სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016469
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
26
28/12/2020
ვებგვერდი, 29/12/2020
190020020.35.108.016469
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2020 - 02/03/2021)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2020 წლის 28 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-78 მუხლი მე-2 ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით: 


თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის  ბალანსი  
ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი

 

  დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა               რი შემოსა    ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა                    რი შემოსა              ვლები

I. შემოსავლები

17932.6

19377.6

8315.4

11062.2

11814.1

0.0

11814.1

გადასახადები

8509.3

9782.2

0.0

9782.2

10330.3

0.0

10330.3

გრანტები

8223.4

8570.4

8315.4

255.0

195.0

0.0

195.0

სხვა შემოსავლები

1199.9

1025.0

0.0

1025.0

1288.8

0.0

1288.8

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ხარჯები

8821.4

9403.5

421.7

8981.8

9401.1

0.0

9401.1

შრომის ანაზღაურება

1836.8

1859.4

0.0

1859.4

1911.6

0.0

1911.6

საქონელი და მომსახურება

1154.3

1185.3

271.8

913.5

1114.8

0.0

1114.8

პროცენტი

25.6

33.2

0.0

33.2

35.0

0.0

35.0

სუბსიდიები

4456.5

4972.1

0.0

4972.1

5384.1

0.0

5384.1

გრანტები

30.0

23.4

0.0

23.4

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.9

659.9

0.0

659.9

700.2

0.0

700.2

სხვა ხარჯები

755.3

670.1

149.9

520.2

225.4

0.0

225.4

III. საოპერაციო სალდო

9111.2

9974.0

7893.7

2080.4

2413.0

0.0

2413.0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8135.1

11775.8

8894.8

2881.0

2753.6

0.0

2753.6

ზრდა

8223.3

11975.8

8894.8

3081.0

2953.6

0.0

2953.6

კლება

88.1

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

 

 

 

 

 

 

 

V. მთლიანი სალდო

976.1

-1801.8

-1001.1

-800.7

-340.5

0.0

-340.5

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

950.4

-1853.1

-1001.1

-852.0

-391.9

0.0

-391.9

ზრდა

950.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

950.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1853.1

1001.1

852.0

391.9

0.0

391.9

ვალუტა და დეპოზიტები

 

1853.1

1001.1

852.0

391.9

0.0

391.9

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-25.7

-51.3

0.0

-51.3

-51.3

0.0

-51.3

კლება

25.7

51.3

0.0

51.3

51.3

0.0

51.3

საშინაო

25.7

51.3

0.0

51.3

51.3

0.0

51.3

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის  ცვლილება
ბიუეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს

 

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური შესრულება

2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18020.7

19577.6

8315.4

11262.2

12014.1

0.0

12014.1

შემოსავლები

17932.6

19377.6

8315.4

11062.2

11814.1

0.0

11814.1

არაფინანსური აქტივების კლება

88.1

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

17070.4

21430.7

9316.5

12114.2

12405.9

0.0

12405.9

ხარჯები

8821.4

9403.5

421.7

8981.8

9401.1

0.0

9401.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8223.3

11975.8

8894.8

3081.0

2953.6

 

2953.6

ვალდებულებების ცვლილება

25.7

51.3

 

51.3

51.3

 

51.3

ნაშთის ცვლილება

950.3

-1853.1

-1001.1

-852.0

-391.8

0.0

-391.8

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის    შემოსავლები განისაზღვროს   11814,1    ათასი ლარის ოდენობით.
ათასი ლარი

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური შესრულება

2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17932.6

19377.6

8315.4

11062.2

11814.1

0.0

11814.1

გადასახადები

8509.3

9782.2

0.0

9782.2

10330.3

0.0

10330.3

გრანტები

8223.4

8570.4

8315.4

255.0

195.0

0.0

195.0

სხვა შემოსავლები

1199.9

1025.0

0.0

1025.0

1288.8

0.0

1288.8

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო შემოსავლები
  ბიუჯეტის  გადასახდელები განისაზღვროს 10330,3 ათასი ლარით

 

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური შესრულება

2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა        რი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა რი შემოსავლ ები

გადასახადები

8509.3

9782.2

0.0

9782.2

10330.3

0.0

10330.3

ქონების გადასახადი

1641.0

1600.0

0.0

1600.0

1600.0

0.0

1600.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1076.2

1100.0

 

1100.0

1150.0

 

1150.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

336.4

310.0

0.0

310.0

260.0

0.0

260.0

ფიზიკურ პირებიდან

182.4

150.0

 

150.0

150.0

 

150.0

იურიდიულ პირებიდან

154.0

160.0

 

160.0

110.0

 

110.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

211.0

190.0

0.0

190.0

190.0

0.0

190.0

ფიზიკურ პირებიდან

34.3

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

იურიდიულ პირებიდან

176.7

160.0

 

160.0

160.0

 

160.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

6868.4

8182.2

 

8182.2

8730.3

 

8730.3

დამატებული ღირებულების გადასახადს

6868.4

8182.2

 

8182.2

8730.3

 

8730.3

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის  გრანტები
ბიუჯეტის  გრანტები  განისაზღვროს 195,0   ათასი ლარით

 

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური შესრულება

2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8223.4

8570.4

8315.4

255.0

195.0

0.0

195.0

სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული გრანტები

8223.4

8510.4

8315.4

195.0

195.0

0.0

195.0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

8223.4

8510.4

8315.4

195.0

195.0

0.0

195.0

მიმდინარე

615.3

457.4

262.4

195.0

195.0

0.0

195.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

195.0

195.0

0.0

195.0

195.0

0.0

195.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)

7608.1

8053.0

8053.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი (რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი )

7608.1

8053.0

8053.0

 

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1288,8 ათასი ლარით

 

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური შესრულება

2020 წლის დაზუსტებული   გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1199.9

1025.0

0.0

1025.0

1288.8

0.0

1288.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

252.3

183.0

0.0

183.0

325.0

0.0

325.0

პროცენტები

44.1

30.0

 

30.0

80.0

 

80.0

დივიდენდები

0.0

0.0

 

 

80.0

 

80.0

რენტა

208.3

153.0

0.0

153.0

165.0

0.0

165.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

185.6

130.0

 

130.0

140.0

 

140.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

22.6

23.0

 

23.0

25.0

 

25.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

131.9

104.0

0.0

104.0

154.0

0.0

154.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

117.7

95.0

0.0

95.0

145.0

0.0

145.0

სანებართვო მოსაკრებელი

72.3

53.0

 

53.0

100.0

 

100.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

45.4

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14.3

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14.3

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

733.4

730.0

 

730.0

800.0

 

800.0

ტრანსფერები რომლებიც არა არის კლასიფიცირებული

82.2

0.0

 

 

9.8

 

9.8

 


მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს   9401,1   ათასი ლარით
ათასი ლარი

  დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

II. ხარჯები

8821.4

9403.5

421.7

8981.8

9401.1

0.0

9401.1

შრომის ანაზღაურება

1836.8

1859.4

0.0

1859.4

1911.6

0.0

1911.6

საქონელი და მომსახურება

1154.3

1185.3

271.8

913.5

1114.8

0.0

1114.8

პროცენტი

25.6

33.2

0.0

33.2

35.0

0.0

35.0

სუბსიდიები

4456.5

4972.1

0.0

4972.1

5384.1

0.0

5384.1

გრანტები

30.0

23.4

0.0

23.4

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.9

659.9

0.0

659.9

700.2

0.0

700.2

სხვა ხარჯები

755.3

670.1

149.9

520.2

225.4

0.0

225.4

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება   განისაზღვროს  2753,6 ათასი ლარის ოდენობით,  მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა  2953,6  ათასი  ლარით,    ხოლო  არაფინანსური აქტივების კლება   200,0   ათასი  ლარით.

