„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016431
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19
30/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
190020020.35.113.016431
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2020 - 30/07/2021)

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2020 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის  №32  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016412).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დარჩიადანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41599,6

38523,2

14102,5

24420,7

24709,0

250,0

24459,0

გადასახადები

8884,2

21482,5

0,0

21482,5

21818,6

0,0

21818,6

გრანტები

29595,7

14400,7

14102,5

298,2

250,0

250,0

0,0

სხვა შემოსავლები

3119,8

2640,0

0,0

2640,0

2640,4

0,0

2640,4

ხარჯები

20764,9

21473,5

821,3

20652,2

21070,7

250,0

20820,7

შრომის ანაზღაურება

3520,2

3549,6

112,2

3437,4

3549,6

112,2

3437,4

საქონელი და მომსახურება

2614,0

2395,6

576,8

1818,8

2009,6

30,8

1978,8

სუბსიდიები

11813,6

12630,8

132,3

12498,5

13085,0

107,0

12978,0

გრანტები

65,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

887,1

1189,4

0,0

1189,4

1207,0

0,0

1207,0

სხვა ხარჯები

1828,0

1522,4

0,0

1522,4

1033,8

0,0

1033,8

საოპერაციო სალდო

20841,7

17119,6

13281,1

3838,5

3708,3

0,0

3708,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

22 764,4

22604,5

15053,8

7550,7

3523,3

0,0

3523,3

ზრდა

23 008,2

22854,5

15053,8

7800,7

3918,3

0,0

3918,3

კლება

243,7

250,0

0,0

250,0

395,0

0,0

395,0

მთლიანი სალდო

-1922,7

-5484,9

-1772,6

-3712,2

185,0

0,0

185,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 929,8

-5669,8

-1772,6

-3897,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1929,8

5669,8

1772,6

3897,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-114,9

0,0

-114,9

-114,9

0,0

-114,9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

41843,4

38773,2

14102,5

24670,7

25104,0

250,0

24854,0

შემოსავლები

41599,6

38523,18

14102,5

24420,72

24709

250,0

24459

არაფინანსური აქტივების კლება

243,7

250,0

0,0

250,0

395,0

0,0

395,0

გადასახდელები

43773,1

44442,98

15875,08

28567,9

25103,97

250

24853,97

ხარჯები

20764,9

21473,55

821,3136

20652,23

21070,73

250

20820,73

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23008,2

22854,49

15053,76

7800,727

3918,3

0

3918,3

ვალდებულებების კლება

0

114,94

0

114,94

114,94

0

114,94

ნაშთის ცვლილება

-1929,7

-5669,8

-1772,62

-3897,18

0

0

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 24709,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

41599,6

38523,179

14102,5

24420,721

24709

250,0

24459

გადასახადები

8884,2

21482,5

0,0

21482,5

21818,6

0,0

21818,6

გრანტები

29595,7

14400,679

14102,5

298,22075

250

250,0

0

სხვა შემოსავლები

3119,9

2640

0

2640

2640,4

0

2640,4

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 21 818,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

8884,2

21 482,5

0,0

21 482,5

21 818,6

0,0

21 818,6

საშემოსავლო გადასახადი

0

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

8884,2

7 490,0

0,0

7 490,0

7 000,0

0,0

7 000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

6782,61

6 190,0

 

6 190,0

5 900,0

 

5 900,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

78,2

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

351,9

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1671,5

500,0

0,0

500,0

400,0

0,0

400,0

სხვა გადასახადები (დღგ)

 

13992,5

 

13992,5

14818,6

 

14818,6

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

29 595,7

15 593,6

15 325,0

268,6

250,0

250,0

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

15,6

15,6

 

15,6

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

29 580,1

15 578,0

15 325,0

253,0

250,0

250,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

15 069,8

1 776,2

1 523,2

253,0

250,0

250,0

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

14 035,3

0,0

 

 

0,0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

253,0

253,0

 

253,0

250,0

250,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

781,5

1 523,2

1 523,2

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

14 510,2

13 801,8

13 801,8

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10 781,4

9 697,8

9 697,8

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 074,0

1 074,0

1 074,0

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

2 654,8

3 030,0

3 030,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3119,8

2640,0

0,0

2640,0

2640,4

0,0

2640,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

699,9

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

600,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

797,3

540,0

0,0

540,0

540,4

0,0

540,4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1389,0

1200,0

 

1200,0

1200,0

 

1200,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

233,8

300,0

 

300,0

300,0

 

300,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 21 070,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

20764,9

21473,5

821,3

20652,2

21070,7

250,0

20820,7

შრომის ანაზღაურება

3520,2

3549,6

112,2

3437,4

3549,6

112,2

3437,4

საქონელი და მომსახურება

2614,0

2395,6

576,8

1818,8

2009,6

30,8

1978,8

სუბსიდიები

11813,6

12630,8

132,3

12498,5

13085,0

107,0

12978,0

გრანტები

65,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

887,1

1189,4

0,0

1189,4

1207,0

0,0

1207,0

სხვა ხარჯები

1828,0

1522,4

0,0

1522,4

1033,8

0,0

1033,8

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3523,3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3918,3 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 395,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

22 764,4

22 604,5

15 053,8

7 550,7

3 523,3

0,0

3 523,3

ზრდა

23 008,2

22 854,5

15 053,8

7 800,7

3 918,3

0,0

3 918,3

კლება

243,7

250,0

0,0

250,0

395,0

0,0

395,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის ფაქტი

2020 გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 303,6   

5 055,7   

5 055,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 188,3   

4 940,0   

4 940,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 831,2   

4 590,0   

4 590,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

357,1   

350,0   

350,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

115,3   

115,7   

115,7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

139,8   

143,0   

143,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

139,8   

143,0   

143,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 210,4   

3 033,9   

1 040,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

50,0   

50,0   

7045

ტრანსპორტი

0,0   

50,0   

50,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

413,1   

176,0   

390,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

413,1   

176,0   

390,0   

705

გარემოს დაცვა

4 797,3   

2 807,9   

600,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 889,9   

2 910,0   

2 900,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 889,9   

2 910,0   

2 900,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

19 055,4   

20 622,7   

4 548,3   

7061

ბინათმშენებლობა

2 646,1   

620,0   

200,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

13 253,0   

17 718,1   

2 548,3   

7063

წყალმომარაგება

610,5   

550,0   

650,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 545,9   

1 734,6   

1 150,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

143,5   

220,3   

157,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143,5   

220,3   

157,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 385,7   

4 508,0   

4 856,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 771,5   

1 880,0   

1 940,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 425,4   

2 418,0   

2 706,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

188,8   

210,0   

210,0   

709

განათლება

6 147,2   

6 164,4   

4 650,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4 251,7   

4 300,0   

4 500,0   

7092

ზოგადი განათლება

1 895,5   

1 864,4   

150,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 895,5   

1 864,4   

150,0   

710

სოციალური დაცვა

1 497,6   

1 670,0   

1 639,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

146,0   

255,4   

215,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

895,7   

738,6   

794,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

455,9   

676,0   

630,0   

 

