შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 354
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/07/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/07/2021
სარეგისტრაციო კოდი 330130000.10.003.022905
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
354
13/07/2021
ვებგვერდი, 22/07/2021
330130000.10.003.022905
შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (22/07/2021 - 03/08/2023)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №354

2021 წლის 13 ივლისი

ქ. თბილისი

 

შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების   ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები“ მის დანართებთან (დანართი I – „საქართველოში დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი მუნიციპალიტეტებისთვის მინიჭებული საერთო კლიმატური ზონის მიხედვით“, დანართი II – „შენობების ტიპების, ევროსტატის შენობების ტიპების კლასიფიკაციის შესაბამისი დეტალური ქვეკატეგორიზაცია“) ერთად.

 

მუხლი 2
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 2022 წლის 1 მარტამდე უზრუნველყოს ამ დადგენილების პირველი მუხლით გათვალისწინებული „შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების“ მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული საექსპერტო დასკვნის მომზადებაზე უფლებამოსილი ექსპერტის მიმართ მოთხოვნების შემუშავება და საქართველოს მთავრობისთვის „შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნებში“ სათანადო ცვლილების პროექტის დასამტკიცებლად წარმოდგენა.
მუხლი 3
1. ეს დადგენილება, გარდა ამ დადგენილების პირველი მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ დადგენილების პირველი მუხლი ამოქმედდეს 2022 წლის 30 ივნისიდან.


პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილიშენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები
თავი I.  ზოგადი დებულებები

 

 


მუხლი 1. მიზანი

შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების (შემდგომ „ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები“) მიზანია განისაზღვროს შენობის, შენობის ნაწილების ან შენობის ელემენტების  ენერგეტიკული მახასიათებლების მინიმალური მოთხოვნები, ასევე შენობის საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყოფის სისტემების, მათი მონტაჟის მიმართ მინიმალური მოთხოვნები, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და ხარჯის ეფექტურობა, შენობაში გათვალისწინებული კლიმატური პირობების  შესანარჩუნებლად და სათბურის გაზის ემისიების შესამცირებლად.

მუხლი 2. მოქმედების სფერო

1. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები ვრცელდება ყველა ახალ შენობაზე, (იმ ახალ მშენებლობაზე, რომელზეც მშენებლობის ნებართვის მისაღებად განცხადება წარდგენილი იქნება 2022 წლის 30 ივნისის შემდეგ) ახალი შენობის ნაწილსა და ახალი შენობის ელემენტზე, ხოლო მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის შემთხვევაში − აგრეთვე, არსებულ შენობასა და არსებული შენობის ნაწილზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ მოთხოვნების გამოყენება შენობის ექსპლუატაციის პერიოდში ხარჯეფექტური არ იქნება. ხარჯეფექტურობის გამოთვლა ხორციელდება „შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების ხარჯოპტიმალური დონეების გამოთვლის შედარებითი მეთოდოლოგიით“, რომელიც მტკიცდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები უნდა  იქნეს გამოყენებული:

ა) ინვესტიციების შეფასებისას, დაგეგმვის, ახალი მშენებლობისა  და მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის წინასწარი დაპროექტების დროს;

ბ) არქიტექტურული და საინჟინრო-ტექნიკური დაპროექტების ეტაპზე. შესაბამისი სამშენებლო  დოკუმენტები და ტექნიკური სპეციფიკაციები, მშენებლობის ნებართვის მისაღებად მოთხოვნილი დოკუმენტების პაკეტთან ერთად უნდა იქნეს წარმოდგენილი; 

გ) სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების, ზედამხედველობის, სამუშაოების მიღებისა და შემოწმების, ექსპლუატაციაში გაშვების,  მასალებისა და მოწყობილობების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის დროს;

დ)  ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების დროს.

2. ენერგეტიკული მახასიათებლებისთვის დადგენილი მინიმალური მოთხოვნების მისაღწევად მნიშვნელოვანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულება შეიძლება განხორციელდეს ეტაპობრივად, როგორც შენობის კონსტრუქციული ელემენტების ერთობლიობის ან/და საინჟინრო-ტექნიკური სისტემების განახლების დროს, ასევე, სადაც ეს შესაძლებელია ერთდროულად.

3. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები სავალდებულოა  მშენებლობის განმახორციელებელი ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის.. ამასთან, დასაშვებია ენერგოეფექტურობის მინიმალურ მოთხოვნებთან შედარებით უფრო გაუმჯობესებული  ენერგეტიკული მახასიათებლების მინიმალური მოთხოვნების გამოყენება. შენობების შესაბამისი კატეგორიები და ქვეკატეგორიები მოცემულია II თავის  ცხრილ 1-ში.  

4. ამ დადგენილების მოქმედება არ ვრცელდება „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით  განსაზღვრულ შენობებზე. 

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს  შემდეგი მნიშვნელობა:

ა)   გათბობის ან გაგრილების ან ცხელწყალმომარაგებისთვის მოხმარებული  ენერგია – საყოფაცხოვრებო სივრცის  სასარგებლო ფართობის გათბობა-გაგრილებისათვის ან ცხელი წყლით მომარაგების სისტემის მიერ მოხმარებული ენერგია, რათა დააკმაყოფილოს გათბობა-გაგრილების (მათ შორის, ტენის გამოშრობისათვის) ან ცხელწყალმომარაგებისათვის  საჭირო ენერგიაზე მოთხოვნა;

ბ) გამოთვლილი ენერგეტიკული მახასიათებლები – მიწოდებული ენერგიის მიხედვით,  შენობების გათბობის, გაგრილების, ვენტილაციის, ცხელწყალმომარაგების და განათების უზრუნველსაყოფად, შეწონვის მეთოდით გამოთვლილი ენერგეტიკული მახასიათებლები;

გ) გარდაქმნის ეფექტურობის კოეფიციენტი  (COP) – თბური ტუმბოს ეფექტურობის მაჩვენებელი სპეციფიკური წყაროსა და სითბოს შთანთქმის ტემპერატურების გათვალისწინებით და წარმოადგენს მიღებული სითბოს გამომუშავებისა და საჭირო სიმძლავრის შეფარდებას;

დ) გარდაქმნის სეზონური კოეფიციენტი  (SCOP)   ელექტროენერგიაზე მომუშავე თბური ტუმბოს ჯამური ეფექტურობის  კოეფიციენტი, რომელიც გამოითვლება გათბობის სეზონისთვის, გათბობისათვის საჭირო წლიური მოთხოვნისა და გათბობისათვის საჭირო წლიური ენერგომოხმარების თანაფარდობით;

ე) გაცემული ენერგია – შენობის საინჟინრო-ტექნიკური  სისტემების მიერ, შეფასების ზღვრებში, მოწოდებული ენერგია, თითოეული ენერგიაშემცველის მიხედვით;

ვ) დამხმარე  ენერგია   შენობის საინჟინრო-ტექნიკური სისტემების მიერ  მოხმარებული ელექტრული  ენერგია, რომელიც  ეხმარება ენერგიის ტრანსფორმაციას, რათა დაკმაყოფილდეს შენობის ენერგომოთხოვნები. აღნიშნული მოიცავს ენერგიას: ვენტილატორებისთვის, ტუმბოებისთვის, ელექტრომოწყობილობებისთვის და სხვა. ვენტილაციის სისტემის მიერ ჰაერის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ელექტროენერგიის მოხმარება არ განიხილება როგორც დამხმარე ენერგია, არამედ განიხილება როგორც ვენტილაციის მიერ მოხმარებული ენერგია;

ზ) ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი (EER) – გაგრილების სისტემის  სიმძლავრის თანაფარდობა სისტემის მიერ მუშაობის დროს მოხმარებულ ენერგიასთან;

თ) ენერგოეფექტურობის სეზონური კოეფიციენტი (SEER) –  ჰაერის კონდიციონერების ან ჩილერის ჯამური ენერგოეფექტური კოეფიციენტი, რომელიც გამოითვლება გაგრილებისათვის საჭირო სეზონისთვის როგორც „ყოველწლიური გაგრილებისათვის საჭირო მოთხოვნის მაჩვენებელის“ თანაფარდობა გაგრილებისათვის საჭირო წლიურ ენერგომოხმარებაზე;

ი) ემისია (გათბობა ან გაგრილება) – გათბობის ან გაგრილების საინჟინრო-ტექნიკურ ქვესისტემებში  მიმდინარე პროცესი, როდესაც სითბო თერმულად კონდიცირებულ სივრცეს პირდაპირ მიეწოდება/აერთმევა კომფორტის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად;

კ) ემისიის სისტემა – საინჟინრო-ტექნიკური ქვესისტემის მოწყობილობები და დამხმარე კომპონენტები, რომლებიც ახორციელებენ ემისიის პროცესს;

ლ) ემიტერი – ტექნიკური ხელსაწყო (ემისიის სისტემის ბოლო ელემენტი,  მაგ: რადიატორი, ფანკოილი, კონვექტორი, სავენტილაციო ცხაურა და ა.შ.), რომლის მეშვეობითაც უშუალოდ ხდება ენერგიის გაცვლა სივრცეში სპეციფიკური მოთხოვნების შესაბამისად (ძირითადად კომფორტის მისაღწევად);

მ) ენერგიაშემცველი  – ნივთიერება, ფიზიკური მოვლენა ან უნარი, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული მექანიკური მუშაობის შესასრულებლად, სითბოს მისაღებად ან ქიმიური და ფიზიკური პროცესისთვის (მაგ., გაზი, ელექტროენერგია, ორთქლი, ცხელი წყალი, ნავთობი, სხვა).

ნ) ვენტილატორის კუთრი სიმძლავრე (SFP) – ვენტილატორის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ელექტრული სიმძლავრის დამოკიდებულება/შეფარდება ცირკულირებადი ჰაერის რაოდენობასთან;

ო) თბოგადაცემის კოეფიციენტი ანუ U სიდიდე –  სტაციონალური რეჟიმის პირობებში სითბოს ნაკადის შეფარდება ფართობთან  და შემომზღუდი კონსტრუქციის შიგა და გარე ზედაპირების ტემპერატურათა სხვაობასთან;

პ) თერმულად არაკონდიცირებული სივრცე – ოთახი ან შემოსაზღვრული სივრცე, რომელიც არ არის თერმული კონდიცირებული სივრცის ნაწილი [მ3];

ჟ) თერმული გარსის ფართობი – შენობის გარსის ყველა ელემენტის საერთო ფართობი [მ2],  რომელიც მოიცავს  გასათბობ და გასაგრილებელ სივრცეებს, საიდანაც პირდაპირ ან ირიბად ხდება თბური ენერგიის გადაცემა ფართობის შიგნით ან გარე მიმართულებით;

რ) თერმულად კონდიცირებული სივრცე – გასათბობი ან/და გასაგრილებელი სივრცე [მ3];

ს) კონდიცირებული სივრცე – ოთახი ან შემოსაზღვრული სივრცე, რომელზეც ვრცელდება შენობის ენერგეტიკული მახასიათებლების (EPB) – ერთი ან რამდენიმე მოთხოვნა;

ტ) მართვის მოწყობილობა – თვითფუნქციონირებადი მოწყობილობა, რომელიც  დამატებითი ენერგიის საშუალებით ან მის გარეშე,  მითითებული მაჩვენებლების ფარგლებში უნარჩუნებს სისტემას ფიზიკურ პარამეტრებს როგორებიცაა  ტემპერატურა, ტენიანობა და სხვა;

უ) მიწოდებული ენერგია – თითოეული ენერგიაშემცველის მიერ გაცემული ენერგია, რათა დააკმაყოფილოს გათვალისწინებული ენერგომოხმარება ან აწარმოოს გაცემული  ენერგია;     

ფ) მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია   შენობის გარსის ზედაპირის 25%-ზე მეტის რეკონსტრუქცია;

ქ) შენობის კონსტრუქცია (კონსტრუქციული  ელემენტები) – შენობის შემადგენელი ყველა ფიზიკური ელემენტი, გარდა შენობის საინჟინრო-ტექნიკური სისტემებისა (მაგ., სახურავი, კედლები, იატაკი, კარები, კარიბჭეები და შიდა ტიხრები);

ღ) შეფასების ზღვარი – ზღვარი, სადაც გამოითვლება ან იზომება  მიწოდებული ან გაცემული ენერგია;

ყ) ჰაერის ვენტილაციისთვის მოხმარებული  ენერგია – ჰაერის მიმოცვლისა  და სითბოს აღდგენისათვის, ვენტილაციის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია. ეს არ მოიცავს ჰაერის წინასწარი გათბობის ან გაგრილებისთვის და ასევე  დატენიანების სისტემის მიერ მოხმარებულ ენერგიას.

მუხლი 4. სიმბოლოები და აბრევიატურები

წინამდებარე ენერგოეფექტურობის მინიმალურ მოთხოვნებში გამოყენებულ სიმბოლოებსა და აბრევიატურებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

სიმბოლოები

რაოდენობა

ერთეული

A

ფართობი

მ ²

g

შენობის ელემენტის ჯამური მზის ენერგიის რადიაციული სითბოს ნაკადის გატარების კოეფიციენტი

-

N

ნომერი

1

P

სიმძლავრე

კვტ, ვტ

qv

(მოცულობითი) ჰაერის ნაკადი

მ ³/წთ

R

თერმული წინაღობა

მ ²·K /ვტ

T

თერმოდინამიკური ტემპერატურა(კელვინი)

K

U

თბოგადაცემის კოეფიციენტი

ვტ/(მ²·K)

η

ეფექტურობა, გამოყენების კოეფიციენტი

1

θ

ტემპერატურა გრადუს ცელსიუსი

ºС

φ

ფარდობითი ტენიანობა

%

λ

თბოგამტარობა

ვტ/(მK)

 

 

თავი II. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების  მინიმალური მოთხოვნებისა და საინჟინრო-ტექნიკური სისტემების, მათი მონტაჟის მიმართ და კატეგორიზაცია შენობებისა და კლიმატური ზონების მიხედვით

მუხლი 5. შენობებისა და კლიმატური ზონების კატეგორიზაცია

1. ენერგეტიკული მახასიათებლების მინიმალური მოთხოვნების გამოყენების მიზნით განისაზღვრება შენობების შემდეგი კატეგორიები და ქვეკატეგორიები:

ცხრილი 1.   შენობების კატეგორიები და ქვეკატეგორიები

ძირითადი კატეგორია

კატეგორია

ქვეკატეგორია

საცხოვრებელი სახლები

 1. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები

ერთბინიანი სახლები

ორბინიანი სახლები

 1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები

სამ და მეტბინიანი სახლები,

საერთო საცხოვრებელები, თავშესაფრები

 

არასაცხოვრებელი სახლები

 1. ადმინისტრაციული შენობები

საოფისე, სასამართლო, პოლიციის, ბიბლიოთეკის, სახანძრო   შენობები

 1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობები

საბავშვო, ბაგა-ბაღისა და სკოლის შენობები

საგანმანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებების არაადმინისტრაციული  შენობები

 1. სამედიცინო დაწესებულებების შენობები

საავადმყოფოს და სამედიცინო დაწესებულების შენობები

სხვა სამედიცინო დაწესებულებების შენობები

 1. სასტუმროები და საზოგადოებრივი კვების ობიქტები

სასტუმროს შენობები

სხვა, მცირე დროით განთავსების ანდა საზოგადოებრივი კვების ობიექტების შენობები

 1. სპორტული დანიშნულების შენობები

სპორტული დარბაზები

 1. საბითუმო და საცალო სავაჭრო შენობები

 საბითუმო და საცალო სავაჭრო შენობები

 1. ენერგიის მომხმარებელი სხვა დანიშნულების  შენობები

სხვა ნაგებობები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

შენიშვნა: ცხრილ 1-ში მოცემული ქვეკატეგორიების დეტალური სია ასახულია  II დანართში  –„შენობების ტიპების, ევროსტატის შენობების ტიპების კლასიფიკაციის შესაბამისი დეტალური ქვეკატეგორიზაცია“) ევროსტატის კლასიფიკაციის შესაბამისად. II დანართში ასევე მოცემულია იმ შენობა-ნაგებობების ჩამონათვალი, რომლებზეც ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები არ ვრცელდება.

2. შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების მინიმალური მოთხოვნები განსაზღვრულია ცხრილ 2-სა და ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების I დანართში საქართველოში დასახლებული პუნქტების საერთო კლიმატური ზონის მიხედვით.   

ცხრილი 2. საქართველოში დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი მუნიციპალიტეტებისთვის მინიჭებული საერთო კლიმატური ზონის მიხედვით

No

ქალაქი/დასახლება

No

ქალაქი/დასახლება

კლიმატური ზონა

1

ბათუმი

15

ზუგდიდი

        1

2

ხელვაჩაური

16

ჩხოროწყუ

3

ხონი

17

წალენჯიხა

4

წყალტუბო

18

ხობი

5

ქუთაისი

19

ზესტაფონი

6

სენაკი

20

თერჯოლა

7

ფოთი

21

ბაღდათი

8

აბაშა

22

ჩოხატაური

9

ვანი

23

ქობულეთი

10

სამტრედია

24

მარტვილი

11

ოზურგეთი

25

სოხუმი

12

ლანჩხუთი

26

გაგრა

13

გალი

27

გუდაუთა

14

გულრიფში

28

ოჩამჩირე

 

 

 

 

 

29

თბილისი

43

ბოლნისი

2

30

მცხეთა

44

მარნეული

31

ლაგოდეხი

45

საგარეჯო

32

ცაგერი

46

ამბროლაური

33

ჭიათურა

47

თელავი

34

ქედა

48

საჩხერე

35

გარდაბანი

49

სიღნაღი

36

რუსთავი

50

შუახევი

37

გურჯაანი

51

ხულო

38

ყვარელი

52

გორი

39

ახმეტა

53

კასპი

40

ხარაგაული

54

ქარელი

41

ტყიბული

55

დედოფლისწყარო

42

ჯავა

56

ყორნისი (ზნაური)

 

 

 

 

 

57

დუშეთი

66

ახალგორი

3

58

ბორჯომი

67

დმანისი

59

ხაშური

68

თიანეთი

60

ლენტეხი

69

მესტია

61

ონი

70

წალკა

62

ახალციხე

71

ყაზბეგი

63

ადიგენი

72

ასპინძა

64

თეთრიწყარო

73

ახალქალაქი

65

ცხინვალი

74

ნინოწმინდა

შენიშვნა: ტიპური კლიმატისათვის განკუთვნილ ქალაქებს წარმოადგენენ: ზონა 1   ქალაქი ბათუმი,  ზონა 2 – ქალაქი თბილისი,   ზონა 3  თიანეთი.