 

ათასი ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის   ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლისპროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ არი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

85.7

197.9

 

197.9

272.8

0.0

272.8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

85.7

197.9

0.0

197.9

272.8

0.0

272.8

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

59.3

58.0

0.0

58.0

40.5

0.0

40.5

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

25.1

137.9

0.0

137.9

185.0

0.0

185.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

1.3

2.0

0.0

2.0

47.3

0.0

47.3

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7616.2

10633.9

8067.4

2566.5

2617.6

0.0

2617.6

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

3370.8

6597.9

6090.6

507.3

209,7

0.0

209,7

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

12.0

0.0

12.0

7.0

0.0

7.0

02 03

ბინათმშენებლობა

367.7

45.7

5.4

40.3

0.0

0.0

0.0

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

618.8

142.2

476.6

450.0

0.0

450.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1227.9

1674.8

736.2

938.7

1500.8

0.0

1500.8

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

 

15.0

 

15.0

 

 

 

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

1675.6

300.3

300.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

75.0

0.0

75.0

0.0

0.0

0.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

683.3

792.7

792.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა

50.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

240.8

501.7

0.0

501.7

450.0

0.0

450.0

04 00

განათლება

357.9

828.7

711.7

117.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

19.9

117.0

0.0

117.0

 

 

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

338.0

602.0

602.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის  პროგრამა

 

109.7

109.7

 

 

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

159.2

313.4

115.7

197.6

63.2

0.0

63.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

127.2

169.8

115.7

54.1

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

0.0

21.0

0.0

21.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

1.3

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

125.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

0.0

142.8

115.7

27.0

0.0

 

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

32.0

143.5

0.0

143.5

63.2

0.0

63.2

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

21.8

15.2

0.0

15.2

13.2

0.0

13.2

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

0.0

128.3

0.0

128.3

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სულ  ჯამი

8223.3

11973.8

8894.8

3079.1

2953.6

0.0

2953.6

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ათასი ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

 
 
 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

88.1

200.0

200.0

 

 

ძირითადი აქტივები

42.7

100.0

100.0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

45.4

100.0

100.0

 

 

მიწა

45.4

100.0

100.0

 

 

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების   ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი  რედაქციით:

 

ათასი ლარი
 

დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020 დაზუსტებული გეგმა

2021  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ              არი შემოსა   ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ              არი შემოსა   ვლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2596.3

3023.7

0.0

3023.7

3258.9

0.0

3258.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2596.3

2903.4

0.0

2903.4

3140.2

0.0

3140.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2596.3

2877.9

0.0

2877.9

3090.2

0.0

3090.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

25.5

0.0

25.5

50.0

0.0

50.0

7013.0

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

33.4

0.0

33.4

30.0

0.0

30.0

70133.0

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

33.4

0.0

33.4

30.0

0.0

30.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

86.9

0.0

86.9

88.7

0.0

88.7

702

თავდაცვა

71.8

78.8

0.0

78.8

126.0

0.0

126.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3426.8

6709.8

6090.6

619.2

267.1

0.0

267.1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6.1

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

70421

სოფლის მეურნეობა

6.1

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

7045

ტრანსპორტი

3390.7

6597.9

6090.6

507.3

209.7

0.0

209.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3390.7

6597.9

6090.6

507.3

209.7

0.0

209.7

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

30.0

104.5

0.0

104.5

50.0

0.0

50.0

70473

ტურიზმი

30.0

104.5

0.0

104.5

50.0

0.0

50.0

705

გარემოს დაცვა

6.0

729.1

0.0

729.1

754.9

0.0

754.9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

413.2

0.0

413.2

460.9

0.0

460.9

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

6.0

315.9

0.0

315.9

294.0

0.0

294.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6207.3

5304.7

2126.6

3178.1

3351.9

0.0

3351.9

7061

ბინათმშენებლობა

705.7

445.5

128.9

316.6

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

0.0

833.6

0.0

833.6

863.4

0.0

863.4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

5501.5

4025.6

1997.8

2027.9

2488.5

0.0

2488.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

469.2

577.4

0.0

577.4

578.1

0.0

578.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

157.7

169.9

0.0

169.9

199.7

0.0

199.7

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

311.5

407.5

0.0

407.5

378.4

0.0

378.4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1471.7

1732.9

115.7

1617.1

1624.5

0.0

1624.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

737.6

766.8

115.7

651.0

639.0

0.0

639.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

670.3

863.6

0.0

863.6

874.2

0.0

874.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

1.8

18.5

0.0

18.5

26.3

0.0

26.3

709

განათლება

2368.0

2713.3

983.5

1729.8

1841.6

0.0

1841.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1482.2

1742.5

109.7

1632.8

1741.8

0.0

1741.8

7092

ზოგადი განათლება

852.9

923.8

873.8

50.0

50.0

0.0

50.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

852.9

923.8

873.8

50.0

50.0

0.0

50.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

32.9

47.0

0.0

47.0

49.8

0.0

49.8

710

სოციალური დაცვა

453.2

561.0

0.0

561.0

602.9

0.0

602.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22.9

29.4

0.0

29.4

80.0

0.0

80.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22.9

29.4

0.0

29.4

80.0

0.0

80.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

47.2

71.8

0.0

71.8

136.0

0.0

136.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

383.1

459.8

0.0

459.8

386.9

0.0

386.9

 

სულ

17070.3

21430.7

9316.5

12114.2

12406.0

0.0

12406.0

 


მუხლი 10. საოპერაციო და მთლიანი სალდო
                                                                                                                                                                                         ათასი ლარი

 

  დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

-3086.0

-6604.2

-6090.6

-513.6

-1039.1

0.0

-1039.1

 მთლიანი სალდო

-3086.0

-6604.2

-6090.6

-513.6

-1039.1

0.0

-1039.1

 

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  განისაზღვროს - 391,9 ათასი ლარი.

 

ათასი ლარი

  დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

950.4

-1853.1

-1001.1

-852.0

-391.9

0.0

-391.9

ზრდა

950.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

950.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1853.1

1001.1

852.0

391.9

0.0

391.9

ვალუტა და დეპოზიტები

 

1853.1

1001.1

852.0

391.9

0.0

391.9

 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება 
ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება განისაზღვროს  51,321 ათ.ლარის  ოდენობით.

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.


თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის, მრეწველობისა და სხვა დარგების განვითარებას.
 

ორგა     ნიზაც იული             კოდი

დასახელება

 

 

2019 წლის   ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლისპროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ          არი შემოს   ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ        არი შემოსავ  ლები

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9634.1

12014.5

8217.3

3797.2

3619.1

0.0

3619.1

 

ხარჯები

1992.2

1380.6

149.9

1230.7

1001.5

0.0

1001.5

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

პროცენტი

25.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1356.1

895.8

0.0

895.8

944.1

0.0

944.1

 

გრანტები

30.0

19.5

0.0

19.5

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7616.2

10633.9

8067.4

2566.5

2617.6

0.0

2617.6

 

ვალდებულებების კლება

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

3390.7

6597.9

6090.6

507.3

209.7

0.0

209.7

 

ხარჯები

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3370.8

6597.9

6090.6

507.3

209.7

0.0

209.7

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

833.6

0.0

833.6

863.4

0.0

863.4

 

ხარჯები

0.0

821.6

0.0

821.6

856.4

0.0

856.4

 

სუბსიდიები

0.0

821.6

 

821.6

856.4

 

856.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

0.0

12.0

7.0

0.0

7.0

02 03

ბინათმშენებლობა

705.7

445.5

128.9

316.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

338.0

399.8

123.5

276.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

338.0

399.8

123.5

276.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367.7

45.7

5.4

40.3

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

6.1

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

ხარჯები

6.1

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

634.2

149.2

485.0

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

0.0

15.4

7.0

8.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

618.8

142.2

476.6

450.0

0.0

450.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1301.9

1694.2

755.5

938.7

1500.8

0.0

1500.8

 

ხარჯები

48.4

19.4

19.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

21.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

25.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

19.4

19.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1227.9

1674.8

736.2

938.7

1500.8

0.0

1500.8

 

ვალდებულებების კლება

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

89.2

0.0

89.2

87.7

0.0

87.7

 

ხარჯები

0.0

74.2

0.0

74.2

87.7

0.0

87.7

 

სუბსიდიები

0.0

74.2

 

74.2

87.7

 

87.7

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

1853.4

300.3

300.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

177.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

177.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1675.6

300.3

300.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

30.0

104.5

0.0

104.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

30.0

29.5

0.0

29.5

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

გრანტები

30.0

19.5

0.0

19.5

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

75.0

0.0

75.0

0.0

0.0

0.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

683.3

792.7

792.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

683.3

792.7

792.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა

1406.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1356.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1356.1

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

256.7

515.0

0.0

515.0

450.0

0.0

450.0

 

სხვა ხარჯები

15.8

13.3

0.0

13.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.8

501.7

0.0

501.7

450.0

0.0

450.0

 

ათას ლარში

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების რეკონსტრუქცია  და  მოვლა- შენახვა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

     209,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გზების რეკონსტრუქცია მოვლა-შენახვის სამუშაოები სენაკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას და მიმდინარე შეკეთებას. ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:   სახოკიას ქუჩის ჩიხის, დემეტრე თავდადებულის ქუჩის რეაბილიტაცია და ხორშის ადმინისტრაციული  ერთეულის საგუგუნაოს  უბანში ხიდამდე მისასვლელ  გზაზე ბეტონის  საფარის მოწყობის სამუშაოები.