სულ

43 773,1   

44 328,0   

24 989,0   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 185,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3708,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

20841,7

16794,5

3708.3

 მთლიანი სალდო

-1922,7

-5484.9

185,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-26,7

-7 611,2

0,0

 საშინაო

 

 

0,0

 კლება

26,7

7 611,2

0,0

 ვალუტა და დეპოზიტი

26,7

7 611,2

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 574.7 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 459,8  ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 5 588 300 ლარი

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

    5 588,3  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

       390,0  

 02 01 01

 გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

       300,0  

 02 01 02

 მუნიციპალური ტრანსპორტი

        90,0  

  02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2 798,3  

 02 02 01

 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

            1 548

 02 02 02

 ელექტროენერგიის ხარჯი

                650

 02 02 03

 წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

                600

 02 03

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

            1 050

 02 04

 საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

         650  

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         500  

02 06

ბინათმშენებლობა

         200  

02 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

ღონისძიების დასახელება:

გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

300 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

           მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული  შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება,  სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

გზების მოვლა-შენახვა,  მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ( ქალაქ ოზურგეთში,ლიხაურში,შრომაში,მელექედურში და ა.შ ) ტერიტორიულ ერთეულებში გზების ორმულშეკეთება  და დაზიანებულ ადგილებში ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა. სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ

7000

42,85

300000

31.1.1.5.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ

X

X

X

X

(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ღონისძიების დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

90 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა ......

სულ ქვეპროგრამა 

90 000

მიზანი და აღწერა

ავტოტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნებაპედაგოგების უფასოდ.
 
შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა .
. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში . ოზურგეთში დაბრუნება

1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი - 9 რეისი დღეში
2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი - 4 რეისი დღეში
3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური - 6 რეისი დღეში
4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური - 2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
5.
ოზურგეთი-დაბა ნარუჯა - 1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში)
6.
ოზურგეთი-ასკანა - 3 რეისი დღეში

7. ოზურგეთი -ჯუმათი - 2 რეისი დღეში

მოეწყო ავტო გარაჟი, სადაც განთავსდება ორგანიზაციის ტექნიკა, დამატებით მოხდა 1 ტექნიკური პერსონალის (შემდუღებელი) და 2 დარაჯის დასაქმება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)

9000

10

90 000

2.5

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა     ფორმა N4

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი

 

სულ ჯამი

90 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

 

ხარჯები

90 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

23 400,0

 

ხელფასი

23 400,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

23 400,0

 

თანამდებობრივი სარგო

23 400,0   

 

საქონელი და მომსახურება

66 600,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23 340

 

ოფისის ხარჯები

3 060,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

500

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

100,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

50

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

50,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 080

 

კომუნალური ხარჯი

1 380,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

1200

 

წყლის ხარჯი

180

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39 450,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

19400

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 950,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

12 700,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2400

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

750,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

120,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

630

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ღონისძიების დასახელება:

ინფრასტრუქურის სამუშაოები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

1 548 300

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

1 548 300

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

1 548 300

მიზანი და აღწერა

      პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს  მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  (4030 გრძ.მ).

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

23 149

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩის (ბესიკის პირველი შესახვევის-705 გრძ.მ) რეაბილიტაცია

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

8 361

31,1,1

სოფელ მაკვანეთში ჭალის უბნის გზის რეაბილიტაცია (1745 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

28 930

31,1,1

სოფელ გურიანთაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (1813 გრძ.მ).

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

20 623

31,1,1

დაბა ნასაკირალში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (2960 გრძ.მ).

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

33 034

31,1,1

სოფელ დვაბზუში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (1390 გრძ.მ).

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

7 980

31,1,1

სოფელ ბოხვაურში (ვატულოს უბნის) გზის რეაბილიტაცია (822 გრძ.მ).

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

8 072

31,1,1

დაბა ნასაკირალში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

36 810

31,1,1

ციხისფერდი-გურიანთა შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (5261 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

107 370

31,1,1

სოფელ ხვარბეთში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (3547 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

61 537

31,1,1

სოფელ ძიმითში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (2408 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

42 605

31,1,1

სოფელ მელექედურში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. (876 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

18 164

31,1,1

ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

28 785

31,1,1

შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელ ვაკე) ასაშენებელი საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

21 009

31,1,1

სოფ.კონჭკათში (კატისციხის უბანი) ცენტრალური გზიდან მთავარნგელოზის სახელობის მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის მოწყობა (791 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

24 212

31,1,1

სოფ.ლიხაურში ექვთიმე თაყაიშვილის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის მოასფალტება (1195 გრძ.მ)

რეგ.ფონდის თანადაფინანსება

5%

19 517

31,1,1

ზედამხედველობა

 

3%

288313

31,1,1

ლესელიძის ქუჩაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა.

1

213135

213135

31,1,1

ქ. ოზურგეთში ნინოშვილის ქუჩის დასაწყისში არსებული სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1

42111

42111

31,1,1

გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ).

1

30000

30000

31,1,1

ჟორჟოლიანის ქუჩაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა.

1

25337

25337

31,1,1

სოფელ მაკვანეთში ა.ბილიხოძის სახლთანსანიაღვრე არხის მოწყობა.

1

15032

15032

31,1,1

წყალმომარაგების სისტემის გაფართოება.

1

444214,7

444214,7

31,1,1

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

X

X

X

X

 

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რეაბიტილიტირებული სანიაღვრე სისტემა

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ღონისძიების დასახელება:

ელექტროენერგიის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

650 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

               

 

650 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

     დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში  აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ელექტროენერგიის ხარჯი

12 თვე

54167

650 000

2,2

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

• მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა,

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

ღონისძიების დასახელება:

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

შპს "სატისი"

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

600 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     

600 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით;  მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტს, ჯუმათი-420 აბონენტს, ნატანების - 200 აბონენტს,  ლაითური- 1000 აბონენტს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქსელის მომსახურება სულ:

3160

286

600 000,0   

2,5

მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი

740

 

 

 

ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი

800

 

 

 

ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი

420

 

 

 

ნატანების წყალმომარაგების ქსელი

200

 

 

 

ლაითური

1000

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

• ტექნიკურად გამართული წყალმომარაგების სისტემის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, ექსპლატაცია და განვითარება

 

შპს "სატისი"

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი

 

სულ ჯამი

600 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49,0

 

ხარჯები

590 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

355 300,0

 

ხელფასი

355 300,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

355 300,0

 

თანამდებობრივი სარგო

351 300,0   

 

სოციალური შენატანები

4 000,0

 

საქონელი და მომსახურება

194 500,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21 600

 

მივლინებები

400,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

400

 

ოფისის ხარჯები

89 500,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 400,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1 300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

100

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

4 500

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

82 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

80404

 

წყლის ხარჯი

700

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

396,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70 000,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

35000

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

15 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

20 000,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 000,0

 

ბინის ქირა

12 000,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1000

 

სხვა ხარჯები

200,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

200,0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 000,0

 

ძირითადი აქტივები

10 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

10 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

10 000,0

 

მატერიალური მარაგები

40 000,0

 

სტრატეგიული მარაგები

40 000,0

 

სხვა მატერიალური მარაგები

40 000,0

 

ნედლეული და მასალები

40 000,0

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

1 050 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

   

სხვა ......

