოვნაც აღიარებულია, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

6. კრედიტორთა კრება უფლებამოსილია (გადაწყვეტილებაუნარიანია), თუ მას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია კრედიტორთა ხმების საერთო რაოდენობის 50 პროცენტზე მეტის მფლობელი კრედიტორი.

7. კრედიტორთა კრება გადაწყვეტილებას იღებს მასზე დამსწრე და წარმოდგენილ კრედიტორთა ხმების უბრალო უმრავლესობით, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

8. კრედიტორთა ხმების რაოდენობა განისაზღვრება შემდეგი წესით: 1 ლარის მოთხოვნა – 1 ხმა (დამრგვალება ხდება უმცირესისკენ).

9. თუ კრედიტორთა კრება არ შედგა ან ის გადაწყვეტილებაუუნაროა (უფლებამოსილი არ არის) ან მან გადაწყვეტილება ვერ მიიღო, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, 7 დღის ვადაში, იმავე დღის წესრიგით მოიწვევა კრედიტორთა განმეორებითი კრება. ეს კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, მასზე დამსწრე და წარმოდგენილ კრედიტორთა ხმების რაოდენობის მიუხედავად.

10. თუ კრედიტორთა განმეორებითი კრება არ შედგა ან მან გადაწყვეტილება ვერ მიიღო, იმავე საკითხზე კრედიტორთა კრების ხელახლა მოწვევა შესაძლებელია ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად.

11. კრედიტორთა კრების მოწვევა აუცილებელი არ არის, თუ ხმათა 50 პროცენტზე მეტის მფლობელი კრედიტორი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით დაეთანხმება განსახილველ საკითხს. აღნიშნული თანხმობა კრედიტორთა კრების ოქმის ტოლფასია და კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილებად მიიჩნევა. თუ კრედიტორთა კრება გადაწყვეტილებას ისეთ საკითხზე იღებს, რომლის გადასაწყვეტადაც უფრო მეტი მხარდაჭერაა საჭირო, ეს წესი გამოიყენება შესაბამისი მეტი მხარდაჭერის არსებობის პირობით.

12. კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილების მისი ჩატარების გარეშე მიღების შემთხვევაში აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც ის განთავსდება ელექტრონულ სისტემაში ან სხვაგვარად გახდება ხელმისაწვდომი მმართველისთვის, რეაბილიტაციის ზედამხედველისთვის, მოვალისა და ნებისმიერი სხვა კრედიტორისთვის.

13. კრედიტორთა კრების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 სამუშაო დღეს.  

14. თუ იდენტური მოთხოვნების მქონე პირთა (კრედიტორთა) (მათ შორის, ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა) რაოდენობა 20-ზე მეტია, სასამართლოს მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში ისინი ვალდებული არიან დანიშნონ წარმომადგენელი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, მონაწილეობა მიიღოს კრედიტორთა კრებაში და წარმოდგენილი კრედიტორების სახელით განახორციელოს მათი სხვა უფლებამოსილებები. აღნიშნული წარმომადგენლისთვის ინფორმაციის მიწოდებით ეს ინფორმაცია თითოეული წარმოდგენილი კრედიტორისთვის მიწოდებულად ჩაითვლება. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება წერილობით ფორმდება. თუ კრედიტორები სასამართლოს შესაბამისი მოთხოვნის მათთვის ჩაბარებიდან 10 დღის ვადაში ვერ შეთანხმდებიან წარმომადგენლის კანდიდატურაზე, სასამართლო უფლებამოსილია ამავე კრედიტორთაგან თავად დანიშნოს წარმომადგენელი. ამ პუნქტით განსაზღვრული წარმომადგენლების რაოდენობა 3-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

15. თუ ამ მუხლის მე-14 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში იდენტური მოთხოვნები „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამოშვებული საჯარო სასესხო ფასიანი ქაღალდებიდან გამომდინარეობს, აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების მფლობელები წარმომადგენელს ნიშნავენ ემისიის პირობებით დადგენილი წესით, რის შესახებაც აცნობებენ სასამართლოს. თუ კრედიტორები სასამართლოს შესაბამისი მოთხოვნის მათთვის ჩაბარებიდან 10 დღის ვადაში  ვერ დანიშნავენ წარმომადგენელს ან ემისიის პირობები ამ კანონით განსაზღვრულ საკითხზე წარმომადგენლობას არ ითვალისწინებს, სასამართლო უფლებამოსილია ამავე კრედიტორთაგან თავად დანიშნოს წარმომადგენელი.

მუხლი 14. კრედიტორისთვის შეტყობინების გაგზავნის წესი

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე შეტყობინება კრედიტორს ეგზავნება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინება, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემის (შემდგომ − ელექტრონული სისტემა) გარდა, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის“ ვებგვერდზედაც ქვეყნდება.

2. ამ კანონით გათვალისწინებული სხვა შეტყობინებისთვის საკმარისია ინფორმაციის ელექტრონულ სისტემაში განთავსება, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

მუხლი 15. ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულება

1. მოვალის ვებგვერდზე (არსებობის შემთხვევაში),  გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას გამოყენებულ საქმიან დოკუმენტში, რომელიც გაცემულია მოვალის ან მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის მიერ ან მისი სახელით, მითითებული უნდა იყოს, რომ მოვალე იმყოფება გადახდისუუნარობის შესაბამის რეჟიმში, აგრეთვე აღნიშნული უნდა იყოს ინფორმაცია მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ვინაობის შესახებ (მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ფორმის სტანდარტულ დოკუმენტზე, რომელში ცვლილების შეტანის უფლებამოსილებაც მოვალეს არ აქვს.

მუხლი 16. მოვალის მიერ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადების წარდგენის ვალდებულება

1. ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სუბიექტის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილმა პირებმა გადახდისუუნარობის დადგომის მომენტიდან არაუგვიანეს 3 კვირისა სასამართლოს უნდა წარუდგინონ განცხადება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

2. ამ მუხლის მიზნებისთვის გადახდისუუნარობის დადგომის მომენტად მიიჩნევა მომენტი, როდესაც შესაბამისმა პირებმა იცოდნენ ან მათ უნდა სცოდნოდათ, რომ, ამ კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, მოვალე გადახდისუუნაროა.

3. ამ კანონის შესაბამისად განხორციელებული ცვლილება, რომელიც ეხება მოვალის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირთა შესახებ რეგისტრირებულ მონაცემებს ან ამ კანონით ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე დაწესებულ შეზღუდვებს, საჭიროებს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაციას, რასაც დაუყოვნებლივ, ასეთი ცვლილების განხორციელების საფუძვლის წარმოშობისთანავე უზრუნველყოფს მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი.

მუხლი 17. კონფიდენციალურობის ვალდებულება და ინტერესთა კონფლიქტი

1. მმართველი, რეაბილიტაციის ზედამხედველი, რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი, კრედიტორთა კომიტეტის წევრი, კრედიტორი, ექსპერტი ვალდებულია მესამე პირს არ გადასცეს ან პირადი მიზნებისთვის არ გამოიყენოს საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული, კომერციული საიდუმლოებისთვის მიკუთვნებული ან სხვა ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობისას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მხარე, რომლის ინტერესების დასაცავადაც მოქმედებს კონფიდენციალურობის ვალდებულება, თანხმობას განაცხადებს ამ ინფორმაციის გამჟღავნებაზე ან აღნიშნული ინფორმაციის გამჟღავნება გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით.

2. კონფიდენციალურობის ვალდებულებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სუბიექტს, რომ შესაბამისი ინფორმაცია ქონების შესწავლისთვის, მართვისთვის ან რეალიზაციისთვის საჭირო ქმედებების განხორციელებისას გამოიყენოს.  

მუხლი 18. განმცხადებლის პასუხისმგებლობა

1. თუ სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ გამოვლინდა, რომ მოვალე თავიდანვე არ ყოფილა გადახდისუუნარო ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირი, სასამართლო განმცხადებელს დააკისრებს პროცესის ხარჯებს, გარდა გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის მომსახურების ხარჯისა,  რომლის ანაზღაურება მოვალეს დაეკისრება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია დაინტერესებული პირის მოთხოვნით განმცხადებელს დააკისროს შესაბამისი განცხადების შეტანით მოვალისთვის ან/და კრედიტორისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუ გამოვლინდა ერთ-ერთი შემდეგი გარემოება:

ა) განცხადება შეტანილ იქნა განზრახ არასწორი ინფორმაციის მიწოდების ან ინფორმაციის დამალვის შედეგად;

ბ) მოვალის მიერ განცხადების შეტანის მიზანია კრედიტორისთვის მის მიმართ ინდივიდუალური ქმედებების განხორციელებაში ხელის შეშლა;

გ) განცხადების შეტანის მიზანია მორატორიუმის ბოროტად გამოყენება ან კრედიტორის, მოვალის ან მესამე პირის უფლებების სხვაგვარად დარღვევა.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ზიანის ოდენობას განსაზღვრავს გადახდისუუნარობის საქმის განმხილველი სასამართლო.

მუხლი 19. ელექტრონული სისტემა

1. ელექტრონული სისტემა უზრუნველყოფს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში კანონით გათვალისწინებული მოქმედებების ელექტრონული საშუალებებით შესრულებას, მათ შორის, შესაბამისი განცხადების შეტანას, ინფორმაციის გამოქვეყნებასა და ამ კანონით გათვალისწინებულ პირებს შორის გაცვლას.

2. ელექტრონულ სისტემაში განთავსდება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში სასამართლოს მიერ გამოტანილი ყველა განჩინება გამოტანიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა. ელექტრონულ სისტემაში განთავსდება აგრეთვე კრედიტორთა კრების, კრედიტორთა კომიტეტის, მმართველის, რეაბილიტაციის ზედამხედველისა და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის გადაწყვეტილებები და მათთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია. აღნიშნული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ელექტრონულ სისტემაში განთავსება მის ოფიციალურ გამოქვეყნებად მიიჩნევა. ამ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აგრეთვე სასამართლოს გადაწყვეტილებით განჩინება/გადაწყვეტილება დამატებით შეიძლება გამოქვეყნდეს „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის“ ვებგვერდზე ან ბეჭდვით ორგანოებში, მათ შორის, საერთო-სახელმწიფოებრივი ან/და საერთაშორისო მნიშვნელობის საინფორმაციო საშუალებებში.

3. ელექტრონული სისტემის მეშვეობით გაგზავნილი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია შესაბამისი ადრესატისთვის ჩაბარებულად/შესაბამისი ადრესატის მიერ მიღებულად ჩაითვლება მისი ელექტრონულ სისტემაში განთავსების მომენტიდან.

მუხლი 20. საგამოძიებო ორგანოებისთვის ამ კანონის დებულებათა ბოროტად გამოყენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება

ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ფუნქციების შემსრულებელი პირი ვალდებულია საგამოძიებო ორგანოებს მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა, კერძოდ, ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოვალის რომელიმე ყოფილი ან მოქმედი ხელმძღვანელი ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ან სხვა პირი ახორციელებს მორატორიუმის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ქმედებას ან ამ კანონის გამოყენებასთან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულ ქმედებას, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.

თავი II

რეგულირებული შეთანხმება

მუხლი 21. რეგულირებული შეთანხმების არსი

1. რეგულირებული შეთანხმება არის გადახდისუუნარო ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფ მოვალესა და კრედიტორებს შორის ამ კანონით დადგენილი წესით მიღწეული შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც თითოეული კრედიტორი მინიმუმ იმდენს მიიღებს, რამდენსაც მოვალის გაკოტრებისას მიიღებდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კრედიტორი რეგულირებული შეთანხმების ფარგლებში სხვაგვარ დაკმაყოფილებაზე თანახმაა.

2. რეგულირებული შეთანხმების მიზანია მოვალის, როგორც მოქმედი საწარმოს, შენარჩუნება, რაც გამორიცხავს ამ შეთანხმების ფარგლებში მის ლიკვიდაციას.

3. რეგულირებული შეთანხმება შეიძლება დაიდოს და შესრულდეს მხოლოდ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის მონაწილეობით.

4. რეგულირებული შეთანხმების დასადებად წარმართული მოლაპარაკების პერიოდზე არაუმეტეს 2 თვის ვადით ვრცელდება ამ კანონის 55-ე მუხლით გათვალისწინებული მორატორიუმი. კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილებით, ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 2 თვით. მოვალე უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესებით არ გამოიყენოს მორატორიუმი.

5. რეგულირებული შეთანხმების დასადებად სავალდებულო არ არის შემდეგი პირობების დაკმაყოფილება:

ა) ქონებრივი სიკეთის/სარგებლის განაწილებისას არაუზრუნველყოფილი კრედიტორების ჯგუფში პროპორციულობის პრინციპის დაცვა იმ არაუზრუნველყოფილი კრედიტორის მიმართ, რომელმაც მხარი დაუჭირა რეგულირებულ შეთანხმებას;

ბ) ამ კანონით დადგენილი წესით კრედიტორთა მოთხოვნების განსაზღვრა და კრედიტორთა რეესტრის შედგენა. რეგულირებული შეთანხმების მიზნებისთვის მოვალესა და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს უფლება აქვთ, ამ თავით დადგენილი წესით შეადგინონ კრედიტორთა რეესტრი. ამ დროს კრედიტორებს უნდა მიეცეთ სრული შესაძლებლობა, წარადგინონ თავიანთი მოთხოვნები.

6. გაკოტრების მინიმუმის გამოანგარიშებისას და კრედიტორთა საუკეთესო ინტერესის დადგენისას გამოიყენება წმინდა მიმდინარე ღირებულების მეთოდი.

7. რეგულირებული შეთანხმების შესრულების შედეგად სრულად და საბოლოოდ შესრულებულად მიიჩნევა მოვალის ყველა ვალდებულება, რომლებიც რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცების მომენტისთვის არსებობდა და რომლებსაც რეგულირებული შეთანხმება სრულად ან ნაწილობრივ მოიცავდა.

8. რეგულირებული შეთანხმების მიუღწევლობა რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს, აგრეთვე კრედიტორს ანიჭებს უფლებას, სასამართლოში შეიტანოს მოვალის მიმართ რეაბილიტაციის ან გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადება.

9. ამ თავის მიზნებისთვის, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოვალის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ რეგულირებულ შეთანხმებასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისთვის სავალდებულოა მოვალის პარტნიორთა უმრავლესობის თანხმობა, ხოლო „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − მოვალის პარტნიორთა ხმების კვალიფიციური უმრავლესობის მფლობელ პარტნიორთა თანხმობა. აღნიშნული თანხმობა უნდა მოიცავდეს ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების ნებართვას.

მუხლი 22. რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზების განხორციელების უფლებამოსილების მქონე პირი

მოვალე უფლებამოსილია კრედიტორებს შესთავაზოს ამ კანონით დადგენილი წესით რეგულირებული შეთანხმების დადება.

მუხლი 23. რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზება

1. რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზება უნდა შეიცავდეს:

ა) მოვალის საქმიანობის ანგარიშს;

ბ) შეთავაზების პირობებს;

გ) მითითებას მორატორიუმის გამოყენების თაობაზე;

დ) შემთავაზებლის მოსაზრებას იმის თაობაზე, თუ რატომ არის რეგულირებული შეთანხმების დადება სასურველი და მიზანშეწონილი;

ე) შემთავაზებლის პოზიციას იმის თაობაზე, თუ რატომ არის მოსალოდნელი, რომ კრედიტორები მხარს დაუჭერენ რეგულირებულ შეთანხმებას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება შემთავაზებელს ეკისრება მისთვის ცნობილი ინფორმაციის ფარგლებში.

3. შეთავაზება უნდა შეიცავდეს აგრეთვე თარიღს და შემთავაზებლის ხელმოწერას.

მუხლი 24. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი

რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი არის გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი.

მუხლი 25. მოვალის საქმიანობის ანგარიში

1. მოვალის საქმიანობის ანგარიში უნდა შეიცავდეს მოვალის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და სრულ ინფორმაციას მოვალის აქტივების, ვალდებულებების, გარანტიებისა და თავდებობის შესახებ.

2. მოვალის აქტივების შესახებ ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს მოვალის აქტივების აღწერილობას, რომელშიც მითითებულია მათი საბალანსო და საბაზრო ღირებულებები, მათ შორის:

ა) უზრუნველყოფის ღონისძიებით დატვირთული ქონებისა და უზრუნველყოფილი მოთხოვნების აღწერილობას, უზრუნველყოფის ღონისძიების წარმოშობის დროს, საფუძველსა და მოცულობას;

ბ) აქტივებს, რომლებიც უნდა გამოირიცხოს რეგულირებული შეთანხმებიდან (არსებობის შემთხვევაში);

გ) მოვალის მოთხოვნებს მესამე პირის მიმართ, მათ შორის, მოთხოვნებს მოვალესთან დაკავშირებული პირის მიმართ;

დ) იმ ქონების აღწერილობას, რომლის მესაკუთრეც რეგულირებული შეთანხმების დადებამდე არ არის მოვალე, მაგრამ რომელსაც მოიცავს ეს შეთანხმება. ამ ქონების აღწერილობა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ქონების მესაკუთრისა და იმ პირობების შესახებ, რომელთა დაცვის შემთხვევაშიც ეს ქონება ხელმისაწვდომი იქნება რეგულირებული შეთანხმების ფარგლებში.

3. მოვალის ვალდებულებები უნდა მოიცავდეს სხვადასხვა ინფორმაციას, მათ შორის:

ა) კრედიტორთა სიას, რომელშიც მითითებულია თითოეული კრედიტორის მოთხოვნა, დასახელება და მისამართი, შემდეგი თანამიმდევრობით:

ა.ა) უზრუნველყოფილი კრედიტორები − უნდა მიეთითოს უზრუნველყოფილი მოთხოვნისა და უზრუნველყოფის საგნის აღწერილობა და მოცულობა;

ა.ბ) პრეფერენციული კრედიტორები;

ა.გ) არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები;

ა.დ) მოვალესთან დაკავშირებული პირის კრედიტორები;

ბ) მოვალის პარტნიორების დასახელებასა და მისამართს, მითითებას თითოეული პარტნიორის შესაბამისი წილისა და შენატანის  (მათ შორის, განუხორციელებელი შენატანის) შესახებ. სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში საკმარისია წარდგენილ იქნეს ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია მოვალის პარტნიორების არანაკლებ ორი მესამედის შესახებ.

4. გარანტიებისა და თავდებობის შესახებ ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს სხვადასხვა ინფორმაციას, მათ შორის:

ა) ინფორმაციას იმის შესახებ, გაცემულია თუ არა მოვალის ვალთან დაკავშირებით რაიმე გარანტია, გარანტიის აღწერილობასა და მოცულობას (არსებობის შემთხვევაში);

ბ) მითითებას იმის თაობაზე, თუ გარანტებიდან/თავდებებიდან რომელია მოვალესთან დაკავშირებული პირი.

5. მოვალის საქმიანობის ანგარიში უნდა შეიცავდეს აგრეთვე ინფორმაციას შეცილების შესაძლო საფუძვლების შესახებ, რომლებიც საწარმოს რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის შემთხვევაში იარსებებდა.

6. მოვალის საქმიანობის ანგარიში უნდა მომზადდეს შეთავაზების თარიღამდე არაუადრეს 2 კვირის მდგომარეობით. იგი დადასტურებული უნდა იყოს განცხადებით, რომლითაც შემთავაზებელი ადასტურებს, რომ წარდგენილი ინფორმაცია, რამდენადაც ეს ცნობილია შემთავაზებლისთვის, სრულია და სიმართლეს შეესაბამება.

7. შესაბამისი ანგარიშის შედგენის მიზნებისთვის რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი უფლებამოსილია მიიღოს მოვალის საქმიანობის ანგარიში ამ მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილზე უფრო ხანგრძლივი დროის მონაკვეთზედაც, მაგრამ არაუადრეს შეთავაზების თარიღამდე 2 თვის მდგომარეობით.

მუხლი 26. შეთავაზების პირობები

1. შეთავაზება უნდა მოიცავდეს შემდეგ პირობებს:

ა) საწარმოს ვალდებულებების დაკმაყოფილების, შეცვლის, გადავადების ან სხვაგვარად მოწესრიგების გზები;

ბ) იმ კრედიტორის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებები, რომელიც მოვალესთან დაკავშირებული პირია;

გ) რეგულირებული შეთანხმების მიზნებისთვის, ინფორმაცია იმის შესახებ, შემოთავაზებულია თუ არა ახალი ფულადი სახსრების, კრედიტის ან/და გარანტიების ხელმისაწვდომობა, შესაბამისი პირობების აღწერილობით, მათ შორის, მოვალის ქონების მიმართ უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების პირობით ან მის გარეშე;

დ) დეტალური ინფორმაცია მოვალისთვის შეთავაზებული ახალი დაფინანსების წყაროებისა და ამ წყაროებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების დაკმაყოფილების გზების შესახებ;

ე) რეგულირებული შეთანხმების მიზნებისთვის მოზიდული ან/და განკუთვნილი თანხების განკარგვის გზები და მეთოდები კრედიტორებისთვის მათ განაწილებამდე;

ვ) რეგულირებული შეთანხმების ვადის განმავლობაში მოვალის საქმიანობისა და ბიზნესის წარმართვის გზები;

ზ)  იმ პირის მოთხოვნის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებები, რომლისთვისაც რეგულირებული შეთანხმება სავალდებულო გახდა ამ კანონის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

თ) რეგულირებული შეთანხმების ვადა და მისი გაგრძელების წესები.

2. შეთავაზების პირობები შეიძლება მოიცავდეს აგრეთვე იმ შესაძლო უზრუნველყოფის გარანტიებს, რომლებსაც მოვალე კრედიტორებს სთავაზობს შეცილების განხორციელების რისკსა და ხარჯთან დაკავშირებით, იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმში გადავა.

3. შეთავაზების პირობები შეიძლება მოიცავდეს სხვა საკითხებსაც, რომლებსაც შემთავაზებელი საჭიროდ მიიჩნევს იმისთვის, რომ კრედიტორებმა შეძლონ შეთავაზებული რეგულირებული შეთანხმების შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება.

მუხლი 27. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველისთვის შეთავაზების შესახებ შეტყობინების გაგზავნა

მოვალემ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს შეთავაზების განზრახვისა და შეთავაზების პირობების შესახებ წერილობითი შეტყობინება უნდა გაუგზავნოს. მას უნდა დაერთოს ამ კანონის 23-ე მუხლით განსაზღვრული შინაარსის შეთავაზება.

მუხლი 28. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის თანხმობა

რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი შეთავაზების მიღებიდან 5 დღის ვადაში მოვალეს უგზავნის თანხმობას შეთავაზების შესწავლასა და შესაბამისი ანგარიშის შედგენაზე. ამ ვადის უპასუხოდ გასვლის შემთხვევაში აღნიშნული თანხმობა გაცემულად მიიჩნევა.

მუხლი 29. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ანგარიში

1. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველმა ამ კანონის 27-ე მუხლით გათვალისწინებული შეტყობინების მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მოვალეს უნდა წარუდგინოს ანგარიში:

ა) იმის თაობაზე, აქვს თუ არა რეგულირებულ შეთანხმებას დამტკიცებისა და განხორციელების გონივრული პერსპექტივა;

ბ) იმის თაობაზე, აქვს თუ არა მოვალეს საკმარისი ფულადი სახსრები, რათა საქმიანობა განაგრძოს მორატორიუმის მოქმედების ვადის  განმავლობაში.

2. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი უფლებამოსილია:

ა) დაეყრდნოს მისთვის წარდგენილ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აქვს მასში ეჭვის შეტანის საფუძველი;

ბ) წერილობით მოითხოვოს ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია მოვალის საქმიანობის შესახებ.

3. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ანგარიშის განსახილველად მოწვეული უნდა იქნეს კრედიტორთა კრება (უნდა მიეთითოს კრედიტორთა კრების თარიღი, დრო და ადგილი).

4. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ანგარიში უნდა შეიცავდეს აგრეთვე თარიღსა და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ხელმოწერას.

მუხლი 30. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის შეცვლა

მოვალე უფლებამოსილია შეცვალოს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი − ამ კანონის მე-11 მუხლით დადგენილი წესით შეარჩიოს რეგულირებული შეთანხმების ახალი ზედამხედველი, თუ:

ა) რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველმა მოვალეს ამ თავით დადგენილი წესით არ წარუდგინა ამ კანონის 29-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიში;

ბ) რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი გარდაიცვალა;

გ) რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი ვეღარ აკმაყოფილებს ამ კანონის მოთხოვნებს ან აღმოჩნდა ისეთი გარემოება, რომელიც გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ერთიან რეესტრში მის შეყვანაზე უარის თქმის საფუძველი იქნება;

დ) არსებობს ამ კანონით გათვალისწინებული აცილების საფუძველი.

მუხლი 31. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის დადებითი ანგარიშის სასამართლოსთვის წარდგენა და მორატორიუმი

1. ამ მუხლის მიზნებისთვის, რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ანგარიში დადებითია, თუ, რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის შეფასებით, არსებობს შემდეგი გარემოებები:

ა) რეგულირებულ შეთანხმებას აქვს დამტკიცებისა და განხორციელების გონივრული პერსპექტივა;

ბ) მოვალეს აქვს საკმარისი ფულადი სახსრები, რათა საქმიანობა განაგრძოს მორატორიუმის მოქმედების ვადის განმავლობაში.

2. მოვალემ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის დადებითი ანგარიშის მიღებიდან 5 დღის ვადაში სასამართლოს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის აღნიშნულ ანგარიშთან ერთად უნდა წარუდგინოს რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზება.

3. მოვალე უფლებამოსილია ამ მუხლით გათვალისწინებული მორატორიუმი გამოიყენოს მხოლოდ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის დადებითი ანგარიშის მიღების შემთხვევაში, ამ კანონის 55-ე მუხლის შესაბამისად.

4. სასამართლო რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზებისა და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის დადებითი ანგარიშის მიღებიდან 24 საათში დაადგენს რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზებისა და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის დადებითი ანგარიშის ამ კანონით დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობას და გამოიტანს სათანადო განჩინებას.

5. განჩინებაში, რომლითაც დადგენილია რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზებისა და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის დადებითი ანგარიშის ამ კანონით დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობა, სასამართლო მიუთითებს, რომ ამ განჩინების გამოტანიდან 2 თვის განმავლობაში მოვალის მიმართ მოქმედებს მორატორიუმი, თუ ეს გათვალისწინებულია აღნიშნული შეთავაზებით. მორატორიუმის ვადა შეიძლება გააგრძელოს სასამართლომ კრედიტორთა კრების მიერ რეგულირებული შეთანხმების დასადებად მოლაპარაკების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში.

6. რეგულირებული შეთანხმების გამოყენების შესახებ განჩინების გამოტანისთანავე ჩერდება რეაბილიტაციის ან გაკოტრების შესახებ განცხადების განხილვა.