მიღწეული შედეგი

ადამიანების  უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 02

863,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“ 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.    ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  გარე   განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის  გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს დაახლოებით  5000 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 50 პროცენტს. განათებულია 185 კილომეტრი მონაკვეთი,აგრეთვე უნდა განათდეს შიდა გზების  მონაკვეთები.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: - გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     სოფლის   მეურნეობის  ღონისძიება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02  04

7,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა „დამწყები მეფუტკრე“, რომელიც ითვალისწინებს  სოფლად მცხოვრები განსაკუთრებით მოწყვლადი კატეგორიების   (ახალგაზრდები, ქალები, მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახები) ჩართვას მეფუტკრეობის სფეროში, თეორიული და პრაქტიკული სწავლებით საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და დარგის განვითარებისათვის საჭირო ინვენტარებით   ( ბუკი,ფუტკრის ოჯახი) უზრუნველყოფას.  

  პროგრამა  „აგროტური“ ფერმერების,მცირე მეწარმეებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების სპეციალისტებისათვის  სას.სამ პროდუქციის წარმოებაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებში მიღებული ახალი სტანდარტების გაცნობისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით.

“აგროფესტივალი-სენაკი 2021“, რომლის მიზანია აგრარულ სექტორში  ჩართული ფერმერების ,კოოპერატივებისა და მცირე საწარმოების გაცნობა,მათ მიერ წარმოებული                          პროდუქციის პოპულარიზება, ცნობადობის გაზრდა და ხელშეწყობა.აგროფესტივალის შემადგენელი ნაწილი იქნება „ყველის ფესტივალი“,რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ფერმერთა/მეწარმეთა ხელშეწყობა. ასევე  „თაფლის ფესტივალი“ ,რომლის მიზანია ქართული ფუტკრის პოპულარიზაცია,  თაფლისა და ფუტკრის სხვა პროდუქტების  გამოფენა დამწყები მეფუტკრეების  წახალისებისა და მეფუტკრეობის დარგის პოპულარიზაციის მიზნით.გასტრონომიული ტურიზმის დანერგვა და პოპულარიზაცია სენაკის მუნიციპალიტეტში.

მცირე მეწარმეებისა და ფერმერების  ხელშეწყობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 პროგრამა „დამწყები მეფუტკრე“-მეფუტკრეობის დარგის პოპულარიზაცია, მეფუტკრეობით დაინტერესებული  და ჩართული მოწყვლადი კატეგორიები. პროგრამაში  ჩართული  მოტივირებული, თეორიული და პრაქტიკული  უნარ-ჩვევებით ცნობიერება ამაღლებული  და ეკონომიკურად გაძლიერებული დამწყები მეფუტკრეები.

„აგროტური“- საქართველოს მთავრობის მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული პროგრამების, პრაქტიკაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა  და რეგულაციების საკითხებზე ინფორმირებული ფერმერები და მცირე მეწარმეები.აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. 

პროგრამა „აგროფესტივალი-სენაკი2021“ - სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადგილობრივი ფერმერების წახალისება,მათი ცნობადობის გაზრდა.დამკვიდრებული “ქართული ყველის ფესტივალის” გამრავალფეროვნება. „თაფლის ფესტივალის’’ ტრადიციის დამკვიდრება სენაკის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი წარმოების პროდუქციით გამოყენებით  ქართული ( მეგრული) სამზარეულოს გაცნობის გზით გასტრონომიული ტურიზმის დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების პოპულარიზაცია. 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო  დოკუმენტაციისა  და საექსპორტო  მომსახურების  შესყიდვა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 05

450,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 06

1500,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო შუქნიშნების და დაწოლილი პოლიციელის მოწყობა. გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.  შეძენილ იქნება: ტრაქტორი (ექსკავატორი); კომბინირებული თვითმცლელი და ქალაქის სარეცხი   ავტომანქანა; სანაგვე ურნები;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ქალაქის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 07

87,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“ 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების   

  ინფრასტრუქტურის     მოწყობა, მოწესრიგება.    

  პროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება  სენაკის მუნიპალიტეტის   

   ტერიტორიაზე არსებული 14 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობას.
  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - სენაკის  მუნიციპალიტეტის   საზოგადოებრივი  მომსახურების ცენტრის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 .შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 09

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში გაგრძელდება  სენაკის მუნიპალიტეში არსებული კულტურულ-ისტორიული ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაცია:

კულტურულ და ისტორიული ძეგლების/ობიექტების პასპორტიზაცია, მათზე ინფორმაციის შევსება, ძირითადი მონაცემების განახლება, ფოტოდოკუმენტაცია, რომელიც  აიტვირთება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ შექმნილ გის პორტალზე.

 

ტურისტული მარშრუტების შექმნა:

სენაკის მუნიციპალიტეტში  ტურისტული  ბილიკის ქსელის შექმნა, რომელიც დაიწყება  ქ. სენაკიდან და მოიცავს ნოქალაქევის, შხეფის, ეკის  თემებს.  ვიზიტორები გაეცნობიან    სენაკის   კულტურულ  და ბუნებრივ   მემკვიდრეობას, ისტორიას. მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები სათავგადასავლო და რეკრეაციული ტურიზმისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. განხორციელდება მარშრუტების მარკირება, მანიშნებლებისა და საინფორმაციო დაფების დამზადება-მონტაჟი. ასევე, შეიქმნება ტურისტული ბილიკების ელექტრონული ვერსიები, რომელიც დატანილი იქნება ტურისტებისთვის განკუთვნილ შესაბამის აპლიკაციებზე.

 

ვებ-გვერდის მარკეტინგული მომსახურება:

 

UNDP-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში შექმნილია ახალი ვებ-გვერდი tourism.senaki.gov.ge, ფეისბუქ გვერდი visit senaki, რომელიც მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტულად მნიშვნელოვანი ძეგლების და ამ სფეროში დაინტერესებული ადამიანების გაცნობა-პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ამ გვერდის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საჭიროა ვებ-გვერდის მარკეტინგული მომსახურების გაწევა და ასევე, სოციალური ქსელის სათანადოდ ადმინისტრირება.

 

ტრენინგები:

 

ტურიზმის სფეროში ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების, ამ სფეროში დაინტერესებული ადამიანების საჭიროებებიდან გამომდინარე პროფესიული ცოდნის გაზრდა ტრენინგ-კურსებით.

 

დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია:

 

დმო-ს დანიშნულებაა სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის ტურიზმის პოპულარიზაცია.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების/ობიექტების დოკუმენტირება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან თანამშრომლობით, პოპულარიაზაციას გაუწევს ჩვენს კულტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობას. ტურისტული მარშრუტების მოწყობა, ამ ტურისტული ბილიკების ელ. ვერსიები ხელს შეუწყობს ტურისტების კომფორტულ გადაადგილებას.  გამართული ინფრასტრუქტურის, გაზრდილი საინფორმაციო კამპანიის  პირობებში გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც გამოიწვევს ადგილობრივი ბიზნესების განვითარებას.  ჩვენ მიერ დაგეგმილი ტრენინგები ხელს შეუწყობს ტურიზმის სფეროში ჩართულ ადამიანებს  განავითარონ უნარები და გააუმჯობესონ სერვისები/საქმიანობები. ასევე, მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროში არსებულ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის, ამ სფეროში ჩართული ადამიანების გაცნობა-პოპულარიზაცია მოხდება ახალი ვებ-გვერდის მეშვეობით, რომლის სწორად დაგეგმილი მარკეტინგული მომსახურება ეფექტური და სასარგებლო იქნება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებისთვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 12

        450,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება რეგიონის  განვითარების  ფონდიდან  გამოყოფილი  ინფრასტრუქტურული პროექტების    თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ქალაქის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

 

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს  დაცვა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

 

ათას ლარში

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის   ფაქტი

სულ

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლისპროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6.0

729.1

0.0

729.1

754.9

0.0

754.9

 

ხარჯები

6.0

727.1

0.0

727.1

754.9

0.0

754.9

 

საქონელი და მომსახურება

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სუბსიდიები

0.0

721.1

0.0

721.1

748.9

0.0

748.9

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

0.0

413.2

0.0

413.2

460.9

0.0

460.9

 

ხარჯები

0.0

413.2

0.0

413.2

460.9

0.0

460.9

 

სუბსიდიები

0.0

413.2

 

413.2

460.9

 

460.9

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

0.0

309.9

0.0

309.9

288.0

0.0

288.0

 

ხარჯები

0.0

307.9

0.0

307.9

288.0

0.0

288.0

 

სუბსიდიები

0.0

307.9

 

307.9

288.0

 