   

სულ ქვეპროგრამა 

 

1 050 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

1 000 000

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს:
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება.
ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას,  მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად  ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის.
გ) ქალ მეწარმეთა  ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი  100-მდე ქალი მეწარმე.                                                                                                                                                                               ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრებები, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად  განსაზღვრავს იმ ძირითადი მიმართულებებს, რაშიც  უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების  მოწყობა (ციტრუსი, თხილი, მარცვლეული, სტევია, ასევე ოზურგეთის 5 საჯარო სკოლა)

 

 

11 200

2,2.10.14

ჩაის ფესტივალის ჩატარება

 

 

14 000

2,2.10.14

ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება

 

 

7 000

2,2.10.14

ადგილობრივი მწარმოებლების გამოფენებსა და ფერსტივალებზე მონაწილეობისათვის სატრანსპორტო და საგამოფენო ადგილით მომსახურება

 

 

4 000

2,2.10.14

სადემონსტარციო ნაკვეთებზე ადგილობრივი ფერმერების ტრანსპორტირება (როგორც ადგილზე, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებში)

 

 

4 000

2,2.10.14

ადგილობრივი მეწარმეებისათვის საწავლო პროგრამის ჩატარება თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ

 

 

6 000

2,2.10.14

ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება

 

 

600

2,2.10.14

მივლინებები

 

 

600

2,2.10.14

გაუთვალისწინებელი

 

 

2 600

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

1 000 000

31.1.1.11

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სხვადასხვა ღონისძიებები

X

X

X

X

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

650 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     

650 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

500 000

მიზანი და აღწერა

  სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;  . ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განაშენიანების გენ-გეგმის მომზადება, გეოინფორმაციული მოდელის მომზადება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

100

5000 

500 000

31,1,1

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)

20%

 

150 000

2,5

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

X

X

X

X

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

• შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტების მაღალი       ხარისხი;
• სამშენებლო ნორმებისა და ტექნიკური პირობების შესრულების კონტროლი;
     

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა     ფორმა N4

ორგ.კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

ხარჯები

150 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

58 200,0

 

ხელფასი

58 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

58 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

58 200,0   

 

საქონელი და მომსახურება

91 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

67 150

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

7 200,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

800

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3 000,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 700

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 700

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 950,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

9500

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

4 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

450,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 500,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2 500,0

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

ღონისძიების დასახელება:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

500 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

   

        

500 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

 

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები, პროგრამა იყავი თანამმართველისგანხორციელების წესი

 

1. ტერმინთა განმარტება

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

1. იყავი თანამმართველი-ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შესაძლებლობას, ამ წესით დაგეგმონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი.

2. ელექტრონული სისტემა − ვებგვერდი, რომლის მისამართია: http://votes.oz.gov.ge

3. საპროექტო განაცხადი − ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისაგან საზოგადოებრივი შინაარსის პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა;

4. ინიციატორი-„იყავი თანამმართველის” პროექტის წარდგენის უფლებამოსილი პირი.

5. ადმინისტრატორი −  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურე(ები) ან/და მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული ა.ა.ი.პ.-ს თანამშრომლები, რომელიც/რომლებიც პასუხისმგებელია/პასუხისმგებელნი არიან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტების ადმინისტრირებისა და მართვის პროცესების წარმართვაზე ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად;

6. მომხმარებელი − პროექტისათვის ხმის მიცემის მსურველი, ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებული პირი.

 

2. პროექტის წარდგენა და ადმინისტრირება

1. საპროექტო განაცხადის წარდგენა (რეგისტრაცია) ხდება ელექტრონული წესით, ამისთვის სპეციალურად შექმნილი მართვისა და ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის ელექტრონული მისამართია http://votes.oz.gov.ge

2. საპროექტო განაცხადის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს ქალაქ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ:

ა) სრულწლოვან პირს;

ბ) პირთა ჯგუფს;

გ) არასამეწარმეო სახის საზოგადოებრივ გაერთიანებას.

 

3. მეორე პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯგუფი ან საზოგადოებრივი გაერთიანება პროექტს წარადგენს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.

4. პროექტი უნდა შეიცავდეს:

ა) წარმდგენის ან/და უფლებამოსილი პირის დასახელებას ან/და სახელს, გვარს, პირად ,ნომერს, იურიდიული მისამართს, ელექტრონულ ფოსტის მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს;

ბ) პროექტის მოკლე აღწერა სავარაუდო მოცულობის ან განზომილების მითითებით.

5. განხილვას ექვემდებარება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და ამ წესს.

6. დაუშვებელია შემდეგი შინაარსის პროექტების განხილვა:

ა) შეიცავს უცენზურო ან სახუმარო მასალას;

ბ) შეეხება ერთი ან რამდენიმე პირის პირად ინტერესს;

გ) პროექტის დაფინანსება წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციას.

დ) წარმოადგენს სასამართლოში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში მიმდინარე დავის საგანს ან კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი საკითხის რეგულირების პროცედურა, რომელიც გამორიცხავს პროექტის განხორციელებას.

7. რეგისტრირებული პროექტი გადის შემდეგ პროცედურებს:

ა) ამ წესთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განიხილება ელექტრონული სისტემისა და პროექტის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ;

ბ) გამოქვეყნდება ხმის მიცემის პროცედურებში მონაწილეობის მიღების მიზნით;

გ) ხმის მიცემის უფლება აქვს ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებულ სრულწლოვან ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს;

დ) „იყავი თანამმართველი“ პროგრამის ბიუჯეტის გათვალისწინებით მოხდება გამარჯვებული პროექტის/პროექტების გამოვლენა.

 

3. დასაფინანსებელი პროექტების გამოვლენა

1. პროექტის ფარგლებში დგინდება ხმის პირობითი ფასი.

2. ხმის მიცემის შედეგად ხმის დადგენილი ფასით  ხდება პროექტის ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ღირებულების შესაბამისი თანხის შეგროვება

3. პროექტები, რომლებიც შეძლებენ ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისი თანხის შეგროვებას დაფინანსდება თანმიმდევრობით, რიგითობისა და პროგრამის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის გათვალისწინებით.