ა) იმ შენობებს, რომელთა ადგილმდებარეობა არ არის მითითებული ცხრილი 2-ის   მიხედვით, კლიმატის ზონა მიენიჭება იმ მუნიციპალიტეტის მიხედვით, სადაც ეს ქალაქი/დასახლებაა განთავსებული. საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია ზონის შერჩევა დასახლებული პუნქტის ადგილმდებარეობის ზღვის დონიდან სიმაღლის გათვალისწინებით. კლიმატის ზონის დადგენა იმ კონკრეტული დასახლებული პუნქტისათვის, რომელიც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, განისაზღვრება ამ მუხლის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად;

ბ) საქართველოს დასახლებული პუნქტების სრული ჩამონათვალი მათი რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით და მინიჭებული კლიმატური ზონებითა და მათი მდებარეობის სიმაღლით (ზღვის დონიდან) მოცემულია  დანართ I-ში;

გ) შენობებზე, რომლებიც მდებარეობენ  ზონა 1-ის მუნიციპალიტეტების დასახლებულ პუნქტებში, მაგრამ მათი სიმაღლე (მიწიდან ნულოვანი დონე) ზღვის დონიდან 900 მეტრზე მაღალია, ვრცელდება კლიმატური ზონა 2-ის სპეციფიკური ენერგეტიკული მახასიათებლების მინიმალური მოთხოვნები. ეს წესი არ გამოიყენება ცხრილ 2-ში მითითებულ დასახლებებზე;

დ) ნებისმიერი შენობისათვის, მიუხედავად მისი ადგილმდებარეობისა, როდესაც  პირველი სართულის იატაკის ნიშნული ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე მაღალია, ვრცელდება კლიმატური ზონა 3-ის სპეციფიკური ენერგეტიკული მახასიათებლების მინიმალური მოთხოვნები. ეს წესი არ გამოიყენება ცხრილ 2-ში მითითებულ დასახლებებზე;

ე) საქართველოს სამშენებლო-კლიმატური ზონირება მოცემულია სურათ 1-ზე.

სურათი 1. საქართველოს სამშენებლო-კლიმატური ზონების რუკა

 

 

მუხლი 6.  შენობების კონსტრუქციული ელემენტების მინიმალური ენერგეტიკული მახასიათებლების მოთხოვნები

1. ყველა კატეგორიისა და ქვეკატეგორიის ახალი შენობების/შენობის ნაწილისთვის და ასევე, არსებული შენობების/შენობის ნაწილისთვის დაპროექტების და კონსტრუქციის ელემენტების  აშენებისათვის წაყენებული მოთხოვნები განსაზღვრულია ორი დონით.

დონე 1 – მოთხოვნები შენობის კონსტრუქციის  ელემენტისათვის (ცხრილი 3).

დონე 2 – შენობის გარსისათვის (ცხრილი 4).

2. შენობებში, რომლებიც თბება, მათი კოსტრუქციის შემომზღუდი ელემენტები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს (მოთხოვნა – დონე  1):

                                                (1)

სადაც:

U – შენობის კონსტრუქციის სტრუქტურის ნაწილის თბოგადაცემის კოეფიციენტი  [ვტ/მ 2·K];

Umax  –  შენობის მატერიალური სტრუქტურის ელემენტის მაქსიმალურად დაშვებული

                 თბოგადაცემის კოეფიციენტი [ვტ/მ 2·K].

 

3. ყველა კატეგორიის შენობისთვის, ინდივიდუალური შენობის კონსტრუქცის სტრუქტურის შემომზღუდი ელემენტის მაქსიმალურად დაშვებული თბოგადაცემის კოეფიციენტი Umax[ვტ/მ 2·K] კლიმატური ზონების გათვალისწინებით  წარმოდგენილია ცხრილ 3-ში, რომელიც განისაზღვრება კლიმატური ზონის მიხედვით კონკრეტული შენობისთვის ამ დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.

 

ცხრილი 3.  შენობის კონსტრუქციის თერმული გარსის  თითოეული ელემენტის  მაქსიმალურად დასაშვები თბოგადაცემის კოეფიციენტები Umax:

 

შენობის კონსტრუქციული ელემენტენტების  ტიპი

ზონა 1

Umax

[ვტ/მ 2·K]

ზონა 2

Umax

[ვტ/მ 2·K]

ზონა 3

Umax

[ვტ/მ 2·K]

1

გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი შენობის გარე კედლები

0,5

0,38

0,25

2

თერმულად კონდიცირებული სივრცის  გარე კედლები (მაგ., გამთბარი სარდაფი)

მიწასთან შემხები ზედაპირის ჩათვლით

0,65

0,50

0,30

3

თერმულად არაკონდიცირებული სივრცის  შიგა კედლები (მაგ., არაკონდიცირებული კიბის უჯრედები,

სხვენის ან სახურავის სივრცეები, ავტოფარეხი) და გამყოფი კედლები

0,65

0,50

0,40

4

თერმული არაკონდიცირებული მიწისქვეშა სივრცის  გარე კედლები (მაგ., გაუმთბარი სარდაფი),

როდესაც ამ სივრცის ჰაერცვლის ჯერადობა ნაკლებია 30%-სთ-ში

0,80

0,70

0,60

5

გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი სახურავის კონსტრუქცია ანდა ვენტილირებულ ან

არათბოიზოლირებული სახურავის სათავსისთან შეხებაში მყოფი ჭერი,

რომელიც განლაგებულია თერმულად კონდიცირებული სათავსის ზემოთ

0,40

0,30

0,20

6

სახურავის კონსტრუქციის, რომელიც განლაგებულია თბურად არაკონდიცირებული სივრცის ზემოთ,

სივრცის ტემპერატურა არ უნდა იყოს <5ºC;

0,50

0,38

0,25

7

გრუნტთან შეხებაში მყოფი თერმულად  კონდიცირებული სათავსის  იატაკი.

0,5

0,38

0,25

8

გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი თერმულად კონდიცირებული სათავსის იატაკი

(მაგ.იატაკი თაღოვანი  შესასვლელის, გასასვლელის თავზე

ან  ღია  პარკირების ზემოთ არსებული სათავსის იატაკი)

0,40

0,30

0,20

9

არაკონდიცირებულ სივრცესთან (მაგ., სარდაფი, რომელიც არ თბება, ავტოფარეხი) 

შეხებაში მყოფი, თერმულად  კონდიცირებული სათავსის  იატაკი

0,60

0,45

0,30

10

გარე ფანჯარა და შემინული კარი

2,2

1,8

1,8

11

შეკიდული კედლები – შირმები და სხვა გარე  შუქგამტარი კომპონენტები,

მათ შორის, ფართო მასშტაბიანი, შემინული  ფასადი ≥ 600 დახრით

1,8

1,8

1,8

12

სხვა გარე ჰორიზონტალური ან დახრილი შუქგამტარი  კომპონენტები: 

რომლებიც არ არის გათვალისწინებული №10 ან №11 სტრიქონებში

2,5

2,0

1,8

13

შუქგაუმტარი გარე მყარი კარები

2,75

2,2

2,2

14

თერმულად არაკონდიცირებულ სივრცესთან დამაკავშრებელი კარი შემინვის გარეშე

4,5

3,5

3

15

გარე გორგოლაჭებზე მოძრავი კარი, ავტოფარეხის კარი, ფრთიანი  (სექციური კარი)

და სხვა მსგავსი

3

2,5

2,2

 

ა.ა) დასაშვებია ცხრილ 3-ში მოცემული მაჩვენებლებიდან 10%-მდე გადახრა მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ცხრილ 4-ში მოცემული ინტეგრირებული მაჩვენებლების მოთხოვნები დაცული იქნება.  ყველა შემთხვევაში თავიდან უნდა იქნეს აცილებული შიგა ზედაპირის შესაძლო დაბალი ტემპერატურისა და კონდენსაციის რისკები;

ა.ბ) მცირე  ზედაპირის მქონე  გარე კედლების (მაგ., აივნების შემთხვევაში) თბოგადაცემის კოეფიციენტი (U) შეიძლება 2-ჯერ აღემატებოდეს დაშვებულ მნიშვნელობას, თუ: ასეთი მცირეზედაპირიანი გარე კედლების საერთო ფართი, არ აღემატება მთლიანი შენობის ატმოსფერულ ჰაერთან შეხებაში მყოფი გარე კედლების საერთო ფართის 2%-ს, და  არ არსებობს კონდენსატის წარმოქნის რისკი;

ა.გ) გარე ატმოსფერულ ჰაერთან შეხებაში მყოფი მცირე ზედაპირის მქონე  სახურავის/ჭერის და იატაკის ფართობი, რომელიც არ აღემატება მთლიანი შენობის ატმოსფერულ ჰაერთან შეხებაში არსებულ ზედაპირის საერთო ფართის 2%-ს, თბოგადაცემის კოეფიციენტი – U შეიძლება იყოს 2-ჯერ მეტი, ვიდრე დაშვებული მნიშვნელობა, თუ არ არსებობს კონდენსაციის რისკი;

ა.დ) სახურავის ნებისმიერი ნაწილი, რომლის დახრის კუთხე ტოლია ან აღემატება 60°-ს, ითვლება კედლად;

ა.ე) შუქგამტარი კომპონენტების თბოგადაცემის კოეფიციენტი ითვალისწინებს ვიტრაჟების, სარკმელის ფანჯრის ჩარჩოს მახასიათებლებს. მოთხოვნებიდან გამონაკლისს წარმოადგენს სახანძრო  და სხვა სპეციალური დანიშნულების კარებები და ლუკები;

ა.ვ) თბური ხიდების ზემოქმედება, რომელიც მუდმივად თან ახლავს შენობის ელემენტებს, როგორიცაა კედლის გადაბმის ადგილები ან მსუბუქი ბლოკის კედლების დუღაბით ნალესი ადგილები, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული შენობის ელემენტის თბოგადაცემის კოეფიციენტის – U სიდიდის გაანგარიშების დროს;

ა.ზ) სითბოს გადაცემა და თბური ხიდები შეფასებულია შენობის გარე ზომების გათვალისწინებით;

ა.თ) შემომზღუდი კონსტრუქციის ცალკეული ელემენტების თბური ხიდები, როგორებიცაა, კედლები, იატაკი, აივანი, კონსოლი, ჭერი, სახურავი და ფანჯრები და მათი კომბინაციები/შეერთების ადგილები უნდა იყოს დათბუნებული ისე, რომ მათი ხაზოვანი თბოგადაცემის კოეფიციენტი იყოს უმნიშვნელო;

ა.ი)  U-ს გაანგარიშება უნდა შესრულდეს:  სსტ ენ ისო 6946,  სსტ ენ ისო 10077-2,  სსტ ენ ისო 14683, სსტ ენ ისო 12631 და ეტალონური სსტ ენ ისო  სტანდარტებით. U სიდიდის გამოთვლა ეფუძნება ჯამური თერმული წინაღობის ფორმულას: Rtot :

 (2)

სადაც:

Rtot  არის შენობის გარე კომპონენტის თერმული წინაღობის ჯამური (კუმულატიური) მნიშვნელობა თბური ნაკადის მიმართულებით, (მ2 K/ ვტ);

ა.კ)  ინტეგრირებული (ჯამური) მოთხოვნები – დონე 2: შენობის თერმული გარსის  ელემენტების ჯამური თბოგადაცემის კოეფიციენტის (Ū value) მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს ცხრილ 4-ში მოცემულ თბოგადაცემის კოეფიციენტის მნიშვნელობებს, კლიმატური ზონების შესაბამისად.  იგი  უნდა განისაზღვროს კონკრეტული შენობისთვის ამ დადგენილების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით.

 

 

ცხრილი 4. მაქსიმალური დასაშვები ჯამური თბოგადაცემის კოეფიციენტის  Ūmax-ის მნიშვნელობა  შენობის თერმული გარსის  ელემენტებისათვის:

კლიმატური ზონა

ზონა 1

ზონა 2

ზონა 3

ერთეული

[ვტ/მ 2·K]

[ვტ/მ 2·K]

[ვტ/მ 2·K]

კედლების  Ūmax სიდიდე

0,5

0,38

0,25

სახურავის

Ūmax სიდიდე

0,4

0,3

0,2

იატაკის Ūmax  სიდიდე

0,5

0,38

0,25

ფანჯრების და კარების

Ūmax სიდიდე

2,2

1,8

1,8

 

ბ.ა) შენობის თერმული გარსის სხავადასხვა თბოგადაცემის სიდიდის მქონე ერთგვაროვანი ელემენტების ჯამური თბოგადაცემის (Ūmax სიდიდის) მნიშვნელობა უნდა გამოითვალოს შემდეგი ფორმულით:

 (3)

სადაც:

 A¡  არის შენობის თერმული გარსის ჯამური ელემენტის i-ური ნაწილის  ზედაპირის ჯამური ფართობი[მ 2];

U¡    შენობის თერმული გარსის ჯამური ელემენტის i -ური ნაწილის თბოგადაცემის კოეფიციენტი თბური  ხიდების გათვალისწინებით;

 სხვადასხვა თბოგადაცემის კოეფიციენტის მქონე შენობის ელემენტების ნაწილების ჯამური რაოდენობა სხვადასხვა თბოგადაცემის კოეფიციენტებით.

 

ბ.ბ) თბური ხიდების  ენერგეტიკული შედეგების გავლენა გათვალისწინებული უნდა იყოს თბოდანაკარგების ანგარიშში, შენობის თითოეული ელემენტისათვის. თუ თბური ხიდების თავიდან აცილება შეუძლებელია, მაშინ ელემენტის თბოგადაცემის კოეფიციენტი 5%-ით იზრდება და ამის შემდეგ მოხდება შედარება მე-2 დონის  მოთხოვნებთან;

ბ.გ)იატაკის თბოგადაცემის Ū კოეფიციენტი უნდა გამოითვალოს იატაკის მასალების, მათ შორის, თბოსაიზოლაციო ფენების თბოგადაცემის კოეფიციენტით (U), გაუმთბარი სივრცეებისა და მიწის ზედაპირის გათვალისწინებით და უნდა აკმაყოფილებდეს ცხრილ 4-ში  მოცემულ, იატაკის U-ს მნიშვნელობას შესაბამისი კლიმატური ზონისათვის.  

მუხლი 7. შენობების კონსტრუქციის გარსის მინიმალური ენერგეტიკული მახასიათებლების სხვა მოთხოვნები

 

1. შენობის  კონსტრუქციული ელემენტების ენერგეტიკული მახასიათებლების მინიმალური მოთხოვნები დადგენილია შიგა კომფორტული პირობების  უზრუნველსაყოფად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული კონდენსაციის ან  ზედაპირის დაბალი ტემპერატურის რისკი. შუქგაუმტარი  გარე ელემენტების შიგა ზედაპირის ტემპერატურა  არ უნდა ჩამოვიდეს, ცხრილ 5-ში მოცემული ნამის წერტილის შესაბამისი  ტემპერატურის ქვემოთ.


ცხრილი  5. ნამის წერტილის ტემპერატურა როგორც ჰაერის ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის ფუნქცია. მშრალი თერმომეტრის ჩვენება

ოთახის ჰაერის ტემპერატურა, (მშრალი-თერმომეტრის ჩვენება (DBT))°C

ნამის წერტილის ტემპერატურა(°С) ფარდობითი ტენიანობის დროს (%)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

30

10,5

12,9

14,9

16,8

18,4

20,2

21,4

22,7

23,9

25,0

26,2

27,2

28,2

29,1

29

9,7

12,0

14,0

15,9

17,5

19,0

20,4

21,7

23,0

24,1

25,2

26,2

27,2

28,1

28

8,8

11,1

13,1

15,0

16,6

18,1

19,5

20,8

22,0

23,2

24,2

25,2

26,2

27,1

27

8,0

10,2

12,2

14,1

15,7

17,2

18,6

19,9

21,1

22,2

23,3

24,3

25,2

26,1

26

7,1

9,4

11,4

13,2

14,8

16,3

17,6

18,9

20,1

21,2

22,3

23,3

24,2

25,1

25

6,2

8,5

10,5

12,2

13,9

15,3

16,7

18,0

19,1

20,3

21,3

22,2

23,2

24,1

24

5,4

7,6

9,6

11,3

12,9

14,4

15,8

17,0

18,2

19,3

20,3

21,3

22,2

23,1

23

4,5

6,7

8,7

10,4

12,0

13,5

14,8

16,1

17,2

18,3

19,4

20,3

21,3

22,2

22

3,6

5,9

7,8

9,5

11,1

12,5

13,9

15,1

16,3

17,4

18,4

19,4

20,3

21,2

21

2,8

5,0

6,9

8,6

10,2

11,6

12,9

14,2

15,3

16,4

17,4

18,4

19,3

20,2

20

1,9

4,1

6,0

7,7

9,3

10,7

12,0

13,2

14,4

15,4

16,4

17,4

18,3

19,2

19

1,0

3,2

5,1

6,8

8,3

9,8

11,1

12,3

13,4

14,5

15,5

16,4

17,3

18,2

18

0,2

2,3

4,2

5,9

7,4

8,8

10,1

11,3

12,5

13,5

14,5

15,4

16,3

17,2

17

-0,6

1,4

3,3

5,0

6,5

7,9

9,2

10,4

11,5

12,5

13,5

14,5

15,3

16,2

16

-1,4

0,5

2,4

4,1

5,6

7,0

8,2

9,4

10,5

11,6

12,6

13,5

14,4

15,2

15

-2,2

-0,3

1,5

3,2

4,7

6,1

7,3

8,5

9,6

10,6

11,6

12,5

13,4

14,2

14

-2,9

-1,0

0,6

2,3

3,7

5,1

6,4

7,5

8,6

9,6

10,6

11,5

12,4

13,2

13

-3,7

-1,9

-0,1

1,3

2,8

4,2

5,5

6,6

7,7

8,7

9,6

10,5

11,4

12,2

12

-4,5

-2,6

-1,0

0,4

1,9

3,2

4,5

5,7

6,7

7,7

8,7

9,6

10,0

11,2

11

-5,2

-3,2

-1,8

-0,4

1,0

2,3

3,5

4,7

5,8

6,7

7,7

8,6

9,4

10,2

10

-6,0

-4,2

-2,6

-1,2

0,1

1,4

2,6

3,7

4,8

5,8

6,7

7,6

8,4

9,2

 

2. სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია თბოიზოლაციასთან, უნდა შესრულდეს ტექნიკურად სწორად, რათა თავიდან ავიცილოთ ამინდის ზემოქმედება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ეფექტი შენობის სტრუქტურის ხანმედეგობაზე:

ა) თბოსაიზოლაციო მასალების და თბოსაიზოლაციო სისტემების მონტაჟი უნდა შესრულდეს მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. სათავსის შიგა ზედაპირებზე საიზოლაციო მასალის მონტაჟი უნდა იქნეს მაქსიმალურად აცილებული;

ბ) ფანჯრების, კარების, პარაპეტების, სახურავის ყველა შეერთება და შენობის ყველა კომპონენტი, რომლებიც შეაღწევენ საიზოლაციო ფენაში (მეხამრიდები, სადრენაჟე მილები, გადამრთველების ყუთები და ა.შ. ასევე, მათი ჩამრთველები)  უნდა იყოს შესრულებული შესაბამისი შემაერთებელი პროფილებით და უნდა იყოს ჰერმეტიზირებული;

გ) გარე ფანჯრების/კარების ჩარჩოს/რაფას და ღიობებს  შორის საიზოლაციო ფენა უნდა დამონტაჟდეს  ღრუების გარეშე. დაფარვის პერიმეტრი უნდა იყოს ჰერმეტიზირებული, ორთქლშეუღწევადი (შიგნით) და ორთქლშეღწევადი (გარეთ) /საიზოლაციო ფირით (მემბრანით);

დ) სახურავის შეერთებები უნდა იყოს თბოიზოლირებული, ღრეჩოების გარეშე;

ე) სახურავის თბოიზოლაციისათვის გამოყენებული საიზოლაციო მასალები, რომლებიც მონტაჟდება სახურავის  კონსტრუქციაზე ან ანაკრები სახურავის თავზე შეირჩევა სამშენებლო მასალების და მათი ურთიერთკომბინაციის საფუძველზე, რამაც უნდა დააკმაყოფილოს  სახურავის თბოგადაცემის კოეფიციენტი-U ცხრილ 3-სა და ცხრილ 4-ში მოცემული მოთხოვნებით;

ვ) იზოლაცია, რომელიც კეთდება სარდაფის გარე კედლებზე და  არსებული იატაკის ფილების (ფილა მიწაზე) მთელ პერიმეტრზე, უნდა იყოს შესრულებული მყარი, წყალმედეგი მასალით და შესაძლებელია დაიფაროს ატმოსფერული ნალექის  ზემოქმედებისაგან დამცავი ფენით, რათა დაიცვას იზოლაცია დაზიანებისაგან. დამცავმა ფენამ უნდა დაფაროს დაუცველი გარე იზოლაცია არანაკლებ 0.70 მეტრით მიწის ზედაპირის ზემოთ და არანაკლებ 0.80 მეტრი მიწის ზედაპირის ქვემოთ.