უხლი 32. საჯაროობა რეგულირებულ შეთანხმებასთან დაკავშირებულ პროცესში

მორატორიუმის ამოქმედებისთანავე ამ კანონის 74-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს ეკისრება.

მუხლი 33. მოვალის საქმიანობის ანგარიშის გამჟღავნების შეზღუდვა

1. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი, მოვალე, დაინტერესებული კრედიტორი უფლებამოსილია სასამართლოს წარუდგინოს განცხადება მოვალის საქმიანობის ანგარიშის ყველა კრედიტორისთვის ან მათი ნაწილისთვის სრულად ან ნაწილობრივ გაუმჟღავნებლობის მოთხოვნით, თუ, განმცხადებლის მოსაზრებით, მისი გამჟღავნებით ხელი შეეშლება რეგულირებული შეთანხმების მიზნის მიღწევას ან გაუმართლებელი ზიანი მიადგება მოვალეს ან განმცხადებელ კრედიტორს.

2. თუ სასამართლო შესაბამის განცხადებას დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის გამოიტანს განჩინებას მოვალის საქმიანობის ანგარიშის ყველა კრედიტორისთვის ან მათი ნაწილისთვის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შესახებ.

3. მოვალე უფლებამოსილია ამ მუხლით გათვალისწინებული განცხადება წარადგინოს რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზებისა და რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის დადებითი ანგარიშის სასამართლოსთვის წარდგენის დროსაც. ამ შემთხვევაში აღნიშნულ განცხადებას უნდა დაერთოს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის წერილობითი თანხმობა.

მუხლი 34. კრედიტორთა კრების მოწვევა

1. რეგულირებული შეთანხმების პროექტი უნდა გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს მორატორიუმის მოქმედების ვადის ბოლო დღისა, ხოლო რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზების მორატორიუმის გარეშე განხორციელებისას − სასამართლოს მიერ შესაბამისი განჩინების გამოტანიდან არაუგვიანეს 2 თვისა.

2. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველმა რეგულირებული შეთანხმების დასამტკიცებლად კრედიტორთა კრებაზე დასასწრები მოსაწვევი უნდა გაუგზავნოს მისთვის და მოვალისთვის ცნობილ ყველა კრედიტორს ამ კრების თარიღამდე არაუგვიანეს 14 დღისა. აღნიშნული მოსაწვევი უნდა შეიცავდეს:

ა) რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზების ასლს;

ბ) რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ანგარიშის ასლს, გარდა ამ კანონის 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

გ) სასამართლოს შესაბამისი განჩინების ასლს;

დ) რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის განმარტებას კრედიტორის მიერ რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შეთავაზებისა და მის, როგორც რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის, მიერ ამ ცვლილების გათვალისწინების თაობაზე;

ე) რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის განმარტებას კრედიტორის მოთხოვნისა და მისი ხმის უფლების თაობაზე, ამ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად;

ვ) კრების თარიღს, დროსა და ადგილს.

3. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი ვალდებულია შესაბამის კრედიტორს კრედიტორთა კრებაზე დასასწრებ მოსაწვევში განუმარტოს მისი სტატუსი.

მუხლი 35. კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილება

1. კრედიტორთა კრების თავმჯდომარეა რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი.

2. კრედიტორთა კრებამ უნდა გადაწყვიტოს, დაამტკიცებს თუ არა ის შეთავაზებულ რეგულირებულ შეთანხმებას:

ა) კრედიტორების მიერ შეთავაზებული ცვლილებებით;

ბ) მოვალის მიერ შეთავაზებული ცვლილებებით;

გ) კრედიტორებისა და მოვალის მიერ შეთავაზებული ცვლილებებით;

დ) ცვლილების გარეშე.

3. რეგულირებულ შეთანხმებაში შესატანი ცვლილება არ შეიძლება შეიცავდეს ისეთ პირობას, რომლითაც რეგულირებული შეთანხმება კარგავს ამ კანონის 21-ე მუხლით განსაზღვრულ არსს.

4. კრედიტორების მიერ რეგულირებულ შეთანხმებაში შესატანი ცვლილების შეთავაზება უნდა განხორციელდეს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის მიერ კრედიტორთა კრებაზე დასასწრებ მოსაწვევში მითითებული წესით, ხოლო მოვალის მიერ შეთავაზებული ცვლილება რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს უნდა მიეწოდოს ამ კრების თარიღამდე არაუგვიანეს 7 დღისა. რეგულირებული შეთანხმების კრედიტორების მიერ შეთავაზებული ცვლილებებით დამტკიცების შემთხვევაში რეგულირებული შეთანხმება ძალაში შედის მოვალის თანხმობით.

5. კრედიტორთა კრებაზე ხმის უფლება განისაზღვრება ამ კანონის 82-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად.

6. რეგულირებული შეთანხმების ან მასში შესატანი ცვლილების დამტკიცებისთვის აუცილებელია კრედიტორთა კრებაზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე იმ კრედიტორების არანაკლებ 75 პროცენტის მხარდაჭერა, რომლებიც არ არიან მოვალესთან დაკავშირებული პირები.

7. დაუშვებელია, კრედიტორთა კრებამ დაამტკიცოს ისეთი რეგულირებული შეთანხმება ან მასში შესატანი ცვლილება:

ა) რომელიც გავლენას ახდენს უზრუნველყოფილი კრედიტორის უფლებაზე, აღასრულოს უზრუნველყოფა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც უზრუნველყოფილი კრედიტორი დაეთანხმება ასეთ შეთანხმებას/ცვლილებას;

ბ) რომლის მიხედვითაც, არაუზრუნველყოფილი კრედიტორი პრეფერენციულ კრედიტორთან შედარებით პრიორიტეტულად კმაყოფილდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პრეფერენციული კრედიტორი დაეთანხმება ასეთ შეთანხმებას/ცვლილებას;

გ) რომლის მიხედვითაც, პრეფერენციული კრედიტორი სხვა პრეფერენციული კრედიტორის მიმართ პროპორციულობის პრინციპის დარღვევით კმაყოფილდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შესაბამისი პრეფერენციული კრედიტორი დაეთანხმება ასეთ შეთანხმებას/ცვლილებას.

8. კრედიტორთა კრების დასრულების შემდეგ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი სასამართლოს წარუდგენს კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილების/შედეგების შესახებ ანგარიშს კრედიტორთა კრების ოქმის ასლთან ერთად.

მუხლი 36. რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცების სამართლებრივი შედეგები

1. ამ კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად კრედიტორთა კრების მიერ დამტკიცებული რეგულირებული შეთანხმების შესრულება სავალდებულოა კრედიტორებისთვის, გარდა იმ კრედიტორისა, რომელიც არ იყო მოწვეული იმის გამო, რომ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველმა არ იცოდა ან მას არ შეიძლებოდა სცოდნოდა ამ კრედიტორის არსებობის შესახებ.

2. თუ რეგულირებული შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, კრედიტორს არ აქვს უფლება, მოვალის წინააღმდეგ შეიტანოს სარჩელი, წამოიწყოს ან განაგრძოს დავა ისეთ მოთხოვნაზე, რომელიც რეგულირებული შეთანხმებითაა მოწესრიგებული, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ირღვევა რეგულირებული შეთანხმება.

3. რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცებისთანავე მოვალის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილმა პირმა უნდა უზრუნველყოს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველისთვის რეგულირებული შეთანხმებისთვის განკუთვნილი აქტივების შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა ამ შეთანხმების შესაბამისად, მის შესრულებაზე ზედამხედველობის განსახორციელებლად.

4. თუ რეგულირებული შეთანხმების ვადის ამოწურვისას, გარდა მისი ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევისა, მოვალეს რეგულირებული შეთანხმებით გათვალისწინებული თანხა არ გადაუხდია ისეთი კრედიტორისთვის, რომლისთვისაც რეგულირებული შეთანხმება სავალდებულო გახდა ამ კანონის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოვალეს აღნიშნული თანხის გადახდის ვალდებულება ეკისრება რეგულირებული შეთანხმების ვადის დასრულების მიუხედავად.

მუხლი 37. კრედიტორი, რომელსაც კრედიტორთა კრებაზე დასასწრები  მოსაწვევი არ გაეგზავნა

1. თუ რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცების შემდეგ გამოვლინდა ისეთი კრედიტორი, რომლის არსებობის შესახებ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველისთვის ცნობილი არ იყო და რომელსაც კრედიტორთა კრებაზე მიწვევის შემთხვევაში ექნებოდა ხმის უფლება, რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი ამ კრედიტორს დაუყოვნებლივ ატყობინებს, რომ მას აქვს უფლება, წერილობით წარადგინოს თავისი მოთხოვნა რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცების თარიღის მდგომარეობით.

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორი თავის მოთხოვნას წერილობით არ წარადგენს, რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი უფლებამოსილია ამორიცხოს ის იმ კრედიტორთა წრიდან, რომლებიც რეგულირებული შეთანხმების მხარეები არიან.

მუხლი 38. დამტკიცებულ რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანა

1. დამტკიცებულ რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის საფუძველია:

ა) მოვალის მიერ რეგულირებული შეთანხმების ისეთი დარღვევა, რომელიც არ გამოსწორდება რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის მიერ მოვალისთვის გაფრთხილების გაგზავნიდან 1 თვის ვადაში;

ბ) მოვალის მიერ მოვალის საქმიანობის ანგარიშში ვალდებულებების შემცირებული სახით წარმოდგენა, აგრეთვე ისეთი კრედიტორის გამოვლენა, რომელიც არ იყო მოვალის საქმიანობის ანგარიშში მითითებული და, შესაბამისად, − კრედიტორთა კრებაზე მიწვეული.

2. რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის საფუძვლის არსებობისას რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველმა ამ კანონის 34-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით უნდა მოიწვიოს კრედიტორთა კრება და კრედიტორებს უნდა შესთავაზოს რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანა. თუ რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შეთავაზება გაზიარებული არ იქნება ან მასში ცვლილება შეტანილი ვერ იქნება, რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი კრედიტორებს შესთავაზებს რეგულირებული შეთანხმების შეწყვეტას და მოვალის მიმართ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანას.

3. რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის საფუძვლის არსებობისას რეგულირებული შეთანხმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების არანაკლებ 10 პროცენტის მფლობელ კრედიტორებს უფლება აქვთ, რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს მოსთხოვონ კრედიტორთა კრების მოწვევა.

4. რეგულირებულ შეთანხმებაში შესატანი ცვლილება მტკიცდება ამ კანონის 35-ე მუხლით დადგენილი პირობების დაცვით.

5. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი უფლებამოსილია რეგულირებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანისთვის დადგენილი წესების დაუცველად მიიღოს გადაწყვეტილება:

ა) რეგულირებული შეთანხმების ვადის ერთჯერადად, არაუმეტეს 6 თვით გაგრძელების შესახებ, რეგულირებული შეთანხმების ვადის ამოწურვამდე 7 დღით ადრე კრედიტორებისთვის გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე;

ბ) რეგულირებული შეთანხმებით გათვალისწინებული, ყოველთვიური ჯამური გადახდების მოვალის სასარგებლოდ არაუმეტეს 10 პროცენტით შემცირების ან/და მათი განწილვადების შესახებ.

მუხლი 39. კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილების გასაჩივრება

1. კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება აქვს:

ა) რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზების განსახილველად ჩატარებულ კრედიტორთა კრებაზე დასწრებისა და ხმის უფლების მქონე კრედიტორს;

ბ) ხმის უფლების მქონე კრედიტორს, რომელსაც კრედიტორთა კრებაზე დასასწრები მოსაწვევი არ გაეგზავნა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულმა პირმა კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილება შეიძლება გაასაჩივროს შემდეგი საფუძვლების არსებობისას:

ა) რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილება მოვალის კრედიტორს ან პარტნიორს გაუმართლებელ ზიანს აყენებს;

ბ) კრედიტორთა კრება წესების არსებითი დარღვევით ჩატარდა. ამ მუხლის მიზნებისთვის, კრედიტორისთვის კრედიტორთა კრებაზე დასასწრები მოსაწვევის გაუგზავნელობა წესების არსებით დარღვევად არ მიიჩნევა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული კრედიტორის ხმის უფლებას შეეძლო გავლენა მოეხდინა კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილებაზე.

3. რეგულირებული შეთანხმების ამ მუხლით დადგენილი წესით გასაჩივრების ვადაა 30 დღე, რომელიც აითვლება:

ა) ამ კანონის 35-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად სასამართლოსთვის კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილების/შედეგების შესახებ ანგარიშის წარდგენის დღიდან;

ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის შემთხვევაში − მის მიერ კრედიტორთა კრების ჩატარების შესახებ ინფორმაციის მიღების დღიდან.

4. სასამართლო ამ მუხლით დადგენილი წესით წარდგენილ საჩივარს განიხილავს 30 დღის ვადაში. თუ სასამართლო საჩივარს დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის უფლებამოსილია გააუქმოს რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცების შესახებ კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილება.

მუხლი 40. რეგულირებული შეთანხმების შესრულება

1. რეგულირებული შეთანხმების შესრულების ზედამხედველობასა და კოორდინაციას ახორციელებს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი.

2. მოვალე, კრედიტორი ან სხვა დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია, ამ მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით, სასამართლოში გაასაჩივროს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ქმედება ან გადაწყვეტილება. სასამართლო უფლებამოსილია ძალაში დატოვოს, გააუქმოს ან შეცვალოს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის ქმედება ან გადაწყვეტილება.

3. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი უფლებამოსილია მიმართოს სასამართლოს:

ა) რეგულირებული შეთანხმების საფუძველზე და მის შესრულებასთან დაკავშირებით წამოჭრილ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების მოთხოვნით;

ბ) მოვალის მიმართ რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შესახებ განცხადებით, თუ რეგულირებული შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები არ სრულდება, ან/და, კრედიტორთა ერთობლიობის ინტერესებიდან გამომდინარე, სასურველია რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნა.

4. რეგულირებული შეთანხმების მიუღწევლობის ან წარმატებით შეუსრულებლობის შემთხვევაში დაუშვებელია მოვალის მართვაში დატოვება.

მუხლი 41. სიმართლესთან შეუსაბამო/ყალბი ინფორმაცია

1. მოვალის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება, თუ რეგულირებული შეთანხმების დამტკიცებაზე კრედიტორთა თანხმობის მისაღებად იგი:

ა) ამ კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად შესაბამის პირს არ წარუდგენს ინფორმაციას მოვალის ქონების, ვალდებულებების, ფინანსური მდგომარეობისა და საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე სასამართლოში მიმდინარე დავების თაობაზე ან აღნიშნულ ინფორმაციას განზრახ დაგვიანებით ან გაყალბებული სახით წარუდგენს;

ბ) არაკეთილსინდისიერად იმოქმედებს, რაც მნიშვნელოვან ზიანს გამოიწვევს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების არსებობისას მოვალის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმ შემთხვევაშიც, თუ რეგულირებული შეთანხმება არ დამტკიცდება.

მუხლი 42. რეგულირებული შეთანხმების შეწყვეტა

1. რეგულირებული შეთანხმების შეწყვეტის საფუძვლებია:

ა) რეგულირებული შეთანხმების შესაბამის ვადაში შესრულება;

ბ) რეგულირებული შეთანხმების დარღვევა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დარღვევა უმნიშვნელოა ან რეგულირებულ შეთანხმებაში შეტანილია ცვლილება ამ კანონის 38-ე მუხლით დადგენილი წესით.

2. რეგულირებული შეთანხმების ნებისმიერი შესაბამისი საფუძვლით შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 30 დღისა რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი ვალდებულია რეგულირებული შეთანხმების შეწყვეტის შესახებ შეტყობინება გაუგზავნოს მოვალის ყველა კრედიტორს, რომლებზედაც ვრცელდებოდა რეგულირებული შეთანხმება.

3. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი ვალდებულია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შეტყობინებაში მიუთითოს რეგულირებული შეთანხმების შეწყვეტის საფუძველი.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შეტყობინებას უნდა დაერთოს რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც შეიცავს:

ა) ინფორმაციას რეგულირებულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით განხორციელებული გადახდებისა და მიღებული თანხების (შემოსულობების) შესახებ;

ბ) რეგულირებული შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის შესახებ ახსნა-განმარტებას.

5. რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველი ვალდებულია კრედიტორებისთვის ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინების გაგზავნიდან 30 დღის ვადაში სასამართლოს წარუდგინოს აღნიშნული შეტყობინებისა და მისთვის დართული ანგარიშის ასლები.

6. კრედიტორებისთვის გაგზავნილი, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინებისა და მისთვის დართული ანგარიშის ასლების სასამართლოსთვის წარდგენის შემდეგ რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის უფლებამოსილება წყდება.

7. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის დარღვევა უმნიშვნელოა, როდესაც შეუსრულებელი ვალდებულება არ აღემატება რეგულირებული შეთანხმებით გათვალისწინებული მთლიანი ვალდებულებების 5 პროცენტს, ხოლო მისი შესრულების ვადის გადაცილება − 10 კალენდარულ დღეს.

თავი III

გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება

მუხლი 43. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანის უფლებამოსილების მქონე პირები

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანის უფლება აქვს:

ა) მოვალეს – საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით;

ბ) კრედიტორს;

გ) რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს;

დ) რეაბილიტაციის მმართველს − კონვერსიის მოთხოვნით, როდესაც მოვალის მიმართ გახსნილია რეაბილიტაციის რეჟიმი;

ე) გაკოტრების მმართველს − კონვერსიის მოთხოვნით, როდესაც მოვალის მიმართ გახსნილია გაკოტრების რეჟიმი.

2. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის მოთხოვნას რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე.

მუხლი 44. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებაში, რომლითაც განმცხადებელი რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნას მოითხოვს, მითითებული უნდა იყოს:

ა) იმ სასამართლოს დასახელება, რომელშიც შეიტანება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება;

ბ) განმცხადებლის გვარი, სახელი და მისამართი, ხოლო თუ განმცხადებელი იურიდიული პირია – სახელწოდება, იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში);

გ) განმცხადებლის სტატუსი, ამ კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად;

დ) განმცხადებლის წარმომადგენლის სახელი, გვარი და მისამართი, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება განმცხადებლის წარმომადგენელს შეაქვს;

ე) მოვალის სახელწოდება, იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში);

ვ) მოვალის საქმიანობის ზოგადი აღწერა;

ზ) არგუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირია;

თ) რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის შესახებ განმცხადებლის მოთხოვნა და იმის დასაბუთება, რომ არსებობს რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევის გონივრული ალბათობა;

ი) მოთხოვნა მოვალის მართვაში დატოვების ან რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნის შესახებ;

კ) მოთხოვნა ამ კანონის 57-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიების გამოყენების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში).

2. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას უნდა დაერთოს შემდეგი ინფორმაცია (რამდენადაც ეს ცნობილია განმცხადებლისთვის):

ა) ინფორმაცია მოვალის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, რომელიც მოიცავს მის აქტივებსა და  ვალდებულებებს, მათ შორის, სამომავლო და პირობით ვალდებულებებს;

ბ) ინფორმაცია უზრუნველყოფის ღონისძიებით დატვირთული მოვალის ქონებისა და უზრუნველყოფილი კრედიტორების ვინაობის (სახელები, სახელწოდებები, მისამართები, საიდენტიფიკაციო ნომრები) შესახებ;

გ) ინფორმაცია მოვალის მიმართ სხვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმდინარეობის შესახებ;

დ) მოვალის შესახებ ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ე) ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც, განმცხადებლის აზრით, მნიშვნელოვანია რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად.

3. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება სასამართლოში მოვალეს შეაქვს, მან, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციისა, აგრეთვე უნდა წარადგინოს:

ა) თავისი კრედიტორების სრული ჩამონათვალი (მიეთითება სახელები, სახელწოდებები, პირადი ნომრები, საიდენტიფიკაციო მონაცემები) და არსებული ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია;

ბ) საგადასახადო ვალდებულებების აღწერილობა და ინფორმაცია მათი ოდენობის, მათ შორის, დაუზუსტებელი ოდენობის, შესახებ;

გ) ინფორმაცია საწარმოს ბალანსის შესახებ, მიმდინარე შემოსავლების (მათ შორის, ყოველთვიური წმინდა შემოსავლის სახეობისა და ოდენობის) და ხარჯების აღწერილობა;

დ) თავისი დებიტორული მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია;

ე) ხელშეკრულებებისა და მიმდინარე რეგულარული ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია;

ვ) მიმდინარე სასამართლო დავების შესახებ ინფორმაცია;

ზ) ამ განცხადების შეტანის მომენტისთვის საწარმოში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია;

თ) ამ განცხადების შეტანის მომენტისთვის წინასწარ მომზადებული რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის არსებობის შემთხვევაში – ამ პროექტის ასლი, ხოლო შესაძლებლობის შემთხვევაში − აგრეთვე აღნიშნული განცხადების შეტანის მომენტიდან მომდევნო 12 თვის განმავლობაში შემოსავლებსა და ხარჯებში შესატანი, გონივრულად მოსალოდნელი ცვლილების შესახებ ინფორმაცია;

ი) კრედიტორებთან წინასწარ შეთანხმებული რეაბილიტაციის გეგმა (არსებობის შემთხვევაში). მას უნდა ერთოდეს მოვალის მიერ  ამ კანონით დადგენილი კრედიტორთა უმრავლესობისგან წინასწარ მიღებული თანხმობა.

4. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება სასამართლოში კრედიტორს შეაქვს, მან, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციისა, აგრეთვე უნდა წარადგინოს:

ა) რეაბილიტაციის რეჟიმის მიმართ საკუთარი ინტერესის დასაბუთება;

ბ) მოვალისთვის გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებისა და თანდართული ინფორმაციის/დოკუმენტების ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

5. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება სასამართლოში რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს შეაქვს, მან, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციისა, აგრეთვე უნდა წარადგინოს რეგულირებული შეთანხმების ასლი.

6. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება სასამართლოში გაკოტრების მმართველს შეაქვს, მან, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციისა, აგრეთვე უნდა წარადგინოს:

ა) მიმდინარე გაკოტრების რეჟიმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია;

ბ) გაკოტრების მმართველის საიდენტიფიკაციო მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია;

გ) გაკოტრების მმართველის დანიშვნის შესახებ სასამართლოს განჩინების ასლი.

7. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება და თანდართული ინფორმაცია დადასტურებული უნდა იქნეს სიმართლესთან შესაბამისობის დეკლარაციით, რომლის მიხედვითაც, განმცხადებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია, რამდენადაც ეს ცნობილია განმცხადებლისთვის, არის ზუსტი და ამომწურავი.

მუხლი 45. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებაში, რომლითაც განმცხადებელი გაკოტრების რეჟიმის გახსნას მოითხოვს, მითითებული უნდა იყოს:

ა) იმ სასამართლოს დასახელება, რომელშიც შეიტანება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება;

ბ) განმცხადებლის გვარი, სახელი და მისამართი, ხოლო თუ განმცხადებელი იურიდიული პირია – სახელწოდება, იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში);

გ) განმცხადებლის სტატუსი, ამ კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად;

დ) განმცხადებლის წარმომადგენლის სახელი, გვარი და მისამართი, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება განმცხადებლის წარმომადგენელს შეაქვს;

ე) მოვალის სახელწოდება, იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში);

ვ) არგუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირია;

ზ) იმის დასაბუთება, რომ გაკოტრების რეჟიმის გახსნა აშკარად არ ეწინააღმდეგება კრედიტორთა ინტერესებს;

თ) მოთხოვნა ამ კანონის 57-ე მუხლით გათვალისწინებული მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიების გამოყენების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში).

2. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას უნდა დაერთოს შემდეგი ინფორმაცია (რამდენადაც ეს ამ განცხადების შეტანის მომენტისთვის ცნობილია განმცხადებლისთვის):

ა) ინფორმაცია მოვალის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, რომელიც მოიცავს მის აქტივებსა და ვალდებულებებს, მათ შორის, სამომავლო და პირობით ვალდებულებებს;

ბ) ინფორმაცია უზრუნველყოფის ღონისძიებით დატვირთული მოვალის ქონებისა და უზრუნველყოფილი კრედიტორების ვინაობის (სახელები, სახელწოდებები, მისამართები, საიდენტიფიკაციო ნომრები) შესახებ;

გ) ინფორმაცია მოვალის მიმართ სხვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმდინარეობის შესახებ;

დ) მოვალის შესახებ ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ე) ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც, განმცხადებლის აზრით, მნიშვნელოვანია გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად.

3. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება სასამართლოში მოვალეს შეაქვს, მან, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციისა, აგრეთვე უნდა წარადგინოს:

ა) თავისი კრედიტორების სრული ჩამონათვალი (მიეთითება სახელები, სახელწოდებები, პირადი ნომრები, საიდენტიფიკაციო მონაცემები) და არსებული ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია;

ბ) საგადასახადო ვალდებულებების აღწერილობა და ინფორმაცია მათი ოდენობის, მათ შორის, დაუზუსტებელი ოდენობის, შესახებ;

გ) ინფორმაცია საწარმოს ბალანსის შესახებ, მიმდინარე შემოსავლების (მათ შორის, ყოველთვიური წმინდა შემოსავლის სახეობისა და ოდენობის) და ხარჯების აღწერილობა;

დ) ამ განცხადების შეტანის მომენტისთვის საწარმოში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია;

ე) გადახდისუუნარობის მასის სრული ჩამონათვალი. მიეთითება საბალანსო  ღირებულებები, მათ შორის, მოვალის საბანკო ანგარიშებისა და მათზე არსებული თანხების შესახებ ინფორმაცია;

ვ) თავისი დებიტორული მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია;

ზ)  ხელშეკრულებებისა და მიმდინარე რეგულარული ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია;

თ) მიმდინარე სასამართლო დავების შესახებ ინფორმაცია;

ი) მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის შემთხვევაში − მისი პარტნიორების თანხმობა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე მოთხოვნით გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის მომენტისთვის უდიდესი ოდენობის მოთხოვნის მქონე 3 კრედიტორისთვის შეტყობინების გაგზავნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

კ) მითითება იმის თაობაზე, რომ მას სურს გაკოტრება/აღარ აქვს ბიზნესის მიმართ ინტერესი.

4. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება სასამართლოში კრედიტორს შეაქვს, მან, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციისა, აგრეთვე უნდა წარადგინოს:

ა) გაკოტრების რეჟიმის მიმართ საკუთარი ინტერესის დასაბუთება;

ბ) მოვალისთვის გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებისა და თანდართული ინფორმაციის/დოკუმენტების ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოვალის პარტნიორების თანხმობა საჭიროებს მათი არანაკლებ 75 პროცენტის მხარდაჭერას, თუ მისი წესდებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

6. თუ მოვალე გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებაში, რომლითაც გაკოტრების რეჟიმის გახსნას მოითხოვს, დაასაბუთებს, რომ გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შემთხვევაში იგი თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების დაფარვას, აღნიშნული განცხადება, ამ მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის გარდა, უნდა შეიცავდეს:

ა) მითითებას იმის თაობაზე, რომ გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შემთხვევაში მოვალე თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების დაფარვას;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოების არსებობის დამადასტურებელ მტკიცებულებას.

7. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება სასამართლოში რეაბილიტაციის მმართველს შეაქვს, მან, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციისა, აგრეთვე უნდა წარადგინოს:

ა) მიმდინარე რეაბილიტაციის რეჟიმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია;

ბ) რეაბილიტაციის მმართველის საიდენტიფიკაციო მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია;

გ) რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნის შესახებ სასამართლოს განჩინების ასლი;

დ) გაკოტრების შესახებ განცხადების წარდგენის არსებული ვითარების შესაფერისად მიჩნევის მიზეზის შესახებ ინფორმაცია.

8. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება და თანდართული ინფორმაცია დადასტურებული უნდა იქნეს სიმართლესთან შესაბამისობის დეკლარაციით, რომლის მიხედვითაც, განმცხადებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია, რამდენადაც ეს ცნობილია განმცხადებლისთვის, არის ზუსტი და ამომწურავი.

მუხლი 46. კრედიტორის მიერ შეტანილი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების რეგისტრაცია

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების კრედიტორის მიერ  შეტანის შემთხვევაში სასამართლოს კანცელარია უზრუნველყოფს ამ განცხადების რეგისტრაციას და კრედიტორს გადასცემს გზავნილს (აღნიშნული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების ასლებს) მოვალისთვის ჩასაბარებლად.

2. კრედიტორი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სასამართლო გზავნილის მიღებიდან 1 თვის ვადაში უზრუნველყოს მოვალისთვის მისი ფოსტით, სასამართლო კურიერის მეშვეობით ან მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული სხვა წესით ჩაბარება ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 70-ე−78-ე მუხლებით დადგენილი წესებით. ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი სასამართლო გზავნილი ჩაბარებულად ითვლება მოვალის მიერ აღნიშნული გზავნილის მიღების ელექტრონული საშუალებით დადასტურების შემთხვევაში.

3. კრედიტორი ვალდებულია მოვალისთვის სასამართლო გზავნილის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი სასამართლოს წარუდგინოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი ვადის ამოწურვამდე.

4. მოვალე ვალდებულია სასამართლო გზავნილის მიღებიდან 7 დღის ვადაში სასამართლოს წარუდგინოს საკუთარი თვალსაზრისი თავისი გადახდისუუნარობის ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის შესახებ და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე.

თავი IV

გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობა და მისი შედეგები

მუხლი 47. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობა

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების მოვალის მიერ შეტანის შემთხვევაში სასამართლო ამ განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხს წყვეტს მისი შეტანიდან 7 დღის ვადაში, ხოლო აღნიშნული განცხადების კრედიტორის მიერ შეტანის შემთხვევაში − მოვალისთვის სასამართლო გზავნილის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის სასამართლოსთვის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში. ეს ვადა სასამართლომ შეიძლება გააგრძელოს ერთჯერადად, საკუთარი ინიციატივით, დასაბუთებული განჩინებით. გაგრძელებული ვადა არ უნდა აღემატებოდეს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხის განხილვისთვის დადგენილ ვადას.

2. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხს სასამართლო ზეპირი მოსმენით განიხილავს. თუ საქმის ფაქტობრივი გარემოებები სადავო არ არის, სასამართლო უფლებამოსილია ეს საკითხი ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილოს.

3. სასამართლო მმართველად/ზედამხედველად დასანიშნად პირის შერჩევის პროცედურას იწყებს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადების მიღებისთანავე. ამ პროცედურით შერჩეულ პირს დაუყოვნებლივ ეცნობება მმართველად/ზედამხედველად მისი მოსალოდნელი დანიშვნის თაობაზე, რათა მაქსიმალურად დროულად იქნეს უზრუნველყოფილი იმ გარემოებების შესწავლა და სათანადოდ მომზადება, რომლებიც გავლენას ახდენს მმართველის/ზედამხედველის მიერ თავისი ფუნქციების შესრულებაზე. მმართველად/ზედამხედველად დასანიშნად შერჩეული პირის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ელექტრონულ სისტემაში.

4. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებს და მოვალე გადახდისუუნაროა ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირია, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე.

5. სასამართლო გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებას აქვეყნებს ამ კანონით დადგენილი წესით, აგრეთვე „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის“ ვებგვერდზე. აღნიშნულ განჩინებაში მითითებული უნდა იყოს ამ კანონის მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემთხვევითი განაწილების პრინციპის დაცვით შერჩეული მმართველის/ზედამხედველის ვინაობა.

6. კრედიტორთა პირველად რეესტრში შემავალ კრედიტორთა კრება, რომელიც შედგება აგრეთვე იმ კრედიტორებისგან, რომელთა შესახებ ინფორმაციაც საქმეში მოიპოვება, უფლებამოსილია სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანამდე კრედიტორთა კრებაზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე კრედიტორების 2/3-ის უმრავლესობით აირჩიოს სხვა მმართველი/ზედამხედველი და ამის შესახებ აცნობოს სასამართლოს. ამ შემთხვევაში სასამართლო გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებით მმართველად/ზედამხედველად დანიშნავს კრედიტორთა კრების მიერ არჩეულ პირს.

მუხლი 48. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმა

1. თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება არ აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას ხარვეზის არსებობის თაობაზე და განმცხადებელს შესაბამისი ხარვეზის გამოსასწორებლად მისცემს 5 სამუშაო დღეს. თუ განმცხადებელი ამ ვადაში გამოასწორებს აღნიშნულ ხარვეზს და სასამართლო დაადგენს მოვალის გადახდისუუნარობას ან მოსალოდნელ გადახდისუუნარობას, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე.

2. თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოვალე არ არის გადახდისუუნარო ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირი, იგი გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე.

3. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან 3 თვის განმავლობაში იმავე განმცხადებლის მიერ იმავე სუბიექტის მიმართ არსებითად იმავე გარემოებების საფუძველზე გადახდისუუნარობის საქმის აღძვრა დაუშვებელია. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაზე.

4. თუ მოვალე გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით გაკოტრების რეჟიმის გახსნას მოითხოვს და სასამართლო დაადგენს, რომ გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შემთხვევაში მოვალე თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების დაფარვას, იგი გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე. ამ განჩინებაში სასამართლო მიუთითებს, რომ მოვალე გაკოტრებულად გამოცხადდება მისი რეგისტრაციის გაუქმებით, თუ აღნიშნული განჩინების გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორი სასამართლოში არ შეიტანს იმავე მოვალის მიმართ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას.

5. კრედიტორისთვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სასამართლო ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული განჩინების გამოტანიდან არაუგვიანეს მესამე დღისა ელექტრონულ სისტემაში და „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის“ ვებგვერდზე აქვეყნებს:

ა) აღნიშნული განჩინებით გათვალისწინებულ, საჯაროდ გასავრცელებელ ინფორმაციას;

ბ) ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ კრედიტორს უფლება აქვს, შესაბამისი ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში სასამართლოში შეიტანოს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება იმავე მოვალის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებისა და მოვალის ქონებიდან მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით.

6. თუ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორი სასამართლოში არ შეიტანს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას, სასამართლო მოვალეს გაკოტრებულად გამოაცხადებს, რაც მოვალის რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოვალის ქონება (არსებობის შემთხვევაში) მისი რეგისტრაციის გაუქმებამდე მოვალის პარტნიორებზე მათი წილის პროპორციულად ნაწილდება, თუ მოვალის პარტნიორთა შორის არსებული შეთანხმებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

8. სასამართლო ვალდებულია ყველა ზომა მიიღოს საქმის გარემოებათა სრულად და ყოველმხრივ გამოსაკვლევად, მათ შორის, რომელიმე მხარის მიერ საკუთარი უფლების ბოროტად გამოყენების რისკის არარსებობის, აგრეთვე აღნიშნულ საქმეში ამ კანონის მიზნის მაქსიმალურად ეფექტიანად მიღწევის წინაპირობების არსებობის გამოსავლენად და დასადასტურებლად. თუ საქმის განხილვის შედეგად სასამართლოს გაუჩნდა ეჭვი, რომ ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-7 პუნქტით ან 45-ე მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული მითითება დაუსაბუთებელია ან წარმოდგენილი მტკიცებულებები ნამდვილი ან აღნიშნული მითითების დასაბუთებისთვის საკმარისი არ არის, იგი გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე.

მუხლი 49. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის შედეგები

1. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებით ამოქმედდება მორატორიუმი ამ კანონით დადგენილი წესით.

2. რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით სასამართლოში შეტანილი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის მომენტიდან აკრძალულია გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანა.

3. რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით სასამართლოში შეტანილი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მომენტიდან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით სასამართლოში შეტანილი და დასაშვებად ცნობილი განცხადების განხილვა უნდა შეჩერდეს რეაბილიტაციის საკითხზე განჩინების გამოტანამდე.

4. სასამართლო გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებას დაუყოვნებლივ უგზავნის აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს (შემდგომ − საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო) მორატორიუმის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებლად.

5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ვალდებულია საქართველოს ეროვნულ ბანკს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქმედი საგადახდო სისტემის მონაწილე საწარმოს მიმართ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შესახებ.

მუხლი 50. მმართველის დანიშვნა

1. სასამართლო ამ კანონით დადგენილი წესით შერჩეულ გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისთანავე ატყობინებს რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნისა და მისი მმართველად დანიშვნის თაობაზე. ამ შეტყობინებას უნდა ერთოდეს განჩინება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე.

2. მმართველი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას:

ა) გასცემს თანხმობას ისეთ გარიგებაზე:

ა.ა) რომელიც იდება 2 თვეზე მეტი ვადით;

ა.ბ) რომელიც სცილდება მოვალის ჩვეულებრივ კომერციულ საქმიანობას;

ა.გ) რომლის ღირებულება (რამდენიმე გარიგების შემთხვევაში − მათი ჯამური ღირებულება) მოვალის წინა წლის ბრუნვის 30 პროცენტს აღემატება;

ბ) ამ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ადგენს ანგარიშებს და მათ სასამართლოს წარუდგენს;

გ) ანგარიშების შედგენის მიზნით შეისწავლის კრედიტორულ მოთხოვნებს;

დ) ამ კანონის 52-ე მუხლის შესაბამისად ადგენს კრედიტორთა პირველად რეესტრს;

ე) უფლებამოსილია მოვალეს მოსთხოვოს ინფორმაცია მისი ქონების, ვალდებულებების, ფინანსური მდგომარეობისა და საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის მომენტისთვის სასამართლოში მიმდინარე დავების თაობაზე. მმართველს ასევე უფლება აქვს, მოვალეს მოსთხოვოს მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტება;

ვ) ეძებს და აღწერს მოვალის სახელზე რიცხულ ქონებას;

ზ) კრედიტორებს დაუყოვნებლივ ატყობინებს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას ელექტრონული სისტემის გამოყენების ვალდებულების შესახებ. ამ შეტყობინებაში აგრეთვე მითითებული უნდა იყოს, რომ კრედიტორებს აქვთ უფლება, ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარადგინონ თავიანთი მოთხოვნები და მოსაზრებები;

თ) სასამართლოს მიმართავს შუამდგომლობით მისთვის მოვალის მართვის უფლების სრულად გადაცემის შესახებ, თუ საწარმოს არ ჰყავს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი, მათ შორის, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს ამ კანონით დადგენილი წესით საწარმოს მართვის უფლება:

თ.ა) არ თანამშრომლობს მასთან ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად;

თ.ბ) აშკარად ზიანს აყენებს გადახდისუუნარობის მასას;

თ.გ) თავს არიდებს საქართველოს კანონმდებლობით ან მისი წესდებით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულებას, მათ შორის, აღარ მართავს საწარმოს.

3. მმართველის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გარიგების დადებაზე თანხმობის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოვალეს უფლება აქვს, ნებართვის გაცემის მოთხოვნით განცხადება სასამართლოს წარუდგინოს. მას გამოაქვს განჩინება მოვალის განცხადების დაკმაყოფილების შესახებ ან მოვალის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ.

მუხლი 51. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნა

1. მმართველი ყველა ცნობილ და სავარაუდო კრედიტორს უგზავნის გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის თაობაზე  შეტყობინებას. იგი უნდა შეიცავდეს:

ა) ინფორმაციას მოვალის გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის თაობაზე;

ბ) ინფორმაციას მოვალის მიერ კრედიტორის მიმართ აღიარებული ვალდებულების ოდენობის შესახებ, აგრეთვე მითითებას კრედიტორის მიერ ამ კანონით დადგენილ ვადაში აღნიშნულ დენობაზე შედავების უფლების თაობაზე;

გ) ინფორმაციას რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე მათი მოსაზრებების ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარდგენის შესაძლებლობის შესახებ.

2. კრედიტორი უფლებამოსილია გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის“ ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში სასამართლოს წარუდგინოს თავისი მოსაზრება მოვალის გადახდისუუნარობის ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის და გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით მოთხოვნილი რეჟიმის გახსნის თაობაზე. ამ მიზნით კრედიტორს უფლება აქვს, გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსს დამატებით მოსთხოვოს მოვალესთან დაკავშირებული ფინანსური ან სხვა ინფორმაცია. მმართველი ამ ინფორმაციას, გარდა კომერციული საიდუმლოებისთვის მიკუთვნებული ინფორმაციისა, ელექტრონულ სისტემაში აქვეყნებს.

მუხლი 52. კრედიტორთა რეესტრის შედგენა

1. კრედიტორთა მოთხოვნებს ამოწმებს და კრედიტორთა რეესტრს ადგენს მმართველი/ზედამხედველი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობიდან 60 დღის ვადაში, კრედიტორებისა და მოვალისგან მიღებული ინფორმაციის ან/და თავის მიერ მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე.

2. კრედიტორთა რეესტრში შეიტანება მხოლოდ ის კრედიტორული მოთხოვნები, რომლებსაც მმართველი/ზედამხედველი დასაბუთებულად მიიჩნევს. კრედიტორთა რეესტრში ავტომატურად აისახება ის მოთხოვნები, რომელთა აღსრულებაც მიმდინარეობს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კრედიტორი უარს იტყვის მისი მოთხოვნის აღნიშნულ რეესტრში შეტანაზე.

3. მმართველს/ზედამხედველს არ აქვს უფლება, აღიაროს პირგასამტეხლო და ვადამოუსვლელი პროცენტი, თუ მათი ჯამური ოდენობა ძირითადი თანხის დავალიანების 10 პროცენტს სცილდება. კრედიტორი უფლებამოსილია სასამართლოს მიმართოს სარჩელით აუღიარებელი ვადამოუსვლელი პროცენტისა და პირგასამტეხლოს მოვალისთვის დაკისრებისა და რეესტრში შეტანის მოთხოვნით. სასამართლო უფლებამოსილია იხელმძღვანელოს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 420-ე მუხლით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირგასამტეხლოს ოდენობა დადასტურებულია სასამართლოს ან კერძო არბიტრაჟის კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით ან/და როდესაც მოთხოვნაზე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების მომენტისთვის მოვალის მიმართ იძულებითი აღსრულება მიმდინარეობდა.

4. კრედიტორთა რეესტრში მოთხოვნა ეროვნულ ვალუტაში აისახება.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული კრედიტორთა მოთხოვნების შემოწმებისა და კრედიტორთა რეესტრის შედგენის შესახებ დებულებები არ ვრცელდება იმ კრედიტორზე, რომელიც „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სარგებლობს ურთიერთგაქვითვის უფლებით ან საბოლოო ურთიერთგაქვითვის უფლებით. ურთიერთგაქვითვის შეთანხმების მიმართ გამოიყენება „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონის სპეციალური დებულებები.

მუხლი 53. კრედიტორთა რეესტრის მონაცემები

კრედიტორთა რეესტრი უნდა შედგეს ამ კანონით გათვალისწინებული კრედიტორთა ჯგუფების შესაბამისად. იგი უნდა შეიცავდეს სულ მცირე შემდეგ ინფორმაციას (მონაცემებს):

ა) კრედიტორის გვარს, სახელსა და მისამართს, ხოლო თუ კრედიტორი იურიდიული პირია – სახელწოდებას, იურიდიულ მისამართსა და საიდენტიფიკაციო ნომერს (არსებობის შემთხვევაში);

ბ) კრედიტორის ელექტრონული ფოსტის მისამართს;

გ) კრედიტორთა რეესტრში შეტანის დღისთვის კრედიტორის მოთხოვნის მოცულობას. ამ მოთხოვნის ძირითადი თანხა, პროცენტი და პირგასამტეხლო ცალ-ცალკე მიეთითება;

დ) ვალის ოდენობას;

ე) უზრუნველყოფილი მოთხოვნის შემთხვევაში − მითითებას იმის თაობაზე, თუ ამ მოთხოვნის რა ნაწილია უზრუნველყოფილი. კრედიტორის უზრუნველყოფილი მოთხოვნა და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნა ცალ-ცალკე უნდა იქნეს აღიარებული.

მუხლი 54. კრედიტორთა რეესტრის დამტკიცება

1. მმართველი/ზედამხედველი ამ კანონის 52-ე და 53-ე მუხლების შესაბამისად შედგენილ კრედიტორთა რეესტრს ელექტრონულ სისტემაში აქვეყნებს. კრედიტორს ან მოვალეს უფლება აქვს, მმართველის/ზედამხედველის მიერ შედგენილი კრედიტორთა რეესტრი მისი გამოქვეყნებიდან 10 დღის ვადაში გაასაჩივროს სასამართლოში. სასამართლო სარჩელს ამ კანონის მე-10 მუხლით დადგენილი წესით, დაჩქარებულად განიხილავს. 

2. სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს განჩინების ფორმით. ამ განჩინების შესაბამისად მმართველს/ზედამხედველს კრედიტორთა რეესტრში ცვლილება შეაქვს და აქვეყნებს მას ამ კანონით დადგენილი წესით.

3. კრედიტორთა რეესტრის დამტკიცება არ გამორიცხავს მმართველის/ზედამხედველის მიერ ამ კანონით დადგენილი წესით მასში ცვლილების შეტანას. ეს ცვლილება უნდა აისახოს კრედიტორთა რეესტრში და გამოქვეყნდეს ამ კანონით დადგენილი წესით.

თავი V

მორატორიუმი

მუხლი 55. მორატორიუმის ღონისძიებები

სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანისთანავე ავტომატურად ამოქმედდება მორატორიუმის შემდეგი ღონისძიებები:

ა) ჩერდება მოვალის ქონების წინააღმდეგ მიმდინარე იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები, ხოლო იძულებითი აღსრულების ახალი ღონისძიებების დაწყება არ დაიშვება;

ბ) ჩერდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (საგადასახადო გირავნობა, იპოთეკა და სხვა) და ჯარიმებისა და საურავების დარიცხვა/გადახდა, ხოლო აღსრულების უზრუნველყოფის ახალი ღონისძიებების დაწყება არ დაიშვება, გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებებისა;

გ) ჩერდება და არ დაიშვება უზრუნველყოფის საგნიდან კრედიტორის დაკმაყოფილება, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

დ) არ დაიშვება დივიდენდის განაწილების, საწარმოს რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება;

ე) არ დაიშვება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებამდე წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულება, ახალი ვალდებულებების აღება, გადახდის ახალ პირობებზე შეთანხმება და მათი უზრუნველყოფა, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

ვ) ჩერდება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებამდე წარმოშობილ ვალდებულებებზე პროცენტის გადახდა. ამასთანავე, არ ჩერდება პროცენტის დარიცხვა, რომელიც კრედიტორთა მოთხოვნებში უნდა იქნეს გათვალისწინებული;

ზ) ჩერდება პირგასამტეხლოს დარიცხვა და გადახდა. თუ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება გადახდისუუნარობის საფუძვლის არარსებობის გამო შეწყდება, მიიჩნევა, რომ პირგასამტეხლოს დარიცხვა უწყვეტად მიმდინარეობდა;

თ) არ დაიშვება საპროცესო უზრუნველყოფის ახალი ღონისძიებების გამოყენება;

ი) ჩერდება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებამდე აღძრული, გადახდისუუნარობის მასის წინააღმდეგ მიმართული დავების სასამართლოში, არბიტრაჟში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში განხილვა, ხოლო ახალი დავების დაწყება არ დაიშვება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დავა ეხება გადახდისუუნარობის მასიდან ნივთის გამოყოფას, ან ამ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევისა. ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უფლების განხორციელების ხანდაზმულობას ვადის დენა ჩერდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 132-ე მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 56. იძულებითი აღსრულების ღონისძიებისა და საპროცესო უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმება

სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანით მოვალის მიმართ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე გამოყენებული იძულებითი აღსრულების ღონისძიებისა და საპროცესო უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით დაწესებული შეზღუდვები უქმდება. 

მუხლი 57. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიებების გამოყენება

1. სასამართლო უფლებამოსილია კრედიტორის, მოვალის, მმართველის ან სხვა დაინტერესებული პირის დასაბუთებული განცხადების საფუძველზე გამოიტანოს განჩინება მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიებების გამოყენების შესახებ, კერძოდ:

ა) მოვალეს აუკრძალოს მის მფლობელობაში არსებული ლიზინგის, პირობადებული საკუთრების დათქმით ან სხვა საფუძვლით გადაცემული ნივთების დაბრუნება;

ბ) მოვალეს შეუზღუდოს ან აუკრძალოს  ქონების განკარგვა, მათ შორის, მისი გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა, შეაჩეროს მოვალის მიერ დადებული ხელშეკრულების იმ ნორმების მოქმედება, რომლებიც მოვალეს ქონების განკარგვას ავალდებულებს;

გ) მოვალის კონტრაქტორებს აუკრძალოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მომსახურებების მოვალისთვის მიწოდების შეწყვეტა, შეჩერება ან/და შეფერხება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების გამო, თუ მოვალე მათ მიმართ ასრულებს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის შემდეგ წარმოშობილ ვალდებულებებს;

დ) გამოიყენოს სხვა ღონისძიებები, რომლებიც ამ პუნქტით პირდაპირ გათვალისწინებული არ არის და რომელთა გამოყენებაც მიზანშეწონილად მიიჩნევა გადახდისუუნარობის საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე.

2. თუ მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიების გამოყენება მოთხოვნილია გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით, სასამართლო აღნიშნულ საკითხს წყვეტს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებით. სხვა შემთხვევაში მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიების გამოყენების შესახებ განცხადებას სასამართლო განიხილავს ზეპირი მოსმენის გარეშე, მისი შეტანიდან 5 დღის ვადაში.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიებების გამოყენება არ ვრცელდება „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ურთიერთგაქვითვის შეთანხმებაზე.

მუხლი 58. სასამართლოს მიერ მორატორიუმის ცალკეული ღონისძიებების გაუქმება

1. სასამართლო უფლებამოსილია კრედიტორის, მოვალის, მმართველის ან სხვა დაინტერესებული პირის დასაბუთებული განცხადების საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება მორატორიუმის ცალკეული ღონისძიებების გაუქმების შესახებ.

2. სასამართლო უფლებამოსილია გააუქმოს ამ კანონის 55-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მორატორიუმის ღონისძიება, თუ იძულებითი აღსრულების ღონისძიება ხორციელდება მალფუჭებადი ნივთის მიმართ ან ისეთი ნივთის მიმართ, რომლის რეალიზაციაც, მიუხედავად მისი მახასიათებლების შენარჩუნებისა, მორატორიუმის ვადის გასვლის შემდეგ შეუძლებელი იქნება. ამასთანავე, აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხა გადახდისუუნარობის მასაში მიიმართება და ინდივიდუალური კრედიტორის დასაკმაყოფილებლად არ გამოიყენება.

3. სასამართლო უფლებამოსილია გააუქმოს ამ კანონის 55-ე მუხლის „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მორატორიუმის ღონისძიება, თუ საქმეს უცხო ქვეყნის სასამართლო განიხილავს ან საქმე არბიტრაჟის პროცედურული ნორმების შესაბამისად განიხილება და მორატორიუმის ღონისძიების შენარჩუნებით ზიანი ადგება განმცხადებლის კანონიერ ინტერესებს, მათ შორის, მორატორიუმის ღონისძიება განმცხადებლის საპროცესო უფლებებზე უარყოფით გავლენას ახდენს, ან უფლების განხორციელების ხანდაზმულობის ვადის გაშვების გამო არსებობს ამ უფლების განუხორციელებლობის საფრთხე.

4. სასამართლო გააუქმებს ამ კანონის 55-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მორატორიუმის ღონისძიებას კრედიტორის, მოვალის ან მმართველის/ზედამხედველის განცხადების საფუძველზე, თუ რეაბილიტაციის ხელშეწყობისთვის აუცილებელია დამატებითი ფინანსური სახსრების მოზიდვა, ხოლო მორატორიუმის ღონისძიების მოქმედება ამ მიზნის მიღწევას ხელს უშლის ან არსებითად ართულებს. ამ შემთხვევაში განმცხადებელმა უნდა დაასაბუთოს, რომ ახალი ვალდებულებების აღება კრედიტორთა მდგომარეობას არ აუარესებს.

5. მორატორიუმის ცალკეული ღონისძიებების გაუქმების შესახებ განცხადების განხილვისას სასამართლო, გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული გარემოებებისა, აგრეთვე აფასებს, ადგება თუ არა განმცხადებელს ზიანი მორატორიუმის იმ ღონისძიების გამოყენებით, რომლის გაუქმებასაც ის ითხოვს, ხოლო ზიანის მიყენების დადასტურების შემთხვევაში − აღემატება თუ არა ზიანის თავიდან აცილების ინტერესი კრედიტორების თანაბარზომიერი დაკმაყოფილების კანონისმიერ მიზანს. კრედიტორის მიერ ამ კანონის 55-ე მუხლის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მორატორიუმის ღონისძიების გაუქმების მოთხოვნის შემთხვევაში ზიანი შეიძლება ქონების ღირებულების შემცირებით გამოიხატოს.

6. მორატორიუმის ცალკეული ღონისძიებების გაუქმების შესახებ განცხადებას სასამართლო განიხილავს ზეპირი მოსმენის გარეშე, მისი შეტანიდან 5 დღის ვადაში. თუ განმცხადებელი არის კრედიტორი ან სხვა მესამე პირი, სასამართლო ვალდებულია დანიშნოს ზეპირი მოსმენა. უზრუნველყოფის საგნიდან უზრუნველყოფილი კრედიტორის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება ამ კანონის 105-ე მუხლის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში უქმდება ამ კანონის 55-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მორატორიუმის ღონისძიება.