4. ხმის პირობითი ფასი შეადგენს 100 (ასი) ლარს

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია შეასრულოს  ყველა ის პროექტი, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ წესით დადგენილ პირობებს.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა (კვმ, ცალი)

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.

1

35000

35 000,0

31,1,1

ქ. ოზურგეთი თენიეშვილის N4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.

1

60000

60 000,0

31,1,1

ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა.

1

66000

66 000,0

31,1,1

ტროტუარების კეთილმოწყობა (რუსთაველის ქუჩა -150 მ; ვიქტორ დოლიძის ქ.-185 მ; გმირთა მოედანი -153 მ.)

488

79,91

39 000,0

31,1,1

სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები.

 

 

300 000,0

31,1,1

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

პროექტების განხორციელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

•   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული სივრცის მოწყობა;
 ახალგაზრდებისათვის მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის  გარემოს შექმნა;

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

ღონისძიების დასახელება:

ბინათმშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  და კომუნალური სერვისების განვითარების  სამსახური

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

200 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

     

200 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება  და სხვადასხვა სამუშაოები.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა კვმ

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

ქ. ოზურგეთში ფარნავაზ მეფის N1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.

1

200000

200 000

2,8,2,2

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

პროექტების განხორციელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021წელი)

1 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

(პროგრამული კოდი 02 00)

 პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 2 900 000 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების დროებით თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2900

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1300

 03 01 02

კომუნალური მომსახურება

1600

 

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება,კომუნალური მომსახურეობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ზღვისპირა საკურორტო ზოლში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, დამსვენებელთა და ტურისტთა მაქსიმალურად მოზიდვის მიზნით. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
  გაგრძელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმის პროცესი.    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებსა და მის შემოგარენში გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი.

მოხდება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხიან ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.

ხარჯების ზრდა გამოწვეულია 2 ერთეული ტრაქტორის (JSP) და 2 ერთეული ,,კამაზი“-ს მარკის თვითმცლელის შეძენისა და მოვლა შენახვის ხარჯების ზრდასთან;

ზღვისპირეთის ზოლში სეზონურად მომუშავეთა რაოდენობისა და მომსახურების პერიოდის 4-დან 5 თვემდე გაზრდის.

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტიდან გასატანი ნარჩენების მოცულობა შეადგენს 11 500 ტონას;

დასასუფთავებელი ტერიტორიის ფართობი სულ 430 კვ. კმ-ია, აქედან ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორია 320 კვ. კმ-ია, ხოლო ზღვისპირა ზოლი, სოფლის სასაფლაოები და სკვერები  110 კვ. კმ.;

გასამწვანებელი ტერიტორიის ფართობი დაახლოებით შეადგენს 2500 კვ. მეტრს (550 ძირი X 1,5 X 3,0);

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება დაგეგმილია გრანტით ერთი ერთეული ნაგავმზიდი და 20 ერთეული ურნა. ასევე დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად, თანადაფინანსებით ურნების შეძენა. მათი რაოდენობა დამოკიდებულია ჩვენი თანადაფინანსების წილზე;

ქვეპროგრამის დასახელება

 

2021 წელი

1

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

 

1300000,00

2

მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურება

 

1600000,00

სულ პროგრამა

 

2900000,00

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

დასუფთავება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის  დასუფთავება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მომსახურების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

     

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

1300 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის  სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

     

2021

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები

     

823 459

ნარჩენების გატანა

     

476 541

 

 

 

 

 

სულ პროგრამა

     

1 300 000

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კომუნალური მომსახურეობა

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

 

ღონისძიების დასახელება:

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

     

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

  

 

  

  1 600 000,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

1 600 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის განაშენიანება, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების  დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით ეკო ნათურების   ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს  ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე  კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხიან ჩატარებას,რაც თავის მხრივ  ხელს შეუწყობს  ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

გამწვანების  ღონისძიებები

150 ჰა

871,27

130690

2.5 

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

137 ერთეული

544,09

74 540

2.5

გარე განათების ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29 მუნიციპალური ერთეული

9 061,03

262 770

2.5

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურება

800 სული

88,43

79 380

2.5

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

60000 მეტრი

18

1 052 620

2.5

 

 

 

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

371,0

 

ხარჯები

2 900 000,0

 

ხელფასი

1 631 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 631 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

1 631 560,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 263 940,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

198 600,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300,0

 

ოფისის ხარჯები

22 988,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

7 500,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

756,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 200,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 832,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

300,0

 

კომუნალური ხარჯი

5 400,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3 000,0

 

წყლის ხარჯი

2 400,0

 

კვების ხარჯები

3 100,0

 

სამედიცინო ხარჯები

5 440,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

33 220,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

750 224,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

491 710,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

61 876,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

196 638,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

250 068,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

250 068,0

 

სხვა ხარჯები

1 500,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1 500,0

 

მოსაკრებლები

1 500,0

 

ძირითადი აქტივები

3 000,0

 

კომპიუტერის შეძენა

3 000,0

 


მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 650 000  ლარი.

საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

   პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

    4 650,0  

 04 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    4 500,0  

 04 02

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

       150,0  

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

 

2021 წელი

2022 წელი

4500000

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

4738000

4480000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

4 500 000

სულ ქვეპროგრამა 

 

             4 738 000

             4 480 000

             5 027 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის  და  აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.  ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის,   სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება  სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამის შესაბამისად.  პროგრამა მოიცავს:  არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.                                                                                                                                   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 44 საბავშო ბაღი 2405 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 844  თანამშრომელი, მათ შორის 87 მამაკაცი და 757 ქალი.   ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020

     

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4500000

     

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2405-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების ხარჯთაღიცხვა     ფორმა N4

ორგ.კოდი

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

2021 წლის მოსალოდნელიხარჯი

 

სულ ჯამი

4 500 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

830,0

 

ხარჯები

4 440 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

3 085 560,0

 

ხელფასი

3 085 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

3 085 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

3 085 560,0   

 

საქონელი და მომსახურება

1 354 440,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

149 880

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

496 400,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

10 000

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

18 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

30 000,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30 000,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

65 000,0

 

საოფისე ავეჯი

65 000

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

39 000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 500,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

18 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 300

 

კომუნალური ხარჯი

307 600,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

35000

 

წყლის ხარჯი

20000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

155000

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

33 000,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

55 000,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

9 600,0

 

კვების ხარჯები

630 560,0

 

სამედიცინო ხარჯები

2 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

6500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

6500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 600,0

 

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

5 000,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

30 000,0

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3 500,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

9600

 

ბინის ქირა

13 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000,0

 

ძირითადი აქტივები

60 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

60 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

60 000,0

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

განათლება

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

ღონისძიების დასახელება:

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

150000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

150 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

   

20 000

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
      1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000  (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.
3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის  ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა).
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში,  წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა.                                                                                                                                                                         5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

6. . ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების წლის საუკეთესო თანამშრომლების დაჯილდოებას.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

„ეტალონი“ - მედია პროექტი

 

3500

3500

 

საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ

1

500

500

2.2.10.14.