 მუხლი 8.  შენობის თერმული გარსის ჰერმეტულობის მოთხოვნები

1. შენობის თერმული გარსის ჰერმეტულობა უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილ 6-ში მოცემულ მნიშვნელობებს და საჭიროა ჩატარდეს ჰაერის შეღწევადობის ტესტი 50 პა (n50) წნევის სხვაობის პირობებში.

ცხრილი 6. მაქსიმალურად დასაშვები ჰაერის გაჟონვა 50 პა, n50 [h-1] წნევის პირობებში

კლიმატური ზონა

ზონა 1

ზონები 2 და 3

შენობის კატეგორია

n50 [სთ-1]

n50 [სთ-1]

 1. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები;
 2.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

≤4,0

 

≤3,0

ყველა სხვა კატეგორია 3-9

≤3,0

≤2.5

 

2. სუფთა ჰაერის რაოდენობა, რომელიც მიეწოდება შენობას, უნდა აკმაყოფილებდეს შიგა სათავსის ჰაერის ხარისხის მოთხოვნას  ენ 16798-1 სტანდარტის შესაბამისად ან არსებული საპროექტო მოთხოვნებით და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დამატებითი  ვენტილაციით (ხელით მართვადი ან ავტომატურად მართვადი საშუალებები, რომლებიც შესაძლებელია მოიცავდეს მაგ., სავენტილაციო არხებს,  ფანჯრებს გადმოკიდების შეღება/გაღების მექანიზმით, ფანჯრებს ჰაერის მცირე ნაკადის ვენტილაციით, ან მექანიკური სავენტილაციო მოწყობილობებით/სისტემებით ან მათი კომბინაციით. მაგალითად, ჰიბრიდული (შერეული რეჟიმის) ვენტილაცია). დამატებითი გარე ჰაერი, რომელიც საჭიროა სანთურიანი მოწყობილობების ფუნქციონირებისთვის, ცალკე არის გათვალისწინებული.

3. შენობის გარსის ჰერმეტულობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი დასაგმანი შემამჭიდროვებელი მასალების გამოყენებით, რომლებიც შემჭიდროვებულია და ერთმანეთთან დაკავშირებულია აწყობის დროს და მთლიანობაში შეადგენს შენობის გარსს.

4. ჰერმეტული შეერთებები უსაფრთხოდ უნდა იყოს დამონტაჟებული და გადაწყვეტილი, რათა გაუძლონ დადებით და უარყოფით წნევის ცვალებადობას, მაგალითად, ქარს და ტემპერატურულ დეფორმაციებს.

5. ნებისმიერი რაოდენობის ჰაერის შეღწევა, რაც არღვევს შენობის გარსის ჰერმეტულობას, აღმოფხვრილი უნდა იყოს დასაგმანი ან შემამჭიდროვებელი მასალებით.

მუხლი 9. მოთხოვნები მზის დამჩრდილავი და მზისგან დამცავი მოწყობილობებისათვის

1. შენობაში განთავსებულ სათავსებს უნდა მიეწოდებოდეს სსტ ენ 17037 სტანდარტის ნორმით გათვალისწინებული ჯეროვანი რაოდენობის დღის სინათლე. ფანჯრები ისე უნდა დამონტაჟდეს და განთავსდეს, რომ მათზე დამაგრდეს სათანადო მზის დამჩრდილავი და მზისგან დამცავი მოწყობილობები, რათა ფანჯრის მინიდან შემოღწეულმა მზის სინათლემ არ გამოიწვიოს ოთახის გადახურება.

2. მზის დამჩრდილავი და მზისგან დამცავი გარე ეკრანები,  მოძრავი მოწყობილობებით მოიცავს სხვადასხვა გასათვალისწინებელ გადაწყვეტილებას.

3. როგორც ალტერნატივა, შესაძლებელია მზის სხივის მარეგულირებელი მინის გამოყენება, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია,  რომ ასეთი მინა მზის სითბოს ნაკადის შეღწევას ამცირებს იმ პერიოდის განმავლობაშიც, როდესაც მზის სითბოს ნაკადი სასარგებლოა (წელიწადის ცივი სეზონების დროს).

4. მზის სითბოს ნაკადის შეზღუდვისათვის საჭირო ზომები არ უნდა განხორციელდეს სათავსის მინიმალური დღის სინათლის ნორმების დარღვევით (ბუნებრივი განათება).

მუხლი 10. ემისიის და განაწილების სისტემის მოთხოვნები საინჟინრო-ტექნიკური სისტემების საპროექტო და სამონტაჟო სამუშაოებისთვის, ახალი შენობებისთვის და არსებული შენობების მნიშნელოვანი რეკონსტრუქციისთვის.

 

1. ინდივიდუალური ოთახის/ზონის მოწყობილობის ემისიის/სისტემის მართვა – ნებისმიერი ემისიის გამოფრქვევის წყარო, რომელიც გამოიყენება თერმული მართვის სტრატეგიისთვის, უნდა იყოს აღჭურვილი მართვის მოწყობილობებით, რომლებსაც შეუძლიათ შეამცირონ ტემპერატურის ცვალებადობა და გადახრა. გამოიყენება ყველა ტიპის შენობისათვის (იხ. ცხრილი 1).

2.  რადიატორების და კონვექტორების შერჩევა, შენობებში აღჭურვილი ჰიდრავლიკური ემისიის სისტემებით, უნდა მოხდეს ისე, რომ აკმაყოფილებდეს შემდეგ ნორმების მოთხოვნებს:  სსტ ენ 442-1 „რადიატორები და კონვექტორები – ნაწილი 1.: ტექნიკური სპეციფიკაციები და მოთხოვნები და  სსტ ენ 442-2 „რადიატორები და კონვექტორები – ნაწილი 2.: ტესტირების მეთოდები და შეფასება“.  თითოეული ემიტორი უნდა იყოს აღჭურვილი მექანიკური ჩამკეტი სარქველით ანდა თერმოსტატული რეგულატორით, მაგალითად, რადიატორის თერმოსტატული სარქველით (TRV)  სსტ ენ 215-ის მიხედვით ან ავტომატიზირებული ამძრავიანი სარქველით. გამოიყენება ყველა ტიპის შენობისთვის (იხ. ცხრილი 1).

3. ახალ შენობებში, განაწილების დანაკარგების შემცირების მიზნით, იძულებითი ცირკულაციის კონვექციური ჰიდრავლიკური გათბობის სისტემები უნდა დაპროექტდეს განაწილების სისტემის შესასვლელთან თბოგადამტანის მაქსიმალური ტემპერატურით 60°C. გარემოს ტემპერატურის გათვალისწინებით, დასაშვებია ნაკადის მიწოდების ტემპერატურის დაწევა და საპროექტო ტემპერატურად ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია 55/45°C. თბოგადამტანის უფრო მაღალი, მაქსიმალური ტემპერატურა ნებადართულია იმ გათბობის სისტემებისთვის, რომლებიც აღჭურვილია ოთახის ჰიდრავლიკური ფანკოილით, ინდუქციური გამათბობლებით და ჰაერის გამათბობლებით. ამის საჭიროება დგინდება დაპროექტების დროს. გამოიყენება ყველა კატეგორიის შენობისათვის (იხ. ცხრილი 1).

 

4. ამ მუხლის პირველი, მეორე და მესამე პუნქტებით გათვალისწინებული პირობები, უნდა შესრულდეს იძულებითი ცირკულაციის კონვექციური ჰიდრავლიკური გათბობის სისტემების მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის ან განახლების შემთხვევაშიც, თუ ეს ტექნიკურად დასაშვებია და მიღწევადია საპროექტო ეფექტურობა. იმ შემთხვევებში, თუ გამოთვლები ვერ დაასაბუთებს ასეთი გადაწყვეტილებების გამოყენების შედეგებს, მაშინ დაპროექტებისთვის გამოყენებული იქნება არსებული სისტემის პარამეტრები. გამოიყენება ყველა კატეგორიის შენობისათვის (იხ.  ცხრილი 1).

 

5. დაპროექტებულმა გამანაწილებელმა ქსელმა უნდა მოამარაგოს თითოეული ინდივიდუალური მოწყობილობა/ზონა თბოგადამტანის ისეთი რაოდენობითა და პარამეტრებით, რომ ოთახის საპროექტო ტემპერატურა იყოს მიღწეული მინიმალური ენერგომოხმარებით. გარე ჰაერის ტემპერატურის ცვალებადობის კომპენსაცია უნდა იყოს გათვალისწინებული გამანაწილებელი ქსელის დაპროექტების დროს, თუ ეს არ არის გათვალისწინებული სითბოს გენერაციის დონეზე. გამოიყენება ყველა კატეგორიის შენობისათვის (იხ. ცხრილი 1).

 

6.მინიმალური მოთხოვნა ემისიის და/ან განაწილების სისტემის ავტომატური მართვის მიმართ არის შიგა ჰაერის ტემპერატურის დაწევა და მუშაობის პერიოდის შემცირება ფიქსირებული დროის პროგრამის მიხედვით. ნებადართულია ერთი კონტროლერის გამოყენება სხვადასხვა ოთახისთვის/ზონისთვის, რომლებსაც აქვთ გამოყენების თანაბარი პირობები და გრაფიკი. ემისიის და/ან განაწილების სისტემის ავტომატური მართვა ოპტიმალური გაშვება/გაჩერების მეთოდით (შიგა ტემპერატურის დაწევისათვის და მუშაობის პერიოდის შემცირებისთვის) რეკომენდებულია შენობების 3-დან 9-მდე კატეგორიებისათვის (ცხრილი 1).

 

7. გათბობის ან გაგრილების გამანაწილებელი სისტემის თითოეული განშტოება აღჭურვილი უნდა იყოს ჩამკეტი და მარეგულირებელი (სასურველია ავტომატური) სარქველებით. მარეგულირებელი სარქველი  წნევის ვარდნის მართვის მიხედვით ჰიდრავლიკურად უნდა აბალანსებდეს სისტემას.

 

8. გათბობის და გაგრილების სისტემის გამანაწილებელ მილებს უნდა ჰქონდეს თბოიზოლაცია, რომლის თბოგამტარობის კოეფიციენტი ტოლია ან ნაკლები ცხრილ 7-ში მოცემულ მოთხოვნებთან შედარებით. თუ ცივი წყლის და გაგრილების სისტემის მილებისა და ჰაერსატარების თბოიზოლაციისათვის ღია ფოროვანი საიზოლაციო მასალებია გამოყენებული, კონდენსატის თავიდან ასაცილებლად ისინი გარედან უნდა იყოს დაფარული დამცავი მასალის ფენით, რომელიც ორთქლისგან დამცავი ბარიერის მოვალეობას შეასრულებს.

 

9. საიზოლაციო მასალებს უნდა გააჩნდეს სითბოსა და ტენიანობის ზემოქმედების მიმართ მდგრადობა, მექანიკური სიმტკიცე და გამოყენებისა და რემონტის დროს ადვილად მისადგომი უნდა იყოს.  ყველა ვერტიკალურ დგარზე სამონტაჟო შახტებში და ყველა განშტოებაზე დგარიდან იატაკამდე სითბოს გამომყოფ პანელებამდე (დამაკავშირებელი ყუთები) ასევე გამანაწილებელი მილების ყველა მონაკვეთზე, როდესაც:

ა) გათბობის გამანაწილებელი მილები დამონტაჟებულია გაუმთბარ ოთახებში, ზონებში, შენობაში ან გარეთ;

ბ) არსებობს თბოგადამტანის ან გამაგრილებლის გაყინვის რისკი;

გ) გათბობის გამანაწილებელი მილები დამონტაჟებულია იძულებით გაგრილების ოთახებში, ზონებში ან შენობაში;

დ) აუცილებელია თბოდანაკარგების შეზღუდვა და თბოგადამტანის ან გამაცივებლის გარკვეული ტემპერატურის შენარჩუნება მიწოდების დროს;

ე) დამონტაჟებულია ოთახებში, სადაც ცხელი ზედაპირების არსებობა მიუღებელია;

ვ) დამონტაჟებულია ოთახებში, სადაც არსებობს გადახურების საშიშროება;

ზ) თბოგადამტანის ტემპერატურა 80°C-ზე მეტია და ადამიანები, ცხოველები და მცენარეები შეიძლება იყვნენ კონტაქტში ცხელ ზედაპირებთან;

ცხრილი 7. საიზოლაციო მასალის ფენის მინიმალური სისქის მოთხოვნები გამანაწილებელი სისტემის მილების, გადამყვანებისა და ფასონური ნაწილებისათვის.

რიგი №

მილსადენი, გადამყვანი, ფასონური ნაწილის ტიპი.

საიზოლაციო მასალის ფენის  მინიმალური სისქე, როდესაც თბოგამტარობის  კოეფიციენტი λ< 0,04 ვტ/(მ.K)

1

შიგა დიამეტრი 22 მმ-ის ჩათვლით

20 მმ

2

შიგა დიამეტრი 22 მმ-დან  35 მმ-ის ჩათვლით

30 მმ

3

შიგა დიამეტრი 35 მმ-დან – 100 მმ-ის ჩათვლით

შიგა დიამეტრის ტოლია

4

შიგა დიამეტრი 100 მმ-ზე მეტია

100 მმ

5

მილები, გადამყვანები და ფასონური ნაწილები, პუნქტი № 1-დან – 4-მდე, იმ შემთხვევაში, როდესაც გადის კედლებისა და ჭერის სივრცეში, მილების გადაკვეთის წერტილებში, მილის ძირითად გამანაწილებელ მაგისტრალთან მიერთების ადგილებში

1/2 მოთხოვნა პუნქტი №1 – 4-მდე

6

სითბოს გამანაწილებელი მილები, პუნქტი №1-დან – 4-მდე, სამშენებლო კონსტრუქციებში სხვადასხვა მომხმარებლების გამთბარ ოთახებს შორის

1/2 მოთხოვნა პუნქტი№1 – 4-მდე

7

მილები მე-6 პუნქტის შემდეგ, იატაკში

6 მმ

8

მოდინებითი სავენტილაციო დანადგარების და ჰაერის კონდიცირების სისტემის სიცივის გამანაწილებელი მილები, გადამყვანები და ფასონური ნაწილები;  ცივი წყალმომარაგების მილები, გადამყვანები და ფასონური ნაწილები.

10 მმ

 

10.  საიზოლაციო მასალის ფენის გამოყენების მიზნისა და ადგილის გათვალისწინებით, იზოლაცია უნდა დაიფაროს დამცავი საფარით საპროექტო მახასიათებლების გათვალისწინებით, რათა დაცული იყოს მექანიკური, ქიმიური და სხვა ზემოქმედებისგან და ასევე, მისი ესთეტიკური სახის გამოც.

11. ფოლადის გამანაწილებელი მილსადენი მიმდებარე გარემოს აგრესიულობის გათვალისწინებით დაცული უნდა იყოს კოროზიისგან.

12. გამანაწილებლები, ვენტილები, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიცირების ჰაერსატარები, ცხელი წყლის გამომუშავებისა და შესანახი დანადგარები, საწვავის ავზები და სხვა მოწყობილობები, რომელთა გამოიყენება ზეგავლენას ახდენს შენობის ენერგომოხმარებაზე, მაგალითად: გათბობის, გაგრილების, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემები, უნდა შეიფუთოს იზოლაციით, რათა თავიდან იყოს აცილებული თერმული ხიდები ან კონდენსატის ფორმირება ზედაპირებზე.

მუხლი 11. ყველა სახის ტუმბოსა და ცირკულატორისთვის განსაზღვრული მოთხოვნები

1. ყველა სახის ტუმბო და ცირკულატორი უნდა იყოს აღჭურვილი ჩართვა/გამორთვის მაკონტროლებლით, რათა, შეძლებისდაგვარად, შეამციროს ტუმბოების ზედმეტი ენერგიის მოთხოვნა.

2. ავტონომიურ ან დანადგარებში ინტეგრირებული ჩობალის გარეშე  ცირკულატორი ექვემდებარებიან ენერგოეფექტურობის ინდექსს (EEI) ≤0,27, რომელიც დადგენილია ან გამოანგარიშებულია ევროკავშირის კომისიის რეგულაციისა (EU) No 622/2012 და 2012 წლის 11 ივლისის ცვლილებების 641/2009 შესაბამისად, რომელიც მოიცავს ეკოდიზაინის მოთხოვნებს ავტონომიურ ან დანადგარებში ინტეგრირებული ჩობალის გარეშე ცირკულატორისთვის ს(ცვლილებების რეგულაცია   641/2009). ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დამატებით შეიმუშავებს ეკოდიზაინის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტს.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრალური გათბობის სისტემების ზონებში გამოყენებულია თერმოსტატიკური მართვა, მაშინ გათბობის სისტემის ტუმბოები/ტუმბოების ჯგუფები უნდა იყოს ცვლადი ბრუნთა რიცხვის (VSD), ცვლადი სიჩქარის/სიხშირის რიცხვის ან 3 სიჩქარიანი ტუმბოთი, ნაკადის სიჩქარის მართვით ცირკულატორისთვის  მოთხოვნების შესაბამისი წარმადობით).

4. ტუმბოებისთვის რეკომენდირებული მუშაობის რეჟიმია:  წნევის ვარდნისადმი პროპორციული რეჟიმი; ბრუნთა რიცხვის რეგულირების რეჟიმი; რბილი გაშვება;  სიმძლავრის უწყვეტი რეგულირება სამუშაო რეჟიმის მიხედვით.

მუხლი 12. გათბობის სისტემასთან დაკავშირებული მოთხოვნები – სითბოს წარმოება ან მიწოდება

1. ახალი შენობებისთვის და არსებული შენობების მნიშნელოვანი რეკონსტრუქციისთვის მყარ საწვავზე მომუშავე გათბობის ქვაბების მარგი ქმედების კოეფიციენტი  (მ.ქ.კ)  არ უნდა იყოს 80% -ზე ნაკლები.

2. 70 კვტ-ის ტოლი ან ნაკლები ნომინალური თბური სიმძლავრის გათბობის სისტემის გამათბობლების, კომბინირებული და მზის გამათბობლების,  მათი კომბინაციების ტემპერატურის მართვა, (EU) რეგულაციის 811/2013 შესაბამისად,  უნდა იყოს მინიმუმ B კლასის ან  უკეთესი.

3. 70 კვტ-ზე მეტი ნომინალური თბური სიმძლავრის ელექტროკომპრესორებიანი თბური ტუმბოების ეფექტურობის მოთხოვნები განისაზღვრება შემდეგნაირად: COP> 3,1 და EER≥2,65.

