მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.103.016342
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
22
25/12/2020
ვებგვერდი, 29/12/2020
190020020.35.103.016342
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2020 - 12/02/2021)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2020 წლის 25 დეკემბერი

დაბა მესტია

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
განისაზღვროს:

ა) შემოსულობები  11,888,2 ათ.ლარით;

ბ) გადასახდელები  11,888,2 ათ.ლარით;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 125,0 ათ.ლარით. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათ.ლარი.

დ) სარეზერვო ფონდი  200,0ათ.ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №15 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის პირველი იანვრიდან.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე    დანართი 
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსავლები

17091,52

11230,00

11888,20

125,00

11763,20

გადასახადები

9353,09

9883,00

10263,20

0,00

10263,20

გრანტები

6051,00

125,00

125,00

125,00

0,00

სხვა შემოსავლები

1687,43

1222,00

1500,00

0,00

1500,00

ხარჯები

8857,90

8789,80

10360,72

125,00

10235,72

შრომის ანაზღაურება

1609,70

1805,00

2380,60

52,00

2328,60

საქონელი და მომსახურება

2139,30

1760,00

2112,70

8,00

2104,70

პროცენტი

159,80

150,50

136,20

0,00

136,20

სუბსიდიები

3190,60

3914,30

4371,22

65,00

4306,22

გრანტები

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

395,70

415,00

443,00

0,00

443,00

სხვა ხარჯები

1347,80

745,00

917,00

0,00

917,00

საოპერაციო სალდო

8233,69

2440,20

1527,48

0,00

1527,48

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6901,50

1540,70

1274,98

0,00

1274,98

ზრდა (ა)

6966,50

1540,70

1274,98

0,00

1274,98

კლება (ა)

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

მთლიანი სალდო

1332,19

899,50

252,50

0,00

252,50

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2002,49

1799,00

0,00

0,00

0,00

ზრდა (ფ)

2002,49

1799,00

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

2002,49

1799,00

0,00

0,00

0,00

კლება (ფ)

00

0,00

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0,00

0,00

0,00

0,00

ვალდებულებების ცვლილება

-670,30

-899,53

-252,50

0,00

-252,50

კლება (ვ)

670,30

899,53

252,50

0,00

252,50

საშინაო

670,30

899,53

252,50

0,00

252,50

სესხები

670,30

899,53

252,50

0,00

252,50

ბალანსი

00

0,00

0,00

0,00

0,00


მუხლი 2.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

17156,59

11230,00

11888,20

125,00

11763,20

შემოსავლები

17091,59

11230,00

11888,20

125,00

11763,20

არაფინანსური აქტივების კლება

65,00

 

0,00

 

0,00

ფინანსური აქტივების კლება

00

00

00

00

00

ვალდებულების ზრდა

         

ხარჯები

8858,0

8789,80

10 360,70

125,00

10 235,70

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6966,5

1540,70

1 275,00

0,00

1 275,00

ნაშთის ცვლილება

2002,5

2799,0

     

 

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11,888,2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

სულ 2021 წელი

.. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

.. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

17156,59

11230,00

11888,20

125,00

11763,20

შემოსავლები

17091,59

11230,00

11888,20

125,00

11763,20

გადასახადები

9353,11

9883,00

10263,20

0,00

10263,20

გრანტები

6051,01

125,00

125,00

125,00

0,00

სხვა შემოსავლები

1687,47

1222,00

1500,00

0,00

1500,00


მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10,263,2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გადასახადები

9353,11

9883,00

10263,20

0,00

10263,20

საშემოსავლო გადასახადი

0,00

 

0,00

0,00

0,00

ქონების გადასახადი

5869,16

5700,00

5800,00

0,00

5800,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4286,65

4200,00

5780,00

0,00

5780,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9,39

0,00

0,00

0,00

0,00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

5,70

0,00

0,00

0,00

0,00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1567,41

1500,00

20,00

0,00

20,00

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3483,95

4183,00

4463,20

0,00

4463,20

 

მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 125,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი გეგმა საწყისი

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გრანტები

6051,01

125,00

125,00

125,00

0,00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

0,00

 

0,00

0,00

0,00

კაპიტალური ს

0,00

 

0,00

0,00

0,00

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

6051,01

125,00

125,00

125,00

0,00

მიმდინარე

6051,01

 

0,00

 

0,00

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

6051,01

125,00

125,00

125,00

0,00

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6051,01

125,00

125,00

125,00

0,00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,00

 

0,00

0,00

0,00

მიზნობრივი ტრანსფერი

767,06

 

125,00

125,00

0,00

კაპიტალური ტრანსფერი

5283,95

 

0,00

0,00

 

სოფლის მხარდაჭეის  ფონდი

 

 

0,00

 

 


მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,500,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი გეგმა საწყისი

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა შემოსავლები

1687,47

1222,00

1500,00

0,00

1500,00

პროცენტები

266,71

202,00

500,00

0,00

500,00

რენტა

1074,27

780,00

840,00

0,00

840,00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

253,40

170,00

120,00

0,00

120,00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

243,40

170,00

120,00

0,00

120,00

სანებართვო მოსაკრებელი

116,60

80,00

50,00

0,00

50,00

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

126,80

90,00

70,00

0,00

70,00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10,00

 

0,00

0,00

0,00

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

53,10

70,00

40,00

0,00

40,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

40,00

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

 

 


მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10, 360,7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის 

საწყისი ბიუჯეტი

2021 წლის გეგმა

     

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ხარჯები

8858,0

8789,80

10 360,70

125,00

10 235,70

შრომის ანაზღაურება

1609,7

1805,00

2 380,60

52,00

2 328,60

საქონელი და მომსახურება

2139,3

1760,00

2 112,70

8,00

2 104,70

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

სუბსიდიები

3190,6

3914,30

4 371,20

65,00

4 306,20

გრანტები

15,0

 

0,00

0,00

0,00

სოციალური უზრუნველყოფა

395,7

415,00

443,00

0,00

443,00

სხვა ხარჯები

1347,8

745,00

917,00

0,00

917,00


მუხლი 8.  მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  1.განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,275,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი გეგმა საწყისი

სულ 2021 წელი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(01 00)

11,7

10,00

153,00

0,00

153,00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(0200)

6610,6 

1470,60

1 070,00

0,00

1 070,00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა(03 00)

137,7

37,50

38,80

0,00

38,80

განათლება(04 00)

274

32,30

0,00

0,00

0,00

კულტურა,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(05 00)

68,2

27,80

13,20

0,00

13,20

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა(06 00)

         


2.განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლისგეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 


მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია: 

 

 

 

 

 

მათ შორის

ფუნცქიონალური კოდი

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021 პროექტი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები

მ.შ დონორების დაფინასება

7,00

მთლიანი ხარჯები

16 532,2

11 230,0

11 888,2

11 763,2

125,0

7,10

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 013,8

4 493,0

5 026,3

4 966,3

60,0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 117,8

3 383,0

4 491,0

4 491,0

0,0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 117,8

3 183,0

4 291,0

4 291,0

0,0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

200,0

200,0

200,0

0,0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

830,20

1 050,0

388,70

388,70

0,0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

65,70

60,0

146,60

86,60

60,0

7,40

ეკონომიკური საქმიანობა

7 158,0

1 700,0

1 861,6

1 861,6

0,0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 004,9

0,0

100,0

100,0

0,0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

1 004,9

0,0

100,0

100,0

0,0

7.4.5

ტრანსპორტი

2 510,0

300,0

120,0

120,0

0,0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 510,0

300,0

120,0

120,0

0,0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

138,20

138,20

0,0

7.4.7.3

ტურიზმი

0,0

0,0

138,20

138,20

0,0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

3 643,1

1 400,0

1 503,4

1 503,4

0,0

7,50

გარემოს დაცვა

787,10

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

787,10

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

7,60

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

294,20

550,0

250,0

250,0

0,0

7.6.3

წყალმომარაგება

147,70

300,0

0,0

0,0

0,0

7.6.4

გარე განათება

146,50

250,0

250,0

250,0

0,0

7,70

ჯანმრთელობის დაცვა

70,70

65,0

145,0

80,0

65,0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70,70

65,0

65,0

0,0

65,0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

80,0

80,0

0,0

7,80

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 604,2

1 650,0

1 803,3

1 803,3

0,0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

652,30

700,0

750,0

750,0

0,0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

677,60

730,0

780,0

780,0

0,0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

167,0

140,0

193,30

193,30

0,0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

107,30

80,0

80,0

80,0

0,0

7,90

განათლება

1 729,4

1 320,0

1 320,0

1 320,0

0,0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

921,80

1320,0

1 320,0

1 320,0

0,0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

807,70

0,0

0,0

0,0

0,0

7,10

სოციალური დაცვა

874,60

452,0

482,0

482,0

0,0

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

29,70

26,0

26,0

26,0

0,0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

334,20

361,0

361,0

361,0

0,0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

510,70

65,0

65,0

65,0

0,0


მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 252,5 ათასი ლარით.

მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროსმესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 252,5 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი გაუთვალისწინებელი გადასახდელების უზრუნველყოფის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები  11,888,2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  საწყისი ბიუჯეტი

2021 წლის გეგმა

 

სულ

სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

00 00

ჯამური

16494,9

11230,00

11 888,20

125,00

11 763,20

 

ხარჯები

8858,0

8789,80

10 360,70

125,00

10 235,70

 

შრომის ანაზღაურება

1609,7

1805,00

2 380,60

52,00

2 328,60

 

საქონელი და მომსახურება

2139,3

1760,00

2 112,70

8,00

2 104,70

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

სუბსიდიები

3190,6

3914,30

4 371,20

65,00

4 306,20

 

გრანტები

15,0

 

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

395,7

415,00

443,00

0,00

443,00

 

სხვა ხარჯები

1347,8

745,00

917,00

0,00

917,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6966,5

1540,70

1 275,00

0,00

1 275,00

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

 

საშინაო კრედიტორები

 

 

252,50

0,00

252,50

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3938,0

4433,00

5 026,30

60,00

4 966,30

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

         

 

ხარჯები

3256

3523,50

4 620,80

60,00

4 560,80

 

შრომის ანაზღაურება

1560,5

1760,00

2 380,60

52,00

2 328,60

 

საქონელი და მომსახურება

1392,6

1555,00

1 996,00

8,00

1 988,00

 

შტატგარეშე მომსახურე პერსონალის ხელფასი

 

 

993,00

0,00

993,00

 

ოფისის ხარჯი

 

 

309,00

0,00

309,00

 

საკანცელარიო ხარჯი

 

 

15,00

0,00

15,00

 

მცირეფასიანი ტექნიკის შეძენა(კატრიჯ,გამათბობელ -გამაგრილებელი ტექნიკა)

 

 

14,00

0,00

14,00

 

რეცხვა-ქიმწმენდა

 

 

9,00

0,00

9,00

 

შენობა-ნაგებობის რემონტი

 

 

6,00

0,00

6,00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 

 

58,00

0,00

58,00

 

საფოსტო მომსახურება

 

 

6,00

0,00

6,00

 

კომუნალური ხარჯი

 

 

201,00

0,00

201,00

 

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

 

 

180,00

0,00

180,00

 

წყალი

 

 

21,00

0,00

21,00

 

წარმომადგენლობითი

 

 

7,00

0,00

7,00

 

ტრანსპორტის,ტექნიკის მოვლა -შენახვის ხარჯი

 

 