,,ქალთა ოთახი“

1

1500

1500

2.2.10.14.

ქალთა საერთაშორისო დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

დაუნის სინდრომის დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

გენდერული თანასწორობა

1

30000

30000

2.2.10.14.

ოჯახის სიმტკიცის დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

ეროვნული სამოსის დღე

1

2000

2000

2.2.10.14.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1

1000

1000

2.2.10.14.

ღონისძიება „არა ბულინგს“

1

500

500

2.2.10.14.

მასწავლებელთა დღე

1

500

500

2.2.10.14.

სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე

1

                      500

500

2.2.10.14.

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე

1

                      100

100

2.2.10.14.

პროექტი „არა ძალადობას“

1

                      500

500

2.2.10.14.

შშმ პირთა საერთაშორისო დღე

1

                      400

400

2.2.10.14.

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა

1

                   9 000

9000

2.2.10.14.

სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა

1

                   7 000

7000

2.2.10.14.

საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

1

                 20 000

20000

2.2.10.14.

100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება

1

                 60 000

60000

2.2.10.14.

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომლების  დაჯილდოება

1

                 10 000

10000

2.2.10.14.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

ღონისძიებების განხორციელება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 (პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 856 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4856

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1940

05 01 01

 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

40

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1900

05 02

კულტურის  განვითარები ხელშეწყობა

2706

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

130

05 02 02

კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

2576

05 03

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

40

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

70

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100

 

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამის  განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი:

 

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

პროგრამის აღწერა:

 

პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის   სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე,  ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე  საპრიზო ადგილების დაკავებას.
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე;  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"

2000

,,მოყვარულთა თასი 2020"

1000

,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა

200

სპორტი ბარიერების გარეშე

200

სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში

1500

შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება

12000

ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი

3450

სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა

1000

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2000

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

4000

რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის

1500

საერთაშორისო ტუნირი კაიაკინგში

650

ქართული   საბრძოლო ხელოვნების  ,,ხრიდოლის" პოპულარიზაცია

7000

სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა

3500

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

                      40000,00

• სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

   

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი:

 

'განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი;

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021 წელი

პროგრამის მიზანი:

   

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

პროგრამის აღწერა:

   

სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება;  სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება;

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1900000

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

350000

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

1260000

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

290000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

   

4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში

 

ორგანიზაციული კოდი  05 01 02

ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი

2020 წლის გეგმა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)

 

სულ ჯამი

350 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

ხარჯები

347 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

98 700,0

 

ხელფასი

98 700,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

98 700,0

 

თანამდებობრივი სარგო

98 700,0

 

საქონელი და მომსახურება

248 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

206 500

 

მივლინებები

1 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 000

 

ოფისის ხარჯები

8 600,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

400

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

650,0

 

ტელევიზორი

500,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

100

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

50,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

საოფისე ავეჯი

300

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

300

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

5 000,0

 

კომუნალური ხარჯი

1 950,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

150

 

წყლის ხარჯი

150

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1200

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

150,0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

300,0

 

კვების ხარჯები

9 000,0

 

სამედიცინო ხარჯები

3 000,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

5 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

10000

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

2 000,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 700,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1 700,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 500,0

 

ძირითადი აქტივები

2 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

2 500,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

2 500,0

 

კომპიუტერის შეძენა

1 500,0

 

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

050102 

სულ ჯამი

1 260 000,0

 

ხარჯები

1 260 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

955 200,0

 

ხელფასი

955 200,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

955 200,0

 

თანამდებობრივი სარგო

955 200,0   

 

საქონელი და მომსახურება

304 800,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

102 840

 

მივლინებები

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000

 

ოფისის ხარჯები

38 200,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 800

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

600

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

4 800

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6 900

 

კომუნალური ხარჯი

23 900,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

14600

 

წყლის ხარჯი

4700

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4600

 

სამედიცინო ხარჯები

1 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13 800,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

11800

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

143 960,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2400

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

141560

 

 

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

ორგ.კოდი 050102

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

280 000,0

 

ხარჯები

274 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

198 000,0

 

ხელფასი

198 000,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

198 000,0

 

თანამდებობრივი სარგო

198 000,0   

 

საქონელი და მომსახურება

76 500,0

 

მივლინებები

1 500,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 500

 

ოფისის ხარჯები

25 900,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 000

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

300

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

15 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 000,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 800

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

5 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3500

 

წყლის ხარჯი

2000

 

სამედიცინო ხარჯები

3 100,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

15 000,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 700,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

7000

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3 000,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1 700,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 300,0

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

1 000,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

3 000,0

 

რეკლამის ხარჯი

500

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

13 800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 500,0

 

ძირითადი აქტივები

5 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

5 500,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

5 500,0

 

ავეჯის შეძენა

3 000,0

 

რბილი ავეჯის შეძენა

2 500,0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 05 00

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

 

პროგრამის დასახელება:

 

 

 

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021

 

პროგრამის მიზანი:

 

 

 

გურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ხელოვნების, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს  კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს  როგორც ღონისძიებების ჩატარების  ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით  - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც, საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება-წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა

130 000

საშობაო მსვლელობა ალილო

3000

კალანდობა გურიაში"

5000

"გომისმთობა"

5000

კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

10000

საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი  ) ღონისძიებების ორგანიზება

10000

სახალხო დღესასწაულის -"ექვთიმეობა"

2000

"ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება

30000

კონკურსი "შემოქმედებითი გურია" - შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა

20000

საახალწლო ღონისძიებები

5000

სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის

40000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 

• კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა

 

 

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

   

05 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

     

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

     

კულტურის დაწესებულებები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021 წელი

 

პროგრამის მიზანი:

     

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის, ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება;
• სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;
• სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია;

პროგრამის აღწერა:

     

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

 2 576 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

       172 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

       200 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

       110 000

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

       135 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'

       206 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

         88 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

       160 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

       240 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

    1 100 000

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა

       115 000

სსიპ ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

         50 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

     

• ქართული  კულტურისა და ხელოვნებისადმი  ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

სულ ჯამი

172 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38,0

 

ხარჯები

172 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

152 280,0

 

ხელფასი

152 280,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

152 280,0

 

თანამდებობრივი სარგო

152 280,0   

 

საქონელი და მომსახურება

16 720,0

 

ოფისის ხარჯები

14 220,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

450

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

1 230

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 560

 

კომუნალური ხარჯი

9 480,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

3000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

6480

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 500,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1500