შენიშვნა: COP და EER უნდა გაიზომოს სტანდარტის შემდეგი ნაწილების – სსტ ენ 14511-1:2018, სსტ ენ 14511-2:2018, სსტ ენ 14511-3:2018, სსტ ენ 14511-4:2018 პროცედურების შესაბამისად.  სსტ ენ 14511-3:2018 – „სათავსის გათბობის და გაგრილების ჰაერის კონდიციონერები, გაგრილების დანადგარები თხევადი სიცივის გადამტანი და თბური ტუმბოები ელექტროკომპრესორებით ნაწილი 3 „სატესტო მეთოდები“ სტანდარტული პირობებისთვის. ზემოთ აღნიშნული მითითებულია შესაბამისად სტანდარტის ნაწილში: სსტ ენ 14511-2:2018 „სატესტო პირობები“ , რომელიც ეფუძნება ტერმინებს, განმარტებებს და მოთხოვნებს, რომელიც მითითებულია სტანდარტის ნაწილში: სსტ ენ 14511-1:2018 „ტერმინები და განმარტებები“ და სტანდარტის ნაწილში: სსტ ენ 14511-4: 2018 „ მოთხოვნები“,

4. 70-დან 400 კვტ-ის ნომინალური თბური სიმძლავრის  პირობებში, თხევად ან ბუნებრივი აირის საწვავზე მომუშავე გათბობის ქვაბების ეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნა შემდეგნაირია.

ცხრილი  8. თხევად საწვავზე, ან გაზზე მომუშავე ქვაბების წარმადობის ეფექტურობის მოთხოვნები

ეფექტურობის მოთხოვნა ნომინალური სიმძლავრის Pn  და ქვაბის წყლის საშუალო ტემპერატურის  700 C-ის დროს

ეფექტურობის მოთხოვნა 30% Pn ნაწილობრივი დატვირთვით და ქვაბის წყლის საშუალო ტემპერატურის ≥ 500 C -ის დროს

≥ 90 + 2 log Pn

≥ 86 + 3 log Pn

5. 13.4-ში მოცემული მოთხოვნები ეფუძნება ევროსაბჭოს დირექტივას 92/42/EEC. თითოეული შემთხვევისთვის – სივრცის გასათბობი ორგანულ სათბობზე მომუშავე ქვაბისთვის, კომბინირებული გამათბობელი ორგანულ სათბობზე მომუშავე ქვაბისთვის, სივრცის გამათბობელი ელექტროქვაბისთვის, კომბინირებული გამათბობელი ელექტროქვაბისთვის, თანაგენერაციის სივრცის გამათბობლებისთვის, სივრცის გამათბობელი თბური ტუმბოსთვის, კომბინირებული გამათბობელი თბური ტუმბოსთვის, დაბალი ტემპერატურის თბური ტუმბოსთვის – მოთხოვნები უნდა იყოს შესაბამისობაში ეკო-დიზაინის მოთხოვნებთან (ევროკომისიის (EU) No 813/2013 რეგულაცია ეკო-დიზაინის შესახებ პარაგრაფი 1)  და გათვალისწინებული უნდა იყოს მოთხოვნები მინიმალური ენერგეტიკული მახასიათებლებისთვის.

6. 1 და 2 კლიმატური ზონებში აშენებული შენობებისთვის, რომელთაც ესაჭიროებათ გათბობა, გაგრილების გენერატორები უნდა იყოს რევერსული, თბური ტუმბოს რეჟიმით.

7. ნებისმიერ შენობაში გამოყენებული გენერაციის სისტემა, უნდა იყოს აღჭურვილი მართვის სისტემით, რომელიც ითვალისწინებს ამ გენერაციის სისტემის სულ მცირე ერთი კონდიცირებული სივრცის  შიგა ტემპერატურის მართვას.

8. გენერატორის მართვა, ნებისმიერ შემთხვევაში, უნდა ხორციელდებოდეს ტემპერატურის მართვით, გარე ჰაერის ტემპერატურის ცვალებადობის გათვალისწინებით.

მუხლი 13. მოთხოვნები ცხელწყალმომარაგების სისტემებისათვის

1. წყლის გასაცხელებელი დანადგარების, მზის კოლექტორების, რომელთა ნომინალური თბური სიმძლავრის ≤70 კვტ, ცხელი წყლის შესანახი ავზების, რომელთა მოცულობა ≤ 500 ლიტრზე, ეფექტურობა ევროკომისიის მიერ დელეგირებული (EU) No 812/2013 რეგულაციის შესაბამისად, ცხრილი 1, ცხრილი 2-ისა და დანართი II მიხედვით უნდა იყოს მინიმუმ C კლასის ან უკეთესი.

2. გათბობის ყველა გენერატორისთვის, რომლის სიმძლავრე მეტია 70 კვტ-ზე, უნდა აკმაყოფილებდეს ამ დადგენილების მე-12 მუხლის პირველი, მე-3-მე-5 პუნქტების მოთხოვნებს.

3. ცხელი წყლის ნებისმიერ გამანაწილებელ სისტემაში, ცხელი წყლის მილსადენი უნდა იყოს იზოლირებული:  მინიმალური საიზოლაციო მოთხოვნები მოცემულია ცხრილ 7-ში.

4. ახალი არასაცხოვრებელი შენობებისათვის, კლიმატურ ზონა 1-ში მინიმუმ 40% და კლიმატურ ზონა 2-ში მინიმუმ 30% ცხელწყალმომარაგების სისტემისათვის მოთხოვნილი ენერგია უნდა გამომუშავდეს განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან, (მაგ., მზის თერმული კოლექტორებით), გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ამის განხორციელება შეუძლებელია.

5. ცხელწყალმომარაგების სისტემები ისე უნდა დაპროექტდეს, რომ ცხელ წყალში ლეგიონელა ბაქტერიების ზრდის რისკი იყოს აღმოფხვრილი.

6. ახალ შენობებში და არსებულ შენობებში მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის დროს ცხელწყალმომარაგების სისტემის ავტომატური მართვა რეკომენდებულია აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ცხრილი 9. ცხელი წყლის მომარაგების სისტემის ავტომატური მართვა

მართვის გამოყენება

მართვის მოწყობილობის მინიმალური ფუნქცია

ცხელი წყლის შენახვის ტემპერატურის მართვა ინტეგრირებული ელექტრული გათბობით ან ელექტროთბური ტუმბოთი

ყველა კატეგორიის შენობისთვის:

ავტომატური მართვის ჩართვა/ გამორთვა და სამუშაო დროის მართვის პროგრამა (მაგ: გამორთვა-პიკის საათებში, ღამით, უქმე დღეებში და ა.შ.)

ცხელი წყლის შენახვის ტემპერატურის მართვა თბოგენერაციის გამოყენებით

შენიშვნა: თბოგენერაცია – ქვაბები (რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ტიპის საწვავზე), თბური ტუმბო, მზის ენერგია, რაიონული ცენტრალური გათბობა, CHP – კომბინირებული სითბოს და ენერგიის გენერატორები)

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: ავტომატური მართვის ჩართვა/ გამორთვა და სამუშაო დროის მართვის პროგრამა (მაგ: გამორთვა  – პიკის საათებში, ღამით, უქმე დღეებში და ა.შ.)

ცხელი წყლის შენახვის ტემპერატურის მართვა, ცვალებადი სეზონის მიხედვით:  თბოგენერაციის გამოყენებით ან ინტეგრირებული ელექტროგათბობით

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: ავტომატურად შერჩეული მართვა მკვებავი ტუმბოს ჩართვა/ გამორთვით ან ელექტროენერგიით გათბობა და მართვის პროგრამა (მაგ: გამორთვა  – პიკის საათებში, ღამით, უქმე დღეებში და ა.შ.)

ცხელი წყლის შენახვის ტემპერატურის მართვა მზის კოლექტორითა და თბოგენერაციის გამოყენებით

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: მზის ენერგიის აკუმულაციის და დამატებითი სითბოს წარმოების წყაროს ენერგიის აკუმულაციის ავტომატური მართვა:

(მზის ენერგიის აკუმულაცია: მკვებავი ტუმბოს ჩართვა/გამორთვის მართვა ცხელი წყლის შენახვის მაქსიმალური ტემპერატურის მისაღწევად უფასო მზის ენერგიის მიწოდების დროს. მზის კოლექტორიდან ხდება პრიორიტეტული ენერგიის მიწოდება)

(დამატებითი სითბოს წარმოების წყაროს ენერგიის აკუმულაციის მართვ:

დამატებითი სითბოს წარმოებისას, ენერგიის მიწოდება აკუმულაციისთვის ხდება ცხელი წყლის შენახვის ნომინალურ ტემპერატურაზე დაბლა დაწევის შემთხვევაში. დამატებითი სითბოს წარმოების წყაროს ენერგიის პრიორიტეტი მეორადია).

ცხელი წყალმომარაგების სისტემის მართვა ცირკულატორით (უწყვეტი მუშაობა დროის მიხედვით გადართვის მართვის პროგრამით ან მოთხოვნაზე ორიენტირებული მართვის ჩართვა/ გამორთვით)

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: დროის მიხედვით გადართვის პროგრამით

 

მუხლი 14. გაგრილების და ჰაერის კონდიციონირების სისტემებთან დაკავშირებული მოთხოვნები

1. 12 კვტ-ზე ნაკლები სიცივის წარმადობის ჰაერის კონდიცირების სისტემების  ეფექტურობა, (EU) კომისიის რეგულაციის 626/2011 (ჰაერის კონდიციონერების ენერგოეფექტურობის ეტიკეტირება ) მიხედვით, უნდა იყოს მინიმუმ B კლასის (4,60 ≤ SEER < 5,10 and 3,10 ≤ SCOP < 3,40), ან უკეთესი.

2. 12 კვტ-ზე მეტი სიცივის წარმადობის ჰაერის გაგრილების სისტემის (მარტო სიცივის გენერატორებისთვის) ეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნა არის EER>3.0, რომელიც ტესტირებულია სტანდარტის შემდეგი ნაწილების გათვალისწინებით, როგორიცაა: სსტ ენ 14511-1 :2018, სსტ ენ 14511-2 :2018,  სსტ ენ 14511-3 :2018, სსტ 14511-4 :2018 „სათავსის გათბობის და გაგრილების ჰაერის კონდიციონერები, გაგრილების დანადგარები (სიცივის თხევადი გადამტანებით) და თბური ტუმბოები ელექტროკომპრესორებით“ დებულების მიხედვით.

3. გაგრილების სისტემის ავტომატური მართვა აწარმოებს კონდიცირებული სივრცის შიგა ტემპერატურის რეგულირებას.

4. გამანაწილებელი სისტემის თბოიზოლაცია უნდა აკმაყოფილებდეს ცხრილ 7-ში მითითებულ მოთხოვნებს.

5. როდესაც გაგრილების გენერატორი დამონტაჟებულია კლიმატურ ზონა 1 ან 2-ში, გენერატორი უნდა იყოს რევერსული – თბური ტუმბოს რეჟიმით და უნდა იყოს გამოყენებული როგორც პირველადი ენერგიის წყარო.

6. ღამის განმავლობაში შესაძლებელია გარე ჰაერის საშუალებით ვენტილაცია გამოყენებული იყოს სათავსის გაგრილების მიზნით ტექნიკური პირობების არსებობისას. გარე ჰაერის ნაკადის სიჩქარემ უნდა მიაღწიოს მაქსიმუმს, როდესაც ფართობი არ არის დაკავებული იმ პირობით, რომ:

ა) შიგა ტემპერატურა აღემატება ამ პერიოდში გაგრილების მითითებულ ტემპერატურას;

ბ) შიგა ტემპერატურასა და გარე ტემპერატურებს შორის სხვაობა არის მოცემული ლიმიტის ზემოთ;

გ)  ღამის საათებში გაგრილება ხორციელდება ბუნებრივად, გაღებული ფანჯარებიდან, ამ შემთხვევაში, ჰაერის ნაკადის მართვა არ არის საჭირო.

7. ახალ შენობებში და მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის დროს არსებულ შენობებში გაგრილების სისტემების ავტომატური მართვა რეკომენდებულია ითვალისწინებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ცხრილი 10. გაგრილების სისტემის ავტომატური მართვა

მართვის გამოყენება

მართვის მოწყობილობის მინიმალური ფუნქცია

ემისიის მართვა (მართვის სისტემა დამონტაჟებულია ემიტერზე ან ოთახში. საცხოვრებელი სახლებისთვის ერთი სისტემა შეიძლება იყოს გამოყენებული რამდენიმე ოთახისთვის)

საცხოვრებელი შენობებისთვის:

ცენტრალური ავტომატური მართვა –  ცენტრალური ავტომატური მართვის სისტემა, რომელიც მართავს  განაწილებას და გენერაციას.

არასაცხოვრებელი შენობებისათვის:  ოთახის ინდივიდუალური მართვა (თერმოსტატული ვენტილებით ან ელექტრონული კონტროლერით)

განაწილების ქსელის მიწოდების ან დაბრუნების ცივი წყლის ტემპერატურის მართვა. (მსგავსი ფუნქცია შეიძლება გამოყენებული იყოს ინდივიდუალური ოთახის ელექტროგაციების სისტემების მართვისთვის (მაგალითად, გაგრილების მონობლოკი,  გათბობა-გაგრილების სპლიტ სისტემა)

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: გარე ტემპერატურის მაკომპენსირებელი მართვა (ნაკადების საშუალო ტემპერატურის გაზრდა, როდესაც გარე ტემპერატურა კლებულობს და პირიქით) 

ქსელების გამანაწილებელი ტუმბოების მართვა (მართვადი ტუმბოები შეიძლება დამონტაჟდეს ქსელის სხვადასხვა დონეზე)

საცხოვრებელი შენობებისათვის

ჩართვა-გამორთვის  მართვა (ტუმბოების მიერ დახარჯული ენერგიის შემცირებისთვის

არასაცხოვრებელი შენობებისთვის:

მრავალპოზიციური მართვა (ტუმბოების მიერ დახარჯული ენერგიის შემცირებისთვის)

ემისიის ან/და განაწილების პერიოდული მართვა (ერთ კონტროლერს შეუძლია მართოს სხვადასხვა ოთახები/ზონები, რომლებსაც აქვთ გამოყენების თანაბარი პირობები და გრაფიკი

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: ავტომატური მართვა სამუშაო დროის მართვის პროგრამით (შიგა ტემპერატურის გაზრდა და მუშაობის დროის შემცირება)

გათბობისა და გაციების ემისიის და/ან განაწილების მართვის დაკავშირება (ოთახის ერთდროულად გათბობა და გაგრილების თავიდან აცილება)

საცხოვრებელი შენობებისთვის:

არ არის დაკავშირებული: ორი სისტემა დამოუკიდებლად იმართება და შეუძლია ერთდროულად უზრუნველყოს გათბობა და გაგრილება.

 

არასაცხოვრებელი შენობებისათვის:

ნაწილობრივი დაკავშირება (დამოკიდებულია გათბობა/ვენტილაცია/ ჰაერის კონდიცირების სისტემაზე) – მართვის ფუნქცია ისეა მომართული, რომ მაქსიმალურად შეამციროს ერთდროული გათბობის და გაგრილების მუშაობის შესაძლებლობა.  ცენტრალიზებულ მართვადი სისტემისთვის ცვალებადი მიწოდების ტემპერატურის განსაზღვრა.

გაგრილების სხვადასხვა გენერატორის მართვა (ძირითადი მიზანია ზოგადად გენერატორის მუშაობის ტემპერატურის მინიმუმამდე შემცირება)

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: ცვლადი ტემპერატურის მართვა, რომელიც დამოკიდებულია გარე ტემპერატურაზე

სხვადასხვა გენერატორის მუშაობის თანმიდევრულობის მართვა

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: პრიორიტეტები მხოლოდ დატვირთვის საფუძველზე

 

მუხლი 15. მოთხოვნები ვენტილაციის სისტემებისა და ვენტილატორებისთვის

1. ახალი შენობებისთვის და არსებული შენობების მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის დროს მექანიკური ვენტილაციის, ან ჰაერის კონდიცირების სისტემები, რომელთა მიწოდებული ჰაერის რაოდენობა აღემატება 2500 მ 3/სთ, ხოლო მუშაობის პერიოდი 35 საათს კვირაში უნდა იყოს აღჭურვილი სითბოს რეკუპერატორით. სითბოს რეკუპერატორს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ბაიპასის შესაძლებლობა, ან რეკუპერაციის წარმადობის მართვის სისტემა. გათბობის რეჟიმში მშრალ ტემპერატურიანი რეკუპერაციის მინიმალური ეფექტურობა უნდა იყოს η ≥ 60%, გალღობის მართვის ჩათვლით. გამოიყენება შენობების 3-დან – 9-მდე კატეგორიებისათვის (იხ. ცხრილი 1).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა არ ვრცელდება მაშინ, როდესაც ტექნიკურად შეუძლებელია ან არ შეესაბამება უსაფრთხოების დადგენილ ნორმებს და მოთხოვნებს ან არ არის ეკონომიკურად ეფექტური (თუ წმინდა მიმდინარე ღირებულება NPV <0,  სითბოს რეკუპერაციის ეფექტურობის ეკონომიკური ხანმედეგობა 20 წელია).

3. ახალ შენობებში ვენტილაციის ყველა დანადგარი წარმადობით ≥500 მ 3/სთ სავალდებულოა იყოს მრავალსიჩქარიანი ან სიჩქარის უწყვეტი რეგულირების და იყოს აღჭურვილი მუშაობის დროის მართვით. გამოიყენება შენობების  2-დან  – 9-მდე კატეგორიებისათვის(იხ. ცხრილი 1).

4. სავენტილაციო სისტემები უნდა გაიწმინდოს, სწორად ჩაუტარდეთ ექსპლუატაცია და მომსახურება, რათა შეინარჩუნონ ტექნიკური და ჰიგიენური მდგომარეობა. ექსპლუატაცია და მომსახურების ინსტრუქცია, თანმიმდევრობა და ინტერვალები წარმოდგენილი უნდა იყოს  დამპროექტებლის მიერ.

5. ახალ შენობებში ან არსებულ შენობებში, სადაც მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციები რეკომენდებულია, რომ ვენტილაციის სისტემის ავტომატურმა მართვამ მინიმუმ დააკმაყოფილოს ცხრილი 7-ის მოთხოვნები.