418,00

8,00

410,00

 

        საწვავ საპოხი

 

 

270,00

0,00

270,00

 

       ტექნიკის მიმდინარე რემონტი

 

 

120,00

0,00

120,00

 

ტექნიკის დაქირავების

 

 

28,00

8,00

20,00

 

სხვა საქონელი და მომსახურება

 

 

244,00

0,00

244,00

 

      კადრების მომზადება გადამზადებასთან ,კვალიფიკაციი ამაღლების უზრუნველყოფა

 

 

26,00

0,00

26,00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

218,00

0,00

218,00

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

სუბსიდიები

80

 

10,00

0,00

10,00

 

გრანტები

 

 

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

18,00

46,00

0,00

46,00

 

სხვა ხარჯები

39,7

40,00

52,00

0,00

52,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

10,00

153,00

0,00

153,00

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

687,2

760,50

1 029,00

0,00

1 029,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

         

 

ხარჯები

687,2

758,00

1 026,00

0,00

1 026,00

 

შრომის ანაზღაურება

507,8

560,00

850,00

 

850,00

 

საქონელი და მომსახურება

142,6

155,00

123,00

0,00

123,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3,00

11,00

 

11,00

 

სხვა ხარჯები

36,8

40,00

42,00

 

42,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,50

3,00

 

3,00

01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

2420,5

2422,50

3 252,00

0,00

3 252,00

 

მომუშავეთა რირიცხოვნება

         

 

ხარჯები

2408,8

2412,00

3 152,00

0,00

3 152,00

 

შრომის ანაზღაურება

1052,7

1200,00

1 450,00

 

1 450,00

 

საქონელი და მომსახურება

1249,9

1200,00

1 657,00

0,00

1 657,00

 

შტატგარეშე მომსახურე პერსონალის ხელფასი

 

 

950,00

 

950,00

 

სუბსიდიები

80,0

 

10,00

 

10,00

 

გრანტები

 

 

0,00

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

15,00

35,00

 

35,00

 

სხვა ხარჯი

2,9

 

10,00

 

10,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

7,50

100,00

 

100,00

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

200,00

200,00

0,00

200,00

 

ხარჯები

 

200,00

200,00

0,00

200,00

 

საქონელი და მომსახურება

 

200,00

200,00

0,00

200,00

 

სხვა საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

200,00

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

830,1

1050,00

388,70

0,00

388,70

 

ხარჯები

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

 

საშინაო კრედიტორები

 

 

252,50

0,00

252,50

01 04 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

830,1

1050,00

388,70

0,00

388,70

 

ხარჯები

159,8

150,50

136,20

0,00

136,20

 

პროცენტი

159,8

150,50

136,20

 

136,20

 

ვალდებულებების კლება

670,3

899,50

252,50

0,00

252,50

 

საშინაო კრედიტორები

670,3

 

252,50

0,00

252,50

01 05

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

65,8

60,00

96,60

60,00

36,60

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

   

4

 

4

 

ხარჯები

49,3

 

96,60

60,00

36,60

 

შრომის ანაზღაურება

49,3

 

80,60

52,00

28,60

 

საქონელი და მომსახურება

16,5

 

16,00

8,00

8,00

 

შტატგარეშე მომსახურე პერსონალის ხელფასი

 

 

0,00

 

 

01 06

საგანგებო ბიუჯეტი

 

 

50,00

0,00

50,00

 

ხარჯები

 

 

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

0,00

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

0,00

 

 

 

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 

 

0,00

 

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 

 

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

50,00

 

50,00

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8239,3

3250,00

1 973,40

0,00

1 973,40

 

ხარჯები

1628,7

1779,40

903,40

0,00

903,40

 

საქონელი და მომსახურება

124,1

 

3,40

0,00

3,40

 

სუბსიდიები

814,6

1079,40

200,00

0,00

200,00

 