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

სხვა ხარჯები

3 000,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3 000,0

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

05 02 02

სულ ჯამი

200 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

ხარჯები

200 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

163 680,0

 

ხელფასი

163 680,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

163 680,0

 

თანამდებობრივი სარგო

163 680,0

 

საქონელი და მომსახურება

36 320,0

 

მივლინებები

700,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

700

 

ოფისის ხარჯები

27 740,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

1 340

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

300,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

300

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4 500,0

 

საოფისე ავეჯი

4 500

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 500,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 600

 

კომუნალური ხარჯი

3 700,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

800

 

წყლის ხარჯი

600

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

2300

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

800,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7 080,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1080

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

6000

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

110 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

 

ხარჯები

105 500,0

 

შრომის ანაზღაურება

76 560,0

 

ხელფასი

76 560,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

76 560,0

 

თანამდებობრივი სარგო

76 560

 

საქონელი და მომსახურება

28 940,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

 

მივლინებები

2 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2 000

 

ოფისის ხარჯები

20 240,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

500

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4 000

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 260,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

60

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

1 000

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

200,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

580,0

 

საოფისე ავეჯი

580

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

200

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

200

 

სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი

13 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 200,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700,0

 

რეკლამის ხარჯი

700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 500,0

 

ძირითადი აქტივები

4 500,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4 500,0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

4 500,0

 

მსუბუქი ავტომობილი

4 500,0

 

 

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

135 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

 

ხარჯები

132 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

84 900,0

 

ხელფასი

84 900,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

84 900,0

 

თანამდებობრივი სარგო

84 900

 

საქონელი და მომსახურება

47 100,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6 600

 

მივლინებები

1 060,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1 060

 

ოფისის ხარჯები

15 046,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

820

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

2 610

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

350,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

350

 

   რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

860

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

4 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

100,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1 086

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

50,0

 

კომუნალური ხარჯი

3 570,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

2000

 

წყლის ხარჯი

400

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

1000

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

170,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

1 600,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8 360,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 820,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

1750

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

70,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 214,0

 

რეკლამის ხარჯი

1760

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

1740

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

9714

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000,0

 

ძირითადი აქტივები

3 000,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3 000,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

3 000,0

 

ორგანიზაციული კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'

2021 wlis გეგმა

1

2

8

05 02 02

 საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები

206 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

 

ხარჯები

195 900,0

 

შრომის ანაზღაურება

176 500,0

 

ხელფასი

176 500,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

176 500,0

 

თანამდებობრივი სარგო

176 500,0   

 

საქონელი და მომსახურება

19 400,0

 

ოფისის ხარჯები

8 700,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 000,0

 

საოფისე ავეჯი

1 000

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი

300

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2 600

 

კომუნალური ხარჯი

4 500,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

4000

 

სამედიცინო ხარჯები

700,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10 000,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4600

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 800,0

 

ძირითადი აქტივები

3 800,0

 

კომპიუტერის შეძენა

1 500,0

 

მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა

2 300,0

 

ორგ.კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

88 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

 

ხარჯები

88 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

84 600,0

 

ხელფასი

84 600,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

84 600,0

 

თანამდებობრივი სარგო

84 600,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 400,0

 

მივლინებები

300,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

300

 

ოფისის ხარჯები

2 150,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

300

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

50,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

50

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

70

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

150,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

880

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

80,0

 

კომუნალური ხარჯი

620,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

500

 

წყლის ხარჯი

120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

950,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

380,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

570

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 

 05 02 02

სულ ჯამი

160 000,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,0

 

 

ხარჯები

160 000,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

160 000,0

 

 

ხელფასი

160 000,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

160 000,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

160 000

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

240000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

 

ხარჯები

240 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

192 960,0

 

ხელფასი

192 960,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

192 960,0

 

თანამდებობრივი სარგო

192 960,0   

 

საქონელი და მომსახურება

47 040,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10 560

 

მივლინებები

200,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

200

 

ოფისის ხარჯები

30 900,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

400

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

400

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

200,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

200

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

950,0

 

საოფისე ავეჯი

450

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

500,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

600

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 080,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

700

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

50,0

 

კომუნალური ხარჯი

25 520,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

12000

 

წყლის ხარჯი

600

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

10800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

2 120,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1 700,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

100,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1600

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 580,0

 

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

1 150,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

2430

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი

ორგ.კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

 05 02 02

სულ ჯამი

1100000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,0

 

ხარჯები

1 100 000,0

 

შრომის ანაზღაურება

437 760,0

 

ხელფასი

437 760,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

437 760,0

 

თანამდებობრივი სარგო

437760

 

საქონელი და მომსახურება

662 240,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

439840

 

მივლინებები

17 000,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5 000,0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

12 000,0

 

ოფისის ხარჯები

43 800,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

4500

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1 500,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1 500,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4 700,0

 

საოფისე ავეჯი

4 700,0

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

4800

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2 000,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3 700,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

4500

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

100,0

 

კომუნალური ხარჯი

18 000,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

6000

 

წყლის ხარჯი

3000

 

ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი

9000

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 500,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14 900,0

 

      საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

10000

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

4900

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

143 200,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2 000,0

 

რეკლამის ხარჯი

1200

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

20000

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

120000

 

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

კულტურა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

პროგრამის დასახელება:

 

 

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი:

 

 

პროგრამის მიზანია გურიის, როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

 

 

 მიზანი: გურიის, როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია, თანამშრომლობის განვითარება კერძო სექტორსა და მუნიციპალიტეტს შორის,  ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევის შედეგად კურორტების ცნობადობის გაზრდა და მეტი დამსვენებლისა და ტურისტის მოზიდვა, განვითარება-პოპულარიზაცია. პროექტის ,,ჩაის გზა“-ს გაგრძელება და ახალი მუნიციპალური პროექტების ,,ჩხავერის ისტორია“, ფოლკლორული ტურების პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2021 წელი

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

40 000

40 000

ინფოტურის და პრესტურის მოწყობა ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციებისათვის (16 ინფო და პრესტურის ჩატარება მოწვეული გიდებისთვის, ტურისტული კომპანიებისთვის და ჟურნალისტებისთვის)

8000

8000

ტურიზმის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება (თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები)

5000

5000

ტურისტული კონფერენცია (დაგეგმილია წვერმაღალას პარკში ჩატარება, სადაც წარდგენილი იქნება ოზურგეთის ტურისტული პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია, მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების წარმომადგენლები: ჩხავერის ისტორია, ჩაის გზა, ფოლკლორის ტური, საოჯახო სასტუმროები, კულტურული და ეთნოგრაფიული ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები)

7000

7000

ველოტური

500

500

ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევა კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ (ურეკი-შეკვეთილის 11.8 კმ სიგრძის სანაპიროს მაგნიტური ველის კვლევა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება, დაიბეჭდება პლაკატები, რომელიც გამოიკვრება სასტუმროებში)

19500

19500

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

 

გურიის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა. მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება კვალიფიციური კადრების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა, ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიური სარგებლის მიღება,  ქართული ჩაის, გურული ჯიშის  ღვინოების, გურული ფოლკლორის პოპულარიზაცია.  ურეკისა და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის კვლევის შედეგად  კურორტების ცნობადობის გაზრდა და მეტი დამსვენებლისა და ტურისტის მოზიდვა.