288.0

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

 03 01

460.9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“ 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა; მოწესრიგებული და დასუფთავებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 66000 კვმ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 პროცენტია. წელიწადში  ხდება 6000 ტონა ნარჩენების გატანა. დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების  შესყიდვა, ( დაახლოებით 800 ურნა და 2 ნაგავმზიდი), გაგეგმილია დასასუფთავებელი  ტერიტორიების გაფართოება  50%-მდე, ამისათვის საჭიროა მეეზოვეების  მუშა მეეზოვეების დამატება

   

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 ეკლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება;  

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 02

288,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა; .მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამა მოიცავს სანიაღვრე სისტემების მოვლა პატრონობას, დღეს არსებული მდგომარეობით უხვი ნალექის პირობებში ჭავჭავაძის, ხორავას და ნაწილობრივ აღმაშენებლი, კოსტავას  ქუჩები იტბორება და არ ხდება ნალექის გატარება, ასევ გაუმართავია არსებული სისტემები რადგან არ ხდებოდა დროული გაწმწნდა. მუნიციპალიტეტი გეგმავს ახალი რამოდენიმე სანიაღვრე სისტემის მოწყობას და არსებული სისტემის გაწმენდას უზრუნველყოფს ჩვენი ცენტრი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა  პარკების  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავებით განახლება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 03

 

6,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტაციული სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 

 


მუხლი 15. განათლება
   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება. სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობა, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

 

                                                                                                                                                                                        ათასი ლარი

 

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის   ფაქტი

სულ

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლისპროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

2368.0

2713.3

983.5

1729.8

1841.6

0.0

1841.6

 

ხარჯები

2010.1

1884.6

271.8

1612.8

1841.6

0.0

1841.6

 

საქონელი და მომსახურება

438.9

318.8

271.8

47.0

49.8

0.0

49.8

 

სუბსიდიები

1509.1

1565.8

0.0

1565.8

1791.8

0.0

1791.8

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

62.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357.9

828.7

711.7

117.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1482.2

1632.8

0.0

1632.8

1741.8

0.0

1741.8

 

ხარჯები

1462.4

1515.8

0.0

1515.8

1741.8

0.0

1741.8

 

სუბსიდიები

1462.4

1515.8

 

1515.8

1741.8

 

1741.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.9

117.0

0.0

117.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

852.9

923.8

873.8

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

514.9

321.8

271.8

50.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

410.8

271.8

271.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

46.8

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

 

სხვა ხარჯები

57.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

338.0

602.0

602.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

32.9

47.0

0.0

47.0

49.8

0.0

49.8

 

ხარჯები

32.9

47.0

0.0

47.0

49.8

0.0

49.8

 

საქონელი და მომსახურება

28.1

47.0

0.0

47.0

49.8

0.0

49.8

 

სხვა ხარჯები

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

0.0

109.7

109.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

109.7

109.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 01

1741,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სენაკის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით სენაკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 27 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1380-ი  აღსაზრდელი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 204  აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის

№488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა როგორც ქალაქად ისე სოფლად.

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და შრომის ანაზღაურების ეტაპობრივი ზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების  დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1380-ი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 02

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

მოსალოდნელი შედეგი

 მასწავლებელთა  კმაყოფილის  დონის  ამაღლება

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების  ღონისძიებების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 04

49.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს:

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების დაფინანსებას და თანადაფინანსებას; სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; საგანმანათლებლო ექსკურსიებში მონაწილეობას; სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ბილეთების შეძენას; სახელოვნებო სფეროში მაღალი რანგის პროფესიონალი ხელოვანების მოწვევას და მასტერ კლასების ჩატარებას; კლასიკური და ხალხური მუსიკალური ფესტივალების გამართვას;   სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას; საცნობარო ბუკლეტებისა და სიგელების დამზადებას;

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება  წარმატებული მოსწავლეების წახალისება. მოზარდთა ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა. მათი პატრიოტული სულისკვეთებთ აღზრდა და  ეროვნული ცნობიერების ამაღლება;

 

 

 


მუხლი 16. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი

         კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    

   კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების მიმართულებით აუცილებელია ხელი შევუწყოთ კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 

ათას ლარში

 

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის   ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლისპროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1471.7

1732.9

115.7

1617.1

1624.5

0.0

1624.5

 

ხარჯები

1312.6

1419.5

0.0

1419.5

1561.3

0.0

1561.3

 

საქონელი და მომსახურება

40.1

50.4

0.0

50.4

119.2

0.0

119.2

 

სუბსიდიები

1259.9

1357.0

0.0

1357.0

1430.0

0.0

1430.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

12.5

12.1

0.0

12.1

12.1

0.0

12.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.2

313.4

115.7

197.6

63.2

0.0

63.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

737.6

766.8

115.7

651.0

639.0

0.0

639.0

 

ხარჯები

610.4

597.0

0.0

597.0

639.0

0.0

639.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.9

0.0

2.9

2.9

0.0

2.9

 

სუბსიდიები

607.1

582.0

0.0

582.0

624.0

0.0

624.0

 

სხვა ხარჯები

3.3

12.1

0.0

12.1

12.1

0.0

12.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.2

169.8

115.7

54.1

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

384.0

390.0

0.0

390.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

384.0

369.0

0.0

369.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.0

0.0

21.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

224.5

219.0

0.0

219.0

224.0

0.0

224.0

 

ხარჯები

223.1

213.0

0.0

213.0

224.0

0.0

224.0

 

სუბსიდიები

223.1

213.0

 

213.0

224.0

 

224.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

129.1

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

3.3

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.9

0.0

2.9

2.9

0.0

2.9

 

სხვა ხარჯები

3.3

12.1

0.0

12.1

12.1

0.0

12.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

0.0

142.8

115.7

27.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

142.8

115.7

27.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

670.3

863.6

0.0

863.6

874.2

0.0

874.2

 

ხარჯები

638.3

720.1

0.0

720.1

811.0

0.0

811.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.4

29.0

0.0

29.0

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

590.8

691.1

0.0

691.1

721.0

0.0

721.0

 

სხვა ხარჯები

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.0

143.5

0.0

143.5

63.2

0.0

63.2

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

427.7

490.8

0.0

490.8

519.2

0.0

519.2

 

ხარჯები

405.9

475.6

0.0

475.6

506.0

0.0

506.0

 

სუბსიდიები

403.0

475.6

 

475.6

506.0

 

506.0

 

სხვა ხარჯები

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.8

15.2

0.0

15.2

13.2

0.0

13.2

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

198.0

215.5

0.0

215.5

215.0

0.0

215.0

 

ხარჯები

187.8

215.5

0.0

215.5

215.0

0.0

215.0

 

სუბსიდიები

187.8

215.5

 

215.5

215.0

 

215.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

44.6

29.0

0.0

29.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

44.6

29.0

0.0

29.0

90.0

0.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.4

29.0

0.0

29.0

90.0

0.0

90.0

 

სხვა ხარჯები

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

0.0

128.3

0.0

128.3

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

1.8

18.5

0.0

18.5

26.3

0.0

26.3

 

ხარჯები

1.8

18.5

0.0

18.5

26.3

0.0

26.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.8

18.5

0.0

18.5

26.3

0.0

26.3

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

30.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

30.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

30.0

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

32.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

32.0

34.0

 

34.0

35.0

 

35.0

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 01

400,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტის   საყოველთაობის ა და ხელმისაწვდომობის   უზრუნველყოფა:

სპორტული   ტარადიციების   დაცვა,   გაღრმავება,   სპორტის   განვითარება:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების  წესის პოპულარიზაცია; მატერია

ლური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება,სპორტის ინდუსტრიის განვითარება.ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება ახორციელებს სწავლებებს შემდეგი მიმართულებით:ბერძნულ რომაული ჭიდაობა,კრივი,რაგბი,ჭადრაკი,კარატე-დო,კალათბურთი,ძიუდო. ტაეკვანდო, ხელბურთი, ფრენბურთი, მკლავჭიდი და სხვა. სასპორტო გაერთიანებაში ფუნქციონირებს   სულ სპორტის 11 სახეობის 46 ჯგუფი 24 მწვრთნელის მეშვეობით,სადაც ირიცხება 467 მოზარდი,ასევე გაერთიანებაში აღრიცხულია  18 წელს ზემოთ მოქმედი    17 სპორტსმენი.სასპორტო გაერთიანება გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში.სასპორტო გაერთიანება წარმატებულ სპორტსმენებს  წახალისების მიზნით აჯილდოვებს  (დაკავებული ადგილების) შესაბამისად ფულადი  ჯილდოთი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის  განვითარების  ღონისძიებათა  პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 02

224,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა).ი.პ.  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  „საფეხბურთო  კლუბი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშვთა ,ჭაბუკთა  საფეხბურთო   გუნდებისა  და   მოთამაშეების  ოსტატობის  დონის  ამაღლება,   სხვადასხვა  ასაკობრივი  ჯგუფების  მიხედვით   საქართველოს  ნაკრები  გუნდებისათვის  პერსპექტიული   მოთამაშეების  შერჩევა.  გათამაშების  მიხედვით  გამარჯვებული  გუნდების   გამოვლენა.