ცხრილი 11. ვენტილაციის სისტემის ავტომატური მართვა

 

მართვის გამოყენება

მართვის მოწყობილობის მინიმალური ფუნქცია

ჰაერის ნაკადის მართვა ოთახის დონეზე

ყველა კატეგორიის შენობისთვის:  მუშაობის დროის მართვა (სისტემა მუშაობს მოცემული გრაფიკით)

ჰაერის ნაკადის (ხარჯის) ან წნევის მართვა ჰაერის დამუშავების დანადგარის  (AHU) დონეზე

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: ჩართვა/გამორთვის დროს მართვა (სტანდარტული სამუშაო სათების დროს მაქსიმალური დატვირთვისთვის დათვლილი ჰაერის ნაკადის უწყვეტი მიწოდება ოთახებში)

სითბოს რეკუპერატორიდან გამოსული გამწოვი ჰაერის გაყინვისგან დაცვის მართვა

ყველა კატეგორიის შენობისთვის:  გალღვობის მართვა 19.1-ში (ცივ პერიოდში მართვის კონტროლი იძლევა იმის საშუალებას, რომ თბომცვლელიდან გამოსული ჰაერის ტემპერატურა არ იყოს ძალიან დაბალი რათა არ გაიყინოს)

სითბოს რეკუპერაციის მართვა (გადახურების პრევენცია)

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: გადახურების მართვის დროს (იმ პერიოდებში, როდესაც თბომცვლელის ეფექტი დადებითად აღარ იმოქმედებს მართვის სისტემამ უნდა გააჩეროს რეკუპერაცია, გადავიდეს მოდულირების რეჟიმში, ან გააკეთოს თბომცვლელის ბაიპასი)

მოდინებითი ჰაერის ტემპერატურის მართვა

ყველა კატეგორიის შენობისთვის:  მუდმივი მითითებული ტემპერატურის შენარჩუნება (მართვის კონტური საშუალებას იძლევა იმართებოდეს მოდინებითი ჰაერის ტემპერატურა, მითითებული მნიშვნელობა მუდმივია და შესაძლებელია შეიცვალოს მხოლოდ მექანიკური მართვით)

ტენიანობის მართვა (ჰაერის ტენიანობის მართვა შეიძლება შეიცავდეს დამტენიანებლებს და/ან საშრობებს. კონტროლერები შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორცტენიანობის შეზღუდვის მართვაანმუდმივი მართვა“

არასაცხოვრებელი შენობებისათვის:

ნამის წერტილის მართვა (მიწოდებული ჰაერის ან ოთახის ჰაერის ტენიანობა  მოქმედებს ნამის წერტილის ტემპერატურაზე და აძლევს ბრძანებას მიწოდებული ჰაერის ზედმეტად გათბობაზე)

 

6. ყველა კატეგორიის შენობის მექანიკური სავენტილაციო სისტემების ვენტილატორის კუთრი სიმძლავრის (SFP) მაქსიმალური მოთხოვნა:

ა) მიწოდება-გაწოვის სავენტილაციო სისტემებისათვის თბომცვლელებით და/ან მაღალი ეფექტურობის ნაწილაკებისგან ჰაერის გამწმენდი (HEPA) ფილტრებით, ან ჰაერის ცვალებადი მოცულობის VAV სისტემებით: SFP ≤ 2,8 კვტ/(მ3/წმ);

ბ) მიწოდება-გაწოვის სავენტილაციო სისტემებისათვის SFP ≤ 2,2 კვტ/(მ 3/წმ);

გ) მიწოდების სავენტილაციო სისტემებისათვის  SFP ≤ 1,2 კვტ/(მ 3/წმ);

დ) გამწოვი სავენტილაციო სისტემებისათვის SFP ≤ 0,9კვტ/(მ3/წმ);

7.სპეციფიკური სიმძლავრე (SFP) მოცემული ვენტილატორისთვის უდრის ვენტილატორის მუშაობისთვის საჭირო ელექტროსიმძლავრეს, შეფარდებულს ცირკულირებული ჰაერის რაოდენობაზე. SFP მოცემული სისტემისთვის და ვენტილატორის მუშა წერტილისთვის (ჰაერის ნაკადის რაოდენობის და დაწნევის კომბინაცია) გამოითვლება შემდეგნაირად: 

SFP = ΣP/qv, კვტ/(მ3/წმ),

სადაც:

ΣP  ყველა ვენტილატორის კუთრი სიმძლავრის ჯამი, კვტ;

q ცირკულირებული ჰაერის საერთო რაოდენობაა, მ3/წმ, (არაბალანსირებული ვენტილაციის სისტემებისათვის  qv  დათვლის დროს უნდა იყოს გამოყენებული ჰაერის მაქსიმალური მიწოდების და გაწოვის ხარჯი.

 

მუხლი 16. მოთხოვნები განათების სისტემებისათვის

1. შენობებში ხელოვნური განათება უნდა იყოს ისე დაპროექტებული, რომ სისტემის მიერ ენერგიის მოხმარება მინიმუმამდე შემცირდეს განათების კომფორტის გაუარესების გარეშე.

2. არაკომერციულ შენობებში, სანათების საშუალო დადგმული კუთრი სიმძლავრე უნდა იყოს ნაკლები, ქვემოთ მოცემულ, ცხრილ 8-ში მითითებულ სიდიდეებზე და ყველა გასანათებელი ადგილისათვის  უნდა აკმაყოფილებდეს  სსტ ენ 12464-1 და სსტ ენ 12193 მოთხოვნებს.

ცხრილი 12. სანათი მოწყობილობების მაქსიმალური საშუალო სიმძლავრის სიმკვრივე*

 

შენობის კატეგორია  ცხრილი 1-ის მიხედვით

დასახელება და ქვეკატეგორია

სანათის კუთრი სიმძლავრე [ვტ/მ2]

1

ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები

7

2

საცხოვრებელი ამხანაგობები, რომელებშიც შედის მომსახურება და საცხოვრებელი ფართები: მოხუცებულთა სახლები; მოსწავლეთა და ბავშვთა სახლები და სხვა სოციალური ჯგუფების საცხოვრებლები. მაგალითად: მოხუცთა პანსიონატები, საერთო საცხოვრებლები მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლები, ჰოსტელები უსახლკაროებისთვის და ა.შ.

10

3

ოფისები – შენობები, რომლებიც გამოყენებულია ბიზნესისათვის, და ადმინისტრაციული მიზნებისთვის, მაგ., ბანკები, საფოსტო განყოფილებები, მუნიციპალური ოფისები, სამთავრობო განყოფილებები და სხვა.

10

4

საგანმანათლებლო შენობები

12

5

სამედიცინო ობიექტები, საავადმყოფოები

13

5

სხვა სამედიცინო ობიექტები,  

12

6

სასტუმროს შენობები – სასტუმროები და სხვა მცირე პერიოდით განთავსების შენობები

11

6

რესტორნები, მოტელები, ბარები და სხვა

14

7

სპორტული დარბაზები – შენობა-ნაგებობაში განთავსებული სპორტული დარბაზი

13

8

საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სერვისების შენობები – სავაჭრო ცენტრები, სავაჭრო მოლები, სუპერმარკეტები, ცალკეული მაღაზიები და ბუტიკები, დარბაზები, რომლებსაც იყენებენ ბაზრობებისთვის, აუქციონი და გამოფენები, შიგა ბაზრები, სერვისცენტრები და სხვა.

15

9

სხვა სახის ენერგომოხმარების შენობები

14

9

სხვა სახის ენერგომოხმარების შენობები- თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, ოპერის თეატრი.

16

* მოთხოვნები არ მოიცავს საგანგებო განათების დადგმულ სიმძლავრეს.

3. ახალ შენობებში და არსებული შენობების მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის შემთხვევაში განათების სისტემების ავტომატური მართვა  რეკომენდირებულია აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ცხრილი 13. განათების სისტემის ავტომატური მართვა

 

მართვის გამოყენება

მართვის მოწყობილობის მინიმალური ფუნქცია

მართვის სივრცის ექსპლუატაციის დროს

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისთვის:

ხელით ჩართვა/გამორთვა (ოთახში სანათის ჩართვა/გამორთვა ხდება ხელის გადამრთველით)

არასაცხოვრებელი შენობებისათვის:

ხელით ჩართვა/გამორთვა და დამატებითი სწრაფი შეწყვეტის სიგნალი (ოთახში სანათის ჩართვა/გამორთვა ხდება ხელის გადამრთველით. დამატებითი ავტომატური სიგნალი კი ავტომატურად გამორთავს სანათს  დღეში მინიმუმ ერთხელ, ძირითადად საღამოს, რათა  ღამის განმავლობაში ავიცილოთ სანათის უსარგებლო მუშაობა)

დღის სინათლის მართვა

ყველა კატეგორიის შენობისთვის: ხელით მართვა (არ არსებობს ისეთი ავტომატური მართვა, რომ გაითვალისწინოს დღის სინათლის სიკაშკაშე)

ფანჯრის ფარდის მართვა (არსებობს ორი განსხვავებული მოტივაცია ფარდის მართვისთვის: ოთახის მზის სიკაშკაშისგან დაცვა გადახურების და დაბრმავების თავიდან აცილების მიზნით)

საცხოვრებელი კორპუსებისთვის

მექანიკური ქმედება: ძირითადად სათავსის დაჩრდილვის დროს, ენერგოდაზოგვა დამოკიდებულია მხოლოდ მომხმარებლის ქცევაზე.

 

არასაცხოვრებელი შენობებისათვის:

ფარდის/ჟალუზის დისტანციური მართვის გადამრთველის მართვა: დაჩრდილვისათვის ძირითადად გამოიყენება ფარდების გასაწევი მსუბუქი ძრავი, რომელიც იმართება დისტანციური მართვის გადამრთველით. ენერგოდაზოგვა დამოკიდებულია მხოლოდ მომხმარებლის ქცევაზე.

 

მუხლი 17. მოთხოვნები განახლებადი ენერგიის წყაროებისათვის

1. ახალ საზოგადოებრივ შენობებს საერთო წლიური ენერგომოხმარების მინიმუმ 10% უნდა მიეწოდოს დეცენტრალიზებული ენერგომომარაგების სისტემიდან, რომელიც იმუშავებს განახლებად წყაროზე, თუ ეს ტექნიკურად შესაძლებელია და ფინანსურად ეფექტურია.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა არ ითვალისწინებს იმ განახლებადი წყაროებიდან გამომუშავებულ ელექტროენერგიას, რომელიც მიეწოდება მთავარი ელექტროენერგიის ქსელით.

3. განახლებადი ენერგიის მოხმარების სისტემები უნდა იყოს ისე დამონტაჟებული, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ხანძრის, აფეთქების, მოწამვლისა და ჯანმრთელობის საფრთხეები, მაგალითად, ხმაურის ან ვიბრაციის სახით.

მუხლი 18.  ენერგიის აღრიცხვა

1. ყველა ახალი და არსებული შენობა მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის შემდეგ აღჭურვილი უნდა იყოს მინიმუმ მოწოდებული ან ექსპორტირებული ენერგიაშემცველების – როგორიცაა, ელექტროენერგია, გაზი და ცხელი წყალი-აღრიცხვის ხელსაწყოებით. ენერგიის მრიცხველები უნდა იყოს კალიბრირებული და დამონტაჟებული უფლებამოსილი პირების მიერ. ახალი მრავალბინიანი სახლისთვის აღნიშნული ენერგიაშემცველების  მოხმარება უნდა გაიზომოს ბინის დონეზე.

2. შენობის ექსპლუატაციის დროს ენერგომონიტორინგისა და ენერგიის მოხმარების მართვის მიზნით მიზანშეწონილია სისტემების დამატებითი (არაკომერციული) გამრიცხველიანების ხელსაწყოების უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას იძლევა გაიზომოს შენობის სხვადასხვა სისტემის ან ქვე-სისტემის მიერ მოხმარებული ენერგია.

3. ახალი არასაცხოვრებელი შენობები (კატეგორია 3-დან 9-მდე) და ახალი საინჟინრო-ტექნიკური სისტემები არსებულ არასაცხოვრებელ შენობებში, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ელექტროენერგიის ან/და სითბოს გამზომი მრიცხველით (ებით) მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქციის შემდეგ, როგორიცაა:

ა) ცალკე მდგომი სავენტილაციო სისტემები, სადაც ვენტილატორების მიერ მოხმარებული ენერგია აჭარბებს 30 000 კვტსთ/წელიწადში;

ბ) ცალკე მდგომი სავენტილაციო სისტემები, სადაც თბომცვლელის სითბოს მოხმარება აღემატება 100 000 კვტსთ/წელიწადში და/ან სადაც გამთბარი ზედაპირების მიერ საერთო მოხმარებული ელექტროენერგია აღემატება 30 000 კვტსთ/წელიწადში;

გ) ცალკე მდგომი თბური ტუმბოების და გაციების სისტემების (მაგ. ჩილერები) მიერ მთლიანი მოხმარებული ენერგია აჭარბებს 60 000 კვტსთ/წელიწადში.

4. ცივი და ცხელი წყლის სისტემები უნდა დაპროექტდეს ისე, რომ ცხელი და ცივი წყლის მოხმარება აღირიცხოს წყლის მრიცხველით. ეს მოთხოვნა უნდა იქნეს გამოყენებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის თითოეული ბინისათვის.

მუხლი 19. საპროექტო დოკუმენტაცია

1. საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა გადაეცეს დამკვეთს, უნდა ასახავდეს წინამდებარე ენერგოეფექტურობის მინიმალურ მოთხოვნებს.

2. საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის სპეციფიკაციები (ტექნიკური პირობები), წარმოდგენილი უნდა იყოს დეტალურად, გარკვევით და საპროექტო გადაწყვეტილებები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე ენერგოეფექტურობის მინიმალურ მოთხოვნებს.

3. საპროექტო დოკუმენტაციის არქიტექტურული, კონსტრუქციული და საინჟინრო-ტექნიკური ნაწილის, მინიმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება ხდება საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე.

 

დანართი I

საქართველოში დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი მუნიციპალიტეტებისთვის მინიჭებული საერთო კლიმატური ზონის მიხედვით:

კლიმატური ზონები მინიჭებულია ერთიანი მუნიციპალიტეტებისთვის, გარკვეული გამონაკლისების გარდა, რომელიც მოცემულია ქვემოთ:

ა) შენობებისთვის, რომლებიც მოქცეულნი არიან პირველ კლიმატურ ზონაში, მაგრამ ზღვის დონიდან მდებარეობენ 900 მ-ზე მაღლა, სპეციფიური ენერგომაჩვენებლების მოთხოვნები განისაზღვრება, როგორც მეორე კლიმატური ზონისთვის.

ბ) ყველა იმ შენობისთვის, რომელიც მდებარეობს ზღვის დონიდან 1500მ-ზე მაღლა, სპეციფიური ენერგომაჩვენებლების მოთხოვნები განისაზღვრება, როგორც მესამე კლიმატური ზონისთვის, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ გაერთიანებულ კლიმატურ ზონაში მდებარეობენ.

 

რეგიონი: აჭარა

დასახლება

სიმაღლე, მ

დასახლება

სიმაღლე, მ

მუნიციპალიტეტი: ბათუმი  – კლიმატური ზონა 1

ანგისა

40

კახაბერი

0

ბათუმი

40

 

 

მუნიციპალიტეტი: ქედა  – კლიმატური ზონა 2

აბუქეთა

400

ქვედა აგარა

320

აგოთა

400

ქვედა ბზუბზუ

200

ახო

560

ქვედა მახუნცეთი

120

აქუცა

560

მეძიბნა

760

არსენაული

320

მერისი

600

ბალაძეები

400

მილისი

600

ჭალახმელა

80

მოსიაშვილები

680

ჭალათი

720

ნამლისევი

400

ჩეტკიძეები

560

ნამონასტრევი

880

ჭინკაძეები

400

ოქტომბერი

480

დანდალო

360

ორცვა

520

დოლოგანი

120

პირველი მაისი

280

ძენწმანი

360

საბადური

760

გარეტყე

840

სასადილოყელი

880

გეგელიძეები

640

შევაბური

400

გობრონეთი

760

სიხალიძეები

400

გოგიაშვილები

520

სილიბაური

800

გოგინიძეები

520

სირაბიძეები

400

გულები

440

ტაკიძეები

400

გუნდაური

400

ტიბეთა

520

ინაშარიძეები

400

ცხემნა

200

ჯალაბაშვილები

760

ცხმორისი

560

კანტაური

480

წონიარისი

720

ქედა

200

უჩხითი

560

ქედა

240

ვაიო

360

ხარაულა

800

ვარჯანისი

520

ხუნკუდა

400

ზედა აგარა

360

კოკოტაური

440

ზედა ბზუბზუ

400

კოლოტაური

360

ზედა მახუნცეთი

280

კორომხეთი

240

ზენდიდი

320

ქოსოფელი

360

ზესოფელი

400

კუჭულა

560

ზუნდაგი

400

კვაშტა

440

ზვარე

280

მუნიციპალიტეტი:  ხელვაჩაური – კლიმატური ზონა 1

აჭარისაღმართი

160

მახინჯაური

40

აჭარისწყალი

40

მახო

120

ადლია

5

მახვილაური

160

აგარა

200

მახვილაურის მეურნეობა

200

აგარა

400

მარადიდი

40

აგროფირმა „გონიო"

160

მასაურა

240

ახალშენი

160

მეჯინისწყალი

40

ახალშენის მეურნეობა

80

მინდა

5

ახალსოფელი

80

მირვეთი

40

ავგია

40

მნათობი

160

ჭარნალი

40

მწვანე კონცხი

40

ჩიქუნეთი

440

მურვანეთი

200

ძაბლავეთი

200

ომბოლო

40

ერგე

160

ორთაბათუმი

120

განახლება

200

ფერია

80

განთიადი

120

სალიბაური

40

გონიო

40

სამება

40

გვარა

280

სარფი

200

ინჯალო

80

შარაბიძეები

80

კაპნისთავი

320

შავლიძეები

120

კაპრეშუმი

120

შუა მახინჯაური

120

ქედქედი

120

შუშანეთი

240

ხეღრუ

240

სიმონეთი

320

ხელვაჩაური

40

სინდიეთი

200

ხერთვისი

240

სკურდიდი

600

კიბე

320

თხილნარი

40

კირნათი

120

თოდოგაური

40

კობალეთი

200

წინსვლა

200

ქოქოლეთი

720

ცხემლარა

360

ყოროლისთავი

280

ურეხი

80

კვარიათი

80

ზანაქიძეები

120

კვარიათი

320

ზედა ახალშენი

280

ქვედა ჩხუტუნეთი

400

ზედა ჭარნალი

200

ქვედა ქოქოლეთი

400

ზედა ჩხუტუნეთი

600

ქვედა სალიბაური

40

ზედა ერგე

240

ქვედა სამება

40

ზედა ღელე

120

ქვემო ჯოჭო

120

ზედა კირნათი

40

მაჭახლისპირი

80

ზედა თხილნარი

280

მაღლაკონი

80

ზემო ჯოჭო

160

მუნიციპალიტეტი: ხულო  – კლიმატური ზონა 2

ადაძეები

1360

კურცხალი

1520

აგარა

1160

კვატია

1000

ახალიუბანი

1200

ქვედა თხილვანა

1400

ახალშენი

1200

ქვემო ვაშლოვანი

1120

ბახმარო

1240

ლაბაიძეები

1360

ბაკო

1520

მახალაკური

1040

ბეღლეთი

1080

მანიაკეთი

1160

ბოძაური

1240

მეკეიძეები

1400

ბოღაური

960

მეხელაშვილები

1440

ჭახაური

1520

მერჩხეთი

1480

ჩაო

920

მინთაძეები

1400

ჭერი

760

მთისუბანი

1480

დანისპარაული

1520

ნაბადური

1080

დეკანაშვილები

1080

ნამონასტრევი

1280

დიაკონიძეები

760

ოქრუაშვილები

960

დიდაჭარა

960

ოშანახევი

1040

დიდი რიყეთი

1840

ფაჩხა

960

დიოკნისი

1080

პაქსაძეები

920

დუაძეები

920

პანტნარი

1440

ძირკვაძეები

1320

ფუშრუკაული

1120

ძმაგულა

880

რაქვთა

1400

ელელიძეები

760

რიყეთი

1120

განახლება

720

საციხური

1120

გელაძეები

1080

შანთაძეები

880

გელაურა

1520

შუასოფელი

1360

ღორჯომელაძეები

1000

შურმული

1840

ღორჯომი

1320

სხანდარა

1320

ღურტა

1000

სკვანა

1280

გობაძეები

1160

სტეფანაშვილები

1280

გოდგაძეები

840

ტაბახმელა

1200

გორგაძეები

1440

თაგო

1160

გუდასახო

1160

თხილაძირი

1040

გურძაული

840

წაბლანა

920

იაკობაძეები

1080

წინწკალაძეები

1240

ირემაძეები

920

წიფნარი

1280

ჯვარიქეთი

1120

ტუნაძეები

1240

კალოთა

1400

უჩხო

1000

ქედლები

1240

ვანაძეები

1280

ხიხაძირი

1200

ვაშაყმაძეები

1240

ხულო

880

ვერნები

1120

ყინჩაური

800

ზედა დეკანაშვილები

1280

ყიშლა

1080

ზედა თხილვანა

1480

კორტოხი

1080

ზეგარდანი

1120

ქურდული

1400

ზემო ვაშლოვანი

760

მუნიციპალიტეტი: ქობულეთი  – კლიმატური ზონა 1

აჭი

280

ქვედა კვირიკე

120

აჭყვისთავი

200

ქვედა სამება

80

ალამბარი

80

კვირიკე

240

ბობოყვათი

40

ლეღვა

80

ბუკნარი

40

მუხაესტატე

80

ჩაისუბანი

40

ნაკაიძეები

20

ჭახათი

280

ნაცხავატევი

360

ჩაქვი

40

ოჩხამური

20

ჩაქვისთავი

320

ოხტომი

160

დიდვაკე

800

საჩინო

120

ღოგმაჩაური

320

სახალვაშო

120

გორგაძეები

80

შუაღელე

160

გვარა

40

სკურა

120

ჯიხანჯური

20

სტალინისუბანი

160

კაკუჩა

20

ტყემაკარავი

560

ქაქუთი

160

ცეცხლაური

20

კეჭიეთი

280

ციხისძირი

160

ხალა

120

წყავროკა

40

ხინო

800

ცხრაფონა

120

ხუცუბანი

80

ვარჯანაული

280

კობალაური

280

ზედა აჭყვა

280

ქობულეთი

80

ზედა დაგვა

200

ქობულეთი

0

ზედა კონდიდი

120

კოხი

120

ზედა კვირიკე

120

ქვედა აჭყვა

240

ზედა სამება

160

ქვედა დაგვა

360

ზენითი

280

ქვედა კონდიდი

120

 