         

 

 

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

 

       

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

   

05 04

პროგრამის დასახელება:

     

ახალგაზრდული პროგრამები

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

     

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

 

პროგრამის მიზანი:

     

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.

 

პროგრამის აღწერა:

     

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზების სასუალების მიცემა და სამეწარმეო  უნარების განვითარებას.
ახალგაზრდების ინოვაციური  იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა, ინტელექტ თამაშების ,,რა,სად, როდის" ორგანიზება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი ღონისძიებები.

 

 პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება, რომლის შედეგად მოხდება ახალგაზრდების თვითმმართველობის განხორციელების საქმიანობაში ჩართვა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება.

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს პროექტი „თვითმმართველობა განათლებისათვის“, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობების განხორციელება, მათ შორის ერთ-ერთი არის ინიციატივა „თვითმმართველობა განათლებისთვის“.

ინიციატივის ფარგლებში ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა/რეალიზებას, შესაძლებელი გახდება ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლობის გაძლიერება, მათი იდეების განხორციელების მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოიყოფა 3 ასაკობრივი ჯგუფი:

I  ასაკობრივი ჯგუფი - 12-16 წელი;
II ასაკობრივი ჯგუფი - 17-22 წელი;
III ასაკობრივი ჯგუფი - 23-29  წელი.

თანხის გადანაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში მოხდება თანაბარი პროპორციით.

საკონკურსო პროექტებით შესასრულებელი ღონისძიებები უნდა იყოს  თანხვედრაში თვითმმართველობის უფლებამოსილებებთან.
შესაბამისი სამუშოა ჯგუფის მიერ პროექტების შეფასება მოხდება 10 ბალიანი სისტემის მეშვეობით.

მერის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7 წევრისაგან, რომლის შემადგენლობაც უნდა დაკომპლექტდეს მერიის, საკრებულოს და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან.

პროქტის განხორციელების ეტაპები:
I ეტაპი: განხორციელდება პროექტების მიღება ელექტრონული ან/და ფიზიკური ფორმით;
II ეტაპი: მიღებული პროექტების შერჩევა და მათი პროექტის მიზნებთან შესაბამისობის დადგენა;
III ეტაპი:  წარმოდგენილი პროექტების ავტორებთან/საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა და პროექტების პრეზენტაცია;
IV ეტაპი: სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღება;
V ეტაპი: გამარჯვებული პროექტების განხორციელება.

 

პროგრამის ბიუჯეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2021 წელი

 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

70000

       70 000,00

 

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

70000

             70 000,00

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

     

მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა; 10 რეალიზებული ახალგაზრდული ინიციატივა

 

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

       

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

   

05 05

პროგრამის დასახელება:

     

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

     

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

 

პროგრამის მიზანი:

     

პროგრამის აღწერა:

     

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

სულ

2021 წელი

 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100000

100 000

 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100000

100 000

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

     

რეაბილიტირებული სიძველეები

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი:  1 796 000 ლარი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2020 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    1 796,0  

 06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

       157,0  

 06 01 01

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

       157,0  

 06 02

სოციალური პროგრამები

    1 639,0  

 06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

        60,0  

 06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

        45,0  

 06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

        15,0  

 06 02 04

  მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

       230,0  

 06 02 05

 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

        55,0  

 06 02 06

 ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

       260,0  

 06 02 07

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

       215,0  

 06 02 08

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

        14,0  

 06 02 09

 სარიტუალო დახმარება

        65,0  

 06 02 10

 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება 

       270,0  

 06 02 11

 სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

        90,0  

 06 02 12

 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

       145,0  

 06 02 13

 ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

        15,0  

 06 02 14

 ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება

        70,0  

 06 02 15

 სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება
 

        70,0  

 06 02 16

 სოციალური ღონისძიებები

        20,0  

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

           

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

     
           

პროგრამის დასახელება:

         

ჯანდაცვის პროგრამები

           

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

           

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

     

 

 

 

     

პროგრამის მიზანი:

         

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ახალი ვირუსის COVID-19 -ის  ეპიდემიოლოგიური კონტროლი ადგილობრივ დონეზე, არსებული რეგულაციების მონიტორინგი.

 

 

 

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

იმუნიზაციია

157 000

სულ პროგრამა

157 000

 

 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

 

• გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
•  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კარდა კერძო სექტორისა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
• მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა;
• სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ღონისძიების დასახელება:

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

60 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

60 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი  და რეგისტრირებული არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან  და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

40

            1 500

                 60 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ღონისძიების დასახელება:

დღის ცენტრის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         45 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

                         

                         45 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური  ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად.
სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

25

                           1 800

                45 000

2,5

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

დღის ცენტრის დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარებისთვის შექმნილი აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ღონისძიების დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         15 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                         

                        

                         15 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

     პროგრამა მიზანია  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების  დახმარება. დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ)  მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

9

                              400

                 15 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 03

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარების ფინანსურად  გაუმჯობესებული მდგომარეობა

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ღონისძიების დასახელება:

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

230 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

                     

230 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, კერძოდ:
ა) 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.
    2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანი ქალბატონები.
უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
ბ) 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა.
    2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს.
    3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე).
უფლება აქვთ მიიღონ სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ:
ბ.ა) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად;
ბ.ბ) იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი;
ბ.გ) იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს თანაგადახდა (საყოველთაო ჯანდაცვა, კერძო კომპანია), ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

1150

                              200

               230 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

 მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ღონისძიების დასახელება:

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         55 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         55 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 300 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

50

                           1 100

                 55 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ღონისძიების დასახელება:

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

260 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                     

 

260 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით, კერძოდ:

ა) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით.

ბ) იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი. ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე, იგივე მოქალაქის (სამედიცინო მომსახურება, გამოკვლევები) დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, მხოლოდ დაფინანსების ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი.

გ) იმ შემთხვევაში, როცა არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, პირველ ჯერზე დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა, დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, ხოლო ყოველ შემდეგ შემთხვევაზე იგივე მოქალაქის დაფინანსება მოხდება ანალოგიურად, ოღონდ ასანაზღაურებელი თანხის ზედა ზღვარი იქნება 300 ლარი, ხოლო ქვედა ზღვარი 200 ლარი.