7. ამ თავით გათვალისწინებული შეზღუდვების საწინააღმდეგოდ დადებული გარიგება ბათილია. ამ თავით გათვალისწინებული შეზღუდვების საწინააღმდეგო სხვა მოქმედება, რომელიც არ გულისხმობს გარიგების დადებას, არის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება და იწვევს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

თავი VI

გადახდისუუნარობის მასა

მუხლი 59. გადახდისუუნარობის მასა

1. გადახდისუუნარობის მასა მოიცავს მოვალის მთელ ქონებას, რომელიც მას ეკუთვნის გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის მომენტისთვის, ამ მომენტიდან შეძენილ/მიღებულ/წარმოებულ ქონებას, მათ შორის, გადაცემად ლიცენზიებსა და ნებართვებს, აგრეთვე ამ კანონის VIII თავის შესაბამისად მოვალისთვის დაბრუნებულ ქონებას როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს ფარგლების გარეთ.

2. პირობადებული საკუთრების ობიექტი ან ლიზინგის საგანი, რომლის შესყიდვის უფლებაც აქვს მოვალეს, გადახდისუუნარობის მასაში არ შედის. მმართველის/ზედამხედველის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული ქონება შეიძლება დარჩეს მოვალის მფლობელობასა და სარგებლობაში, თუ ეს აუცილებელია რეაბილიტაციის ან გაკოტრების მიზნებისთვის, იმ პირობით, რომ მესაკუთრის ან ლიზინგის გამცემის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსითა და შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება უზრუნველყოფილი იქნება გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ან სხვა ქონებით.

3. რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებულ ქონებაზე მოვალის საკუთრების უფლების დაუდგენლობის შემთხვევაში მმართველი/ზედამხედველი მიმართავს სასამართლოს ან შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს ამ ქონებაზე მოვალის საკუთრების უფლების აღიარების/დადასტურების მოთხოვნით. სასამართლოს განჩინება ან ადმინისტრაციული ორგანოს აქტი მოვალის მფლობელობაში არსებულ ქონებაზე მოვალის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველია.

4. გადახდისუუნარობის მასაში არ შედის ქონება, რომელიც, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, აღსრულებას არ ექვემდებარება.

მუხლი 60. გადახდისუუნარობის მასიდან ქონების გამოცალკევება და ამოღება

1. პირი, რომელიც უფლებამოსილია სანივთო ან ვალდებულებითი მოთხოვნის საფუძველზე მოითხოვოს გადახდისუუნარობის მასიდან ქონების გამოცალკევება, გადახდისუუნარობის მიზნებისთვის კრედიტორი არ არის. გადახდისუუნარობის მასიდან ქონების გამოცალკევების წესი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.  

2. მმართველს/ზედამხედველს უფლება აქვს, მიატოვოს ისეთ ქონებაზე საკუთრების უფლება, რომელსაც ლიკვიდური ღირებულება არ აქვს და რომლის კრედიტორთა სასარგებლოდ რეალიზაციაც შეუძლებელია, ან განახორციელოს ამ ქონების რეალიზაცია, თუ მისი შენახვისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯები მის საბაზრო ღირებულებას აღემატება.

3. გადახდისუუნარობის მასიდან შეიძლება ამოღებულ იქნეს ისეთი ქონება, რომლის მიმართაც მოვალესა და მესამე პირს შორის დადებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ორმხრივი ვალდებულებები არსებითად შესრულებულია და რომლის მესამე პირისთვის საკუთრებაში გადაცემასაც ითვალისწინებს აღნიშნული ხელშეკრულება. შესაბამის გადაწყვეტილებას დაინტერესებული პირის მიმართვის საფუძველზე იღებს მმართველი/ზედამხედველი.

4. მმართველი/ზედამხედველი დაინტერესებულ პირს გადახდისუუნარობის მასიდან ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ქონების ამოღებაზე უარს ეუბნება, თუ მოვალის რეაბილიტაციის შედეგად, რომლის ინტერესებსაც ეწინააღმდეგება ეს გადაწყვეტილება, უზრუნველყოფილი იქნება აღნიშნული პირის სრულად დაკმაყოფილება.

5. თუ გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების მიმართ სააღსრულებო წარმოება არსებითად დასრულებულია და ამ ქონების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ განკარგულების გამოსაცემად აუცილებელი ყველა წინაპირობა არსებობს, ეს ქონება გადახდისუუნარობის მასიდან ამოღებული უნდა იქნეს და უფლებამოსილ პირს უნდა გადაეცეს.

მუხლი 61. ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა

1. კრედიტორი, რომელსაც გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის მომენტისთვის მოვალის მიმართ ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის უფლება აქვს, უფლებამოსილია განახორციელოს ეს უფლება, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიუხედავად, გარდა ამ კანონით დადგენილი გამონაკლისისა. ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის უფლება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დადგება შესაბამისი მოთხოვნის შესრულების დრო ან/და მისი წარმოშობისთვის აუცილებელი პირობა.

2. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის შემდეგ წარმოშობილ ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მმართველი ან მართვაში მყოფი მოვალე რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანხმობით.

3. ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა დაუშვებელია, თუ:

ა) კრედიტორის მოთხოვნა კრედიტორთა რეესტრში შეტანილი არ არის;

ბ) მოვალის მიმართ კრედიტორის ვალდებულება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე 90 დღის განმავლობაში წარმოიშვა და კრედიტორმა ეს ვალდებულება მოთხოვნათა გაქვითვის მიზნით იკისრა;

გ) კრედიტორმა მოთხოვნა სხვა კრედიტორისგან გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე 90 დღის განმავლობაში ან გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის შემდეგ შეიძინა;

დ) კრედიტორის მოთხოვნა ისეთი ქმედების საფუძველზე წარმოიშვა, რომელიც ამ კანონის VIII თავის შესაბამისად შეცილებას ექვემდებარება.

4. მოთხოვნათა გაქვითვის მიზნებისთვის, საპირისპიროს დამტკიცებამდე ივარაუდება, რომ მოვალე გადახდისუუნარო იყო გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე 90 დღის განმავლობაში.

5. ამ მუხლის მოთხოვნათა დარღვევით განხორციელებული მოთხოვნათა გაქვითვა ამ კანონის VIII თავის შესაბამისად შეცილებას ექვემდებარება.

6. ამ მუხლის მოქმედება არ ვრცელდება „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ურთიერთგაქვითვაზე, რომელიც იმავე კანონით დადგენილი წესით ხორციელდება.

თავი VII

რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნა

მუხლი 62. სასამართლოს გადაწყვეტილება რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე

1. რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმი იხსნება სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის მომენტიდან. რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე ან საქმის წარმოების შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილებას სასამართლო იღებს ზეპირი მოსმენით. თუ საქმის ფაქტობრივი გარემოებები სადავო არ არის, სასამართლო უფლებამოსილია აღნიშნული საკითხი ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილოს. ამ საკითხის ზეპირი მოსმენით განხილვის შემთხვევაში დაინტერესებული პირების სასამართლო სხდომაზე გამოუცხადებლობა ვერ დააბრკოლებს სასამართლოს მიერ საკითხის განხილვასა და გადაწყვეტას.

2. სასამართლო ვალდებულია რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნიდან 30 დღის ვადაში გადაწყვიტოს კრედიტორთა ხმის უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები. მმართველი/ზედამხედველი ვალდებულია მოამზადოს და სასამართლოს წარუდგინოს ეს საკითხები რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნიდან არაუგვიანეს 20 დღისა.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებზე სასამართლოს გადაწყვეტილება ქვეყნდება ამ კანონით დადგენილი წესით, აგრეთვე „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის“ ვებგვერდზე.

4. რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებაზე შეტანილი კერძო საჩივრის დაკმაყოფილების შემთხვევაში სასამართლო წყვეტს საქმის წარმოებას ან გამოაქვს განჩინება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე.

5. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებაზე შეტანილი კერძო საჩივრის დაკმაყოფილების შემთხვევაში სასამართლო წყვეტს საქმის წარმოებას ან გამოაქვს განჩინება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე.

მუხლი 63. სასამართლოს განჩინების შინაარსი

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინება ან სხვა განჩინება, რომლითაც იხსნება ან იცვლება რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმი, უნდა შეიცავდეს:

ა) გადაწყვეტილებას რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმში მმართველობის საკითხზე;

ბ) მმართველის ვინაობას/დასახელებას (არსებობის შემთხვევაში);

გ) ორი ან ორზე მეტი მმართველის დანიშვნის შემთხვევაში − მათ მიერ უფლებამოსილების  ერთობლივად ან/და ცალ-ცალკე განხორციელების წესსა და პირობებს;

დ) მორატორიუმის ღონისძიებების სრულ აღწერილობას.

2. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინება, რომელიც გამოტანილია გაკოტრების მმართველის განცხადების დაკმაყოფილების შედეგად, დამატებით უნდა შეიცავდეს გაკოტრების ხარჯების დაფარვის წესს.

3. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინება, რომელიც გამოტანილია  რეაბილიტაციის მმართველის განცხადების დაკმაყოფილების შედეგად, დამატებით უნდა შეიცავდეს რეაბილიტაციის ხარჯების დაფარვის წესს.

4. გადახდისუუნარობის რეჟიმის კონვერსიის შემთხვევაში, თუ სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, იგი მმართველის თანხმობით განაგრძობს ახალი რეჟიმის ფარგლებში მმართველის ფუნქციების შესრულებას.

5. რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანისთანავე უარი უნდა ითქვას გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით სასამართლოში შეტანილ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებაზე, რომლის განხილვაც შეჩერებულია.

მუხლი 64. რეაბილიტაციის რეჟიმში მმართველობის საკითხის გადაწყვეტა

1. სასამართლო გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანასთან ერთად ამ მუხლით დადგენილი წესით წყვეტს რეაბილიტაციის რეჟიმში მმართველობის საკითხს, კერძოდ:

ა) თუ რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის შესახებ მოვალის განცხადებით პირდაპირ არის მოთხოვნილი მოვალის მართვაში დატოვება, სასამართლო მოვალეს მართვაში ტოვებს, თუკი ამას გონივრულად და დასაბუთებულად მიიჩნევს;

ბ) თუ რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის შესახებ კრედიტორის განცხადებით პირდაპირ არის მოთხოვნილი მოვალის მართვაში დატოვება, სასამართლო ისმენს მოვალის მოსაზრებას და მისი თანხმობით მოვალეს მართვაში ტოვებს, თუკი ამას გონივრულად და დასაბუთებულად მიიჩნევს;

გ) თუ რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის შესახებ მოვალის განცხადებით პირდაპირ არის მოთხოვნილი რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნა, სასამართლო ამ კანონის მე-11 მუხლით ან 47-ე მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი წესით ნიშნავს რეაბილიტაციის მმართველს;

დ) თუ რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის შესახებ კრედიტორის განცხადებით პირდაპირ არის მოთხოვნილი რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნა, სასამართლო ამ კანონის მე-11 მუხლით დადგენილი წესით ნიშნავს რეაბილიტაციის მმართველს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც:

დ.ა) მოვალე შესაგებელთან ერთად წარადგენს კრედიტორთა უბრალო უმრავლესობის წერილობით თანხმობას მოვალის მართვაში დატოვებაზე;

დ.ბ) მოვალე სათანადოდ დაასაბუთებს, რომ იგი სამეწარმეო საქმიანობას უძღვებოდა კეთილსინდისიერად, სათანადო ზრუნვის მოვალეობის პრინციპის დაცვით და იმ გონივრული რწმენით, რომ მისი ქმედებები და გადაწყვეტილებები მისთვის ყველაზე ხელსაყრელი იყო.

2. სასამართლო მოვალის მართვაში დატოვებისას მოვალეს რეაბილიტაციის ზედამხედველს უნიშნავს.

თავი VIII

საცილო ქმედებები

მუხლი 65. საცილო ქმედების ცნება

1. მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს უფლება აქვს, საცილო გახადოს შემდეგი ქმედებები:

ა) გადახდისუუნარობის მასის განზრახ შემცირება − ქმედება, რომლის მიზანია გადახდისუუნარობის მასის შემცირება, მოვალის ქონების ან მისი ნაწილის განკარგვა ან გადამალვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას კრედიტორებისთვის მისი ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის მისაღწევად ან გადახდისუუნარობის მასისთვის ზიანის სხვაგვარად მიყენება;

ბ) გადახდისუუნარობის მასის გაუფასურება − ქონების უსასყიდლოდ ან საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გადაცემა, რაც მოვალის გადახდისუუნარობის დადგომამდე განხორციელდა ან რამაც მოვალის გადახდისუუნარობა გამოიწვია და რისი შედეგიცაა გადახდისუუნარობის მასის მოცულობის/ღირებულების შემცირება, მათ შორის:

ბ.ა) მოვალის ქონების განკარგვა;

ბ.ბ) მოვალის მიერ ვალდებულების აღება, თუ ეს უსასყიდლოდ ხდება ან ამის სანაცვლოდ მოვალე იღებს არასათანადო საპასუხო შესრულებას. არასათანადო საპასუხო შესრულება არსებობს, როდესაც მოვალე  იმაზე ნაკლებს იღებს, ვიდრე, ჩვეულებრივ, მიიღებდა სხვა პირი, ხოლო თუ ამის დადგენა შეუძლებელია, შესრულების სათანადოობა მოვალის მიერ გადაცემული ქონების საბაზრო ღირებულების მიხედვით უნდა დადგინდეს;

გ) უპირატესობის მინიჭება − ქმედება, რომელიც კრედიტორების ამ კანონით დადგენილი წესით დაკმაყოფილებას ხელს უშლის, ან/და ქმედება, რომელიც კრედიტორს ისეთ უპირატესობას ანიჭებს, რომელიც მას ამ ქმედების გარეშე არ ექნებოდა, მათ შორის, ისეთი კრედიტორული მოთხოვნის შესრულება, რომლის შესრულების ვადაც არ დამდგარა, კრედიტორული მოთხოვნის უზრუნველყოფა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც უზრუნველყოფის შესახებ შეთანხმება გათვალისწინებული იყო ძირითადი სავალო ხელშეკრულების დადებისას.

2. ამ კანონით გათვალისწინებული შეცილების წესი არ ზღუდავს სხვა კანონებით, მათ შორის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსითა და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით, გათვალისწინებული სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას ისეთი ქმედების წინააღმდეგ, რომელიც მოვალის ქონების გადამალვას ან სხვაგვარად არაკეთილსინდისიერად განკარგვას უკავშირდება. ამასთანავე, თუ არსებობს კანონით გათვალისწინებული ბათილობის ან ზიანის ანაზღაურების სხვა წინაპირობა, შესაბამისი დავა სათანადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით განიხილება.

3. „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მხარეთა შორის დადებული ურთიერთგაქვითვის შეთანხმების საფუძველზე განხორციელებულ ურთიერთგაქვითვას ან საბოლოო ურთიერთგაქვითვას და მის შედეგად განხორციელებულ ოპერაციებს სადავოს ვერ გახდიან (გახდის) კრედიტორები, მოვალე ან/და მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი.

მუხლი 66. შესაბამისი პერიოდი

1. ქმედება შეიძლება საცილო გახდეს, თუ იგი განხორციელდა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებამდე 1 წლის განმავლობაში, ხოლო თუ შეცილების მოწინააღმდეგე მხარე მოვალესთან დაკავშირებული პირია − 2 წლის განმავლობაში.

2. ქმედება, რომელიც მოვალემ კრედიტორისთვის ზიანის მისაყენებლად განახორციელა, შეიძლება საცილო გახდეს, თუ იგი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე 3 წლის განმავლობაში განხორციელდა. 

3. ქმედება განხორციელებულად მიიჩნევა მისი ობიექტური სამართლებრივი შედეგის დადგომისას. ისეთი ქმედებების განხორციელების მომენტად, რომლებიც ნაწილ-ნაწილ ხორციელდება, მიიჩნევა ბოლო ქმედების განხორციელების ობიექტური სამართლებრივი შედეგის დადგომის მომენტი.

მუხლი 67. მტკიცების ტვირთი

1. შეცილების უფლების ხანდაზმულობის ვადაა 1 წელი, რომელიც აითვლება სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის თარიღიდან.

2. შეცილების განხორციელებისას მტკიცების ტვირთი შეცილების უფლების განმახორციელებელ პირს ეკისრება.

3. თუ მოვალე ბრალეულად გააჭიანურებს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით სასამართლოსთვის მიმართვას, საპირისპიროს დამტკიცებამდე მიიჩნევა, რომ იგი გადახდისუუნარობის მასის შემცირების/კრედიტორისთვის ზიანის მიყენების განზრახვით მოქმედებდა.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული განზრახვის არსებობის დადგენისას სასამართლო აფასებს:

ა) იყო თუ არა სარგებლის მიმღები მოვალე ან პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოვალესთან დაკავშირებული პირი;

ბ) ინარჩუნებს თუ არა მოვალე განკარგულ ქონებაზე რეალურ ეკონომიკურ კონტროლს;       

გ) განხორციელდა თუ არა მოვალის ყველა ან არსებითად ყველა აქტივის განკარგვა მცირე დროში;    

დ) განხორციელდა თუ არა მოვალის ქონების განკარგვა კრედიტორის მიერ მოვალის მიმართ არსებული მოთხოვნის აღსრულების შესახებ გაფრთხილების წარდგენის ან მოვალის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შემდეგ;     

ე) განხორციელდა თუ არა მოვალის ქონების განკარგვა მოვალის მიერ მნიშვნელოვანი ოდენობის ვალის აღების პარალელურად;     

ვ) ნებისმიერ სხვა გარემოებას, რომელიც შეიძლება აღნიშნული განზრახვის არსებობაზე მიუთითებდეს. 

5. სასამართლო შეცილების შესახებ მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებს, თუ შეცილების მოწინააღმდეგე მხარე დაამტკიცებს, რომ:

ა) მოვალე და შეცილების მოწინააღმდეგე მხარე კეთილსინდისიერად მოქმედებდნენ და საცილო ქმედება მოვალესა და შეცილების მოწინააღმდეგე მხარეს შორის არსებულ ჩვეულებრივ სამეწარმეო ურთიერთობას ან კონკრეტულ სავაჭრო ჩვეულებებსა და ტრადიციებს შეესაბამებოდა;

ბ) საცილო ქმედების განხორციელების შემდეგ შეცილების მოწინააღმდეგე მხარე მოვალეს შესაბამისი ღირებულების ნივთს გადასცემს ან მოვალის ქონებას სხვაგვარად შეავსებს;

გ) შეცილების მოწინააღმდეგე მესამე პირმა, რომელიც არ არის მოვალესთან დაკავშირებული პირი ან/და კრედიტორი, არ იცოდა და მას არც შეიძლებოდა სცოდნოდა მოვალის გადახდისუუნარობის შესახებ.

6. ამ თავის მიზნებისთვის პირი მოვალესთან დაკავშირებულ პირად მიიჩნევა იმ შემთხვევაშიც, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის მომენტისთვის აღნიშნულ პირსა და მოვალეს შორის ამ კანონით გათვალისწინებული ურთიერთობა შეწყვეტილია, მაგრამ ის არსებობდა საცილო ქმედების განხორციელების დროს ან მის განხორციელებამდე 3 თვის განმავლობაში.

მუხლი 68. შეცილების სამართლებრივი შედეგები და დაბრუნების ფარგლები

1. შეცილების უფლების გამოყენებით წარდგენილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შედეგად მოვალეს ქონება უნდა დაუბრუნდეს უსაფუძვლო გამდიდრების შესახებ წესების მიხედვით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. შეცილებული ქმედების შედეგად წარმოშობილი უზრუნველყოფა უქმდება.

2. თუ საცილო შესრულების/სარგებლის მიმღები კრედიტორია, ქონების მოვალისთვის დაბრუნების პარალელურად, აღდგენილი უნდა იქნეს ის კრედიტორული მოთხოვნა, რომელიც შეცილებული ქმედებით დაკმაყოფილდა.

3. თუ მოვალისთვის ქონების დაბრუნების შემდგომი საპასუხო შესრულება  მოვალის ქონებიდან ნაწილის გამოყოფას ეხება, გამოყოფილი ქონება შეცილების მოწინააღმდეგე მხარეს უნდა გადაეცეს. თუ ეს შეუძლებელია, შეცილების მოწინააღმდეგე მხარეს წარმოეშობა კრედიტორული მოთხოვნა, რომელიც მოვალისთვის გადაცემული შესრულების/სარგებლის ღირებულების ეკვივალენტურია. ეს ღირებულება იმ მომენტისთვის გაანგარიშდება, როდესაც შეცილების მოწინააღმდეგე მხარე მოვალეს დაუბრუნებს შეცილებული ქმედების შედეგად მიღებულ სარგებელს.

4. თუ შეცილების მოწინააღმდეგე მხარემ იცოდა მოვალის გადახდისუუნარობის შესახებ ან იმის თაობაზე, რომ შეცილებული ქმედების შედეგად მოვალე გადახდისუუნარო გახდა, მოვალის მიერ ქონების დაბრუნების მოთხოვნა არ შეიძლება დამოკიდებული გახდეს მოვალის მიერ შეცილების მოწინააღმდეგე მხარისგან მიღებულის მისთვის დაბრუნებაზე.

5. თუ შეცილების მოწინააღმდეგე მხარემ იცოდა მოვალის გადახდისუუნარობის შესახებ ან იმის თაობაზე, რომ შეცილებული ქმედების შედეგად მოვალე გადახდისუუნარო გახდა, შეცილების უფლების მქონე პირის სურვილით, შეცილების მოწინააღმდეგე მხარეს ქონების დაბრუნების ნაცვლად შეიძლება მოეთხოვოს არასათანადო შესრულებით გამოწვეული სხვაობის შესაბამისი თანხის ანაზღაურება.

თავი IX

რეაბილიტაცია

მუხლი 69. რეაბილიტაციის რეჟიმის მიზანი

1. რეაბილიტაციის რეჟიმის მიზანია რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცება.

2. რეაბილიტაციის გეგმა შეიძლება ითვალისწინებდეს:

ა) მოვალის, როგორც მოქმედი საწარმოს, გადარჩენას, რის შედეგადაც კრედიტორული მოთხოვნები სრულად დაკმაყოფილდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კრედიტორი, რომლის მოთხოვნაც მცირდება, ეთანხმება მის შემცირებას;

ბ) კრედიტორთა ერთობლიობის, როგორც ერთი მთლიანობის, მიერ იმაზე უკეთესი შედეგის მიღწევას, ვიდრე ეს შესაძლებელი იქნებოდა მოვალის იმთავითვე გაკოტრებისას, იმის გათვალისწინებით, რომ თითოეული კრედიტორი მინიმუმ იმდენს მიიღებს, რამდენსაც მოვალის იმთავითვე გაკოტრებისას მიიღებდა. ეს შეიძლება გულისხმობდეს მოვალის, როგორც მოქმედი საწარმოს, გადარჩენას, აგრეთვე მოვალის ან მისი ქონების მთლიან ან არსებითად მთლიან გასხვისებას ან მართვას კრედიტორების გრძელვადიანი დაკმაყოფილების მიზნით.

3. რეაბილიტაციის რეჟიმში უპირატესობა ენიჭება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ რეაბილიტაციის გეგმას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი მიიჩნევს, რომ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული რეაბილიტაციის გეგმა გონივრულად ვერ განხორციელდება.

4. კრედიტორი ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მინიმუმზე ნაკლებით შეიძლება დაკმაყოფილდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაეთანხმება ამგვარ შემცირებას.

მუხლი 70. რეაბილიტაციის რეჟიმში მოვალის მმართველობა

1. რეაბილიტაციის რეჟიმში მოვალის საქმიანობასა და ქონებას მართავს მართვაში მყოფი მოვალე − რეაბილიტაციის ზედამხედველის მეთვალყურეობით ან რეაბილიტაციის მმართველი – დამოუკიდებლად, ამ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2. რეაბილიტაციის რეჟიმში მოვალის მმართველობის საკითხს ამ კანონით დადგენილი წესით წყვეტს სასამართლო.

მუხლი 71. საჯაროობა რეაბილიტაციის რეჟიმში

გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა რეაბილიტაციის მმართველმა უნდა გამოაქვეყნოს ინფორმაცია რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნისა და მმართველობის ფორმის შესახებ, აგრეთვე მმართველის ვინაობის თაობაზე (მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია). ამ კანონის 73-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ამ მუხლით დადგენილი ვალდებულება რეაბილიტაციის ზედამხედველს ეკისრება.

მუხლი 72. ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების შეჩერება

1. რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნისთანავე მოვალის ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ ყველა პირს უჩერდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება. თითოეული ასეთი პირი ვალდებულია, რეაბილიტაციის მმართველის გადაწყვეტილებით, მის მიერვე განსაზღვრული ოდენობის გონივრული ანაზღაურების სანაცვლოდ ითანამშრომლოს რეაბილიტაციის მმართველთან და მონაწილეობა მიიღოს რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მომზადებაში და ამ გეგმის შესრულებაში. 

2. რეაბილიტაციის მმართველი თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს და ფუნქციებს ასრულებს ამ კანონით დადგენილი წესით და განსაზღვრულ ფარგლებში.

მუხლი 73. მართვაში მყოფი მოვალე

1. მართვაში მყოფ მოვალეზე ვრცელდება რეაბილიტაციის მმართველისთვის ამ კანონით დადგენილი წესები, გარდა ამ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული გამონაკლისებისა.

2. მართვაში მყოფ მოვალეს აქვს რეაბილიტაციის მმართველისთვის ამ კანონით განსაზღვრული ყველა უფლება და მოვალეობა, გარდა:

ა) იმ უფლებებისა და მოვალეობებისა, რომლებიც აქვს რეაბილიტაციის ზედამხედველს;

ბ) მოვალის ყოფილი ან მოქმედი დირექტორის ან ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი სხვა პირების ქმედებებისა და მათ მიერ დადებული გარიგებების შეცილების უფლებისა.

3. მართვაში მყოფი მოვალე ვალდებულია რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანხმობის გარეშე არ განახორციელოს ისეთი ქმედება, რომლის განხორციელებაზე რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანხმობის აუცილებლობა ამ კანონით პირდაპირ არის გათვალისწინებული.

4. რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებამდე მოვალეს ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლების მიღმა ვალდებულების აღება/ხელშეკრულების დადება შეუძლია მხოლოდ რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანხმობით. რეაბილიტაციის ზედამხედველის უარი შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.

5. ხმის უფლების მქონე კრედიტორთა ხმების საერთო რაოდენობის 10 პროცენტის მფლობელი კრედიტორის, კრედიტორთა კომიტეტის ან რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში სასამართლო განიხილავს შუამდგომლობას ერთ-ერთი შემდეგი საფუძვლის არსებობისას მართვაში მყოფი მოვალის ნაცვლად რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნის შესახებ:

ა) ამ კანონის VIII თავით გათვალისწინებული შეცილების საფუძველი;

ბ) რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნამდე ან მისი გახსნის შემდეგ მოვალის მიერ არაკეთილსინდისიერების, არაკომპეტენტურობის გამოვლენა, აუცილებელი ზრუნვის მოვალეობის პრინციპის დარღვევა, მმართველობითი საქმიანობის მნიშვნელოვანი დარღვევებით წარმართვა;

გ) მოვალის მიერ მართვის მიტოვება.