სხვა ხარჯები

690,0

650,00

700,00

0,00

700,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6610,6

1470,60

1 070,00

0,00

1 070,00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2509,9

300,00

240,00

0,00

240,00

 

ხარჯები

63,4

50,00

120,00

0,00

120,00

 

საქონელი და მომსახურება

63,4

50,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2446,5

250,00

120,00

0,00

120,00

02 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

2509,9

300,00

120,00

0,00

120,00

 

ხარჯები

63,4

50,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

63,4

50,00

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2446,5

250,00

120,00

 

120,00

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1081,4

250,00

250,00

0,00

250,00

 

ხარჯები

 

250,00

200,00

0,00

200,00

 

სუბსიდიები

788,3

250,00

200,00

0,00

200,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293,1

 

50,00

0,00

50,00

02 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

146,5

250,00

250,00

0,00

250,00

 

ხარჯები

 

250,00

200,00

0,00

200,00

 

სუბსიდიები

138,8

250,00

200,00

 

200,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7

 

50,00

 

50,00

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

147,7

300,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147,7

300,00

0,00

 

 

02 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

1884,7

900,00

953,40

0,00

953,40

 

ხარჯები

732,9

650,00

703,40

0,00

703,40

 

საქონელი და მომსახურება

16,6

 

3,40

 

3,40

 

სუბსიდია

26,3

280,00

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

690.0

370,00

700,00

 

700,00

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 

 

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1151.8

250,00

250,00

 

250,00

02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1004,9

0,00

100,00

0,00

100,00

 

ხარჯები

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,00

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1004,9

0,00

100,00

 

100,00

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1758,4

 

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

44,1

 

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

44,1

 

0,00

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1714,3

 

0,00

 

 

02 06

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

500,00

500,00

0,00

500,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

500,00

500,00

 

500,00

02 08

სამოქალაქო ბიუჯეტი

 

50,00

50,00

0,00

50,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

50,00

50,00

 

50,00

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

787,1

1000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

 

ხარჯები

649,4

962,50

961,20

0,00

961,20

 

სუბსიდიები

649,4

962,50

961,20

0,00

961,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,7

37,50

38,80

0,00

38,80

03 01

აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"

787,1

1000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

 

ხარჯები

649,4

962,50

961,20

0,00

961,20

 

სუბსიდიები

649,4

962,50

961,20

 

961,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,7

37,50

38,80

 

38,80

04 00

განათლება

1702,2

1320,00

1 320,00

0,00

1 320,00

 

ხარჯები

1428,2

1287,70

1 320,00

0,00

1 320,00

 

საქონელი და მომსახურება

537,7

 

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

890,5

1287,70

1 320,00

0,00

1 320,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274

32,30

0,00

0,00

0,00

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

894,6

1320,00

1 320,00

0,00

1 320,00

 

ხარჯები

890,5

1287,70

1 320,00

0,00

1 320,00

 

სუბსიდიები

890,5

1287,70

1 320,00

 

1 320,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

32,30

0,00

 

 

04 04

სკოლების თანადაფინანსება

807,6

 

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

537,7

 

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

537,7

 

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,9

 

0,00

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1604,3

1650,00

1 941,50

0,00

1 941,50

 

ხარჯები

1536,1

1622,20

1 928,30

0,00

1 928,30

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

68,3

140,00

113,30

0,00

113,30

 

სუბსიდიები

1336,9

1482,20

1 735,00

0,00

1 735,00

 

სხვა ხარჯები

115,9

 

80,00

0,00

80,00

 

გრანტი

15,0

 

0,00

 

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

 

 

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,2

27,80

13,20

0,00

13,20

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

652,3

 

750,00

0,00

750,00

 

ხარჯები

600,5

 

747,00

0,00

747,00

 

სუბსიდიები

600,5

 

747,00

0,00

747,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,8

 

3,00

0,00

3,00

05 01 01

ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება

652,3

700,00

750,00

0,00

750,00

 