 

მუნიციპალიტეტი: შუახევი  – კლიმატური ზონა 2

ახალდაბა

760

მოფრინეთი

1000

ბარათაული

960

ნაღომვარი

1040

ბესელაშვილები

600

ნაღვარევი

1160

ბრილი

1240

ნაღვარევი

1400

ბუთურაული

840

ნენია

720

ჭალა

800

ნიგაზეული

840

ჩანჩხალო

880

ოქროპილაური

400

ჭვანა

560

ოლადაური

1080

დაბაძველი

720

პაპოშვილები

920

დარჩიძეები

1480

ფოთარი

1520

დღვანი

1120

ფოთელური

720

ძაგიანი

1520

ფურტიო

920

გოგაძეები

1360

სამოლეთი

920

გოგინაური

1120

შუახევი

400

გომარდული

1120

შუბანი

1320

გორი

1320

სხეფი

1000

გორიკული

1480

ტაკიძეები

560

გუნდაური

880

ტბეთი

1240

გუზლევი

1520

თერნალი

1120

იაკობაური

1240

ტომაშეთი

1320

ინწკირვეთი

1280

წაბლანა

1200

ჯაბნიძეები

1040

წანკალაური

1040

ჯუმუშაური

960

ცაცხვნარი

1160

კარაპეტი

1240

ცეკვა

680

ხაბელაშვილები

760

წელათი

1440

ხიჭაური

400

ცინარეთი

1120

ქიძინიძეები

1080

ცივაძეები

440

კლდისუბანი

480

წყაროთა

720

კობალთა

1480

ცხემლისი

640

ქუთაური

1400

წყლისაკარი

960

კვიახიძეები

1320

ვანი

1280

ლაკლაკეთი

800

ვარჯანაული

560

ლომანაური

960

ზამლეთი

680

მახალაკიძეები

960

ზედაყანა

560

მახე

960

ზემოხევი

1200

მაწყვალთა

1320

ჟანივრი

920

მჭედლური

1000

ზინარა

1320

მომწვარი

1040

 

 

რეგიონი: აფხაზეთი

დასახლება

სიმაღლე, მ

დასახლება

სიმაღლე, მ

მუნიციპალიტეტი: სოხუმი  – კლიმატური ზონა 1

აბჟაყვა

120

ლეჩქოფი

0

აჩადარა

80

ლეკუხონა

240

აძიბჟარა

280

ლინდა

240

აძიგეჟი

200

მთისკალთა

320

აღდარა

360

მთისუბანი

520

აღურიფსტა

880

ნახშირა

640

აკაფა

240

ნიჟნაია- იაშთხვა

40

ახალშენი

440

ოჭუბურე

200

ახალსოფელი

160

ოდიში

320

ალექსეევკა

200

პავლოვსკოე

200

ამბარიხუწა

640

პეტროვსკოე

760

ამზარა

280

ფსხუ

680

აფიანდა

560

რეშევიე

760

ბესლეთი

40

რიკზა

600

ბირჯა

480

სანჩარა

960

ბითაგა

560

სათავე

600

ძიღუტა

160

სერებრიანოე

560

ეშერა

160

შიწკვარა

120

გორანა

280

შრომა

240

გუმა

560

სოხუმი

2

გუმისთა

40

სტარუშკინო

480

გვანდრა

80

თავისუფლება

120

გვარდა

320

ტბეთი

880

კამანი

240

წყურგილი

720

კელასური

40

უაზაბაა

160

კელასური

240

ვერხნაიაეშერა

280

კუტიშხა

40

ვერხნაია-იაშთხვა

200

ქვალონი

760

ვოლოდარსკოე

120

ქვემობირცხა

40

ზეგანი

480

ქვემოლინდა

160

ზემობირცხა

120

მუნიციპალიტეტი: გაგრა  – კლიმატური ზონა 1

აჩმარდა

440

ხოლოდნაია-რეჩკა

320

აიბღა

680

კლდიანი

360

აყვარა

80

კოლხიდა

40

ალახაძი

0

კულტუბანი

80

ალპიისკოე

280

ლესელიძე

5

არასაძიხი

80

ლიძავა

40

აციჯქვა

80

მეხადირი

240

ბაღნარი

240

მენდელეევო

480

ბიჭვინთა

0

მიქელრიფში

160

ბზიბთა

160

მუხნარი

280

ბზიფი

40

ორეხოვო

360

ჩანჩქერი

240

ოტრადნოე

2

ჩიგრიფში

520

რაფიწა

40

დემერჩენცი

280

სალხინო

80

ძიხჩა

400

სალმე

40

გაგრა

40

შაფრანოვო

280

გაგრაფსტა

120

სულევო

360

განთიადი

40

წაბლიანი

160

გრებეშოკი

360

წალკოტი

40

გრუზინსკოე-უშჩელიე

400

ცოდნისკარი

320

იმერხევი

480

ვაკე

440

ინკითი

5

ვაშლოვანი

120

იფნარი

40

ველი

360

ხაშუფსა

80

ზეგანი

400

ხეივანი

5

ზემოხევი

80

მუნიციპალიტეტი: გალი  – კლიმატური ზონა 1

აჩიგვარა

40

ოქუმი

160

აგვავერა

160

ოკვინორე

0

ანარია

0

ოცარცე

160

ბედია

80

ფართოღალი

160

ბულიშხინჯი

40

ფართონოხორი

160

ჩხორთოლი

240

პატრახუწა

0

ჭყონხუმლა

160

ფიჩორი

0

ჭუბურხინჯი

120

პირველი აკვაღა

160

დიხაგუძბა

0

პირველი გუდავა

0

დიხაზურგა

160

პირველი ოტობაია

0

ენგურჰესი

160

პირველი შეშელეთი

40

ეწერი

40

ფიცარღალი

0

გაგიდა

0

პრიმორსკოე

0

გალი

80

ფუწყური

40

განახლება

20

რეჩხი

80

ღვაშიგვერდი

200

რეფო-ეწერი

0

ხოლე

200

საბჭოთაჩაი

20

ხუმენი-ნათოფური

0

საბერიო

200

ხუმუშქური

0

საბულისკერიო

80

კოხორა

200

საბუთბაიო

20

ქვემო ბარღები

0

სალხინო

80

ქვემოღუმურიში

200

სამარქვალო

160

ქვიშონა

0

სამელაიო

200

ლეჭარაიე

240

სამქვარი

80

ლეკუხონა

280

საშამუგიო

0

ლეკუმხარა

120

შაშიკვარა

0

მახუნჯია

120

შქაშისუკი

240

მეორე აკვაღა

160

სიდა

0

მეორე გუდავა

0

თაგილონი

80

მეორე გუდავა

2

თხინაშკარი

0

მეორე ოტობაია

0

თოგონი

20

მეორე შეშელეთი

20

წარჩე

80

მუხური

80

ცხირი

280

მზიური

0

ზარწუფა

0

ნაბაკევი

0

ზემო ბარღები

20

ნაჭკადუ

0

ზემო გალი

160

ნაჯიხური

200

ზემო ღუმურიში

280

ნაკარღალი

0

ზენი

40

ნახინგუ

120

ზენი

160

ოხურეი

0

ზენი

0

 

 

ჟირღალიშკა

320

მუნიციპალიტეტი: გუდაუთა – კლიმატური ზონა 1

ააცი

40

ბინთხა

80

აბაახუდა

120

ბლაბურხვა

120

აბახუამწა

120

ჩაბანლუგი

240

აბგარა

240

ჩერქეზიხუ

120

აბგავერა

80

ჭირუთა

240

აბღარხუქი

40

დურიფში

280

აჭაკვა

120

ძიბზირი

200

აჭანდარა

160

გარფი

360

აჩირხა

320

გუდაუთა

40

აჩკაწა

200

გუგუნირხვა

80

აძღაფშა

40

ჰაფშირა

80

აძლაგარა

120

ჯგიდირხვა

120

აგარაკი

160

ჯირხვა

160

აჯახუ

160

კალდახვარა

120

აჯიმჩიღრა

200

ხაბიუ

240

აჯხახარა

160

ხუაფი

360

აჯმატვარა

480

კულანურხვა

80

აკალამრა

240

კუტიძრა

120

ახალიათონი

120

ქვაბრუთა

240

ახალსოფელი

40

კვანაფა

160

ახვაჯა

160

ლიხნი

80

აქვაჩა

320

მამიჯირხვა

40

აქვაჩარხუ

120

მაზიხვა

120

აკვასქემწა

120

მიუსერა

40

ალაჰაშხუ

160

მუგუძირხვა

40

ალძიხი

120

მზახვა

40

ალგითი

40

ნიჟნაიამწარა

120

ალრა

160

ოქტომბერი

280

ამბარა

40

ონდანირხვა

200

ამპარაარხუ

160

ოთხარა

120

ანჰაშთუქი

120

პაპცვა

80

ანუხვა

400

პრიმორსკოე

40

ანუხვა–არმიანსკაია

280

ფსირცხა

160

აოსირხვა

160

რიაფში

240

აფშანხვარა

80

რიწა

880

აფშანხვარა

200

შკვანა

280

აფცხვა

200

შლარა

120

არაშახუ

160

სინირხვა

120

არხვა

400

თამკვაჩ-იგვავერა

120

არმიანსკოე უშჩელიე

280

წანიგვართა

80

არუთა

160

ციტრუსოვანი

40

ათარჰაბლა

240

ცოუხვა

80

ათიძთა

40

ცუძახა

280

აუალიცა

160

წვინდირთა

120

აუძხა

400

წვიშაარხუ

120

ბაჩა

160

წვკვარა

120

ბაღიქითა

80

ტვანაარხუ

320

ბამბორა

0

ვერხნაია–მწარა

440

ბარმიში

80

ვესიოლოვკა

320

ბაზიქითა

160

ჟაბნა

160

ბგარდვანი

160

ზვანდრიფში

80

მუნიციპალიტეტი: გულრიფში  – კლიმატური ზონა 1

აბლუხვარა

720

მარანი

280

აჭანდარა

720

მარდახუჭი

280

აგიში

560

მარჯვენა გენწვიში

720

აგუძერა

40

მარჯვენა პტიში

880

ალექსანდროვკა

240

მარცხენა აცგარა

880

ამტყელი

360

მარცხენა გენწვიში

720

ამზარა

280

მარცხენა პტიში

800

არასარა

720

მეორე ბაღაჟიაშთა

40

არღუნია

720

მერხეული

80

აზანთა

640

მეტელევკა

800

ბაბუშარა

0

მიასნიკოვკა

480

ბაღმარანი

160

მრამბა

640

ბუდუკი

640

მრამბა

440

ბუძგური

600

მზისეული

520

ჭალა

120

ნაა

160

ჩერნიგოვკა

120

ნახარი

960

ჩერნიგოვკა

200

ნიჟნაია-აპიანჩა

520

ჩხალთა

520

ოჯიბინა

0

დრანდა

40

ოქტომბერი

320

ესტონკა

40

ომარიშარა

880

განახლება

120

პანტა

240

გეორგიევსკოე

640

ფარნაუთი

240

გერგემიში

600

პირველი ბაღაჟიაშთა

40

ღურზული

320

პოლტავა-ალექსანდროვსკოე

560

გულრიფში

40

ფშაფი

0

გვანდრა

880

საკენი

1000

ჯამპალი

400

შაბათკვარა

640

ყადა

320

შაუმიანოვკა

120

კადარი

320

შმათი

120

კელასური

360

შუამთა

480

კელასური

800

ტეხი

440

ხეცკვარა

1040

თხუბუნი

40

ხიზარუხა

240

წებელდა

440

ხუმუშქური

200

წიფლოვანი

480

ხუტია

1240

ვარჩა

0

ყორასი

0

ვერხნაია-აპიანჩა

480

ქვაბჩარა

600

ვლადიმიროვკა

80

ქვემო აჟარა

560

ზეგანი

360

ქვემო მერხეული

120

ზემო აჟარა

1040

ქვემო ფშაფი

40

ზემო გულრიფში

160

ქვემო წყარო

520

ზემო ლათა

360

ქვემო ზიმა

600

ზემო მაჭარა

160

ქვენობანი

280

ზემო ფშაფი

40

ლათა

280

ზემო წყარო

640

მაჭარა

40

ზენობანი

560

მუნიციპალიტეტი: ოჩამჩირე გალი  – კლიმატური ზონა 1

აბააჟვახუ

160

ჯალ-აფსუა

200

აბააჟვახუ

200

ჯალი

120

აბჟააფთრა

40

ჯგერდა

200

აძიბჟარა

80

ჯგერიანი

120

აძიუბჟა

0

ჯირღული

120

აძხიდა

200

ჯობრია

0

აგუბედია

80

ჯუყმური

0

აგვავერა

200

კაციჰაბლა

40

აიმარა

240

კერკენი

160

აჯამფაზრა

280

ხალიკვარა

640

აჯაჟვი

40

კინდღი

40

აკარმარა

440

ქოჩარა

120

ახალდაბა

40

კუტოლი

0

ახალი აკვასკია

80

ქვალონი

280

ახალი კინდღი

2

ლაბრა

160

ახეცარა

120

ლაბრა

40

ახივაა

40

ლეფონა

0

ახივაა

40

მეორე არასაძიხი

160

ახივაა

160

მეორე არასაძიხი

520

ახივაა

120

მეორე კოპიტი

120

ახუწა

480

მეორე ოხურეი

40

აქიდრა

160

მერკულა

40

აყვარაში

80

მიშველი

160

აყვარჩაფანი

480

მოქვი

80

აკვასკია

120

მრამბა

240

ალაფანკვარა

160

ნაა

120

ანდროუ

200

ნაგვალოუ

2

ანუაარხუ

40

ნახურზოუ

120

არადუ

0

ნაოჩი

0

არაკიჩი

0

ოჩამჩირე

2

არასაძიხი

240

ოხოჯა

200

არაჟპარა

80

ოტაფი

280

ათარა

120

ოტორონჯია

600

ათარბა-იხუსთა

80

ფადგუ

200

ათარი-არმიანსკაია

200

პატრახუწა

160

ატიშადუ

240

პირველი კოპიტი

160

ბაღლანი

0

პირველი ოხურეი

40

ბალანი

0

ფოქვეში

80

ბესლახუბა

40

ფსკალი

160

ბზანა

40

რეკა

120

ჩაწვქითი

200

საჩაჩხალია

160

ჭლოუ

120

საჩინო

280

დაჩა

40

სკურჯინსკიი

0

დეპეგინძე

200

ტამიში

0

დღამში

120

თხინა

200

დოდლანი

0

ტყვარჩელი

280

დოპოუქითი

40

თოუმიში

80

ღვადა

200

ცაგერა

0

ღვადა-ახუწა

360

ცხენისწყალი

40

გორნაწყი

560

წკრიში

0

გუფაგუ

160

წყურგილი

2

გუფი

160

ურთა

240

გურჩხი

240

ზაგანი

160

ილორგანი

40

ზენი

2

ილორი

0

 

 

რეგიონი: გურია

დასახლება

სიმაღლე, მ

დასახლება

სიმაღლე, მ

მუნიციპალიტეტი: ჩოხატაური  – კლიმატური ზონა 1

ახალშენი

160

ქვემო ერკეთი

400

ბახმარო

1920

ქვემო ხეთი

320

ბასილეთი

240

ქვემო ონჭიკეთი

400

ბუკისციხე

240

ქვენობანი

160

ბუკნარი

0

მამულარი

280

ბუქსიეთი

320

მეწიეთი

240

ბურნათი

280

ნაბეღლავი

440

ბჟოლიეთი

240

ნაკადული

360

ჭაჭიეთი

240

საყვავისტყე

200

ჩაისუბანი

200

სამება

200

ჩაკიტაური

400

შუა განახლება

160

ჭალა-ქადაგაური

520

შუა ფარცხმა

160

ჩხაკოურა

960

შუა სურები

520

ჩოხატაური

160

შუბანი

400

ჩომეთი

280

შველაურ-ციციბაური

440

დაბლაციხე

280

თავპანტა

440

გაღმა დობირო

480

თავსურები

560

გამოღმა დობირო

400

თხილაგანი

440

განახლება

160

ტობახჩა

600

განთიადი

360

წიფნაგვარა

200

გოგოლესუბანი

160

წიფნარი

280

გოგოური

240

წითელგორა

480

გორაბერეჟოული

120

ვანი

160

გურისტყე

320

ვაზიანი

240

გუთური

160

ზემო ერკეთი

240

იანეული

200

ზემო ონჭიკეთი

560

ინტაბუეთი

200

ზემო ფარცხმა

240

კალაგონი

280

ზემო სურები

520

ხევი

320

ზენობანი

360

ხიდისთავი

160

ზომლეთი

120

კოხნარი

160

ზოტი

840

ქვაბღა

600

 

 

მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი  – კლიმატური ზონა 1

ახალსოფელი

40

კოკათი

160

არჩეული

40

კონჭკათი

200

აცანა

160

ქვედა მამათი

120

ბაღლეთი

200

ქვემო აკეთი

80

ჭალა

40

ქვემო ჩიბათი

40

ჭანჭათი

120

ქვემო შუხუთი

40

ჩანჩეთი

80

ქვიანი

40

ჭინათი

240

ლანჩხუთი

40

ჭყონაგორა

40

ლაშისღელე

40

ჩქუნი

40

ლესა

40

ჩოჩხათი

40

მაჩხვარეთი

80

ჩოლაბარგი

40

მალთაყვა

2

ეწერი

40

მამათი

240

გაგური

80

მოედანი

40

ღრმაღელე

40

ნიგოითი

40

გრიგოლეთი

2

ნიგვზიანი

40

გულიანი

80

ნინოშვილი

120

გვიმრალაური

40

ომფარეთი

80

ჯაპანა

40

ორაგვე

160

ჯიხანჯირი

40

ორმეთი

40

ჯიხეთის მონასტერი

280

შათირი

160

ჯუნეწერი

40

შრომისუბანი

40

ჯუნმერე

160

სუფსა

0

ჯურუყვეთი

40

ტაბანათი

40

ყელა

120

ტელმანი

200

ხაჯალია

40

წყალწმინდა

40

ხიდმაღალა

0

ზემო აკეთი

160

ხორეთი

160

ზემო ჩიბათი

40

 

 