დ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ (მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები), ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ, მოთხოვნის შესაბამისად, მიიღებენ დახმარებას უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა;

ვ) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე), რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

1000

                              260

               260 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 06

ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

 

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

 

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

 

ღონისძიების დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

215 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

   

სხვა ......

 

 

 

   

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

215 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა


პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 20 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო ასოციაცია „გურიას“, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის „დღის ცენტრის“ მომსახურებით. კერძოდ:

ა) ბენეფიციართა „დღის ცენტრში“ და ,,დღის ცენტრიდან“ სახლში ტრანსპორტირებას;

ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით, დღეში ორჯერ;

გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;

დ) სწავლას, სხვადასხვა უნარჩვევების დაუფლებას.

ე) ბენეფიციართა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას;

ვ)   სხვა საჭირო მომსახურება მოთხოვნის შესაბამისად.

       აღნიშნულ მომსახურებას განახორციელებს საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“ არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, პროგრამის ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 60000 ლარს წელიწადში.

 2. საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“ უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში“ რეგისტრირებულ ბენეფიციარებისთვის, ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ სპეციალისტთა ტრანსპორტირებირებას, სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს 0-დან 7-წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების, შეზღუდული შესაძლებლობების ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვებისათვის ადრეული განვითარების სერვისის მიწოდება, ასევე მათი მშობლების განათლება და უნარ-ჩვევების გაძლიერება ბავშვის აღზრდა-განვითარების სფეროში.

         პროგრამის ღირებულება შეადგენს 24000 ლარს წელიწადში და გაწერილია 40 ბენეფიციარზე და ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციართან თვეში 8 ვიზიტს  (ხანგრძლივობა 12 თვე), ვიზიტები მოხდება ბენეფიციარისთვის  (ბავშვისთვის) ბუნებრივ გარემოში (სახლში, ბაღში ან სკოლაში), მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე თვის განმავლობაში შეადგენს 50 ლარს.

3. საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“ უზრუნველყოფს ოზურგეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 30 შშმ პირის 10 დღიანი სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას ზაფხულის სეზონზე,  სრული კურსის ანაზღაურება ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 400 ლარს და ის მოიცავს 10 დღის განმავლობაში ბენეფიციართა დასვენებას კომფორტულ გარემოში ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში ფიჭვნარის პარკთან უნიკალური მაგნიტური ქვიშების არეალში, სამსართულიან კეთილმოწყობილ ცენტრში იზოლირებული სველი წერტილებით, შენობა სრულად ადაპტირებულია.  პროგრამის ღირებულება შეადგენს 12000 ლარს ზაფხულის სეზონზე.

4. საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია“  უზრუნველყოფს ოზურგეტის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირებისთვის სხვადასხვა კულტურულ-სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას:

ა) 14 ივნისი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე საქართველოში - 1000 ლარი.

ბ) გურიის ტრადიციულუ ჩემპიონატი სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შშმ პირებს შორის - 2000 ლარი.

გ) 3 დეკემბერი შშმ პირთა დაცვი საერთაშორისო დღე - 1000 ლარი.

დ) საახლაწლო ღონისძიება - 2000 ლარი.

წლის განმავლობაში 8000 ლარი.

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 111000 ლარი), კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (I ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და მხედველობით შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით;

ბ) მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები, მხედველობით შშმ ბავშვები) .

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა და მხედველობით შშმ ბავშვებისა), ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით.

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაზლებლობის) სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება), უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა წლის განმავლობაში 5000 ლარის ფარგლებში;

ვ) შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი, თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში, (შესაძლებელია მოთხოვნა შესაძლოა გააკეთოს ყოველთვიურად, კვარტლურად ან მთელი წლის ერთად).

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ან სხვა ფსიქოლოგიური აშლილობის) მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში - ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით (შესაბამისი სამსახური უფლებამოსილია მოითხოვოს დაფინანსებული სეანსების შესაბამისი ვიზიტების და თანაგადახდის დამადასტრურებელი დოკუმენტი):

ა) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა;

ბ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა;

გ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.

აღნიშნულ მომსახურებას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია დააფინანსებს წლის განმავლობაში 25000 ლარის ფარგლებში.

 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

 

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. მათ შორის:

455

                         472,50

               215 000

2.7.2.1.

 

 

საქველმოქმედო ასოციაცია ,,გურია''

25

                           4 160

               104 000

2.5.

 

 

სხვა შშმ პირების დახმარება

430

                              260

               111 000

2.7.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

 

06 02 07

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

X

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარების ფინანსურად  გაუმჯობესებული მდგომარეობა

 

 

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ღონისძიების დასახელება:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

                        

                         14 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                         

                         14 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  პროგრამა გულისხმობს:     1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                                                                           2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით

65

                              200

                 13 000

2.7.2.1.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში

4

                              250

                   1 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 08

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სათბობით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი.

 

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ღონისძიების დასახელება:

სარიტუალო დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                         

 

                         65 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         65 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

2021 წელი

მიზანი და აღწერა

   პროგრამა ითვალისწინებს:

1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.
2.   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, თუ გარდაცვლილის ოჯახი სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, გარდაცვლილის ოჯახს უფლება აქვს სარიტუალო ხარჯების გასაწევად მიიღოს ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით, (იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევა როცა გარდაცვლილის ოჯახს სარეიტინგო ქულა ახალი შეჩერებული აქვს).
3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

30

                              500

                 15 000

2.7.2.1.

 

 

200

                              250

                 50 000

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 09

სარიტუალო დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ფინანსურად მხარდაჭერილი გარდაცვლილის ოჯახები

 

 

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

ღონისძიების დასახელება:

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                     

                     

270 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

270 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

   პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ:

ა) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად;

ბ) თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)), ასევე საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი ან სრული შეძენა;

გ) გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა);

დ) გაწეული დახმარების ოდენობა ვარიაბელურია, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა

55

                           1 800

               100 000

2.7.2.1.

 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის

50

                           3 400

               170 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

ბენეფიციარებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ღონისძიების დასახელება:

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                        

 

                         90 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                        

                        

                         90 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსურ დახმარებას განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში – ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის, მათ შორის, ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა).

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

180

                              500

                 90 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 11

სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ღონისძიების დასახელება:

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

                     

                     

                      145 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

                     

                     

                      145 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

180

                         805,50

            145 000

2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 12

მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

საკვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები

 

 

ღონისძიების განაცხადის ფორმა N3

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

სოციალური პროგრამები

ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

ღონისძიების დასახელება:

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

 

   

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

   

15 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

 

   

15 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

      პროგრამა ითვალისწინებს:
1. ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით.
2. კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგია, წყალი) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი

06 02 13

ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა

52

                         288,46

              &nbs