მოსალოდნელი შედეგი

საფეხბურთო  კლუბის ფეხბურთელთა  გუნდი   ეგრისისა  და   ასაკობრივი   ჯგუფების  მიერ  სხვადასხვა  ტურნირებში  მონაწილეობის  შედეგად   დაკავებული  ადგილები.  საანგარიშო პერიოდში ბავშთა  დაინტერესება  და  ჩართვა  სპორტულ  ცხოვრებაში  ფეხბურთის  განვითარებისათვის.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 02

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
      სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე მოყვარული სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  ჯილდოებითა და ფასიანი საჩუქრებით;
     საანგარიშო წლის მანძილზე წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების წახალისება ერთჯერადი ფულადი ჯილდოებით;
    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, მოყვარულთა ფეხბურთის ლიგისა და ევროპის სპორტული კვირეულის სენაკის მუნიციპალური თამაშების ჩატარება-ორგანიზება და გამარჯვებულებისათვის რეგიონალურ და ზონალურ ეტაპებზე ტრანსპორტირებაში და ფორმებით უზრუნველყაფაში ხელშეწყობა.
    პროგრამის მიზანია:
    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მონაწილეთა ჩართულობის მზარდი მაჩვენებელი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 01

519,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ძირითადი მიზანია  სენაკისა და მისი თემების მაცხოვრებელი  მოსწავლე-ახალგაზრდობის ესთეტიკურ-შემეცნებითი აღზრდა, კულტურული ტრადიციების  მხარდაჭერა, განვითარება ,და და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება,  მათი შემოქმედებითი ცხოვრების  გამრავალფეროვნება.

 მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და ზოგადად მოსახლეობის  კულტურული განვითარებისათვის ფუნქციონირებენ სხვადასხვა ანსანბლები(ხალხური ცეკვების,   ხალხური  და საესტრადო სიმღერების) , ფუნქციონირებს ცენტრის ახალგაზრდული თეატრი ,,ფიროსმანი“რომელიც ხშირად გასვლით  სანახაობებს აწყობს თბილისსა და რეგიონებში და  მაყურებლის მხრიდან დიდი მოწონებიტ სარგებლობს. ცენტრში ფუნქციონირებს  საესტრადო საკრავების, კომპიუტერული სწავლების, მხატვრული კითხვის წრეები, აგრეთვე ფუნქციონირებს ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის სექცია ,,მწვანე ერთობა“ და სხვა

ცენტრში არსებული სექციებისა და წრეების, ახალგაზრდული თეატრი-,,ფიროსმანის“ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა  მათი მუნიციპალურ, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით(გასვლითი კონცერტების,  გასვლითი სპექტაკლების მოწყობა, მათი ფესტივალებში  მონაწილეობა) და სხვა შიდა ღონისძიებების ჩატარება სენაკისა და მისი თემების მოსახლეობის კულტურულ -ესთეტიკური დონის ამაღლების მიზნით. 

ცენტრში ფუნქციონირებს  სულ 15 ბიბლიოთეკა. აქედან 1 საჯარო,14 კი განთავსებულია სენაკის სხვდასხვა სოფლებში. 2018 წლის აღწერა-ინვენტარიზაციის მიხედვით სულ წიგნადი ფონდის რაოდენობა შეადგენდა 153473 ცალ წიგნს. ფონდის ღირებულება კი -344668,98 ლარს.2019 წელს  შეძენილ იქნა4349  ლარის ღირებულების წიგნი. სულ დღეის მდგომარეობით წიგნადი ფონდის ღირებულება შეადგენს 349017,98 ლარს.  სულ   ბიბლიოთეკებში 2019 წელს ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენდა  3550 ვიზიტორს .არსებული ბიბლიოთეკების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა მოძველებულია, რაც  გარკვეულწილად აფერხებს ვიზიტორთა მზარდ შემოდინებას .ბიბლიოთეკები მეტ-ნაკლებად საჭიროებენ ტექნიკური აღჭურვილობის განახლებას, სამკითხველო დარბაზების გარემონტებას, განსაკუთრებით სოფლებში.   მზარდი  ახალი ტექნოლოგიების შესაბამისად, მიზანშეწონილია ელექტრონული ბიბლიოთეკის დანერგვა. საჭიროება მოითხოვს მოსახლეობაში ჩავატაროთ პროპაგანდა  ზემოთ აღნიშნული სერვისით მათ დაინტერესებაზე, რათა მივაღწიოთ  მთავარ მიზანს:-,,მკითხველის დაინტერესება და ცნობიერების ამაღლება“

ცენტრის შემავალ ორგანიზაციებში ფუნქციონირებს 4 მუზეუმი: 2 ქალაქად, 2 სოფლებში. მუზეუმების ფონდების მოცულობა შეადგენს  სულ 7398 ექსპონატს.  სტატისტიკური მონაცემებით მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა(2019წ) შეადგნს 3118 ვიზიტორს.ექსკურსიების რიცხვი  უდრის 103-ს,გამოფენების რიცხვი კი-10-ს. მუზეუმებიც საჭიროებენ მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის განახლებას თანამედროვე სტანდარტების დონეზე, ინტერიერის განახლებას, რაც ასე მნიშვნელოვანია სტუმრების  მიღების შემთხვევაში.

მიზანშეწონილია გადამზადდნენ მუზეუმის თანამშრომლები,აგრეთვე ჩატარდეს მოსახლეობაში პროპაგანდა ახალი სერვისების დანერგვის სიკეთეზე,მოვიზიდოთ ტურისტები და ავამაღლოთ მოსახლეობის ცნობიერების დონე.

მოსალოდნელი შედეგი

 სრულად სენაკისა და მისი თემების მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა, ჯანსაღი მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღზრდა სულიერად  და ფიზიკურად.

ცენტრის ორგანიზაციების სრული დატვირთვითლი ფუნქციონირება  და ამით მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

,,ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების  ხელშეწყობის პროგრამა“

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 02

215,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის  ხელოვნების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   

პროგრამის მიზანია სენაკის მუნიციპალიტეტში სამუსიკო და საბალეტო ხელოვნების, სახვითი და   გამოყენებითი ხელოვნების საგანმანათლებლო მიმართულებებზე ახალი თაობის თანაბარი ხემისაწვდომობის  უზრუნველყოფა.

     სახელოვნებო-საგანმნათლებლო სფეროში ინოვაციური მიდგომის შემუშავება და ინიციატივების/ პროექტების  განხორციელება.

       სენაკის მუნიციპალიტეტში ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების დარგების პოპულარიზაციისათვის შექმნილია ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი”, რომელიც ახორციელებს  სკოლისგარეშე  სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამებს.

      ცენტრში  ფუნქციონირებს ადმინისტრაცია და პედაგოგიური  საბჭო.  ცენტრი საკუთარი საქმიანობის  შემუშავებისას, დაგეგმასა  და  მისი  რეალიზაციის  პროცესში ხელმძღვანელობს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის, საკუთარის  წესდების, საქართველოს  კულტურის  განვითარების გრძელვადიანი ,,კულტურის ტრაგედია  2025“ და  ხელოვნების  სფეროში მომქმედი  რეკომენდაციების და სხვა სამართლებრივი ნორმატივების  თანახმად.ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს  მუნიციპალიტეტის  საჯარო და კერძო  სკოლების  დორექციებთან და მოსწავლეებთან,მომიჯნავე  სფეროების  საჯარო და კერძო ოპერატორებთან. ცენტრი  რეგულარულად ატარებს სხვადასხვა  ხასიათის სახელოვნებო-საგანმაანათლებლო და შემოქმედებითი ღონისძიებებს, მონაწილეობს ადგილობრივ, რეგიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. ცენტრში შემაავალი სამუსიკო  და სამხატვრო სკოლებში იმართება გამოსაშვები და გადასაყვანი გამოცდები. სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ  ხორციელდება   ცენტრის  სუბსიდიური   დაფინანსება.

     ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრის სისტემაში ფუნქციონირებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, სცენური ხელოვნების სახეობის-ბალეტის ჯგუფი.