ზემო შუხუთი

40

მუნიციპალიტეტი: ოზურგეთი  – კლიმატური ზონა 1

აჭი

200

მერია

40

ახალსოფელი

80

მოცვნარი

80

ანასეული

120

მშვიდობაური

120

ასკანა

240

მთისპირი

240

ბაღდადი

200

მზიანი

160

ბაილეთი

40

ნაღობილევი

40

ბოგილი

40

ნაგომარი

80

ბოხვაური

120

ნარუჯა

140

ჭალა

120

ნასაკირალი

120

ჭანიეთი

120

ნასაკირალი

120

ჭანიეთური

120

ნიაბაური

200

დაბალი ეწერი

200

ოქროსქედი

160

დვაბზუ

120

ორმეთი

40

ძიმითი

80

ოზურგეთი

80

ძირიჯუმათი

160

ოზურგეთი

0

ეკალდიდი

40

ფამფალეთი

280

გაღმა დვაბზუ

120

საკავია

40

განთიადი

120

შეკვეთილი

5

გოგიეთი

280

შემოქმედი

160

გომი

240

შრომა

80

გონებისკარი

200

შუა ისნარი

80

გურიანთა

40

სილაური

40

იანეთი

80

თხინვალი

80

ჯუმათი

80

ციხისფერდი

80

ქაქუთი

160

წითელმთა

120

ხრიალეთი

40

ცხემლისხიდი

160

ხვარბეთი

40

წვერმაღალა

40

კონჭკათი

80

უჩხუბი

160

კვაჭალათი

120

უკანავა

320

ქვედა ბახვი

120

ურეკი

20

ქვედა ძიმითი

80

ვაკე

120

ქვედა ნასაკირალი

120

ვაკიჯვარი

320

ქვემო მაკვანეთი

80

ვანისქედი

440

ქვემო ნატანები

20

ვაშტიალი

240

კვირიკეთი

80

ზედა ბახვი

160

ლაითური

40

ზედა ძიმითი

120

ლიხაური

160

ზედუბანი

160

მაღალი ეწერი

160

ზემო მაკვანეთი

160

მაგნეტიტი

2

ზემო ნატანები

80

მელექედური

80

ჟანაური

120

         
 

 

რეგიონი: იმერეთი

დასახლება

სიმაღლე, მ

დასახლება

სიმაღლე, მ

მუნიციპალიტეტი: ბაღდათი  – კლიმატური ზონა 1

ალისმერეთი

640

როხი

120

ბაღდათი

240

როკითი

160

დაფენილი

240

საიმედო

120

დიდველა

120

საირმე

960

დიმი

0

საკრაულა

480

კაკასხიდი

480

შუბანი

360

ხანი

720

წაბლარასხევი

280

ქვედა ზეგანი

280

წიფა

520

მეორე ობჩა

280

წითელხევი

200

ნებიერთი

560

წყალთაშუა

240

ნერგეეთი

240

ვარციხე

80

ფერსათი

240

ზედა დიმი

240

პირველი ობჩა

240

ზედა ზეგანი

360

 

 

ზეკარი

600

მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა  – კლიმატური ზონა 2

ჭიათურა

360

მორძგვეთი

320

ბეგიაური

720

ნავარძეთი

520

ბიღა

520

ნიგოზეთი

720

ბუნიკაური

720

პატარა ჩხირაული

760

ბჟინევი

760

პერევისა

760

ჭილოვანი

480

რგანი

760

დარკვეთი

560

რცხილათი

560

დიდი კაცხი

720

საკურწე

520

ეწერი

600

სალიეთი

400

გეზრული

480

სარქველეთუბანი

640

ღვითორი

640

შუა გეზრული

600

გუნდაეთი

720

შუქრუთი

680

ითხვისი

640

სკინდორი

560

ჯოყოეთი

560

სვერი

680

ჯოლხეეთი

800

თაბაგრები

640

კალაური

720

ტყემლოვანა

720

კაცხი

600

წასრი

720

ქბილარი

840

წინსოფელი

480

ხალიფაური

600

წირქვალი

680

ხრეითი

800

წყალშავი

760

ხვაშითი

720

ცხრუკვეთი

600

კვახაჯელეთი

760

ცოფა

360

ქვაციხე

440

თვალუეთი

600

ქვედაბერეთისა

840

უსახელო

760

ქვედა ჭალოვანი

800

ვაჭევი

760

მანდაეთი

760

ვაკევისა

760

მეჩხეთური

880

ვანი

960

მელუშეეთი

760

ზედა ბერეთისა

800

მერევი

640

ზედა ჭალოვანი

960

მღვიმევი

640

ზედა რგანი

680

მოხოროთუბანი

520

ზედუბანი

720

 

 

ზოდი

600

მუნიციპალიტეტი: ხარაგაული – კლიმატური ზონა 2

ახალსოფელი

480

ლახუნდარა

400

ამაშუკეთი

480

ლაშე

240

ანეულა

520

ლაშის იგორეთი

440

ბაბი

560

ლეღვანი

480

ბაზალეთი

600

მაქათუბანი

280

ბეჟათუბანი

720

მარელისი

520

ბორი

280

მოლითი

720

ბორითი

320

ნადაბური

480

ბჟინევი

720

ნებოძირი

680

ჩალხეეთი

520

ნუნისი

880

ჭარტალი

560

ფარცხნალი

480

ჩხერი

480

პატარა გოლისი

680

ჩრდილი

680

პატარა სახვლარი

800

დეისი

680

პატარა ვარძია

360

დიდი გოლისი

720

ფონა

920

დიდვაკე

440

საბე

440

ერეთა

440

საღანძილე

320

გედსამანია

640

საქარიქედი

480

ღარიხევი

640

საკასრია

480

ღორეშა

400

სარგვეში

480

ღუდუმექეთი

480

სერბაისი

520

ღვერკი

360

სხლითი

680

გოლათუბანი

720

თეთრაწყარო

400

გოლათუბანი

760

წაქვა

680

გრიგალათი

640

წიფა

720

გუდათუბანი

760

წიფი

520

ისლარი

320

წითელხევი

320

ჯაფარაული

440

ციცქიური

480

ხარაგაული

320

წყალაფორეთი

480

ხემაღალი

440

უბისა

280

ხევი

560

უჩამეთი

400

ხიდარი

400

ვახანი

560

ხონი

480

ვანი

560

ხორითი

440

ვარძია

440

ხუნევი

400

ვაშლევი

600

კიცხი

280

ვერტყვიჭალა

360

ქროლი

520

ვერტყვილა

520

ქვები

680

ზარანი

600

კვესრევი

400

ზედუბანი

560

 

 

ზვარე

680

მუნიციპალიტეტი: ხონი – კლიმატური ზონა 1

ახალბედისეული

200

კინჩხაფერდი

840

ახალშენი

0

კონტუათი

0

ბანგვეთი

560

ქუტირი

0

ბესიაური

160

ქვედა გორდი

480

ჩუნეში

160

ქვედა კინჩხა

760

ჩუნეში

120

ლეფილიე

200

დედალაური

120

მათხოჯი

160

დიდი გუბი

80

ნახახულევი

0

დიდი კუხი

0

ორაგვეთი

360

ძეძილეთი

320

პატარა გუბი

0

გაღმა ნოღა

280

პატარა ჯიხაიში

80

გამოღმა ნოღა

440

პატარა კუხი

100

გელავერი

320

რონდიში

640

ღვედი

280

საწისქვილო

680

გოჩაჯიხაიში

80

საწულუკიძეო

120

გვაშტიბი

360

შუაგუბი

80

გვაზაური

80

სუხჩა

200

ივანდიდი

100

უძლოური

280

ხარაბაული

280

ზედა გორდი

640

ხიდი

200

ზედა კინჩხა

880

ხონი

120

ზემო ჩუნეში

240

მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი  – კლიმატური ზონა 1

ქუთაისი

160

 

 

მუნიციპალიტეტი: საჩხერე  – კლიმატური ზონა 2

არგვეთი

560

ქვემო ქარზმანი

720

ბაჯითი

600

ქვემო ხევი

480

ბახიოთი

880

ლიჩი

640

ჭალა

560

მახათაური

680

ჭალოვანი

680

მერჯევი

560

ჩიხა

520

მოძვი

800

ჭორვილა

760

მოხვა

880

ჭურნალი

720

ნიგვზარა

880

დარყა

560

პერევი

800

დრბო

680

საჩხერე

480

დუნთა

600

საირხე

480

დურევი

920

საკოხია

520

გამოღმაარგვეთი

600

სარეკი

480

ღოდორა

840

სავანე

520

ღონა

600

შალაური

720

გორისა

680

შომახეთი

800

ირტავაზა

600

სინაგური

1040

იცქისი

720

სხვიტორი

520

ივანწმინდა

480

სპეთი

560

ჯალაბეთი

1240

ტბეთი

800

ჯალაურთა

760

თედელეთი

1200

ჯრია

640

ცხამი

880

კალვათა

480

ცხომარეთი

760

ხახეთი

960

უზუნთა

1200

ხვანი

760

ვაკისა

920

კორბოული

840

ზედა ორღული

560

ქორეთი

600

ზემო ქარზმანი

720

ქვედა ორღული

560

 

 

მუნიციპალიტეტი: სამტრედია  – კლიმატური ზონა 1

ახალსოფელი

0

კვირიკე

40

ბუღნარა

40

კვირიკე

120

ჭაგანი

0

მელაური

0

ჩხენიში

40

მეორე ეწერბაში

40

ჭოგნარი

200

მიწაბოგირა

40

დაბლაგომი

40

მტერჩვეული

280

დაფნარი

80

მთისძირი

40

დიდი ჯიხაიში

0

ნაბაკევი

0

დიდი ოფეთი

280

ნაწილოფეთი

240

დობირო

240

ნიგორზღვა

240

გამოჩინებული

320

ნიგორზღვა 2

200

ღანირი

0

ნინუაკუთხე

40

გომმუხაყრუა

200

ნოღა

240

გომნატეხები

40

ოჭოფა

40

გორმაღალი

160

ოქტომბერი

0

გვიმრალა

40

პატარა ეწერი

0

იანეთი

40

პატარა ოფეთი

240

ჯიქთუბანი

0

საჯავახო

40

კეჭინარი

40

სამტრედია

0

კეთილაური

280

შუა ბაში

0

ხიბლარი

0

თხილაგანი

440

ხუნჯულაური

0

ტოლები

160

ქორეისუბანი

40

წიაღუბანი

400

კულაში

0

ცივწყალა

320

ქვაყუდე

120

ვაზისუბანი

40

ქვათიხე

0

ზედა ბაში

40

ქვედა ბაში

40

ზედა ეწერი

80

ქვედა ეწერი

120

ზემო აბაშა

200

ქვემო აბაშა

280

ზემო ტოლები

80

ქვემო ნოღა

80

 

 

მუნიციპალიტეტი: თერჯოლა  – კლიმატური ზონა 1

ახალი თერჯოლა

240

ნაგარევი

200

ახალუბანი

240

ნახშირღელე

200

ბარდუბანი

200

ნავენახევი

320

ბოსელა

240

ოდილაური

120

ბროლისქედი

160

ოქონა

280

ჭალასთავი

240

ოქტომბერი

240

ჩიხორი

320

რუფოთი

240

ჩხარ-ეწერი

240

სარბევი

120

ჩხარი

360

სათემო

160

ჭოგნარი

160

სეფარეთი

400

დელტასუბანი

280

შიმშილაქედი

240

ძევრი

240

სიქთარვა

200

ეწერი

240

სკანდე

400

ღვანკითი

200

თავასა

400

გოდოგანი

280

ტელეფა

240

გოგნი

600

თერჯოლა

160

ჯგილათი

440

თხილთაწყარო

440

კაკაბაური

560

თუზი

480

კვახჭირი

160

ვარდიგორა

320

ქვედა ალისუბანი

280

ზარნაძეები

280

ქვედა სიმონეთი

160

ზედა ალისუბანი

320

მაჩიტაური

480

ზედა საზანო

240

მუჯირეთი

280

ზედა სიმონეთი

240

მუნიციპალიტეტი: ტყიბული  – კლიმატური ზონა 2

ახალდაბა

640

ქვედა ჭყეპი

320

ახალსოფელი

600

ლაფეთი

480

ანტორია

400

ლაშია

480

ბობოთი

400

ლეღვა

360

ბუეთი

400

ლეყერეთი

480

ბზიაური

560

მანდიკორი

480

დაბაძველი

640

მოწამეთა

280

ძიროვანი

640

მუხურა

600

ძმუისი

680

მუხურა

640

ძუყნური

560

ნაბოსლევი

440

გადაღმა წყალწითელა

480

ნაძვა

360

გადმოღმა წყალწითელა

480

ოჯოლა

600

გელათი

440

ოხომირა

440

გურნა

600

ორპირი

280

ივანეული

560

სამტრედია

600

ჯონია

440

საწირე

560

ჯვარისა

520

შუყერი

360

ხორჩანა

480

სოჩხეთი

560

ხრესილი

360

ტყიბული

560

კისორეთი

680

ციხია

480

კითხიჯი

440

წყნორი

480

კოკა

400

ცუცხვათი

480

კორეეთი

520

ზედა ჭყეპი

440

კურსები

320

ზედუბანი

480

მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო  – კლიმატური ზონა 1

ბანოჯა

200

მიწაწითელი

0

ბენთქოულა

400

მუხიანი

80

ბროწეულას დასახლება

100

ნამოხვანი

400

ჭაშლეთი

640

ნოღა

240

ჭოლევი

400

ოფშკვითი

0

დერჩი

520

ოფურჩხეთი

280

დღნორისა

760

ფარცხანაყანევი

0

გეგუთი

0

პატრიკეთი

80

გუბისწყალი

100

პირველი წყალტუბო

120

გუმათი

360

რიონი

280

გუმბრა

160

საჩხეური

600

გვიშტიბი

100

საყულია

0

ჯიმასტარო

240

სორმონი

400

ხომული

120

თერნალი

100

ყუმისთავი

280

ტყაჩირი

0

ქვედა მესხეთი

100

წყალტუბო

160

ქვედა ონჭეიში

320

წყალტუბო

120

ქვილიშორი

360

ცხუნკური

240

ქვიტირი

0

უკანეთი

0

ლეხიდრისთავი

640

ვანისჭალა

640

მაღლაკი

0

ზარათი

240

მეჩხერი

440

ზედა მესხეთი

0

მექვენა

360

ზედა ონჭეიში

400

 

 

ჟონეთი

320

მუნიციპალიტეტი: ვანი  – კლიმატური ზონა 1

ამაღლება

80

ონჯოხეთი

320

ბაბოთი

360

ფერეთა

280

ბაგინეთი

480

რომანეთი

320

ჭაგან-ჭყვიში

40

სალხინო

80

ჭყვიში

0

სალომინაო

160

დიხაშხო

120

საპრასია

400

დუცხუნი

320

შუაგორა

120

ძულუხი

440

შუამთა

40

გადიდი

440

სულორი

240

იმერუხუთი

520

ტყელვანი

440

ინაშაური

280

ტობანიერი

80

ისრითი

280

ციხისუბანი

160

ყუმური

120

უხუთი

400

კუშუბაური

280

ვანი

80

ქვედა ბზვანი

160

ზედა ბზვანი

280

ქვედა გორა

200

ზედა ეწერ-ტობანიერი

80

ქვედა მუქედი

80

ზედა გორა

320

ქვედა ციხესულორი

40

ზედა მუქედი

160

მაისაური

280

ზედა ვანი

80

მიქელეფონი

80

ზეინდარი

80

მთისძირი

40

ზენობანი

160

მუნიციპალიტეტი: ზესტაფონი  – კლიმატური ზონა 1

აჭარა

320

მარტოთუბანი

320

აჯამეთი

0

მარცხენა რკვია

320

ახალი სვირი

120

მეორე სვირი

280

ალავერდი

320

მწყერისციხე

280

ამსაისი

400

პატარა განთიადი

480

არგვეთა

200

პირველი სვირი

200

ბეღლევი

280

ფუთი

280

ბეღლევი

240

როდინაული

160

ჭალატყე

160

საღვინე

160

დიდი განთიადი

360

სანახშირე

280

დიდწიფელა

560

სასახლე

320

დილიკაური

360

საწაბლე

600

ძირულა

200

შიმშილაქედი

240

ძლოურ-დანეთი

360

შორაპანი

160

გაღმა ბოსლევი

360

შროშა

240

გამოღმა ბოსლევი

520

შუა კვალითი

280

ღვერკი

400

სვეტმაღალი

160

კინოთი

480

ტაბაკინი

280

კიცხის იგორეთი

360

ტყლაპივაკე

320

ქვედა ილემი

320

ცხენთარო

120

ქვედა კლდეეთი

240

ცხრაწყარო

240

ქვედა კვალითი

160

თვრინი

280

ქვედა საქარა

200

ვაშპარიანი

200

ქვედა საწუმბო

240

ზედა ილემი

360

ქვედა საზანო

280

ზედა კლდეეთი

240

ქვედა წევა

280

ზედა კვალითი

280

ქვედა წიფლავაკე

400

ზედა საქარა

280

ქველეთუბანი

400

ზედა წევა

480

ლელაძისეული

240

ზედა წიფლავაკე

480

მარჯვენა რკვია

320

ზესტაფონი

160

 

 

ზოვრეთი

240

რეგიონი: კახეთი

დასახლება

სიმაღლე, მ

დასახლება

სიმაღლე, მ

მუნიციპალიტეტი: ახმეტა  – კლიმატური ზონა 2

აგეურთა

1840

ხევისჭალა

120

ახალდაბა

760

ხისო

160

ახალშენი

560

ხორბალო

120

ახმეტა

560

ხორხელი

960

ახშანი

560

ხოვა

480

ახშნისველები

600

ხველიანდრო

360

ალავერდი

440

ქისტაური

280

ალისგორი

1960

კოღოთო

520

არაშენდა

600

კოჯორი

200

არგოხი

520

კოკლოთა

240

აწყური

600

ქორეთი

80

ბაბანეური

440

ქუმელაურთა

240

ბაყილოვანი

640

კუწახტა

360

ბასო

2040

ყვარელწყალი

600

ბეღელა

1960

კვავლო

680

ბიქიურტა

2400

ქვემოალვანი

1800

ბირკიანი

720

ქვემო ჩოფჩაური

560

ბოჭორმა

2280

ქვემო ხალაწანი

520

ბუღაანი

1080

მაღრაანი

1280

ბუხრები

840

მატანი

720

ბუკურთა

2120

მოზართა

520

ჩაბინაანი

600

ნადუქნარი

480

ჩაჩხრიალა

600

ნაკუდურთა

640

ჭალა

2680

ნაციხარი

2120

ჩარექაული

680

ომალო

560

ჭართალა

760

ომალო

1720

ჩერო

1920

ოსიაური

600

ჭეშო

2000

ოჟიო

640

ჩიღო

2080

ფარსმა

2120

ჩიგლაურთა

2040

ფიჩხოვანი

440

ჭონთიო

2200

საბუე

1120

დაქიურთა

2280

საჩალე

720

დანო

2080

საგირთა

480

დართლო

1840

საკობიანო

560

დედისფერული

720

სანიგოლო

2080

დიდიკურთა

2320

შახვეტილა

680

დიკლო

2160

შავწყალა

2160

დოჭუ

2080

შენაქო

1880

დუისი

640

შტროლთა

680

დუმასტური

680

შუა ხალაწანი

2040

ძიბახევი

760

ტბათანა

720

ეთელთა

2200

წარო

520

გირევი

2080

წინუბანი

2040

გოგლურთა

2080

ცოკალთა

480

გუდანთა

2200

თუშეთის საბუე

640

ჰეღო

2080

ვაკისძირი

520

იბცოხი

2040

ვეძები

2320

ილურთა

2080

ვეძისხევი

600

ინდურთა

2120

ვერხოვანი

2000

ინგეთი

1120

ვესტმო

720

იფნისგორა

1160

ვესტომთა

2080

ჯაბური

880

ზემო ალვანი

1920

ჯოყოლო

680

ზემო ჩოფჩაური

1920

ჯვარბოსელი

1920

ზემო ხალაწანი

680

ხადორი

920

ზემო ხოდაშენი

1920

ხახაბო

2080

ჟველურთა

2080

მუნიციპალიტეტი: დედოფლისწყარო  – კლიმატური ზონა 2

არბოშიკი

600

მირზაანი

680

არხილოსკალო

680

ოზაანი

520

დედოფლისწყარო

800

ფიროსმანი

280

გამარჯვება

720

საბათლო

240

ჯაფარიძე

800

სამთაწყარო

280

კასრისწყალი

520

ზემო ქედი

680

ქვემო ქედი

720

ზემო მაჩხაანი

760

ლენინოვკა

840

 