6. კრედიტორთა კრება უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, კრედიტორთა კრებაზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე კრედიტორების არანაკლებ 2/3-ის უმრავლესობით შეცვალოს მართვაში მყოფი მოვალე რეაბილიტაციის მმართველით. სასამართლო უფლებამოსილია, არ დაეთანხმოს კრედიტორთა კრების ამ გადაწყვეტილებას და მოვალე მართვაში დატოვოს. ამის შესახებ მას გამოაქვს განჩინება. სასამართლო უფლებამოსილია აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტამდე მოუსმინოს მოვალესა და რეაბილიტაციის ზედამხედველს.

7. მართვაში მყოფი მოვალის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის გარდაცვალების შემთხვევაში ან ისეთი გარემოების არსებობისას, რომლის გამოც ეს პირი თავის მოვალეობებს ვერ ასრულებს, მოსამართლე რეაბილიტაციის მმართველად დაუყოვნებლივ ნიშნავს რეაბილიტაციის ზედამხედველს.

8. მართვაში მყოფი მოვალისგან ინფორმაციის მიღების უფლება აქვთ რეაბილიტაციის ზედამხედველს, კრედიტორებსა და პარტნიორებს. მართვაში მყოფი მოვალისთვის ინფორმაციის მოთხოვნის მიზანია ამ კანონით გათვალისწინებული შეცილების საფუძვლების, აქტივების არასათანადოდ განკარგვის ან გადამალვის შესაძლო შემთხვევების გამოვლენა, აგრეთვე მმართველის დანიშვნის საფუძვლისა და შესაძლებლობის განხილვა.

9. დაუშვებელია სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციული საქმის წარმოებისას მოვალის მიერ ამ კანონის შესაბამისად მიწოდებული იმ ინფორმაციის მის წინააღმდეგ მტკიცებულების სახით გამოყენება, რომელიც რეაბილიტაციის ზედამხედველის, კრედიტორის ან/და პარტნიორის მიერ შეკრებილი საბუღალტრო ან/და სხვა დოკუმენტაციიდან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი არ იყო.

მუხლი 74. რეაბილიტაციის ზედამხედველი

1. რეაბილიტაციის ზედამხედველს ნიშნავს სასამართლო მხოლოდ მართვაში მყოფი მოვალის შემთხვევაში.

2. რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია:

ა) მიმართოს სასამართლოს კრედიტორთა კრების მოსაწვევად შემდეგ შემთხვევებში:

ა.ა) ამ კანონით გათვალისწინებული შეცილების საფუძვლის განსახილველად;

ა.ბ) მართვაში მყოფი მოვალის რეაბილიტაციის მმართველით შეცვლის საკითხის განსახილველად;

ა.გ) მთლიანი მოთხოვნების 10 პროცენტის მფლობელი კრედიტორების მოთხოვნით, კრედიტორთა კრების კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული საკითხის გადასაწყვეტად;

ბ) გამოითხოვოს და მიიღოს მოვალის საქმიანობის ანგარიში, გაეცნოს მას და მოითხოვოს, რომ მისთვის სრულად იყოს ხელმისაწვდომი მოვალის ქონება, ყველა საბუღალტრო და საფინანსო ჩანაწერი, სამეწარმეო დოკუმენტი, გარიგება, მათ შორის, ელექტრონულად და კომპიუტერული პროგრამის სახით;

გ) კრედიტორთა რეესტრის შედგენის მიზნებისთვის მოვალეს მისცეს ან არ მისცეს თანხმობა კრედიტორული მოთხოვნის სრულად ან ნაწილობრივ უარყოფაზე ან აღიარებაზე;

დ) მოვალესთან ერთად მოამზადოს რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი ან ამ გეგმის გადასინჯვის პროექტი. რეაბილიტაციის ზედამხედველი ვალდებულია რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს დაურთოს დასაბუთებული წერილობითი შენიშვნები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეაბილიტაციის ზედამხედველი და მოვალე რეაბილიტაციის გეგმის ცალკეულ კომპონენტებზე ვერ თანხმდებიან და, რეაბილიტაციის ზედამხედველის შეფასებით, აღნიშნული გეგმის პროექტი არ შეესაბამება ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს. თუ რეაბილიტაციის ზედამხედველი რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს დასაბუთებულ შენიშვნებს არ დაურთავს, მიიჩნევა, რომ იგი ეთანხმება ამ პროექტს;

ე) უხელმძღვანელოს კრედიტორთა კრებას;

ვ) თავისი ფუნქციების შესასრულებლად შეუზღუდავად ითანამშრომლოს კრედიტორებსა და კრედიტორთა კომიტეტთან (არსებობის შემთხვევაში); დაესწროს კრედიტორთა კომიტეტის სხდომებს და მოიპოვოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია;

ზ) ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით დაინტერესებული პირისთვის მინიჭებული ყველა უფლებამოსილება, მათ შორის, შეუზღუდავად გაეცნოს მოვალის შესახებ სასამართლოში დაცულ ინფორმაციას, ინფორმაციის დახურული ნაწილის ჩათვლით, მისი კონფიდენციალურობის დაცვის პირობით;

თ) მოვალისგან გამოითხოვოს მისი უფლებამოსილებების განხორციელებისთვის საჭირო ახსნა-განმარტება, ინფორმაცია ან/და ანგარიში ნებისმიერ საკითხზე;

ი) განახორციელოს ამ კანონით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებები.

მუხლი 75. რეაბილიტაციის მმართველი

1. რეაბილიტაციის მმართველს მოვალის კრედიტორების მიმართ აკისრია ფიდუციური მოვალეობა, რაც გულისხმობს მოვალის კრედიტორთა ერთობლიობის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედების მოვალეობას. რეაბილიტაციის მმართველს რეაბილიტაციის მიზნების მისაღწევად და ვალდებულებების შესასრულებლად აქვს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის მართვაზე, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირისთვის მინიჭებული ყველა უფლებამოსილება და ყველა შესაბამისი ვალდებულება.

2. მოვალის დასაქმებული, დირექტორი, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი სხვა პირები ვალდებული არიან უფლებამოსილებების განხორციელებისას ითანამშრომლონ რეაბილიტაციის მმართველთან და დაეხმარონ მას.

3. რეაბილიტაციის მმართველის ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული კონკრეტული უფლებამოსილებები არ ზღუდავს ამ მუხლის პირველი პუნქტით მისთვის მინიჭებულ ზოგად უფლებამოსილებებს.

4. რეაბილიტაციის მმართველი უფლებამოსილია:

ა) მიიღოს ზომები მოვალის წარმოების შესანარჩუნებლად და გასაგრძელებლად;

ბ) მოვალის სახელით განახორციელოს ყველა შესაბამისი ქმედება და ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს;

გ) გადაიბაროს და პირად განკარგულებაში მიიღოს მოვალის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი, საბუღალტრო ჩანაწერი და წიგნი, მათ შორის, ელექტრონულად ან სხვა ფორმით;

დ) მოიპოვოს ან აღიდგინოს მფლობელობა მოვალის კუთვნილ ქონებაზე, თავი მოუყაროს მოვალის ქონებას და ამ მიზნით გამოიყენოს ამ კანონით გათვალისწინებული შეცილების უფლება ან განახორციელოს სხვა ქმედება, ან აწარმოოს ნებისმიერი პროცესი, რომელსაც რეაბილიტაციის მიზნებისთვის მიზანშეწონილად მიიჩნევს;

ე) მოიწონოს ან შეწყვიტოს მოქმედი ხელშეკრულებები და დადოს ახალი ხელშეკრულებები;

ვ) გაყიდოს ან სხვაგვარად განკარგოს მოვალის ქონება აუქციონზე ან ხელშეკრულების საფუძველზე. მოვალესთან დაკავშირებულ პირთან ნასყიდობის, ლიზინგის ან იჯარა-გამოსყიდვის ხელშეკრულება, რომლითაც მოვალის ქონება განიკარგება, შეიძლება დაიდოს მხოლოდ კრედიტორთა კომიტეტის თანხმობით, ხოლო კრედიტორთა კომიტეტის არარსებობის შემთხვევაში − კრედიტორთა კრების თანხმობით;

ზ) სესხის ხელშეკრულების საფუძველზე ან სხვაგვარად მოიზიდოს ფულადი სახსრები და ამ მიზნით მოვალის ქონების მიმართ გამოიყენოს უზრუნველყოფის ღონისძიებები;

თ) მიიღოს საჭირო საკადრო გადაწყვეტილებები − შეინარჩუნოს არსებული თანამშრომლები, საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით დადოს ახალი შრომითი ხელშეკრულებები ან შეწყვიტოს არსებული შრომითი ხელშეკრულებები; 

ი) რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებამდე სასამართლოს ან კრედიტორების თანხმობის გარეშე განკარგოს მოვალის ქონება, გარდა უზრუნველყოფის საგნად გამოყენებული ქონებისა და პირობადებული საკუთრებისა;

კ) დანიშნოს იურისტი, ბუღალტერი ან სხვა პროფესიის/კვალიფიკაციის მქონე პირი, რომლის ჩართულობაც აუცილებელია რეაბილიტაციის მმართველის მიერ თავისი ფუნქციების წარმატებით შესრულებისთვის;

ლ) გამოვიდეს მოვალის წარმომადგენლად სასამართლოში, წამოიწყოს ნებისმიერი სამართლებრივი პროცესი ან წარმოება;

მ) მოიპოვოს ან შეინარჩუნოს დაზღვევა მოვალის ეკონომიკურ საქმიანობასა და ქონებასთან დაკავშირებით;

ნ) მოვალის სახელით აითვისოს, მიიღოს, შექმნას ან ინდოსამენტით დაადასტუროს ნებისმიერი ჩეკი ან თამასუქი;

ო) დანიშნოს წარმომადგენელი ნებისმიერი საქმიანობის განსახორციელებლად, რომლის განხორციელებაც მიზანშეწონილია წარმომადგენლის მეშვეობით;

პ) განახორციელოს მოვალის ქონების რეალიზაციისთვის საჭირო ყველა ქმედება;

ჟ) განახორციელოს რეაბილიტაციის მმართველის ფუნქციების შესრულებისთვის საჭირო გადახდები;

რ) დააფუძნოს მოვალის შვილობილი კომპანიები;

ს) მოვალის შვილობილ კომპანიებს კანონით დადგენილი წესით მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მოვალის საწარმო ან/და ქონება;

ტ) იჯარით (ქირავნობით) გასცეს ან მიიღოს ნებისმიერი ქონება, რომელიც საჭიროა ან ხელსაყრელია მოვალის ეკონომიკური საქმიანობისთვის;

უ) შეწყვიტოს მოვალის ქონებაზე დადებული იჯარის ხელშეკრულება ან თანხმობა განაცხადოს მის შეწყვეტაზე და აღიდგინოს მფლობელობა იჯარისგან გამოთავისუფლებულ ქონებაზე;

ფ) მოვალის სახელით აწარმოოს მოლაპარაკება და დადოს ხელშეკრულება მოვალის ნებისმიერი ვალის  ჩამოწერის ან რესტრუქტურიზაციის შესახებ, მათ შორის, ურთიერთკომპრომისული შეთანხმების ან ვალის მოვალის სასარგებლოდ ცალმხრივად ჩამოწერის ან რესტრუქტურიზაციის სახით;

ქ) პარტნიორებისგან მოითხოვოს მოვალის საწესდებო კაპიტალში შეუტანელი შენატანების განხორციელება, თუ ეს გათვალისწინებულია კორპორაციული დოკუმენტებით;

ღ) იმ პირის გაკოტრების ან რეაბილიტაციის პროცესში, რომელსაც მოვალის მიმართ აქვს დავალიანება, წარადგინოს მოთხოვნა, როგორც შესაბამისი რიგის კრედიტორმა, და მონაწილეობა მიიღოს შესაბამის განაწილებაში;

ყ) სასამართლოში შეიტანოს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება მოვალის მიმართ გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით;

შ) განახორციელოს ცვლილება მოვალის რეგისტრირებულ მისამართსა და სხვა მონაცემებში, რომელთა რეგისტრაციაც სავალდებულოა;

ჩ) მოიწვიოს მოვალის პარტნიორთა კრება და მოითხოვოს მათი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება;

ც) კრედიტორებისგან მოითხოვოს მათი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება, რაც არ გულისხმობს კრედიტორთა კრების ჩატარებას;

ძ) კრედიტორებზე გაანაწილოს ქონების რეალიზაციით ამონაგები თანხები. ამ დროს იგი ვალდებულია გაითვალისწინოს პრეფერენციული მოთხოვნები;

წ)   კრედიტორთა კრების მოწვევისა და ჩატარების უზრუნველსაყოფად სასამართლოს მიმართოს და უხელმძღვანელოს კრედიტორთა კრებას;

ჭ) განახორციელოს ამ კანონით გათვალისწინებული მისი უფლებამოსილებების განხორციელებისთვის საჭირო სხვა ქმედებები.

5. გარიგებას, რომელიც სცილდება მოვალის ჩვეულებრივ სამეწარმეო საქმიანობას, რეაბილიტაციის მმართველი დებს კრედიტორთა კრების თანხმობით. კრედიტორთა კრება გადაწყვეტილებას იღებს კრედიტორთა კრებაზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე კრედიტორების ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

6. მოვალის არცერთ პარტნიორს, დასაქმებულს ან დირექტორს არ აქვს უფლება, რეაბილიტაციის მმართველის თანხმობის გარეშე განახორციელოს მოვალის ხელმძღვანელობა ან წარმომადგენლობა. რეაბილიტაციის მმართველის მიერ გაცემული თანხმობა შეიძლება იყოს ზოგადი ან სპეციალური.

7. რეაბილიტაციის მმართველმა თავისი ფუნქციები უნდა შეასრულოს შეძლებისდაგვარად სწრაფად და ეფექტიანად, მოვალის კრედიტორთა ერთობლიობის ინტერესების გათვალისწინებით, და გაუმართლებლად და აუცილებლობის გარეშე ზიანი არ უნდა მიაყენოს მათ ინტერესებს.

8. რეაბილიტაციის მმართველმა დანიშვნისთანავე უნდა მოიპოვოს მოვალის იმ აქტივებისა და ქონების კონტროლისა და მოვლა-პატრონობის უფლება, რომლებზედაც, მისი მოსაზრებით, მოვალეს შესაბამისი უფლებები აქვს.

9. რეაბილიტაციის მმართველი საქმიანობის განხორციელებისას მოლაპარაკებებს აწარმოებს კრედიტორებთან როგორც ინდივიდუალურად, ისე ერთობლივად.

10. რეაბილიტაციის მმართველი ვალდებულია შეასრულოს სასამართლოს განჩინებებში ასახული მითითებები, რათა ამ კანონის შესაბამისად უზრუნველყოს მოვალის საქმიანობისა და ქონების მართვა.

მუხლი 76. კრედიტორთა კომიტეტი

1. კრედიტორთა კრება უფლებამოსილია კრედიტორთა უფლებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით აირჩიოს კრედიტორთა კომიტეტი.

2. კრედიტორთა კომიტეტის არჩევა სავალდებულოა, თუ მოვალეს ჰყავს არანაკლებ 50 კრედიტორი და მოვალის  ბოლო სამეურნეო წლის მაჩვენებლები შემდეგი 2 კრიტერიუმიდან ერთ-ერთს მაინც აკმაყოფილებს:

ა) მისი აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს აღემატება;

ბ) მისი წლიური შემოსავალი 20 მილიონ ლარს აღემატება.

3. კრედიტორთა კომიტეტის არჩევის შეთავაზება უნდა განახორციელოს კრედიტორთა კრების თავმჯდომარემ რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის შემდეგ მოწვეულ კრედიტორთა პირველ კრებაზე. კრედიტორთა კომიტეტის წევრად არჩეულად მიიჩნევა ის კანდიდატი, რომელიც შესაბამისი კრედიტორების ყველაზე მეტ მხარდაჭერას მიიღებს.

4. კრედიტორთა კომიტეტი 3 წევრისგან შედგება. კრედიტორთა კომიტეტის 1 წევრს ირჩევენ უზრუნველყოფილი კრედიტორები, ხოლო 2 წევრს − არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები.

5. კრედიტორთა კომიტეტი საქმიანობას მიუკერძოებლად ახორციელებს. კრედიტორთა კომიტეტის წევრებს არ უნდა ჰქონდეთ კრედიტორთა ერთობლიობის ინტერესებისგან განსხვავებული, კერძო ინტერესები.

6. კრედიტორთა კომიტეტის წევრად არ შეიძლება არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

ა) მოვალის წილის არანაკლებ 25 პროცენტის ან შესაბამისი აქციების მესაკუთრეები, აგრეთვე წილის მესაკუთრეები ან აქციონერები, რომლებიც მოვალის მართვაში მონაწილეობენ ან შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ მის მართვაზე;

ბ) მოვალის მართვასთან ან/და მოვალის  წილის არანაკლებ 25 პროცენტის ან შესაბამისი აქციების მესაკუთრეებთან ან მოვალესთან დაკავშირებული პირები;

გ) კრედიტორები, რომლებიც იმავდროულად მოვალის კონკურენტები არიან, და მათთან დაკავშირებული პირები.

7. კრედიტორთა კომიტეტი გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მის სხდომას  ამ კომიტეტის არანაკლებ 2 წევრი ესწრება.

8. კრედიტორთა კომიტეტი თავის წევრთა უმრავლესობით საკუთარი შემადგენლობიდან ირჩევს კრედიტორთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელიც წარმართავს მის სხდომას.

9. კრედიტორთა კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით. ხმის მიცემის პროცედურის დროს კრედიტორთა კომიტეტის წევრს არ აქვს უფლება, თავი შეიკავოს პოზიციის გამოხატვისგან. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კრედიტორთა კომიტეტის თავმჯდომარის ხმა.

10. კრედიტორთა კომიტეტი უფლებამოსილია:

ა) რეაბილიტაციის მმართველს, მართვაში მყოფ მოვალეს, რეაბილიტაციის ზედამხედველს მოსთხოვოს:

ა.ა) რეაბილიტაციის მმართველის, მართვაში მყოფი მოვალის, რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ თავისი ფუნქციების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა;

ა.ბ) მოვალის მიმდინარე საქმიანობისა და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა, აგრეთვე გაეცნოს ფულადი სახსრების მიმოქცევის დამადასტურებელ დოკუმენტებს;

ა.გ) კრედიტორთა კომიტეტის სხდომაზე დასწრება. ამ სხდომაზე დასასწრები მოსაწვევი შესაბამის პირს უნდა გაეგზავნოს სხდომის თარიღამდე არაუგვიანეს 7 დღისა;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მომზადებაში, აგრეთვე მოამზადოს რეაბილიტაციის გეგმაში შესატანი ცვლილებების პროექტი;

გ) მოამზადოს რეკომენდაციები კრედიტორთა კრების დღის წესრიგში შეტანილ საკითხებზე;

დ) სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით რეაბილიტაციის მმართველის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ახალი რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნის შესახებ.

11. კრედიტორთა კომიტეტის წევრმა შეიძლება გამოითხოვოს მხოლოდ მისი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის აუცილებელი, შესაბამისი ინფორმაცია.

12. კრედიტორთა კომიტეტი ვალდებულია:

ა) რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მომზადების მიზნით აქტიურად ითანამშრომლოს რეაბილიტაციის მმართველთან, მართვაში მყოფ მოვალესთან, რეაბილიტაციის ზედამხედველთან;

ბ) კრედიტორთა კომიტეტის საქმიანობისა და მისი გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს სხვა კრედიტორებს;

გ) ცალკეულ საკითხებზე კონსულტაციები გაიაროს სხვა კრედიტორებთან და მათგან მოსაზრებები და შენიშვნები მიიღოს.

13. კრედიტორთა კომიტეტის წევრის საქმიანობის ანაზღაურების საკითხს კრედიტორთა კრების მიერ კრედიტორთა კომიტეტის არჩევიდან არაუგვიანეს 5 დღისა წყვეტს სასამართლო. კრედიტორთა კომიტეტის წევრის საქმიანობის ანაზღაურების ოდენობა შეიძლება განისაზღვროს კრედიტორთა კომიტეტის სხდომებში მონაწილეობისთვის დახარჯული დროის შესაბამისად. კრედიტორთა კომიტეტის წევრის საქმიანობის ანაზღაურების ჯამური ოდენობა მმართველისთვის განსაზღვრული ანაზღაურების 20 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. სასამართლო უფლებამოსილია განსაკუთრებულ შემთხვევაში გაზარდოს აღნიშნული ანაზღაურება.

14. კრედიტორთა კომიტეტის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების, აგრეთვე კრედიტორთა კომიტეტის სხდომების მოწვევასა და ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვა გადახდისუუნარობის მასიდან ხორციელდება.

15. კრედიტორთა კომიტეტი ვალდებულია მის საქმიანობასთან დაკავშირებით მოსალოდნელი ხარჯების ოდენობა წინასწარ შეუთანხმოს სასამართლოს.

16. კრედიტორთა კომიტეტის წევრი შეიძლება გამოწვეულ იქნეს კრედიტორთა კომიტეტიდან, თუ გამოვლინდება მისი არაკეთილსინდისიერება, დაუდევრობა, შესაფერისი უნარების ნაკლებობა, არაკომპეტენტურობა, არაეფექტიანობა, ინტერესთა კონფლიქტი, მის მიმართ ნდობის ნაკლებობა ან მის მიერ ამ კანონის 77-ე მუხლით დადგენილი წესების დარღვევა. კრედიტორთა კომიტეტის წევრის გამოწვევა ხდება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოება შესაბამისი პირის აღნიშნული კომიტეტის წევრად არჩევის შემდეგ წარმოიშვა ან გამოვლინდა. კრედიტორთა კომიტეტის წევრის გამოწვევის საკითხის დასმა შეუძლია კრედიტორთა კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირს, აგრეთვე სასამართლოს საკუთარი ინიციატივით. აღნიშნული საკითხი შეიძლება დაისვას კრედიტორთა ნებისმიერი კრების მიმდინარეობისას ან სასამართლოსთვის მიმართვის წარდგენით. ეს მიმართვა განიხილება კრედიტორთა უახლოეს კრებაზე, მაგრამ მისი წარდგენიდან არაუგვიანეს 15 დღისა. თუ კრედიტორთა კრების ამ ვადაში ჩატარება დაგეგმილი არ არის, სასამართლო ვალდებულია აღნიშნულ საკითხზე საგანგებოდ მოიწვიოს კრედიტორთა კრება და უზრუნველყოს მისი ჩატარება. კრედიტორთა კომიტეტის წევრის გამოწვევისა და მის  ჩასანაცვლებლად ახალი წევრის არჩევის საკითხს წყვეტენ იმ ჯგუფის კრედიტორები, რომლებმაც გამოსაწვევი წევრი აირჩიეს. კრედიტორთა კომიტეტის წევრი გამოწვეულად მიიჩნევა, თუ მის გამოწვევას მხარს დაუჭერს  აღნიშნული ჯგუფის კრედიტორთა ნახევარზე მეტი. კრედიტორთა კრებამ კრედიტორთა კომიტეტის წევრის გამოწვევის შესახებ გადაწყვეტილებასთან ერთად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლით დადგენილი წესით კრედიტორთა კომიტეტის ახალი წევრის არჩევის შესახებ.  

17. თუ, ამ მუხლის მე-16 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობის მიუხედავად, კრედიტორთა კრება არ მიიღებს გადაწყვეტილებას კრედიტორთა კომიტეტის წევრის გამოწვევის შესახებ, სასამართლო უფლებამოსილია თავად მიიღოს გადაწყვეტილება კრედიტორთა კომიტეტის წევრის გამოწვევის შესახებ. ამ შემთხვევაში სასამართლო ვალდებულია უზრუნველყოს კრედიტორთა კომიტეტის ახალი წევრის ასარჩევად კრედიტორთა კრების 15 დღის ვადაში მოწვევა.

მუხლი 77. კრედიტორთა კომიტეტის წევრების პასუხისმგებლობა

1. კრედიტორთა კომიტეტის წევრები უნდა მოქმედებდნენ კეთილსინდისიერად, იმ რწმენით, რომ მათი გადაწყვეტილებები და რჩევები საუკეთესოა რეაბილიტაციის გეგმის კრედიტორთა ინტერესების შესაბამისად შესრულებისთვის.

2. კრედიტორთა კომიტეტის წევრები ანგარიშვალდებული არიან კრედიტორების წინაშე.

3. კრედიტორთა კომიტეტის წევრები პასუხისმგებელი არიან მხოლოდ იმ ქმედებებისთვის/გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებიც მათ განახორციელეს/მიიღეს მოვალისთვის ან კრედიტორებისთვის ზიანის განზრახ მიყენების მიზნით ან საკუთარი, კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ შორის, კონფიდენციალური ინფორმაციის პირადი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

4. კრედიტორთა კომიტეტის წევრი ვალდებულია არ გაახმაუროს მის მიერ მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაცია მოვალის, რეაბილიტაციის ზედამხედველის, რეაბილიტაციის მმართველის შესახებ და არ გამოიყენოს ის საკუთარი ინტერესებისთვის ან მასთან დაკავშირებული პირის კერძო ინტერესებისთვის. ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში როგორც კრედიტორს, ისე მოვალეს უფლება აქვს, კრედიტორთა კომიტეტის აღნიშნულ წევრს მოსთხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

მუხლი 78. მოვალის საქმიანობის ანგარიში

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან 45 დღის ვადაში რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი ამზადებს მოვალის საქმიანობის ანგარიშს, რისთვისაც რეაბილიტაციის მმართველად/რეაბილიტაციის ზედამხედველად დანიშვნიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა წერილობით მიმართავს შესაბამის პირებს და მათგან  საჭირო ინფორმაციის 10 სამუშაო დღის ვადაში წარდგენას მოითხოვს.

2. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის წარდგენა მოითხოვოს იმ პირისგან, რომელიც გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანამდე 1 წლის განმავლობაში იყო:

ა) მოვალის რეგისტრირებული დირექტორი ან ხელმძღვანელის თანამდებობა ეკავა;

ბ) მოვალის პარტნიორი:

გ) მოვალის დასაქმებული;

დ) მოვალის აუდიტორი ან მისთვის სხვა სახის პროფესიული მომსახურების გამწევი პირი.

3. მართვაში მყოფი მოვალე ვალდებულია რეაბილიტაციის ზედამხედველთან კოორდინაციითა და თანამშრომლობით, თავად მოამზადოს მოვალის საქმიანობის ანგარიში გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან 30 დღის ვადაში.