     სამხატვრო და სამუსიკო სკოლებში მიმდინარეობს სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზაცია. მოსწავლეთა მუსიკალური, სამხატვრო და საბალეტო აღზრდის მიზანია მოსწავლის სულიერი კულტურის ფორმირება. ბავშვებში მუსიკის, მხატვრობისა და ქორეოგრაფიისადმი სიყვარულისა დაინტერესის გაღვივება. პროგრამები გულისხმობს მჭიდრო ურთიერთკავშირს. ყოველი პროგრამა მოსწავლეს უვითარებს უნარ-ჩვევას როგორც ინდივიდუალრად ასევე კოლექტიურად. სწავლების პროცესში მოსწავლეს არ მოეთხოვება მაღალმხატვრული ღირებულების ხელოვნების ნამუშევრების შესრულება და შექმნა, რადგანაც ამ ფარგლებში განათლება დაწყებითია.

     სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს  საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღეტის  სპეციალობა-სწავლის  ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილებაა, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ჯგუფებში სწავლის ხანგრძლივობა 5 წელია. ბავშვთა  რაოდენობა   სკოლაში შეადგენს  200  აღსაზრდელს. მშობელთა მონაწილეობის ღირებულება  წელიწადში შეადგენს:

საესტრადო  განყოფილება-230  ლარი:

ფორტეპიანო-250  ლარი;

ვიოლინო-200  ლარი;

საგუნდო-250  ლარი;

კლასიკური გიტარა - 250  ლარი;

ხალხური საკრავი: ფანდური-200 ლარი;

 

     სამხატვრო სკოლაში  ბავშვთა რაოდენობა  შეადგენს  50 ბავშვს. მშობელთა მონაწილეობის ღირებულება  წელიწადში 100 ლარია.  ბაშვები ეუფლებიან ფერწერას, გრაფიკას, მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორიას, ხატწერა, ძერწვას, კომპოზიციას. სკოლაში  ეწყობა  შიდა და  საკლასო გამოფენები, ხოლო  სემესტრის  ბოლოს საერთო სასკოლი გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. ხდება წარმატებული მოსწავლეების  დაჯილდოვება. სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს. სკოლაში ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ჯგუფი, სადაც სწავლის კურსის ღირებულება შეადგენს 150  ლარს.

      საბალეტო ჯგუფში, საბალეტო ცეკვის ძირითადი სახეობებს: კლასიკურს და სახასიათო საცეკვაო-მუსიკალური ფორმებს ეუფლება 15 მოსწავლე. მშობელთა მონაწილეობის ღირებულება  წელიწადში შეადგენს 250 ლარს.

      პროგრამა ,,ტრადიციული  და  თანამედროვე  ხელოვნების  პოპულარიზაცია“,  გულისხმობს და ითვალისწინებს  ახალი თაობისათვის და დაინტერესებული პირებისთვის   სახელოვნებო  განათლების   მიღების შესაძლებლობას,  ხელოვნების დარგების პოპულარიზაციას, დამატებითი  ბენეფიციარების  მოზიდვას და  საგანმანათლებლო   პროგრამებში მათ ჩართვას,  ინტეგრირებულ  სწავლების მეთოდიკის გამოყენებას. საგანგებო სუტაუციებისას შესაბამისი რეაგირებას და დისტანციური სწავლების პლატფორმების შექმნას და პრაქტიკაში დანერგვას.

მოსალოდნელი შედეგი

  1. გამართულად ფუნქციონირებს სახელოვნებო-საგანმანათლებლო  სკოლები და ჯგუფები;
  2. ორგანიზებულია  ხელოვნების დარგების მოთხოვნადი  მიმართულებების  ონლაინ სწავლება;

მოსწავლეთა კონტინგენტის შენარჩუნება და ზრდა;

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 04

90,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა-პოპულარიზაციის, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

    კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

   კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

   კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვას და შენარჩუნებას;

   კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, აღდგენა, განვითარება და პოპულარიზაცია;

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების  რეაბილიტაციის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 04

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას

მოსალოდნელი  შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 03

26,3     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:                                                                                                                              ტრენინგები ახალგაზრდებისათვის,საჯარო ლექციები,  წიგნის მოყვარულთა კლუბის ჩამოყალიბება, ფილმების სპორტული ღონისძიებებისა და დოკუმენტური ფილმების  ჩვენების ორგანიზება ღია ცის ქვეშ, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა,  ექსკურსიების ორგანიზება, სხვადსხვა კონკურსების ორგანიზება, შშმ ახალგაზრდების ჩართულობის ორგანიზება სხვადასხვა ღონიძიებებში,  ახალგაზრდული იდეების დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა.

 ქვეპროგრამის მიზანია სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა,  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალგაზრდებისათვის მოტივაციის ამაღლება, მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან, შშმ ახალგაზრდების ჩართულობა, წახალისებული ახალგაზრდების, შემეცნებით ხონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება, ჯანსახი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 05

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სენაკისა  და  ჩხოროწყუს  ეპარქიის   განვითარებისათვის   ხელშეწყობა

მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობის  სულიერების   ამაღლება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 06

35

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შპს საინფორმაციო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მასობრივი საინფორმაციო გაზეთის ,,კოლხეთის",  გამოცემა, საგამომცემლო საქმიანობის წარმოება-თვეში ორჯერ, წლის მანძილზე24 ნომერი. მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი მოვლენების, პროექტების, ინფორმაციული უზრუნველყოფა, საჯარო და კერძო სექტორის, მიმდინარე პროცესების აღწერა, დაფიქსირება, მკითხველთა აზრის გათვალისწინება, მათი ცართულობა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გაკეთებული თუ გასაკეთებელი საქმეების, მნიშვნელოვანი პროქტების, კულტურის, ხელოვნების, სპორტის, განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესების გასაჯაროებით მკითხველთა  ცნობიერების ამაღლება და ა.შ.

მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა

 

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
  მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

 

ათას ლარში

 

ორგა ნი ზაციუ ლი კოდი

დასახელება

2019 წლის   ფაქტი

სულ

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლისპროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ             არი შემოსა   ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ  ლები

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

922.5

1138.4

0.0

1138.4

1181.0

0.0

1181.0

 

ხარჯები

918.2

1138.4

0.0

1138.4

1181.0

0.0

1181.0

 

სუბსიდიები

326.3

425.4

0.0

425.4

457.2

0.0

457.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

536.5

650.0

0.0

650.0

680.3

0.0

680.3

 

სხვა ხარჯები

55.4

63.0

0.0

63.0

43.5

0.0

43.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

469.2

577.4

0.0

577.4

578.1

0.0

578.1

 

ხარჯები

464.9

577.4

0.0

577.4

578.1

0.0

578.1

 

სუბსიდიები

153.4

169.9

0.0

169.9

199.7

0.0

199.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

308.5

407.5

0.0

407.5

374,9

0.0

374,9

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

157.7

169.9

0.0

169.9

199.7

0.0

199.7

 

ხარჯები

153.4

169.9

0.0

169.9

199.7

0.0

199.7

 

სუბსიდიები

153.4

169.9

 

169.9

199.7

 

199.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

308.5

362.5

0.0

362.5

334,9

0.0

334,9

 

ხარჯები

308.5

362.5

0.0

362.5

334,9

0.0

334,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

308.5

362.5

0.0

362.5

334,9

0.0

334,9

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება

0.0

45.0

0.0

45.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

45.0

0.0

45.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

45.0

0.0

45.0

40.0

0.0

40.0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

06 02

სოციალური დაცვა

453.3

561.0

0.0

561.0

602.9

0.0

602.9

 

ხარჯები

453.3

561.0

0.0

561.0

602.9

0.0

602.9

 

სუბსიდიები

172.9

255.5

0.0

255.5

262.6

0.0

262.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

228.0

242.5

0.0

242.5

300.3

0.0

300.3

 

სხვა ხარჯები

52.4

63.0

0.0

63.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

181.4

216.0

0.0

216.0

228.0

0.0

228.0

 

ხარჯები

181.4

216.0

0.0

216.0

228.0

0.0

228.0

 

სუბსიდიები

172.9

216.0

 

216.0

228.0

 

228.0

 

სხვა ხარჯები

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

35.6

53.4

0.0

53.4

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

35.6

53.4

0.0

53.4

110.0

0.0

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.6

53.4

0.0

53.4

110.0

0.0

110.0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

11.6

18.4

0.0

18.4

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

11.6

18.4

0.0

18.4

26.0

0.0

26.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.6

18.4

0.0

18.4

26.0

0.0

26.0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

12.4

13.0

0.0

13.0

18.7

0.0

18.7

 

ხარჯები

12.4

13.0

0.0

13.0

18.7

0.0

18.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.4

13.0

0.0

13.0

18.7

0.0

18.7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

26.0

57.0

0.0

57.0

34.0

0.0

34.0

 

ხარჯები

26.0

57.0

0.0

57.0

34.0

0.0

34.0

 