 

მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი  – კლიმატური ზონა 2

ახაშენი

400

კარდანახი

360

ანაგა

440

ყიტაანი

0

არაშენდა

800

ქოდალო

800

ბაკურციხე

400

კოლაგი

440

ჩალაუბანი

760

მახარაძე

680

ჭანდარი

440

მელაანი

760

ჭერემი

920

მუკუზანი

440

ჩუმლაყი

440

ნანიანი

720

დარჩეთი

800

ფხოველი

840

ძირკოკი

480

შაშიანი

560

გურჯაანი

400

ვაჩნაძიანი

560

გურჯაანი

480

ვაზისუბანი

520

ჯიმითი

760

ვეჯინი

480

კაჭრეთი

600

ველისციხე

400

კახიფარი

560

ზეგაანი

440

კალაური

560

ზიარი

880

მუნიციპალიტეტი: ყვარელი  – კლიმატური ზონა 2

ახალსოფელი

480

ყვარელი

440

ახალსოფელი

440

მთისძირი

360

ალმატი

600

ოქტომბერი

360

ბალღოჯიანი

0

საბუე

560

ჩანტლის-ყურე

320

სანავარდო

320

ჭიკაანი

320

სარუსო

440

ენისელი

440

შაქრიანი

400

გავაზი

0

შილდა

520

გრძელიჭალა

600

თივი

440

გრემი

480

თხილისწყარო

320

კუჭატანი

280

წიწკანაანთსერი

320

მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი  – კლიმატური ზონა 1

აფენი

240

ლაფნიანი

280

არეშფერანი

280

ლელიანი

0

ბაღდათი

0

მაწიმი

400

ბაისუბანი

320

მეორე ლელიანი

0

ბალთა

0

მირსკისეული

0

ბებურიანი

0

მშვიდობიანი

240

ბოლოკიანი

0

ნაენდროვალი

0

ჭაბუკიანი

240

ნაწისქვილარი

0

ჩადუნიანი

0

ნინიგორი

360

დონა

320

ონანაური

240

განათლება

360

პატარა გორი

320

განჯალა

320

ფიჩხისბოგირი

280

გელათი

360

ფოდაანი

240

გიორგეთი

0

ფონა

360

გუჯარეთი

320

რაჭისუბანი

400

გურგენიანი

400

საქობო

0

გვიმრიანი

0

შეერთება

280

ჰერეთისკარი

0

შრომა

440

კაბალი

320

სვიდება

0

ქალქვა

240

სვობოდნოე

280

ქალქვა-ნამესრალი

240

თამარიანი

0

ყარაჯალა

360

თელა

280

კართუბანი

0

წიფლისწყარო

0

კავშირი

400

წითელგორი

0

ქევხიანი

0

ცოდნისკარი

0

ხიზაბავრა

520

ულიანოვკა

0

ხოშატიანი

280

უზუნთალა

400

ქვედა ფონა

360

ვარდისუბანი

240

ქვემო ბოლქვი

0

ვერხვის მინდორი

0

ქვემო გურგენიანი

440

ზემო ბოლქვი

280

ქვემო ხეჩილი

360

ზემო ხეჩილი

440

ქვემო მსხალგორი

360

ზემო ხიზა

440

ქვემო ნაშოვარი

240

ზემო მსხალგორი

360

ლაგოდეხი

360

ზემო ნაშოვარი

0

მუნიციპალიტეტი: საგარეჯო  – კლიმატური ზონა 2

ანთოკი

840

მანავი

600

ასკილაური

960

მარიამჯვარი

880

ბადიაური

520

მუხროვანი

880

ბოგდანოვკა

480

ნინოწმინდა

840

ბოტკო

1160

ოთარაანი

880

ბურდიანი

760

პალდო

480

დიდი ჩაილური

720

პალდო

880

დუზაგრამა

480

პატარა ჩაილური

680

გიორგიწმინდა

720

პატარძეული

840

გომბორი

1040

რუსიანი

1200

გორანა

920

საგარეჯო

760

იკვლივგორანა

1120

სასადილო

920

იორმუღანლო

480

შიბლიანი

720

კაკაბეთი

720

თოხლიაური

680

ყაზლარი

440

წიწმატიანი

480

ქეშალო

440

წყაროსთავი

800

ხაშმი

800

თულარი

480

ხინჭები

1080

უდაბნო

760

კოჭბაანი

960

უჯარმა

800

კრასნოგორსკი

800

ვაშლიანი

1080

ქვემო ყანდაურა

680

ვერხვიანი

720

ლამბალო

480

ვერონა

1200

 

 

ზემო ყანდაურა

920

 

 

მუნიციპალიტეტი: სიღნაღი  – კლიმატური ზონა 2

ბოდბისხევი

560

მაშნაარი

280

ძველიანაგა

440

ნუკრიანი

920

ერისიმედი

320

საქობო

280

ჯუგაანი

360

სიღნაღი

680

ყარაღაჯი

320

ტიბაანი

400

ხირსა

360

წნორი

320

ხორნაბუჯი

320

ულიანოვკა

640

ქვემო ბოდბე

680

ვაქირი

440

ქვემო მაჩხაანი

560

ზემო ბოდბე

880

ქვემო მაღარო

640

ზემო მაღარო

920

მუნიციპალიტეტი: თელავი  – კლიმატური ზონა 2

აკურა

600

ლაფანყური

600

ართანა

480

ლეჩური

560

ბუშეტი

560

ნაფარეული

440

გულგულა

480

ნასამხრალი

520

იყალთო

640

ფშაველი

480

ჯუღაანი

440

რუისპირი

560

ყარაჯალა

520

სანიორე

440

კისისხევი

640

შალაური

640

კონდოლი

480

თელავი

720

კურდღელაური

560

თეთრი წყლები

1280

ქვემო ხოდაშენი

600

წინანდალი

600

ლალისყური

440

ვანთა

600

 

 

ვარდისუბანი

680

რეგიონი: ქვემოქართლი

დასახლება

სიმაღლე,მ

დასახლება

სიმაღლე, მ

მუნიციპალიტეტი: ბოლნისი  – კლიმატური ზონა 2

აბდალო

600

ქვეში

600

აკაურთა

680

მამხუტი

520

ბალახაური

600

მწყნეთი

440

ბალიჭი

840

მუშევანი

760

ბერთაკარი

920

ნახიდური

400

ბოლნისი

640

ფარიზი

400

ბოლნისი

520

პატარა დარბაზი

840

ჭაპალა

440

ფოლადაური

680

ჭრეში

880

ფოცხვერიანი

720

დარბაზი

880

რაჭისუბანი

480

ძეძვნარიანი

720

რატევანი

560

ძველი ქვეში

680

საბერეთი

560

გეტა

760

სამტრედო

440

იწრია

760

სამწევრისი

640

კაზრეთი

720

სავანეთი

440

ხახალაჯვარი

800

სენები

880

ხატავეთი

400

შუა ბოლნისი

640

ხატისსოფელი

560

ტალავერი

560

ხიდისყური

400

თამარისი

400

კიანეთი

640

ტანძია

880

ქოლაგირი

440

ტაშტიკულარი

440

ქვემო არქევანი

400

წიფორი

880

ქვემო ბოლნისი

560

ვანათი

520

 

 

ზემო არქევანი

400

 

 

ზვარეთი

640

მუნიციპალიტეტი: დმანისი  – კლიმატური ზონა 3

ახა

1320

ქვემო ოროზმანი

1240

ახალი გოდაგდაგი

1360

ლენინო

1760

ამამლო

1240

ლოქჯანდარი

1440

ანგრევანი

1120

მამიშლარი

1640

ბახჩალარი

1200

მამიშლო

1080

ბეზაქლო

1280

მამულა

1400

ბოსლები

1000

მაშავერა

840

ჩათახი

760

მეორე სალამალეიქი

1520

დაგარახლო

1480

მთისძირი

1360

დალარი

1160

მუხრანა

1440

დიდი დმანისი

840

ორმაშენი

1320

დმანისი

1240

პანტიანი

1400

განახლება

1320

პატარა დმანისი

920

განთიადი

1080

საჯა

1200

გომარეთი

1400

საკირე

1320

გორა

1360

სალამალეიქი

1440

გუგუთი

1400

საფარლო

1000

იაილა

1560

სარკინეთი

1320

იაყუბლო

1360

შახმარლო

1360

ირგანჩაი

1640

შინდილიარი

1240

ჯავახი

1080

სოღუთლო

1600

კაკლიანი

1080

ტყისპირი

1360

კალიანი

1360

ტნუსი

1000

კამარლო

1400

უკანგორი

960

კამიშლო

1440

უსეინქენდი

1400

ყარაბულაღი

1040

ვაკე

1240

ქარიანი

1480

ვარდისუბანი

840

კიროვისი

1280

ველისპირი

1320

ყიზილაჯლო

1240

ზემო ბეზაქლო

1720

ყიზილქილისა

1200

ზემო ყარაბულაღი

1320

ქვემო ყარაბულაღი

1320

ზემო ოროზმანი

1280

მუნიციპალიტეტი: გარდაბანი  – კლიმატური ზონა 2

აღტაკლია

0

ლემშვენიერა

320

აღთაკლია

0

ლენინისი

960

ახალი კუმისი

520

მარტყოფი

800

ახალი სამგორი

440

მთისძირი

440

ახალი სამგორის მეფრინველეობა

400

მუღანლო

720

ახალშენი

0

მუხრან-თელეთი

720

ახალსოფელი

840

მუხროვანის მეცხოველეობა

760

ახალწყარო

680

მზიანეთი

320

ამბართაფა

0

ნაგები

0

ბირლიკი

0

ნაზარლო

280

ბოტანიკა

0

ნორიო

840

გამარჯვება

440

ფოლადაანთკარი

360

გამარჯვება 1

480

რუისბოლო

0

გარდაბანი

300

სააკაძე

720

ჯანდარა

0

სართიჭალა

0

კალინინო

0

საცხენისი

1000

ყარაჯალარი

360

ტატიანოვკა

0

ყარათაკლია

0

თაზაქენდი

0

ქესალო

0

თბილწყაროს დასახლება

300

კრწანისი

400

წალასყური

640

კუმისი

600

წითელუბანი

880

ქვემო თელეთი

560

ვახტანგისი

0

ქვემო-კაპანახჩი

0

ვაზიანი

600

ლელაშხა

0

ვაზიანი

600

 

 

ზემო თელეთი

720

მუნიციპალიტეტი: მარნეული  – კლიმატური ზონა 2

აღმამედლო

360

ხუტორ-ლეჟბადინი

0

ახალი მამუდლო

0

ქირაჩ-მუღანლო

280

ახკერპი

1000

კირიხლო

320

ახკულა

640

ყირმიზქენდი

360

ახლო ლალალო

400

კიროვკა

400

ალავარი

0

ყიზილ-აჯლო

400

ალგეთი

360

ყუდრო

920

ალგეთის მეურნეობა

400

ყულარი

320

ამბაროვკა

320

ქურთლარი

320

არაფლო

0

კუშჩი

0

აზიზქენდი

320

ქვედა მეწამულა

360

ბაიდარი

320

ქვემო ყულარი

320

ბაითალო

360

ქვემო სარალი

360

ბეითარაფჩი

400

ლეჟბადინი

0

ბურდაძორი

720

მარადისი

0

ბურმა

560

მარეთი

400

ჩანახჩი

1080

მარნეული

440

დამია

600

მეორე ქესალო

0

დამია-გეურარხი

440

მოლაოღლი

560

დაშთაფა

360

ნორგიუღი

0

დიდი ბეგლიარი

360

ოფრეთი

1080

დიდი მუღანლო

320

ორჯონიკიძე

360

დიოკნისი

0

პატარა ბეგლიარი

360

დოლისყანა

0

პირველი ქესალო

0

ენიქენდი

0

საბირქენდი

360

გაჯისაკენდი

320

სადახლო

440

გულბაღი

640

სადგური სადახლო

440

ილმაზლო

0

სეიდხოჯალო

0

იმირჭალა

360

შაუმიანი

520

იმირი

360

შულავერი

400

ჯანდარი

440

სიონი

680

ჯანხოში

760

თამარისი

0

ყაჩაღანი

360

თაზაქენდი

480

ქაფანახჩი

0

თაზაქენდი

0

კასუმლო

400

თექალი

320

ქეშალო

280

წერაქვი

960

ხანჯი-გაზლო

280

წერეთელი

0

ხიხანი

480

წოპი

720

ხოჯორნი

840

ულაშლო

360

ხოხმელი

1000

ულიანოვკა

920

ხულდარა

520

ზემო ყულარი

320

 

 

ზემო სარალი

400

მუნიციპალიტეტი: რუსთავი  – კლიმატური ზონა 2

რუსთავი

350

 

 

მუნიციპალიტეტი: თეთრიწყარო  – კლიმატური ზონა 3

აბელიანი

1000

ქვემო ახკალაფა

1120

აბრამეთი

920

ქვემო წყლულეთი

1000

ახალი მარაბდა

520

ლასტისციხე

1080

ახალი პანტიანი

1320

ლიპი

1080

ახალი ზირბითი

1320

მანგლისი

1160

ახალსოფელი

1280

მაწევანი

960

ალგეთი

1120

მენქალისი

1320

ამლევი

1080

მეორე შამთა

1280

არდისუბანი

760

მესამე შამთა

1280

არხოტი

1240

მოხისი

1440

ასურეთი

760

მუხათი

600

ბედიანი

840

ნამტვრიანი

1360

ბოგვი

680

ნაოსარი

1520

ბორბალო

720

ნაპილნარი

1520

ჭინჭრიანი

1280

ნავთიანი

1280

ჭივჭავი

1160

ორბეთი

1320

ჭივჭავი

1120

ფარცხისი

720

ჩხიკვთა

920

პატარა დურნუკი

680

დაღეთი

880

პატარა ირაგა

1280

დიდგორი

1320

პატარა კლდეისი

1440

დიდი დურნუკი

720

პატარა თონეთი

1160

დიდი ირაგა

1160

ფიტარეთი

840

დიდი კლდეისი

1280

პოლიანი

1280

დიდი ნამტვრიანი

1400

საღარაშენი

720

დიდი თონეთი

1280

სამღერეთი

1000

დრე

1240

სამშვილდე

840

ძველი მარაბდა

520

საფუძრები

1280

ელფია

1200

შამთა

1360

ენაგეთი

800

შავსაყდარი

600

ერტისი

840

შეხვეტილა

1280

ღოლოვანი

1280

შიხილო

960

ღოუბანი

840

ტბისი

760

ღვევი

1080

თეთრიწყარო

1160

გოხნარი

1320

წინწყარო

880

გოლთეთი

840

ცხრაკუდაანი

1000

გუდარეხი

1120

წყნარი აბანო

1120

იფნარი

1080

წობა

1200

ივანოვკა

1480

წვერი

880

ჯიგრაშენი

1160

უგუდეთი

1480

ჯორჯიაშვილი

680

ვაკე

960

ხაიში

560

ვანეთი

1080

ხოპისი

880

ვაშლოვანი

800

კოდა

600

ვიზიროვკა

1440

კოდისწყარო

1280

ზემო ახალშენი

1040

ქოსალარი

680

ზემო ახკალაფა

1240

ქოთიში

520

ზემო ჭინჭრიანი

1520

ქსოვრეთი

1080

ზემო წყლულეთი

1160

ქვემო ახალშენი

840

ზირბითი

1200

მუნიციპალიტეტი: წალკა  – კლიმატური ზონა 3

აიაზმი

1560

ქარიაქი

1640

ახალიკი

1560

ხაჩკოი

1880

არჯევან-სარვანი

1680

ხადიკი

1520

აშკალა

1600

ხანდო

1720

ავრანლო

1560

ხრამჰესი

1160

ბარეთი

1600

ყიზილქილისა

1560

ბეშთაშენი

1520

კუშჩი

1560

ბურნაშეთი

1680

ქვემო ხარაბა

1480

ჩაპაევკა

1600

ლივადი

1680

ჩივთქილისა

1840

ნარდევანი

1600

ჩოლმანი

1760

ოლიანგი

1560

დარაქოი

1520

ოზნი

1560

დაშბაში

1440

რეხა

1680

ედიქილისა

1520

სანთა

1560

გედაქლარი

1800

შიპიაკი

1640

გუმბათი

1600

შუა ხარაბა

1560

გუნია-კალა

1520

თაზახარაბა

1800

იმერა

1600

თეჯისი

1760

ჯინისი

1560

თიქილისა

1520

კაბური

1880

თრიალეთი

1520

ყარაკომი

1680

წალკა

1480

 

 

წინწყარო

1520

რეგიონი: მცხეთა-მთიანეთი

დასახლება

სიმაღლე, მ

დასახლება

სიმაღლე, მ

მუნიციპალიტეტი ახალგორი  – კლიმატური ზონა 3

აბრევი

880

ქვემო წუბენი

920

ახალდაბა

880

ქვემო ზახორი

1000

ახალგორი

840

ქვითკირი

1360

არმაზი

1240

ლარგვისი

1080

ბალაანი

1240

მახიარეთი

1640

ბალისხიდი

1240

მამულაანი

1720

ბაზუანი

880

მარტიანი

1400

ბეჟაანთკარი

920

მეცნერი

1440

ბიძინანი

1080

მიდელაანი

1240

ჭაჭამური

1160

მოჩალეთი

1160

ჭანდარი

1360

მონასტერი

800

ჩიტიანი

1400

მონასტერი

1120

ჩორჩანი

1160

მორბედაანი

840

ჭორჭოხი

1280

მოსაბრუნი

800

დაბაკნეთი

1560

მშველიეთი

1520

დადიანეთი

1360

მსხლები

880

დელკანი

1240

ნადაბური

1080

დორეთკარი

1200

ნაგომევი

1240

ძანგათი

1400

ნახიდი

1360

ძეგლევი

1120

ორჭოსანი

840

ელოიანი

1360

პავლიანი

1360

ერედა

920

რევაზიანთკარი

1240

გარუბანი

880

რუისთავი

720

გარუეთი

1240

საძეგური პირველი

960

გავაზი

1400

სალბიერი

1240

გდუ

1320

შალიანთკარი

1360

გდულეთი

800

შუა ალევი

1040

გეზევრეთი

1400

შუა წირი

1080

გუდაწვერი

1320

შუა ზახორი

1040

გუდითა

1000

ტბეთი

960

იკეთი

1440

თინიკაანი

1520

იკოთი

880

თოხთა

1480

ყანჩავეთი

1000

წინაგარი

800

ქარელთკარი

1520

წიფთაური

1560

ქედიგორა

920

წირქოლი

880

ქენქაანი

1280

ცხავათი

1320

ხარბალი

1120

ცოტაგური

1240

ხარკელანი

1080

უღელტეხი

960

კიტრიული

1080

უკანამხარი

1360

ყოჩიანი

1200

ვაშლოვანი

840

კორინთა

920