ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის №24 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის №24 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/03/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/03/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.143.016605
6
02/03/2021
ვებგვერდი, 04/03/2021
010250020.35.143.016605
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის №24 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2021 წლის 2 მარტი

ხაშური

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის №24 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის №24 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 13/04/2018, 010250020.35.143.016483) და დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 8. პასუხისმგებლობა  მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის

მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურს.“.  

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ ნოზაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.