სხვა ხარჯები

26.0

57.0

0.0

57.0

34.0

0.0

34.0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

14.9

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

14.9

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.9

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

06 02 08

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

22.9

29.4

0.0

29.4

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

22.9

29.4

0.0

29.4

80.0

0.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.9

29.4

0.0

29.4

80.0

0.0

80.0

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

5.7

9.7

0.0

9.7

9.6

0.0

9.6

 

ხარჯები

5.7

9.7

0.0

9.7

9.6

0.0

9.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.7

9.7

0.0

9.7

9.6

0.0

9.6

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

34.3

28.0

0.0

28.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

34.3

28.0

0.0

28.0

36.0

0.0

36.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.3

28.0

0.0

28.0

36.0

0.0

36.0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

90.6

75.6

0.0

75.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

90.6

75.6

0.0

75.6

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90.6

75.6

0.0

75.6

0.0

0.0

0.0

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

4.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

4.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

4.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 13

პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

0.0

24.5

0.0

24.5

29.6

0.0

29.6

 

ხარჯები

0.0

24.5

0.0

24.5

29.6

0.0

29.6

 

სუბსიდიები

0.0

24.5

 

24.5

29.6

 

29.6

06 02 14

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

0.0

15.0

0.0

15.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

15.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

15.0

 

15.0

0.0

 

 

06 02 15

პროექტი „შშმ პირთა  საოჯახო ტიპის საცხოვრისი“ თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

0.0

5.0

 

5.0

 

 

                                                                         ჯანმრთელობის დაცვა

   პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  •   ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;
  • იმუნიზაციის  პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას;  ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.
  • პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და  ჰელმინთური დაავადებების  სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის  დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკური მკურნალობას.
  • პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების  დაცვის ზედამხედველობას.
  • ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით(SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდება ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი თვითიზოლაციაში მყოფ პირებზე,  ტარდება PCR (პისიარ) კვლევები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 01 01

199,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  სენაკის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:                                                                                                     ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;                                                                                გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;                                      ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;                                                                                                                                     ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;                                     თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 .ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

     ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით(SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდება ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი თვითიზოლაციაში მყოფ პირებზე,  ტარდება PCR (პისიარ) კვლევები.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული  მკურნალობის  დაფინანსება და თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 01 02

334.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიურ პაციენტებისა და 18 წლამდე  მოზარდის შემთხვევაში.

ა)სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება  ბენეფიციარებს, დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 800 ლარისა.

ბ)გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა N100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა. დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 800 ლარისა.

გ)სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

დ)მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების შემთხვევაში (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია; კომპიუტერული ტომოგრაფია;   პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია   თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, 18 წლამდე მოზარდებზე და ონკოლოგიურ პაციენტებზე. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინასება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

დ)სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის  გადასახდელი თანხა აღემატება  200 ლარს.

სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან  დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია  პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა).შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი  დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა  წერილი დაფინანსების თაობაზე.

გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა N100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა.

ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებისა და  თანადაფინანსების  ქვეპროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 01 03

 

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ  70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება  განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში

ბ)ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის, ასევე ექიმის დანიშნულებით მედიკამენტების   თანადაფინანსება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 500  ლარისა.

გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის ფარგლებში.

დ) შშმ პირებზე, რომელთა ოჯახები არ არიან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის ფარგლებში.

 

დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა  წერილი დაფინანსების თაობაზე.

ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიქო დაწესებულება წარმოადგენს მედიკამენტების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი  დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე,

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა მედიკამენტებით მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 01 04

3,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების  პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ   ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების  (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა  საჯარო  და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის  მოსწავლეები

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია  990  მოზარდისათვის ხელმისაწვდომობა  აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში  ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების პრევენციაზე.  ჯანმრთელი მოზარდები

 

 

         სოციალური დაცვა

         პროგრამა ითვალისწინებს სოციალური რისკების პრევენციისა და კრიზისზე დროული რეაგირებას, მოწყვლადი ჯგუფებისა და პირების დაცვა-გაძლიერების მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის  გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მზრუნველობამოკლებული ნაწილის კვებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობას,  ოჯახური ძალადობის მსხვეპლთა დაცვას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას,  დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამები მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 01

228,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სენაკის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული  სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 200 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

დაფინანსება 2022--2024 წლებზე
(ათას ლარში)

06 02 02

110,0

365,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დასაძლევად და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენციისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველთვიური დახმარება დახმარება თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით;

დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 51 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება-გაძლიერება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 03

26,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს:

ა)დედ-მამით  ობოლ  ბავშვებზე (18 წლამდე) დახმარებას, კერძოდ, ყოველთვიურად  ერთ  ბავშვზე  გაიცემა  100 ლარი (3 ბენეფიციარი)

დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.

ბ)იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა დახმარება. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულზე ყოველთვიურად 150 ლარის გაცემას (7 ბენეფიციარი)

დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება

გ) ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა - ქვეპროგრამის  სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც  სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ და არის მოლოდინის რეჟიმში მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების  დაფინანსებას  ერთ გაცემაზე არაუმეტეს 80 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად ოჯახის კანონიერ წარმომადგენელის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობა;მომართვა/ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ბავშვთა ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად დარეგისტრირების თაობაზე.  ანგარიშფაქტურა სააფთიაქო დაწესებულებიდან ხელოვნური საკვების მისაღებად;

მოსალოდნელი შედეგი

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 04

18,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილის მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და დევნილი  ოჯახის წევრებს  გაეწევათ  მატერიალური დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

 

 

06 02 06

34,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 3000 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.

დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა  მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრისშესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში). ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

10 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება-არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება

         
 

 

                                                                                                                                                                                                                                

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 07

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ფინანსური დახმარების გაწევას დამოუკიდებლად ცხოვრების, სოციალური ინტეგრაციისა და ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით შემდეგ პირებზე

ა)სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებებიდან. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

ბ)სენაკის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ უსახლკარო, განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, ბინის ქირის უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევათ ფინანსური დახმარება, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

გ)სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებზე, დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 300 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

დ) მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ გაიცემა ერთჯერადად  300 ლარი.

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოწყვლადი კატეგორიების ფინანსური ხელშეწყობა და მათი გაუმჯობესებული  სოციალური მდგომარეობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 08

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

ა პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს, დაიცვას და უზრუნველყოს შშმ პირთა,  თანაბარი უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების რეალიზება, მათი პიროვნული ღირსების პატივისცემა. შშმ პირთა დამოუკიდებლობისა და ცხოვრების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, განვითარების შეფერხების რისკის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარების სტიმულირება. მათი სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ  დახმარებას: ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება:

ა) გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა,აუტიზმი) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (42 ბენეფიციარი) ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

ბ)მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (40 ბენეფიციარი)  წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 200 ლარი;

გ)  სმენადაქვეითებული  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (28 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 200 ლარი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა) სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

მოსალოდნელი შედეგი

110 შშმ პირს გაეწია ფინანსური დახმარება და გაუმჯობესდა  მათი სოციალური პირობები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 06 09

9,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელს შეუწყოს ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობას, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციას.

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს   ფინანსურ დახმარებას შემდეგ კატეგორიაზე, კერძოდ:

ა)100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 300 ლარი (3 ბენეფიციარი);

ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  გაიცემა 1000 ლარი (1 ბენეფიციარი)

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (15 ბენეფიციარი).

დ)აგვისტოს ომის დროს და IAF-მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე  (8 აგვისტოს)  გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი).

დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარება.

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 10

36,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება -გაუმჯობესების ხელშეწყობა.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  150 ლარით  (20 ბენეფიციარი)

დაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც მითითებულია შესაბამისი სამედიცინო ჩვენება

მოსალოდნელი შედეგი

24 პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარს გაეზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა დიალიზის პროგრამით მომსახურების მისაღებად..

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 12

                      6,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“-თვის ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

დღის ცენტრის ფინანსური  მხარდაჭერა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 13

29,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

„საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

პროგრამის მიზანია  უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით და სოციალური მხარდაჭერით. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის,მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. შემუშავდება მუნიციპალიტეტის განახლებული რეაგირების გეგმა. პროექტის ამოცანაა თემის მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევეთან, დაავადებებტან და ეპიდემიებთა, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: 60-65 წელს წელს ზემოთ ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები.ახალგაზდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები.

მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბა/განვითარება  კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა  და სოციალური მხარდაჭერა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 პროექტი „შშმ პირთა  საოჯახო ტიპის საცხოვრისი“ თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

06 02 15

5,0

სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია „ხელი ხელს“

 

 

სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია „ხელი ხელს“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია  სენაკის მუნიციპალიტეტში გაიხსნას შშმ პირთა პირველი საოჯახო ტიპის საცხოვრისი, რომელშიც  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები განთავსდებიან, საოჯახო ტიპის სახლი ოჯახთან მიახლოებული გარემოა სადაც შშმ პირებს საშუალება აქვთ იცხოვრონ, მიიღონ ის ზრუნვა და სერვისები, რასაც ოჯახურ გარემოში მიიღებდნენ.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: ხუთი შშმ პირი, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრისი ან შშმ პირი, რომელმაც მასზე მზრუნველი  დაკარგა.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირებს ეძლევათ მაქსიმალური ხელშეწყობა, რომ იყვნენ დამოუკიდებელნი, გამოავლინონ და განავითარონ საკუთარი უნარები, ეძლევათ საშუალება დასაქმდნენ და თავი საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად იგრძნონ და შეძლონ ჰუმანურ და ინკლუზიურ გარემოში  ცხოვრება.

 

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/  ქვეპროგრამების მიშწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები
 ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების /პროგრამების/  ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული  ბიუჯეტის  დანართში

 


თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები  განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:  
 ათასი ლარი

 

ორგა     ნიზაც იული             კოდი

დასახელება

2019 წლის   ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული  გეგმა

2021 წლისპროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ          არი შემოს   ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ        არი შემოსავ  ლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

17070.4

21430.7

9316.5

12114.2

12406.0

0.0

12406.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

149.0

0.0

149.0

151.0

0.0

151.0

 

ხარჯები

8821.4

9403.5

421.7

8981.8

9401.1

0.0

9401.1

 

შრომის ანაზღაურება

1836.8

1859.4

0.0

1859.4

1911.6

0.0

1911.6

 

საქონელი და მომსახურება

1154.3

1185.3

271.8

913.5

1114.8

0.0

1114.8

 

პროცენტი

25.6

33.2

0.0

33.2

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

4456.5

4972.1

0.0

4972.1

5384.1

0.0

5384.1

 

გრანტები

30.0

23.4

0.0

23.4

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562.9

659.9

0.0

659.9

700.2

0.0

700.2

 

სხვა ხარჯები

755.3

670.1

149.9

520.2

225.4

0.0

225.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8223.3

11975.8

8894.8

3081.0

2953.6

0.0

2953.6

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

2668.1

3102.5

0.0

3102.5

3384.9

0.0

3384.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

149.0

0.0

149.0

151.0

0.0

151.0

 

ხარჯები

2582.4

2904.6

0.0

2904.6

3112.1

0.0

3112.1

 

შრომის ანაზღაურება

1836.8

1859.4

0.0

1859.4

1911.6

0.0

1911.6

 

საქონელი და მომსახურება

641.4

800.1

0.0

800.1

919.8

0.0

919.8

 

პროცენტი

0.0

33.2

0.0

33.2

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

5.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.4

9.9

0.0

9.9

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

72.8

139.7

0.0

139.7

162.4

0.0

162.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.7

197.9

0.0

197.9

272.8

0.0

272.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

51.3

0.0

51.3

51.3

0.0

51.3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

2668.1

2956.7

0.0

2956.7

3216.2

0.0

3216.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

149.0

0.0

149.0

151.0

0.0

151.0

 

ხარჯები

2582.4

2758.8

0.0

2758.8

2943.4

0.0

2943.4

 

შრომის ანაზღაურება

1836.8

1859.4

0.0

1859.4

1911.6

0.0

1911.6

 

საქონელი და მომსახურება

641.4

785.5

0.0

785.5

904.8

0.0

904.8

 

სუბსიდიები

5.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.4

9.9

0.0

9.9

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

72.8

93.1

0.0

93.1

95.0

0.0

95.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.7

197.9

0.0

197.9

272.8

0.0

272.8

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

831.0

862.3

0.0

862.3

896.2

0.0

896.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

771.7

804.3

0.0

804.3

855.7

0.0

855.7

 

შრომის ანაზღაურება

496.8

493.3

0.0

493.3

498.3

0.0

498.3

 

საქონელი და მომსახურება

196.0

228.0

0.0

228.0

269.4

0.0

269.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

71.5

78.0

0.0

78.0

78.0

0.0

78.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.3

58.0

0.0

58.0

40.5

0.0

40.5

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1765.3

2015.6

0.0

2015.6

2194.0

0.0

2194.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115.0

115.0

 

115.0

117.0

 

117.0

 

ხარჯები

1740.2

1877.7

0.0

1877.7

2009.0

0.0

2009.0

 

შრომის ანაზღაურება

1289.0

1312.4

0.0

1312.4

1363.6

0.0

1363.6

 

საქონელი და მომსახურება

425.9

534.4

0.0

534.4

606.4

0.0

606.4

 

სუბსიდიები

5.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.9

4.9

0.0

4.9

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

1.3

15.1

0.0

15.1

17.0

0.0

17.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.1

137.9

0.0

137.9

185.0

0.0

185.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

71.8

78.8

0.0

78.8

126.0

0.0

126.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

 

ხარჯები

70.5

76.8

0.0

76.8

78.7

0.0

78.7

 

შრომის ანაზღაურება

51.0

53.7

0.0

53.7

49.7

0.0

49.7

 

საქონელი და მომსახურება

19.5

23.1

0.0

23.1

29.0

0.0

29.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.0

0.0

2.0

47.3

0.0

47.3

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

0.0

145.8

0.0

145.8

168.7

0.0

168.7

 

ხარჯები

0.0

145.8

0.0

145.8

168.7

0.0

168.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.6

0.0

14.6

15.0

0.0

15.0

 

პროცენტი

0.0

33.2

0.0

33.2

35.0

0.0

35.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

46.6

0.0

46.6

67.4

0.0

67.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

51.3

0.0

51.3

51.3

0.0

51.3

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

25.5

0.0

25.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

25.5

0.0

25.5

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

25.5

0.0

25.5

50.0

0.0

50.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

0.0

85.9

0.0

85.9

87.7

0.0

87.7

 

ხარჯები

0.0

34.6

0.0

34.6

36.4

0.0

36.4

 

პროცენტი

0.0

33.2

0.0

33.2

35.0

0.0

35.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.3

0.0

1.3

1.4

0.0

1.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

51.3

0.0

51.3

51.3

0.0

51.3

01 02 04

საგანგებო  მდგომარეობასთან  დაკავშირებულ  ღონისძიებათა  პროგრამა 

0.0

33.4

0.0

33.4

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

33.4

0.0

33.4

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.6

0.0

14.6

15.0

0.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

18.8

0.0

18.8

15.0

0.0

15.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9634.1

12014.5

8217.3

3797.2

3619.1

0.0

3619.1

 

ხარჯები

1992.2

1380.6

149.9

1230.7

1001.5

0.0

1001.5

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

10.0

0.0

10.0

20.0

0.0

20.0

 

პროცენტი

25.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1356.1

895.8

0.0

895.8

944.1

0.0

944.1

 

გრანტები

30.0

19.5

0.0

19.5

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7616.2

10633.9

8067.4

2566.5

2617.6

0.0

2617.6

 

ვალდებულებების კლება

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

3390.7

6597.9

6090.6

507.3

209.7

0.0

209.7

 

ხარჯები

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3370.8

6597.9

6090.6

507.3

209.7

0.0

209.7

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

833.6

0.0

833.6

863.4

0.0

863.4

 

ხარჯები

0.0

821.6

0.0

821.6

856.4

0.0

856.4

 

სუბსიდიები

0.0

821.6

 

821.6

856.4

 

856.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

0.0

12.0

7.0

0.0

7.0

02 03

ბინათმშენებლობა

705.7

445.5

128.9

316.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

338.0

399.8

123.5

276.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

338.0

399.8

123.5

276.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367.7

45.7

5.4

40.3

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

6.1

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

ხარჯები

6.1

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

7.4

0.0

7.4

7.4

0.0

7.4

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

634.2

149.2

485.0

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

0.0

15.4

7.0

8.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

618.8

142.2

476.6

450.0

0.0

450.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1301.9

1694.2

755.5

938.7

1500.8

0.0

1500.8

 

ხარჯები

48.4

19.4

19.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

21.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

25.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

19.4

19.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1227.9

1674.8

736.2

938.7

1500.8

0.0

1500.8

 

ვალდებულებების კლება

25.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

89.2

0.0

89.2

87.7

0.0

87.7

 

ხარჯები

0.0

74.2

0.0

74.2

87.7

0.0

87.7

 

სუბსიდიები

0.0

74.2

 

74.2

87.7

 

87.7

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

1853.4

300.3

300.3

0.0</