4. მოვალის საქმიანობის ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

ა) განცხადებას, რომლითაც რეაბილიტაციის მმართველი/მართვაში მყოფი მოვალე ადასტურებს, რომ წარდგენილი ინფორმაცია, რამდენადაც ეს მისთვის ცნობილია, არის ზუსტი და სრული;

ბ) განცხადებას იმის შესახებ, რომ მოვალის საქმიანობის ანგარიში მომზადებულია რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თარიღის მდგომარეობით;

გ) ინფორმაციას მოვალის ყველა აქტივის შესახებ (მითითებული უნდა იყოს მათი საბალანსო და შეფასებითი სარეალიზაციო ღირებულებები), მათ შორის, უზრუნველყოფის ღონისძიებით (სამომავლო ქონებაზე არსებული გირავნობის ჩათვლით) დატვირთული და დაუტვირთავი აქტივების მახასიათებლებს;

დ) ინფორმაციას მოვალის ყველა ვალდებულების შესახებ, მათ შორის:

დ.ა) დასაქმებულთა მიმართ არსებული ვალდებულებების ოდენობას;

დ.ბ) უზრუნველყოფილი ვალების ოდენობას;

დ.გ) არაუზრუნველყოფილი ვალების ოდენობას, გარდა დასაქმებულთა მიმართ არსებული ვალდებულებებისა;

ე) იმ დეფიციტის ან ნამეტი აქტივის შეფასებით ოდენობას, რომელიც პრეფერენციული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უკავშირდება;

ვ) იმ დეფიციტის შეფასებით ოდენობას, რომელიც არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნების დაფარვას უკავშირდება, ან ნამეტი აქტივის შეფასებით ღირებულებას/თანხის ოდენობას, რომელიც არაუზრუნველყოფილი ვალების დაფარვის შემდეგ დარჩება;

ზ) იმ მთლიანი აქტივის შეფასებით ოდენობას, რომელიც ხელმისაწვდომია უზრუნველყოფილი ვალების დაფარვისთვის, ან ნამეტი აქტივის შეფასებით ოდენობას, რომელიც უზრუნველყოფილი ვალების დაფარვის შემდეგ დარჩება;

თ) მოვალის კრედიტორებთან დაკავშირებულ შემდეგ ინფორმაციას:

თ.ა) ინფორმაციას განვადების, იჯარა-გამოსყიდვის, მოძრავი ნივთის ლიზინგის ან პირობითი ნასყიდობის ხელშეკრულების იმ კრედიტორების შესახებ, რომლებსაც პირობადებულ საკუთრებაზე შეთანხმების ან კანონის საფუძველზე შენარჩუნებული აქვთ შესაბამის ქონებაზე საკუთრება, და ამ ქონების მახასიათებლებს;

თ.ბ) ინფორმაციას იმ მომხმარებლების შესახებ, რომლებსაც საქონლის ან მომსახურების შესაძენად მოვალისთვის წინასწარ აქვთ გადახდილი თანხები. მიეთითება ამ თანხების ჯამური ოდენობა;

თ.გ) ინფორმაციას ყველა სხვა ცნობილი კრედიტორის შესახებ;

თ.დ) თითოეული კრედიტორის მიმართ ვალის ოდენობას;

თ.ე) თითოეული კრედიტორის მიმართ გამოყენებული ვალდებულების უზრუნველყოფის ღონისძიების მახასიათებლებს;

თ.ვ) თითოეული უზრუნველყოფის წარმოშობის თარიღს;

თ.ზ) თითოეული უზრუნველყოფის საგნის ღირებულებასა და ოდენობას;

თ.თ) კრედიტორული ვალდებულებების ჯამს;

ი) მოვალის თითოეული პარტნიორის სახელსა და მისამართს და მისი წილობრივი მონაწილეობის დეტალურ აღწერილობას.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული მოვალის საქმიანობის ანგარიშის მომზადებისთვის გაწეული ხარჯი, რომელსაც რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი გონივრულ ხარჯად მიიჩნევს, რეაბილიტაციის ხარჯების ნაწილია. ხარჯების გაწევის საკითხზე რეაბილიტაციის მმართველის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.

6. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირის მიერ მოვალის საქმიანობის ანგარიშისთვის საჭირო ინფორმაციის წარუდგენლობა რეაბილიტაციის მმართველს/მართვაში მყოფ მოვალეს არ ათავისუფლებს აღნიშნული ანგარიშის მომზადების ვალდებულებისგან. რეაბილიტაციის მმართველი/მართვაში მყოფი მოვალე ვალდებულია თავად მოამზადოს მოვალის საქმიანობის ანგარიში გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის თარიღის მდგომარეობით. ამ ანგარიშში რეაბილიტაციის მმართველმა/მართვაში მყოფმა მოვალემ უნდა მიუთითოს შესაბამისი პირის მიერ მოვალის საქმიანობის ანგარიშისთვის საჭირო ინფორმაციის წარუდგენლობის შესახებ.

7. თუ მართვაში მყოფი მოვალის შემთხვევაში ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირი მოთხოვნილ ინფორმაციას არ წარადგენს, რეაბილიტაციის ზედამხედველმა ამის შესახებ სასამართლოს უნდა აცნობოს. ამ დროს რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია მოითხოვოს მოვალის მართვისგან ჩამოცილება და რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნა.

8. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია სასამართლოს წარუდგინოს განცხადება ყველა კრედიტორისთვის ან მათი ნაწილისთვის მოვალის საქმიანობის ანგარიშის სრულად ან ნაწილობრივ გაუმჟღავნებლობის მოთხოვნით, თუ, განმცხადებლის მოსაზრებით, მისი გამჟღავნებით ზიანი მიადგება რეაბილიტაციის პროცესს, ხელი შეეშლება რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევას ან გაუმართლებელი ზიანი მიადგება მოვალეს.

9. თუ სასამართლო რეაბილიტაციის მმართველის/ზედამხედველის შესაბამის განცხადებას დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის გამოიტანს განჩინებას მოვალის საქმიანობის ანგარიშის ყველა კრედიტორისთვის ან მათი ნაწილისთვის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შესახებ.

მუხლი 79. რეაბილიტაციის ხარჯების უპირატესი დაკმაყოფილება

1. რეაბილიტაციის გეგმის მიხედვით, უზრუნველყოფილი კრედიტორების უფლებების შეულახავად, უპირატესად უნდა დაკმაყოფილდეს რეაბილიტაციის ხარჯები.

2. რეაბილიტაციის ხარჯებია:

ა) სასამართლო ხარჯები (სახელმწიფო ბაჟი და საქმის განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები);

ბ) რეაბილიტაციის მმართველის, რეაბილიტაციის ზედამხედველისა და კრედიტორთა კომიტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯები და მათი საქმიანობის ანაზღაურების ხარჯები.

მუხლი 80. ახალი კრედიტორული მოთხოვნების დაკმაყოფილება

1. უზრუნველყოფილი კრედიტორების უფლებების შეულახავად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ წარმოშობილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას უპირატესობა ენიჭება სხვა კრედიტორული მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან შედარებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შესაბამისი კრედიტორი თანახმაა სხვაგვარ დაკმაყოფილებაზე.

2. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ წარმოშობილი ვალდებულება სრულდება მხარეთა შორის შეთანხმებულ ვადაში.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ახალი მოთხოვნის მქონე კრედიტორს უფლება აქვს, სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი აღნიშნული მოთხოვნის ნაწილში მორატორიუმის გაუქმების მოთხოვნით.

მუხლი 81. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი

1. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი მოვალის საქმიანობის ანგარიშისა და კრედიტორთა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე ამზადებს რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს და მას კრედიტორებს წარუდგენს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან არაუგვიანეს 2 თვისა. ამ ვადის ამოწურვამდე რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია სასამართლოს მიმართოს აღნიშნული ვადის ერთჯერადად, არაუმეტეს 1 თვით გაგრძელების მოთხოვნით. ეს მოთხოვნა დასაბუთებული უნდა იყოს. მასში კრედიტორებისთვის რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის დადგენილ ვადაში წარუდგენლობა ობიექტური მიზეზებით უნდა იქნეს ახსნილი.

2. თუ რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს მართვაში მყოფი მოვალე ამზადებს, რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის კრედიტორებისთვის შეთავაზებამდე და შესაბამისი მოლაპარაკების წარმოებისას მან უნდა გაითვალისწინოს რეაბილიტაციის ზედამხედველის დასაბუთებული შენიშვნები (არსებობის შემთხვევაში), რომელთა მიზანია რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებსა და სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

3. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი უნდა შეიცავდეს:

ა) მოვალის კორპორაციულ მონაცემებს. მიეთითება პარტნიორები და რეგისტრირებული დირექტორი (დირექტორები);

ბ) ინფორმაციას რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის შესახებ (ვინაობას/დასახელებას და საიდენტიფიკაციო მონაცემებს), მისი დანიშვნის თარიღს, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების ასლს;

გ) თარიღს, როდესაც რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი კრედიტორებს უნდა წარედგინოს;

დ) მოვალის საქმიანობის ანგარიშის ასლს ან ამ ანგარიშის მოკლე შეჯამებას (გარდა გამჟღავნებისგან დაცული ნაწილისა), ინფორმაციას მოვალის საქმიანობის ანგარიშის შემდგენის ვინაობის შესახებ, ანგარიშისთვის დართულ რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის შენიშვნებს;

ე) თუ სასამართლოს განჩინებით სრულად ან ნაწილობრივ შეიზღუდა მოვალის საქმიანობის ანგარიშის გამჟღავნება − სასამართლოსთვის შესაბამისი განცხადების წარდგენისა და ამ განჩინების გამოტანის თარიღებს;

ვ) თუ ამ კანონით დადგენილი წესით მოვალის საქმიანობის ანგარიში არ ან ვერ მომზადდა − რეაბილიტაციის მმართველის მიერ მომზადებულ მოვალის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას შეძლებისდაგვარად გვიანდელი თარიღის მდგომარეობით, რომელიც არ უნდა იყოს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის თარიღზე ადრინდელი;

ზ) კრედიტორთა რეესტრს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოვალის საქმიანობის ანგარიში ან მისი მოკლე შეჯამება კრედიტორთა სრულ რეესტრს შეიცავს;

თ) შეთავაზებას, რომლის მიხედვითაც მიღწეული უნდა იქნეს რეაბილიტაცია და რომელიც შეიძლება მოიცავდეს:

თ.ა) „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ რეორგანიზაციას, როგორც რეაბილიტაციის რეჟიმის შემადგენელ ერთ-ერთ ნაწილს;

თ.ბ) მოვალის ვალდებულებების ცვლილებას:

თ.ბ.ა) ვალების გადახდის გადავადებით;

თ.ბ.ბ) ძირითადი ვალისა და პროცენტის შემცირებით ან გაუქმებით;

თ.ბ.გ) ძველი ვალის ახალი ვალით დაფარვით;

თ.ბ.დ) მოთხოვნების სხვაგვარად დაკმაყოფილებით;

თ.ბ.ე) მოთხოვნების მოვალის საწარმოში ან სხვა საწარმოში წილად გარდაქმნით. ამისთვის სავალდებულოა შესაბამისი კრედიტორის თანხმობის წინასწარ მიღება;

თ.ბ.ვ) იმ პირობით, რომ გადახდისას, პირველ რიგში, იფარება ვალის ძირითადი თანხა, ხოლო მისი დაფარვის შემდეგ – სხვა ხარჯები და გადასახდელები;

თ.გ) ამ კანონით დადგენილ ფარგლებში მოვალისა და კრედიტორის ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვას;

ი) მითითებას კრედიტორთა მიერ რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მოწონების ფორმის თაობაზე (მოწონება კრედიტორთა კრებაზე ან მის გარეშე, ალტერნატიული პროცედურის (წერილობითი თანხმობის გაცემა, ელექტრონული მიმოწერა, დისტანციური მონაწილეობა და სხვა) გამოყენებით);

კ) ანგარიშს იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა მოვალის მართვა და დაფინანსება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ, მათ შორის, იმის თაობაზე, განხორციელდა თუ არა მოვალის აქტივის განკარგვა (მიეთითება მისი განკარგვის მიზეზები და პირობები), და ახსნა-განმარტებას, თუ როგორ გაგრძელდება მოვალის მართვა და დაფინანსება რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში;

ლ) მოვალის წმინდა აქტივების შეფასებით ღირებულებას;

მ) რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის საქმიანობის ანაზღაურების ოდენობას და მისი გაანგარიშების საფუძვლებს;

ნ) რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ გაწეული ნებისმიერი სხვა მომსახურების ხარჯს, იმ პირობით, რომ ეს ხარჯი უნდა მოიწონოს კრედიტორთა კომიტეტმა, ხოლო კრედიტორთა კომიტეტის არარსებობის შემთხვევაში ის უნდა დაამტკიცონ კრედიტორებმა გადაწყვეტილების მიღების პროცედურით;

ო) ამ კანონის 85-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ რეაბილიტაციის გეგმის ძალაში შესვლის თარიღს;

პ) ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელიც, რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მოსაზრებით, კრედიტორებს შეთავაზებული რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარება.

4. პრეფერენციული მოთხოვნები რიგითობის მიხედვით თანაბარია. პრეფერენციული ვალები სრულად უნდა იქნეს გადახდილი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოვალის აქტივები მათი სრულად დაფარვისთვის საკმარისი არ არის, რა დროსაც პრეფერენციული ვალები თანაბარი პროპორციით მცირდება.

5. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი შეიძლება ითვალისწინებდეს მორატორიუმის ცალკეული ღონისძიებების გამოყენების საკითხს. რეაბილიტაციის გეგმით გათვალისწინებული მორატორიუმის ღონისძიებები ძალაში რჩება ამ გეგმის შესრულების პერიოდში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გამოტანილია სასამართლოს განჩინება მორატორიუმის რომელიმე ღონისძიების გაუქმების შესახებ.

6. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი შეიძლება ითვალისწინებდეს აგრეთვე რეაბილიტაციის გეგმის შესრულებაზე ზედამხედველობის მექანიზმებს, მათ შორის, რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის შენარჩუნებას. თუ რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი აღნიშნულ მექანიზმს არ ითვალისწინებს, კრედიტორი უფლებამოსილია სასამართლოს მიერ რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებამდე სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით რეაბილიტაციის გეგმის შესრულებაზე ზედამხედველობის კონკრეტული ღონისძიების გამოყენების შესახებ.

7. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი შედგენისთანავე უგზავნის ყველა ცნობილ კრედიტორს და მოვალის ყველა პარტნიორს.

8. კრედიტორი უფლებამოსილია რეაბილიტაციის მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს  ან/და კრედიტორთა კომიტეტს (არსებობის შემთხვევაში) კრედიტორთა კრებაზე დასასწრები მოსაწვევის გაგზავნამდე ნებისმიერ დროს, კრედიტორთა კრებაზე განსახილველად წარუდგინოს რეაბილიტაციის გეგმის საკუთარი პროექტი. იგი განიხილება ამ კანონის 82-ე მუხლით დადგენილი წესით.

9. რეაბილიტაციის მმართველმა/რეაბილიტაციის ზედამხედველმა კრედიტორებს რეაბილიტაციის გეგმის პროექტთან ერთად უნდა წარუდგინოს გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ მიღებული/მისაღები ანაზღაურებისა და გაწეული ხარჯების დეტალური აღწერილობა, რომელშიც მითითებულია შესაბამისი ოდენობები.

მუხლი 82. კრედიტორთა მიერ რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მოწონება

1. კრედიტორები რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ შეთავაზებულ რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს იწონებენ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან არაუგვიანეს 6 თვისა. კრედიტორთა კრება უფლებამოსილია ამ კანონის მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი წესით მიღებული გადაწყვეტილებით რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის განხილვის ვადა ერთჯერადად გააგრძელოს არაუმეტეს 3 თვით. ამ ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება ეცნობება სასამართლოს.

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში კრედიტორები რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს არ მოიწონებენ, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შესახებ.

3. კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილების ტოლფასია კრედიტორთა მიერ ალტერნატიული პროცედურის გამოყენებით, ამ კანონისა და რეაბილიტაციის გეგმის პროექტში მითითებული თავისებურებების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილება.

4. კრედიტორთა კრება უფლებამოსილია ამ მუხლით დადგენილი უმრავლესობით მოიწონოს შეთავაზებული რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი:

ა) კრედიტორების მიერ შეთავაზებული ცვლილებების გარეშე;

ბ) კრედიტორების მიერ შეთავაზებული ცვლილებებით, რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანხმობით.

5. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მოწონების პროცესში ხმის უფლება განისაზღვრება კრედიტორთა რეესტრში კრედიტორის მოთხოვნის ღირებულების შესაბამისად.

6. არაუზრუნველყოფილ კრედიტორს აქვს ხმის უფლება ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად. უზრუნველყოფილ კრედიტორს შეთავაზებული რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მოწონების პროცესში კენჭისყრისას ხმის უფლება არ აქვს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი მოვალესა და უზრუნველყოფილ კრედიტორს შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების ცვლილებას ითვალისწინებს.

7. კრედიტორთა კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მასზე წარმოდგენილია არაუზრუნველყოფილ კრედიტორთა და ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად ხმის უფლების მქონე უზრუნველყოფილ კრედიტორთა ხმების ნახევარზე მეტი. უზრუნველყოფილი კრედიტორები და არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის განსახილველად შეიძლება შეიკრიბონ ერთად ან ცალ-ცალკე.

8. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს ხმის უფლების მქონე უზრუნველყოფილი კრედიტორები და არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები კენჭს ცალ-ცალკე უყრიან.

9. რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის მოწონება ხდება არაუზრუნველყოფილი კრედიტორების ხმათა უბრალო უმრავლესობით და ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად ხმის უფლების მქონე უზრუნველყოფილი კრედიტორების ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტის მიზნებისთვის არ გაითვალისწინება იმ კრედიტორთა ხმები, რომლებიც მოვალესთან დაკავშირებული პირები არიან. კრედიტორი მოვალესთან დაკავშირებულ პირად არ მიიჩნევა, თუ რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი მოვალის საქმიანობის ანგარიშის საფუძველზე და სათანადო შემოწმების შედეგად არ დაასკვნის, რომ კრედიტორი მოვალესთან დაკავშირებული პირია. მოვალესთან დაკავშირებული პირის სტატუსი უნდა აღინიშნოს კრედიტორისთვის გაგზავნილ კრედიტორთა კრებაზე დასასწრებ მოსაწვევში.

11. როდესაც ერთ-ერთი კრედიტორი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − შემოსავლების სამსახური, მისი თანხმობა გაცემულად მიიჩნევა, თუ რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი რეაბილიტაციის გეგმის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 5 წლისა, ყოველწლიურად მოთხოვნათა თანაბარზომიერი დაკმაყოფილებით საგადასახადო მოთხოვნების ძირითადი თანხის სრულად დაფარვას ითვალისწინებს.

12. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი კრედიტორთა მიერ მოწონებულ რეაბილიტაციის გეგმას დასამტკიცებლად წარუდგენს სასამართლოს კრედიტორთა მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა.

მუხლი 83. სასამართლოს მიერ რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცება

1. სასამართლო ამტკიცებს კრედიტორთა მიერ ამ კანონის 82-ე მუხლის შესაბამისად მოწონებულ რეაბილიტაციის გეგმას, თუ დაცულია ამ კანონის მოთხოვნები, აგრეთვე კრედიტორთა კრების მოწვევისა და კენჭისყრის წესები.

2. დაუშვებელია, სასამართლომ დაამტკიცოს რეაბილიტაციის გეგმა, რომლითაც:

ა) გათვალისწინებულია პრეფერენციული ვალების ისეთი დაფარვა, რომელიც არ გულისხმობს მათ დაფარვას არაპრეფერენციულ ვალებთან შედარებით პრიორიტეტულად, გარდა შესაბამისი კრედიტორის თანხმობის არსებობის შემთხვევისა;

ბ) ირღვევა პროპორციულობის პრინციპი პრეფერენციულ კრედიტორთა და არაუზრუნველყოფილ კრედიტორთა ჯგუფებში, გარდა შესაბამისი კრედიტორის (კრედიტორების) თანხმობის არსებობის შემთხვევისა;

გ) კრედიტორი არ მიიღებს ან არ შეინარჩუნებს, სულ მცირე, მისი მოთხოვნის ისეთ ღირებულებას, რომელსაც გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების საფუძველზე მიიღებდა, გარდა ამ კრედიტორის თანხმობის არსებობის შემთხვევისა. გაკოტრების მინიმუმის გამოანგარიშებისას და კრედიტორთა საუკეთესო ინტერესის დადგენისას გამოიყენება წმინდა მიმდინარე ღირებულების მეთოდი;

დ) უზრუნველყოფილი კრედიტორი იმაზე ნაკლებს მიიღებს, ვიდრე უზრუნველყოფის საგნად გამოყენებული ქონების რეალიზაციით მიიღებდა, გარდა ამ კრედიტორის თანხმობის არსებობის შემთხვევისა;

ე) ახალი კრედიტორული მოთხოვნები ამ კანონით დადგენილი წესით დაცული არ არის.

მუხლი 84. კრედიტორთა კრების მიერ რეაბილიტაციის გეგმის პროექტის უარყოფა

თუ კრედიტორთა კრება ამ კანონით დადგენილი წესით არ მოიწონებს (უარყოფს) რეაბილიტაციის გეგმის პროექტს, სასამართლო უფლებამოსილია რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიმართვის საფუძველზე, ამ კანონის 83-ე მუხლის შესაბამისად დაამტკიცოს რეაბილიტაციის გეგმა, თუკი ერთდროულად არსებობს შემდეგი პირობები:

ა) არაუზრუნველყოფილ ან უზრუნველყოფილ კრედიტორთა ჯგუფმა  ამ კანონით დადგენილი უმრავლესობით მოიწონა შეთავაზებული რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი;

ბ) სასამართლოს მიაჩნია, რომ შეთავაზებული რეაბილიტაციის გეგმის პროექტი განხორციელდება და კრედიტორთა უფლებები დაცულია ამ თავის შესაბამისად.

მუხლი 85. რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცების შედეგი (ძალაში შესვლა)

1. რეაბილიტაციის გეგმა ძალაში შედის სასამართლოს მიერ მისი დამტკიცებისთანავე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რეაბილიტაციის გეგმით გათვალისწინებულია მისი ძალაში შესვლის განსხვავებული თარიღი, რომელიც უნდა იყოს არაუგვიანეს სასამართლოს მიერ რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებიდან 1 თვისა.

2. რეაბილიტაციის გეგმის ძალაში შესვლის შემდეგ მისი შესრულება სავალდებულოა:

ა) რეაბილიტაციის გეგმით გათვალისწინებული ყველა მხარისთვის და იმ პირებისთვის, რომლებსაც ეს გეგმა ეხება;

ბ) იმ კრედიტორებისთვის, რომელთა მოთხოვნებიც ამ კანონის შესაბამისად არ იქნა აღიარებული;

გ) იმ კრედიტორებისთვის, რომლებმაც რეაბილიტაციის გეგმის წინააღმდეგ მისცეს ხმა.

3. ძალაში შესული რეაბილიტაციის გეგმა მოვალეს არ ათავისუფლებს:

ა) იმ ვალისგან, რომელიც რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებამდე წარმოიშვა, თუ კრედიტორს ამ კანონით დადგენილი წესით არ გაეგზავნა შეტყობინება და სავარაუდოა, რომ მისთვის ცნობილი არ იყო ან/და ვერ იქნებოდა მოვალის მიმართ მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ;

ბ) იმ საგადასახადო ვალდებულებისგან, რომელთან დაკავშირებითაც მან საგადასახადო დეკლარაცია თაღლითურად, მოტყუებით ან გადასახადისთვის განზრახ თავის არიდების მიზნით წარადგინა.

მუხლი 86. დამტკიცებული რეაბილიტაციის გეგმის სასამართლოს მიერ გაუქმება ან მასში ცვლილების შეტანა

1. თუ გამოვლინდება, რომ რეაბილიტაციის გეგმა მოტყუებით ან თაღლითურად დამტკიცდა, სასამართლო უფლებამოსილია დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე, დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 6 თვისა გააუქმოს დამტკიცებული რეაბილიტაციის გეგმა.

2. რეაბილიტაციის გეგმის გაუქმების შესახებ განჩინება უნდა ითვალისწინებდეს იმ კეთილსინდისიერი პირის სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს,  რომლისთვისაც რეაბილიტაციის გეგმა სანდო და მართლზომიერი იყო. ამავე განჩინებით უქმდება მოვალის ვალდებულებებისგან გათავისუფლების პირობა.

3. ამ კანონის 85-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია დაინტერესებული კრედიტორის განცხადების საფუძველზე დამტკიცებულ რეაბილიტაციის გეგმაში ცვლილება შეიტანოს და, თუ კრედიტორის განცხადებას დასაბუთებულად მიიჩნევს, გაითვალისწინოს მისი მოთხოვნის კრედიტორთა შესაბამისი ჯგუფისთვის დადგენილი წესით, მოთხოვნის პროპორციულობის პრინციპის დაცვით დაკმაყოფილება. ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლო მოვალეს მოუსმენს.

მუხლი 87. უზრუნველყოფილი კრედიტორის დაცვა

1. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან უზრუნველყოფილი კრედიტორის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლოს მიმართოს უზრუნველყოფის საგნად გამოყენებული ისეთი ქონების მორატორიუმისგან გათავისუფლებასა და რეალიზაციაზე თანხმობის მიღების მოთხოვნით, რომელიც რეაბილიტაციის მიზნის მისაღწევად აუცილებელი არ არის.

2. თუ რეაბილიტაციის მმართველი/ზედამხედველი უზრუნველყოფილი კრედიტორის შუამდგომლობის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნით არ მიმართავს სასამართლოს, უზრუნველყოფილი კრედიტორი უფლებამოსილია უშუალოდ მიმართოს სასამართლოს ამ კანონის 58-ე მუხლის შესაბამისად უზრუნველყოფის საგნად გამოყენებული ქონების მორატორიუმისგან გათავისუფლებისა და რეალიზაციის მოთხოვნით. ამ შემთხვევაში რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი ვალდებულია დაამტკიცოს, რომ ქონება, რომლის მიმართაც კრედიტორი მორატორიუმის ცალკეული ღონისძიებების გაუქმებას და რეალიზაციას ითხოვს, რეაბილიტაციის მიზნის მისაღწევად აუცილებელია.

3. თუ მოვალეს კრედიტორთან (კრედიტორებთან) აქვს უზრუნველყოფილი სახელშეკრულებო ვალდებულებითი ურთიერთობა, რომლის ვადაც  5 წელს აღემატება, და მოვალე ასრულებს აღნიშნული ურთიერთობიდან წარმოშობილ მიმდინარე ვალდებულებებს, ამ ურთიერთობიდან წარმოშობილი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებით, რეაბილიტაციის გეგმისგან დამოუკიდებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამით კრედიტორს აშკარა ზიანი ადგება.

4. უზრუნველყოფის საგნად გამოყენებული ქონების მორატორიუმისგან გათავისუფლებისა და რეალიზაციის შედეგად უქმდება ამ ქონებაზე ყველა სანივთო უფლება, რომლებიც მისი რეალიზაციის განმახორციელებელი კრედიტორის იპოთეკის/გირავნობის შემდეგ არის რეგისტრირებული.