ხარჯები

600,5

679,20

747,00

0,00

747,00

 

სუბსიდიები

600,5

679,20

747,00

 

747,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,8

20,80

3,00

 

3,00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

78,3

80,00

80,00

0,00

80,00

 

ხარჯები

76,5

80,00

77,80

0,00

77,80

 

სუბსიდიები

76,5

80,00

77,80

0,00

77,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

 

2,20

0,00

2,20

05 02 04

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

78,3

80,00

80,00

0,00

80,00

 

ხარჯები

76,5

80,00

77,80

0,00

77,80

 

სუბსიდიები

76,5

 

77,80

 

77,80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,8

 

2,20

 

2,20

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

167,0

140,00

193,30

0,00

193,30

 

ხარჯები

167,0

140,00

193,30

0,00

193,30

 

საქონელი და მომსახურება

68,3

140,00

113,30

 

113,30

 

სხვა ხარჯები

83,67

 

80,00

 

80,00

 

გრანტი

15,0

 

0,00

 

 

05 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

107,3

80,00

80,00

0,00

80,00

 

ხარჯები

102,5

80,00

77,00

0,00

77,00

 

სუბსიდიები

70,3

80,00

77,00

 

77,00

 

სხვა ხარჯი

32,2

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

 

3,00

 

3,00

05 06

ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"

599,4

650,00

700,00

0,00

700,00

 

ხარჯები

589,6

650,00

700,00

0,00

700,00

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

0,00

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

0,00

 

 

 

სუბსიდიები

589,6

650,00

700,00

 

700,00

 

სხვა ხარჯები

 

 

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,8

 

0,00

 

 

05 07

აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ

 

0,00

138,20

0,00

138,20

 

ხარჯები

 

517,00

133,20

0,00

133,20

 

სუბსიდიები

 

65,00

133,20

 

133,20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

5,00

 

5,00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

945,3

462,00

627,00

65,00

562,00

 

ხარჯები

943,3

462,00

627,00

65,00

562,00

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

68,7

65,00

145,00

65,00

80,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

372,4

397,00

397,00

0,00

397,00

 

სხვა ხარჯები

502,1

55,00

85,00

0,00

85,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71,7

65,00

65,00

65,00

0,00

 

ხარჯები

69,7

65,00

65,00

65,00

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

0,00

 

 

 

სუბსიდიები

69,7

 

0,00

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

65,00

65,00

65,00

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

221,1

210,00

210,00

0,00

210,00

 

ხარჯები

221,1

210,00

210,00

0,00

210,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

221,1

210,00

210,00

0,00

210,00

06 02 01

ბავშთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29,7

26,00

26,00

0,00

26,00

 

ხარჯები

29,7

26,00

26,00

0,00

26,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,7

26,00

26,00

 

26,00

06 02 02

მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა

172,9

174,00

174,00

0,00

174,00

 

ხარჯები

172,9

174,00

174,00

0,00

174,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172,9

174,00

174,00

 

174,00

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

8,6

10,00

10,00

0,00

10,00

 

ხარჯები

 

10,00

10,00

0,00

10,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,6

10,00

10,00

 

10,00

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

161,3

187,00

187,00

0,00

187,00

 

ხარჯები

 

187,00

187,00

0,00

187,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

161,3

187,00

187,00

 

187,00

06 04

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

502,14

55,00

55,00

0,00

55,00

 

ხარჯები

 

 

55,00

0,00

55,00

 

სხვა ხარჯები

 

 

55,00

 

55,00

06 05

შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება

 

 

80,00

0,00

80,00

 

ხარჯები

 

 

80,00

0,00

80,00

 

სუბსიდიები

 

 

80,00

 

80,00

06 06

უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

 

 

30,00

0,00

30,00

 

ხარჯები

 

 

30,00

0,00

30,00

 

სხვა ხარჯები

 

 

30,00

0,00

30,00


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვაგანხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოსკანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.