5. თუ ქონება ერთზე მეტჯერ არის იპოთეკით/გირავნობით დატვირთული, ამ ქონების რეალიზაციით ამონაგები თანხები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიემართება უზრუნველყოფილი მოთხოვნების, მათ შორის, უზრუნველყოფილი საგადასახადო მოთხოვნების, დასაკმაყოფილებლად.

მუხლი 88. პირობადებული საკუთრების ნივთები

1. სასამართლო უფლებამოსილია რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიმართვის საფუძველზე მას განჩინებით მისცეს ისეთი ქონების განკარგვის უფლება, რომელიც პირობადებული საკუთრების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე მოვალის მფლობელობაშია და რომელზედაც მესაკუთრის ყველა უფლებით მოვალე სარგებლობს.

2. სასამართლო ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ განჩინებას გამოიტანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიიჩნევს, რომ ქონების განკარგვა ხელს შეუწყობს რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევას, აგრეთვე თუ პირობადებული საკუთრების შესახებ ხელშეკრულებით წარმოშობილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება უზრუნველყოფილი იქნება ამ ქონების განკარგვის შედეგად მიღებული შემოსავლით.

3. სასამართლო უფლებამოსილია განსაზღვროს ამ მუხლით გათვალისწინებული ქონების მინიმალური საბაზრო ღირებულება, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს აღნიშნული ქონების განკარგვა.

მუხლი 89. რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის ქმედების გასაჩივრება

1. რეაბილიტაციის რეჟიმში მყოფი მოვალის კრედიტორი ან პარტნიორი უფლებამოსილია სარჩელის შეტანით გაასაჩივროს ხელმძღვანელობის უფლებამოსილების ფარგლებში რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ განხორციელებული ქმედება, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი საფუძველი:

ა) რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი ახორციელებს ისეთ ქმედებას ან მან განახორციელა ისეთი ქმედება, რომელიც არსებით ზიანს აყენებს მოსარჩელის ინტერესს დამოუკიდებლად ან/და სხვა პარტნიორების ან კრედიტორების საერთო ინტერესებთან ერთად;

ბ) რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი მას ისეთი ქმედების განხორციელებას სთავაზობს, რომელიც არსებით ზიანს მიაყენებს მოსარჩელის ინტერესს დამოუკიდებლად ან/და სხვა პარტნიორების ან კრედიტორების საერთო ინტერესებთან ერთად;

გ) რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი თავის უფლებამოსილებებს არაკეთილსინდისიერად ახორციელებს.

2. სასამართლო უფლებამოსილია  მოსარჩელის მოთხოვნა დააკმაყოფილოს და რეაბილიტაციის მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს დაავალოს კონკრეტული მოქმედების განხორციელება ან მისი განხორციელებისგან თავის შეკავება.

3. დაუშვებელია, სასამართლომ მიიღოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება, თუ ეს რეაბილიტაციის გეგმის შესრულებას ხელს შეუშლის ან შეუძლებელს გახდის.

მუხლი 90. რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება

1. სასამართლო უფლებამოსილია კრედიტორის ან მოვალის განცხადების საფუძველზე განიხილოს და გამოიკვლიოს რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საკითხი.

2. შესაბამის განცხადებაში დასაბუთებული უნდა იყოს ვარაუდი იმის შესახებ, რომ რეაბილიტაციის მმართველმა/რეაბილიტაციის ზედამხედველმა საქმის წარმოების ფარგლებში:

ა) მოვალის ფული ან სხვა ქონება არამართლზომიერად გამოიყენა, პირად მფლობელობაში დაიტოვა ან არამართლზომიერად განკარგა;

ბ) ფიდუციური მოვალეობა დაარღვია;

გ) უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება ჩაიდინა.

3. თუ სასამართლო ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობას დადასტურებულად მიიჩნევს, იგი უფლებამოსილია რეაბილიტაციის მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს დააკისროს:

ა) მოვალის ფულის ან სხვა ქონების დაბრუნება ან მასთან დაკავშირებული სხვაგვარი პასუხისმგებლობა;

ბ) პროცენტის გადახდა;

გ) მოვალის სასარგებლოდ საკომპენსაციო თანხის გადახდა (ზიანის ანაზღაურება) ფიდუციური მოვალეობის დარღვევის ან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამო.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას სასამართლო შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს მიმართავს და სათანადო მასალებს უგზავნის. აღნიშნული საფუძვლით პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის აუცილებელია იმავე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით დადასტურება.

მუხლი 91. რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის უფლებამოსილების შეწყვეტა

1. რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლებია:

ა) რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანამდებობიდან გადადგომა;

ბ) რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობა;

გ) სასამართლოს მიერ რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანამდებობიდან გათავისუფლება;

დ) რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის გარდაცვალება;

ე) გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაციის შეწყვეტა;

ვ) რეაბილიტაციის რეჟიმის დასრულება.

2. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი თანამდებობიდან შეიძლება გადადგეს მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით.

3. სასამართლო ვალდებულია რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანამდებობიდან გადადგომაზე თანხმობა გასცეს, როდესაც რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ასრულებს მოვალეობას ან რეაბილიტაციის მმართველის შემთხვევაში ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს.

4. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი ვალდებულია სასამართლოს წარუდგინოს თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება თანამდებობიდან გადადგომამდე არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

5. ამ მუხლის მოქმედება არ ვრცელდება მართვაში მყოფ მოვალეზე, რომლის თანამდებობიდან გადადგომის ან შეცვლის საკითხსაც „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი აწესრიგებს.

6. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაციის შეწყვეტა ან შეჩერება ავტომატურად იწვევს რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის უფლებამოსილების შეწყვეტას. ამის შესახებ მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს კრედიტორებსა და სასამართლოს.

მუხლი 92. რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანამდებობიდან გათავისუფლება

1. სასამართლო უფლებამოსილია ამ კანონის 89-ე და 90-ე მუხლებით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას, დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი თანამდებობიდან გაათავისუფლოს.

2. კრედიტორთა კრება უფლებამოსილია რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის ამ კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად დანიშვნიდან არაუგვიანეს 30 დღისა  კრედიტორთა კრებაზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე  კრედიტორების 2/3-ის უმრავლესობით აირჩიოს ახალი რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი. ახალი რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის არჩევისთანავე სასამართლოს მიერ დანიშნულ რეაბილიტაციის მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს უფლებამოსილება უწყდება.

3. ამ მუხლის მოქმედება არ ვრცელდება მართვაში მყოფ მოვალეზე.

მუხლი 93. ახალი რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის დანიშვნა

რეაბილიტაციის მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში სასამართლო პროცესის მონაწილე ნებისმიერი დაინტერესებული პირის მიმართვის საფუძველზე, ამ კანონის მე-11 მუხლით დადგენილი წესით ნიშნავს ახალ რეაბილიტაციის მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს.

მუხლი 94. რეაბილიტაციის რეჟიმის დასრულება

1. რეაბილიტაციის რეჟიმი სრულდება რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლისთანავე.

2. მოვალის მართვის უფლებამოსილების მქონე პირი ვალდებულია რეაბილიტაციის რეჟიმის დასრულების შემდეგ, ყოველ 6 თვეში ერთხელ გამოაქვეყნოს რეაბილიტაციის გეგმის შესრულების ანგარიში.

მუხლი 95. რეაბილიტაციის რეჟიმის კონვერსია

1. რეაბილიტაციის რეჟიმი გაკოტრების რეჟიმით იცვლება, თუ რეაბილიტაციის გეგმა ამ კანონით დადგენილი წესით არ დამტკიცდა. ამ შემთხვევაში სასამართლო ამ კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად ნიშნავს გაკოტრების მმართველს.

2. რეაბილიტაციის მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცებამდე ნებისმიერ დროს სასამართლოს წარუდგინოს კონვერსიის შესახებ განცხადება, თუ მიიჩნევს, რომ რეაბილიტაციის მიზნის მიღწევის გონივრული ალბათობა აღარ არსებობს.

3. მართვაში მყოფი მოვალის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების წარდგენისთვის სავალდებულოა რეაბილიტაციის ზედამხედველის თანხმობა.

4. თუ სასამართლო ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად წარდგენილ განცხადებას დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის მას დააკმაყოფილებს. სასამართლო უფლებამოსილია აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტამდე მხარეებს მოუსმინოს.

5. რეაბილიტაციის რეჟიმის კონვერსიის შემთხვევაში რეაბილიტაციის რეჟიმის ფარგლებში დამტკიცებული კრედიტორთა რეესტრი, აგრეთვე რეაბილიტაციის მმართველის მიერ განხორციელებული ყველა ქმედება გაკოტრების რეჟიმის მიზნებისთვის ძალას ინარჩუნებს.

6. კონვერსიის შესახებ განცხადების დაკმაყოფილების თაობაზე განჩინებაზე შეიძლება კერძო საჩივრის შეტანა.

მუხლი 96. რეაბილიტაციის გეგმის დარღვევის შედეგები

1. რეაბილიტაციის გეგმის დარღვევის შემთხვევაში კრედიტორი უფლებამოსილია სასამართლოში შეიტანოს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება მოვალის მიმართ გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით.

2. რეაბილიტაციის გეგმის დარღვევად არ მიიჩნევა რეაბილიტაციის გეგმით გათვალისწინებული პირობების უმნიშვნელო დარღვევა. პირობების დარღვევა უმნიშვნელოდ მიიჩნევა, თუ ის მთლიანი მიმდინარე შესასრულებელი ვალდებულების 20 პროცენტს არ აღემატება, ხოლო მისი შესრულების ვადის გადაცილება − 15 სამუშაო დღეს, ან თუ ვადის გადაცილება არ აღემატება 7 სამუშაო დღეს, მიუხედავად დავალიანების თანხის ოდენობისა.

3. სასამართლო ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას თანდართულ მტკიცებულებებთან ერთად მოვალეს უგზავნის და მას მოსაზრებების წერილობით წარმოსადგენად განუსაზღვრავს არანაკლებ 4 დღისა და არაუმეტეს 7 დღის ვადას, რომელიც აითვლება მოვალისთვის გზავნილის ჩაბარების მომენტიდან.

4. სასამართლო ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებას განიხილავს მისი წარდგენიდან 10 დღის ვადაში. ზეპირი მოსმენის დანიშვნის შემთხვევაში მოვალესა და კრედიტორებს ეცნობებათ სასამართლო სხდომის ჩატარების დრო და ადგილი, მაგრამ მათი სხდომაზე გამოუცხადებლობა ვერ დააბრკოლებს სასამართლოს მიერ აღნიშნული საკითხის განხილვასა და გადაწყვეტას.

5. თუ სასამართლო ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად წარდგენილ განცხადებას დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის გამოიტანს განჩინებას გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შესახებ და დანიშნავს გაკოტრების მმართველს.

თავი X

გაკოტრება

მუხლი 97. გაკოტრების რეჟიმის არსი

გაკოტრების რეჟიმი ხორციელდება გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციით კრედიტორთა მოთხოვნების კოლექტიურად დასაკმაყოფილებლად.

მუხლი 98. საჯაროობა გაკოტრების რეჟიმში

1. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა გაკოტრების მმართველმა უნდა გამოაქვეყნოს ინფორმაცია გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შესახებ, აგრეთვე გაკოტრების მმართველის ვინაობის თაობაზე (მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია).

2. გაკოტრების რეჟიმის შეცვლა ან მართვაში მყოფ მოვალესთან დაკავშირებული ცვლილება, როგორც მოვალის სარეგისტრაციო მონაცემებში შეტანილი ცვლილება, საჭიროებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციას.

მუხლი 99. გაკოტრების მმართველის დანიშვნა

1. გაკოტრების მმართველს ნიშნავს სასამართლო გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებით, ამ კანონის მე-11 მუხლითა და 47-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი პირობების დაცვით.

2. კრედიტორთა კრება უფლებამოსილია ამ კანონის 92-ე მუხლით დადგენილი წესით დანიშნოს ახალი გაკოტრების მმართველი.

3. გაკოტრების მმართველის დანიშვნისთანავე მოვალის ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ ყველა პირს უჩერდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. თითოეული ასეთი პირი ვალდებულია, გაკოტრების მმართველის გადაწყვეტილებით, მის მიერვე განსაზღვრული გონივრული ანაზღაურების სანაცვლოდ ითანამშრომლოს გაკოტრების მმართველთან და დაეხმაროს მას. 

4. მოვალის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი ვალდებულია გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 15 დღის ვადაში საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს ამ განჩინების გამოტანამდე სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდების შესაბამისი წარუდგენელი დეკლარაციები, ხოლო წარდგენილ საგადასახადო დეკლარაციებში შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში − საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიტანოს მათში სათანადო ცვლილება ან/და დამატება.

5. მოვალის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ პირს ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილება გაკოტრების რეჟიმში უნარჩუნდება მხოლოდ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მიზნით, მისი შესრულების ნაწილში.

6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს მოვალის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხისმგებლობის დაკისრებას, რაც მას ამ მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენის ვალდებულებისგან არ ათავისუფლებს.

მუხლი 100. გაკოტრების მმართველის უფლებები და მოვალეობები

1. გაკოტრების მმართველი ვალდებულია მოიძიოს ქონება, დააზუსტოს გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების შესახებ მონაცემები, განახორციელოს გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების რეალიზაცია და გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციით ამონაგები თანხა კრედიტორებზე გაანაწილოს. გაკოტრების მმართველმა თავისი ფუნქციები უნდა შეასრულოს შეძლებისდაგვარად სწრაფად და ეფექტიანად, მოვალის კრედიტორთა ერთობლიობის ინტერესების გათვალისწინებით, და გაუმართლებლად და აუცილებლობის გარეშე ზიანი არ უნდა მიაყენოს მათ ინტერესებს.

2. გაკოტრების მიზნის მისაღწევად და დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად გაკოტრების მმართველი ხელმძღვანელობს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით და ახორციელებს შესაბამისი სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის მართვაზე, ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირისთვის მინიჭებულ ყველა უფლებამოსილებას.

3. გაკოტრების მმართველს უფლება აქვს, ამ კანონით დადგენილი წესით:

ა) კრედიტორთა კრების მოწვევისა და ჩატარების უზრუნველსაყოფად სასამართლოს მიმართოს და უხელმძღვანელოს კრედიტორთა კრებას;

ბ) აწარმოოს დავები;

გ) განახორციელოს შეცილება;

დ) უზრუნველყოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა;

ე) უზრუნველყოს სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ მოვალის მიმართ წარმოშობილი მოთხოვნების, მათ შორის, საგადასახადო ვალდებულებების, შესრულება;

ვ) მოიწონოს ან შეწყვიტოს არსებული ხელშეკრულებები და დადოს ახალი ხელშეკრულებები;

ზ) შეისყიდოს სხვადასხვა პროფესიული მომსახურება;

თ) განახორციელოს ამ კანონით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებები.

4. გაკოტრების მმართველი ვალდებულია მოამზადოს მოვალის ფინანსური მდგომარეობისა და ქონების რეალიზაციის შერჩეული ფორმის შესახებ ანგარიში და იგი ამ კანონით დადგენილი წესით გამოაქვეყნოს. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

5. გაკოტრების მმართველი აფასებს გადახდისუუნარობის მასაში შემავალ ქონებას. კრედიტორებს უფლება აქვთ, საკუთარი ხარჯით განახორციელონ მისი ალტერნატიული შეფასება. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს გაკოტრების მმართველი. კრედიტორებს უფლება აქვთ, დასვან გაკოტრების მმართველის შეცვლის საკითხი და ამ მიზნით მოიწვიონ კრედიტორთა კრება.

მუხლი 101. გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაცია

1. გაკოტრების მმართველი უფლებამოსილია განახორციელოს გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაცია ქონების რეალიზაციისთვის კანონით დადგენილი ნებისმიერი ფორმით, ერთიანი კომპლექსის სახით ან ნაწილ-ნაწილ.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქონების რეალიზაციის ფორმის შერჩევისას გაკოტრების მმართველმა უნდა განახორციელოს მისი იმ გზით რეალიზაცია, რომლიდანაც უფრო მეტი თანხის ამოღებაა მოსალოდნელი.

3. გაკოტრების მმართველი ქონების რეალიზაციის ფორმის შერჩევის შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს ამ კანონით დადგენილი წესით, მის რეალიზაციამდე არაუგვიანეს 10 დღისა. კრედიტორი უფლებამოსილია აღნიშნული ანგარიშის გამოქვეყნებიდან 7 დღის ვადაში გაკოტრების მმართველს შესთავაზოს ქონების რეალიზაციის ალტერნატიული ფორმა, რომელიც კრედიტორთა ერთობლიობისთვის უფრო მოგებიანი იქნება. ქონების რეალიზაციის ფორმის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს გაკოტრების მმართველი.

მუხლი 102. აუქციონის ჩატარების წესი და პირობები

1. თუ გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების სხვა გზით რეალიზაციის შემთხვევაში უფრო მეტი თანხის ამოღება მოსალოდნელი არ არის, გაკოტრების მმართველი აღნიშნული ქონების რეალიზაციას ახორციელებს აუქციონის გზით, ამ მუხლით დადგენილი წესით.

2. აუქციონზე შეიძლება გაიყიდოს გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონება, გარდა ფინანსური გირავნობის საგნისა, რომლის რეალიზაცია „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ხორციელდება.

3. გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების აუქციონზე გაყიდვას ახორციელებს აღსრულების ეროვნული ბიურო.

4. აუქციონი ტარდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით დადგენილი წესითა და პირობებით, გარდა ამ კანონით დადგენილი სპეციალური წესებისა.

5. აუქციონის ხანგრძლივობა (დრო აუქციონის დაწყებიდან დასრულებამდე) არ უნდა იყოს 7 დღეზე ნაკლები და 10 დღეზე მეტი, თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ბრძანებით უფრო მცირე დრო არ არის დადგენილი.

6. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სააუქციონო მომსახურების საფასურის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. აღნიშნული მომსახურების საფასური გადახდისუუნარობის მასიდან ანაზღაურდება.

7. დაუშვებელია აუქციონში მონაწილე პირთა წრის შეზღუდვა ან სხვა შეზღუდვების დაწესება, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8. აუქციონის გამოცხადების შემდეგ ნებისმიერი პირი უფლებამოსილია აუქციონის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიმართოს.

9. პირველ აუქციონზე გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების საწყისი ფასი ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე განისაზღვრება და მისი საბაზრო ღირებულების 75 პროცენტია. თუ ქონების რეალიზაცია პირველ აუქციონზე არ განხორციელდა და მისი საწყისი ფასი კრედიტორთა მოთხოვნებზე ნაკლებია, კრედიტორს, რომლის მოთხოვნასაც ფარავს, მაგრამ არ აღემატება პირველ აუქციონზე სარეალიზაციოდ გატანილი ქონების საწყისი ფასი, უფლება აქვს, პირველი აუქციონის ჩატარებიდან 10 დღის ვადაში გაკოტრების მმართველს მიმართოს ქონების საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნით. ამ შემთხვევაში კრედიტორი ვალდებულია დაფაროს წინა და იმავე რიგების კრედიტორთა მოთხოვნები და აღნიშნულ მიმართვას დაურთოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამის საბანკო ანგარიშზე წინა და იმავე რიგების კრედიტორთა მოთხოვნების დაფარვის მიზნით თანხის შეტანის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ერთზე მეტი კრედიტორის მიმართვის არსებობისას ქონების საკუთრებაში მიღების უფლება იმ კრედიტორს წარმოეშობა, რომლის მიმართვასაც ერთვის ამ პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია და რომლის მიმართვაც სხვა კრედიტორთა მიმართვებზე უფრო ადრეა რეგისტრირებული.

10. თუ პირველ აუქციონზე გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონება ვერ გაიყიდა ან ამ მუხლის მე-9 პუნქტით დადგენილი წესით არ მოხდა მისი საკუთრებაში გადაცემა, პირველი აუქციონის ჩატარებიდან არანაკლებ 10 დღისა და არაუმეტეს 40 დღის ვადაში ტარდება მეორე აუქციონი. მეორე აუქციონის ჩატარებისას მიეთითება, რომ იგი მეორედ ტარდება. მეორე აუქციონზე გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების საწყისი ფასი მისი საბაზრო ღირებულების 50 პროცენტია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირველი აუქციონის ჩატარებიდან არაუგვიანეს მე-10 დღისა გაკოტრების მმართველი აღსრულების ეროვნული ბიუროსგან ამ ქონების საწყისი ფასის მისი საბაზრო ღირებულების არაუმეტეს 65 პროცენტამდე გაზრდას მოითხოვს.

11. თუ მეორე აუქციონზე გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონება ვერ გაიყიდა, მეორე აუქციონის ჩატარებიდან არანაკლებ 10 დღისა და არაუმეტეს 40 დღის ვადაში ტარდება მესამე აუქციონი. მესამე აუქციონზე გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების საწყისი ფასი მეორე აუქციონზე მისი საწყისი ფასის ნახევარია.

12. თუ მესამე აუქციონზე გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონება ვერ გაიყიდა, სასამართლო აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ელექტრონულ სისტემაში გამოაქვეყნებს შეთავაზებას ქონების კრედიტორებისთვის საერთო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. აღნიშნული ქონება საკუთრებაში გადაეცემა იმ კრედიტორებს, რომლებიც ამ შეთავაზების გამოქვეყნებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში წარადგენენ განცხადებას ქონების საკუთრებაში მიღების შესახებ. კრედიტორებს ეს ქონება გადაეცემათ ნატურით, საბაზრო ღირებულებით, ამ კანონის 104-ე მუხლის შესაბამისად. საერთო საკუთრებაში კრედიტორების წილი მათი მოთხოვნების პროპორციულად განისაზღვრება. იმ კრედიტორების წილი, რომლებიც არ გამოთქვამენ აღნიშნული ქონების საკუთრებაში მიღების სურვილს, სხვა კრედიტორებზე თანაბრად გადანაწილდება. თუ ქონების საკუთრებაში მიღების შესახებ განცხადებას დადგენილ ვადაში არცერთი კრედიტორი არ წარადგენს, ეს ქონება გადაეცემა პარტნიორებს მათი წილის პროპორციულად, ხოლო კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში − კომანდიტური საზოგადოების კომპლემენტარებს მათი წილის პროპორციულად.

13. თუ საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებული ქონება მოვალის საკუთრებად რეგისტრირებული არ არის, გაკოტრების მმართველი აუქციონის გამოცხადებამდე ამ ქონების რეგისტრაციის მიზნით მარეგისტრირებელ ორგანოს მიმართავს. რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებულ ქონებაზე მოვალის საკუთრების უფლების დაუდგენლობის შემთხვევაში გაკოტრების მმართველი მიმართავს შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს, ხოლო ასეთი ორგანოს არარსებობისას − სასამართლოს ამ ქონებაზე მოვალის საკუთრების უფლების აღიარების მიზნით. აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე სასამართლოს გამოაქვს განჩინება, რომელიც მოვალის მფლობელობაში არსებული ქონების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაციის საფუძველია.            

14. აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი სრულად უნდა გადაიხადოს აუქციონის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში, ხოლო თუ ქონების ფასი 1 000 000 ლარზე მეტია − აუქციონის დასრულებიდან 20 დღის ვადაში. ამის შემდეგ აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსცემს განკარგულებას აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების შესახებ.

15. თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი ამ მუხლის მე-14 პუნქტით დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა, იგი კარგავს აუქციონის ჩატარების დღეს გარანტიის სახით წარდგენილ თანხას. ეს თანხა აღსრულების ეროვნული ბიუროს საკუთრებაში მიექცევა. აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსცემს განკარგულებას ჩატარებული აუქციონის შედეგის გაუქმების შესახებ და ამ განკარგულების გამოცემიდან 10 დღის ვადაში ატარებს ხელახალ აუქციონს, რომელიც განმეორებით აუქციონად არ მიიჩნევა.

16. ქონების შემძენის, მათ შორის, ამ მუხლით დადგენილი წესით ნატურით მიმღების, საკუთრებაში გადასვლის შედეგად აღნიშნულ ქონებაზე არსებული ყველა ყადაღა, აგრეთვე სანივთო და ვალდებულებითი უფლება უქმდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სანივთო და ვალდებულებითი უფლებების შენარჩუნება პირდაპირ გათვალისწინებულია კანონით, რის შესახებაც უნდა მიეთითოს აუქციონის ჩატარების შესახებ ინფორმაციაში.

მუხლი 103. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში გადახდისუუნარობის მასიდან მიღებული თანხების განაწილება

გაკოტრების მმართველი უფლებამოსილია გაკოტრების რეჟიმის დასრულებამდე ნებისმიერ დროს დააკმაყოფილოს კრედიტორთა მოთხოვნები ამ კანონის 104-ე მუხლის შესაბამისად, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების მომენტისთვის მოვალის საკუთრებაში არსებული ქონების ან/და გადახდისუუნარობის მასის ნაწილ-ნაწილ რეალიზაციით მიღებული თანხებიდან.

მუხლი 104. გადახდისუუნარობის მასის განაწილების წესი

1. მოვალის გაკოტრების შემთხვევაში გადახდისუუნარობის მასა შემდეგი თანამიმდევრობით განაწილდება:

ა) გაკოტრების რეჟიმის ხარჯები:

ა.ა) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის V თავით გათვალისწინებული პროცესის ხარჯები;

ა.ბ) გაკოტრების მმართველის ანაზღაურება;

ა.გ) საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯი, მათ შორის, გაკოტრების საქმის წარმოების პროცესში წარმოშობილი შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე ხარჯი, ქონების მართვის ხარჯი, აგრეთვე მმართველის გადაწყვეტილებით შესყიდული სხვადასხვა პროფესიული მომსახურების ხარჯი;

ბ) სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის შემდეგ მოვალის მიმართ წარმოშობილი დავალიანება, მათ შორის, გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების შემდეგ წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულებები;

გ) კრედიტორთა ჯგუფები − შემდეგი თანამიმდევრობით:

გ.ა) პრეფერენციული მოთხოვნები;

გ.ბ) პრეფერენციული საგადასახადო მოთხოვნები;

გ.გ) არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნები, მათ შორის, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე წარმოშობილი გადასახადების თანხა, რომლებსაც ამ პუნქტის სხვა ქვეპუნქტები არ მოიცავს;

გ.დ) მოთხოვნები, რომლებიც წარმოშობილია გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობამდე არსებულ ვალდებულებებზე დარიცხული პროცენტებისა და ჯარიმების სახით, ადმინისტრაციული ჯარიმები და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გამომდინარე სხვა ფულადი ვალდებულებები, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად დარიცხული ჯარიმები და საურავები;

გ.ე) არაპრივილეგირებული მოთხოვნები;

გ.ვ) კორპორაციული ურთიერთობიდან წარმოშობილი ვალდებულებები (დივიდენდის გადახდა, აქციათა გამოსყიდვა, შენატანის დაბრუნება).

2. გადახდისუუნარობის მასა პროპორციულობის პრინციპის დაცვით უნდა განაწილდეს. ყოველი მომდევნო რიგის კრედიტორთა მოთხოვნები დაკმაყოფილდება წინა რიგის კრედიტორთა მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ, თუ სხვა ცვლილება არ არის გათვალისწინებული ყველა კრედიტორის შეთანხმებით, რომლებზედაც ეს ცვლილება გავლენას მოახდენს.

3. საწარმოს გაკოტრების შემდეგ დარჩენილი გაუნაწილებელი თანხა მოვალის პარტნიორებზე მათი წილის პროპორციულად ნაწილდება, თუ მისი წესდებით ან მის პარტნიორთა შორის არსებული შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

4. კრედიტორს უფლება აქვს, მოთხოვნაზე ნაწილობრივ უარის თქმის სანაცვლოდ მოითხოვოს თავისი ჯგუფის კრედიტორებთან შედარებით უპირატესი დაკმაყოფილება. ამისთვის საჭიროა ყველა კრედიტორის თანხმობა, რომლებთან თანასწორადაც აღნიშნულ კრედიტორს დაკმაყოფილება უნდა მიეღო, აგრეთვე ყველა კრედიტორის თანხმობა, რომლებთან თანასწორადაც იგი დაკმაყოფილებას ითხოვს.

მუხლი 105. უზრუნველყოფილი კრედიტორების დაკმაყოფილების წესი

1. პირველი რიგის უზრუნველყოფილი კრედიტორი უფლებამოსილია გაკოტრების მმართველს მიმართოს უზრუნველყოფილი ქონების იპოთეკის/გირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გზით რეალიზაციის მოთხოვნით. გაკოტრების მმართველი უზრუნველყოფს აღნიშნული ქონების რეალიზაციას პირველი რიგის იპოთეკარის/მოგირავნის მოთხოვნის შესაბამისად, გარდა ამ კანონის 102-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

2. თუ უზრუნველყოფის საგნად გამოყენებული ნივთის რეალიზაციის შემთხვევაში მისი რეალიზაციით ამონაგები თანხა პირველი რიგის კრედიტორის მოთხოვნას აღემატება, ნამეტი თანხით დაკმაყოფილდება ამავე ნივთზე რეგისტრირებული ყოველი მომდევნო რიგის უზრუნველყოფილი კრედიტორის მოთხოვნა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით, ხოლო დარჩენილი თანხა გადახდისუუნარობის მასაში მიიმართება.

3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებით დატვირთული ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში რეალიზაციით ამონაგები თანხით დაკმაყოფილება უზრუნველყოფის ღონისძიების (მათ შორის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების) რეგისტრაციის რიგითობის შესაბამისად განხორციელდება.

4. იმ უზრუნველყოფილი კრედიტორის მოთხოვნის საფუძველზე, რომლის მოთხოვნაც ვერ დაკმაყოფილდა უზრუნველყოფის საგნის ამ მუხლის შესაბამისად რეალიზაციით ამონაგები თანხის არასაკმარისი ოდენობის გამო, მოთხოვნის დაუკმაყოფილებელი ნაწილი აისახება არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნების რიგში, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 276-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 301-ე მუხლის 11 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 106. გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულება და გაკოტრების რეჟიმის შეწყვეტა

1. გაკოტრების საქმის წარმოება ფაქტობრივად სრულდება გაკოტრების მმართველის მიერ გადახდისუუნარობის მასაში შემავალი ქონების რეალიზაციისა და რეალიზაციით ამონაგები თანხის ამ კანონის შესაბამისად განაწილებისთანავე.

2. გაკოტრების რეჟიმი შეწყდება, თუ სასამართლო კერძო საჩივრის დაკმაყოფილების შედეგად გააუქმებს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განჩინებას.

3. ქონების რეალიზაციის შემდეგ გაკოტრების მმართველი გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 15 დღისა, ადგენს მოვალის გაკოტრების ანგარიშს და მას კრედიტორებსა და სასამართლოს წარუდგენს. აღნიშნული ანგარიში უნდა შეიცავდეს შესაბამისი გაკოტრების საქმის წარმოების ფარგლებში კანონით დადგენილი მიზნების მიღწევის დასაბუთებას.

4. გაკოტრების მმართველის ანგარიშის საფუძველზე სასამართლოს გამოაქვს განჩინება გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულებისა და საწარმოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ქონება მოქმედი საწარმოს სახით გაიყიდა და მისი შემძენი საწარმოს პარტნიორად დარეგისტრირდა. ამ შემთხვევაში სასამართლოს გამოაქვს განჩინება გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულების შესახებ.

5. თუ გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა ისეთი ქონება, რომელიც მოვალეს ეკუთვნოდა და რომლის შესახებ მანამდე ცნობილი არ იყო, სასამართლო ამის თაობაზე აცნობებს ყველა კრედიტორს, რომელთა მოთხოვნებიც გაკოტრების საქმის წარმოების პროცესში სრულად არ დაკმაყოფილებულა, ხოლო თუ ინფორმაციის ყველა კრედიტორისთვის მიწოდება შეუძლებელია ან მათი რაოდენობა 15-ს აღემატება, სასამართლო ამ ინფორმაციას ელექტრონულ სისტემაში აქვეყნებს. კრედიტორი, რომლის მოთხოვნაც სრულად არ დაკმაყოფილებულა, უფლებამოსილია აღნიშნული ინფორმაციის მიღებიდან/გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიმართოს ქონების აუქციონის გზით რეალიზაციის მოთხოვნით. აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს ქონების ამ კანონის 102-ე მუხლით დადგენილი წესით რეალიზაციას. ამ ქონების რეალიზაციით მიღებულ თანხას სასამართლო გაანაწილებს იმ კრედიტორებზე, რომლებმაც დადგენილ ვადაში წამოაყენეს საკუთარი მოთხოვნები, მათი რიგითობის შესაბამისად. თუ კრედიტორი დადგენილ ვადაში არ მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ან ქონება აუქციონზე არ გაიყიდება ან კრედიტორი უარს იტყვის ქონების ნატურით მიღებაზე, ეს ქონება მოვალის პარტნიორებზე მათი წილის პროპორციულად განაწილდება.

მუხლი 107. გაკოტრების საქმის წარმოების კონვერსია

1. გაკოტრების მმართველი უფლებამოსილია სასამართლოში შეიტანოს განცხადება რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით.

2. რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მოთხოვნის შესახებ გაკოტრების მმართველის განცხადებასთან ერთად, ამ კანონის 44-ე მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, აგრეთვე წარდგენილი უნდა იქნეს:

ა) განცხადების შეტანის თარიღის მდგომარეობით გაკოტრების რეჟიმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია, გაკოტრების მმართველის დანიშვნის თარიღი, მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია;

ბ) ინფორმაცია იმ მიზეზების შესახებ, რომელთა გამოც მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით განცხადების შეტანა;

გ) ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც, გაკოტრების მმართველის აზრით, სასამართლოს გაკოტრების საქმის წარმოების კონვერსიის საკითხის გადაწყვეტაში ხელს შეუწყობს.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სასამართლო ხელმძღვანელობს რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით სასამართლოში შეტანილი განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის რეჟიმის გახსნისთვის ამ კანონით დადგენილი პროცედურებით, მათ შორის, წყვეტს მორატორიუმთან დაკავშირებულ საკითხებს.

თავი XI

სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალე

მუხლი 108. სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალის მიმართ მოქმედი წესები

სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალის მიმართ მოქმედებს ამ კანონით დადგენილი წესები, ამ თავით განსაზღვრული თავისებურებების გათვალისწინებით.

მუხლი 109. სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მინიჭება

1. მოვალეს სპეციალური რეჟიმის სტატუსს ანიჭებს სასამართლო საკუთარი ინიციატივით ან ნებისმიერი დაინტერესებული პირის დასაბუთებული განცხადების საფუძველზე. სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მინიჭება დასაშვებია გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე.

2. მოვალისთვის სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მინიჭებისას სასამართლო აფასებს სახელმწიფო ინტერესისთვის ან/და საზოგადოებრივი ინტერესისთვის არსებითი ზიანის მიყენების რისკებს, რომლებიც შეიძლება მოვალის საქმიანობის შეჩერებამ/შეწყვეტამ ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში ცალკეული საპროცესო მოქმედებების განხორციელებამ გამოიწვიოს.

3. სასამართლო მოვალისთვის სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადებას 5 დღის ვადაში განიხილავს და გამოიტანს დასაბუთებულ განჩინებას.

4. თუ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა, რომ გარემოებები, რომლებიც  მოვალისთვის სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მინიჭების შესახებ განჩინების გამოტანის საფუძველი გახდა, აღარ არსებობს, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთარი ან ნებისმიერი დაინტერესებული პირის ინიციატივით, რომელიც დასაბუთებული უნდა იყოს, მოვალეს მოუხსნას სპეციალური რეჟიმის სტატუსი. მოვალისთვის სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მოხსნამდე სასამართლო მოუსმენს იმ პირს, რომლის განცხადების საფუძველზედაც მოვალეს სპეციალური რეჟიმის სტატუსი მიენიჭა.

მუხლი 110. სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალის ქონების რეალიზაცია

1. სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალის ქონების რეალიზაცია ხორციელდება ერთიანი კომპლექსის სახით ან სხვა ფორმით, რომელიც მისი საქმიანობის უწყვეტობის შენარჩუნებას ხელს არ უშლის.

2. სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალის ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში მისი შემძენის საქმიანობის პროფილის შეცვლა დაუშვებელია. ამ ქონების შემძენი იღებს ვალდებულებას, გააგრძელოს ის საქმიანობა, რომელსაც გაკოტრებული მოვალე ახორციელებდა.

3. გაკოტრების მმართველს უფლება აქვს, სპეციალური რეჟიმის სტატუსის მქონე მოვალის ქონების რეალიზაციისას დაადგინოს სხვა პირობები, რომელთა მიზანია მოვალის საქმიანობის პროფილის შენარჩუნების უზრუნველყოფა. ამის შესახებ უნდა მიეთითოს აღნიშნული ქონების რეალიზაციამდე, მისი პოტენციური შემძენისთვის სრული ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

თავი XII

საერთაშორისო გადახდისუუნარობა

მუხლი 111. უძრავ ნივთთან დაკავშირებული ხელშეკრულება

ამ კანონის შესაბამისად მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში უძრავ ნივთთან დაკავშირებული ისეთი ხელშეკრულების მიმართ, რომელიც უძრავ ნივთზე სანივთო უფლებას ან უძრავი ნივთით სარგებლობის უფლებას ეხება, მოქმედებს იმ ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც ეს უძრავი ნივთი მდებარეობს.

მუხლი 112. შრომითი ურთიერთობის რეგულირება

ამ კანონის შესაბამისად მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში წამოჭრილი შრომითი სამართლებრივი საკითხები, მათ შორის, დასაქმებასთან დაკავშირებული საკითხები, წესრიგდება იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, რომელიც შესაბამის შრომით ურთიერთობას არეგულირებს.

მუხლი 113. გაქვითვა

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნა კრედიტორის გაქვითვის უფლებაზე გავლენას არ ახდენს, თუ, მოვალის მოთხოვნის მიმართ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კრედიტორს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის დროს ჰქონდა გაქვითვის უფლება.

მუხლი 114. კრედიტორის უფლებების განხორციელება

1. კრედიტორი უფლებამოსილია ერთი მოვალის მიმართ თავისი მოთხოვნები სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმეთა წარმოებებში ერთდროულად დაარეგისტრიროს/დაადგინოს.

2. მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია მის წარმოებაში არსებულ გადახდისუუნარობის საქმეზე კრედიტორთა რეესტრში აღრიცხული მოთხოვნა დაარეგისტრიროს აგრეთვე იმავე მოვალის მიმართ უცხო ქვეყანაში მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის ფარგლებში, თუ ამას ითვალისწინებს აღნიშნული ქვეყნის კანონმდებლობა. კრედიტორი უფლებამოსილია თავიდანვე თქვას უარი ამგვარ რეგისტრაციაზე ან მოგვიანებით გაიხმოს იგი.

3. მმართველი/რეაბილიტაციის ზედამხედველი უფლებამოსილია კრედიტორის სახელით ისარგებლოს ხმის მიცემის უფლებით, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად უცხო ქვეყანაში დარეგისტრირებული მოთხოვნიდან გამომდინარე, თუ თავად კრედიტორი სხვა გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.

მუხლი 115. კრედიტორის მიერ მიღებულის დაბრუნების ვალდებულება

1. თუ საქართველოში მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მონაწილე კრედიტორი თავისი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად აღსრულების გადახდისუუნარობის მასის იმ აქტივების ხარჯზე განხორციელებით, რომლებიც საქართველოში არ მდებარეობს, აგრეთვე მოვალის მიერ გადახდით ან სხვაგვარად სარგებელს მიიღებს, მან მმართველს/რეაბილიტაციის ზედამხედველს/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს უნდა გადასცეს ის, რაც მიიღო. ამ შემთხვევაში გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ნორმები უსაფუძვლო გამდიდრების შესახებ.

2. საქართველოში მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მონაწილე კრედიტორი ვალდებულია მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის/რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში მიაწოდოს მას ინფორმაცია მის მიერ ნებისმიერი სახის დაკმაყოფილების მიღების თაობაზე.

მუხლი 116. უცხო ქვეყანაში გახსნილი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შესახებ გადაწყვეტილების ცნობა

1. უცხო ქვეყანაში გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შესახებ კომპეტენტური ორგანოს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოში არსებულ უძრავ ქონებას ან/და კრედიტორებს ეხება, ცნობილი უნდა იქნეს საქართველოს მიერ უცხო ქვეყნის კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობისთვის „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

2. გარდა „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ზოგადი საფუძვლებისა, უცხო ქვეყანაში გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შესახებ გადაწყვეტილების ცნობა დაუშვებელია, თუ მისი ცნობის შედეგი აშკარად გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფუნდამენტური მიზნებისა და პრინციპების საწინააღმდეგო იქნება.

მუხლი 117. უცხოური საწარმოს გაკოტრება

1. ამ მუხლის მიზნებისთვის არარეგისტრირებული საწარმო არის უცხო ქვეყნის მეწარმე იურიდიული პირი, რომელიც არ არის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე იურიდიული პირი ან მისი ფილიალი. არარეგისტრირებული საწარმოს რეგისტრაციის პროცედურების მიმართ გამოიყენება იმ ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც ეს მეწარმე იურიდიული პირია რეგისტრირებული.

2. არარეგისტრირებული საწარმოს გაკოტრება შეიძლება განახორციელოს საქართველოს სასამართლომ ამ კანონის საფუძველზე. საქართველოს სასამართლოს იურისდიქციის განსაზღვრის მიზნებისთვის არარეგისტრირებული საწარმო საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოდ მიიჩნევა, თუ მისი მთავარი ინტერესების ცენტრი საქართველოშია ან ის ფლობს ქონებას საქართველოში. არარეგისტრირებული საწარმოს გაკოტრების წარმოების მიზნებისთვის აღნიშნული საწარმოს საქმიანობის ძირითადი ადგილი ან ქონების მისამართი ამ საწარმოს რეგისტრირებულ მისამართად მიიჩნევა.

3. თუ არარეგისტრირებული საწარმოს რეგისტრაციის ქვეყანაში მის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება მიმდინარეობს, უცხო ქვეყანაში გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შესახებ გადაწყვეტილების ცნობა არ გამორიცხავს ამ მუხლის შესაბამისად საქართველოში განცალკევებული გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნას.

4. განცალკევებული გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება შეიძლება გაიხსნას არარეგისტრირებული საწარმოს ან კრედიტორის განცხადების საფუძველზე. ამასთანავე, თუ მოვალეს საქართველოში რეგისტრირებული ფილიალი ან მისამართი არ აქვს, კრედიტორის განცხადების საფუძველზე ტერიტორიული (ადგილობრივი) გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება შეიძლება გაიხსნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კრედიტორს ტერიტორიული (ადგილობრივი) გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი აქვს, კერძოდ, თუ სავარაუდოა, რომ უცხო ქვეყანაში მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესით მისი მდგომარეობა გაუარესდება. განსაკუთრებული ინტერესის ქონის დასაბუთების ვალდებულება განმცხადებელ კრედიტორს ეკისრება.

5. არარეგისტრირებული საწარმო, ამ კანონის შესაბამისად, შეიძლება გაკოტრდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც, ამ კანონით დადგენილი პირობების მიხედვით, მისი გადახდისუუნარობა აშკარაა.

6. უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული საწარმო, რომელიც საქართველოში ახორციელებდა სამეწარმეო საქმიანობას, შეიძლება გაკოტრდეს, როგორც არარეგისტრირებული საწარმო, ამ კანონის საფუძველზე, იმ შემთხვევაშიც, თუ აღნიშნული საწარმოს რეგისტრაციის ქვეყანაში მისი ლიკვიდაცია განხორციელდა, იგი შესაბამისი რეესტრიდან ამოღებულ იქნა ან მან არსებობა სხვაგვარად შეწყვიტა.

7. არარეგისტრირებული საწარმოს მიმართ ამ თავის დებულებების გამოყენება არ ზღუდავს გაკოტრების რეჟიმის შესახებ ამ კანონის სხვა დებულებების გამოყენებას.

8. სასამართლო ან/და გაკოტრების მმართველი უფლებამოსილია არარეგისტრირებული საწარმოს მართვის მიზნით მის მიმართ განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შეიძლება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული საწარმოს მიმართ განხორციელდეს.

თავი XIII

პროცესის ხარჯები

მუხლი 118. სახელმწიფო ბაჟი

1. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადების წარდგენისას გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობაა გადახდისუუნარობის მასის ღირებულების 3 პროცენტი, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა და არაუმეტეს 10 000 ლარისა. სახელმწიფო ბაჟი გადახდისუუნარობის მასის განსაზღვრის ეტაპზე გამოითვლება. თუ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმდინარეობისას გადახდისუუნარობის მასა ერთზე მეტჯერ შეფასდა, სახელმწიფო ბაჟი ბოლო შეფასების მიხედვით გამოითვლება.

2. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადების წარდგენისას მოვალე სახელმწიფო ბაჟს არ იხდის, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის შემდეგ მისი თანხა საპროცესო ხარჯებში თავსდება და  გაკოტრების შემთხვევაში დაიფარება გადახდისუუნარობის მასიდან, ხოლო რეაბილიტაციის შემთხვევაში − რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად.

3. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადების წარდგენისას კრედიტორი სახელმწიფო ბაჟს იხდის მისი მოთხოვნის ღირებულების 3 პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა და:

ა) არაუმეტეს 5 000 ლარისა, თუ განმცხადებელი ფიზიკური პირია;

ბ) არაუმეტეს 10 000 ლარისა, თუ განმცხადებელი იურიდიული პირია.

4. კრედიტორის მიერ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი არის საპროცესო ხარჯი და იგი ამ კანონით დადგენილი წესით ანაზღაურდება. თუ კრედიტორის მიერ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად გადასახდელ სახელმწიფო ბაჟზე ნაკლებია, სხვაობა გადახდისუუნარობის მასიდან დაიფარება. თუ კრედიტორის მიერ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად გადასახდელ სახელმწიფო ბაჟზე მეტია, სხვაობა კრედიტორს უბრუნდება.

5. რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზების წარდგენის შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟის თანხაა 1 000 ლარი, რომელსაც განმცხადებელი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ განცხადების წარდგენისას იხდის. ეს წესი გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, თუ რეგულირებული შეთანხმება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადების საფუძველზე მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ფარგლებში დამტკიცდა და შესრულდა.

6. თუ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ კრედიტორის განცხადება დაუშვებლად იქნა ცნობილი, მას გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის თანხის 70 პროცენტი დაუბრუნდება.

7. თუ განმცხადებელმა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ განცხადება მის დასაშვებად ცნობამდე გაიხმო, მას გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი სრულად დაუბრუნდება.

8. რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟის თანხა ნახევრდება.

მუხლი 119. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის საქმიანობის ანაზღაურების წესი

1. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სასამართლო განსაზღვრავს (ამტკიცებს) გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის საქმიანობისთვის გადასახდელი გონივრული ანაზღაურების ოდენობას მის მიერ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში გაწეული მომსახურებისთვის, აგრეთვე გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის მიერ გაწეული საჭირო ხარჯების ანაზღაურების წესს. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის საქმიანობა გადახდისუუნარობის მასიდან ანაზღაურდება.

2. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დასრულებამდე სასამართლოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მისაღები ანაზღაურების შესახებ ანგარიშს. ამ ანგარიშში ამომწურავად უნდა იყოს აღწერილი მის მიერ გაწეული ყველა მომსახურება და მათი ღირებულებები.

3. სასამართლო უფლებამოსილია:

ა) შეამციროს გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის მიერ მოთხოვნილი ანაზღაურება, თუ იგი მის გონივრულობასა და საჭიროებას ვერ დაასაბუთებს;

ბ) გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის შუამდგომლობის საფუძველზე მისი ანაზღაურება განსაზღვროს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილზე მეტი ოდენობით, თუ გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსი დაასაბუთებს მის მიერ დამატებით გაწეული მომსახურების საჭიროებასა და გონივრულობას;

გ) გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის შუამდგომლობის საფუძველზე დაადგინოს მისთვის ავანსის სახით წინასწარ გადასახდელი თანხის გადახდა ან გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება, რომელიც მისი საქმიანობისთვის გადასახდელი საბოლოო ანაზღაურების ოდენობის ნახევარს არ უნდა აღემატებოდეს.

4. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის საქმიანობისთვის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრისას სასამართლო აფასებს მის მიერ გაწეული მომსახურების შინაარსსა და მოცულობას და ითვალისწინებს შემდეგ გარემოებებს:

ა) მომსახურების გაწევისთვის დახარჯულ დროს;

ბ) მომსახურების გაწევისთვის განსაზღვრულ ტარიფს;

გ) მომსახურების აუცილებლობას გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისთვის;

დ)  იქნა თუ არა  მომსახურება გაწეული გონივრულ ვადაში, პრობლემის, საკითხის ან დავალების არსის, სირთულისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით;

ე) არის თუ არა ანაზღაურება გონივრული იმავე სახისა და ხარისხის (იმავე დონის პროფესიონალის მიერ გაწეული) მომსახურებისთვის დადგენილ საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით.

5. სასამართლო გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის მიერ გაწეული მომსახურების ხარჯის ანაზღაურების შესახებ მოთხოვნას არ დაამტკიცებს, თუ:

ა) დაადგენს, რომ მომსახურების გაწევა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისთვის აუცილებელი არ იყო, ან ანაზღაურების მოცულობას გაუმართლებლად მიიჩნევს;

ბ) ხარჯის გაწევამდე არსებობდა საფუძველი გონივრული ვარაუდისთვის, რომ მომსახურების გაწევა გადახდისუუნარობის მასისთვის სარგებელს არ მოიტანდა.

6. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის საქმიანობისთვის განსაზღვრული გონივრული ანაზღაურების ჯამური ოდენობა, მათ შორის, რამდენიმე მმართველის დანიშვნის შემთხვევაში, შესრულებული ვალდებულებების ოდენობის მიხედვით გამოიანგარიშება. შესრულებული ვალდებულებების ოდენობად მიიჩნევა:

ა) რეაბილიტაციის გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში − რეაბილიტაციის გეგმით განსაზღვრული ჯამური თანხა;

ბ) გაკოტრების შემთხვევაში − ჯამურად ამონაგები თანხა.

7. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის საქმიანობისთვის განსაზღვრული გონივრული ანაზღაურების ჯამური ოდენობა, მათ შორის, რამდენიმე მმართველის დანიშვნის შემთხვევაში, შემდეგი წესით გამოიანგარიშება:

ა) 5 000 ლარამდე შესრულებული ვალდებულებების შემთხვევაში − შესრულებული ვალდებულებების არაუმეტეს 30 პროცენტისა;

ბ) 5 000 ლარიდან 50 000 ლარამდე შესრულებული ვალდებულებების შემთხვევაში − შესრულებული ვალდებულებების არაუმეტეს 20 პროცენტისა;

გ) 50 000 ლარიდან 500 000 ლარამდე შესრულებული ვალდებულებების შემთხვევაში − შესრულებული ვალდებულებების არაუმეტეს 10 პროცენტისა;

დ) 500 000 ლარიდან 2 000 000 ლარამდე შესრულებული ვალდებულებების შემთხვევაში − შესრულებული ვალდებულებების არაუმეტეს 5 პროცენტისა;

ე) 2 000 000 ლარიდან 5 000 000 ლარამდე შესრულებული ვალდებულებების შემთხვევაში − შესრულებული ვალდებულებების არაუმეტეს 3 პროცენტისა;

ვ) 5 000 000 ლარზე მეტი შესრულებული ვალდებულებების შემთხვევაში −  შესრულებული ვალდებულებების არაუმეტეს 1 პროცენტისა.

8. მმართველის/რეაბილიტაციის ზედამხედველის ანაზღაურება ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული გადახდისუუნარობის მასის ღირებულების თითოეული ნიშნულისთვის დამოუკიდებლად გამოითვლება და ჯამდება.

თავი XIV

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

მუხლი 120. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის საქმიანობა

1. ამ კანონის ამოქმედებამდე ბოლო 5 წლის განმავლობაში გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესის მონაწილეები, რომლებსაც შესრულებული აქვთ „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გაკოტრების/რეაბილიტაციის მმართველის ფუნქციები, ამ კანონის ამოქმედებიდან 1 წლის განმავლობაში გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსებად მიიჩნევიან და მათ აქვთ შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების უფლება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაბამისი პირები განახორციელებენ გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის უფლებამოსილებებს, თუ დააკმაყოფილებენ გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაციისთვის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

მუხლი 121. კანონის მოქმედების მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმეებზე გავრცელება

1. ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ იმ გადახდისუუნარობის საქმეებზე, რომლებზედაც გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებები ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ იქნება შეტანილი.

2. ამ კანონის ამოქმედებამდე დაწყებული გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება გაგრძელდება „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 122. კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. ამ კანონის გამოქვეყნებიდან 2 თვის ვადაში საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა უზრუნველყოს ამ კანონის მე-11 მუხლით გათვალისწინებული ნორმატიული აქტების დამტკიცება.

2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ამ კანონის სრულად ამოქმედებამდე უზრუნველყოს ამ კანონის მე-19 მუხლით გათვალისწინებული ელექტრონული სისტემის შექმნა და ფუნქციონირება.

3. ამ კანონის სრულად ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №9, 31.03.2007, მუხ. 87).

მუხლი 123. კანონის ამოქმედება

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი −121-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კანონის პირველი −121-ე მუხლები ამოქმედდეს 2021 წლის 1 აპრილიდან.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

18 სექტემბერი 2020 წ.

N7165-Iს